Seabo Setjhabeng (Community Involvement)

Kereke e ba le kabelo ho diphephetso tsa phutheho ya lehae.

Tlhaloso:

“Ho tshwanelaha” ho rona, ho bolela ho etsa ntho e nepahetseng ho ya ka ditheo tsa Bibele.

“Ho nepahala ha Moruo wa Bodulo” ho lebisa ho kabelo ya rona ya Bokreste ka mmele, moruo le kamano maemong ao batho le phutheho ya rona e iphumanang e le ho ona.

Mareo a tshwanang:
• Thusa ba bang ho fihlella ditlhoko tsa bona
• Ho kenya letsoho ho batho ba hlokang
• Ho etsa ho molemo ho ba bang
• Phahamiso
• Ho etsa phapang bophelong ba tsatsi le leng le le leng la batho
• Ho sebeletsa motho ka botlalo

Tlhaloso e Kgutshwane:
Jwalo ka kereke re phamahamisa nnete le toka setjhabeng le ho ba le kabelo e mafolofolo ho foleng le ho busetsa madulong diphutheho tsa rona.

Mangolo a Bohlokwa:
• Isaia 58:6-8
• Mateu. 10:8
• Mateu. 25:35
• Luka 4:18
• Luka 14:13+14
• Jakobo 1:27

Ho kenakena ha rona ho baahi ba rona ho bohlokwa haholo. Ho tloha tlalehong ya rona ya setatemente sa pono: “Re bona kereke e fihlellehang ho batho bohle, e thabelang bonngwe ba rona le ho fapafapana hoo re ho fuweng ke Modimo, ho matlafatsa ditho tsa rona bakeng sa tlhokomelo le diphetoho tsa baahi rona letlotlong la Modimo.”

Kgothatso ya rona e matla ka ho fetisisa ke ho ba tlhohonolofatso ho baahi ba rona e seng feela ho tsa botho kapa lerato la setjhaba, empa leratong la Modimo. Hopola hore Modimo o rometse Mora wa Hae – e seng bakeng sa kereke empa bakeng sa lefatshe. O sebedisa kereke ho ba sesebediswa sa hae ho ama lefatshe, baahi ba rona.

Nakong eo pitso ya rona ya boromuwa e le motheo wa “The One AFM Game Plan”, ho tshwaneleha ha rona ha moruo wa bodulo ke senotlolo sa phethahatso ya rona ya pitso ya boromuwa. Tekanyetso eo re amang baahi ba rona e tla balla katleho ya boromuwa ba rona. Sefutho sa rona diphuthehong tsa rona se ka lekanngwa ka mantswe a tummeng a reng: “Na phutheho ya hao e tla utlwa bosiyo ba hao ha kereke ya hao e kwalwa?”

Re phela le ho sebetsa ho baahi ba anngweng hampe ke Ya Kgohlahetseng. Karolo e kgolo ya baahi ba Afrika Borwa e a sotlehe ka lebaka la maemo a matla a moruo wa bodulo. Le afe mabaka a histori kapa a jwale bakeng sa boemo bona, kereke e ka se eme ka thoko mme e shebe feela boikarabelo ba mmuso kapa mekgatlo ya botho. Ha re ka thusa mme re hlophise hore batho ba ithuse, re fihlelletse ntho e babatsehang. Kereke di tlameha ho thusa batho ba jwalo ka tlhokomelo, matlafatso le ho abelana.

Ho itshunya ha rona mererong ya moruo wa bodulo re tlameha ho hlokomela leha ho le jwalo kgahlanong le tlwaelo ya batho bakeng sa ho tshepela. Hona ho fetoha kelellong ho ba tlameho – kemo e seng e le tlwaelo Afrika Borwa. Re hloka ho matlafatsa batho ho ba le boikarabelo ba bokamoso ba bona. Ha re ka thusa batho kwetlisong e molemo le tlhahisong ya mesebetse, re ka sebetsa hantle.

Bonneteng ho na le dikereke tsa lehae tse sehlotshwana sa dikereke tsa lehae tseo a mabapi le hona di nang le dipale tsa katleho makatsang tsa ho phetwa.

 

 SEABO SETJHABENG

Spread the word...