Incwadi yokwaLusa Ikota yesi-2 2024

AFM Incwadi yokwaLusa Ikota yesi-2_2024

Mndeni we-AFM,

NgoMgqibelo zingama-25 kuNhlaba 2024, i-AFM yaseNingizimu Afrika igubhe iminyaka eyi-116 kusukela yasungulwa ngo-1908. Lemigubho yokuzalwa yayihlanganisa usuku lokuqhakambisa i-logo ye-AFM. Ngalolusuku amalunga eBandla lethu abekhangisa ngokuziqhenya i-logo ye-AFM lapho abekade ehlanganyele khona. Abaphathi beHhovisi lika-Zwelonke (NOB) bakhipha imilayezo ekhethekile mayelana “Nothumo lweBandla kanye nemigomo yokuziphatha” okwakuyingxenye yemigubho – futhi bekubeka ngembaba lokho okumele kube sezinhliziyweni nasemimoyeni wamalunga e-AFM bechaza futhi ukuthi i-AFM imeleni. Sikholelwa ukuthi ukubakhona kwe-AFM eNingizimu Afrika kunesizathu, ngakhoke masifeze injongo yethu yokuhlenga kanye neyokuletha isipholofitho sikaNkulunkulu ngomdlandla nangenkuthalo.

Kumayelana nokwazi uJesu ngokwengeziwe nokumbonakalisa kukho konke esikwenzayo njengamalunga asendulo eBandla. Nakuba engazange asebenzise igama elithi ngabathunyiweyo (missional), babephila njengabathunyiweyo. Uthumo lwethu luvela ngqo kuJesu. Wasithuma ukuba sihambise umlayezo wakhe wentethelelo yezono nomusa ezindaweni zonke.

UJesu akazange enze inkonzo yakhe ezindaweni zenkolo kuphela. Wayehlangana nabantu ezindaweni ababekuzo – emisebenzini, emakhaya abo, ezindleleni, nakuzozonke izindawo. Ukuba ngothunyiweyo kusho ukulandela isibonelo sakhe nokufinyelela kubo bonke abantu, kungakhathaliseki imvelaphi yabo noma isimo sabo. Emhlabeni obonakala uqhilela inkolo ngaphandle njengento engabalulekile, kuyadingeka ukuthi sicabange kabusha ukuthi sizibandakanya kanjani nemiphakathi yethu. Ukuba ngothunyiweyo kusho ukuba ngumzekelo wothando nobukhona bukaKristu kuzo zonke izingxenye zokuphila kwethu, sibe njengaye ngefuthe esinalo kubangane bethu, kulabo esakhelene nabo nasezikhungwini zemisebenzi yethu.

Ukuba ngothunyiweyo akumele kube yinto nje yokubheka izinto ngokomqondo, izinhlelo, noma amazwi. Uma sikhuluma “Ngokwenza uThumo lwethu” nsuku zonke kumele kube yinto esobala futhi ephathekayo. Abaphathi beHhovisi lika-Zwelonke (NOB) bazokwabelana ngezindlela zokuphetha uthumo lwethu.

“Kwangathi ilunga elinye nelinye le-AFM lingaba nogqozi lokuthi lazi uJesu ngokwedlulele futhi lazise nabanye ngaloJesu!”

Loku bazokwenza ngeziqeshana ezimfushane, ezizwisiseka kalula zamavidiyo. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuzoletha ugqozi kuwo onke amalungu ethu, abefundisi, kanye ne-gigungu eziphethe amabandla ethu, lokuthi bangakhulumi nje, noma benze izinhlelo ngalokhu kodwa benze loko okufanele. Kwangathi ilunga elinye nelinye le-AFM lingaba nogqozi lokuthi lazi uJesu ngokwedlulele futhi lazise nabanye ngaloJesu!

Lo mBhalo usho ukuthi nakuba singekwazi ukutshela wonke umuntu ngakho konke uNkulunkulu asenzele kona, kufanele senze ngokusemandleni ethu ukuthi sikhulume ngako. Kungakhathaliseki ukuthi yinto enkulu njengesimanga sokuphiliswa noma into encane njengokuhlinzekwa ngesidingo esithile ebesingazi ukuthi sizosithola kanjani. UNkulunkulu usenzele okuningi kakhulu, futhi kufanelekile sikhulume ngako. Lapho senza kanjalo, akugcini nje ngokukhuthaza abanye kodwa futhi kusikhumbuza ngokwethembeka kukaNkulunkulu. Kuyindlela enamandla yobufakazi ngobukhona bukaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Abantu bangahluka ngokwezenkolo nangemibhalo yezenkolo, kodwa abakwazi ukuphikisana nento, wena siqu sakho, odlule kuyo. Ukukhuluma ngalokho uNkulunkulu akwenzele kona kwenza ukuthi labo ohlala nabo, nabo bamazi uNkulunkulu. Masihambise izwi futhi sinikeze udumo kuNkulunkulu wethu omangalisayo oqhubeka ngokusenzela okuningi!

“UNkulunkulu usenzele okuningi kakhulu, futhi kufanelekile ukukhuluma ngako.”

UJesu wathi, “… Hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho.” (Ngokuka-Mathewu 28:19-20 ZUL20). Kodwa akukhona nje ukusabalalisa izwi; kodwa kuphathelene nokusiza abantu ukuba baphile ngalo. Uma singakwenzi lokho, kosho ukuthi kasilandeli lokho uJesu asicela khona. Ukuba ngumfundi akukona nje ukufunda; kumayelana nokunikezwa amandla. Yingakho amakholwa amasha edinga umfutho ongokomoya futhi abhabhadiswe ngoMoya oNgcwele (Izenzo 1:8). Uma uvumela uMoya oNgcwele ukuthi akuhole, ukuthi wenze njengoJesu kuba yinto ezenzakalelayo (2 Kwabase-Korinte 3:18).

Uzokhula futhi ekukhiqizeni izithelo zikaMoya njengalezi – uthando, injabulo, ukuthula, nezinye izithelo esifunda ngazo Kwabase-Galathiya 5:22.

Kodwa nansi enye into: Siyantula. Noma amaKristu ekhona kwindawo zonke, imiphakathi yethu ikhungethwe izinkinga. Mhlawumbe kungenxa yokuthi sinamaKristu amaningi, angamaKristu “ngegama kuphela”, kodwa hhayi abafundi beqiniso. Isonto alikwazi ukusindisa umuntu; uNkulunkulu kuphela ongakwazi. Kodwa kungumsebenzi wethu ukuletha abantu Kuye, ukubasiza ukuba bakhule babe ngabalandeli bakaJesu abavuthiwe (Kwabse-Efesu 4:12). Lokho kusho ukushumayela, ukufundisa, ukuhola ngesibonelo nokwakha ubuhlobo bangempela. Kungumsebenzi omkhulu, kodwa yilokho esithunywe khona.

Umgomo okuyiwonawona ukukhula njengomlandeli kaJesu weqiniso okwazi ukuqhuba uthumo lukaNkulunkulu. Akulona iqiniso ukuthi abefundisi kuphela “ababiziwe” nokuthi abanye bangabethameli bezinkonzo nje. Njengawo wonke amalungu e-AFM, nawe ubiziwe nguNkulunkulu ukuba ube yingxenye ngokuphelele emzimbeni kaKristu, wabelana ngomyalezo kaJesu ngendlela ophila ngayo nangomsebenzi wakho.

“Zimbandakanye ngenkuthalo ezinkonzweni zangesonto lakho, ezinkonzweni ezinye nasemicimbini ehlelwa yisonto.”

“Ukuphumela obala ngezenzo nezinqumo zethu kubonisa ubuqotho.”

Ukuphumela obala ngezenzo nezinqumo zethu kubonisa ubuqotho. Ekugcineni, kumayelana nokunakekela abantu bakaNkulunkulu nezifiso zakhe. Ukuphila ngobuqotho bukaNkulunkulu ngasosonke isikhathi, akuyona into elula, ikakhulukazi emhlabeni ogcwele izilingo nezinto eziphazamisayo. Kodwa ngokuhlala sibambelele kulezozinto esikholelwa kuzo njengebandla nanjengamalunga ebandla, futhi sinokuziphendulela, senza izinto ngokwethembeka, nangendlela eyenza ukuthi izenzo sethu zibesobala, singamhlonipha uNkulunkulu futhi sibeneqhaza kwezenhlalakahle ebandleni Lakhe.

Sikhuthaza abefundisi namalungu ethu ukuthi bangabi ngabazikhethayo kwamanye amakholwa, kodwa sibe nomqondo wokwakha uMbuso kaNkulunkulu. Lokho kusho ukuqhakambisa ukukhula koMbuso kaNkulunkulu nokwakha ubudlelwano namanye amabandla aletha impilo ohlangothini lukaMoya. Lokhu akusho ukuthi abantu bashintshe amasonto; kodwa kumayelana nokulangazelela ukubona uMbuso kaNkulunkulu ukhula kuzozonke izindawo. Alikho isonto elilodwa elingaguqula idolobha noma idolobhakazi ngokwalo. Uma sicabangisisa ngothumo lwethu, sikhumbula amazwi kaJesu Evangelini NgokukaLuka 9:50: “Ongamelene nani ungakini.” Kungumgomo osiyisisekelo sothumo lwethu ukuthi amasonto akufanele asebenze ngokudicilelana phansi. Asikwazi ngempela ukuba isonto eligxilile emsebenzini walo uma singawunaki umzimba kaKristu ngobubanzi bawo. Imizamo eminingi yokufinyelela abantu bonke ingasebenza kakhulu uma amasonto esebenza ngokubambisana. Singakwazi ukugubha imicimbi efana noSuku lo-Nyuko, noKhisimusi ndawonye, kanye nokusebenzisana ukuze sifinyelele imiphakathi yethu nezidingo zayo.

Umsebenzi wethu wokufinyelela emiphakathini yethu uyingxenye enkulu ekufezeni uthumo, futhi akukhona ukushumayela nje kuphela. Kumayelana nokuzwisisa izimo zangempela abantu ababhekene nazo. Igalelo lethu ekusizeni imiphakathi yethu, yilona eliyinkomba yokuthi siphumelela kangakanani ukufeza lokho esikuthunyiwe. Uke uzibuze yini ukuthi abakhelene nesonto lakho bangaqaphela na, uma iminyango yesonto lakho isivalwe okomphela?  Sisemiphakathini ehluphekayo futhi ekhungethwe izinselelo eziningi.  Abantu abaningi eNingizimu Afrika babhekene nezikhathi ezinzima kwezomnotho. Kungakhathaliseki ukuthi yini imbangela yalesisimo, asikwazi ukuhlala sisonge izandla, sisole uhulumeni noma ezinye izinhlangano. Nakuba singafuni ukubhebhethekisa umkhuba wobunxibi kwabanye abantu, kumele sibhukule kube nalapho sifaka isandla khona. Lokho kungaba ukusiza abantu bafunde amakhono amasha noma bathole imisebenzi, ukuze bakwazi ukuzinakekela.

Amanye amabandla ethu enza izinto ezimangalisayo kulomkhakha, okuhambisana nezindaba zempumelelo ezikhuthazayo. Konke kumayelana nokwenza umehluko wangempela ezimpilweni zabantu kanye nalapho sikhona.

UBUQOTHO
Ubuqotho bumayelana nobuwena ngokwempela nokwethembeka. Njengamalungu kanye nabaholi bakaMoya kumele sihole ngokuthi sibe ngumzekelo. Asikwazi ukukhuluma nje ngobuqotho; kumele sibuphile. Izenzo zethu kufanele zihambisane namazwi ethu. UNkulunkulu angasebenza izimangaliso ngomuntu ophila impilo engcwele, kodwa hhayi ngomuntu ophila inkohliso. Ezinkonzweni zethu zangamaSonto nasekuphileni kwethu kwansuku zonke njengabalandeli bakaJesu, kufanele sibe ngabantu abaqotho. Nakuba sikhubeke ngezindlela ezihlukahlukene njengamakholwa, kunzima kakhulu ukubuyisela ubuqotho uma buke busilahlekele.

UBUDLELWANO
Ukuxhumana okunamandla, kwangempela kubalulekile, ikakhulukazi uma ucabangela ngomlando wethu wokwahlukana nokushuba kwesimo sobuhlanga okuhlala njalo kubonakala. Kubalulekile ukuqinisa ubunye uNkulunkulu asinike bona. Lona ngumthwalo wethu sonke njengamalungu e-AFM. Ubudlelwane bethu emindenini yethu, kulabo esisebenza nabo, namalungu ebandla bubaluleke kakhulu. Ukwakha ibandla elinempilo kuncike ebudlelwaneni obuqinile phakathi kwethu omunye komunye. Kudingeka sikhombise futhi sifundise umphakathi wethu ngalobubudlelwano.

UKUZIPHENDULELA
Sivamise ukulindela ukuziphendulela kwabanye, kodwa kumele kuqale ngathi njengamalungu nabaholi. Njengamakholwa, siziphendulela kuNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli liyasitshela ukuthi siziphendulela omunye komunye. Ezweni eliqhakambisa umuntu oziphilela ngayedwana, ukuziphendulela esontweni yinto eingephiksani ngayo. Akekho kithi ongaba negunya phezu kwabanye uma yena engazimisele ukuba ngaphansi kwegunya lomunye.

UBUHLE BEQOPHELO ELIPHEZULU (UBUNYONINCO)
Sikholwa ukuthi konke esikwenzayo kufanele kwenziwe sengathi sikwenzela iNkosi. Ukuphila kwethu siqu nenkonzo yethu njengamakholwa kumele kubonise le nkolelo. Simele sibonise ubuhle beqophelo eliphezulu (ubunyoninco) kukho konke esikwenzayo. Kuyisisekelo sokuziphatha okungafanele sincike ekutholakaleni kwezinsiza. Kumayelana nesimo somqondo ohlose ubuhle beqophelo eliphezulu kukho konke esikwenzayo ngalokho esinakho.

Lencwadi yami ebhekiswe kubuholi iqukethe amazwibela omlayezo “Wokwenza uThumo kanye zeziSekelo zokuZiphatha kwebandla le-AFM” (Missional Actions and Values). Wamukelekile ukulandela lencwadi yami yaphambilini nokuthi uthole konke ekuqukethe ngokuthi usebenzise umbhalo wokuxhumana (video clip) olapha ngezansi. Sikhuthaza ukuthi amabandla namalungu ethu ukuthi asebenzise lezi zinsiza uma enezifundo ze-Bhayibheli emaBandleni, kuma-Cell Groups, nasemibuthanweni eniba nayo, ezinhlanganweni kanye nakuma-platforms okuxhumana.

Video Clips: WATCH HERE
One-Page Summaries: DOWNLOAD HERE

Ngezilokotho zobungane!
Henri Weideman

Spread the word...