Pastorale Brief 3de Kwartaal

Laai die PDF weergawe van die Pastorale Brief hier af:

 AGS Pastorale Brief 3de Kwartaal

Liewe Kollega,

Laat my toe om te reflekteer op die 2018 “GBM” (Algemene Sake Vergadering) en Nasionale Konferensie wat gehou was vanaf Sondag, 9 September tot Donderdag, 13 September te Woord en Lewe Gemeente in Boksburg.  Twee woorde kom na vore – histories en onvergeetlik!  Die tema van die Konferensie was “Go Tell”.  Dit is geanker in Jesaja 6:8-9 (NLV):

“Toe het ek die Here hoor vra: “Wie kan Ek met ’n boodskap na my volk toe stuur? Wie sal vir Ons gaan?”
Ek het geantwoord: “Here, ek sal gaan! Stuur my!”
Hy het gesê: “Ja, gaan.  Sê vir hierdie mense …”

Ons strategiese plan, wat vervat is in die frase “One AFM Game Plan”, is besig om ‘n belangrike implementeringsfase te bereik.  Gedurende die aanddienste het ons die tema rondom implementasie aangespreek. Ons het vasgestel dat dit tyd is vir ons pastore, lidmate en kerkstrukture om  ‘n transformerende impak te maak in ons samelewing deur die deel van die Evangelie van die Koninkryk van God.

Hierdie Konferensie was histories omdat dit gedien het as platform om die 110de herdenking van die AGS van SA te vier. Die kerk se nasionale kantoor het hierdie herdenking op 25 Mei 2018 gevier wat die “amptelike” verjaarsdag was van die AGS van SA.  Die Leierskap het dit goed gedink dat die wyer kerk die herdenking vier tydens ons September 2018 “GBM” en Nasionale Konferensie.

Dit was ook ‘n onvergeetlike gebeurtenis omdat ons ons pastore met 40 jaar ononderbroke diens voor aftrede in die AGS, vereer het. Dit het geskied tydens die aanddienste. Ons het ook toekennings van waardering oorhandig aan diegene wat bygedra het tot die eenwording van die kerk in 1996 (sommige was vereer in 2016 en die res is erken tydens hierdie Konferensie). Die program het verder ook ontwikkelingssessies ingesluit met onderwerpe soos “Financial Reporting and Tax Laws”, “A Healthy Family Life for Pastors”, “Bringing About Social Cohesion in Society” en “Praying the Psalms in Different Seasons of Life”.  AGS geordende pastore wat bygewoon het het PCD punte daarvoor ontvang.

Afgevaardiges na die “GBM” het belangrike wysigings aan ons kerk se konstitusie oorweeg. Hierdie wysigings handel oor die kwessie van leierskap opvolging in die kerk. Die doel is om binne die opvolgingsplan oorgangsmeganismes daar te stel wat oriëntering en ‘n gemaklike oorhandiging aan die nuutverkose beamptes sal bewerkstellig. Hierdie wysigings beoog ook om ‘n hoër vlak van ondervinding en duidelike kernverantwoordelikhede vir die beamptes daar te stel, veral op nasionale vlak. Die moontlikheid van die daarstelling van ‘n verkiesingspoel waaruit wenslike kandidate genomineer en verkies kan word, is ook oorweeg.

In hierdie Pastorale Brief deel ek van die hoogtepunte van die “GBM” en Nasionale Konferensie met jou. Ek glo dat dit ‘n seëning sal wees vir jou en meer lig werp op hierdie historiese en onvergeetlike gebeurtenis!

WIE SAL VIR ONS GAAN?

Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA

Die 2018 Algemene Sake Vergadering (“GBM”) het die 110de verjaarsdag van die AGS van SA gevier. Die “amptelike” verjaarsdag van die AGS is 25 Mei 1908. Ons naam “Die Apostoliese Geloofsending” is ‘n beskrywing van mense op ‘n missie.  Die doel van hierdie missie is om die Groot Opdrag van Jesus in Mattheus 28:18-20 te vervul.  Dit het die eienskappe van die bediening van die Apostels en werk deur geloof.

“Ons naam “Die Apostoliese Geloofsending” is ‘n beskrywing van mense op ‘n missie.”

Gedurende die vroeë jare het missies die rede vir die bestaan van die AGS omskryf.  Dit het geskied deur evangelistiese uitreike waarby kerklidmate en hul leiers betrek was.  Soos wat die jare aanbeweeg het het die passie om uit te reik verminder en het slegs ‘n paar voortgegaan met missies. Die kerk het ‘n departement gestig om na missies of sendings om te sien.  Geleidelik het sendings geskuif vanaf die kern na die periferie van die kerk se bediening.  Die fokus het verskuif na die welstand van die lidmate ten koste van die verlorenes.  Die sendingsafdeling is later gesluit.  Sendings is uitgevoer deur individue wat dit op selfondersteunende basis moes doen.  Gedurende 2007 is ‘n Sendingsadvies Komitee of  te wel die “Missions’ Advisory Committee (MAC)” gestig om sendingsprojekte te koördineer.

Gedurende hierdie tyd het die leierskap gevoel dat die kerk nodig het om terug te keer na die basiese beginsels.  “MAC” het ‘n missionale strategie ontwikkel wat bekend geword het as:  “Vision 2020”.  Dit was ook bekend as “Qalakabusha” (rofweg vertaal as: nuwe begin).  “Vision 2020” het as doel gehad om die AGS opnuut te verbind met die sendingsroeping.  Die AGS sou wees:

“The whole church taking the whole Gospel to the whole world, saturating communities with the presence and principles of the Kingdom of God.”

Die kerk se slagspreuk het prominent geword: “Wherever you find people you will find the AFM.”

Ons visie van ‘n “…kerk (AGS) wat toeganklik is vir alle mense, wat eenheid en ‘n Godgegewe-diversiteit vier, wat lidmate bemagtig om met sorg gemeenskappe te transformeer tot die glorie van God”, is gekombineer met “Vision 2020” en dit het gelei na die konsep van ‘n missionale kerk. Hierdie konsep het die anker geword van die kerk se strategiese plan, naamlik die “One AFM Game Plan”. ‘n Missionale kerk is ‘n Christelike gemeenskap wat homself definieër en organiseer rondom die ware doel – om die agente te wees van God se missie in die wêreld. Die “One AFM Game Plan” word bestuur deur vyf drywers wat algemeen bekend is as dissipelskap, bemagtiging, ekumeniese betrokkenheid, gemeenskapsbetrokkenheid (sosiale verantwoordelikheid) en goeie bestuur (rentmeesterskap).

“‘n Missionale kerk is ‘n Christelike gemeenskap wat homself definieër en organiseer rondom die ware doel – om die agente te wees van God se missie in die wêreld.”

GAAN VERTEL
Ek het Jesaja 6:1-10 en Mattheus 28:18-20 gekies om die fondasie van ‘n missionale kerk te vestig.  Basies is daar 4 belangrike kwessies in hierdie verband.  Daar is (i) ons begrip van missionale konteks, (ii) erkenning van God se soewereine heerskappy in ‘n missionale konteks, (iii) gehoorsaamheid aan God se missionale opdrag en (iv) om toegewyd te wees aan missionaliteit.  Laat ons kortliks na dit kyk.

Missionale konteks vir Jesaja, die Dissipels van Jesus en ons konteks. In Jesaja is die konteks verlies (Koning Uzziah het gesterf) en morele agteruitgang in Judah (Jesaja 5:8-21).  In Mattheus 28 het Jesus opgestaan uit die graf en besit alle outoriteit in die hemel en op aarde.  Ons konteks vandag wys na die volgende: (i) 35% van die mense in die wêreld voer aan dat hulle Christene is, (ii) die nominale persentasie is groot onder Christene, (iii) armoede, (iv) oorlog en (v) siektes.

God se soewereiniteit in alle missionêre kontekste. In die middel van verlies, as gevolg van Koning Uzziah se dood, word Jesaja daaraan herinner dat God steeds vanaf Sy Troon heers. Die dissipels van Jesus, in hulle oomblik van verwarring en twyfel, word gekonfronteer met die opgestane Here waarop alle Goddelike outoriteit nou rus. Jesus is nog steeds die Heer en Koning van konings in ons konteks.  Ons het nodig om God se heerskappy en krag in alle situasies te erken.  Dit is deur hierdie krag wat ons die goeie nuus aan alle nasies bring.

God se missionale oproep:  “Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?”.  God se sendingsoproep vereis boodskappers met integriteit.  Een van die Serafs moes Isaiah reinig voordat God hom geroep het. Die lewens van diegene wat deur God gestuur is moet ‘n lewe illustreer van “doen wat jy preek”. Ons optrede moet geloofwaardigheid gee aan ons boodskap. In Jesaja het God se oproep te doen met die toestand van Judah op daardie oomblik. Jesus roep ons na die onbereikte nasies om Hom te verteenwoordig in woord en daad.

“Hier is ek, stuur my Here”.

Missionale toewyding:  Jesaja het gesien, gehoor en ‘n toewyding gemaak:  “Hier is ek, stuur my Here”.  Ons maak ‘n beroep ons lidmate, ongeag van ras, kleur, taal, geslag en ouderdom om ‘n missionale toewyding te maak en soos Jesaja te sê:  “Hier is ek, stuur my.”  Pastore, ons het julle nodig om leiding aan te bied vir ons lidmate sodat hulle die nasies met die Goeie Nuus van Jesus kan bereik.  Sal jy ‘n toewyding vandag maak deur te sê:  “Hier is ek, stuur my.”?

DIE BYBELSE MANDAAT VIR DIE WELSTAND VAN PASTORE EN LEIERS IN DIE KERK

Dr. Vincent Atterbury

Om deur God geroep te wees om as leier te dien in Sy werk op aarde is ‘n groot eer en voorreg. So ‘n roeping is onherroeplik (Romeine 11:29) en omvattend. Dit het betrekking op die totale wese van diegene wat geroep is.  Die roeping van God is nooit ten koste van enigeiets wat deel is van die totale bestaan van die een wat geroep is nie.

Die welstand van diegene wat geroep is deur God om te dien as leiers is relevant en word in die Bybel oor en oor aangespreek. Die Bybelse perspektief op die welstand van God se leiers benadruk dat hulle verantwoordelik is vir hulle eie welsyn en dat dit ‘n inherente vereiste is.  Diegene wat deur God geroep is om as leiers te dien het ‘n persoonlike verantwoordelikheid vir hulle eie welstand.  Tydens Paulus se laaste vergadering met die leiers van Efesus het hy benadruk dat hulle verantwoordelik is vir hulle eie welsyn en nie net vir die welsyn van diegene wat God onder hulle leierskap geplaas het nie.

Diegene wat deur God geroep is om as leiers te dien het ‘n persoonlike verantwoordelikheid vir hulle eie welstand.”

ACTS 20:28 (ESV) “Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood.”

Vanuit hierdie konteks is dit duidelik dat daar baie uitdagings en bedreigings is wat ‘n effek kan hê en ‘n leier kan beinvloed in sy vermoë om sy/haar roeping uit te leef met volhoubare vrugbaarheid.  Paulus se boodskap aan Argippus is duidelik en toepaslik op alle leiers in die kerk: “Be sure to finish the task you were given in the Lord’s service.” (Colossians 4:17 – GNB)Dit is nie iets wat bereik kan word sonder fokus en sonder ‘n gedissiplineerde lewensstyl wat persoonlike welsyn verbeter nie.  Elke leier het die verantwoordelikheid om te antwoord op God se roeping deur na hulle eie welstand om te sien en sodoende ‘n voorbeeld te wees vir diegene wat hulle lei tot hul vervulling van God se roeping.

In Romeine 12:11 benadruk Paulus dat as deel van die normale christen lewe, elkeen verantwoordelik is om toe te sien dat hulle moed en ywer vir God in plek bly.  “Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord.” (NIV) Dit is selfs meer krities vir leiers wat ‘n voorbeeld moet wees vir diegene wat hulle lei.  Bediening op sigself is veeleisend in alle vlakke van ‘n persoon se lewe.  Nie net word die leier geaffekteer deur die eise en druk wat hy/sy teëkom nie maar ook diegene wat die naaste aan die leier is. Die beste geskenk wat ‘n leier kan gee aan diegene wat hy/sy lei en wat die naaste aan hom/haar is, is om sy/haar tyd te prioritiseer en persoonlike welstand te verseker.

“Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord.”

“My greatest gift to you is a healthy me.” (Paul Scanlon)

In bediening is dit maklik vir leiers om uitbranding te ondervind as gevolg van die inherente eise wat selde tyd laat vir persoonlike welsyn.  “Don’t burn out; keep yourselves fueled and aflame.” (Romans 12:11 – The Message)

“Zeal without Burnout” (Christopher Ash)

Wanneer Paulus instruksies en riglyne gee aan Timothy en Titus met betrekking tot die kriteria vir diegene wat geskik is om te dien as leiers in die kerk, raak hy alle gebiede van hulle persoonlike lewens aan (1 Timoteus 3:1-13;  Titus 1:6-9).  Paul maak dit duidelik dat daar nie ‘n gebied in ‘n persoon se lewe is wat onbelangrik is en afgeskeep kan word ten koste van ‘n ander nie.  Paul benadruk dat leiers wat dien in die kerk ‘n lewe moet leef wat ‘n voorbeeld is van ‘n goeie bestuurde lewe waar daar ‘n gesonde balans is tussen geestelik en fisies. Paulus homself was ‘n voorbeeld van ‘n gebalanseerde, dissiplineerde lewe en bediening.  Hy het na sy eie welsyn omgesien sodat hy kon deel in die hoop wat hy vir ander bring (1 Korintiërs 9:23-27).

Die hoof verantwoordelikheid van ieder en elk wat geroep is deur God om te dien as ‘n leier in bediening en die kerk is hoofsaaklik om aandag aan hulself te gee en hulself te versorg.  Deur jouself te versorg word jy in staat gestel en bemagtig om God se mense te versorg. ‘n Leier se welsyn het nie net ‘n effek op hom/haar nie, maar ook op diegene naaste aan hulle, bv. eggenote en kinders asook op hulle vermoë om ander te versorg en te lei.

“Deur jouself te versorg word jy in staat gestel en bemagtig om God se mense te versorg.”

Jesus Homself het dit geïllustreer deur Homself te versorg gedurende Sy lewe en bediening op aarde.  Ten spyte van die groeiende behoeftes en eise van Sy bediening het Hy tyd vir Homself geneem wanneer nodig (Mattheus 14:23, Johannes 6:15);  Hy het ander mense toegelaat om na Sy persoonlike en fisiese behoeftes om te sien (Markus 15:41, Mattheus 21:1, Johannes 4:7).  Hy het in beheer gebly van Sy eie bediening (Johannes 2:24 & 11:6).

Paulus, tydens sy advies aan Timoteus, wys Timoteus daarop dat selfsorg die sleutel tot volhouding in die bediening is (1 Timoteus 4:6-8).  Dit is die sleutel tot ‘n lang, volhoubare en vrugbare bediening ten spyte van en te midde alle inherente eise en uitdagings in bediening. Hy wys ook aan dat die kern van selfsorg self-dissipline in alle areas en fasette van die lewe (geestelik, emosioneel, verstandelik en fisies) is.  Focus on working on your own development and on what you teach. If you do this, you will save yourself and those who hear you.” (1 Timothy 4:16 – CEB)

“…selfsorg die sleutel tot volhouding in die bediening is …”

Deur Jesus se voorbeeld te volg en Paulus se advies te implementeer sal pastore in staat wees om God se roeping op hulle lewens uit te leef met groot ywer en volhoubare vrugbaarheid wat die Koninkryk van God op aarde uitbrei.

THE AFM ON THE MOVE

Puleng Nimrod Kekana
A Poem to Celebrate 110 Years of the AFM!
[Hierdie gedig is oorspronklik in Engels geskryf en so gelos om die integriteit van die boodskap te behou.]

Designed and assigned by God
To reach the lost and hopeless of the world
From Azusa street to Bree street
The Spirit of God moved men as they obeyed
The mission of God kept on expanding
Yes, the move of God’s plan
Cannot, will not, shall not be hindered
The Apostolic Faith Mission is on the move
110 years later,
The move is getting stronger and stronger!

From the southern tip of Africa
To the ends of the world.
Let the message go to all nations.
Blow the trumpet Dr. Chikane,
Let the sound be heard everywhere
Jesus is Lord of the nations
Let missions run down like waters
And church planting like a mighty tsunami
Declare Dr. Murefu,
‘That the mission field is open
And that every congregation
Is an outreach centre to the world.’
The AFM is on the move!

Proclaim it Dr. Burger,
Wherever there are people,
You will find the AFM.
Qualified or unqualified,
Ordained or not ordained
Let everyone go back to their family, friends and community
And share the good news
Of what Jesus had done for them
Mercy is our song,
For sins forgiven and remembered no more
Grace is written all over us,
For our lives are restored and renewed
No longer strangers and foreigners,
But part of God’s family,
The AFM is on the move!

‘The Church is built upon the Rock,
And the gates of hell will not prevail against it’’.
Dr. Lapoorta reminded us.
‘Unity in action,
Let us move forward.’
Pastor Mahlobo preached passionately.
‘To fulfill our mission as mandated by the Lord.’
The AFM is on the move!

From Africa to Europe,
India to the Middle-East,
South to North America,
This thing is exploding and advancing,
It is unstoppable and unbreakable
The AFM is on the move!

It has the cross,
Signifying our commitment to Christ
And our preparedness to die for our calling
In the foolishness of the cross,
Lies our power and confidence
Circled by the golden crown,
It’s a guarantee for our promise
For a crown of life that will not fade away,
To be steadfast, unmovable and always abounding in the Lord’s work
Sink or swim,
Dark or blue,
Favourable or unfavourable,
In season and out of season
Let the message sound,
‘Jesus is Lord of the nations’
Faith in his name,
And hope in his promise,
Is our inspiration.
The AFM is on the move!

In South Africa, it is everywhere
It is blue, red and gold
It is blue, representing our dependence on the Holy Spirit
It is red, representing that salvation is found in no one else,
But in the precious blood of the lamb,
Jesus Christ our Blessed Lord!
It is gold, signifying the King of kings,
Who seat on the throne,
The Lion of the tribe of Judah,
And the Father of All mercies,
The AFM is on the move!

Wherever you find people, you will find the AFM
It is in the army,
It is in the police,
It is in the schools,
It is in hospitals,
It is in the public service,
It is in the private sector,
It is in business,
It is in politics,
It is in entertainment,
It is in the villages,
It is in the small towns,
It is in the cities
The AFM is everywhere!

From Zimbabwe to the UK,
From the UK to Australia,
From Ireland to Pakistan,
From India to Suriname
The AFM is going everywhere,

The AFM is everywhere!
It is like a mighty tornado,
A tsunami that covers everything
This is not a monument but a movement,
A mighty move of the Holy Spirit,
I can hear the sound,
I can hear the thunder,
It’s getting stronger and louder,
It is the move of the Holy Spirit.
And the AFM is privileged to be part,
Of this great deployment of the Spirit.
The AFM is on the move!

HAPPY 110 YEARS OLD!
Happy birthday AFM! GOD BLESS YOU!

SLOT

Ten slotte wil ek jou graag verwys na ‘n artikel oor die AGS se 110de verjaarsdag op die webtuiste van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.  Myself en Dr. J.J. La Poorta het die geleentheid gehad om ‘n onderhoud te doen wat verdere lig sal werp op hierdie historiese en onvergeetlike 110de jaar van die AGS!  Ek vertrou dat sal tot seën wees vir jou – http://sacc.org.za/celebrating-110-years-afm/.

Past. M.G. Mahlobo 

Newsflash: Friday, 7 September

 7 SEPTEMBER

Dear Colleague,

1.  SOUTH AFRICAN POLICE COMMEMORATION DAY

On Sunday, the 2nd of September 2018, the South African Police Service (SAPS) hosted its annual Commemoration Day ceremony in honor of 29 members who lost their lives in the line of duty between 01 April 2017 to 31 March 2018. The names of the 29 officers who died in the line of duty were added to the wall of remembrance.

During the ceremony, families, friends and colleagues of the deceased members and the leadership of the Department of Police laid wreaths as they paid their respects to the fallen heroes and heroines. I am requesting that we remember the bereaved families in our prayers, especially this coming Sunday. Where possible let us accompany them in this journey of bereavement with healing messages of hope. I call upon our pastors and members to work with the police in fighting the scourge of crime including police killings. Police members are a national asset and they need to be protected by all of us. One police killing is one too many.

Blessings!
MG Mahlobo  

2.  DEALING WITH STRESSFULL TIMES, REALIZING THE SANCTITY OF YOUR LIFE
Stress is part of our everyday life. We need to acknowledge that to ourselves and to our children. Denial is not helpful.  As Spiritual leaders in our churches and communities, we need to create an openness for our members, young and old, as well as our children to talk about the stressful times in their lives and receive guidance on how to handle it.

I am saying this in the light of the fact that we are entering one of those stressful times again, as we do every year – when students at tertiary institutions and leaners at school prepare for exams. During this time many of our young people feel stressed, they are worried that they are not adequately prepared and will not pass the exams.  Some do not know how to handle these feelings and thoughts. They might feel that they are not “allowed” to express their concerns and worries, because it will show that they do not have enough faith.

The fact is: Most of us will at certain seasons in our lives, face times that are extra stressful and can shake us to our core. You can experience stress when you worry about things like your job, money, relationships, or a friend or family member who is ill or going through a difficult time. At those times, having strong coping strategies can make a big difference. During stressful times (always actually) it is important to look after your physical health, to get support, tackle your challenges and strengthen your Spiritual life.

I would like to encourage you by sharing a few key guidelines contained in the document below:

 Stressful Times in Difficult Situations

I trust that his might be helpful to us as Pastors ant those that we are leading and ministering to.
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 7 September

 7 SEPTEMBER

Liewe Kollega,

1.  SUID-AFRIKAANSE POLISIE GEDENKSDAG

Op Sondag, 2 September 2018 het die Suid-Afrikaanse Polisiediens hulle jaarlikse Gedenksdag seremonie gehou ter ere van die 29 lede wat hulle lewens aan diens verloor het tussen 1 April 2017 en 31 Maart 2018.  Die name van die 29 offisiere wat aan diens gesterf het is bygevoeg tot die muur van herinnering.

Gedurende die seremonie het familie, vriende en kollegas van die afgestorwe lede en die leierskap van die Departement van Polisie kranse gelê en hulle respek betoon teenoor die gevalle helde en heldinne.  Ek versoek dat ons die bedroefde families sal onthou in ons gebede, veral hierdie komende Sondag. Laat ons, waar moontlik, hulle vergesel in hulle reis van verlies met helende boodskappe van hoop. Ek doen ‘n beroep op ons pastore en lidmate om saam met die Polisie te werk om die plaag van misdaad, insluidente polisie moorde, te beveg.  Polisie lede is ‘n nasionale bate en hulle het nodig om beskerm te word deur ons almal.  Een polisie moord is een moord te veel.

Seënwense!
MG Mahlobo

2.  HANTERING VAN SPANNINGSVOLLE TYE EN DIE BESEF VAN DIE HEILIGHEID VAN JOU LEWE

Spanning is deel van ons alledaagse lewe. Ons het nodig om dit teenoor onsself asook ons kinders te erken.  Ontkenning is nie nuttig nie. As geestelike leiers van ons kerke en gemeenskappe het ons nodig om ‘n openheid te skep vir ons lidmate, jonk en oud, asook ons kinders om te kan praat oor die spanningsvolle tye in hulle lewens en leiding te ontvang om dit te kan hanteer.

Ek noem dit in die lig daarvan dat ons tans ‘n jaarlikse spanningsvolle tydperk binnegaan – wanneer skoliere en tersiêre studente voorberei vir eksamens. Gedurende hierdie tyd voel baie van ons jong mense gespanne en is hulle bekommerd dat hulle nie genoegsaam voorberei het nie en dus die eksamen nie suksesvol sal kan aflê nie. Sommiges weet nie hoe om hierdie gevoelens en gedagtes te hanteer nie.  Hulle mag voel dat hulle nie toegelaat word om hulle bekommernisse en vrese te toon nie, want dit sal ‘n gebrek aan geloof toon.

Die feit is, meeste van ons sal tydens sekere seisoene van ons lewens tydperke beleef wat ekstra spanningsvol is en ons tot ons kern kan skud.  Jy kan spanning beleef wanneer jy bekommerd is oor sake soos jou werk, geld, verhoudinge of wanneer ‘n vriend of familielid siekte ondervind en ‘n moeilike tyd beleef. Gedurende hierdie tydperke kan sterk hanteringstrategieë die verskil maak. Gedurende spanningsvolle tye (eintlik altyd) is dit belangrik om na jou fisiese gesondheid te kyk, om ondersteuning te bekom, om jou probleme aan te pak en jou geestelike lewe te versterk.

Ek moedig jou aan deur ‘n paar sleutel riglyne te deel:

 Stressful Times in Difficult Situations

Ek vertrou dat dit van hulp sal wees vir ons, as Pastore, en vir diegene wat ons lei en bedien.
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 24 August

 24 August ENG

Dear Colleague,

1.  CODE OF CONDUCT FOR THE RELIGIOUS ORGANIZATIONS

I think you are all aware of the investigation by and recommendations of the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities (referred to as CRL) on the commercialization of Religion.

The position which was taken by the AFM of SA was that there should be no state regulation of religious groups. We advocated for self-regulation. Our position was based on two grounds, namely that there are enough laws in the country to curb commercialization of religion and of course the fact that the country’s constitution provides for freedom of religion. State regulation would undermine this freedom.

Parliament’s Cooperative Governance and Traditional Affairs Portfolio did not accept the CRL recommendations. They felt that state regulation of religious organizations would be unconstitutional.  However, having these, it is a matter of concern that religious abuse is experienced in some quarters. Examples hereof are sexual abuses and religious malpractices which are subjects of public discourse.

It is for this reason that we agree with a broad code of conduct for Religious organizations as proposed by the South African Council for Religious Rights and Freedoms (CRRF). Unfortunately, we did not receive the first draft of the proposed code from CRRF. We, however, received the second draft. The NLF (National Leadership Forum) members were requested to make inputs. After receiving these inputs our General Secretary forwarded our position to the CRRF.

The underlined words and phrases indicate adjustments to the first draft while words and phrases in red fonts are AFM inputs. I have also included the letter dated 30 July 2018 from Dr Henri Weideman, our General Secretary to the Secretary of CRRF with further remarks from our side. These documents can be downloaded here:

 Proposed Code of Conduct for Religions in South-Africa 2

 Letter to SA Council for Religious Rights and Freedoms (003)

2.  LAND EXPROPRIATION WITHOUT COMPENSATION

This is one of the emotional issues currently in the public domain. The AFM made its submission to the Parliamentary Committee that acts on this matter. In our submission we requested for an opportunity to also do oral submission.

We have been granted an opportunity to do the oral submission in Parliament on 5 September 2018. To this end we solicit your prayers. We will also appreciate your further inputs to the written submission that we made earlier. This submission is available from:
http://afm-ags.org/category/media/

Further inputs can be mailed to:
viewpoint@afm-ags.org OR chantalle@afm-ags.org

3.  AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & NATIONAL CONFERENCE
The 2018 AFM General Business Meeting (GBM) is scheduled for 10-13 September 2018, at Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). The National Conference, however, will commence on Sunday evening, 9 September 2018 and conclude on Wednesday evening, 12 September 2018.

We want to encourage all pastors to pre-register and pay well in advance to avoid unnecessary administration at the GBM. Avoid the long queues and ensure that your registration experience is efficient. All information needed to pre-register can be found on the AFM website from the following link:
http://afm-ags.org/category/events/

Also note that registrations can now be done online:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

There are important constitutional amendments that will be discussed for adoption by the 2018 GBM. These amendments will have significant bearing on the election of Office Bearers in 2020. They deal with the experience required for those elected to lead the church at regional and national level, transitional mechanisms post elections, orientation of newly elected Office Bearers and their core responsibilities. Your attendance and participation would contribute to these discussions and decisions to be taken.

We will have a special service on Sunday evening (9.09.2018) to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. Special Guests from other church organisations have been invited to attend this specific service. You cannot afford to miss it! Further we have PCD sessions which will be beneficial to both pastors and members of the church.

I am urging all pastors, assembly leaders and members of the church to attend this important event. I am looking forward to meeting you at the 2018 GBM in Boksburg!

Blessings!
MG Mahlobo  

Nuusflits: Vrydag, 24 Augustus

 24 Augustus AFR

Liewe Kollega,

1.  GEDRAGSKODE VIR GODSDIENSTIGE ORGANISASIES
Aangaande die kommersialisering van godsdiens, dink ek almal van ons is bewus van die ondersoek en aanbevelings van die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalgemeenskappe (waarna verwys word as die CRL – “Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities”).

Die AGS van SA het die posisie ingeneem dat daar geen staatsregulering van godsdienstige groepe behoort te wees nie.  Ons bepleit  selfregulering.  Ons baseer ons posisie op 2 gronde, naamlik dat daar genoeg wette in die land is om kommersialisering van godsdiens te stuit en natuurlik die feit dat die land se konstitusie voorsien vir vryheid van godsdiens.  Staatsregulering ondermyn hierdie vryheid.

Die Parlement se Koöperatiewe Bestuurs- en Tradisionale Sake se Portefeulje het nie die aanbevelings van die CRL aanvaar nie. Hulle het gevoel dat staatsregulering van godsdienstige organisasies ongrondwetlik sal wees. Nietemin is dit ‘n bekommernis dat godsdienstige misbruik ervaar word in sommige kwartiere.  Voorbeelde hiervan is seksuele misbruik en godsdienstige wanpraktyke wat nou die onderwerpe van openbare diskoers is.

Dit is om hierdie rede dat ons ingestem het tot ‘n breë gedragskode vir godsdienstige organisasies soos voorgestel deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Godsdienstige Regte en Vryhede (“South African Council for Religious Rights and Freedoms” – CRRF). Ongelukkig het ons nie die eerste weergawe van die voorgestelde gedragskode vanaf die CRRF ontvang nie.  Ons het egter die tweede weergawe ontvang.  Die Lede van die NLF (Nasionale Leierskap Forum) is gevra om insette te lewer. Nadat hierdie insette ontvang is het ons Algemene Sekretaris dit aangestuur na die CRRF.

Die onderstreepte woorde en frasies dui die verandering aan die eerste weergawe aan terwyl woorde en frases in rooi die AGS se insette aandui. Ek sluit ook ‘n brief in wat gedateer is 30 Julie 2018 vanaf ons Algemene Sekretaris, Dr Henri Weideman, aan die Sekretaris van die CRRF met verdere opmerkings vanaf ons kant.  Hierdie dokumente kan hier afgelaai word:

 Proposed Code of Conduct for Religions in South-Africa 2

 Letter to SA Council for Religious Rights and Freedoms (003)

2.  GRONDONTEIENING SONDER VERGOEDING

Hierdie is ‘n emosionele kwessie wat tans in die publieke domein is.  Die AGS het ‘n voorlegging gelewer aan die Parlementêre Komitee wat die kwessie hanteer.  In ons voorlegging het ons ook die geleentheid om ‘n mondelinge voorlegging te maak versoek.  Ons word die geleentheid gegun om op 5 September 2018 ‘n mondelinge voorlegging te lewer. Vir hierdie doel vra ons jou gebede. Ons sal ook verdere insette waardeer wat bydra tot ons geskrewe voorlegging wat ons vroeër gemaak het. Hierdie voorlegging is beskikbaar by die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/media/

Verdere insette kan ge-epos word aan:
viewpoint@afm-ags.org OF chantalle@afm-ags.org

3.  AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018.

Ons will alle pastore aanmoedig om te registreer en vroegtydig te betaal om onnodige administrasie te voorkom by die GBM. Vermy om in lang rye te staan en verseker dat jou registrasie ondervinding positief is. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

Seënwense!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 10 August

 10 August ENG 2018

Dear Colleague,

1. AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & NATIONAL CONFERENCE 2018

The 2018 AFM General Business Meeting (GBM) is scheduled for 10-13 September 2018, at Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). The National Conference, however, will commence on Sunday evening, 9 September 2018 and conclude on Wednesday evening, 12 September 2018.

We want to encourage all pastors to pre-register and pay well in advance to avoid unnecessary administration at the GBM. Avoid the long queues and ensure that your registration experience is efficient. All information needed to pre-register can be found on the AFM website from the following link:
http://afm-ags.org/category/events/

Also note that registrations can now be done online:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

There are important constitutional amendments that will be discussed for adoption by the 2018 GBM. These amendments will have significant bearing on the election of Office Bearers in 2020. They deal with the experience required for those elected to lead the church at regional and national level, transitional mechanisms post elections, orientation of newly elected Office Bearers and their core responsibilities. Your attendance and participation would contribute to these discussions and decisions to be taken.

We will have a special service on Sunday evening (9.09.2018) to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. Special Guests from other church organisations have been invited to attend this specific service. You cannot afford to miss it! Further we have PCD sessions which will be beneficial to both pastors and members of the church.

I am urging all pastors, assembly leaders and members of the church to attend this important event. I am looking forward to meeting you at the 2018 GBM in Boksburg!

2. MARRIAGE OFFICERS: STUDY SUPPORT

We have noted that a huge number of our pastors wishing to be appointed as a Marriage Officer fail the Home Affairs test. To lend assistance to these applicants, the church’s Education and Training Department drew up a ‘mock’ test which can be taken as part of every applicant’s preparation. We advise our pastors to take this test well in advance before they write the actual Home Affairs test. In this regard Dr. Paul La Poorta can be contacted for more information:

lapoorta@vodamail.co.za
078 487 4922

3. AN ACHIEVEMENT OF ACADEMIC EXCELLENCE: PROF. MARIUS NEL

The recent National Leadership Forum (NLF) noted with appreciation the report that Prof Marius Nel was nominated by the NWU Faculty of Theology as their most productive researcher for 2017. Prof Nel is responsible for 16 Masters’ students and 5 Doctorate students, most of them coming from a Pentecostal background and subsequently doing research in the field of Pentecostal theology.

The Executive Dean also involves him in discussions with the Faculty’s partners. In terms of his own research, he published a book at the German publisher, LIT Verlag, about a Pentecostal narratological analysis of Daniel 1 and 2 in 2018, and in 2018 a book at the British Publisher Routledge about Pentecostals and pacifism.


Let us join the NLF in congratulating Prof Marius Nel for this academic performance!

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 10 Augustus

 10 August AFR 2018

Liewe Kollega,

1.  AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE 2018

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018.

Ons will alle pastore aanmoedig om te registreer en vroegtydig te betaal om onnodige administrasie te voorkom by die GBM. Vermy om in lang rye te staan en verseker dat jou registrasie ondervinding positief is. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

2.  HUWELIKSBEAMPTES: STUDIE ONDERSTEUNING

Ons het opgemerk dat ‘n groot getal van ons pastore wat poog om as Huweliksbeampte aangestel te word, hulle Binnelandse Sake toets faal.  Om bystand te verleen aan hierdie applikante het die kerk se “Education & Training Department” ‘n oefen toets opgestel vir die applikante ter voorbereiding. Ons stel voor dat ons pastore hierdie toets aflê voordat hulle die werklike Binnelandse Sake toets skryf.  Dr. Paul La Poorta kan gekontak word vir meer informasie hieromtrent:

lapoorta@vodamail.co.za
078 487 4922

3.  ‘n PRESTASIE VAN AKADEMIESE UITNEMENDHEID: PROF. MARIUS NEL

Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) het met waardering kennis geneem dat Prof Marius Nel genomineer is deur die NWU Fakulteit van Teologie as hul mees produktiewe navorser vir 2017.  Prof Nel is verantwoordelik vir 16 Meester graad studente en 5 Doktorale studente, meeste van die studente kom vanuit ‘n Pinkster agtergrond en doen hul navorsing in die veld van Pinster Teologie.

Die Uitvoerende Dekaan betrek Prof Nel ook by besprekings met die Fakulteit se vennote.  In terme van sy eie navorsing het Prof Nel ‘n boek gepubliseer deur ‘n Duitse uitgewer, Lit Verlag, wat handel oor ‘n Pinkster-narratologiese analise van Daniël 1 en 2 in 2018. Asook ‘n boek deur die Britse uitgewer, Routledge, wat handel oor Pinkster en pasifisme in 2018.

Kom ons wens Prof Marius Nel geluk met hierdie akademiese prestasie!

Seënwense!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 27 July

 27 JULY ENG 2018

AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & NATIONAL CONFERENCE 2018

Dear Colleague,

The 2018 AFM General Business Meeting (GBM) is scheduled for 10-13 September 2018, at Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). The National Conference, however, will commence on Sunday evening, 9 September 2018 and conclude on Wednesday evening, 12 September 2018. All information needed to register can be found on the AFM website from the following link:
http://afm-ags.org/category/events/

Also note that registrations can now be done online:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

There are important constitutional amendments that will be discussed for adoption by the 2018 GBM. These amendments will have significant bearing on the election of Office Bearers in 2020. They deal with the experience required for those elected to lead the church at regional and national level, transitional mechanisms post elections, orientation of newly elected Office Bearers and their core responsibilities. Your attendance and participation would contribute to these discussions and decisions to be taken.

We will have a special service on Sunday evening (9.09.2018) to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. Special Guests from other church organisations have been invited to attend this specific service. You cannot afford to miss it! Further we have PCD sessions which will be beneficial to both pastors and members of the church.

I am urging all pastors, assembly leaders and members of the church to attend this important event. I am looking forward to meeting you at the 2018 GBM in Boksburg!

Blessings
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 27 Julie

 27 JULY AFR 2018

AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE 2018

Liewe Kollega,

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

Seënwense,
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 13 July

 13 JULY ENG 2018

 The church is involved with the challenges of the local community

In our celebrations of the AFM’s 110th year we are constantly reminded that we as a church and individuals are “sent” – sent to continue the mission of our Lord Jesus Christ (Matthew 28:16-20). Community Involvement is one of the AFM’s strategic drivers. It is about addressing the real needs in our communities, to be socio-economically and Spiritually relevant. Below is a short article on how the AFM practically defined Community Involvement.

I would like to encourage you to:

(1) Visit our One AFM Game Plan page on our website. Here you can view and download all the AFM’s strategic drivers in 4 different languages: Afrikaans, English, isiZulu and Sesotho:
http://afm-ags.org/category/one-afm-game-plan/

(2) Send us your story of Community Involvement. We would love to learn more and see how and where our AFM assemblies and members are involved. You can send an e-mail to:
chantalle@afm-ags.org

Blessings!
MG Mahlobo

COMMUNITY INVOLVEMENT

As a church we promote the cause of truth and justice in society and be actively involved in the healing and restoration of our communities.
 
Definition:

“Ethical” for us, means to do what is right according to the principles of the Bible.

“Socio-Economic relevance” refers to our Christlike involvement in the physical, economic and relational circumstances that people and communities find themselves in.

Equivalent terms:

 • Help others meet their needs
 • Reaching out to people in need
 • Doing good to others
 • Upliftment
 • Making a difference in people’s every day life
 • Serving the total person
Key Scriptures:
 • Isaiah 58:6-8
 • Math. 10:8
 • Math. 25:35
 • Luke 4:18
 • Luke 14:13+14
 • James 1:27
Our involvement in our communities is of great importance. It flows from our vision-statement: “We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God given diversity, empowering our members for caring and transforming our communities to the glory of God.

Our greatest motivation to be a blessing to our communities is not humanistic or philanthropic, but the love of God. Remember that God sent His Son – not for the church as such, but for the world. He uses His church to be His instrument to touch the world, our communities.

While our missional calling is the foundation of “The One AFM Game Plan”, our community involvement is key to the fulfilment of our missional calling. The extent to which we impact our communities will determine our missional success. Our impact on our communities can me measured by the well-known saying: “Will your community miss you if your church closes down?

We live and minister in communities that are adversely affected by the Evil One. A large part of the South African society suffers because of our dire socio-economic circumstances. Whatever the historical or present reasons for this situation, the church can not stand aloof and merely hold government or humanitarian organizations responsible. If we can help and facilitate people to help themselves, we have achieved something remarkable. The church must come to the aid of such people through caring, empowering and sharing.

In our involvement in socio-economic matters we must however guard against keeping people dependent. This easily develops into a mentality of entitlement – an attitude that is already abundantly obvious in SA. We need to empower people to take responsibility for their own lives and future -in other words, help others meet their needs. If we can assist people in meaningful training and job-creation, we do well.

There are indeed a number of our local churches who in this regard have remarkable success-stories to tell.

Application:

Answer these three questions to determine to what extent COMMUNITY INVOLVEMENT is applied in your assembly:

 1. Are you aware of the specific needs in your local community? [List and describe them.]
 2. For every need, are you able to identify the appropriate strategy: (1) mobilising members to get involved, (2) partnering with existing community projects/activities or (3) establish/create a new community project from scratch.
 3. What impact is this project making in your community? [Describe how your community changed as a result of this project.]