Newsflash: Friday, 30 July 2021

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM JULY 30 ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. AFM Response to the President’s Address to the Nation

https://afm-ags.org/afm-response-to-the-presidents-address-to-the-nation-26-07-2021/

2. Pastoral Letter: 2nd Quarter 

https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2021/

3. The Possible Adoption of a Single Marriage Statute: AFM Submission

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-to-the-SLRC-4-May-2021.pdf 

4. PEPUDA Amendment Bill: AFM Submission

https://afm-ags.org/pepuda-amendment-bill-afm-response-june-2021/ 

Dear Colleague,

Allow me to greet you with the words from 3 John 2: “I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well” (NIV).

1. LET US KEEP HOPE & BE RESILIENT

We are still in the Covid-19 season. None of us knows how long this pandemic will last. I continue to be saddened by the loss of lives which is now beyond 70 000 deaths nationwide. It is even more painful to see the huge number of our Pastors and Pastors’ Spouses that have passed away because of covid-related causes. I am convinced that the Church of Jesus Christ will weather the Covid-19 storm and come out stronger than before. In Matthew 16:18 Jesus said to Peter: “And I tell you that you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it” (NIV).

Many Pastors are struggling to navigate some of the obstacles of technology-based ministry. Some of these challenges have to do with a lack of electricity, internet connectivity while other challenges are caused by a lack of practical know-how. I am also aware that many of our Pastors are going through financial challenges. We must never allow these challenges to demotivate us. We must explore all possibilities to remain on top of them. These challenges oblige us to rethink and prioritise our ministry. We need to have resourceful persons around us to assist.

2. GENERAL BUSINESS MEETING (GBM)

As you may be aware the National Office Bearers were tasked by the March 2021 National Leadership Forum (NLF) to explore the possibility of convening the General Business Meeting in various venues simultaneously. This was linked to churches being allowed to have in-person church gatherings of 200 and more. Progress was made in this regard, unfortunately during the peak of the third wave church gatherings were not permitted. Currently, in-person church gatherings are limited to 50 which is not helpful.

Kindly note that the August 2021 NLF will deliberate on this matter with a view to charting the way forward.

3. myAFM APP: COMING SOON!

We are excited to announce that the AFM of SA will soon have a mobile application of its own! In the Pastoral Letter of the 1st Quarter, we focused on technology and the Great Commission (https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2021/). As a church, we have access to technology that enables us to reach more lives and promote daily missional living. The myAFM APP is a platform for everything that is AFM in one place. The APP will allow its subscribers to stream sermons, access different Bible translations, read weekly devotions, receive information about AFM events and other live notifications or messages. Subscribers will be spiritually nurtured and empowered to be agents of change within their local communities.

The myAFM APP will also have a special section for AFM Pastors. Pastors will be able to log in and enjoy easy access to Newsflashes, Pastoral Letters, Official Statements, Circulars and Live Notifications. Pastors will be required to pre-register to gain access to this private section on the APP. Instructions for pre-registration will follow soon!

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 30 Julie 2021

Laai die Nuusflits hier af in PDF-formaat (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AFM 30 JULIE AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. AGS van SA Reaksie op die President te Toespraak (26.07.2021)

https://afm-ags.org/afm-response-to-the-presidents-address-to-the-nation-26-07-2021/

2. Pastorale Brief: 2de Kwartaal 

https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2021/

3. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet: AGS Terugvoer

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-to-the-SLRC-4-May-2021.pdf 

4. PEPUDA Wysigingswetsontwerp: AGS Terugvoer

https://afm-ags.org/pepuda-amendment-bill-afm-response-june-2021/ 

AGS Kollega,

Laat my toe om jou te groet met die woorde uit 3 Johannes 2: “Geliefde vriend, ek hou aan bid dat dit in alle opsigte met jou goed mag gaan en dat jy nét so gesond sal wees soos dit geestelik goed met jou gaan” (NLV).

1. WEES HOOPVOL & STERK 

Ons bevind onsself nog steeds in die Covid-19 seisoen. Nie een van ons weet hoe lank hierdie pandemie sal duur nie. Ek is steeds hartseer oor die verlies van lewens wat nou bereken word op meer as 70 000 sterftes landswyd. Verder is dit vir my baie moeilik en seer om te aanskou hoeveel van ons eie Pastore en hul eggenote oorlede is as gevolg van Covid-19 verwante oorsake. Ek is egter oortuig dat die Kerk van Jesus Christus die Covid-19-storm sal deurstaan ​​en sterker sal uitkom as voorheen. In Matteus 16:18 het Jesus vir Petrus gesê: “Ek verklaar nou vir jou: Jy is Petrus. Op hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie.” (NLV)

As dit kom by bediening is tegnologie tans ‘n struikelblok vir baie van ons Pastore. Sommige van hierdie uitdagings het te make met ‘n gebrek aan elektrisiteit, internetverbinding, terwyl ander uitdagings veroorsaak word deur ‘n gebrek aan praktiese kennis en ervaring. Ek is ook daarvan bewus dat baie van ons Pastore finansiële uitdagings ervaar. Ons moet nooit toelaat dat hierdie uitdagings ons onder kry nie. Ons moet alle moontlikhede ondersoek om ons uitdagings te bestuur. Hierdie uitdagings verplig ons om ons bediening te heroorweeg en te prioritiseer. Ons moet onsself met vindingryke persone omring wat ons kan help.

2. ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM)

Soos jy dalk alreeds weet, is die Nasionale Ampsdraers deur die Nasionale Leierskapforum (NLF) van Maart 2021 opdrag gegee om die moontlikheid te ondersoek om die Algemene Besigheidsvergadering (GBM) gelyktydig op verskillende plekke te fasiliteer. Dit was gekoppel aan die inperkingsreël wat in-persoon kerklike byeenkomste van 200 mense toegelaat het. In hierdie verband was daar vordering gemaak, maar ongelukkig was kerk byeenkomste tydens die piek van die derde golf nie toegelaat nie. Tans is kerklike byeenkomste beperk tot 50 mense, wat ook nie ‘n gunstige situasie is nie.

Let daarop dat die NLF van Augustus 2021 oor hierdie saak sal beraadslaag om te besluit wat die strategie vorentoe moet wees.

3. myAFM APP: BINNEKORT HIER!

Ons is opgewonde om aan te kondig dat die AGS van SA binnekort ‘n toep of APP sal hê! In die Pastorale Brief van die eerste kwartaal het ons gefokus op tegnologie en die Groot Opdrag (https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2021/). As kerk het ons toegang tot tegnologie wat ons in staat stel om meer lewens te bereik en gelowiges te bemagtig vir ‘n daaglikse missionale lewenstyl. Die myAFM toep is ‘n platform vir alles wat AGS is, op een plek. Die toep sal intekenare toelaat om preke te kyk, toegang te verkry tot verskillende Bybelvertalings, ‘n weeklikse dagstukkie te lees, inligting te ontvang oor AGS-gebeure en ander regstreekse kennisgewings of boodskappe. Intekenare sal geestelik gevoed en bemagtig word om agente van verandering binne hul plaaslike gemeenskappe te wees.

Die myAFM toep of APP het ook ‘n spesiale afdeling vir AGS Pastore. Pastore kan inteken en maklik toegang geniet tot gereelde Nuusflitse, Pastorale Briewe, Amptelike Verklarings, Omsendbriewe en Regstreekse Kennisgewings. Pastore sal vooraf registreer om toegang tot hierdie privaat-afdeling van die toep te verkry. Instruksies vir registrasie volg binnekort!

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 16 July 2021

Download the Newsflash in PDF format (e-mail & printer-friendly):

AFM of SA JULY 16 ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. AFM of SA Statement: Covid-19 & The Violence in the Country (12 July 2021)

https://afm-ags.org/official-statement-covid-19-the-current-violence-in-the-country/

2. AFM of SA Circular (9 July 2021)

https://afm-ags.org/afm-of-sa-circular-9-july-2021/

3. Pastoral Letter: 2nd Quarter 

https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2021/

4. The Possible Adoption of a Single Marriage Statute: AFM Submission

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-to-the-SLRC-4-May-2021.pdf 

5. PEPUDA Amendment Bill: AFM Submission

https://afm-ags.org/pepuda-amendment-bill-afm-response-june-2021/ 

AFM COLLEAGUE, 

1. AMENDED REGULATION ON MEETINGS AS PER THE GOVERNMENT GAZETTE (VOLUME 673)

Please take note of the following information received regarding the amended regulation on meetings as per the Government Gazette (Volume 673) published on Wednesday, 14 July:

https://afm-ags.org/amended-regulation-on-meetings-as-per-the-government-gazette-volume-673/

For enquiries please contact Dr H.J. Weideman (General Secretary):

[email protected]

2. AFM OF SA OFFICIAL STATEMENT: COVID-19 & THE VIOLENCE IN THE COUNTRY 

The National Office Bearers of the Apostolic of Faith Mission in South Africa call upon our pastors and members, in these difficult days to keep the faith and pray to God to redeem us from this devastating pandemic. Psalm 46:1-2: “God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So, we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea” (NLT).

We are mindful of the words of Paul in Ephesians 6:12 “For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.”

Download the full Statement below in PDF format:

https://afm-ags.org/official-statement-covid-19-the-current-violence-in-the-country/

3. A WORD OF ENCOURAGEMENT: VIDEO MESSAGE

Today I want to encourage you as my colleague in the ministry. I want to remind us of the following scripture: “Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.” Joshua 1:9 (ESV).

4. RECOVERING FROM COVID-19: A COMPLETE GUIDE

We are living in challenging times. However, we are comforted by the fact that God promises us that He will never leave nor forsake us. He is with us always. We continue to pray for everybody’s health and safety.

AFM Welfare received a manual on the management of Covid-19. To make sure that we do not spread false information, I confirmed with a trusted medical professional and a representative from the Department of Health, that this information is accurate and correct. This is excellent information – please read it and forward it to your network. You or someone in your network will probably find this information useful:

https://afm-ags.org/recovering-from-covid-19-a-complete-guide-verified-accurate/

Ashley Theron

(Acting CEO – AFM Welfare)

5. PASTORAL LETTER 3RD QUARTER: YOUR INPUT

We strive to create relevant and timely communication with our pastors. Today I want to ask for your input on specific topics you would like to see addressed/included in our next Pastoral Letter, which will be published in September. Let me know by sending an e-mail with your input to our AFM Communication representative before/on 30 July 2021: [email protected].

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 16 Julie 2021

Laai die Nuusflits af in PDF formaat (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS van SA 16 JULIE 2021 AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. AGS van SA Verklaring: Covid-19 & Geweld in die Land (12 Julie 2021)

https://afm-ags.org/official-statement-covid-19-the-current-violence-in-the-country/

2. AGS van SA Omsendbrief (9 Julie 2021)

https://afm-ags.org/afm-of-sa-circular-9-july-2021/

3. Pastorale Brief: 2de Kwartaal 

https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2021/

4. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet: AGS Terugvoer

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-to-the-SLRC-4-May-2021.pdf 

5. PEPUDA Wysigingswetsontwerp: AGS Terugvoer

https://afm-ags.org/pepuda-amendment-bill-afm-response-june-2021/ 

AGS KOLLEGA,

1. GEWYSIGDE REGULASIE OOR BYEENKOMSTE SOOS BEVAT IN DIE STAATSKOERANT (VOLUME 673)

Neem kennis van die volgende inligting rakende die gewysigde regulasie oor byeenkomste volgens die Staatskoerant (Volume 673) wat op Woensdag, 14 Julie 2021 gepubliseer is:

https://afm-ags.org/amended-regulation-on-meetings-as-per-the-government-gazette-volume-673/

Vir navrae kontak asseblief Dr. H.J. Weideman (Algemene Sekretaris):

[email protected].

2. AGS VAN SA VERKLARING: COVID-19 & GEWELD IN DIE LAND

Die Nasionale Ampsdraers van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika doen ‘n beroep op alle pastore en lidmate om tydens hierdie moeilike tye vas te hou aan geloof en tot God te bid om ons te verlos van hierdie verwoestende pandemie. Psalm 46:2-3 sê: “God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see…” (AFR83).

Ons dink aan die woorde van Paulus in Efesiërs 6:12 “Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug” (AFR83).

Laai die volledige verklaring hieronder in PDF-formaat af:

https://afm-ags.org/official-statement-covid-19-the-current-violence-in-the-country/

3. ‘N WOORD VAN BEMOEDIGING: ‘N VIDEO BOODSKAP

Vandag wil ek jou aanmoedig as my kollega in die bediening. Ek wil ons herinner aan die volgende: “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” Josua 1:9 (AFR83).

4. HERSTEL VAN COVID-19: ‘N VOLLEDIGE RIGLYN 

Ons leef in moeilike tye. Ons word egter getroos deur die feit dat God ons belowe dat Hy ons nooit sal verlaat nie. Hy is altyd by ons. Ons bid vir almal se gesondheid en veiligheid.

AGS Welsyn het ‘n handleiding ontvang wat inligting bevat oor die Covid-19 herstelproses. Om seker te maak dat ons nie vals inligting versprei nie, het ek met ‘n betroubare mediese werker en ‘n verteenwoordiger van die Departement van Gesondheid bevestig dat hierdie inligting akkuraat en korrek is. Dit is ‘n uitstekende riglyn – lees dit gerus en versprei dit na jou netwerk. Jy of iemand in jou netwerk sal waarskynlik hierdie inligting kan gebruik:

https://afm-ags.org/recovering-from-covid-19-a-complete-guide-verified-accurate/

Ashley Theron

(Waarnemende Uitvoerende Hoof – AGS Welsyn)

5. PASTORALE BRIEF 3DE KWARTAAL: JOU INSETTE

Ons streef daarna om relevante en tydige pastorale kommunikasie te skep. Vandag wil ek jou insette vra oor spesifieke onderwerpe wat jy graag in ons volgende Pastorale Brief sal wil sien. Hierdie weergawe sal gedurende September-maand gepubliseer word. Stuur gerus jou voorstelle of insette na ons AGS Kommunikasie verteenwoordiger voor/op 30 Julie 2021: [email protected].

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 2 July 2021

AFM JULY 2 ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. Pastoral Letter: 2nd Quarter 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2021/

2. Alert Level 4: Updated Protocol (Past. M.G. Mahlobo)
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

3. The Possible Adoption of a Single Marriage Statute: AFM Submission
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-to-the-SLRC-4-May-2021.pdf 

4. PEPUDA Amendment Bill: AFM Submission
https://afm-ags.org/pepuda-amendment-bill-afm-response-june-2021/ 

AFM Colleagues,

1. YOU ARE IN OUR PRAYERS

The placement of our country on Covid Alert Level 4, with its prohibition of gatherings has disrupted some of our planned activities. These include the National Leadership Forum which was scheduled for 19-22 July 2021. We are making attempts to convene it in August if the situation allows.

We continue to receive information on our pastors, pastors’ spouses and members who have succumbed to the Coronavirus pandemic. Many of our families are going through times of unprecedented bereavement. We need each other, now, even more than before. Let us continue to be channels of comfort and hope. It is my prayer that God will give you strength and the necessary anointing for God’s ministry in these difficult times. Remember, you are always in our prayers.

2. LEGISLATION

In past Newsflashes, I made you aware of the legislation regarding two matters. These are: (1) the Marriage Amendment Bill and (2) the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act (PEPUDA). I also mentioned that the AFM of SA made its submission in both instances. The Evangelical Alliance of South Africa (https://teasa.org/) and the South African Council of Churches (https://sacc.org.za/) have also made submissions.

The Protection of Personal Information Act (POPIA) is in force since yesterday, 1 July 2021. Churches are also required to comply with POPIA (https://popia.co.za/). Compliance is required on all 3 levels of our structures, namely National (inclusive of National Departments), Regional and on Local Assembly Level. For now, I would like to call upon all AFM pastors and structures to ensure that all information of individuals in your possession has been acquired with the knowledge and permission of those people. You are also expected to use such information only for the purpose for which it was given. It should not be passed on to other people without the knowledge and permission of the person concerned. I am certain that most of you, if not all, would agree that your personal information should be protected at all times. Let us be good stewards of the information entrusted to us.

The General Secretary, Dr Henri Weideman is acting on this matter to ensure that the church complies. You will be contacted in due course. Herewith I include more information from Dr Henri Weideman:

“Dear Colleagues. Please take note that we secured a plan for compliance with the act on the Protection Of Personal Information (POPI) for the AFM of SA as a whole. The act takes effect from 1 July 2021, although registration of organisations has now been postponed to February 2022.

We will disseminate church specific AFM of SA copyrighted documents needed for compliance to all National Departments, Regions and Assemblies within the next two weeks. 

We are aware that some Assemblies have been quoted exuberant amounts for assistance to comply. The Documents and Policies, for which the national church will carry the cost, will include a short video and explanatory material and will include all that is needed for compliance with the Act

Regional & Network Committees must please ensure that the information in this message, as well as the documents that we will be distributed, will reach and be completed by all assemblies in their Region/Network. Please assist your colleagues were possible, as non-compliance will have legal consequences.

Stay blessed and stay safe.”

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 2 Julie 2021

AFM 2 JULIE AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. Pastorale Brief: 2de Kwartaal 
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2021/

2. Inperkingsvlak 4: Opgedateerde Protokol (Past. M.G. Mahlobo)
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

3. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet: AGS Terugvoer
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2021/05/Letter-to-the-SLRC-4-May-2021.pdf 

4. PEPUDA Wysigingswetsontwerp: AGS Terugvoer
https://afm-ags.org/pepuda-amendment-bill-afm-response-june-2021/ 

1. JY IS IN ONS GEBEDE

Die oorskakeling na Vlak 4 en die gepaardgaande inperkingsregulasies wat ‘n verbod op byeenkomste insluit, het weereens ‘n ontwrigtende impak op ons beplande aktiwiteite. Dit sluit in die Nasionale Leierskapforum Vergadering wat geskeduleer was vir 19-22 Julie 2021. Ons probeer om hierdie vergadering nou te herskeduleer vir Augustus-maand, indien dit moontlik gaan wees.

Ons ontvang gereeld boodskappe waar ons in kennis gestel word van pastore, pastore se eggenote en lidmate wat oorlede is as gevolg van die pandemie. Baie van ons gesinne gaan deur tye van ongekende rou. Ons het mekaar nou nodig , selfs méér as voorheen. Laat ons aanhou om kanale van vertroosting en hoop te wees. Dit is my gebed dat God jou krag en die nodige salwing sal gee vir die bediening in hierdie moeilike tyd. Onthou, jy is altyd in ons gebede.

2.  WETGEWING 

In vorige Nuusflitse het ek jou bewus gemaak van die wetgewing rakende twee aangeleenthede: (1) die Wysigingswetsontwerp op die Huwelik en (2) die Wet op die Bevordering van Gelykheid en Voorkoming van Onbillike Diskriminasie (PEPUDA). Ek het ook genoem dat die AGS van SA in albei gevalle terugvoer ingedien het. Die Evangeliese Alliansie van Suid-Afrika (https://teasa.org/) en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (https://sacc.org.za/) het ook hulle terugvoer ingedien.

Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) is sedert gister, 1 Julie 2021 in werking. Kerke moet ook aan POPIA (https://popia.co.za/) voldoen. Nakoming van hierdie wet word vereis op al drie vlakke van ons strukture, naamlik Nasionaal (insluitend ons Nasionale Departemente), Streeks– en op Gemeente vlak. Voorlopig wil ek ‘n beroep doen op alle AGS pastore en Gemeentes om te verseker dat alle inligting van individue in jou besit, verkry is met die kennis en toestemming van hierdie persone. Daar word ook van jou verwag om hierdie inligting slegs te gebruik vir die doel waarvoor dit gegee is. Dit mag nie aan ander oorgedra word sonder die medewete en toestemming van die betrokke persoon nie. Ek is seker dat die meeste van ons, indien nie almal nie, saam stem dat jou persoonlike inligting te alle tye beskerm moet word. Laat ons goeie bestuurders wees van die inligting wat aan ons toevertrou word.

Die Algemene Sekretaris, Dr Henri Weideman, is betrokke om te verseker dat die kerk aan die vereistes van POPIA gaan voldoen. Jy sal mettertyd gekontak word. Ek sluit meer inligting hieroor in soos ontvang van Dr Henri Weideman:

“Geagte kollegas. Let daarop dat ons ‘n plan vir die nakoming van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) vir die AGS van SA as geheel, verseker het. Die wet tree in werking vanaf 1 Julie 2021, hoewel die registrasie van organisasies nou tot Februarie 2022 uitgestel is.

Ons sal binne die volgende twee weke kerk-spesifieke (AGS van SA) kopieregbeskermde dokumente versprei aan al ons Nasionale Departemente, Streke en Gemeentes om sodoende te verseker dat die AGS aan die vereistes van die wet voldoen. 

Ons dra kennis dat sommige van ons Gemeentes onrealistiese kwotasies ontvang het vir hulp om aan die vereistes van POPIA te voldoen. Let asseblief daarop dat die dokumente en beleid, waarvoor die nasionale kerk die koste sal dra, ‘n kort video, verduidelikende materiaal en alles sal bevat wat nodig is om aan die wet te voldoen.

Streek- en netwerkkomitees moet asseblief seker maak dat die inligting in hierdie boodskap, sowel as die dokumente wat ons gaan versprei, eerstens alle gemeentes bereik en tweedens deur alle gemeentes voltooi word. Help jou kollegas waar moontlik, want die nie-nakoming van die vereistes kan  regsgevolge hê.

Bly geseënd en bly veilig. ”

Seën!

MG Mahlobo

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2021

TABLE OF CONTENTS

– Introduction
– Significance of the Outpouring of the Holy Spirit
– Caring & Protecting Older Persons: An Involved Church & Community
– Trends Affecting the Church in South Africa: During & Post-Pandemic
– Conclusion

Download this Pastoral Newsletter in PDF format (e-mail and printer-friendly):

Eng PN Updated 2021 – 2nd Qrt WEB

 

AFM Colleagues,

The Apostolic Faith Mission of South Africa (AFM) is part of the classical Pentecostal Churches that emphasises the role of the Holy Spirit in the lives of Christian believers. We recognise the Holy Spirit as part of the divine Trinity. The role of the Holy Spirit, as part of the Trinity, can be traced back to the Biblical creation narrative in Genesis 1:2 where we read: “The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters” (ESV). In Matthew, the Holy Spirit is associated with the birth of Jesus (Matthew 1:18) and with Jesus’ water baptism (Matthew 3:16-17). Regarding the Great Commission in Matthew 28:19, those who become disciples from all nations should be baptised in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.

SIGNIFICANCE OF THE OUTPOURING OF THE HOLY SPIRIT
Past. George Mahlobo – President of the AFM of SA

Introduction

The Committee for Doctrine, Ethics and Liturgy (DEL) is currently considering the question of whether speaking in tongues is the only initial evidence of the baptism in the Holy Spirit.

This is an important discussion because it touches on our Confession of Faith. Paragraph P.3.7 of the church’s Confession of Faith states: “WE BELIEVE in the baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues as promised to all believers. We believe in the manifestation of the gifts and fruit of the Spirit in the life of a Christian. We believe that a Christian should be a disciple of Jesus Christ living a consecrated and holy life.” We are looking forward to the recommendation of the DEL and the action by the National Leadership Forum. Whatever decision is taken, I do not believe that it will undermine the significance of baptism in the Holy Spirit.

Balancing the Spiritual Gifts with the Spiritual Fruit

During Pentecost week, AFM International organised a virtual conference with the theme: “Balancing the Gifts of the Spirit with the Fruit of the Spirit”. The Gifts of the Spirit are aimed at competency in ministry whereas the Fruit of the Spirit is aimed at the development of a Christ-like character. The two should always be coupled together.

The Gifts of the Spirit were grouped into three, namely (1) Gifts of Revelation (Word of Knowledge, Word of Wisdom & Discerning of spirits); (2) Gifts of Utterance (Prophecy, Different kinds of Tongues & Interpretation of Tongues) and (3) Gifts of Power (Faith, Gifts of Healing & Workings of Miracles).

The Fruit of the Spirit was also grouped into three. The three groups were (1) Personal relationship with God (Love; Joy & Peace); (2) Personal relationship with Others (Patience; Kindness & Goodness) and (3) Personal development (Faithfulness; Gentleness & Self-control).

On Pentecost Sunday we reflected on the significance of Baptism in the Holy Spirit.

Baptism in the Holy Spirit

It is John the Baptist who spoke about Jesus as the one that would baptise with the Holy Spirit. All four Gospels bear testimony to this, namely Matthew 3:11, Mark 1:7-8, Luke 3:16 and John 1:33. Before He ascended to heaven, Jesus gave His final instruction to His Disciples not to leave Jerusalem but to wait for the baptism with the Holy Spirit (Acts 1:4-5). This was fulfilled on the day of Pentecost as stated in Acts 2.

There are three occurrences of Baptism with the Holy Spirit which are associated with speaking in tongues in the book of Acts. These are Acts 2:1-4; Acts 10:44-46 and Acts 19:6. In Acts 8:17 we read about new believers who received the Holy Spirit when Peter laid hands on them. The evidence of them receiving the Holy Spirit is not mentioned as speaking in tongues. However, something extraordinary happened when they received the Holy Spirit. This caught the attention of Simon who offered money to receive the Holy Spirit (Acts 8:18).

Power for Ministry

According to Acts 1:8, the main purpose of the outpouring of the Holy Spirit was to empower the disciples as witnesses of Jesus. Acts 1:8 (ESV) reads: But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”

Baptism in the Holy Spirit empowers us to be effective witnesses of Jesus.”

Baptism in the Holy Spirit empowers us to be effective witnesses of Jesus. Being witnesses of Jesus requires enablement from the Holy Spirit. When writing to the church in Corinth Paul said: “Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For letter kills, but the Spirit gives life.” (2 Corinthians 3:5-6 ESV). This power is manifested through the Spiritual Gifts as listed in 1 Corinthians 12:7-11. Through these Gifts, the church receives insight (Gifts of Revelation). The Gifts of Utterance enable the church to hear from God and to speak to the saints. Through Gifts of Power, the church demonstrates God’s power.

Development of the Christ-Like Character

It is expected that God’s children should develop a character that is compatible with Christ’s character. In many instances, this aspect of the Christian life is ignored. The fruit of the Spirit in Galatians 5:22-23 are indicators of the formation of a Christ-like character. We need development in our personal relationship with God (Love; Joy & Peace). We also need to grow in relationship with other people (Patience; Kindness & Goodness) and our personal development (Faithfulness; Gentleness & Self-control). In Luke 2:52 (NLT) we read: “Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all people.”

We must Guard against the Misuse of the Spiritual Gifts

We read about the misuse of Spiritual gifts in Corinth. Paul addresses this issue in 1 Corinthians 12 and 14. We sometimes tend to rate certain Gifts higher than others. Although Paul rated prophecy as a preferred gift in comparison with tongues, this does not mean that the proper use of tongues adds no value (1 Corinthians 14:3-5). Both tongues and prophecy are for edification. When tongues are interpreted, they equate to prophecy.

CARING & PROTECTING OLDER PERSONS: AN INVOLVED CHURCH & COMMUNITY
Ashley Theron (Acting CEO of AFM Welfare) 

The Abuse of Older Persons

Older persons are somebody’s parents, our parents, our grandparents, they are in our churches – they took care of us when we were growing up, now it is our turn to care for them in a dignified manner and to protect them. We should not only say it takes a village to raise a child, we should also say it takes a family, a church and a community to protect and care for older persons. Sadly, the abuse of older persons remains a major challenge in South Africa – it continues in families, communities and even in Facilities for older persons.

“…it takes a family, a church and a community to protect and care for older persons.”

The care and protection of older persons should be one of the focus areas of AFM Assemblies and the practical implementation of the Community Involvement driver (as one of the drivers of the One AFM Game Plan). Some important definitions to consider in this discussion, are:

Older Personis any person who is 60 years old and above.

Older Person in need of care and protectionmeans an older person contemplated in section 25(5) of the Older Persons Act (Act No13 of 2006).

Abuse of an Older Personis when someone with power over an Older Person intentionally harms them or puts them at serious risk of harm, their action, or lack of action.

Forms of Older Persons Abuse

The six types of older person abuse include (1) physical abuse, (2) sexual abuse, (3) emotional or psychological abuse, (4) neglect and self-neglect, (5) abandonment and (6) financial abuse. Each one of these forms of abuse has a definition and specific warning signs that empowers a person to possibly identify when abuse is taking place. Regardless of type, the abuse of older persons can have devastating consequences, including great emotional suffering, serious physical injuries, and even death.

The Role of the Pastor & other Church Leaders

Psalm 141:8-10 states: “My eyes are fixed on you, O God, my Lord; in you I seek refuge; do not leave me defenceless. Keep me from the trap that they have laid for me, and from the snares of evildoers. Let the wicked fall into their own nets, while I pass by in safety.” 

“Pastors and other Church Leaders can play an important role in preventing abuse because they are often the first stop for help.”

Pastors and other Church Leaders can play an important role in preventing abuse because they are often the first stop for help. In many cases, the Pastor or Leader of older adult ministries may be the only other person (except the abuser) in the victim’s life. The abuse of older persons is a crime and all responsible leaders working with older persons MUST report cases of older person abuse to the authorities.

Allow me to share ten recommendations for Pastors and other Church Leaders to consider in their management of Older Persons Abuse in their respective churches and communities (note that these recommendations can also be applied to gender-based violence and child abuse):

Pastors and other Church Leaders should:

 1. Recognise the signs. Generally, look for any signs of mistreatment: physical and verbal abuse; neglect of personal hygiene, living conditions, or medical needs; and exploitation, such as someone taking advantage of an older person’s finances and property. Some older persons are unable or afraid to talk about these kinds of situations, so Church Leaders need to keep a watchful eye on their care.
 2. Give the consistent message (in the form of a sermon) that the abuse of older persons is wrong and contrary to Christian teachings.
 3. Increase awareness and discussion of the abuse of older persons within the church (through regular teaching and training). Educate the congregation on the subject of different types of older person abuse – including fraudulent incidents related to elders.
 4. Reach out to and work with external agencies, including local older person abuse support services, the police, children’s and family services, health services, social services etc. Tackling abuse and helping those who are abused requires a multi-sectoral approach.
 5. Create a safe place for older persons by making your church a place where elderly victims can come for help. Provide confidential (within the boundaries of safeguarding policies), non-judgemental listening and prayer support for anyone who discloses that they have been abused.
 6. Contact the proper authorities. In South Africa, the first call you make is to your nearest Department of Social Development office and if they are not available, report the abuse to the South African Police Service. If the person is in immediate danger, call 10111.
 7. As part of your Community Profile, create a database of all vulnerable persons including older persons living in the local community you serve – including their names, phone numbers, address, next of kin.
 8. Establish a Friendly Visitor Program where members of your congregation regularly visit homebound and elderly members. Also, encourage those with family members in old age homes to visit them often. If a family member is a caregiver, encourage and support the caregiver in getting some time off by arranging with trained church volunteers to offer their help.
 9. Start a Parish Nurse Ministry in which a knowledgeable and professional health care worker can help educate the congregation as well as be an observer of the needs of homebound members.
 10. Help prevent abuse in your community by teaching older persons and their families how to report abuse and or fraud (especially telemarketing fraud), informing them about the types and signs of older persons’ abuse.

Create a safe place for older persons by making your church a place where elderly victims can come for help.”

To further support Pastors and Church Leaders in the task of caring for and protecting older persons, I developed a more detailed resource that can be accessed from the AFM website: https://afm-ags.org/category/articles/. Download this article to learn more about:

 • The Legal and Policy Framework in South Africa (The Older Persons Act).
 • Six types of older person abuse (Learn to Recognise all the Warning Signs).
 • Managing older person abuse (Understand the Roles of every Stakeholder).

TRENDS AFFECTING THE CHURCH IN SOUTH AFRICA: DURING & POST-PANDEMIC

Dr Henri Weideman (General Secretary of the AFM of SA)

Somewhere during this year, or early next year we will move into a post-Covid-19 pandemic world. No one can say exactly what the future holds, but we do observe certain trends around the world, some of which are also relevant to South Africa and should be considered as we plan and pray about the future. Some of these are:

Trend 1: The Importance of Ministry in the Digital Realm

I persist with an observation that I made previously, that the church will remain an in-person entity but should not miss out on the opportunity of developing an online presence. Many congregations are developing a permanent online presence and are maximizing the opportunity for digital outreach. In doing so, they reach new people but also retain existing members who currently prefer the safety of online engagement.

Some leaders advocate a “digital-first” strategy while others focus on an “in-person first” approach. Strategies where these two approaches are blended in a complementary fashion are also rising. Cutting-edge church leaders understand that the church must be present on the internet in ways that go beyond streaming Sunday morning worship and facilitating online giving. Options like online Bible study groups, online new member- and pre-marriage courses, and the formation of new faith communities that exist solely online, should also be explored.

Trend 2: A Bigger Focus on Connecting and Fulfilling the Mission, than on Gathering

Historically, the church has done almost everything to gather people in one building. Growing churches are now starting to focus much more on connecting people to each other and to God and less on just gathering them. Connecting people on Sunday mornings will stay important. It will however not necessarily only be in one building anymore. Outward focusing gatherings would consist of micro-churches in people’s homes and other buildings on Sunday mornings, as well as on other days. If you can accept the fact that micro-gatherings, distributed gatherings, and people watching from home are all connecting people to one another, you will be able to mobilise those people in the same way you would the people who are in the church building.

“The size of your vision should be bigger than the capacity of the building you can fill.”

One of the opportunities for connecting people will be accommodating the demographic shifts and increasing cultural diversity in our communities. It is also important to realise that individuals outside the church connect more readily to the impact a local congregation has on its community than to the denominational label of that church.

Trend 3: Movements, Moments And Mission

Around the world, people seem to have no trouble pouring out onto the streets for political or social protests or gathering for critical moments. The church, at its authentic best, has all the characteristics of a movement on a mission, characterised by some very profound moments. Too often though we miss those critical elements because so much of the current church model has been based on content delivery on a Sunday morning.

Content used to fill a building because it was scarce. You had to attend to hear a message, but in a time where content fills the internet, content alone no longer fills a room. The abundance of content and information needs moments of insight to bring meaning out of the content.

People do not just want information about God, they are hungry for an experience of God.”

Emphasising moments, movements and mission are more critical than ever. People do not just want to know what is true; they want to know what is real. And what is real is deeper than just an idea – it is an experience. People do not just want information about God, they are hungry for an experience of God. We must include moments in our gatherings that go beyond information and engage people’s senses and heart, especially during worship and times of prayer. Churches that ignore an encounter with God and just hope that a decent message will fill the room, will most likely be shocked by how it no longer does.

Trend 4: Succession is Becoming more Important

We see several older leaders of Assemblies who realise that it is time for them to move on – but they do not know how. We also see younger leaders leaving because older leaders are not moving on when they should. Every year that an Assembly is led by a leader who has lost vision, lost passion and lost focus – the mission of that church suffers. However, the succession crisis is only a crisis if you make it one. Instead of just hanging on, great leadership renews itself.

The drawback is that the older you get, the less likely you are to innovate around methods – and innovation drives growth and connection with emerging generations. Data points to a trend that growing churches tend to be led by younger leaders. Many leaders talk about reaching the next generation, but they seldom include the next generation in their planning. It is becoming increasingly clear that it is going to take the leadership of the next generation to reach the next generation.

Trend 5: New Staffing Patterns

One component of the changing nature of the religious workforce is an increase in part-time and bi-vocational clergy and more “laity” in substantial ministry roles as paid staff or volunteers.

The pandemic has forced some churches to downsize their staff for financial reasons. And it has put a premium on electronic communications skills that are vital to virtually every aspect of the practice of ministry. Some congregations are starting to appoint individuals who have technical knowledge but must be helped toward a better theological grounding. Congregations increasingly look for staff with specific skills in communication, marketing, fundraising, and other needed specialities.

With Acknowledgement to Doug Powe, Ann A. Michel and Thom Rainer.

CONCLUSION

As we emerge into the post-pandemic world, leaders who see opportunities instead of obstacles will thrive. The church is sometimes missing out on spiritual entrepreneurship – something the New Testament calls Apostleship. It is a kind of profound willpower, innovation and intensity shown by the Apostle Paul. Spiritual entrepreneurs are the kind of leaders who will find tomorrow’s solutions when most leaders can only see today’s problems.

“Spiritual entrepreneurs are the kind of leaders who will find tomorrow’s solutions when most leaders can only see today’s problems.”

One of the most important observations regarding the time that we are living in is that it invites all of us to be innovative, flexible and to practice endurance.

Blessings!

Past. M.G. Mahlobo

(President of the AFM of SA)

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2021

INHOUD

– Groete
– Belangrikheid van die Uitstorting van die Heilige Gees
– Sorg en Beskerming van Ouer Persone: ‘n Betrokke Kerk en Gemeenskap
– Tendense wat die Kerk raak: Gedurende & na die Pandemie
– Slot
Laai hierdie Pastorale Brief af in PDF-formaat (om dit as ‘n dokument te e-pos of uit te druk):

AGS Kollega,

Die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika (AGS) is deel van die klassieke Pinksterkerke wat die rol van die Heilige Gees in die lewens van Christen gelowiges beklemtoon. Ons erken die Heilige Gees as deel van die Goddelike Drie-Eenheid. Die rol van die Heilige Gees, as deel van die Drie-Eenheid, kan teruggevoer word na die Bybelse skeppingsverhaal in Genesis 1:2, waar ons lees: “Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.” (AFR83). In Matteus word die Heilige Gees geassosieer met die geboorte van Jesus (Matteus 1:18) en Jesus se waterdoop (Matteus 3: 16-17). Wat die Groot Opdrag in Matteus 28:19 betref, moet diegene wat dissipels van alle nasies word, gedoop word in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

BELANGRIKHEID VAN DIE UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES

Past. George Mahlobo (President van die AGS van SA)
[email protected] 

Die Komitee vir Doktrine, Etiek en Liturgie (DEL) oorweeg tans die vraag of, om in tale te praat, die enigste aanvanklike bewys is van die Doop met die Heilige Gees.

Dit is ‘n belangrike bespreking omdat dit ons belydenis van geloof beïnvloed. Paragraaf P.3.7 van die kerk se geloofsbelydenis sê: “WE BELIEVE in the baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues as promised to all believers. We believe in the manifestation of the gifts and fruit of the Spirit in the life of a Christian. We believe that a Christian should be a disciple of Jesus Christ living a consecrated and holy life.” Ons sien uit na die aanbeveling van die DEL en die optrede deur die Nasionale Leierskapforum (NLF). Wat ook al besluit word, ek glo nie dat dit die belangrikheid van die Doop met die Heilige Gees sal ondermyn nie.

Balansering van die Gawes van die Gees en die Vrug van die Gees

Gedurende Pinksterweek het AFM International ‘n virtuele konferensie gereël met die tema: “Die balansering van die Gawes van die Gees en die Vrug van die Gees.” Die Gawes van die Gees is gerig op bevoegdheid in bediening, terwyl die Vrug van die Gees gemik is op die ontwikkeling van ‘n Christelike karakter. Die twee moet altyd aanmekaar gekoppel word.

Die Gawes van die Gees is in drie gegroepeer, naamlik (1) die Gawe van Openbaring (Woorde van kennis, woorde van wysheid en die gawe om tussen die geeste te onderskei); (2) Gawes van Uiting (Profesie, verskillende soorte tale en die uitleg van tale) en (3) Gawes van Krag (Geloof, die gawe van genesing, en die gawe van wonderwerke).

Die Vrug van die Gees is ook in drie gegroepeer. Die drie groepe is (1) ‘n Persoonlike verhouding met God (Liefde; Vreugde en Vrede); (2) ‘n Persoonlike verhouding met ander (Geduld; Vriendelikheid en Goedheid) en (3) Persoonlike ontwikkeling (Betroubaarheid; Sagmoedigheid en Selfbeheersing).

Op Pinkster-Sondag het ons besin oor die belangrikheid van die Doop met die Heilige Gees.

Doop met die Heilige Gees 

Dit is Johannes die Doper wat oor Jesus gepraat het as die een wat met die Heilige Gees sou doop. Al vier Evangelies getuig hiervan, soos geskryf in Matteus 3:11, Markus 1:7-8, Lukas 3:16 en Johannes 1:33. In Sy laaste opdrag voordat Hy hemel toe opgevaar het, het Jesus Sy dissipels opdrag gegee om nie Jerusalem te verlaat nie, maar om te wag vir die Doop met die Heilige Gees (Handelinge 1:4-5). Dit is vervul op die dag van Pinkster soos in Handelinge 2 vermeld.

Daar is drie voorvalle van Doop met die Heilige Gees in die boek van Handelinge wat verband hou met die aksie om in tale te praat. Dit is Handelinge 2:1-4; Handelinge 10:44-46 en Handelinge 19:6. In Handelinge 8:17 lees ons oor nuwe gelowiges wat die Heilige Gees ontvang het toe Petrus vir hulle hande opgelê het. Die bewys dat hulle in tale gepraat het toe hulle die Heilige Gees ontvang het, word nie genoem nie. Daar het egter iets buitengewoons gebeur toe hulle die Heilige Gees ontvang het. Dit het die aandag getrek van Simon, wat geld aangebied het om die Heilige Gees te ontvang (Handelinge 8:18).

Krag vir Bediening

Volgens Handelinge 1:8 was die hoofdoel van die uitstorting van die Heilige Gees om die dissipels as getuies van Jesus te bemagtig. Handelinge 1: 8 (AFR83) lui: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Die Doop met die Heilige Gees bemagtig ons om effektiewe getuies van Jesus te wees.”

Die Doop met die Heilige Gees bemagtig ons om effektiewe getuies van Jesus te wees. Om getuies van Jesus te wees, verg bemagtiging van die Heilige Gees. Toe hy aan die kerk in Korinte geskryf het, het Paulus gesê: “Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van ‘n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend.” (2 Korintiërs 3:5-6 AFR83).

Hierdie krag word gemanifesteer deur die Geestelike Gawes soos gelys in 1 Korintiërs 12:7-11. Deur hierdie gawes ontvang die kerk insig (Gawes van Openbaring). Die Gawes van Uiting stel die kerk in staat om van God te hoor en met gelowiges te praat. Deur Gawes van Krag demonstreer die kerk God se krag.

Ontwikkeling van ‘n Christelike Karakter

Daar word verwag dat God se kinders ‘n karakter moet ontwikkel wat versoenbaar is met Christus se karakter. In baie gevalle word hierdie aspek van die Christelike lewe geïgnoreer. Die Vrug van die Gees in Galasiërs 5:22-23 is ‘n aanduiding van die vorming van ‘n Christelike karakter. Ons het ontwikkeling nodig in ons Persoonlike verhouding met God (Liefde; Vreugde en Vrede). Ons moet ook groei in ons verhoudinge met ander mense (Geduld; Vriendelikheid en Goedheid) en in ons Persoonlike ontwikkeling (Betroubaarheid; Sagmoedigheid en Selfbeheersing). In Lukas 2:52 (AFR83) lees ons: “En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.”

Ons moet onsself Beskerm teen die Misbruik van die Gawes van die Gees

Ons lees oor die misbruik van die Gawes van die Gees in Korinte. Paulus behandel hierdie kwessie in 1 Korintiërs 12 en 14. Ons is soms geneig om sekere gawes hoër as ander te ag. Alhoewel Paulus die Gawe van Profesie hoër geag het as om in tale te praat, beteken dit nie dat praat in tale geen waarde toevoeg nie (1 Korintiërs 14: 3-5). Beide die praat in tale en profesie is opbouend. In werklikheid, as die taal uitgelê word, is dit gelyk aan profesie.

SORG EN BESKERMING VAN OUER PERSONE: ‘N BETROKKE KERK & GEMEENSKAP
Ashley Theron (Waarnemende Uitvoerende Hoof van AGS Welsyn)
[email protected] 

Die Mishandeling van Ouer Persone

Ouer persone is iemand se ouers, ons ouers, ons grootouers, hulle is in ons kerke – hulle het vir ons gesorg toe ons grootgeword het, nou is dit ons beurt om op ‘n waardige manier na hulle om te sien en hulle te beskerm. Net soos dit ‘n familie en ‘n gemeenskap (of “village”) verg om ‘n kind groot te maak en te beskerm, net so verg dit ‘n betrokke kerk en ‘n gemeenskap om ouer persone te beskerm en te versorg. Ongelukkig bly die mishandeling van ouer persone ‘n groot uitdaging in Suid-Afrika – dit woed voort in gesinne, gemeenskappe en selfs in versorgingsfasiliteite vir ouer persone.

Die versorging en beskerming van ouer persone behoort een van die fokus areas van elke AGS Gemeente te wees. Veral in die lig van ons kerk se One AFM Game Plan – en meer spesifiek die praktiese implementering van die Gemeenskapsbetrokkenheid drywer. Enkele belangrike definisies sluit in:

Ouer persoon – is enige persoon wat 60 jaar en ouer is.

Ouer persoon wat versorging en beskerming benodig – beteken ‘n ouer persoon soos verwys in Artikel 25 (5) van die Wet op Ouer Persone (Wet No13 van 2006).

Mishandeling van ‘n ouer persoon – is wanneer iemand wat mag het oor ‘n ouer persoon hulle opsetlik benadeel of in ernstige gevaar stel, d.m.v. hul optrede of gebrek aan optrede.

Vorme van Mishandeling van Ouer Persone

Die ses soorte mishandeling van ouer persone sluit in (1) fisiese mishandeling, (2) seksuele misbruik, (3) emosionele of sielkundige mishandeling, (4) verwaarlosing of selfverwaarlosing, (5) agterlating (“abandonment”) en (6) finansiële misbruik. Elkeen van hierdie vorme van mishandeling het ‘n definisie en spesifieke waarskuwingstekens wat iemand in staat stel om moontlik te identifiseer wanneer mishandeling plaasvind. Ongeag die tipe, die misbruik van ouer persone kan verwoestende gevolge hê, waaronder groot emosionele lyding, ernstige liggaamlike beserings en selfs die dood ingesluit kan wees.

Die Rol van die Pastoor en ander Kerkleiers

Psalm 141:8-10 sê: “Op U, Here my God aan wie ek behoort, is my oë gerig, by U skuil ek, moenie dat my lewe wegkwyn nie. Beskerm my teen die strik wat hulle vir my gestel het, teen die valstrikke van dié wat onreg doen. Laat die goddeloses gevang word in hulle eie nette, maar laat my ongedeerd verbykom.”

“Pastore en ander kerkleiers speel ‘n belangrike rol in die voorkoming van mishandeling omdat hulle dikwels die eerste stop vir hulp is.”

Pastore en ander kerkleiers speel ‘n belangrike rol in die voorkoming van mishandeling omdat hulle dikwels die eerste stop vir hulp is. In baie gevalle is die pastoor of leier van die bediening vir ouer volwassenes die enigste ander persoon (behalwe die persoon wat die bron van die misbruik is) in die slagoffer se lewe. Mishandeling van ouer persone is ‘n misdaad en alle verantwoordelike leiers wat met ouer persone werk, MOET gevalle van mishandeling by die owerhede aanmeld.

Laat my toe om tien aanbevelings te deel wat pastore en kerkleiers in ag kan neem by die hantering van die mishandeling van ouer persone in hul  gemeentes en gemeenskappe (let op dat hierdie aanbevelings ook op die areas van geslagsgeweld en kindermishandeling toegepas kan word):

Pastore en kerkleiers kan die volgende aanbevelings oorweeg om prakties betrokke te wees by die versorging en beskerming van ouer mense: 

 1. Herken die tekens. Soek die tekens van mishandeling: fisiese en verbale mishandeling; verwaarlosing van persoonlike higiëne, lewensomstandighede of mediese behoeftes; en uitbuiting, soos iemand wat voordeel trek uit die finansies en eiendom van ‘n ouer persoon. Sommige ouer persone is nie in staat of is te bang om oor sulke situasies te praat, dus moet kerkleiers ouer mense met sorg dophou.
 2. Gee die konsekwente boodskap (in die vorm van ‘n preek) dat mishandeling van ouer persone verkeerd is en in stryd is met die Christelike geloof.
 3. Verhoog bewustheid en bespreking van die mishandeling van ouer persone binne die kerk (deur gereelde onderrig en opleiding). Leer die gemeentelede oor verskillende soorte misbruik van ouer persone – insluitend bedrieglike voorvalle waar ouderlinge betrokke is.
 4. Reik uit na en werk saam met eksterne agentskappe, insluitend plaaslike dienste vir die mishandeling van ouer persone, die polisie, kinder- en gesinsdienste, gesondheidsdienste, maatskaplike dienste, ens. Om misbruik aan te pak en diegene wat mishandel word te help, verg ‘n multi-sektorale benadering.
 5. Skep ‘n veilige plek vir ouer persone deur jou gemeente ‘n plek te maak waar bejaarde slagoffers kan kom hulp soek. Bied vertroulike (binne die grense van die beskerming van beleid), nie-veroordelende luister- en gebedsondersteuning vir enige iemand wat beweer dat hulle mishandel word.
 6. Kontak die regte owerhede. In Suid-Afrika is die eerste oproep na jou naaste Departement van Maatskaplike Ontwikkeling kantoor – en indien hulle nie beskikbaar is nie, meld die misbruik aan by die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPS). Skakel 10111 as die persoon in onmiddellike gevaar is.
 7. As deel van jou Gemeenskapsprofiel, stel ‘n databasis op van alle kwesbare persone, insluitend ouer persone wat in die plaaslike gemeenskap woon waar jou gemeente bedien – sluit hul name, telefoonnommers, adres en naasbestaandes in.
 8. Stel ‘n Besoekersprogram op waar lidmate van jou gemeente gereeld bejaarde lidmate aan huis besoek. Moedig ook diegene met familielede in ouetehuise aan om hulle gereeld te gaan besoek. As ‘n familielid ‘n versorger is, moet jy die versorger aanmoedig en ondersteun om vrye tyd te skep deur ‘n reëling te tref vir addisionele hulp met moontlike opgeleide kerkvrywilligers.
 9. Begin ‘n Verpleegsterbediening waar ‘n kundige en professionele gesondheidsorgwerker kan help om die gemeente op te lei, sowel as om die behoeftes van lidmate wat huisgebonde is, te monitor.
 10. Help om misbruik in jou gemeenskap te voorkom deur ouer persone en hul gesinne te leer hoe om mishandeling en/of bedrog aan te meld, veral tele(foon)bemarking bedrog, en lig hulle in oor die soorte en tekens van mishandeling van ouer persone.

Skep ‘n veilige plek vir ouer persone deur jou gemeente ‘n plek te maak waar bejaarde slagoffers kan kom hulp soek.”

Ter ondersteuning het ek ‘n meer gedetailleerde bron ontwikkel wat afgelaai kan word vanaf die AGS-webwerf: https://afm-ags.org/category/articles/.

Laai hierdie artikel af om meer te leer oor:

 • Die regs- en beleidsraamwerk in Suid-Afrika (“The Older Persons Act”).
 • Ses soorte misbruik van ouer persone (Leer om al die waarskuwingstekens te herken).
 • Die hantering en bestuur van misbruik van ouer persone (Verstaan die rol van elke belanghebbende in die gemeenskap).

TENDENSE WAT DIE KERK RAAK: GEDURENDE & NA DIE PANDEMIE

Dr Henri Weideman (Algemene Sekretaris van die AGS van SA) 
[email protected]

Iewers gedurende hierdie jaar, of vroeg volgende jaar, sal ons ‘n post Covid-19-pandemie-wêreld betree. Niemand kan presies sê wat die toekoms inhou nie, maar ons neem wel sekere tendense regoor die wêreld waar, waarvan sommige ook relevant is vir Suid-Afrika. Ons behoort hierdie tendense te oorweeg wanneer ons beplan en bid oor die toekoms:

Tendens 1: Die Belangrikheid van Bediening in die Digitale Sfeer 

Ek hou vol met ‘n waarneming wat ek voorheen gemaak het, dat die kerk ‘n in-persoon entiteit sal bly, maar nie die geleentheid moet misloop om ‘n aanlyn teenwoordigheid te ontwikkel nie. Baie gemeentes vestig ‘n permanente aanlyn teenwoordigheid en gebruik dit ook suksesvol vir digitale uitreike. Hierdeur word nuwe mense bereik, maar terselfdertyd behou gemeentes ook bestaande lidmate wat tans die veiligheid van aanlynbetrokkenheid verkies.

Sommige leiers bepleit ‘n “digitale eerste” strategie terwyl ander fokus op ‘n “in-persoon eerste” benadering. Strategieë waar hierdie twee benaderings op ‘n aanvullende wyse gebruik word, kom al hoe meer voor. Vernuwende kerkleiers verstaan dat die kerk op die internet teenwoordig moet wees op maniere wat verder gaan as die regstreekse uitsending van Sondag oggenddienste en die aanlyn gee van bydraes. Opsies soos digitale Bybelstudiegroepe, nuwe lidmaat- en voorhuwelikse kursusse, en die vorming van nuwe geloofsgemeenskappe wat uitsluitlik aanlyn bestaan, moet ook ondersoek word.

Tendens 2: ‘n Groter Fokus op Konneksie en Missie

Histories het gemeentes byna alles gedoen om mense op Sondae in een gebou bymekaar te bring. Groeiende kerke begin egter baie meer daarop fokus om mense met mekaar en met God te verbind en fokus minder daarop om hulle net bymekaar te bring. Om mense op Sondae oggende byeen te bring sal altyd belangrik bly. Dit sal egter nie noodwendig net meer in een gebou wees nie. Byeenkomste met ‘n uitwaartse fokus kan Sondae oggende, asook op ander dae, uit mikro-kerke in mense se huise en in ander geboue bestaan. As jy die feit kan aanvaar dat mikro-byeenkomste, verspreide byeenkomste en mense wat van die huis af kyk, almal geleenthede is wat mense met mekaar verbind, sal jy daardie mense kan mobiliseer op dieselfde manier as wat jy die mense wat in die kerkgebou byeenkom kan mobiliseer.

“Jou visie moet groter wees as die kapasiteit van die gebou wat jy kan vul.”

Indien ‘n gemeente ‘n strategie het om demografiese verskuiwings en die toenemende kulturele diversiteit in ons gemeenskappe te akkommodeer, is dit ‘n verdere geleentheid om mense met mekaar te verbind. Dit is ook belangrik om te besef dat individue buite die kerk makliker aanklank vind by die impak wat ‘n plaaslike gemeente op sy gemeenskap het, teenoor die kerk se spesifieke denominasie.

Tendens 3: Oomblikke, Bewegings en Missie 

Dit lyk of mense regoor die wêreld geen probleem het om die strate in te vaar vir politieke of sosiale betogings of om in kritieke oomblikke bymekaar te kom nie. Die kerk, op haar outentieke beste, het al die eienskappe van ‘n beweging met ‘n definitiewe missie. Te dikwels  mis ons egter hierdie kritieke elemente, omdat soveel van die huidige kerkmodel gebaseer is op inhoudlewering op ‘n Sondagoggend.

Inhoud was in die verlede genoeg om ‘n gebou te vul met mense, omdat dit skaars was. Jy moes die diens bywoon om ‘n boodskap te hoor, maar in ‘n tyd waar inligting die internet oorstroom, vul inhoud alleen nie meer ‘n vertrek nie.

Mense wil nie net inligting oor God hê nie, hulle is honger vir ‘n belewenis van God.”

Die beklemtoning van oomblikke, bewegings en missie is belangriker as ooit. Mense wil nie net weet wat waar is nie; hulle wil weet wat werklik is. En wat werklik is, is dieper as net ‘n idee – dit is ‘n ervarings oomblik. Mense wil nie net inligting oor God hê nie, hulle is honger vir ‘n belewenis van God. Ons moet oomblikke in ons byeenkomste inbou wat verder strek as inligting en mense se sintuie en harte betrek, veral tydens aanbidding. Kerke wat ‘n ontmoeting met God ignoreer en net hoop dat ‘n ordentlike boodskap die kerkgebou sal vul, sal waarskynlik geskok wees dat nie meer gebeur nie.

Tendens 4: Opvolging word Belangriker 

Ons sien verskeie ouer leiers van gemeentes wat besef dat dit tyd is vir hulle om aan te beweeg, maar hul weet nie hoe nie. Ons sien ook jonger leiers wat gemeentes verlaat, omdat ouer leiers nie aanbeweeg wanneer hulle moet nie. Elke jaar wat ‘n gemeente gelei word deur ‘n leier wat visie, passie en fokus verloor het, ly die missie van daardie gemeente daaronder. Die opvolgkrisis is egter net ‘n krisis as jy dit een maak. In plaas daarvan om net aan te gaan, herdefinieer goeie leierskap hulleself gereeld.

Die nadeel is dat hoe ouer jy word, hoe minder waarskynlik is dit dat jy innoverend t.o.v. metodes sal wees. Innovasie dryf groei en die betrokkenheid van opkomende geslagte. Die data dui op ‘n tendens dat groeiende kerke geneig is om deur jonger leiers gelei te word. Baie leiers praat oor die bereiking van die volgende generasie, maar hulle sluit selde die volgende generasie in hul beplanning in. Dit word al hoe duideliker dat dit die leierskap van die volgende generasie gaan neem om die volgende generasie te bereik.

Tendens 5: Nuwe Patrone in Personeel Aanstellings

Daar is ‘n toename in deeltydse en dubbel-beroep pastore en meer gemeentelede in sleutel bedieningsrolle as betaalde personeel of vrywilligers.

Die pandemie het sommige kerke gedwing om hul personeel te verminder weens finansiële redes. Dit het egter ook ‘n premie geplaas op elektroniese kommunikasievaardighede wat noodsaaklik geword het vir bykans elke aspek van die bediening. Sommige gemeentes begin individue aanstel wat tegniese kennis het, maar gehelp moet word om ‘n beter teologiese begronding te kry. Gemeentes soek toenemend personeel met spesifieke vaardighede in kommunikasie, bemarking, fondsinsameling en ander relevante eienskappe.

Met Erkenning aan Doug Powe, Ann A. Michel en Thom Rainer. 

SLOT

Soos wat ons die post-pandemie wêreld binnegaan, sal leiers wat geleenthede in plaas van struikelblokke sien, floreer. Die kerk mis soms geestelike entrepreneurskap – iets wat die Nuwe Testament, Apostelskap noem. Dit is die soort wilskrag, innovasie en intensiteit waarmee die Apostel Paulus geleef het. Geestelike entrepreneurs is die soort leiers wat môre se oplossings vind, terwyl die meeste leiers nog net vandag se probleme raaksien.

Geestelike entrepreneurs is die soort leiers wat môre se oplossings vind, terwyl die meeste leiers nog net vandag se probleme raaksien.”

Een van die belangrikste waarnemings oor die tyd waarin ons leef, is dat dit ons almal uitnooi om innoverend en aanpasbaar te wees en uithouvermoë te beoefen.

Seën!

Past. M.G. Mahlobo

(President van die AGS van SA)

Newsflash: Friday, 4 June 2021

Download the PDF-version here (e-mail and printer-friendly):

AFM JUNE 4 ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413 

2. Pastoral Letter: 1st Quarter 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2021/ 

3. The Possible Adoption of a Single Marriage Statute: AFM Response 
https://afm-ags.org/friday-7-may-2021-funeral-guidelines-updated-afm-response-to-salrc/

4. Funeral Guidelines (Updated March 2021 – Attendance 100)
https://afm-ags.org/friday-7-may-2021-funeral-guidelines-updated-afm-response-to-salrc/

AFM Colleagues,

I wish to bring to your attention that Child Protection Week is celebrated in South Africa from Sunday, 31 May 2021 to Sunday, 6 June 2021. Today I bring you two messages in this regard – one from our National Children’s Ministry (NCM) and the other from our Welfare Department.

1. CHILD PROTECTION WEEK: MESSAGE FROM THE NCM OF THE AFM OF SA

 

Child Protection Week is commemorated annually to raise awareness about the protection of children and their rights. This is a chance to bring issues of child abuse and neglect into the spotlight. It is an opportunity to see the church and its local community working together to reflect on the different roles that can be played to protect our children in our respective areas and country as a whole.

As the Children’s Ministry of the AFM of SA, we can take the lead in our respective Assemblies and Regions to champion the rights of our children in totality – including their spirituality. I therefore request every Educator and Children’s Ministry Worker to be active there wherever you are and cooperate with other structures that are also commemorating this event.

GET HELP:

– Toll-free number for GENDER-BASED VIOLENCE 0800 428 428

– Childline South Africa: 0800 055 555

God Bless!

Past. Sam Tshabalala

(Director: NCM of the AFM of SA)

2. CHILD PROTECTION WEEK: MESSAGE FROM AFM WELFARE

The Bible is very clear about the fact that children are part of God’s creation, that children are gifts from God to families, that children need nurturing and guidance and that children need discipline. The Bible also says that orphans, displaced- and refugee children and those living in poverty need special care. Children need protection and are blessed by God.

Within the context of the church’s missional strategy (the One AFM Game Plan), children ought to be one of the focus areas within every AFM Assembly’s Community Involvement driver.

National Child Protection Week is commemorated in the country annually to raise awareness on (i) the protection of children as articulated in the Children’s Act (Act No. 38 of 2005) and (ii) the rights of children as articulated in the Constitution of the Republic of South Africa. AFM Welfare calls on all AFM Assemblies to support Child Protection Week by ensuring that the most vulnerable in our society do not suffer abuse. It is in our hands to stop the cycle of neglect, abuse, violence and exploitation of children.

 

I encourage AFM Pastors to equip themselves to make a difference in their communities on the social issue of child protection. Practical guidelines for Pastors are included in a comprehensive online article that focuses on:

 • What the Bible says about children.
 • Types of child abuse.
 • Practical steps a Pastor or Assembly Leader can follow to report abuse or suspected abuse.
 • Important contact numbers.

To view and download this comprehensive article, visit the link below:

https://afm-ags.org/community-involvement-understanding-child-abuse-pastoral-letter-3rd-quarter/

Ashley Theron
(Acting CEO of AFM Welfare)

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 4 Junie 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 4 JUNE AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 1ste Kwartaal
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2021/

3. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet: AGS Terugvoer
https://afm-ags.org/friday-7-may-2021-funeral-guidelines-updated-afm-response-to-salrc/

4. Begrafnis Riglyne (Opgedateer: Maart 2021 – Bywoning 100)
https://afm-ags.org/friday-7-may-2021-funeral-guidelines-updated-afm-response-to-salrc/

AGS Kollega,

Ek wil graag jou aandag vestig op Kinderbeskermingsweek wat in Suid-Afrika gevier word vanaf Sondag, 31 Mei 2021 tot Sondag, 6 Junie 2021. Vandag deel ek twee boodskappe in hierdie verband – een van ons Nasionale Kinderbediening en ‘n ander van ons Welsynsdepartement (AGS Welsyn).

1. KINDERBESKERMINGSWEEK: ‘N BOODSKAP VAN DIE NASIONALE KINDERBEDIENING VAN DIE AGS VAN SA

Kinderbeskermingsweek word jaarliks ​​herdenk om bewusmaking te skep oor die beskerming van kinders en hul regte. Hierdie week is ‘n geleentheid om kwessies oor kindermishandeling en verwaarlosing in die kollig te bring. Dit is ‘n geleentheid om te sien hoe die kerk en sy plaaslike gemeenskap saamwerk en saam nadink oor die verskillende rolle wat daar gespeel moet word om te verseker dat ons kinders die nodige beskerming ontvang – nie net in ons onderskeie gemeenskappe nie, maar ook in die land as geheel.

As die Kinderbediening van die AGS van SA, kan ons die leiding neem in ons onderskeie Gemeentes en Streke om onsself te beywer vir al die regte van ons kinders – insluitend hulle geestelike lewe. Ek versoek dus elke Opvoeder en Kinderbedieningswerker om daar waar jy jouself bevind, aktief te wees en saam met ander strukture te werk wat ook fokus op Kinderbeskermingsweek.

KRY HULP:

– Tolvrye nommer vir GENDER-BASED VIOLENCE 0800 428 428

– Childline South Africa: 0800 055 555

Seën!

Past. Sam Tshabalala

(Direkteur: Kinderbediening van die AGS van SA)

2. KINDERBESKERMINGSWEEK: BOODSKAP VAN DIE AGS WELSYN 

Die Bybel is baie duidelik oor die feit dat kinders deel is van God se skepping, dat kinders geskenke van God aan gesinne is, dat hulle versorging en leiding nodig het en dat kinders dissipline nodig het. Die Bybel sê ook dat weeskinders, verplaasde- en vlugtelingkinders en kinders wat in armoede leef, spesiale sorg nodig het. Kinders het beskerming nodig en word deur God geseën.

Kinders behoort binne die konteks van ons kerk se missionale strategie (die One AFM Game Plan) een van die fokus areas te wees as dit kom by die Gemeenskapsbetrokkenheid drywer.

Nasionale Kinderbeskermingsweek word jaarliks ​​in ons land herdenk om bewustheid te kweek oor (i) die beskerming van kinders soos uiteengesit in die Kinderwet (Wet No. 38 van 2005) en (ii) die regte van kinders soos uiteengesit in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. AGS Welsyn doen ‘n beroep op alle AGS Gemeentes om Kinderbeskermingsweek te ondersteun deur te verseker dat die kwesbaarste in ons samelewing nie mishandel word nie. Dit is in ons hande om die kringloop van verwaarlosing, mishandeling, geweld en uitbuiting van kinders te stop.

Ek moedig AGS Pastore aan om hulself te bemagtig en toe te rus om ‘n verskil te kan maak in die area van kinderbeskerming binne plaaslike gemeenskappe. Praktiese riglyne vir Pastore is beskikbaar in ‘n omvattende aanlyn artikel wat meer uitbrei oor:

 • Wat die Bybel sê oor kinders.
 • Tipes kindermishandeling.
 • Praktiese stappe wat ‘n Pastoor of Gemeente Leier kan volg om mishandeling of vermeende mishandeling aan te meld.
 • Belangrike kontaknommers.

Besoek die onderstaande skakel om hierdie omvattende artikel af te laai:

https://afm-ags.org/community-involvement-understanding-child-abuse-pastoral-letter-3rd-quarter/

Ashley Theron
(Waarnemende Hoof van AGS Welsyn)

Seën!
MG Mahlobo