Pastorale Brief: 1ste Kwartaal

Laai die PDF weergawe hier af:

 Pastorale Brief: 1ste Kwartaal 2019

Liewe Kollega,

Die AGS se hart loop oor met leierskap kwessies.  Ons reflekteer op die tipe leierskap kwaliteite wat benodig word vir die AGS in die toekoms.  Ons visie is leiers wat geroepe is en dienende leiers met standvastige integriteit.  Leiers wat die AGS se waardes leef, daaglikse inspirasie ontvang van God en ondersteun word deur ‘n biddende gade.  Wees geseën deur hierdie spesifieke uitgawe van die Pastorale Brief waarin ons die AGS leier van die toekoms van nader bekyk.

AGS LEIERS VIR DIE TOEKOMS

Dr. J.J. La Poorta – Adjunk President van die AGS van SA
japie@afm-ags.org

Toekomstige leiers moet spesifieke beginsels in hulle lewe en bediening omarm en koester.  Eerstens moet hulle geroepe word tot die bediening wat dan die leidende beginsel sal wees waarvolgens hulle hulle lewens lei.  Tweedens moet hulle ‘n voorbeeld wees van ‘n dienskneg- leier (“servant leader”).  Derdens moet hulle aktiewe voorstanders wees van die eenheid van die kerk, wat sodoende op alle vlakke van hulle ministeriële betrokkenheid binne die AGS eenheid en samehorigheid versterk en meebring.  Laastens moet integriteit (een van die vier waardes wat die AGS hoog ag) alle sieninge oor leierskap wat in hierdie artikel verduidelik word, infiltreer.

Deur God Geroep tot die Bediening
Toekomstige leiers van die AGS moet bewus en ingelig wees oor die feit dat slegs God mense tot die bediening kan beroep (1 Korintiërs 12:11;  Romeine 11:29).  Hulle moet ook verstaan dat die roeping en bediening vanaf God onherroeplik is (Romeine 11:29).  Die kwessie of ‘n persoon geroepe is of nie is ‘n besluit wat uitsluitlik rus by God.  Huidige en toekomstige leiers in die bediening moet seker maak dat hulle geroepe is omdat God SY roeping van ‘n persoon sal EER.  As ‘n persoon nooit geroepe deur God was tot die bediening nie en dit slegs ‘n begeerte of ‘n loopbaan is, kan die persoon nie God verantwoordelik hou vir sy/haar bedieningspogings of voorsiening nie – waar God lei is Hy verbind om te voorsien volgens Sy rykdom in glorie.

“…waar God lei is Hy verbind om te voorsien volgens Sy rykdom in glorie.”

Dienskneg-Leierskap of “Servant Leadership”
Die lewens van Jesus, Johannes, Petrus en Paulus is vir ons uitstekende voorbeelde van dienskneg-leierskap.  As leiers het hulle nie daarop aangedring om gedien te word deur hulle volgelinge nie, maar in plaas daarvan het hulle gedien  (Mattheus 20:28;  Markus 10:45;  Johannes 13:1-17;  1 Korintiërs 4:1-13).  ‘n Dienskneg-leier heers nie oor mense nie, maar hy of sy dien mense ywerig en in die meeste gevalle sonder om enige beloning te verwag.  Die voorbeeld wat Jesus en sy dissipels gestel het onderstreep hierdie stelling.  Paulus het selfs in Korintiërs 4 genoem dat hulle nie die gemeente belas het nie, maar self omgesien het na hulle materiële behoeftes deur met hulle eie hande te werk.  Paulus was ‘n tentmaker en daarvandaan kom die welbekende frase “tentmaker-bediening”.  Dit beteken nie dat alle pastore nou die ambag van tentmakery moet leer nie, maar dat hulle die vaardighede, talente en vermoëns waaroor hulle beskik moet gebruik om te sorg vir hulle materiële behoeftes terwyl hulle die kudde bedien.  As rentmeesters van die bedieninge van God moet hulle getrou wees aan hulle roeping.  Dus getrou wees in hul pogings om die mense te dien wat hulle met die Evangelie bedien.

“As leiers het hulle nie daarop aangedring om gedien te word deur hulle volgelinge nie, maar in plaas daarvan het hulle gedien…”

Wees Bekend as Passievolle Eenheidskeppers
Toekomstige leiers van die AGS moet passievolle eenheidskeppers wees wat die eenheid van die Kerk van Jesus Christus bevorder, beskerm en ‘n voorbeeld is deur middel van ‘n Koninkryk visie wat samehorigheid sal versterk binne en buite die AGS.  Hulle moet eenheid bevorder deur praktiese aksies te neem wat eenheid sal beskerm (veral in situasies waar die AGS se eenheid geignoreer of bedreig word) deur ‘n voorbeeld te wees met hul eie woorde en aksies.  Hulle moet op die voorpunt wees van die skepping en ontwikkeling van vriendskappe wat taal-, ras- en kultuurgrense oorsteek.   Hulle moet doelbewus wees in hulle uitreike na mense van ander rasse, kulture en sosio-ekonomiese statusse in hulle pogings om eenheid te skep in die wyer kerk in die algemeen en binne die AGS in besonder.

Opofferings sal gemaak moet word en toekomstige leiers sal bereid moet wees om sodanige opofferings te maak.  In al hul pogings sal hulle probeer om die droom van ‘n verenigde AGS van SA te vervul.  Hulle sal altyd die prys wat betaal is deur diegene wat gewroeg het om eenheid te bereik onthou wanneer hulle besig is met die kwessies van eenheid.  Die eenheid wat tot dusver bereik is is geensins die vervulling van “unity” nie, want daar is verskeie areas waar verdeeldheid steeds voortbestaan as gevolg van die historiese verlede.  Eenheid is nie ‘n gebeurtenis nie, maar ‘n proses binne die AGS wat nog nie ten volle bereik is nie.  Dit is ‘n ideaal, ‘n droom wat nagejaag moet word en uiteindelik bereik moet word.

Leierskap Integriteit
Toekomstige leiers moet deurdrenk wees met integriteit.  Volgens die woordeboek definiese draai integriteit om eerlikheid, waarheid, toewyding en verbintenis aan ‘n edele saak.  Om tot die bediening geroepe te wees is edel, want dit is die hoogste roeping in die lewe.  Gedurende ons ampstermyn kan ons mense se lewens opbou, impakteer of vernietig as ons dit aanpak sonder integriteit.  Ons is geroepe deur God en is uiteindelik aanspreeklik teenoor Hom.  Gedurende ons tyd op aarde funksioneer ons in organisatoriese strukture wat verskillende vlakke van aanpsreeklikheid vereis.  Integriteit is ‘n lewenswyse waar die leiers bereid moet wees om die nodige uitdagings met betrekking tot gedrag te hanteer.  In alles wat die leier doen of poog om te doen, moet hy of sy bereid wees om binne ‘n inklusiewe paradigma te werk – wat lei tot ‘n situasie waar niemand uitgesluit word nie.  Integriteit is van toepassing op nie net die leiers nie, maar ook op almal binne die fokus van ‘n sendingkerk (“missional church”).

Toekomstige leiers moet deurdrenk wees met integriteit.”

Die tipe toekomstige leierskap vir die AGS wat hier beskryf word is inderdaad haalbaar indien die leiers op die voorpunt van die proses bereid is om die nodige veranderinge te maak!  Mag ons meer en meer leiers in die AGS sien wat hierdie kwaliteite ten toon stel.

DAAGLIKSE INSPIRASIE VANAF GOD:  ‘N BOOM WORD GEKEN AAN SY VRUGTE

Marcel Hattingh Ph.D. – Doxa Deo
marcel.hattingh@doxadeo.org

Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful; but his delight is in the word of the Lord, and on His word he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Whose leaf also shall not wither; and whatever he does shall prosper.”  Ps 1:1-3

As ‘n pastoor van die Evangelie het ek die voorreg om elke oggend op te staan en die meeste van my dag in die markplein te spandeer –  dit sluit raadpleging, opleiding en afrigting van leiers in verskeie industrieë in. Ongelukkig word ek dikwels gekonfronteer met ‘n soort “grond” (of toestand van die hart) wat nie ‘n oes kan oplewer nie. Vir hierdie leiers glo ek dat God spesiale genade voorsien en ons hou aan om hulle te lief te hê met ‘n vurige en Goddelike liefde. Daar is egter geleenthede waar ek paadjies kruis met ‘n belydende kind van God waar ek heeltemal onkant gevang word. Die volgende gaan deur my gedagtes: “…maar ek ken hierdie persoon en ek weet waar hulle op ‘n Sondag aanbid.” Maar as hulle gedrag in die werksplek beskou word laat dit my soms wonder of ek hulle werklik ken?

Wat bedoel ek deur dit te sê?  In Lukas 6:43-44 maak Jesus ‘n interessante waarneming oor wanneer die egtheid (“authenticity”) van ‘n persoon oorweeg word:  “For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit.” Dit is interessant hoe ons ‘n boom erken aan sy vrugte, nie sy blare, stam of wortels nie. ‘n Appelboom dra appels, ‘n lemoenboom lemoene en ‘n vyeboom vye. Die gereelde kontras tussen wie leiers bely hulle is op ‘n Sondag,  in vergeleke met die vrugte wat hulle op ‘n Maandag by die werk dra – is dikwels moeilik om byeen te bring.

Ek glo daar is min plekke in die Bybel wat so duidelik die soort vrugte wat ons geroep word om te dra teenwoordig as Paulus se brief aan die kerk in Galasië. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is daar in hierdie gedeelte ‘n paar groot uitdagings opgesluit. Dit lyk asof sommige van hierdie elemente redelik natuurlik voorkom, sommige moet ek voortdurend en opsetlik aan werk, maar dan is daar die  wat net hardnekkig is om te groei – selfs tot die mate dat ek oorweeg het of hulle aan my persoonlike boom behoort! Tog is die Skrif duidelik dat ons almal in Christus geroep is om al hierdie vrugte te dra.

“…in Christus geroep is om al hierdie vrugte te dra.”

Persoonlik as ‘n leier kom die liefde, vreugde en getrouheid redelik maklik. Ek moet aan vrede, geduld en goedheid werk, maar dit is die vriendelikheid, sagmoedigheid en selfbeheersing wat blykbaar ‘n voortdurende probleem is. Het jy dalk ‘n soortgelyke siening? Of dalk ‘n ander kombinasie van vrugte? Hoe dikwels dink ons ​​byvoorbeeld aan leiers in terme van sagmoedigheid? Of aanhoudende bewys van vriendelikheid teenoor ander? Is hierdie die vrugte wat ons in ons bekende leierskap figure in die wêreld sien? Of het ons dalk ander vrugte in hul lewens begin bewonder – hul visioenêre kapasiteit, hul strategiese bedoeling, hul kulturele verstand, hul emosionele behendigheid, hul hulpbronpoel, ens?

Vir jare word ek nou met hierdie realiteit gekonfronteer; om te probeer uitvind hoe om al hierdie vrugte in my lewe die beste te verbou, toe ek ‘n merkwaardige klem in die Amplified weergawe ontdek het: “But the fruit of the Spirit [the result of His presence within us] is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” Galatians 5:22-23.   Die waarheid is ‘n boom produseer nie vrugte deur te probeer nie; dit produseer vrugte deur te wees! Persoonlik is ek daarvan oortuig dat ek nie al hierdie vrugte kan produseer deur te probeer nie, maar ek moet die onveranderlike, intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe ontdek om baie vrug te dra.  ‘n Boom dra nooit vrugte vir eie gebruik nie, maar vir die voeding van ander. Dit is die vrug wat die saad bevat wat die voortbestaan ​​van die vrugteboom verseker. Sonder die saad kan daar geen ander bome wees nie. As ons ons bedieningskapasiteit van die Evangelie wil verhoog, moet ons eers vrug dra vir die voeding van ander. Tweedens, as ons wil verseker dat ons bediening sterk en gesond bly, sal ons seuns en dogters die saad in die vrugte wat ons dra, moet ontdek.

“…dat ek nie al hierdie vrugte kan produseer deur te probeer nie, maar ek moet die onveranderlike, intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe ontdek om baie vrug te dra.”

Daar is nege elemente van die Vrug van die Gees. Ek wil jou uitnooi om ‘n 1 maand (31 dae) reis te oorweeg om die Skrifte rakende elke element te bestudeer. Kan jy jou voorstel wat deur ons lewens en bedieninge kan gebeur as ons almal daagliks inspirasie van God ontvang en in hierdie seisoen ‘n rekord oes van vrugte produseer?

LEWENDE KERNWAARDES: ‘n PRAKTIESE GIDS

Dr H.J. Weideman – Algemene Sekretaris van die AGS van SA
henri@afm-ags.org

Wat is jou kernwaardes?  As jy dit nie sonder meer kan opnoem nie, is dit dalk ‘n goeie idee om ‘n bietjie hieroor na te dink.  Dit is relatief maklik om ‘n dik boek met ‘n lang lys van goeie waardes neer te skryf, maar wat is die drie tot vyf kernwaardes wat jy sou kies om jou lewe te defnieer?  Waardes speel ‘n belangriker rol in ons lewens as wat ons soms dink: Hulle vorm die basis waarvolgens ons bepaalde besluite neem. Hulle bepaal ons fokus, so wel as dit wat ons doen en nie doen nie.  Ons kernwaardes bepaal ook hoe en waarop ons ons geld spandeer en waarvoor ons tyd gebruik word.

“Waardes speel ‘n belangriker rol in ons lewens as wat ons soms dink: Hulle vorm die basis waarvolgens ons bepaalde besluite neem.”

AGS Waarde #1:  Integriteit
Om integriteit te hê, beteken om in alle omstandighede die regte dinge op ‘n betroubare manier te doen, selfs al sien niemand jou nie. Integriteit sluit ook die kwaliteite van eerlikheid en sterk morele beginsels in.

Om met integriteit op te tree beteken dat jy optree in opregtheid en in konsekwentheid van karakter. Dit beteken dat jy jouself hou by goeie standaarde en altyd met eerlikheid en eerbaarheid optree.

Die woord integreit kom van die Latynse woord “integer”, wat heel of voltooid beteken. ‘n Mens sou kon sê dat iemand met integriteit optree, na die mate wat hy/sy in woord en daad getrou aan hulleself bly en optree volgens die waardes en beginsels wat hulle sê vir hulle belangrik is. Integriteit is ‘n eienskap wat mense bewonder, omdat dit beteken dat die persoon wat dit leef, ‘n standvastige morele kompas het, beginselvas, betroubaar en vertouenswaardig is.

Hoe om integreit te kweek:

 • Hou jou beloftes, al vat dit ook ekstra moeite.
 • Sê vir ‘n kassier indien hy/sy jou te veel kleingeld gegee het en gaan terug na ‘n winkel as jy vergeet het om vir iets te betaal.
 • Moenie skinder of sleg praat van ander mense nie.
 • Bly in alle omstandighede getrou aan jou huweliksmaat.
 • Gee geld wat iemand laat val het terug, sonder om vergoeding te verwag.
 • Moet nooit sonder toestemming voorrade of eiendom van jou werkplek vat nie.
 • Moenie toelaat dat iemand anders die skuld dra vir iets wat jy gedoen het nie.
 • Wanneer iemand konfidensiële inligting met jou deel, moenie dit aan ander oorvertel nie.
 • Werk wanner jy veronderstel is om te werk en hou sosialisering, versnapperinge, soektogte op die internet en persoonlike telefoonoproepe vir tee- of etenstyd.
 • Wys respek teenoor jou kollegas d.m.v. toepaslike gesprekke en empatie.
 • Indien jy jouself in ‘n konflik van belange bevind, probeer so gou as moontlik daar uitkom.
 • Wees verantwoordelik: Doen wat jy gesê het jy sal doen.

AGS Waarde #2: Uitnemendheid
Uitnemendheid is die strewe om die beste moontlik te doen met wat jy het. Dit is die kwaliteit van uitmuntendheid en die strewe om werklik goed te doen in alles wat jy aanpak.

“…die strewe om werklik goed te doen in alles wat jy aanpak.” 

Uitnemendheid behoort ‘n bewegende teiken te wees: Die kwaliteit van wat ons vandag doen en hoe ons dien, behoort nie dieselfde te wees as wat dit gister was nie. Ons behoort voortdurend daarop te verbeter.

Hoe om uitnemendheid te  bou:

 • Ontwikkel ‘n honger daarvoor. Kweek die wil om uit te munt.
 • Gebruik die beste voorbeelde as maatstaf.
 • Glo dat jy dit kan doen.
 • Bou konkrete strategiëe en planne.
 • Leer van die beste rolmodelle waarvan jy weet.
 • Moenie jouself beperk nie.
 • Werk hard en fokus jou pogings daarop om suksesvol te wees.
 • Wees aanpasbaar.
 • Moenie opgee nie.

AGS Waarde #3: Verhoudings
Persoonlike verhoudings verwys na die nabye kontak tussen mense wat gevorm word deur emosionele bande en interaksie. Hierdie bande vorm en ontwikkel meestal vanuit gedeelde ervarings, sowel as gedeelte visie en doelwitte. Persoonlike verhoudings ontwikkel as gevolg van die ontdekking en uitbreiding van mededeelsaamheid en omgee.

Interpersoonlike verhoudings bestaan uit verskillende elemente, soos aanvaarding, eerlikheid, aanpasbaarheid en om geduld met ander mense te hê.

Hoe om interpersoonlike verhoudings te versterk:

 • Reik doelgerig uit en ontmoet nuwe mense. Ook kruiskultureel.
 • Maak tyd vir verbale kommunikasie. (Gesels)
 • Respekteer diversiteit.
 • Streef daarna om ander mense en hulle gebruike te verstaan.
 • Fokus daarop om werklik belang te stel.
 • Hanteer ander mense met begrip en welwillendheid.
 • Deel die storie van julle lewens met mekaar.
 • Leer om regtig te luister. Dit is een van die kern elemente van gesonde verhoudings.
 • Bou vertroue.
 • Fokus daarop om ook in nie-verbale kommunikasie (liggaamstaal) omgee oor te dra.
 • Los konflik op ‘n konstruktiewe manier op.

AGS Waarde #4: Verantwoordbaarheid
Verantwoordbaarheid gaan daaroor dat ‘n mens bereid is om antwoorde te gee oor jou doen en late.  Dat jy blaam dra en bereid is om verslag te gee t.o.v. jou besluite en optrede. Dit is die aanvaarding dat dit deel van die normale verloop van sake is om “pa” te staan vir die besluite, optrede, beleid en bestuur wat deel is van jou verantwoordelikheidsveld.

Verantwoordbaarheid gaan ook oor die verpligting van ‘n individu en organisasie om op ‘n deursigtige manier verslag te gee oor die beplanning van aktiwiteite, sowel as die uitkoms daarvan. Dit sluit verantwoordelikheid t.o.v. die bestuur van finansies en eiendom wat aan die individu of organisasie toevertrou is in.  Wanneer ‘n mens verantwoordelikheid vir jou eie optrede neem, bewys jy daarmee jou verantwoordbaarheid. Somtyds, beteken verantwoordbaarheid ook dat ‘n mens moet erken dat jy ‘n fout gemaak het.  Verantwoordbaarheid bestaan nie sonder verslaggewing nie. Dit beteken dat sonder terugvoer, daar nie verantwoordbaarheid is nie.

Wanneer ‘n mens verantwoordelikheid vir jou eie optrede neem, bewys jy daarmee jou verantwoordbaarheid.”

Hoe om verantwoordbaarheid te verdiep:

 • Ontwikkel ‘n ingesteldheid van deursigtigheid en bereidheid om terugvoer te gee. (Stel ‘n voorbeeld)
 • Bou gesonde interpersoonlike verhoudinge en vertroue.
 • Bepaal wat regtig belangrik is en hoe terugvoer/verslag daaroor gegee sal word.
 • Bepaal die frekwensie van terugvoer.
 • Doen dit!

Alles wat ons doen as en namens die AGS van SA, behoort gedoen te word in die konteks van integriteit, God verheerlikende uitnemendheid, gesonde interpersoonlike verhoudings en verantwoordbaarheid  aan mekaar.

MY BIDDENDE VROU: JACOBETH
Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA
mmahlobo@afm-ags.org

By ‘n onlangse leierskap funksie het ek die volgende vraag gekry: “Wat het jou in stand gehou en laat aangaan tot vandag toe?”  Een van die drie dinge in my antwoord was die gebedsondersteuning van my vrou.  Ek wil graag ‘n paar persoonlike gevalle deel in my bedieningsreis waar die gebede van my vrou tot deurbrake gelei het. Hierdie jaar (2019) vier ons ons 41ste troudag. As ek terugkyk na ons lewe saam is een van die dinge wat uitstaan my vrou se volle vertroue in die krag van gebed. Soos alle pastore het ek ‘n regverdige deel van die uitdagings in die bediening ondervind. Natuurlik het ek ook baie seëninge ervaar.

In Tye van Persoonlike Nood
Ons eerste gemeente was in Machadodorp, een van die klein dorpies in Mpumalanga. Ek was die eerste geordende pastoor van hierdie gemeente. Dit was ‘n klein gemeente van ongeveer 25 lede. Weens min lede wat tiendes gegee het was die maandelikse inkomste maar baie min. Ek was pas getroud en het geen bates behalwe ons klêre gehad nie. Die gemeente het ons liefgehad en ons was ook bly om vir hulle ‘n herder te kon wees. Die toelae wat ek ontvang het sou ons nie langer as die 15de dag van die maand dra nie. Terselfdertyd was ek ook besig met my universiteitstudies. Dit was vir my ‘n ernstige uitdaging. My vrou sou op haar knieë gaan en die Here bedank vir die voorrade wat Hy nog sou voorsien voordat Hy dit voorsien het. Die Here het nie net ons finansiële toelae verhoog nie, maar op enige oomblik was daar genoeg kos, klere en klasgelde wat deur die gemeentelede en ander mense gegee is. Nie een van hulle is genader om te help nie. Deur haar vaste gebede het God ons met ons daaglikse brood voorsien in ‘n tyd van persoonlike nood.

In Tye van Bedieningsnood
Teen die einde van 1994 is ek aangestel as hoof van die AGS van die SA Teologiese Instituut (AFMSATI) in Soshanguve. Die geboue was nie in ‘n goeie toestand nie en het opknapping benodig. Ander uitdagings wat my slapelose nagte veroorsaak het was om kollegepersoneel te vind, insluitende dosente en finansies om die Kollege se begroting te dek. My vrou het dadelik hierdie behoeftes in haar gebed geprioritiseer. Toe gebeur daar iets wat my amper ‘n hartaanval gegee het. Die deel van Soshanguve waar die Kollege geleë is, is deur ‘n groot haelstorm getref. Dit het aansienlike skade aan eiendomme in Soshanguve, insluitende ons Kollege, aangerig. Vensters was verpletter, die plafonne in die klaskamers het meegegee as gevolg van die water, die matte in die kantore is onherstelbaar beskadig en die dokumente in die rakke was deurdrenk met water en onleesbaar. Ek kan nog onthou dat my vrou vir God se ingryping gebid het en die lied gesing het: “I know the Lord will make a way for me!”.  Na die vasstelling van die omvang van die skade het Past. Van Schalkwyk, wat aangebied het om my met die Kollege-administrasie te help, deur die waterdeurdrenke dokumente gegaan en die versekeringspolisdokumente vir die Kollege gevind wat in ‘n plastieksakkie verseël was. Ek het hom gevra om drie kwotasies te kry en die kwotasies tesame met die eis vir die skade in te dien. Die versekeringsmaatskappy het die kwotasie gekies wat duurder was as die ander twee. Binne drie weke is al die skade herstel en nuwe plafonne en matte geinstalleer. Die bedrag wat deur die versekeringsmaatskappy uitbetaal is, was net meer as R100,00.00. Weereens het ek die krag van gebed ervaar alhoewel die antwoord dramaties was!

“Weereens het ek die krag van gebed ervaar alhoewel die antwoord dramaties was!”

In Tye van Nood vir ‘n Goddelike Wonderwerk
In een van die plaaslike gemeentes wat ek as pastoor gelei het, het ‘n man wie se troue ek ‘n jaar vroeër bevestig het, gesterf. Na die begrafnisdiens het die weduwee gevra om ons onmiddellik te besoek. Ons het ingestem en inderdaad het sy ons binne ‘n week van haar man se afsterwe besoek. Sy het ons vertel dat voordat haar man oorlede is het hy haar in kennis gestel dat hy ontrou was en die dodelike MIV-vigs-virus opgedoen het. Wat hartverskeurend was was dat hy met die virus besmet was voordat hy met haar getrou het. Sy was baie emosioneel. As ‘n goeie pastoor het ek al gedink hoe om haar sielkundig voor te berei vir haar onvermybare dood. My vrou het haar omhels en vir haar gesê dat niks by God onmoontlik is nie. My vrou het gevra dat ons moet bid vir God se wonderbaarlike ingryping in hierdie vrou se lewe. Na gebed het ons een van die mediese dokters geraadpleeg wat ons geken het. Die dokter het haar verblyf aangebied terwyl sy MIV-vigs toetse ondergaan het. ‘n Paar dae later het sy ‘n skoon gesondheidsrekening ontvang. Jy moes die vreugde van hierdie dame en almal van ons gesien het! Ek het die dokter gevra om hierdie wonderwerk in mediese terme te verduidelik. Die dokter het gesê dat haar immuunstelsel so kragtig was dat die virus geen kans gehad het om dit te onderdruk nie. Die dokter het gesê dit is ‘n seldsame geval. Ek het baie ander wonderwerke gesien as gevolg van my vrou se gebede.

“Ek het baie ander wonderwerke gesien as gevolg van my vrou se gebede.”

Ek sal vir ewig dankbaar wees teenoor God wat vir my ‘n pilaar van bedieningsondersteuning gegee het – my vrou en vennoot.  Aan God is die heerlikheid, krag en eer vir ewig en altyd!

SLOT

Hierdie Pastorale Brief is spesiaal met sy unieke fokus op die AGS-leierskap van die toekoms. Wanneer ek alles oorweeg wat hier geskryf is kan ek nie help nie, maar ek voel geïnspireer en opgewonde oor die toekoms van ons kerk. Mag God ons help om Goddelike leiers te word en leierskap kwaliteite te kweek wat sal bydra tot die God-gegewe missionêre roeping en doel van ons kerk!

Seënwense!
Past. M.G. Mahlobo

Spread the word...