Pastorale Brief: 4de Kwartaal 2023

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik uit te druk of per e-pos aan te stuur):

AGS Pastorale Brief 4de Kwartaal_2023

AGS Familie,

Ons het die einde van die jaar bereik! Hierdie oomblik gee ‘n mens altyd ‘n geleentheid om terug te kyk en na te dink oor die afgelope jaar asook ‘n geleentheid om vorentoe te kyk na die nuwe jaar – dit is hoe ek hierdie laaste Pastorale Brief van 2023 benader het. Ek het my mede-Nasionale Ampsdraers gevra om ook bydraes te lewer en te deel wat tans in hulle harte en gees roer. Saam vertrou ons dat die boodskappe in hierdie Pastorale Brief tot seën vir ons AGS Familie sal wees. Ons sluit af met Kersfees wense soos ons ‘n spesiale en betekenisvolle seisoen op die Christelike kalender betree.

DEEL 1: Dr Henri Weideman 
(President van die AGS van SA)

Fokus op ons Heilige Gees Fondasie

Ons is ‘n Pinksterkerk, wat beteken dat ons glo in die werking van die Heilige Gees in en deur ons daaglikse lewens as Jesus-volgelinge. Om ons doel as kerk in Suid-Afrika te vervul, moet ons die Heilige Gees vuur in ons harte en lewens laat brand.  Ek is bemoedig deur die manier waarop die meeste van ons Streke en baie gemeentes regdeur die kerk, die tema vir 2023 opgeneem het en gefokus het op die Heilige Gees se werk in en deur ons.

“Om ons doel as kerk in Suid-Afrika te vervul, moet ons die Heilige Gees vuur in ons harte en lewens laat brand.”

Leierskap Ontwikkeling

Ons praat al ‘n geruime tyd oor die ontwikkeling van leiers. Hierdie jaar het dit ‘n werklikheid geword!  Deur ‘n groep van twaalf jong leiers deur ‘n jaarlange ontwikkelingsprogram te neem, is die AGS Legacy Leadership Program daarop gemik om ‘n generasie van Godvresende, Christus geïnspireerde, Heilige Geesvervulde leiers te ontwikkel wat ‘n nalatenskap vir die kerk, die Koninkryk en die samelewing in die algemeen daar sal stel.

Die eerste in-persoon sessie van hierdie program het van 28 September tot 1 Oktober 2023 in Centurion (Gauteng) plaasgevind. Hierdie sessie het gefokus op die AGS geskiedenis en agtergrond, die ekumeniese kerkruimte in Suid-Afrika, asook op persoonlike bewustheid, selfkennis en lewensdoel. Dit word opgevolg deur aanlyn sessies, werkopdragte en nog twee in-persoon sessies vroeg in 2024. Om meer inligting oor hierdie spesifieke program in die AGS met moontlike kandidate te deel, verwys gerus na die brosjure op die AGS webwerf: https://afm-ags.org/afm-legacy-leadership-program/. Aansoeke vir die 2024-2025-inname sal binnekort open.

Ons het ook met strategiese deurlopende leierskap intervensies vir NLF (Nasionale Leierskap Forum) -lede begin. Tydens die 2023 NLF-sessies is die volgende temas behandel: “Leierskap wat interaksie bevorder”, “Proaktiewe Geestesgesondheid” en “Strategie Raamwerke wat lei tot Effektiewe Aksieplanne” – al hierdie sessies is aangebied deur die Themba Thandeka Leierskap Instituut.

Samewerkingsooreenkomste vir die Opleiding van Pastore

Die NLF het die skepping van verskeie toegang punte tot geordende bediening goedgekeur, insluitend beide die “CHO” (Akademiese) en “QCTO” (Beroepsgerigte) NQF vlak 6 en 7 kursusse. Samesprekings met die Suid-Afrikaanse Teologiese Seminarium (SATS) het gelei tot die ondertekening van ‘n RPL – “Recognition of Prior Learning” ooreenkoms vir implementering vanaf 2024. Die implementering van “QCTO”-kwalifikasies, (insluitend NQF vlak 2 en 5 kwalifikasies as toegangsroetes) sal in samewerking met die Woord en Lewe Akademie geskied. Dit is vir my ‘n hoogtepunt, want dit sal makliker en meer bekostigbare toegang tot bedienings opleiding moontlik maak vir AGS-lidmate wat ervaar dat die Here hulle roep.

Die Welsyn Departement

Die grootste prestasie in die AGS Welsyn gedurende hierdie tyd, was om hierdie bediening finansieel op ‘n meer volhoubare pad te bring. Dit is bereik deur verskeie kostebesparings aksies, insluitend besnoeiings in sommige salarisse, die kombinasie van huise vir kinders waar moontlik, die verkoop van bepaalde huise en die verrekening van die wins teen uitstaande verbande, die kombinasie van poste en die vul van vakatures op subsidie skaal. Een van die grootste uitdagings bly die transformasie van die manier waarop die welsyn bediening van die kerk gesien word en funksioneer, om toenemend ‘n opleidings- en dienste verskaffer rol te vervul. Ons het in November 2023 ‘n suksesvolle strategiese beplannings werkswinkel in hierdie verband gehad.

“Ek het weereens besef dat die bou van eenheid en die bou van verhoudings direk aan mekaar gekoppel is.”

Verdieping van die Uitdrukking van Eenheid

Die sigbare verdieping van die uitdrukking van eenheid op alle vlakke in die AGS is vir my van groot belang.  Ek gaan voort om strategies met leiers, rolspelers en lidmate in ons kerk in gesprek te tree in hierdie verband en ek sien gesonde maar stadige vordering. Ek het weereens besef dat die bou van eenheid en die bou van verhoudings direk aan mekaar gekoppel is. Ons moet meer hieroor praat en doelbewus werk aan die bou van verhoudings in ons plaaslike gemeenskappe. Dit is ook van groot belang vir die toekoms van ons land.

DEEL 2: Past. Rudi Coertzen
(Hooftesourier van die AGS van SA)

2023 was ‘n jaar waarin ek uitgedaag is om ons Meester met groter krag en intensiteit te dien. Ons tema vir die jaar, “Keep the Fire Burning”, het my gehelp om te fokus op wat belangrik is. Elke keer as ek daaroor gepraat het, het ek besef die vuur moet helder brand. Tydens die NOB-bemagtiging besoeke het ek geleentheid gehad om met al ons pastore en leiers te kommunikeer. Ek het hierdie betrokkenheid geniet asook die kans om moeilike vrae te vra en te beantwoord. Vanuit my perspektief, was die besoeke ‘n groot seën en het dit my gehelp om in my verhouding met God te groei.

Al die Departement Konferensies was goed bygewoon en die energie van die Departement leiers het my energie gegee. Die jeug was soos die jeug is, uitbundig met baie danspassies en liedjies. Die vroue het ons beïndruk met ‘n georganiseerde en kleurvolle konferensie in Durban – wat uiters goed bygewoon is. Die manne het uitstekend gevaar in hul samekoms en die Kinderbediening het ‘n opleidings geleentheid vir Opvoeders in Kaapstad aangebied. Ons kerk is besig en beweeg oor die hele land. Ons Nasionale ABLAZE Konferensie in Kaapstad het al die verskillende dele van ons kerk bymekaar gebring. Dit was ‘n wonderlike ervaring vir almal wat dit bygewoon het.

“Ons kerk is besig en beweeg oor die hele land.”

Tussen al die aktiwiteite deur het ons baie byeenkomste gehou en ek het die Hand van God en die insette van die Heilige Gees in ons byeenkomste ervaar. Ons is ‘n kerk en as ons nie die leiding van die Heilige Gees toelaat nie, sal ons werk tevergeefs wees. Iets wat nie baie lidmate weet nie, is dat ons as Nasionale Ampsdraers elke Dinsdagoggend op Zoom vergader om sake van die kerk te bespreek, maar ook om te bid. Ons het gereeld voorbidding gedoen vir ons pastore, hul gesinne en ons lidmate. Dit het dikwels gebeur dat ons gebid het vir sake wat besig was om in ons land te ontvou. Gebed is ons wapen! Ek sien uit na 2024. Ons beplan en bid vir groot dinge om te gebeur. Mag jy en jou gesin ‘n rustige feestyd beleef en weereens die seën ervaar van die groot geskenk, Jesus Christus, wat aan ons gestuur is.

DEEL 1: Dr Henri Weideman
(President van die AGS van SA)

Gebed en Vas

1 Tessalonisense 5:1 6-18 (NLV) moedig ons aan: “Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag omdat julle met Christus Jesus verenig is.”

“Gebed en die oortuiging dat God gebed verhoor, bly kern in ons geloofslewe as Pinkster gelowiges.”

Gebed en die oortuiging dat God gebed verhoor, bly kern in ons geloofslewe as Pinkster gelowiges. As die leiers van die AGS in Suid-Afrika doen ons ‘n beroep op al ons Pastore, Gemeenteleiers en lidmate om ‘n vasberade poging aan te wend om ons fokus op gebed en vas gedurende Januariemaand te vernuwe en te versterk. Ek vra elke Gemeente om tye van gebed en vas in Januarie 2024 te fasiliteer. Maandag, 15 Januarie tot Vrydag, 19 Januarie 2024 word as ‘n fokus week in hierdie verband gemerk.

Vyf videogrepe sal vanaf 12 Januarie 2024 op die AGS sosiale media beskikbaar gestel word. Hierdie videogrepe kan gebruik word in Whatsapp-kommunikasie oor die vyf dae, of as ‘n vertrekpunt tydens gebedsbyeenkomste. Die volgende onderwerpe sal behandel word:

Gebed is:

    • Ons direkte kommunikasielyn met God.
    • ‘n Uitdrukking van dankbaarheid.
    • Om ons harte met God te deel.
    • Om ons harte in lyn te bring met die hart van God.
    • Enige tyd en enige plek.

Ek erken die feit dat ons gemeentes binne verskillende omstandighede funksioneer en daarom wil ek nie voorskriftelik wees oor hoe julle hierdie maand en fokus week van gebed en vas moet struktureer nie. Ek doen egter ‘n beroep op jou om hierdie belangrike saak te oorweeg en ‘n manier te vind wat effektief in jou konteks sal werk.

Ons moet onthou dat ons oor niks besorg moet wees nie, maar in elke situasie, deur gebed en smeking, met danksegging, ons versoeke aan God moet voorlê. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Filippense 4: 6-7).

Fokus op Basiese Geestelike Beginsels

Wat ons ook al sê oor missionêre kerkwees kom neer op ‘n uitdaging: Ons moet ons geestelike identiteit herontdek, versterk en fokus op hoe ons as (Pinkster-) Christene leef in ‘n wêreld wat verby die waardes en beginsels van die Christendom beweeg het.

Ons plan om meer missionaal te wees in hoe ons ons boodskap versprei, moet nooit net staatmaak op konseptuele vorme van ons fokusareas (of drywers) nie, naamlik Dissipelskap, Bemagtiging, Gemeenskapsbetrokkenheid, samewerking met ander kerke (Ekumeniese Betrokkenheid) en om goed bestuur te word. Hierdie drywers moet gebaseer wees op die bou van ‘n diep verbintenis met die Heilige Gees en op praktiese aksie.

As Christene het ons aktiwiteite soos om te bid, ander te help, gereeld byeen te kom en om ons oortuigings te deel. Die doel van hierdie aktiwiteite dien nie net tot ons eie voordeel nie. Dit gaan daaroor om te wys hoe God se liefde die wêreld kan verander. Ons is bedoel om uit te gaan en hierdie liefde in aksie te betoon, deur vriendelik te wees, te vergewe en hoop aan ander te gee. Die Kerk is ‘n produk van en ook ‘n aktiewe deelnemer aan God se missie. Ons is almal sendelinge. Elke gelowige en elke plaaslike Gemeente staan sentraal in God se sending en moet onderskei waar en hoe Hy in hulle spesifieke konteks beweeg en met Hom saamwerk. Om dit effektief te kan doen, moet ons voortdurend ons geestelike identiteit vernuwe – en lewe as ‘n gemeenskap wat Jesus-volgelinge kweek.

“Dit gaan daaroor om te wys hoe God se liefde die wêreld kan verander.”

2024 NOB Bemagtiging Besoeke

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Geesvervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Tydens die 2024 NOB bemagtiging besoeke sal ons fokus op die tema:

FAN INTO FLAME – the gift of God, which is in you.

Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1:6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.”  2 Timothy 1:6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid. Ter ondersteuning van ons tema gee ek oor aan Past. Selby Khumalo (Hoofsekretaris van die AGS van SA) om te deel wat in sy hart roer oor ons 2024 tema:

DEEL 2: Past. Selby Khumalo
(Hoofsekretaris van die AGS van SA)

Die Onderhouding van ons Geestelike Vuur

Ons is ‘n gemeenskap en mense van die Gees en Vuur, nadat ons gedoop is “…met die Heilige Gees en met vuur” Lukas 3:16 (AFR83). Hierdie vuur van God is ‘n teken van geestelike vernuwing, toewyding en bemagtiging. Ons moet verseker dat hierdie geestelike vuur in ons en in ons geestelike familie aan die brand gehou word. Dit is God se vuur en nie ‘n vervaardigde vuur nie – om hierdie vuur aan die brand te hou is ons verpligting en dit vereis ons toewyding. Laat ons voortgaan om die gawes van God wat in ons is, aan te blaas en aan te wakker:

“…Die boodskap van die Here brand in my binneste soos ’n vuur. Dit is soos vuur wat in my liggaam ingehok is. Ek probeer so hard as wat ek kan om dit binne te hou, maar ek kan nie.” (Jeremia 20:9 DB)

“Moenie julle doof hou wanneer die Gees met julle praat nie. Luister fyn na sy stem.” (1 Tessalonisense 5:19 DB)

“Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie…” (Efesiërs 4:30 NLV)

Ons is opgewonde om tyd saam met ons AGS Familie te spandeer oor hierdie belangrike tema. Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is en ek deel graag hierdie inligting met jou:

DEEL 1: Past. Barend Petersen
(Adjunkpresident van die AGS van SA)

Goeie Nuus met Groot Blydskap!

“Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly.” (Matteus 2:10). “…maar die engel het hulle gerusgestel: “Moenie bang wees nie!” het hy gesê. “Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou!” (Lukas 2:10 NLV).

Jesus het as die lig in hierdie donker wêreld gekom. Dit was die ster van Betlehem wat die wysemanne na Hom in die krip in Bethlehem gelei het en hulle was vervul met blydskap toe hulle Jesus sien. Die ster van Bethlehem herinner ons daaraan dat al die pogings van die Bose om die lig van die Here te verduister of uit te doof, sal misluk en dat Hy ons deur hierdie donker en gebroke wêreld sal lei.

Daar is iets uniek aan Kersfees wat vreugde, vrede en welwillendheid in ons harte bring. Deur die eeue heen en deur mense regoor die wêreld, word die wonder van Kersfees en Jesus se geboorte ervaar. Die magnetiese krag van die liefde van God, verpersoonlik deur die geboorte van sy Seun, gaan voort om mense na Hom toe te trek en hul lewens te verander. Sy geboorte herinner ons daaraan dat ons ook die vreugde van verlossing, genesing en voorsiening kan ervaar.

Dawid verklaar met selfvertroue in Psalm 33:14: “U wys vir my die lewenspad; in u teenwoordigheid is vreugde, en aan u regterhand is daar blydskap vir altyd” terwyl Nehemia in hoofstuk 8:10 verkondig “…want die blydskap wat die HERE gee, sal julle krag wees!” (Nehemia 8:10 NLV). Die meeste van ons het dit ervaar: “Wanneer twyfel my oorweldig, het u troos my verbly.” (Psalm 94:19 NLV). Mag ons werklik die vreugde van die geboorte van Jesus Christus ervaar hierdie Kersfees en die jaar wat voorlê!

DEEL 2: Dr Henri Weideman
(President van die AGS van SA)

Jesus, die Lig van die wêreld!

Deur die jare is verskillende vorme van lig gebruik as deel van Kersfees vieringe en versierings. Op ‘n klein manier beeld hulle die manjifieke Lig uit wat Jesus in hierdie wêreld skyn – vanaf die dag waarop Hy gebore is, tot vandag toe. Net soos die ster die wyse manne na die nuutgebore Koning gelei het, het Jesus, die ware lig van die wêreld gekom om die duisternis in ons lewens te verdryf.

Kom ons herinner ons geliefdes daaraan dat:

Jesus die Lig van die Wêreld is: In Johannes 1: 4-5 (NLV) lees ons: “In Hom was daar lewe en díe lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, ja – die duisternis het dit nie uitgedoof nie.”

Jesus is die gawe van God se liefde: Johannes 3:16 (NLV) sê vir ons: “God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” Kersfees is ‘n bewys van God se ongelooflike liefde vir die mensdom. Hy het sy Seun Jesus Christus aan ons gegee as die geskenk van Verlossing aan die hele mensdom – die grootste geskenk wat ons ooit kon ontvang.

Ek het grootgeword in ‘n huis waar net die jong kinders op Kersdag geskenke ontvang het, en waar verduidelik is dat die geskenke wat hulle ontvang, ‘n herinnering is aan die geboorte en ewige geskenk van Jesus Christus.

Ek wens al ons lidmate, Gemeenteleiers, Pastore, streeks- en departementele leierskap en komitees sowel as alle NLF-lede en gesinne ‘n geseënde en vreedsame viering van die geboorte van Jesus Christus toe. Mag jy tye van samesyn beleef en rus saam met jou familie en geliefdes, en mag 2024 ‘n uitsonderlike jaar van God se genade vir ons almal wees.

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Spread the word...