Nuusflits: Vrydag, 3 Mei

Laai die PDF weergawe hier af:

 3 MEI AFR 2019

‘N NOODPLAN & GEBED VIR DIE VERKIESING

Liewe AGS Kollega,

‘n Noodplan
Onlangse vloede in Durban en Port St John’s was rampspoedig. Baie mense het hul huise, meubels, kos, klere en ander waardevolle goedere verloor. Baie lewens is ook verloor. Paaie en brûe is vernietig. Ek het ons Streeksleiers in die geaffekteerde gebiede versoek om alles in hul vermoë te doen om te help (verwys na die AGS Facebook-boodskap wat op 25 April 2019 uitgereik is – https://www.facebook.com/AFMOFSA/).

Ek wil graag ons Streekskomitees bedank in al die geaffekteerde gebiede wat uitgereik het na die slagoffers. Hulle het deur hierdie aksie gedemonstreer dat die AGS sy sosiale verantwoordelikheid (gemeenskapsbetrokkenheid) ernstig opneem. Ek wil graag ons pastore versoek om die AGS se noodplan wat in 2015 deur die NLF (Nasionale Leierskaps Forum) goedgekeur is, te implementeer. Ingevolge hierdie plan moet elke AGS-familie gevra word om nie-bederfbare kos, water en ander noodsaaklikhede, soos klere en kerse te bring na die plaaslike gemeente op ‘n spesifieke Sondag. Hierdie items moet dan in ‘n stoor wat vir noodgevalle bedoel is, geplaas word. Elke AGS gemeente behoort ‘n noodkomitee te hê vir die bestuur en verspreiding van hierdie materiaal in noodtoestande. In die geval waar daar nie ‘n noodtoestand was gedurende die jaar nie, kan hierdie items gegee word aan behoeftige lidmate of lede van die plaaslike gemeenskap.

Die les uit die onlangse vloede is dat ‘n werklike ramp die potensiaal het om selfs voorspoedige gemeenskappe kwesbaar en in ‘n krisis te laat. Die kerk moet haarself her-positioneer in die samelewing, nie net as ‘n pastorale en profetiese agent nie, maar ook priesterlik as ‘n maatskaplike agent wat tot voordeel van die gemeenskap strek.

Gebed vir die Verkiesing op 8 Mei 2019
Oor vyf dae sal Suid-Afrika stem. In teenstelling met die vorige verkiesings, voel ek ‘n hoë vlak van onsekerheid en wanhoop onder diegene wat moet stem. Die regering se versuim om te lewer op beloftes, die gebrek aan dienslewering in baie van ons gemeenskappe, korrupsie en vrystelling van straf, is van die dinge wat veroorsaak dat mense hoop verloor dat die politici op hul manifesbeloftes sal lewer.

Sommige kiesers het besluit om nie te stem nie, terwyl ander hul ontevredenheid wil uitdruk deur bedorwe stembriewe. Daar is ander stemme wat praat oor alternatiewe maniere om regeringsamptenare te dwing om te doen wat enige regering verwag om vir sy burgers te doen, bv. openbare protes. Hulle reken dat openbare druk deur massademonstrasies vinniger resultate lewer as ‘n stembrief.

As leier van hierdie kerk wil ek ons ​​lidmate ernstig aanmoedig om wel te stem omdat dit een van die maniere is waarop ‘n landsburger regeringsbesluite kan beïnvloed. Dit is binne die mag van die kiesers om diegene in regeringsposisies aanspreeklik te hou teenoor die burgers van die land. Burgers kan altyd aanspreeklikheid eis deur middel van siviele aksies soos demonstrasies indien die regering nie sy mandaat en beloftes nakom nie. Daar is baie wat sê: “Ek weet nie vir wie om te stem nie.” Inderdaad, dit is ‘n dilemma vir baie Suid-Afrikaners. Wel, ek is nie oortuig dat daar op hierdie tydstip ‘n politieke party is wat ‘n kits oplossing het vir al die land se probleme nie. Enigeen wat ‘n vinnige oplossing vir die land se probleme belowe, is belaglik.

Ons moet onself laat lei deur Bybelse beginsels, gelykheid, geregtigheid, ubuntu en sosiale samehorigheid. Ek weet dat baie van julle vir die komende verkiesings gebid het. Ek vra dat ons die komende Sondag, 5 Mei 2019 tyd sal neem om te bid vir God se ingryping in die komende verkiesings op 8 Mei 2019.

Seën!
M.G. Mahlobo

Message of HOPE: Friday, 18 April

 18 APR ENG 2019

MESSAGE OF HOPE

This weekend we will be holding services to commemorate the sacrificial death of our Lord and Saviour Jesus Christ. On Sunday we will be celebrating His resurrection from the grave.

The death and the resurrection of Jesus are the pillars of our Gospel message. The Apostle Paul captures the essence of the Gospel message well in 1 Corinthians 15:3-4 when he says: For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures,  that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures” (NIV).

The significance of our Lord’s death is that it made the forgiveness of sin possible. It is the forgiveness of sin that lead to our adoption into God’s family.

The resurrection of Jesus from the grave gives us hope of the life herein after.

I urge you to reflect on the message of forgiveness, reconciliation and hope during this coming Good Friday and Resurrection Sunday. May God grant you to forgive those that have hurt you. May God heal our relationships through reconciliation. May He give us hope that will transcend all uncertainties that make you pessimistic about the future.

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Boodskap van HOOP: Vrydag, 18 April

Laai die PDF weergawe hier af:

 18 APR AFR 2019

BOODSKAP VAN HOOP

Hierdie naweek hou ons dienste om die offerdood van ons Here en Verlosser Jesus Christus te herdenk. Op Sondag vier ons Sy opstanding uit die graf.

 
Die dood en opstanding van Jesus is die pilare van ons Evangelieboodskap. Die apostel Paulus vat die kern van die evangelieboodskap perfek saam in 1 Korintiërs 15: 3-4 wanneer hy sê: “Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte.”Die betekenis van ons Here se dood is dat dit die vergewing van sonde moontlik gemaak het. Dit is die vergewing van sonde wat lei tot ons aanneming in God se familie.

Die opstanding van Jesus uit die graf gee ons hoop op die lewe hierna.

Ek moedig jou aan om na te dink oor die boodskap van vergifnis, versoening en hoop tydens hierdie komende Goeie Vrydag en opstanding Sondag. Mag God jou help ​​om diegene wat jou seergemaak het, te vergewe. Mag God ons verhoudings deur versoening genees. Mag Hy ons hoop gee dat ons alle onsekerhede sal oorskry wat ons pessimisties maak oor die toekoms.

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Special Newsflash: Friday, 5 April

Download a PDF copy of the Special Newsflash here:

 5 APR ENG 2019

SPECIAL NEWSFLASH!

BROADENING OF THE AFM’s ECUMENICAL INVOLVEMENT AND APPEAL FOR EMERGENCY RELIEF IN THE WAKE OF CYCLONE IDAI

Dear Colleague,

The National Office Bearers (NOB) of the AFM of SA wishes to bring the matters mentioned above to the attention of our members, pastors and ecumenical partners.

1.  Broadening Of The AFM’s Ecumenical Involvement

One of the drivers of the AFM’s strategic plan, the One AFM Game Plan (http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/), is Ecumenical Relations. The AFM acknowledges the body of Christ as churches and organisations who believe in the Trinity as well as believe that the Scriptures are inspired by the Holy Spirit, and co-operate with them where possible.

The AFM of SA is aligned in ecumenical relations with the following organisations: The Pentecostal World Fellowship (PWF), The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA), Empower 21 and the South African Council of Churches (SACC).

It was felt that for the AFM to broaden its global impact, it should explore application for membership of the World Council of Churches (WCC). The Deputy President of the church, Dr. J.J. La Poorta was requested to prepare a document in this regard, which was considered by the NOB, as well as the November 2018 National Leadership Forum (NLF). The meeting resolved that the document be made available to all NLF members for their consideration and input. During the March 2019 NLF meeting the document was considered and accepted.

The following main sections of the document guided the NLF in its decision to apply for membership of the WCC (World Council of Churches) namely, the theological and Biblical rationale of ecumenism, unity and fellowship as expressed in the work of the WCC today.

2.  Appeal For Emergency Relief In The Wake Of Cyclone Idai

The president of the AFM of SA, Past. George Mahlobo has already called for emergency relief to assist our members and other individuals in distress in especially Mozambique, Malawi and Zimbabwe. In Mozambique alone more than 900 000 children are affected, with some being separated from their families. Our sister church in Zimbabwe, the AFM in Zimbabwe is coordinating emergency relief for the affected areas in Zimbabwe. To provide assistance in Zimbabwe, please contact the AFM leadership in Zimbabwe.
In the light of the Cholera outbreak in and around Beira, we are focusing on Mozambique and Malawi.

Donations in the form of cash, non-perishable foodstuff, maize, clothing, blankets and anything that will help families to set up their homes are welcome. The National Leadership Forum (NLF), as well as some of the AFM’s Regional structures has already donated a sizeable amount of R240,000.00 in this regard, but more is needed.

ASSISTANCE FOR MOZAMBIQUE

Sent through AFRICA MISSIONS.

Materials and food supplies can be delivered at:
PLOT 147, Hebron Road, HAAKDOORNBOOM, PRETORIA.

Donations can be deposited into the following account:
ABSA, Africa Missions, Account Number 60174970
Branch: Pretoria North (Use universal branch code)
*Please specify who made the deposit.
*Please use the following codes:
Roofing Material for Mozambique and Malawi – Moz/Mal  A
For food, transportations etc. for Mozambique and Malawi – Moz/Mal B

For any additional information contact:
Project Manager (Mozambique/Malawi Relief Work): Drienie Jacobs 079 622 4053
Admin: Gary Gilmore 071 986 2270
Office: 012 642 2965 / 012 542 2998

ASSISTANCE FOR MALAWI

Where nine (9) AFM church buildings were damaged and approximately 600 AFM members are affected, should be sent through the AFM Mpumalanga Highveld Region which is coordinating emergency relief there.

Financial donations should be made into the following Bank Account:
AFM Mpumalanga Highveld Region, Absa Bank, Account No. 4054151766
Branch: Middelburg, Reference: Malawi Project

For additional information:
Past Victor Sibiya (Regional Leader): 082 744 4505

Let us continue to pray for all those affected by this natural disaster – for all those who have lost loved ones and their homes. Our hearts go out to every individual in this difficult time.

Blessings
NOB Members

Spesiale Nuusflits: Vrydag, 5 April

Laai die PDF weergawe van die Spesiale Nuusflits hier af:

 5 APR AFR 2019

SPESIALE NUUSLFITS!

VERBREDING VAN DIE AGS SE EKUMENIESE BETROKKENHEID EN ‘N OPROEP VIR NOODVERLIGTING VIR DIE SKADE VAN SIKLOON IDAI

Liewe Kollega,

Die Nasionale Ampsdraers (NOB) van die AGS van SA wil graag die bostaande aangeleenthede onder die aandag bring van ons lidmate, pastore en ekumeniese vennote.

1.  Verbreding Van Die AGS se Ekumeniese Betrokkenheid

Een van die drywers van die AGS se strategiese plan, die “One AFM Game Plan” (http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/), is Ekumeniese Verhoudinge.  Die AGS erken die liggaam van Christus as kerke en organisasies wat in die Drie-eenheid glo en glo dat die Skrif deur die Heilige Gees geïnspireer is, en waar moontlik werk die AGS met hulle saam.

Die AGS van SA is in ekumeniese verhoudinge met die volgende organisasies: The Pentecostal World Fellowship (PWF), The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA), Empower 21 en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK).

Daar is gemeen dat indien die AGS se globale impak verbreed wil word moet ‘n aansoek om lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke (WRK) ondersoek word.  Die adjunkpresident van die kerk, Dr. J.J. La Poorta was versoek om ‘n dokument in hierdie verband op te stel, wat deur die NOB sowel as die Nasionale Leierskapsforum (NLF) van November 2018 oorweeg is. Die vergadering het besluit dat die dokument aan alle lede van die NLF beskikbaar gestel word vir hul oorweging en insette. Tydens die NLF-vergadering van Maart 2019 is die dokument oorweeg en aanvaar.

Die volgende hoofafdelings van die dokument het die NLF gelei in sy besluit om aansoek te doen om lidmaatskap van die WRK (Wêreldraad van Kerke), naamlik die teologiese en Bybelse rasionaal van ekumenisme, eenheid en “fellowship” soos uitgedruk in die werk van die WRK vandag.

2.  Oproep Om Noodverligting In Die Skade Van Sikloon Idai

Die president van die AGS van SA, Past. George Mahlobo, het reeds gevra vir noodverligting om ons lidmate en ander individue in nood in veral Mosambiek, Malawi en Zimbabwe te help. In Mosambiek alleen word meer as 900 000 kinders geraak met sommiges wat van hulle families geskei is. Ons susterkerk in Zimbabwe, die AGS in Zimbabwe, koördineer noodverligting vir die geaffekteerde gebiede in Zimbabwe. Om hulp in Zimbabwe te verleen, kontak asseblief die AGS-leierskap in Zimbabwe.

In die lig van die Cholera-uitbraak in en om Beira, fokus ons op Mosambiek en Malawi.

Skenkings in die vorm van kontant, nie-bederfbare voedsel, mielies, klere, komberse en enigiets wat gesinne kan help om hul huise op te rig, is welkom. Die Nasionale Leierskapsforum (NLF), asook sommige van die streekstrukture van die AFM, het reeds ‘n aansienlike bedrag van R240,000.00 in hierdie verband geskenk, maar meer is nodig.

BYSTAND VIR MOSAMBIEK

Word deur Middel van AFRICAN MISSIONS gestuur.

Materiaal en kosvoorrade kan afgelewer word te:
PLOT 147, Hebronstraat, HAAKDOORNBOOM, PRETORIA.

Donasies kan in die volgende rekening inbetaal word:
ABSA, Africa Missions, Rekeningnommer: 60174970
Tak: Pretoria Noord (Gebruik universele takkode)
*Spesifeer asseblief wie die deposito maak.
*Gebruik asseblief die volgende kodes:
Dakmateriaal vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal  A
Vir voedsel, vervoer ens. vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal B

Vir enige verdere inligting kontak:
Projek Bestuurder (Mosambiek/Malawi Verligtingswerk): Drienie Jacobs 079 622 4053
Admin: Gary Gilmore 071 986 2270
Kantoor: 012 642 2965 / 012 542 2998

BYSTAND VIR MALAWI

Waar nege (9) AGS-kerkgeboue beskadig is en ongeveer 600 AGS lidmate geraak word.  Dit moet deur die AGS Mpumalanga Hoëveldstreek gestuur word wat noodhulp daar koördineer.

Finansiële donasies kan in die volgende bankrekening inbetaal word:
AGS Mpumalanga Hoëveld Streek, Absa Bank, Rekeningnommer: 4054151766
Tak: Middelburg, Verwysing: Malawi Projek

Vir verdere inligting:
Past Victor Sibiya (Streeksleier): 082 744 4505

Laat ons voortgaan om te bid vir almal wat geraak is deur hierdie natuurlike ramp, vir diegene wat geliefdes en huise verloor het.  Ons harte gaan uit na elke persoon tydens hierdie moeilike tyd.

Seënwense
AGS van SA Ampsdraers

Newsflash, 29 March

Download the PDF version here:

 29 MAR ENG 2019

Colleague,

URGENT: REQUEST FOR DONATIONS AND PRAYER FOR THE VICTIMS OF CYCLONE IDAI

Cyclone Idai made a landfall on Thursday 14 March 2019 and caused widespread destruction in Mozambique, Zimbabwe and Malawi. Houses, roads and bridges were ripped apart and agricultural land is completely submerged in water. In Mozambique alone more than 400 people are confirmed dead.

Our sister church in Zimbabwe, the AFM in Zimbabwe, is mobilizing emergency relief for the affected areas in Zimbabwe. Catastrophic damages occurred in an around Beira in Southern Mozambique. Our members, their homes and church buildings were also damaged. At this point in time I am still waiting for information in this regard.

I am calling for donations in the form of cash, non-perishable foodstuff, maize donations from farmers, clothing, blankets and anything that will help families to set up their homes.

The National Leadership Forum (NLF) at its recent meeting in Cape Town, took a resolution to donate a sum of R100,000.00 to Mozambique and in the same amount to Malawi. Other Regional Structures have also promised financial donation.

At this stage we are focusing on Malawi and Mozambique.

ASSISTANCE FOR MOZAMBIQUE

Assistance for MOZAMBIQUE should be sent through AFRICA MISSIONS.

Materials and food supplies can be delivered at:
PLOT 147
Hebron Road,
HAAKDOORNBOOM
PRETORIA

Donations can be deposited into the following account:
ABSA
Africa Missions
Account Number 60174970
Branch: Pretoria North (Use universal branch code)
*Please specify who made the deposit.
*Please use the following codes:
Roofing Material for Mozambique and Malawi – Moz/Mal  A
For food, transportations etc. for Mozambique and Malawi – Moz/Mal B

For any additional information contact:
Project Manager (Mozambique/Malawi Relief Work): Drienie Jacobs 079 622 4053
Admin: Gary Gilmore 071 986 2270
Office: 012 642 2965 / 012 542 2998

ASSISTANCE FOR MALAWI

With regard to the AFM in MALAWI the following nine (9) church buildings were damaged:
Thawale church in Mwanza district,
Chimwanga church in Blantyre district,
Chadzunda church in Blantyre district,
Tomali church in Chikwawa district,
Thabwani church in Chikwawa district,
Mpoza Church in Chikwawa district,
Matemba church in East bank- Chikwawa district,
One church at Nchalo-Chikwawa district and
Mahame church in Thyolo district.

Approximately 600 AFM members are affected. People need food, clothes, beddings and shelters. Assistance in the form of building material, non-perishable food stuff, clothes, blankets and money will be appreciated.

Assistance for MALAWI should be sent through the AFM Mpumalanga Highveld Region which is coordinating the emergency relief.

Financial donations should be made into the following Bank Account:
AFM Mpumalanga Highveld Region
Absa Bank
Account No. 4054151766
Branch: Middelburg
Reference: Malawi Project

For additional information:
Past Victor Sibiya (Regional Leader): 082 744 4505

Let us continue to pray for all those affected by this natural disaster – for all those who have lost loved ones and their homes. Our hearts go out to every individual in this difficult time.

Blessings,
MG Mahlobo.

Nuusflits, 29 Maart

Laai die PDF weergawe hier af:

 29 MAR AFR 2019

Kollega,

DRINGEND: VERSOEK VIR DONASIES EN GEBEDE VIR DIE SLAGOFFERS VAN SIKLOON IDAI

Sikloon Idai het op 14 Maart 2019 grootskaalse vernietiging in Mosambiek, Zimbabwe en Malawi veroorsaak.  Huise, paaie en bruê is uitmekaar geskeur en landbou grond is heeltemal bedek met water.  In Mosambiek alleen was daar meer as 400 bevestigde sterftes.

Ons suster kerk in Zimbabwe, die AGS in Zimbabwe, is besig om noodverligting te mobiliseer vir die gebiede wat geraak is in Zimbabwe. Katastrofiese skade is in en om Beira in Suidelike Mosambiek aangerig.  Ons lidmate, hulle huise en kerkgeboue is ook beskadig. Huidiglik wag ek vir meer informasie.

Ek vra vir donasies in die vorm van kontant, nie-bederfbare voedsel, mielie donasies vanaf boere, klêre, komberse en enigeiets wat hierdie families sal help om hulle huise weer in te rig.

Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) het tydens hulle onlangse vergadering in Kaapstad ‘n besluit geneem om ‘n som van R100,000.00 aan Mosambiek asook dieselfde bedrag aan Malawi te skenk. Ander AGS streke het ook ‘n finansiële bydrae beloof.

Huidiglik fokus ons op Malawi en Mosambiek.

BYSTAND AAN MOSAMBIEK

Bystand aan Mosambiek moet gestuur word deur “AFRICA MISSIONS”.

Fisiese donasies en kosvoorrade kan afgelewer word by:
PLOT 147
Hebronstraat,
HAAKDOORNBOOM
PRETORIA

Finansiële donasies kan in die volgende rekening inbetaal word:
ABSA
Africa Missions
Rekening nommer: 60174970
Tak: Pretoria Noord (Gebruik universiële takkode)
*Noem asseblief wie die inbetaling maak.
*Gebruik asseblief die volgende kodes:
Dak materiaal vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal A
Vir kos, vervoer ens. vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal B

Vir verdere inligting kontak:
Projek Bestuurder (Mosambiek/Malawi Verligtingswerk):  Drienie Jacobs 079 622 4053
Administrasie:  Gary Gilmore 071 986 2270
Kantoor: 012 642 2965 / 012 542 2998

BYSTAND AAN MALAWI

Met betrekking tot die AGS in MALAWI is die volgende nege (9) kerkgeboue beskadig:
Thawale kerk in die Mwanza distrik,
Chimwanga kerk in die Blantyre distrik,
Chadzunda kerk in die Blantyre distrik,
Tomali kerk in die Chikwawa distrik,
Thabwani kerk in die Chikwawa distrik,
Mpoza kerk in die Chikwawa distrik,
Matemba kerk in die Oos bank- Chikwawa distrik,
een Kerk in die Nchalo-Chikwawa distrik en
Mahame kerk in die Thyolo distrik.

Ongeveer 600 AGS lidmate word geaffekteer. Mense benodig kos, klêre, beddegoed en skuiling. Bystand in die vorm van boumateriaal, nie-bederfbare voedsel, klêre, komberse en geld sal waardeer word. Bystand vir Malawi moet gestuur word deur die AGS Mpumalanga Hoëveld Streek wat die noodverligting aksie koördineer.

Finansiële donasies moet inbetaal word in die volgende bankrekening:
AGS Mpumalanga Hoëveld Streek
Absa Bank
Rekeningnommer: 4054151766
Tak: Middelburg
Verwysing: Malawi Project

Vir bykomende inligting:
Past Victor Sibiya (Streeksleier): 082 744 4505

Laat ons volhard om te bid vir diegene wat geraak word deur hierdie natuurramp – vir diegene wat geliefdes en hulle huise verloor het.  Ons harte gaan uit na elke persoon gedurende hierdie moeilike tyd.

Seënwense,
MG Mahlobo.

Pastoral Letter: 1st Quarter

Download the PDF version here:

 Pastoral Letter: 1st Quarter

Dear Colleague,

The AFM’s heart is pulsing with leadership issues. We are reflecting on the type of leadership qualities that will be required for the future AFM. We are envisioning leaders that are called, servant leaders with unshakeable integrity. Leaders that live the AFM’s values, draw daily inspiration from God and are supported by a praying spouse. Be blessed by this specific issue of the Pastoral Letter as we take a closer look at the AFM leader of the future.

LEADERS FOR THE FUTURE AFM

Dr. J.J. La Poorta – Deputy President of the AFM of SA
[email protected]

Future leaders should embrace and cherish specific principles in their life and ministry. These are: Firstly, that they must have a calling into ministry that will be the guiding principle by which they conduct their lives. Secondly, exemplify a model of servant-leadership. Thirdly, be active proponents of the unity of the church that will enhance cohesion within the AFM of SA on all levels of their ministerial involvement. Lastly, one of the four values that the AFM embraces namely integrity, should permeate all views of leadership that will be explained in this article.

A Calling into Ministry by God 
Future leaders of the AFM must be aware and informed about the fact that only God calls people into the ministry (1 Corinthians 12:11; Romans 11:29). They must also understand that the calling and ministry from God are irrevocable (Romans 11:29). The issue of whether a person is called or not, is a decision that solely rests with God’s prerogative choice. Present day and future leaders in the ministry must be sure that they are called, because if God calls a person, He will HONOUR His Calling. If a person was never called by God and it is just a desire or a career, that person cannot expect God to be responsible for his or her ministry endeavour and provision – where God leads, He is bound to provide according to His riches in glory.

“…where God leads, He is bound to provide according to His riches in glory.”

Display Servant Leadership
In the life and ministry of Jesus, John, Peter and Paul we have excellent examples of servant leadership. As leaders they did not insist to be served by their followers, instead they were prepared to serve. (Matthew 20:28; Mark 10:45; John 13:1-17.; 1 Corinthians 4:1-13). A servant leader does not lord over people but he or she serves people diligently and in many cases without expecting any reward. The example of Jesus and the apostles that were mentioned, serve to underline this statement. Paul even mentioned in Corinthians 4 that they have not burdened the assembly but have taken care of their material need by working with their hands. Paul was a tentmaker by trade and from there comes the well-known phrase “tent makers ministry”. It does not mean that all ministers should now learn the trade of making tents, but that they use whatever skills, talents and abilities they have acquired to take care of their material needs while they minister to the flock. As stewards of the ministries of God they are to be faithful to their calling. Faithful in their endeavours to serve the people to whom they are ministering.

As leaders they did not insist to be served by their followers, instead they were prepared to serve.”

Be Known as Passionate Unifiers
Leaders for the future AFM must be passionate unifiers that promote, protect and exemplify the unity of the Church of Jesus Christ through a Kingdom vision, that will enhance cohesion within and outside the AFM. They must promote unity by employing practical actions that will foster cohesion – protecting unity especially in situations in the AFM where cohesion is disregarded and threatened – by being an example through words and deeds. They must be on the forefront of creating and developing friendships across language, racial and cultural divides. They must be deliberate in their outreaches to people of other races, cultures and socio-economic status, in their attempts to reach unity in the broader church in general and within the AFM in particular.

It will be an exercise that will demand sacrifices that the future leaders must be willing to make. In all their endeavours they will try to fulfil the dream of a united AFM of SA. They will always remember the price that was paid by those who struggled to achieve this unity, when they are engaged in the issues of unity. The unity that has been achieved thus far is not the end of unity at all, because there are various avenues where division continue to exist as a result of the historical past. Unity is not an event but a process within the AFM that has not yet been achieved. It is an ideal, a dream – that must be pursued and finally achieved.

Leadership Integrity 
Future leaders of the AFM must be drenched in integrity. According to the dictionary definition integrity revolves around honesty, truthfulness, dedication and commitment to a noble cause. Being called into ministry is noble, because it is the highest calling in life. During our tenure in ministry we can edify, impact and destroy people’s lives if we go about it without integrity. We are called by God and are ultimately accountable to Him. During our time on earth we function in organisational structures that demand various levels of accountability. Integrity is a way of life in which a leader must be prepared to meet the necessary challenges with reference to behaviour. In whatever the leader does or attempt to do, he or she must be willing to operate within an inclusive paradigm that leads to nobody being excluded. Integrity is applicable to not only the leaders but encompasses everybody within the focus of the missionary church.

“Future leaders of the AFM must be drenched in integrity. “

The type of future leadership that is described here for the AFM is indeed achievable, provided that the leaders spearheading the process are prepared to make the necessary changes! May we see more and more leaders in the AFM with these qualities.

DRAWING DAILY INSPIRATION FROM GOD: A TREE SHALL BE KNOWN BY ITS FRUIT

Marcel Hattingh Ph.D. – Doxa Deo
[email protected]

Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful; but his delight is in the word of the Lord, and on His word he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Whose leaf also shall not wither; and whatever he does shall prosper.”  Ps 1:1-3

As a minster of the Gospel, I have the privilege of getting out of bed every morning and spend most of my day in the marketplace – consulting, training and coaching leaders of all industries.  Unfortunately, more often I am confronted with a kind of soil (condition of the heart) that does not seem likely to produce any harvest. For these leaders I believe God has a special grace installed and we keep on laboring and loving them with a fierce and Godly love. However, it is on those occasions that I do cross paths with a confessing child of God that I am more often completely caught off guard. Frequently the thought goes through my mind, “…but I know this person, and I know where they worship on a Sunday.”  However, considering their conduct in the marketplace sometimes leaves me wondering as to whether I truly do know them?

What do I mean by saying this? In Luke 6:43-44, Jesus made an interesting observation when considering the authenticity of a person: “For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit.It is interesting how we call a tree after its fruit, not its leaves, trunk, or roots. An apple tree bears apples, an orange tree bears oranges and a fig tree figs. The frequent contrast between what leaders confess to be on a Sunday, compared to the fruit they bear on a Monday at work, is often quite troublesome.

I believe there are few places in the Bible that so clearly present the kind of fruit that we are called to bear – Paul’s letter to the church in Galatia. I don’t know about you, but as for me, there are some major challenges locked up in this passage. It seems that some of these elements come quite natural, some I have to continuously and intentionally work on, but then there are those who are just stubbornly hard to grow, even to the extent that I have considered if they do belong to my personal tree! Yet the Scripture is clear that in Christ we are all called to bear all of these fruit.

“…in Christ we are all called to bear all of these fruit.”

So personally speaking; as a leader, the love, joy and faithfulness comes quite easy. I do have to work at the peace, patience, goodness, but it is the kindness, gentleness and self-control that seems to be an ongoing problem. Do you perhaps share a similar view? Or perhaps a different combination of fruit?  How often do we for instance think of leaders in terms of being gentle? Or continuously showing kindness towards others? Are these the fruit we see in our celebrity leadership figures out in the world? Or did we perhaps begin to admire other fruit in their lives – their visionary capacity, their strategic intent, their cultural acumen, their emotional agility, their resource pool, etc.?

For years I have now been confronted with this reality; trying to figure out how to best cultivate all of these fruit in my life, when I discovered a remarkable emphasis in the Amplified version of the passage: “But the fruit of the Spirit [the result of His presence within us] is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” Galatians 5:22-23. Truth be told, a tree does not produce fruit by trying; it produces fruit by being! Personally I am convinced that I cannot produce all of these fruit by trying, rather I need to discover the unchanging, intimate presence of the Holy Spirit within my life in order to bear much fruit.

“…I cannot produce all of these fruit by trying, rather I need to discover the unchanging, intimate presence of the Holy Spirit within my life in order to bear much fruit.” 

A tree never bears fruit for its own consumption, but for the nourishment of others. It is the fruit that contains the seed that ensure a continuation of the fruit tree. Without the seed there cannot be any other trees. If we want to increase our ministry capacity of the Gospel, we first need to bear much fruit for the nourishment of others; and second, if we want to ensure that our ministry continues to be strong and healthy, our sons and daughters will have to discover the seed inside the fruit we bear.

There are nine elements to the Fruit of the Spirit. I want to invite you to consider a 1 month (31 day) journey studying the scriptures pertaining to each element. Can you imagine what might happen through our lives and ministries if all of us draw daily inspiration from God and produce a bumper harvest of fruit in this season?

LIVING CORE VALUES: A PRACTICAL GUIDE

Dr H.J. Weideman – General Secretary of the AFM
[email protected]

What are your core values?  If you can’t name them, it is probably a good idea to set some time aside and think about it. It is relatively easy to write a thick book with a long list of good values, but what would be the three to five core ones you choose to define your life? Values are more important than we sometimes think: They form the basis from which we make certain decisions. They determine our focus, as well as what we do and don’t do. Our core values also determine how and on what we spend our money and how we use our time.

Values are more important than we sometimes think: They form the basis from which we make certain decisions.”

The AFM of SA has four core values that we all should take note of and that we should incorporate in our life and culture as a church:

AFM Value #1: Integrity

Having integrity means doing the right thing in a reliable way in all circumstances, even if no one is watching you. Integrity is the quality of being honest and having strong moral principles.

To act with truthfulness and consistency of character. To hold oneself to consistent standards of conduct and to always act with honor and truthfulness. The word integrity evolved from the Latin adjective “integer”, meaning whole or complete.

One may judge that others “have integrity” to the extent that they act true to themselves, and according to the values, beliefs and principles that they claim to hold.  It’s a personality trait that is admired, since it means a person has a moral compass that doesn’t waver, is principled, trustworthy and dependable. How to grow integrity:

 • Keep your promises even if it takes extra effort.
 • Inform the cashier that he/she gave you too much change back and go back to a store and pay for something you forgot to pay for.
 • Do not gossip or talk badly about someone.
 • Remain true to your spouse or partner.
 • Return money that you noticed someone dropped without expecting a reward.
 • Never take materials/supplies from the workplace without asking.
 • Do not let someone else take the blame for something you did.
 • If someone gives you confidential information, never tell anyone what you know.
 • Work when you are supposed to and save socializing, snacking, searching the Internet and personal phone calls for break time.
 • Show respect to coworkers with appropriate conversation and empathy.
 • If you find yourself in a conflict of interest, get out of it as soon as possible.
 • Be responsible. Do what you say you will do.
AFM Value #2: Excellence
Excellence means striving to achieve the very best you can with what you have. It is the quality of excelling and striving to truly be and do well in everything that you attempt. Excellence should be a moving target: The quality of our craft and serving today should not be the same as the quality of our serving yesterday. It should be increasing and moving forward. How to build excellence:

“…striving to achieve the very best you can with what you have.” 
 • Have a hunger for excellence.
 • Benchmark against the best.
 • Believe that you can do it.
 • Build concrete strategies and plans.
 • Learn from the best role models.
 • Do not limit yourself.
 • Go all out; Work hard.
 • Focus your efforts.
 • Be adaptable.
 • Never give up.
AFM Value #3: Relationships
Personal relationships refer to close connections between people, formed by emotional bonds and interactions. These bonds often grow from and are strengthened by mutual experiences, as well as shared purpose and vision. They vary in differing levels of intimacy and sharing, implying the discovery and establishment of common ground. Interpersonal relationships have many characteristics, such as caring for others, being compassionate, accepting others, honesty, flexibility and having patience. How to strengthen relationships:
 • Purposefully reach out and meet new people. Also, cross-culturally.
 • Engage in verbal communication.
 • Respect diversity.
 • Endeavor to understand.
 • Focus on genuine interest, not superficiality.
 • Treat others with kindness.
 • Share your mutual stories.
 • Learn to listen. Listening is the first step in building a strong rapport with others.
 • Build trust.
 • Display caring non-verbal communication.
 • Resolve conflicts in healthy ways
AFM Value #4: Accountability
Accountability is answerability, blameworthiness, liability, and the expectation of account-giving. It is the acknowledgment and assumption of responsibility for actions, decisions, policies and governance. It is about the obligation of an individual or organisation to account for its activities, accept responsibility for them, and to disclose results in a transparent manner. It also includes the responsibility for money or other entrusted property. If you take responsibility for your own actions, you show accountability. An individual has accountability for acts and behaviours. Sometimes, being accountable means admitting you made a mistake. Accountability cannot exist without proper accounting practices; in other words, an absence of accounting means an absence of accountability. How to deepen accountability:
 • Develop an attitude of transparency and accountability (Set an example)
 • Build good interpersonal relationships and trust.
 • Determine what is really important and how it will be reported.
 • Establish the frequency of accountable feedback.
 • Do it!

“If you take responsibility for your own actions, you show accountability. An individual has accountability for acts and behaviours.” 

Everything we do as, and on behalf of, the AFM of SA should be done in the context of integrity, God honouring Excellence, healthy interpersonal relationships and accountability to one another.

MY PRAYING SPOUSE: JACOBETH
Past. M.G. Mahlobo – President of the AFM of SA
mmahlobo@afm-ags.org

At a recent leadership engagement, I received the following question: “What sustained you and kept you going until today?” One of the three things in my response was the prayer support from my wife. I would like to share a few personal instances in my ministry journey where the prayers of my wife led to breakthroughs. This year (2019) we celebrate our 41st wedding anniversary. When I look back at our life together, one of the things that stands out is my wife’s complete reliance on the power of prayer. Like all pastors I have had a fair share of challenges in the ministry. Of course, I have also experienced many blessings as well.

In times of personal needs
Our first congregation was in Machadodorp, one of the small towns in Mpumalanga. I was the first ordained pastor of this congregation. It was a small congregation of approximately 25 members. Due to few members who were tithing, the monthly income was very little. I had just got married and had no assets except our clothes. The congregation loved us, and we were also happy to shepherd them. The allowance I received would not carry us beyond the 15th day of the month. At the time I was also busy with my university studies. This was a serious challenge for me. I realised how my wife would go down on her knees and thank the Lord, in advance, for the supplies that He would provide. The Lord did not increase our financial allowance, but at any given moment there was enough food, clothes and tuition fees given by the members of the congregation and other people. None of them had been approached to assist. Through her consistent prayers God provided us with our daily bread in times of personal need.

In times of ministry needs
Towards the end of 1994 I was appointed as Principal of the AFM of SA Theological Institute (AFMSATI) in Soshanguve. The buildings were not in good condition and needed renovation. Other challenges that caused me sleepless nights included finding College staff, including lecturers and finances to cover the College’s budget. My wife immediately prioritised these needs in her prayer program. Then something that nearly caused me a heart attack happened. The section of Soshanguve where the College is situated was hit by a huge hailstorm. It left considerable damages to properties in Soshanguve, including our College. Window panes were smashed, the ceilings in the classrooms caved in because of the water, the carpets in the offices were damaged beyond repair and the documents in the shelves were drenched in water and became illegible. I can still remember my wife praying for God’s intervention and singing the song: “I know the Lord will make a way for me!”. After assessing the extent of the damage, Past. Van Schalkwyk who had offered to assist me with the College administration, went through the water-drenched documents and found the insurance policy documents for the College which were sealed in a plastic cover. I asked him to obtain three quotations and submit them together with the claim to the insurance company. The insurance company chose the quotation that was more expensive than the other two. Within three weeks all the damages were fixed, and new ceiling panels and carpets were fitted. The amount paid by the insurance company was just over a R100,000.00. Once again, I experienced the power of prayer although the answer was dramatic!

I experienced the power of prayer although the answer was dramatic!” 

In times of need for a divine miracle
In one of the local assemblies that I pastored, the husband of a women whose wedding I had conducted a year earlier, passed on. After the funeral service the widow requested to visit us immediately after the funeral. We agreed and indeed she visited us within a week of her husband’s passing. She told us that before her husband passed away, he made a confession to her that he had been unfaithful and, consequently he contracted the killer HIV virus. What was heart rending was that he became infected with the virus before tying the knot with her. She was very emotional. As a good pastor I was already thinking about how to prepare her psychologically for imminent death. My wife embraced her and told her that nothing is impossible with God. My wife asked that we should pray for God’s miraculous intervention in this women’s life. After prayer we consulted one of the medical doctors that we knew. The doctor offered her accommodation while undergoing the HIV test. A few days later she received a clean bill of health. You should have seen the joy from this lady and all of us! I asked the doctor to explain this miracle in medical terms. The doctor said that her immune system was so powerful that the virus had no chance of compromising it. The doctor said it is one of the rare cases. I have seen many other miracles happening as a result of my wife’s prayers.

I have seen many other miracles happening as a result of my wife’s prayers.”

I will be forever grateful to God who partnered me with such a pillar of ministry support. To God be the Glory, Power and Honour for ever and ever!

CONCLUSION

This Pastoral Letter is special with its unique focus on the AFM leader of the future. When I considered everything that is written here, I cannot help but to feel inspired and excited about the future of our church. May God help us to become Godly leaders and cultivate the leadership qualities that will contribute to the God-given missional calling and purpose of our church!

Blessings
Past. M.G. Mahlobo

Pastorale Brief: 1ste Kwartaal

Laai die PDF weergawe hier af:

 Pastorale Brief: 1ste Kwartaal 2019

Liewe Kollega,

Die AGS se hart loop oor met leierskap kwessies.  Ons reflekteer op die tipe leierskap kwaliteite wat benodig word vir die AGS in die toekoms.  Ons visie is leiers wat geroepe is en dienende leiers met standvastige integriteit.  Leiers wat die AGS se waardes leef, daaglikse inspirasie ontvang van God en ondersteun word deur ‘n biddende gade.  Wees geseën deur hierdie spesifieke uitgawe van die Pastorale Brief waarin ons die AGS leier van die toekoms van nader bekyk.

AGS LEIERS VIR DIE TOEKOMS

Dr. J.J. La Poorta – Adjunk President van die AGS van SA
[email protected]

Toekomstige leiers moet spesifieke beginsels in hulle lewe en bediening omarm en koester.  Eerstens moet hulle geroepe word tot die bediening wat dan die leidende beginsel sal wees waarvolgens hulle hulle lewens lei.  Tweedens moet hulle ‘n voorbeeld wees van ‘n dienskneg- leier (“servant leader”).  Derdens moet hulle aktiewe voorstanders wees van die eenheid van die kerk, wat sodoende op alle vlakke van hulle ministeriële betrokkenheid binne die AGS eenheid en samehorigheid versterk en meebring.  Laastens moet integriteit (een van die vier waardes wat die AGS hoog ag) alle sieninge oor leierskap wat in hierdie artikel verduidelik word, infiltreer.

Deur God Geroep tot die Bediening
Toekomstige leiers van die AGS moet bewus en ingelig wees oor die feit dat slegs God mense tot die bediening kan beroep (1 Korintiërs 12:11;  Romeine 11:29).  Hulle moet ook verstaan dat die roeping en bediening vanaf God onherroeplik is (Romeine 11:29).  Die kwessie of ‘n persoon geroepe is of nie is ‘n besluit wat uitsluitlik rus by God.  Huidige en toekomstige leiers in die bediening moet seker maak dat hulle geroepe is omdat God SY roeping van ‘n persoon sal EER.  As ‘n persoon nooit geroepe deur God was tot die bediening nie en dit slegs ‘n begeerte of ‘n loopbaan is, kan die persoon nie God verantwoordelik hou vir sy/haar bedieningspogings of voorsiening nie – waar God lei is Hy verbind om te voorsien volgens Sy rykdom in glorie.

“…waar God lei is Hy verbind om te voorsien volgens Sy rykdom in glorie.”

Dienskneg-Leierskap of “Servant Leadership”
Die lewens van Jesus, Johannes, Petrus en Paulus is vir ons uitstekende voorbeelde van dienskneg-leierskap.  As leiers het hulle nie daarop aangedring om gedien te word deur hulle volgelinge nie, maar in plaas daarvan het hulle gedien  (Mattheus 20:28;  Markus 10:45;  Johannes 13:1-17;  1 Korintiërs 4:1-13).  ‘n Dienskneg-leier heers nie oor mense nie, maar hy of sy dien mense ywerig en in die meeste gevalle sonder om enige beloning te verwag.  Die voorbeeld wat Jesus en sy dissipels gestel het onderstreep hierdie stelling.  Paulus het selfs in Korintiërs 4 genoem dat hulle nie die gemeente belas het nie, maar self omgesien het na hulle materiële behoeftes deur met hulle eie hande te werk.  Paulus was ‘n tentmaker en daarvandaan kom die welbekende frase “tentmaker-bediening”.  Dit beteken nie dat alle pastore nou die ambag van tentmakery moet leer nie, maar dat hulle die vaardighede, talente en vermoëns waaroor hulle beskik moet gebruik om te sorg vir hulle materiële behoeftes terwyl hulle die kudde bedien.  As rentmeesters van die bedieninge van God moet hulle getrou wees aan hulle roeping.  Dus getrou wees in hul pogings om die mense te dien wat hulle met die Evangelie bedien.

“As leiers het hulle nie daarop aangedring om gedien te word deur hulle volgelinge nie, maar in plaas daarvan het hulle gedien…”

Wees Bekend as Passievolle Eenheidskeppers
Toekomstige leiers van die AGS moet passievolle eenheidskeppers wees wat die eenheid van die Kerk van Jesus Christus bevorder, beskerm en ‘n voorbeeld is deur middel van ‘n Koninkryk visie wat samehorigheid sal versterk binne en buite die AGS.  Hulle moet eenheid bevorder deur praktiese aksies te neem wat eenheid sal beskerm (veral in situasies waar die AGS se eenheid geignoreer of bedreig word) deur ‘n voorbeeld te wees met hul eie woorde en aksies.  Hulle moet op die voorpunt wees van die skepping en ontwikkeling van vriendskappe wat taal-, ras- en kultuurgrense oorsteek.   Hulle moet doelbewus wees in hulle uitreike na mense van ander rasse, kulture en sosio-ekonomiese statusse in hulle pogings om eenheid te skep in die wyer kerk in die algemeen en binne die AGS in besonder.

Opofferings sal gemaak moet word en toekomstige leiers sal bereid moet wees om sodanige opofferings te maak.  In al hul pogings sal hulle probeer om die droom van ‘n verenigde AGS van SA te vervul.  Hulle sal altyd die prys wat betaal is deur diegene wat gewroeg het om eenheid te bereik onthou wanneer hulle besig is met die kwessies van eenheid.  Die eenheid wat tot dusver bereik is is geensins die vervulling van “unity” nie, want daar is verskeie areas waar verdeeldheid steeds voortbestaan as gevolg van die historiese verlede.  Eenheid is nie ‘n gebeurtenis nie, maar ‘n proses binne die AGS wat nog nie ten volle bereik is nie.  Dit is ‘n ideaal, ‘n droom wat nagejaag moet word en uiteindelik bereik moet word.

Leierskap Integriteit
Toekomstige leiers moet deurdrenk wees met integriteit.  Volgens die woordeboek definiese draai integriteit om eerlikheid, waarheid, toewyding en verbintenis aan ‘n edele saak.  Om tot die bediening geroepe te wees is edel, want dit is die hoogste roeping in die lewe.  Gedurende ons ampstermyn kan ons mense se lewens opbou, impakteer of vernietig as ons dit aanpak sonder integriteit.  Ons is geroepe deur God en is uiteindelik aanspreeklik teenoor Hom.  Gedurende ons tyd op aarde funksioneer ons in organisatoriese strukture wat verskillende vlakke van aanpsreeklikheid vereis.  Integriteit is ‘n lewenswyse waar die leiers bereid moet wees om die nodige uitdagings met betrekking tot gedrag te hanteer.  In alles wat die leier doen of poog om te doen, moet hy of sy bereid wees om binne ‘n inklusiewe paradigma te werk – wat lei tot ‘n situasie waar niemand uitgesluit word nie.  Integriteit is van toepassing op nie net die leiers nie, maar ook op almal binne die fokus van ‘n sendingkerk (“missional church”).

Toekomstige leiers moet deurdrenk wees met integriteit.”

Die tipe toekomstige leierskap vir die AGS wat hier beskryf word is inderdaad haalbaar indien die leiers op die voorpunt van die proses bereid is om die nodige veranderinge te maak!  Mag ons meer en meer leiers in die AGS sien wat hierdie kwaliteite ten toon stel.

DAAGLIKSE INSPIRASIE VANAF GOD:  ‘N BOOM WORD GEKEN AAN SY VRUGTE

Marcel Hattingh Ph.D. – Doxa Deo
[email protected]

Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful; but his delight is in the word of the Lord, and on His word he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Whose leaf also shall not wither; and whatever he does shall prosper.”  Ps 1:1-3

As ‘n pastoor van die Evangelie het ek die voorreg om elke oggend op te staan en die meeste van my dag in die markplein te spandeer –  dit sluit raadpleging, opleiding en afrigting van leiers in verskeie industrieë in. Ongelukkig word ek dikwels gekonfronteer met ‘n soort “grond” (of toestand van die hart) wat nie ‘n oes kan oplewer nie. Vir hierdie leiers glo ek dat God spesiale genade voorsien en ons hou aan om hulle te lief te hê met ‘n vurige en Goddelike liefde. Daar is egter geleenthede waar ek paadjies kruis met ‘n belydende kind van God waar ek heeltemal onkant gevang word. Die volgende gaan deur my gedagtes: “…maar ek ken hierdie persoon en ek weet waar hulle op ‘n Sondag aanbid.” Maar as hulle gedrag in die werksplek beskou word laat dit my soms wonder of ek hulle werklik ken?

Wat bedoel ek deur dit te sê?  In Lukas 6:43-44 maak Jesus ‘n interessante waarneming oor wanneer die egtheid (“authenticity”) van ‘n persoon oorweeg word:  “For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit.” Dit is interessant hoe ons ‘n boom erken aan sy vrugte, nie sy blare, stam of wortels nie. ‘n Appelboom dra appels, ‘n lemoenboom lemoene en ‘n vyeboom vye. Die gereelde kontras tussen wie leiers bely hulle is op ‘n Sondag,  in vergeleke met die vrugte wat hulle op ‘n Maandag by die werk dra – is dikwels moeilik om byeen te bring.

Ek glo daar is min plekke in die Bybel wat so duidelik die soort vrugte wat ons geroep word om te dra teenwoordig as Paulus se brief aan die kerk in Galasië. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is daar in hierdie gedeelte ‘n paar groot uitdagings opgesluit. Dit lyk asof sommige van hierdie elemente redelik natuurlik voorkom, sommige moet ek voortdurend en opsetlik aan werk, maar dan is daar die  wat net hardnekkig is om te groei – selfs tot die mate dat ek oorweeg het of hulle aan my persoonlike boom behoort! Tog is die Skrif duidelik dat ons almal in Christus geroep is om al hierdie vrugte te dra.

“…in Christus geroep is om al hierdie vrugte te dra.”

Persoonlik as ‘n leier kom die liefde, vreugde en getrouheid redelik maklik. Ek moet aan vrede, geduld en goedheid werk, maar dit is die vriendelikheid, sagmoedigheid en selfbeheersing wat blykbaar ‘n voortdurende probleem is. Het jy dalk ‘n soortgelyke siening? Of dalk ‘n ander kombinasie van vrugte? Hoe dikwels dink ons ​​byvoorbeeld aan leiers in terme van sagmoedigheid? Of aanhoudende bewys van vriendelikheid teenoor ander? Is hierdie die vrugte wat ons in ons bekende leierskap figure in die wêreld sien? Of het ons dalk ander vrugte in hul lewens begin bewonder – hul visioenêre kapasiteit, hul strategiese bedoeling, hul kulturele verstand, hul emosionele behendigheid, hul hulpbronpoel, ens?

Vir jare word ek nou met hierdie realiteit gekonfronteer; om te probeer uitvind hoe om al hierdie vrugte in my lewe die beste te verbou, toe ek ‘n merkwaardige klem in die Amplified weergawe ontdek het: “But the fruit of the Spirit [the result of His presence within us] is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” Galatians 5:22-23.   Die waarheid is ‘n boom produseer nie vrugte deur te probeer nie; dit produseer vrugte deur te wees! Persoonlik is ek daarvan oortuig dat ek nie al hierdie vrugte kan produseer deur te probeer nie, maar ek moet die onveranderlike, intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe ontdek om baie vrug te dra.  ‘n Boom dra nooit vrugte vir eie gebruik nie, maar vir die voeding van ander. Dit is die vrug wat die saad bevat wat die voortbestaan ​​van die vrugteboom verseker. Sonder die saad kan daar geen ander bome wees nie. As ons ons bedieningskapasiteit van die Evangelie wil verhoog, moet ons eers vrug dra vir die voeding van ander. Tweedens, as ons wil verseker dat ons bediening sterk en gesond bly, sal ons seuns en dogters die saad in die vrugte wat ons dra, moet ontdek.

“…dat ek nie al hierdie vrugte kan produseer deur te probeer nie, maar ek moet die onveranderlike, intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe ontdek om baie vrug te dra.”

Daar is nege elemente van die Vrug van die Gees. Ek wil jou uitnooi om ‘n 1 maand (31 dae) reis te oorweeg om die Skrifte rakende elke element te bestudeer. Kan jy jou voorstel wat deur ons lewens en bedieninge kan gebeur as ons almal daagliks inspirasie van God ontvang en in hierdie seisoen ‘n rekord oes van vrugte produseer?

LEWENDE KERNWAARDES: ‘n PRAKTIESE GIDS

Dr H.J. Weideman – Algemene Sekretaris van die AGS van SA
[email protected]

Wat is jou kernwaardes?  As jy dit nie sonder meer kan opnoem nie, is dit dalk ‘n goeie idee om ‘n bietjie hieroor na te dink.  Dit is relatief maklik om ‘n dik boek met ‘n lang lys van goeie waardes neer te skryf, maar wat is die drie tot vyf kernwaardes wat jy sou kies om jou lewe te defnieer?  Waardes speel ‘n belangriker rol in ons lewens as wat ons soms dink: Hulle vorm die basis waarvolgens ons bepaalde besluite neem. Hulle bepaal ons fokus, so wel as dit wat ons doen en nie doen nie.  Ons kernwaardes bepaal ook hoe en waarop ons ons geld spandeer en waarvoor ons tyd gebruik word.

“Waardes speel ‘n belangriker rol in ons lewens as wat ons soms dink: Hulle vorm die basis waarvolgens ons bepaalde besluite neem.”

AGS Waarde #1:  Integriteit
Om integriteit te hê, beteken om in alle omstandighede die regte dinge op ‘n betroubare manier te doen, selfs al sien niemand jou nie. Integriteit sluit ook die kwaliteite van eerlikheid en sterk morele beginsels in.

Om met integriteit op te tree beteken dat jy optree in opregtheid en in konsekwentheid van karakter. Dit beteken dat jy jouself hou by goeie standaarde en altyd met eerlikheid en eerbaarheid optree.

Die woord integreit kom van die Latynse woord “integer”, wat heel of voltooid beteken. ‘n Mens sou kon sê dat iemand met integriteit optree, na die mate wat hy/sy in woord en daad getrou aan hulleself bly en optree volgens die waardes en beginsels wat hulle sê vir hulle belangrik is. Integriteit is ‘n eienskap wat mense bewonder, omdat dit beteken dat die persoon wat dit leef, ‘n standvastige morele kompas het, beginselvas, betroubaar en vertouenswaardig is.

Hoe om integreit te kweek:

 • Hou jou beloftes, al vat dit ook ekstra moeite.
 • Sê vir ‘n kassier indien hy/sy jou te veel kleingeld gegee het en gaan terug na ‘n winkel as jy vergeet het om vir iets te betaal.
 • Moenie skinder of sleg praat van ander mense nie.
 • Bly in alle omstandighede getrou aan jou huweliksmaat.
 • Gee geld wat iemand laat val het terug, sonder om vergoeding te verwag.
 • Moet nooit sonder toestemming voorrade of eiendom van jou werkplek vat nie.
 • Moenie toelaat dat iemand anders die skuld dra vir iets wat jy gedoen het nie.
 • Wanneer iemand konfidensiële inligting met jou deel, moenie dit aan ander oorvertel nie.
 • Werk wanner jy veronderstel is om te werk en hou sosialisering, versnapperinge, soektogte op die internet en persoonlike telefoonoproepe vir tee- of etenstyd.
 • Wys respek teenoor jou kollegas d.m.v. toepaslike gesprekke en empatie.
 • Indien jy jouself in ‘n konflik van belange bevind, probeer so gou as moontlik daar uitkom.
 • Wees verantwoordelik: Doen wat jy gesê het jy sal doen.

AGS Waarde #2: Uitnemendheid
Uitnemendheid is die strewe om die beste moontlik te doen met wat jy het. Dit is die kwaliteit van uitmuntendheid en die strewe om werklik goed te doen in alles wat jy aanpak.

“…die strewe om werklik goed te doen in alles wat jy aanpak.” 

Uitnemendheid behoort ‘n bewegende teiken te wees: Die kwaliteit van wat ons vandag doen en hoe ons dien, behoort nie dieselfde te wees as wat dit gister was nie. Ons behoort voortdurend daarop te verbeter.

Hoe om uitnemendheid te  bou:

 • Ontwikkel ‘n honger daarvoor. Kweek die wil om uit te munt.
 • Gebruik die beste voorbeelde as maatstaf.
 • Glo dat jy dit kan doen.
 • Bou konkrete strategiëe en planne.
 • Leer van die beste rolmodelle waarvan jy weet.
 • Moenie jouself beperk nie.
 • Werk hard en fokus jou pogings daarop om suksesvol te wees.
 • Wees aanpasbaar.
 • Moenie opgee nie.

AGS Waarde #3: Verhoudings
Persoonlike verhoudings verwys na die nabye kontak tussen mense wat gevorm word deur emosionele bande en interaksie. Hierdie bande vorm en ontwikkel meestal vanuit gedeelde ervarings, sowel as gedeelte visie en doelwitte. Persoonlike verhoudings ontwikkel as gevolg van die ontdekking en uitbreiding van mededeelsaamheid en omgee.

Interpersoonlike verhoudings bestaan uit verskillende elemente, soos aanvaarding, eerlikheid, aanpasbaarheid en om geduld met ander mense te hê.

Hoe om interpersoonlike verhoudings te versterk:

 • Reik doelgerig uit en ontmoet nuwe mense. Ook kruiskultureel.
 • Maak tyd vir verbale kommunikasie. (Gesels)
 • Respekteer diversiteit.
 • Streef daarna om ander mense en hulle gebruike te verstaan.
 • Fokus daarop om werklik belang te stel.
 • Hanteer ander mense met begrip en welwillendheid.
 • Deel die storie van julle lewens met mekaar.
 • Leer om regtig te luister. Dit is een van die kern elemente van gesonde verhoudings.
 • Bou vertroue.
 • Fokus daarop om ook in nie-verbale kommunikasie (liggaamstaal) omgee oor te dra.
 • Los konflik op ‘n konstruktiewe manier op.

AGS Waarde #4: Verantwoordbaarheid
Verantwoordbaarheid gaan daaroor dat ‘n mens bereid is om antwoorde te gee oor jou doen en late.  Dat jy blaam dra en bereid is om verslag te gee t.o.v. jou besluite en optrede. Dit is die aanvaarding dat dit deel van die normale verloop van sake is om “pa” te staan vir die besluite, optrede, beleid en bestuur wat deel is van jou verantwoordelikheidsveld.

Verantwoordbaarheid gaan ook oor die verpligting van ‘n individu en organisasie om op ‘n deursigtige manier verslag te gee oor die beplanning van aktiwiteite, sowel as die uitkoms daarvan. Dit sluit verantwoordelikheid t.o.v. die bestuur van finansies en eiendom wat aan die individu of organisasie toevertrou is in.  Wanneer ‘n mens verantwoordelikheid vir jou eie optrede neem, bewys jy daarmee jou verantwoordbaarheid. Somtyds, beteken verantwoordbaarheid ook dat ‘n mens moet erken dat jy ‘n fout gemaak het.  Verantwoordbaarheid bestaan nie sonder verslaggewing nie. Dit beteken dat sonder terugvoer, daar nie verantwoordbaarheid is nie.

Wanneer ‘n mens verantwoordelikheid vir jou eie optrede neem, bewys jy daarmee jou verantwoordbaarheid.”

Hoe om verantwoordbaarheid te verdiep:

 • Ontwikkel ‘n ingesteldheid van deursigtigheid en bereidheid om terugvoer te gee. (Stel ‘n voorbeeld)
 • Bou gesonde interpersoonlike verhoudinge en vertroue.
 • Bepaal wat regtig belangrik is en hoe terugvoer/verslag daaroor gegee sal word.
 • Bepaal die frekwensie van terugvoer.
 • Doen dit!

Alles wat ons doen as en namens die AGS van SA, behoort gedoen te word in die konteks van integriteit, God verheerlikende uitnemendheid, gesonde interpersoonlike verhoudings en verantwoordbaarheid  aan mekaar.

MY BIDDENDE VROU: JACOBETH
Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA
mmahlobo@afm-ags.org

By ‘n onlangse leierskap funksie het ek die volgende vraag gekry: “Wat het jou in stand gehou en laat aangaan tot vandag toe?”  Een van die drie dinge in my antwoord was die gebedsondersteuning van my vrou.  Ek wil graag ‘n paar persoonlike gevalle deel in my bedieningsreis waar die gebede van my vrou tot deurbrake gelei het. Hierdie jaar (2019) vier ons ons 41ste troudag. As ek terugkyk na ons lewe saam is een van die dinge wat uitstaan my vrou se volle vertroue in die krag van gebed. Soos alle pastore het ek ‘n regverdige deel van die uitdagings in die bediening ondervind. Natuurlik het ek ook baie seëninge ervaar.

In Tye van Persoonlike Nood
Ons eerste gemeente was in Machadodorp, een van die klein dorpies in Mpumalanga. Ek was die eerste geordende pastoor van hierdie gemeente. Dit was ‘n klein gemeente van ongeveer 25 lede. Weens min lede wat tiendes gegee het was die maandelikse inkomste maar baie min. Ek was pas getroud en het geen bates behalwe ons klêre gehad nie. Die gemeente het ons liefgehad en ons was ook bly om vir hulle ‘n herder te kon wees. Die toelae wat ek ontvang het sou ons nie langer as die 15de dag van die maand dra nie. Terselfdertyd was ek ook besig met my universiteitstudies. Dit was vir my ‘n ernstige uitdaging. My vrou sou op haar knieë gaan en die Here bedank vir die voorrade wat Hy nog sou voorsien voordat Hy dit voorsien het. Die Here het nie net ons finansiële toelae verhoog nie, maar op enige oomblik was daar genoeg kos, klere en klasgelde wat deur die gemeentelede en ander mense gegee is. Nie een van hulle is genader om te help nie. Deur haar vaste gebede het God ons met ons daaglikse brood voorsien in ‘n tyd van persoonlike nood.

In Tye van Bedieningsnood
Teen die einde van 1994 is ek aangestel as hoof van die AGS van die SA Teologiese Instituut (AFMSATI) in Soshanguve. Die geboue was nie in ‘n goeie toestand nie en het opknapping benodig. Ander uitdagings wat my slapelose nagte veroorsaak het was om kollegepersoneel te vind, insluitende dosente en finansies om die Kollege se begroting te dek. My vrou het dadelik hierdie behoeftes in haar gebed geprioritiseer. Toe gebeur daar iets wat my amper ‘n hartaanval gegee het. Die deel van Soshanguve waar die Kollege geleë is, is deur ‘n groot haelstorm getref. Dit het aansienlike skade aan eiendomme in Soshanguve, insluitende ons Kollege, aangerig. Vensters was verpletter, die plafonne in die klaskamers het meegegee as gevolg van die water, die matte in die kantore is onherstelbaar beskadig en die dokumente in die rakke was deurdrenk met water en onleesbaar. Ek kan nog onthou dat my vrou vir God se ingryping gebid het en die lied gesing het: “I know the Lord will make a way for me!”.  Na die vasstelling van die omvang van die skade het Past. Van Schalkwyk, wat aangebied het om my met die Kollege-administrasie te help, deur die waterdeurdrenke dokumente gegaan en die versekeringspolisdokumente vir die Kollege gevind wat in ‘n plastieksakkie verseël was. Ek het hom gevra om drie kwotasies te kry en die kwotasies tesame met die eis vir die skade in te dien. Die versekeringsmaatskappy het die kwotasie gekies wat duurder was as die ander twee. Binne drie weke is al die skade herstel en nuwe plafonne en matte geinstalleer. Die bedrag wat deur die versekeringsmaatskappy uitbetaal is, was net meer as R100,00.00. Weereens het ek die krag van gebed ervaar alhoewel die antwoord dramaties was!

“Weereens het ek die krag van gebed ervaar alhoewel die antwoord dramaties was!”

In Tye van Nood vir ‘n Goddelike Wonderwerk
In een van die plaaslike gemeentes wat ek as pastoor gelei het, het ‘n man wie se troue ek ‘n jaar vroeër bevestig het, gesterf. Na die begrafnisdiens het die weduwee gevra om ons onmiddellik te besoek. Ons het ingestem en inderdaad het sy ons binne ‘n week van haar man se afsterwe besoek. Sy het ons vertel dat voordat haar man oorlede is het hy haar in kennis gestel dat hy ontrou was en die dodelike MIV-vigs-virus opgedoen het. Wat hartverskeurend was was dat hy met die virus besmet was voordat hy met haar getrou het. Sy was baie emosioneel. As ‘n goeie pastoor het ek al gedink hoe om haar sielkundig voor te berei vir haar onvermybare dood. My vrou het haar omhels en vir haar gesê dat niks by God onmoontlik is nie. My vrou het gevra dat ons moet bid vir God se wonderbaarlike ingryping in hierdie vrou se lewe. Na gebed het ons een van die mediese dokters geraadpleeg wat ons geken het. Die dokter het haar verblyf aangebied terwyl sy MIV-vigs toetse ondergaan het. ‘n Paar dae later het sy ‘n skoon gesondheidsrekening ontvang. Jy moes die vreugde van hierdie dame en almal van ons gesien het! Ek het die dokter gevra om hierdie wonderwerk in mediese terme te verduidelik. Die dokter het gesê dat haar immuunstelsel so kragtig was dat die virus geen kans gehad het om dit te onderdruk nie. Die dokter het gesê dit is ‘n seldsame geval. Ek het baie ander wonderwerke gesien as gevolg van my vrou se gebede.

“Ek het baie ander wonderwerke gesien as gevolg van my vrou se gebede.”

Ek sal vir ewig dankbaar wees teenoor God wat vir my ‘n pilaar van bedieningsondersteuning gegee het – my vrou en vennoot.  Aan God is die heerlikheid, krag en eer vir ewig en altyd!

SLOT

Hierdie Pastorale Brief is spesiaal met sy unieke fokus op die AGS-leierskap van die toekoms. Wanneer ek alles oorweeg wat hier geskryf is kan ek nie help nie, maar ek voel geïnspireer en opgewonde oor die toekoms van ons kerk. Mag God ons help om Goddelike leiers te word en leierskap kwaliteite te kweek wat sal bydra tot die God-gegewe missionêre roeping en doel van ons kerk!

Seënwense!
Past. M.G. Mahlobo

Friday, 1 March

Download the PDF version here:

 1 MAR ENG 2019

Colleague,

I trust that you are well! Please take note of the following important press release that is released today by the AFM of SA:

AFM MEDIA STATEMENT
REGARDING THE FAKE RESURRECTION DISPLAYED ALL OVER THE MEDIA

To download this press release, please visit the link below on the AFM website:
http://afm-ags.org/category/media/

In today’s Newsflash, I would like to share with you some strategic issues from the National Office Bearers’ meetings. I remind you of the new dates for the AFM National Conference in September. Furthermore, the NOB Empowerment Visits are going extremely well and we would like to encourage you to join us on one of the remaining dates.

 1.  STRATEGIC MATTERS FROM THE NATIONAL OFFICE BEARERS MEETINGS

 • Students Ministry in Higher Education Institutions

The National Office Bearers (NOB) are currently discussing the importance of the AFM’s focus and investment to fund campus ministries at the various campuses throughout the country and to strengthen AFM student associations. A number of AFM student associations have been registered and are ministering on campuses already. A meeting between the leaders of campus ministries and the NOB is planned for June 2019.

 • Declining Assemblies

The NOB is aware of several rural and small-town assemblies who are experiencing a decline due to a variety of reasons. An ad hoc Committee was appointed by the National Leadership Forum (NLF) to investigate this matter. The wellness of assemblies is an important matter that should receive the continuous attention of local, regional and national leadership and the NOB is therefore considering several possibilities.

 • Multicultural Services and -Assemblies

The National Office Bearers recently had a meeting with a number of pastors and role players with knowledge and experience about multicultural services and -assemblies. The participants shared their journeys in transitioning from a mono- to a multicultural approach. A follow-up meeting with more role players is planned with a view of developing a practical strategy in this regard.

 • Church Planting

The National Office Bearers are in the process of discussing and consulting with different role players on the development of a church planting and -growth strategy/ies for the AFM.

2. 2019 AFM NATIONAL CONFERENCE

Please note that there has been a change in the date of the 2019 National Conference. Due to practicalities at the venue, the date moves one week earlier and the conference is now starting with the evening service on Sunday 15 September and concluding with the evening service on Wednesday 18 September 2019. The venue will be at the:

Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road Parow, Cape Town.

There will be PCD sessions from 10:30-12:30 and 14:00-15:30 on Monday 16 and Tuesday 17 September 2019. Participants can accumulate 5 PCD credits per day, talling 10 credits for the two days.

3. NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

To download the programme for both the Friday and Saturday, kindly follow the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The various dates and venues has also been confirmed:

Blessings!
M.G. Mahlobo