Nuusflits: Voortsetting van ‘n Kragmaand

AGS Nuusflits_Die Voortsetting van ‘n Kragmaand_17Mei24

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Bemagtiging Besoeke:

Video-Aanbiedings: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHZ-vDUA6kMofnqEh6gh0NlX 

Power Point Aanbiedings: 
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

NOB Bemagtiging Besoeke Vraelys:
https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024 

 

AGS Kollega,

1. VOORTSETTING VAN ‘N KRAGMAAND

Pinkster-Sondag:

Pinkster-Sondag is ‘n spesiale dag vir ons as gelowiges, want dit is die oomblik toe die volgelinge van Jesus die Heilige Gees ontvang het en die Christelike kerk gebore is. Volgens die Bybel in Handelinge 1:4-5 en Handelinge 2:1-4 het Jesus aan sy dissipels die Heilige Gees belowe, en op Pinksterdag het die Heilige Gees neergedaal en hulle die vermoë gegee om in tale te praat, asook die krag om getuies van Jesus te wees.

Hierdie gebeurtenis, gevolg deur Petrus se preek en die stigting van die vroeë Kerk, beteken baie vir Pinkstergelowiges. Dit verteenwoordig ‘n toerustings ervaring waar gelowiges met die Heilige Gees vervul word en geestelike gawes en krag verkry. Dit moedig lewendige aanbidding, diepe gebed en aktiewe soeke na die Heilige Gees aan. As Pinkstergelowiges is dit vir ons belangrik om nie net Pinkster-Sondag te herdenk nie, maar om die deurlopende werk van die Heilige Gees in ons lewens te erken, om die Heilige Gees gawes aktief te ontwikkel en ander daarmee te dien.

Ons het nog ‘n videoboodskap voorberei wat op Pinkstersondag (Sondag, 19 Mei) vrygestel sal word – maak asseblief seker om aan te sluit en die boodskap van Pinkster te deel. Ons sien uit na ‘n kragtige dag van bediening, beide binne ons gemeentes en buite die mure van ons gemeentes.

Nasionale Verkiesings 2024:

Terwyl Suid-Afrika voorberei vir die 2024 nasionale verkiesing op  Woensdag 29 Mei, word Christene herinner aan ons verantwoordelikheid om aktief deel te neem aan die vorming van die samelewing. Dit is in lyn met Jesus se oproep om sout en lig te wees (Matt 5:13-16). Deur al ons gemeentes aan te spoor om op Sondag 26 Mei te bid, word die deelname aan hierdie nasionale proses nie net as ‘n  burgerlike plig omskryf nie, maar as ‘n praktiese uitdrukking van ons geloof. Dit strook met Bybelse leerstellings om die welsyn van die stad te soek (Jeremia 29:7) en om vir gesaghebbendes te bid (1 Tim 2:1-2). Sonder om enige spesifieke politieke belyning te spesifiseer, moedig ek al ons lidmate aan om te stem. Gelowiges word geroep om leiers te kies wat met integriteit kan regeer en morele beginsels sal handhaaf. Dit sal bydra tot ‘n samelewing wat Goddelike waardes soos geregtigheid, deernis en die welstand van almal weerspieël.

Die AGS van SA se 116de Verjaarsdag:

Op Saterdag, 25 Mei 2024 vier ons die 116de verjaardag van die AGS van SA! Soos in die verlede doen ons ‘n beroep op al ons lidmate om die AGS sigbaar te maak deur die AGS-embleem op elke moontlike manier te vertoon en te dra. AGS Embleem Dag (AFM Logo Day) is die afgelope paar jaar al deel van die AGS verjaarsdagvieringe en ons wil graag voortgaan met hierdie tradisie – om die Suid-Afrikaanse landskap en sosiale media te vul met die AGS Embleem wat ‘n simbool is van ons Christelike geloof en oortuigings.

Hierdie keer sal die Nasionale Ampsdraers ook ‘n opwindende en insiggewende videogreep en hulpbronne deel oor die AGS se Missionale Aksies en Waardes as ‘n kerk. Die AGS is vir ‘n rede in Suid-Afrika geplaas, laat ons ons verlossende en profetiese doel met entoesiasme en ywer vervul. Ons kan nie wag om hierdie kragtige inligting met die kerk te deel nie.

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Die Nasionale Ampsdraers het verskeie versoeke ontvang om die aanbiedingsmateriaal van die 2024 NOB-bemagtigingsbesoeke beskikbaar te stel. Video’s en aanbiedings is nou beskikbaar vanaf die volgende skakels:

Video-aanbiedings:

PowerPoint-aanbiedings:  
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

Vir enige navrae oor hierdie hulpbronne, kontak asseblief:
AGS Kommunikasie: chantalle@afm-ags.org

Graag wil ons ook alle afgevaardigdes wat enige een van die NOB-bemagtigingsessies bygewoon het, die geleentheid bied om terugvoer en voorstelle te deel. Hierdie insette word oorweeg wanneer die Nasionale Ampsdraers hul 2025-bemagtigingsbesoeke beplan. Dankie dat jy ‘n paar minute neem om jou insigte en aanbevelings te deel. Dankie dat jy ons ook help om hierdie opnameskakel te stuur na alle afgevaardigdes (Pastore, Beheerliggaamlede, Departement Verteenwoordigers, Lidmate en die Jeug) wat enige van die NOB-bemagtigingsessies van 2024 bygewoon het:

Voltooi die Vraelys Hier: https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024  

3. OPKOMENDE OPLEIDINGS- EN KONFERENSIE GELEENTHEDE

Maak gerus seker dat jy bewus is van alle inligting rondom opkomende geleenthede:

National Youth Konferensie (20-22 Junie 2024):
https://afm-ags.org/national-youth-conference-20-22-june/

National Sisters’ Fellowship Konferensie (12,13 & 14 Julie 2024):
https://afm-ags.org/nsf-conference-12-13-14-july-2024/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Gearing Up for the Start of a Power Month

AFM Newsflash_English with Zulu Translations_3May24

RESOURCES

AFM of SA Calendar 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Empowerment Visits (Invitation):
https://afm-ags.org/category/events/

AFM Pastoral Letter 1st Quarter:
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2024/

AFM Colleague,

1. GEARING UP FOR THE START OF A POWER MONTH
1. UKULUNGISELELA UKUQALA KWENYANGA YAMANDLA

Ascension Day:
Ascension Day is a key moment in the Christian calendar, commemorating the significant event when Jesus Christ, following His resurrection, ascended into heaven before the eyes of His disciples. This moment as recounted in Acts 1: 9-11 holds profound meaning for us as believers: It confirms the divine nature and authority of Jesus as the Son of God, solidifying His triumph over sin and death. The Ascension precedes Pentecost, where Jesus promised the empowerment of the Holy Spirit upon His disciples for their mission. Furthermore, the message of the angels assures believers of Christ’s eventual return, emphasising the anticipation of His Second Coming.

Matthew 24:42-44 encourages us as believers to “keep watch” and live in readiness for His return. This day prompts reflection on the imminent kingdom of God, urging us as believers to live with continuous and prayerful expectations.

Usuku Lokwenyuka:
Usuku Lokwenyuka luyisikhathi esibalulekile ekhalendeni yobuKristu. Ngalolusuku sikhumbula isenzakalo esibalulekile lapho uJesu Kristu, ngemuva kokuvuka Kwakhe, enyukela ezulwini phambi kwamehlo abafundi bakhe. Lesi sikhathi njengoba kulandiswa encwadini ye-Zenzo 1:9-11 sinencazelo ejulile kithi njengamakholwa: Siqinisekisa ubunjalo bukaJesu negunya njengeNdodana kaNkulunkulu, siqinisekisa ukunqoba Kwakhe phezu kwesono nokufa. Ukwenyuka kwandulela iPhentekoste, lapho uJesu athembisa ukunika amandla kaMoya oNgcwele phezu kwabafundi Bakhe ngomsebenzi wabo. Ngaphezu kwalokho, umlayezo wezingelosi uqinisekisa amakholwa ngokubuya kukaKristu ekugcineni. Ugcizelela ukulindela ukuBuya Kwakhe Kwesibili.

UMathewu 24:42-44 uyasikhuthaza njengamakholwa ukuba “sihlale silindile” futhi siphile ngokulungela ukubuya Kwakhe. Lolu suku lukhuthaza ukuzindla ngombuso kaNkulunkulu osemnyango, lusinxusa njengamakholwa ukuba siphile ngokuqhubekayo nokulindelekile ngomthandazo.

Pentecost:
Pentecost holds profound significance in the Christian faith, marking the moment when the Holy Spirit descended upon the early followers of Jesus, as reported in Acts 2. Derived from the Greek word “pentēkostē,” meaning “fiftieth,” Pentecost occurred fifty days after Easter Sunday. On this momentous day, the Holy Spirit manifested as tongues of fire, empowering the disciples for ministry, fulfilling Jesus’ promise in Acts 1: 4-5 and 2: 1-4. Pentecost is hailed as the birth of the Christian Church, launching its mission to share the Gospel globally.

This event fulfils Old Testament prophecies, notably Joel 2: 28-32, ushering in a new era of God’s redemptive work through the Holy Spirit. Pentecost also symbolises the Church’s unity amidst diversity, transcending cultural barriers by the power of the Holy Spirit. Central to Pentecost is the empowerment of believers by the Holy Spirit, enabling them to boldly proclaim the Gospel and demonstrate God’s power through spiritual gifts. As Pentecostal Christians, we believe in the ongoing work of the Holy Spirit, empowering believers for Christian living and dynamic worship.

As we approach Pentecost Sunday, I urge you to seek a deeper encounter with the Holy Spirit for personal growth and ministry. Let us embrace the power of Pentecost – the Holy Spirit, to be effective witnesses for Christ in our communities and beyond (Acts 1:8).

IPhentekoste:
IPhentekoste linokubaluleka okujulile enkolweni yobuKristu. Liphawula isikhathi lapho uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabalandeli bakaJesu bokuqala, njengoba kubikiwe kuzEnzo 2. Lisuselwa egameni lesiGreki elithi “pentēkostē,” elisho “amashumi amahlanu,” iPhentekoste lenzeka ezinsukwini ezingamashumi amahlanu ngemva kwePhasika. NgeSonto. Ngalolu suku olubalulekile, uMoya oNgcwele wabonakala kungathi izilimi zomlilo, enika abafundi amandla enkonzweni, egcwalisa isithembiso sikaJesu kuZenzo 1: 4-5 naku-2: 1-4. IPhentekoste lihlonishwa njengokuzalwa kweBandla lamaKrestu, lethula umsebenzi walo wokusabalalisa iVangeli emhlabeni jikelele.

Lesi senzakalo sigcwalisa iziprofetho zeTestamente Elidala, ikakhulukazi uJoweli 2: 28-32, ongenisa isinkathi esisha somsebenzi kaNkulunkulu wokuhlenga ngoMoya oNgcwele. IPhentekoste futhi lifanekisela ubunye beBandla phakathi kokwehlukahlukana, ngale kwemigoqo yamasiko ngamandla kaMoya oNgcwele. Okubalulekile ngePhentekoste ukunikwa amandla amakholwa ngoMoya oNgcwele, okubenza bakwazi ukumemezela iVangeli ngesibindi futhi babonise amandla kaNkulunkulu ngezipho zikaMoya. Njengamakholwa eNkonzo kaMoya, siyakholelwa emsebenzini oqhubekayo kaMoya oNgcwele, ukunika amakholwa amandla okuphila kobuKristu nokukhonza okunamandla.

Njengoba sisondela eSontweni le-Phentekoste, ngiyakunxusa ukuba sifune ukuhlangana okujulile noMoya oNgcwele ukuze futhi sikhule emoyeni nasenkonzweni yokumsebenzela uNkulunkul. Masibambe amandla ePentekoste – uMoya oNgcwele, ukuba sibe ofakazi abaphumelelayo bakaKristu emiphakathini yethu nangale kwayo (IZenzo 1:8).

Mother’s Day:
Mother’s Day, celebrated annually (Sunday, 12 May 2024), holds deep significance from a Christian perspective as a time to honour and appreciate the sacrificial love and nurturing spirit of mothers.

In Proverbs 31: 25-31, the Bible commends the virtues of a godly woman, highlighting her strength, wisdom, and kindness. Mothers reflect the nurturing and caring nature of God, who is often likened to a mother caring for her children (Isaiah 66:13). Just as God tenderly watches over His children, mothers embody His love through their selfless devotion and guidance.

Mother’s Day provides an opportunity for us to express gratitude to our mothers and wives for their unwavering support and prayers, acknowledging the invaluable role they play in shaping the faith and character of our children. It is a time to honour not only biological mothers but also spiritual mothers, mentors, and caregivers who impart wisdom and faith. Ultimately, Mother’s Day serves as a reminder of the profound impact mothers have in shaping families and communities, reflecting the divine love that binds us all together.

A big and sincere “thank you” to every mother (biological and spiritual) in our assemblies and communities. May God richly bless you. Thank you for who you are and for all that you do.

Usuku lomama:
Usuku lomama, olugujwa minyaka yonke (ngeSonto, 12 May 2024), linokubaluleka okujulile ngokombono wobuKristu njengesikhathi sokuhlonipha nokwazisa uthando lokuzidela kanye nomoya wokukhulisa komama.

KuzAga 31:25-31 , iBhayibheli litusa izibonelo ezinhle zowesifazane owesaba uNkulunkulu, liqhakambisa amandla akhe, ukuhlakanipha nomusa. Omama babonakalisa isimo sikaNkulunkulu sokunakekela nokukhulisa, ovame ukuboniswa ngumama onakekela izingane zakhe ( Isaya 66:13 ). Njengoba nje uNkulunkulu ebabhekile ngomusa abantwana bakhe, omama babonisa uthando lwakhe ngokuzinikela kwabo nokuziqondisa izingane.

Usuku lomama lunikeza ithuba lokuthi sidlulise ukubonga nokubonisa inhlonipho komama bethu ngokuthando lwabo nangomoya abanawo ekusikhuliseni nasekusondleni njengomama bethu. Sibonga ngokuseseka kwabo okungantengantengi kanye nemithandazo. Sibonga iqhaza elibalulekile abalibambayo ekulolongeni ukholo nesimilo sezingane zethu. Yisikhathi sokuhlonipha hhayi omama abasizalayo kuphela kodwa nomama abangokomoya, abeluleki nabanakekeli abanikeza ukuhlakanipha nokholo. Ekugcineni, uSuku Lomama lusebenza njengesikhumbuzo somthelela ojulile ovela komama ekubumbeni imindeni nemiphakathi, okubonisa uthando lwaphezulu olusihlanganisa sonke ndawonye.

“Ngiyabonga kakhulu” kubobonke omama (abasizalayo nalabo abasizala nokukaMoya) abasemabandleni ethus nasemiphakathini yethu. Kwangathi uNkulunkulu anganibusisa ngokucebile. Siyabonga ngakhokonke eniyiko nangalokho enikwenzayo.

2. NOB EMPOWERMENT VISITS

Fan into Flame the Gift of God!

We are looking forward to visiting and spending time in ministry and impartation with Regional Pastors, Assembly Leaders, Governing Body Members, Departments and Members during the Regional Empowerment Visits. The Theme for 2024 is: Fan into Flame the Gift of God!

The NOB felt led to continue the focus on who we are and how we must live as Holy Spirit-filled people and church in 2024. This time around with the focus on the gifts of the Holy Spirit. Based on 2 Timothy 1: 6: “Fan into flame the gift of God, which is in you. (NIV)” and “Stir up the gift of God which is in you. (NKJV)” We will share on the spiritual gifts, sound teaching, our testimony and unity.

Kindly take note that the dates and venues of the 2024 NOB Empowerment Visits have been confirmed:

The Programme for Friday and Saturday is also available from:
https://afm-ags.org/category/events/

We are looking forward to seeing you there!

3. UPCOMING EVENTS

Make sure to connect with information about upcoming empowerment and conference opportunities:

Friendly Regards
Henri Weideman

Nuusflits: Gereed vir die Begin van ‘n Kragmaand

AGS Nuusflits_Vrydag_3Mei24

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024: 
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/ NOB 

Bemagtiging Besoeke (Uitnodiging): 
https://afm-ags.org/category/events/

AGS Pastorale Brief 1ste Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2024/

AGS Kollega,

1. GEREED VIR DIE BEGIN VAN ‘N KRAGMAAND

Hemelvaartdag:
Hemelvaartdag is ‘n sleutelmoment op die Christelike kalender. Dit herdenk die belangrike gebeurtenis toe Jesus Christus, na Sy opstanding, voor Sy dissipels se oë na die hemel opgevaar het. Hierdie oomblik soos dit vertel word in Handelinge 1: 9-11, het diepgaande betekenis vir ons as gelowiges: Dit bevestig die goddelike natuur en gesag van Jesus as die Seun van God en beklemtoon sy triomf oor sonde en dood. Die Hemelvaart waar Jesus die bemagtiging van die Heilige Gees aan Sy dissipels vir hulle sendingtaak belowe het, gaan Pinkster vooraf.

Verder verseker die boodskap van die engele gelowiges van Christus se uiteindelike wederkoms en beklemtoon die afwagting wat ons moet hê ten opsigte daarvan. Matteus 24: 42-44 moedig ons as gelowiges aan om waaksaam te bly en in gereedheid vir Sy wederkoms te leef. Hierdie dag vra nadenke oor die naderende koninkryk van God en spoor ons as gelowiges aan om met voortdurende en biddende verwagting te leef.

Pinkster:
Pinkster het ‘n diepgaande betekenis vir ons as Pinkster gelowiges. Dit wys op die oomblik in Handelinge 2 toe die Heilige Gees op die vroeë volgelinge van Jesus neergedaal het. Afgelei van die Griekse woord “pentēkostē”, wat “vyftigste” beteken, het Pinkster vyftig dae na Paassondag plaasgevind. Op hierdie belangrike dag het die Heilige Gees soos tonge van vuur verskyn en is die dissipels bemagtig vir hulle bediening – Jesus se belofte in Handelinge 1: 4-5 en 2: 1-4 was vervul. Pinkster word beskou as die geboorte van die Christelike Kerk. Dit was die begin van die kerk se missie om die Evangelie wêreldwyd te deel.

Hierdie gebeurtenis vervul Ou Testamentiese profesieë, veral Joël 2: 28-32, en het ‘n nuwe era van God se verlossingswerk deur die Heilige Gees ingelui. Pinkster simboliseer ook die Kerk se eenheid wat te midde van diversiteit, kulturele hindernisse oorskry deur die krag van die Heilige Gees.

Sentraal tot Pinkster is die bemagtiging van gelowiges deur die Heilige Gees. Dit stel hulle in staat om met vrymoedigheid die Evangelie te verkondig en God se krag deur geestelike gawes te demonstreer. As Pinkster Christene glo ons in die voortgaande werk van die Heilige Gees, wat gelowiges bemagtig vir ‘n dinamiese Christelike lewe en aanbidding. Soos ons Pinkster Sondag nader, moedig ek jou aan om ‘n dieper ontmoeting met die Heilige Gees te begeer – ten doel van jou eie persoonlike groei en bediening. Kom ons omhels die krag van Pinkster, die Heilige Gees, om doeltreffende getuies vir Christus in ons gemeentes en gemeenskappe te wees (Handelinge 1:8).

Moedersdag:
Moedersdag, wat jaarliks gevier word (Sondag, 12 Mei 2024), het ‘n diep betekenis vanuit ‘n Christelike perspektief as ‘n tyd om die opofferende liefde en koesterende gees van moeders te eer en te waardeer. In Spreuke 31: 25-31 prys die Bybel die deugde van ‘n goddelike vrou en beklemtoon haar krag, wysheid en vriendelikheid. Moeders weerspieël die koesterende en sorgsame aard van God, wat dikwels vergelyk word met ‘n moeder wat haar kinders versorg (Jesaja 66:13). Net soos God teer oor Sy kinders waak, beliggaam moeders Sy liefde deur hulle onbaatsugtige toewyding en leiding.

Moedersdag bied ‘n geleentheid vir ons om ons moeders en vroue te bedank vir hul onwrikbare ondersteuning en gebede, en erkenning te gee aan die onskatbare rol wat hulle speel in die vorming van die geloof en karakter van ons kinders. Dit is ‘n tyd om nie net biologiese moeders te vereer nie, maar ook geestelike moeders, mentors en versorgers wat wysheid en geloof oordra. Uiteindelik dien Moedersdag as ‘n herinnering aan die diepgaande impak wat moeders het in die vorming van gesinne en gemeenskappe, wat die goddelike liefde weerspieël wat ons almal saambind.

‘n Groot en opregte “dankie” aan elke moeder (biologies en geestelik) in ons gemeentes en gemeenskappe. Mag God jou ryklik seën. Dankie vir wie jy is en vir alles wat jy doen.

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Fan into Flame the Gift of God!

Ons sien uit daarna om tydens die 2024 NOB-bemagtiging besoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema is: “Fan into Flame the Gift of God!”

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.” 2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid.

Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is as volg:

Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar vanaf:
https://afm-ags.org/category/events/

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

3. OPKOMENDE OPLEIDINGS- EN KONFERENSIE GELEENTHEDE

Maak gerus seker dat jy bewus is van alle inligting rondom opkomende geleenthede:

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Faithful Stewards of God’s Creation

AFM Newsflash_Friday_19 APR24

RESOURCES

AFM of SA Calendar 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Empowerment Visits (Invitation):
https://afm-ags.org/category/events/

AFM Pastoral Letter 1st Quarter (New!):
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2024/ 

AFM Colleague,

1. FAITHFUL STEWARDS OF GOD’S CREATION

Earth Day was started in April 1970 and serves as an annual reminder that our natural resources are valuable and that how we use or abuse them, has a major impact on our planet, our lives and our future. This year Earth Day is celebrated on Monday 22 April.

It is a reminder to Christians of our responsibility to be faithful stewards of God’s creation. Genesis 2:15 (NIV) states, “The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it.” This verse underscores our role as caretakers entrusted with the preservation and flourishing of the earth’s resources.

As followers of Christ, we cannot just look forward to our eternal future, while we are here on earth, we are also called to respect and protect the environment, ensuring its sustainability for future generations. Our actions should reflect gratitude for the abundant blessings bestowed upon us. We must respect the delicate balance of nature while using its provisions and blessings wisely. In celebrating Earth Day, let us renew our commitment to environmental stewardship, recognizing that every act of conservation is an act of honouring God the Creator and cherishing His magnificent creation.

2. NOB EMPOWERMENT VISITS

Fan into Flame the Gift of God!

We are looking forward to visiting and spending time in ministry and impartation with Regional Pastors, Assembly Leaders, Governing Body Members, Departments and Members during the Regional Empowerment Visits. The Theme for 2024 is: Fan into Flame the Gift of God!

The NOB felt led to continue the focus on who we are and how we must live as Holy Spirit-filled people and church in 2024. This time around with the focus on the gifts of the Holy Spirit. Based on 2 Timothy 1: 6: “Fan into flame the gift of God, which is in you. (NIV)” and “Stir up the gift of God which is in you. (NKJV)” We will share on the spiritual gifts, sound teaching, our testimony and unity.

Kindly take note that the dates and venues of the 2024 NOB Empowerment Visits have been confirmed:

The Programme for Friday and Saturday is also available from:
https://afm-ags.org/category/events/

We are looking forward to seeing you there!

3. UPCOMING EVENTS

Make sure to connect with information about upcoming empowerment and conference opportunities:

International Children’s Ministry Educators’ Conference 2024 (25-28 April 2024):
https://afm-ags.org/international-childrens-ministry-educators-conference-2024-25-28-april-2024/

National Men’s Fellowship Conference (17-19 May 2024):
https://afm-ags.org/nmf-conference-17-19-may-2024/

Friendly Regards
Henri Weideman

Nuusflits: Getroue Rentmeesters van God se Skepping

AGS Nuusflits_Vrydag_19 APR24

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Bemagtiging Besoeke (Uitnodiging):
https://afm-ags.org/category/events/

AGS Pastorale Brief 1ste Kwartaal (Nuut!):
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2024/

Liewe AGS Kollega,

1. GETROUE RENTMEESTERS VAN GOD SE SKEPPING

Aardedag is in April 1970 begin en dien as ‘n jaarlikse herinnering dat ons natuurlike hulpbronne waardevol is en dat hoe ons dit gebruik of misbruik, ‘n groot impak op ons planeet, ons lewens en ons toekoms het. Vanjaar word dit op Maandag 22 April gevier.

Aardedag herinner Christene daaraan dat ons ‘n verantwoordelikheid het om getroue rentmeesters van God se skepping te wees. Genesis 2:15 (NLV) sê: “Die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te versorg.” Hierdie vers beklemtoon ons rol as opsigters wat moet toesien dat die aarde se hulpbronne floreer en bewaar word.

As volgelinge van Christus kan ons nie net uitsien na ons ewige toekoms nie, terwyl ons hier op aarde is, is ons ook geroep om die omgewing te respekteer en te beskerm en die volhoubaarheid daarvan vir toekomstige geslagte te verseker. Ons optrede moet dankbaarheid weerspieël vir die oorvloedige seëninge wat aan ons geskenk is. Ons moet die delikate balans van die natuur respekteer, terwyl ons die hulpbronne en seëninge wat dit aan ons voorsien verstandig gebruik. Ter viering van Aardedag, laat ons ons verbintenis tot omgewingsrentmeesterskap hernu, en erken dat elke daad van bewaring ‘n daad is wat God die Skepper eer en Sy wonderlike skepping koester.

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Fan into Flame the Gift of God!

Ons sien uit daarna om tydens die 2024 NOB-bemagtiging besoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema is: “Fan into Flame the Gift of God!”

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.” 2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid.

Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is as volg:

Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar vanaf:
https://afm-ags.org/category/events/

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

3. OPKOMENDE OPLEIDINGS- EN KONFERENSIE GELEENTHEDE

Maak gerus seker dat jy bewus is van alle inligting rondom opkomende geleenthede:

International Children’s Ministry Educators’ Konferensie 2024 (25-28 April 2024):
https://afm-ags.org/international-childrens-ministry-educators-conference-2024-25-28-april-2024/

National Men’s Fellowship Konferensie (17-19 Mei 2024):
https://afm-ags.org/nmf-conference-17-19-may-2024/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: We Celebrate 28 Years of Unity

Download the PDF version below (e-mail and printer-friendly):

AFM Newsflash_ 5APR2024

RESOURCES

AFM of SA Calendar 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Empowerment Visits (Invitation):
https://afm-ags.org/category/events/

AFM Pastoral Letter 1st Quarter (New!):
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2024/

Dear Colleague,

1. AFM UNITY: CELEBRATING 28 YEARS

As we gratefully celebrate 28 years of structural unity on Friday, 5 April 2024, we are reminded of a few important principles:

Unity amongst His followers was an important prayer of Jesus. He said: “My prayer is not for them (the disciples) alone. I also pray for those who will believe in Me through their message; that áll of them may be one, Father just as you are in me and I am in you. May they also be one in us, so that the world may believe that you have sent me” John 17: 20-21 (NIV). John describes a visible unity, for it is only a visible unity that the world can see, and which can lead people to believe in Jesus. This unity should be expressed in everything we do and say.

We must also remember that we are called to unity. In Ephesians 4:1-6 Paul says: “…I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called; one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all.” Like the Ephesian Christians, we have been called to unity and must live up to that calling. Paul urged everyone to do everything in their power to maintain unity in the bond of peace. In verse 3 Paul refers to “the unity of the Spirit,” suggesting that the unity that exists between us is a unity created by God, through His Holy Spirit.

As the AFM we have travelled somewhat on this journey. Let us continue to take hands, to grow in our relationships with one another, and to journey together. Let us commit to value and deepen the unity that we have, as we also celebrate our God-given diversity. During our 20th Unity Anniversary, a special video was compiled sharing the history leading up to the unification of the AFM in 1996. I encourage you to watch and share it (if you have not yet done so):

2. NOB EMPOWERMENT VISITS

Fan into Flame the Gift of God!

We are looking forward to visiting and spending time in ministry and impartation with Regional Pastors, Assembly Leaders, Governing Body Members, Departments and Members during the Regional Empowerment Visits. The Theme for 2024 is: Fan into Flame the Gift of God!

The NOB felt led to continue the focus on who we are and how we must live as Holy Spirit-filled people and church in 2024. This time around with the focus on the gifts of the Holy Spirit. Based on 2 Timothy 1: 6: “Fan into flame the gift of God, which is in you. (NIV)” and “Stir up the gift of God which is in you. (NKJV)” We will share on the spiritual gifts, sound teaching, our testimony and unity.

Kindly take note that the dates and venues of the 2024 NOB Empowerment Visits have been confirmed:

The Programme for Friday and Saturday is also available:

NOB Programme 2024

We are looking forward to seeing you there!

3. INVITATION: IGNITE THE FIRE (DURBAN)

We hereby invite all our Assemblies, Members and Pastors in the Durban area and surroundings to the “Ignite the Fire” event coming up on Saturday, 15 June at the Moses Mabhida Stadium. Pastor Ronnie Naidoo is actively involved in the organisation of this event. We encourage our AFM Family to participate!

Friendly Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Ons vier 28 Jaar van Eenheid

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits_5APR2024

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Bemagtiging Besoeke (Uitnodiging):
https://afm-ags.org/category/events/

AGS Pastorale Brief 1ste Kwartaal (Nuut!):
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2024/

 

Liewe AGS Kollega,

1. AGS EENHEID: ONS VIER 28 JAAR

Terwyl ons met dankbaarheid 28 jaar van strukturele eenheid op Vrydag, 5 April 2024 vier, herinner ek ons aan ‘n paar belangrike beginsels:

Eenheid onder Sy volgelinge was ‘n belangrike gebed van Jesus. Hy sê: “Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo – dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het” Johannes 17: 20-21 (AFR83). Johannes beskryf ‘n sigbare eenheid, want dit is slegs ‘n sigbare eenheid wat die wêreld kan sien, en wat mense kan lei om in Jesus te glo. Hierdie eenheid moet tot uitdrukking kom in alles wat ons doen en sê.

Ons moet ook onthou dat ons tot eenheid geroep is. In Efesiërs 4: 1-6 sê Paulus: “Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon” (AFR83).

Soos die Efesiese Christene, is ons tot eenheid geroep en moet ons daardie roeping gestand doen. Paulus het almal aangemoedig om alles in hul vermoë te doen om eenheid in die band van vrede te handhaaf. In vers 3 verwys Paulus na “die eenheid van die Gees”, wat aandui dat die eenheid wat tussen ons bestaan, ‘n eenheid is wat deur God deur Sy Heilige Gees geskep is.

As die AGS het ons al ‘n hele ent gevorder op hierdie reis. Laat ons voortgaan om hande te vat, om te groei in ons verhoudings met mekaar, en om saam te reis. Laat ons ons daartoe verbind om die eenheid wat ons het te waardeer en te verdiep, terwyl ons ook ons ​​Godgegewe diversiteit vier. Tydens ons 20ste Eenheid herdenking is ‘n spesiale video greep saamgestel wat die geskiedenis deel wat gelei het tot die eenwording van die AGS in 1996. Ek moedig jou aan om dit te kyk en te deel (indien jy dit nog nie gedoen het nie):

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Fan into Flame the Gift of God!

Ons sien uit daarna om tydens die 2024 NOB-bemagtiging besoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema is: “Fan into Flame the Gift of God!”

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.”  2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid.

Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is as volg:

Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar:

NOB Programme 2024

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

3. UITNODIGING: “IGNITE THE FIRE” (DURBAN)

Hiermee nooi ons al ons Gemeentes, Lidmate en Pastore in die Durban area uit na die “Ignite the Fire” geleentheid wat op Saterdag, 15 Junie by die Moses Mabhida Stadion gaan plaasvind. Pastoor Ronnie Naidoo is aktief betrokke by die organisering van hierdie geleentheid. Ons moedig ons AGS Familie aan om deel te neem!

Vriendelike Groete
Henri Weideman

Pastoral Letter 1st Quarter 2024

Download the PDF version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Pastoral Letter 1st Quarter 2024

AFM Family,

For the 2024 Empowerment Visits, the National Office Bearers felt led to continue the focus on who we are and how we must live as Holy Spirit-filled people and church. This time around with the focus on the gifts of the Holy Spirit. Based on 2 Timothy 1: 6: “Fan into flame the gift of God, which is in you. (NIV)” and “Stir up the gift of God which is in you. (NKJV)” – we are sharing on the spiritual gifts, sound teaching, our testimony and unity. In this Pastoral Letter, we elaborate more on our specific topics. I trust that it will be a blessing to you!

In the bustling tapestry of life, unity stands as a beacon of divine grace, a gift bestowed upon humanity by the hands of God. Yet, this precious gift is not passive – it requires our active participation to fan it into flame, to stir it up from the embers of our hearts. Inspired by the words of 2 Timothy 1:6, we delve into the essence of this divine mandate – to nurture and safeguard the unity that binds us together as followers of Jesus Christ.

In Romans 12:16 (NIV) Paul says: “Live in harmony with one another….” And in Philippians 2:2 (NIV) “Make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind.” Unity is not a coincidence but a deliberate and continuous endeavour. It necessitates our concerted efforts to foster harmony, like-mindedness, and love among us. This shared responsibility demands our vigilance, fuelled by the power of the Holy Spirit, and executed through acts of love and self-discipline.

“Unity is not a coincidence but a deliberate and continuous endeavour. It necessitates our concerted efforts to foster harmony, like-mindedness, and love among us.”

The attainment and deepening of unity are not merely a superficial endeavour but an ongoing transformation of the heart. In Philippians 2: 2-4 (NIV) Paul says: “Make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, not looking to your own interest but each of you to the interest of the others.” He describes the means through which unity is nurtured – through humility, gentleness, and patience. Humility, not as a sign of weakness but as a recognition of our true position before God, serves as the cornerstone of unity. Gentleness and patience further enrich this tapestry, fostering an environment of kindness and endurance amid diversity and differences.

”Gentleness and patience further enrich this tapestry, fostering an environment of kindness and endurance amid diversity and differences.”

In our journey towards unity, we are called to transcend selfish ambitions and vain conceits, embracing a spirit of servanthood and selflessness. Ephesians 4:2 emphasizes the virtues of humility and gentleness, qualities that exemplify our identity as children of God. It is through the cultivation of these virtues that we uphold the unity of the Spirit, bridging the divides that threaten to fragment the body of Christ.

In conclusion, the mandate to stir up the gift of unity resonates with urgency and purpose in our tumultuous world. It calls us to transcend barriers of division and embrace the richness of diversity within the body of Christ. As we continue this journey, let us commit ourselves to humility, gentleness, and patience, virtues that breathe life into our unity. Let us be catalysts of change, fanning the flames of unity with fervent zeal and unwavering devotion. For in our unity lies the transformative power to bear witness to the love of Christ and draw the world into the embrace of His grace.

In 2 Timothy 1:6-7, Paul writes: “Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind (NKJV)” and “…the special gift of ministry you received when I laid hands on you and prayed – keep that ablaze. God doesn’t want us to be shy with his gifts, but bold and loving and sensible (MSG)”.  Paul explains the reason for the gifts: “…the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all” to serve the church (1Cor 12: 5-7).

The pressure of life can take its toll on the manifestation of the gifts. Why Timothy needed this reminder of his ordination, and the confidence in his own gifts he developed because of it, is not clear. It appears that Timothy was getting fearful, weary, and unsure of his call – his spirit was sinking, so Paul came to write a strong word to revive him. Paul urges him to be bold. When we allow people to intimidate us, we neutralise our effectiveness for God. The power of the Holy Spirit can help us overcome our fear of what some may say or do to us so that we can continue God’s work.

Paul was encouraging Timothy to persevere as the Holy Spirit would go with him and give him power.  Paul reminded him of his faith and how it came to him. Paul in essence told Timothy: I remember your sincere faith Timothy, the faith that first lived in Lois, your grandmother who handed it down to Eunice, your mother who lived in the faith and who handed it down to you, Timothy. Caleb persevered for 45 years, despite the disappointment of not possessing the promised land because of the fear of his 10 brothers and entered the promised land (Joshua 14:10).

Paul articulates an important principle in this text, that the responsibility to fan into flame and keep the gift ablaze lies with the receiver of the gift. We have the sacred duty to guard the good deposit that was entrusted to us and to fully utilise the gift as intended by the Giver. Nobody can stir up your gift – that fire within you – like you can. Fanning the flame requires action. We are not passively waiting on some external force to fan our flame – but active prayer, worship and praising the Lord will keep the fire ablaze. When God gives you a vision, be prepared to be tested and tried, it will not all be plain sailing as Paul declares: “We do not wrestle against flesh and blood”.

It is however true that the gifts can be neglected, as Paul warns in 1 Timothy 4. We can become so used to the gift that it becomes just another facet of our lives, treating it without due reverence. Fan into flame describes the act of rekindling the embers of a dying fire. The command is an appeal for a continual, vigorous use of his spiritual gifts to realise its full potential. The gifts must continuously be replenished with continued grace and power from the Holy Spirit – so as not to become powerless, useless and fail in its purpose. Rekindling his gifts would involve fervent prayer, obedience to God’s Word, and a demonstration of an active faith by Timothy as Paul prayed for and experienced in Philippians 1:19 and Ephesians 3:16-21.

I pray that every one of us will fan into flame the gift of God to function in the spiritual realm in 2024 and be equipped and empowered. Let us minister with great zeal, in and out of season in 2024, to revitalize ourselves (pastors and members) to be on fire for the Lord – with oil in our lamps and burning until Jesus comes.

The Holy Spirit plays a vital role in guarding and preserving sound doctrine. With the guidance of the Spirit, we maintain the integrity of the Gospel message and “…rightly dividing the word of truth” (2 Timothy 2:15), protecting against the infiltration of false teachings and heresies. The Holy Spirit, known as the Spirit of Truth, leads believers into the fullness of truth (John 16:13). Through illuminating the Scriptures (1 Corinthians 2:10), the Holy Spirit enables believers to understand and apply God’s Word and empowers them to live according to sound doctrine.

“What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you – guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us” (2 Timothy 1: 13-14; NIV) and “Hold on to the pattern of sound teaching that you have heard from me, in the faith and love that are in Christ Jesus. Guard, through the Holy Spirit who lives in us, that good thing entrusted to you.” (2 Timothy 1: 13-14; HCSB).

The God-inspired and God-breathed revealed truth is the life-giving revelation from God. He breathed things into existence, produced by God’s creative breath; it is profitable and trustworthy for healthy teaching (2 Timothy 3:16). Peter said, “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life” (John 6:68). The treasure that had been entrusted to Timothy, that treasure is to be guarded (1 Timothy 6:20). A treasure or deposit was something – money or a harvest of grain, for example – that was entrusted to another for safekeeping. Thus, preserving the deposit (a treasure, valuable commodity) of sound doctrine became a sacred duty and obligation, as it was to be safeguarded with the help provided by the Holy Spirit.

Patterns of sound doctrine and common confessions demonstrate comprehensive teachings. In Hebrews 6: 1-2, the author encourages believers to progress beyond foundational Christ’s doctrine, embracing more mature teachings. 1 Corinthians 15: 3-5 narrates Paul delivering the crucial elements of Christ’s death, burial, resurrection, and appearances. Furthermore, in 1 Timothy 3:16, Paul recounts the common confession regarding the mystery of godliness and Christology. “Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washings, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment” (Hebrews 6:1-2; ESV).

The book of Hebrews enlists six foundational subjects in the doctrine of being a Christian:

  • Repentance from dead works,
  • Faith in God,
  • Instruction about baptism,
  • Laying on of hands,
  • Resurrection of the dead, and
  • Eternal judgment.

Common confessions and hymns were essential reminders of the core truths of the Gospel. These confessions helped to unify believers and provided a clear and consistent testimony of the vital doctrines of our faith. “For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve.” (1 Corinthians 15: 3-5; ESV) Paul indicates in verse 3 that what he passed on to the Corinthians was the traditional hymn or common confession. And in 1 Timothy 3:16, Paul outlines the tremendous Christological hymn/creed. “By common confession, the mystery of godliness is great: He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was proclaimed among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up in glory.” (1 Timothy 3: 16; BSB)

“Sound doctrine refers to the correct and accurate teaching of the Word of God, which is essential for the spiritual growth and well-being of believers.”

2 Timothy highlights the importance of guarding and preserving sound doctrine with the help of the Holy Spirit faithfully. Sound doctrine refers to the correct and accurate teaching of the Word of God, which is essential for the spiritual growth and well-being of believers. In conclusion, guarding and preserving sound doctrine is of utmost importance for the health and vitality of the Church. By staying grounded in the teachings of Scripture and relying on the Holy Spirit, we can pass down the truth of the Gospel faithfully from one generation to the next.

We are a Pentecostal Church that started in the revival of 1906 and reached the shores of South Africa in 1908 when John G. Lake came to South Africa and preached the Gospel. He preached the message that we can receive the baptism in the Holy Spirit, speak in tongues and be empowered to make a difference in our world. I believe that now more than ever before we have a calling to be a voice in our nation.

The scripture that I want to share with you today is from 2 Timothy 1:8: “So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel, by the power of God.” Every one of us has a testimony. That testimony has its starting point in an encounter with God. For every one of us today, there was a moment in time when you and I experienced a touch of God, a word from God, a presence where we knew that what happened now was supernatural. I want you to go back in your mind to that moment. When was it? What were the circumstances in your life? Where did it happen? Who was present? Can you still remember the experience when you uttered the words: “Lord Jesus, I accept you as my personal Lord and Saviour”.

It is unfortunately a fact that as time goes by, we get accustomed to the new life in Jesus and that we are not as aware of this miracle in our life. To be called a child of God becomes “normal” and the newness of our relationship wears off if there is not constant growth in our relationship with God. Peter writes in 1 Peter 3:15: “But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have.” Peter encourages us to always be prepared to tell our story. In a world without hope, why are we hopeful? Why are we filled with gratitude and not despair if you look around you? Do the people around us know and experience the new life that is in us?

When the AFM started, this church doubled in size within short periods of time. Between 1921 and 1926 the church doubled in members. By 1926 the AFM was one of the 12 largest denominations in South Africa (Let the Fire Fall; p103). The number of congregations grew from 84 in 1922 to 132 in 1928. (Let the Fire Fall; p104). I asked myself, why did this happen? The main reason for the growth was the members of the church that told everybody about what happened to them. Suddenly they changed – and filled with the Holy Spirit – started to live a new life.

“Jesus is the answer. He changes lives.”

Their family and friends were puzzled. They could see a new person. And this person was very different from the one they used to know. And they wanted to know what happened. These new converts were too happy to oblige and testify to everyone who wanted to know and did not want to know what happened in their life.

Jesus is the answer. He changes lives. He made them new and now they are born again. This is the message that we must share.We must take every opportunity to testify and share the Good News. Make use of every opportunity that comes your way. Let’s return to our roots and stay a missional church, praying for opportunities to share the Gospel and tell our salvation story. It is in our DNA, we as the AFM can’t help but be soul winners. We can’t help but share the gospel with everyone. Stir up the gift of God in you, the gift to testify.

Friendly Regards!
Henri Weideman

Pastorale Brief 1ste Kwartaal 2024

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik uit te druk of per e-pos aan te stuur):

AGS Pastorale Brief 1ste Kwartaal 2024

AGS Familie,

Vir die 2024 Bemagtiging Besoeke het die Nasionale Ampsdraers gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.” 2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” – ons deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid. In hierdie Pastorale Brief brei ons meer uit oor elke onderwerp. Ek vertrou dat dit jou sal seën!

In die bruisende tapisserie van die lewe staan eenheid as ‘n baken van goddelike genade, ‘n gawe wat deur die hande van God aan die mensdom geskenk is. Hierdie kosbare gawe is egter nie passief nie; dit vereis ons aktiewe deelname om dit aan die brand te steek, om dit uit die smeulende kole van ons harte aan te blaas. Geïnspireer deur die woorde van 2 Timoteus 1:6, delf ons in die kern van hierdie goddelike mandaat – om die eenheid wat ons as volgelinge van Jesus Christus saambind, te koester en te beskerm. In Romeine 12:16 (NLV) sê Paulus: “Konsentreer op dit wat onderlinge eensgesindheid bevorder….” En in Filippense 2:2 (NLV) “Maak my dan nou heeltemal bly deur eensgesind te wees -één in liefde, één in hart en één in doel.”

Eenheid is nie toevallig nie, maar ‘n doelbewuste en deurlopende strewe. Dit noodsaak ons gesamentlike pogings om harmonie, eensgesindheid en liefde onder mekaar te bevorder. Hierdie gedeelde verantwoordelikheid vereis ons waaksaamheid, aangevuur deur die krag van die Heilige Gees, en prakties uitgevoer deur dade van liefde en selfdissipline.

“Eenheid is nie toevallig nie, maar ‘n doelbewuste en deurlopende strewe. Dit noodsaak ons gesamentlike pogings om harmonie, eensgesindheid en liefde onder mekaar te bevorder.”

As ons in die Bybelse grondslag van eenheid delf, vind ons Jesus se aangrypende gebed in Johannes 17, waar Hy die Vader vra vir eenheid onder Sy volgelinge. Hier sien Jesus ‘n sigbare eenheid wat dien as ‘n getuienis vir die wêreld, ‘n eenheid wat in ons woorde en dade manifesteer. Verder verduidelik 1 Johannes 1:7 die intrinsieke verband tussen gemeenskap met medegelowiges en gemeenskap met God en beklemtoon die belangrikheid van interpersoonlike verhoudings in die koestering van eenheid.

Efesiërs 4:1-6 eggo hierdie oproep tot eenheid en spoor ons aan om te lewe op ‘n manier wat by ons goddelike roeping pas. Hierdie eenheid, gewortel in die Heilige Gees, vereis ons aktiewe bewaring deur vrede en wedersydse respek. As lede van Christus se liggaam is ons in ‘n noue verbintenis met mekaar, en dra ons elkeen by tot die tapisserie van eenheid deur die genade wat aan ons geskenk is.

“Sagmoedigheid en geduld verryk hierdie tapisserie verder en bevorder ‘n omgewing van vriendelikheid en uithouvermoë te midde van diversiteit en verskille.”

Die bereiking en verdieping van eenheid is nie bloot ‘n oppervlakkige strewe nie, maar ‘n voortdurende transformasie van die hart. In Filippense 2:2-4 (NLV) sê Paulus: “Maak my dan nou heeltemal bly deur eensgesind te wees – één in liefde, één in hart en één in doel. Moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange.” Hy beskryf die middele waardeur eenheid gekweek word – deur nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Nederigheid, nie as teken van swakheid nie, maar as ‘n erkenning van ons ware posisie voor God, dien as die hoeksteen van eenheid. Sagmoedigheid en geduld verryk hierdie tapisserie verder en bevorder ‘n omgewing van vriendelikheid en uithouvermoë te midde van diversiteit en verskille.

In ons reis na eenheid word ons geroep om selfsugtige ambisies en ydele verwaandhede te bowe te gaan en ‘n gesindheid van diensbaarheid en onbaatsugtigheid te omhels. Efesiërs 4:2 beklemtoon die deugde van nederigheid en sagmoedigheid, eienskappe wat ‘n voorbeeld is van ons identiteit as kinders van God. Dit is deur die kweek van hierdie deugde dat ons die eenheid van die Gees handhaaf en enige moontlike verdeeldheid wat die liggaam van Christus kan versplinter sal oorbrug.

Ten slotte resoneer die mandaat om die gawe van eenheid aan te wakker met dringendheid en doelgerigtheid in ons onstuimige wêreld. Dit roep ons op om hindernisse van verdeeldheid te oorskry en die rykdom van diversiteit in die liggaam van Christus te omhels. Terwyl ons hierdie reis voortsit, laat ons onsself verbind tot nederigheid, sagmoedigheid en geduld, deugde wat lewe in ons eenheid blaas. Laat ons katalisators van verandering wees en die vlam van eenheid met vurige ywer en onwrikbare toewyding aanblaas. In ons eenheid lê die transformerende krag om van die liefde van Christus te getuig en die wêreld in die omhelsing van sy genade in te trek.

In 2 Timoteus 1:6-7 staan daar: “Jy onthou mos dat God jou ‘n baie spesiale gawe gegee het toe ek my hande op jou gelê het. Maak seker dat daardie gawe net al hoe sterker word. Die Heilige Gees, wat deur God aan ons gegee is, is nie lafhartig nie, maar sterk. Hy maak ons sterk, gee vir ons liefde vir ander en help ons om nie verkeerde dinge te doen nie.” (Die Boodskap) en “Dit is waarom ek jou daaraan herinner om die geestelike gawe, wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur aan te blaas. Want God het ons nie ‘n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing” (Nuwe Lewende Vertaling).

Paulus verduidelik die rede vir die gawes in 1 Korintiërs 12:5-7: “Elkeen van ons ontvang ‘n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel.” Die druk van die lewe kan sy tol eis op die manifestasie van die gawes. Hoekom Timoteus hierdie herinnering aan sy ordening en die vertroue in die gawes wat hy ontvang het nodig gehad het, is nie duidelik nie. Dit blyk dat Timoteus bang, moeg en onseker geword het ten opsigte van sy roeping – asof sy gees besig was om te sink. Dus het Paulus ‘n sterk woord geskryf om Timoteus aan te moedig. Paulus spoor hom aan om dapper, kragtig en skaamteloos (“bold”) te wees.

Wanneer ons mense toelaat om ons te intimideer, neutraliseer ons ons doeltreffendheid vir God. Die krag van die Heilige Gees help ons om ons vrees vir wat sommige aan ons mag sê of doen te oorkom, sodat ons God se werk kan voortsit.

Paulus moedig Timoteus aan om te volhard aangesien die Heilige Gees saam met hom sal gaan en hom krag sal gee. Paulus herinner hom aan sy geloof en hoe hy tot hierdie geloof gebring is. Paulus het in wese vir Timoteus gesê: Ek onthou jou opregte geloof Timoteus, die geloof wat eerste in jou ouma Lois geleef het. . En jou ouma wat dit aan Eunice jou moeder oorgegee het. Jou moeder wat in die geloof geleef het en wat dit weer aan jou oorgedra het, Timoteus. Kaleb het vir 45 jaar volgehou, ten spyte van die teleurstelling om nie die beloofde land te besit nie as gevolg van die vrees van sy 10 broers -en het die beloofde land binnegegaan (Josua 14:10).

Paulus verwoord ‘n belangrike beginsel in hierdie teks naamlik dat die verantwoordelikheid om die genadegawes aan te blaas en aan die brand te hou, by die ontvanger van die gawe berus. Ons het die heilige plig om die genadegawes wat aan ons toevertrou is te bewaar en ten volle te benut soos dit bedoel is deur die Gewer.

Niemand kan jou genadegawe of daardie vuur in jou aanblaas en aan die brand hou soos jy nie. Om die vlam aan te blaas vereis aksie – ons wag nie passief op een of ander eksterne krag om ons vlam aan te blaas nie. Ons bid aktief, ons aanbid en neem deel aan lofprysing om die vlam aan te blaas. Wanneer God vir jou ‘n visioen gee, wees voorbereid om getoets en beproef te word. Dit gaan heel waarskynlik vol uitdagings wees soos wat Paulus verklaar: “…ons worstel nie teen vlees en bloed nie”.

Dit is egter waar dat die gawes verwaarloos kan word, soos Paulus in 1 Timoteus 4 waarsku. Ons kan so gewoond raak aan die gawe dat dit net nog ‘n faset van ons lewe word, en ons dit sonder die nodige eerbied behandel. Om die “vlam aan te blaas” beskryf die aksie om die kole van ‘n sterwende vuur weer aan te blaas. Die opdrag is ‘n beroep op ‘n voortdurende, kragtige gebruik van sy (Timoteus) se geestelike gawes om die volle potensiaal daarvan te verwesenlik.

Die gawes moet voortdurend aangevul word met volgehoue ​​genade en krag van die Heilige Gees, want dit is nie bedoel om magteloos of nutteloos te word en in die doel daarvan te misluk nie. Om Timoteus se gawes weer aan te wakker vereis vurige gebed, gehoorsaamheid aan God se Woord en ‘n demonstrasie van ‘n aktiewe geloof soos Paulus gebid het en ervaar het in Filippense 1:19 en Efesiërs 3:16-21.

Ek bid dat elkeen van ons die gawe van God in ons sal aanblaas om in die geestelike terrein in 2024 te funksioneer. Mag ons toegerus en bemagtig wees om met groot ywer, buite en binne seisoen in 2024 te bedien om onsself as pastore en lidmate aan die brand te hou vir die Here – met olie in ons lampe totdat Jesus kom.

Die Heilige Gees speel ‘n belangrike rol in die bewaking en behoud van ‘n gesonde doktrine. Met die leiding van die Gees handhaaf ons die integriteit van die Evangelieboodskap sodat “…die woord van die waarheid suiwer verkondig (2 Timoteus 2:15)” word. So word daar beskerming gebied teen die infiltrasie van valse leringe en dwaalleer. Die Heilige Gees is die Gees van Waarheid en lei gelowiges in die volheid van die waarheid (Johannes 16:13). Die Heilige Gees stel ons in staat om God se Woord te verstaan ​​en toe te pas en bemagtig gelowiges om volgens gesonde leerstellings te lewe (1 Korintiërs 2:10).

“Hou vas aan die maatstaf van gesonde lering wat jy van my geleer het. En onthou om te lewe in die geloof en liefde wat jy in Christus Jesus het. Bewaar met die hulp van die Heilige Gees wat in ons woon, die kosbare skat wat aan jou toevertrou is.” (2 Timoteus 1:13-14; NLV) “Neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon.” (2 Timoteus 1:13-14; AFR83).

God se geïnspireerde en geopenbaarde waarheid is Sy lewenskragtige openbaring. God het dinge voort- en tot stand gebring deur Sy kreatiewe asem. God se waarheid is “…nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek” (2 Timoteus 3:16; NLV). Petrus het gesê: “Here, na wie toe sal ons weggaan? U het die woorde wat ewige lewe gee” (Johannes 6:68; NLV). Die skat wat aan Timoteus toevertrou is moet bewaar word (1 Timoteus 6:20). ’n Skat of deposito was iets, byvoorbeeld geld of ’n graanoes, wat aan ’n ander toevertrou was vir veilige bewaring. So het die bewaring van gesonde leerstellings (beskryf as ‘n skat, ‘n waardevolle kommoditeit) ‘n heilige plig geword – aangesien dit beskerm moes word met die hulp wat deur die Heilige Gees verskaf word.

Patrone van gesonde leerstellings en algemene belydenisskrifte demonstreer omvattende leringe. In Hebreërs 6: 1-2 moedig die skrywer gelowiges aan om nie stil te staan “…by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap.” – dus na ‘n meer volwasse lering. “Laat ons nou nie in die wegspringblokke bly sit deur vas te steek by die heel basiese dingetjies wat ons oor Christus geleer het nie. Kom ons praat ‘n bietjie oor dinge wat vir grootmense in die geloof bedoel is. Ons het nou al genoeg gepraat oor hoe ons dinge moet laat staan wat op die geestelike dood uitloop, of dat ons maar net op God moet vertrou. Ek gaan ook nie weer die doop of die handoplegging bespreek nie en nie weer ‘n keer vir julle vertel dat ons uit die dood lewendig gaan word of dat God die ongelowige mense gaan straf nie” (Hebreërs 6:1-2; Die Boodskap). In 1 Korintiërs 15: 3-5 deel Paulus die deurslaggewende elemente van Christus se dood, begrafnis, opstanding en verskynings. Verder, in 1 Timoteus 3:16, vertel Paulus van die algemene belydenis aangaande die verborgenheid van godsaligheid en Christologie.

Die boek Hebreërs beskryf ses onderwerpe wat kern belangrik is t.o.v. Christenskap: :

  • Bekering van dooie werke,
  • Geloof in God,
  • Instruksies oor die doop,
  • Handoplegging,
  • Opstanding van die dooies, en
  • Die Ewige oordeel.

Algemene belydenisskrifte en Geestelike liedere was noodsaaklike herinneringe aan die kernwaarhede van die Evangelie. Hierdie belydenisskrifte het gehelp om gelowiges te verenig en het ‘n duidelike en konsekwente getuienis verskaf van die lewensbelangrike leerstellings van ons geloof. “Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte, en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte, en dat Hy aan Céfas verskyn het, daarna aan die twaalf.” (1 Korintiërs 15:3-5). Paulus dui in vers 3 aan dat wat hy aan die Korintiërs oorgedra het, die tradisionele lofsang of algemene belydenis was. In 1 Timoteus 3:16 (NLV) skets Paulus die groot Christen lofsang/geloofsbelydenis wanneer hy sê: “Sonder enige twyfel is dít die geopenbaarde waarheid van ons geloof: Christus het as mens verskyn en is deur die Gees as regverdig bewys. Hy het aan engele verskyn en is aan die nasies verkondig. Hy is in die wêreld geglo en is opgeneem in heerlikheid”.

“Gesonde leerstellings verwys na die korrekte en akkurate onderrig van die Woord van God, wat noodsaaklik is vir die geestelike groei en welstand van gelowiges.”

2 Timoteus beklemtoon die belangrikheid daarvan om gesonde leerstellings met die hulp van die Heilige Gees getrou te bewaar. Gesonde leerstellings verwys na die korrekte en akkurate onderrig van die Woord van God, wat noodsaaklik is vir die geestelike groei en welstand van gelowiges. Ten slotte is die bewaking en behoud van gesonde leerstellings van uiterste belang vir die gesondheid en lewenskragtigheid van die Kerk. Deur gegrond te bly in die leringe van die Skrif en op die Heilige Gees te vertrou, kan ons die waarheid van die Evangelie getrou van een geslag na die volgende oordra.

Ons is ‘n Pinksterkerk wat in die herlewing van 1906 begin en die kus van Suid-Afrika in 1908 bereik het toe John G. Lake na Suid-Afrika gekom en die Evangelie verkondig het. Hy het die boodskap verkondig dat ons die doop in die Heilige Gees kan ontvang, in tale kan praat en bemagtig kan word om ‘n verskil in ons wêreld te maak. Ek glo dat ons nou, meer as ooit tevore, ‘n roeping het om ‘n stem in ons nasie te wees.

Die skrifgedeelte wat ek vandag met julle wil deel, kom uit 2 Timoteus 1:8 (AFR83): “Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie; en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil ‘n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee.” Elkeen van ons het ‘n getuienis. Daardie getuienis het sy vertrekpunt in ‘n ontmoeting met God. Vir elkeen van ons was daar ‘n oomblik in tyd toe ek en jy ‘n aanraking van God ervaar het, ‘n woord van God, ‘n teenwoordigheid waar ons geweet het dat wat nou gebeur het bonatuurlik was. Ek wil hê jy moet teruggaan in jou gedagtes na daardie oomblik. Wanneer was dit? Wat was die omstandighede in jou lewe? Waar het dit gebeur? Wie was teenwoordig? Kan jy nog die ervaring onthou toe jy die woorde uitgespreek het: “Here Jesus, ek aanvaar U as my persoonlike Here en Verlosser”.

Ongelukkig is dit ‘n feit dat ons mettertyd gewoond raak aan die nuwe lewe in Jesus en dat ons nie so bewus is van hierdie wonderwerk in ons lewe nie. Om ‘n kind van God genoem te word, word “normaal” en die nuutheid van ons verhouding neem af as daar nie konstante groei in ons verhouding met God is nie. Petrus skryf in 1 Petrus 3:15 (AFR83): “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.” Petrus moedig ons aan om altyd bereid te wees om ons storie te vertel. Waarom is ons hoopvol in ‘n wêreld sonder hoop? Hoekom word ons gevul met dankbaarheid en nie wanhoop as ons om ons kyk nie? Ken en ervaar die mense rondom ons die nuwe lewe wat in ons is?

Toe die AGS begin het, het die kerk binne ‘n kort tydperk in grootte verdubbel – tussen 1921 en 1926 het hierdie verdubbeling plaasgevind. Teen 1926 was die AGS een van die 12 grootste denominasies in Suid-Afrika (Let the Fire Fall; bl.103). Die aantal gemeentes het gegroei van 84 in 1922 tot 132 in 1928 (Let the Fire Fall; bl.104). Hoekom het dit gebeur? Die hoofrede vir die groei was die lidmate van die kerk wat almal vertel het van wat met hulle gebeur het. Skielik het hulle verander – en gevul met die Heilige Gees – begin om ‘n nuwe lewe te lei.

“Die hoofrede vir die groei was die lidmate van die kerk wat almal vertel het van wat met hulle gebeur het.”

Hul familie en vriende was verward. Hulle kon ‘n nuwe mens sien. En hierdie persoon was baie anders as die een wat hulle voorheen geken het. En hulle wou weet wat gebeur het. Hierdie nuwe bekeerlinge was te bly om te getuig vir almal wat wou weet (en ook die wat nie wou weet nie) oor wat in hul lewens gebeur het.

“Jesus is die antwoord. Hy verander lewens.”

Jesus is die antwoord. Hy verander lewens. Hy het hulle nuut gemaak en hulle het wedergeboorte ervaar. Dit is die boodskap wat ons moet deel. Ons moet elke geleentheid gebruik om te getuig en die Goeie Nuus te deel. Maak gebruik van elke geleentheid wat oor jou pad kom. Kom ons gaan terug na ons wortels en bly ‘n missionêre kerk, bid vir geleenthede om die Evangelie te deel en om ons persoonlike verlossingsverhaal te vertel. Dit is in ons DNA, ons as die AGS kan nie anders as om siellewenners te wees nie. Ons kan nie anders as om die evangelie met almal te deel nie. Wakker die gawe van God in jou aan, ook die gawe om te getuig.

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Good Friday & Resurrection-Sunday

Download the PDF version below (e-mail and printer-friendly):

AFM of SA Newsflash_Friday_8MRCH24

RESOURCES

AFM of SA Elections 2024:
https://afm-ags.org/afm-elections-nomination-forms/

Upcoming Conferences & Events:
https://afm-ags.org/category/events/

NOB Empowerment Visits 2024 (Invitation):
https://afm-ags.org/category/events/

AFM of SA Calendar 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

Dear Colleague,

The first NLF meeting for this year will be held from 11 to 14 March 2024 in the Strand, near Cape Town. The leaders of the 43 Regions of the church as well as the National Departments, will receive reports on various activities and ministries of the church and will also discuss and make decisions on matters relevant to the ministry and future of the AFM of SA. Please pray for guidance and discernment as the NLF members engage each other and the matters at hand.

1.  GOOD FRIDAY & RESURRECTION SUNDAY

Good Friday (29 March 2024)

Good Friday commemorates the crucifixion of our Lord and Saviour Jesus Christ and is a pivotal event in Christianity. As recounted in the Bible, particularly in the Gospel of Matthew 27: 32-56, Mark 15: 21-41, Luke 23: 26-49, and John 19: 16-37, Jesus endured immense suffering for the redemption of humanity’s sins. He willingly carried the cross to Golgotha, where he was crucified alongside two criminals. Amidst immense agony, Jesus uttered the moving words, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing” (Luke 23:34). Darkness enveloped the land, signifying the weight of sin and separation from God. As Jesus breathed his last breath, he cried out, “It is finished” (John 19:30), completing His atoning sacrifice for all. Good Friday serves as a solemn reminder of Jesus’ sacrificial love and the promise of salvation through His death and resurrection.

Let us encourage our members to gather on this day to celebrate what Jesus did for us, as we also proclaim His death in the sharing of communion (1 Corinthians 11:26).

Resurrection Sunday (31 March 2024)

Resurrection Sunday, also known as Easter Sunday, celebrates the triumph of Jesus Christ over the cross and death. It is the cornerstone of the Christian faith, symbolizing hope, regeneration, and the promise of eternal life. As described in the Gospel of Matthew 28: 1-10, Mark 16: 1-8, Luke 24: 1-12, and John 20: 1-18, on the third day after Jesus’ crucifixion, the tomb where He was laid was found empty, and He appeared to His disciples alive. The angel proclaimed to the women at the tomb, “He is not here; He has risen, just as He said” (Matthew 28:6).

Jesus’ resurrection validated His divinity and fulfilled the Scriptures, demonstrating God’s power over death. This miraculous event brings joy and gratitude to believers worldwide, inspiring faith in the promise of new life and the victory of light over darkness.

Both Good Friday and Resurrection Sunday are foundational events in our faith as Christians. It is not really a weekend of holidays but of “Holy days” and should be celebrated as such.  May you experience God’s guidance and presence in a very special way as you prepare and minister the Word during this distinctive time in the Christian calendar.

2.  UPCOMING CONFERENCES

The NMF Conference (17-19 May)

The men of the AFM of SA are ready and prepared with the annual National Men’s Fellowship Conference information. Kindly “save the date” and refer to the letter for more information by visiting the link below:

https://afm-ags.org/category/events/

The International Children’s Ministry Educator’s Conference (25-28 April)

Pastor A.K. Khoza, Director of the AFM International Children’s Ministry invites everyone – especially the international AFM community – to register for and attend the upcoming conference in April at AFM Kempton Park. He extends this invitation as well as a humble request for contributions/donations, via two video messages that can be accessed from the link below:

https://afm-ags.org/category/events/

3. NOB EMPOWERMENT VISITS

Fan into Flame the Gift of God!

We are looking forward to visiting and spending time in ministry and impartation with Regional Pastors, Assembly Leaders, Governing Body Members, Departments and Members during the Regional Empowerment Visits. The Theme for 2024 is: Fan into Flame the Gift of God!

The NOB felt led to continue the focus on who we are and how we must live as Holy Spirit-filled people and church in 2024. This time around with the focus on the gifts of the Holy Spirit. Based on 2 Timothy 1: 6: “Fan into flame the gift of God, which is in you. (NIV)” and “Stir up the gift of God which is in you. (NKJV)” We will share on the spiritual gifts, sound teaching, our testimony and unity.

Kindly take note that the dates and venues of the 2024 NOB Empowerment Visits have been confirmed:

The Programme for Friday and Saturday is also available:

NOB Programme 2024

We are looking forward to seeing you there!

Friendly Regards!
Henri Weideman