Newsflash: Friday, 12 June 2020

12 JUNE ENG 2020

AFM Colleagues,

COMPLIANCE WITH COVID-19 REGULATIONS

Some of our churches gathered for the first time since the commencement of the national lockdown on 26 March 2020. Others deferred the resumption of Sunday church services until they are able to comply with all Covid-19 safety regulations under Alert Level 3. Let me reiterate what I said in my previous communication, namely that compliance with Covid-19 regulations is non-negotiable. All AFM presiding Pastors must ensure that they fully comply with church gathering regulations under Alert Level 3. I have been informed that some churches were visited by law enforcement agencies to ensure compliance issues. Your congregation may be visited too.

Please make sure that you are aware of the AFM’s guidelines for church meetings under Level 3, available from the following link:

Guidelines for Church Meetings during the Covid-19 Pandemic

Calm Before The Storm

The rapid infections of Covid-19 have disrupted our lives in ways never experienced since the Spanish flu of 1918. The first case of Covid-19 in South Africa was diagnosed on 5 March 2020. As of now we have more than 50,000 thousand infections and more than 1,000 people who have succumbed to the stealthy killer. It is estimated that when South Africa reaches its Covid-19 peak by July, 1.2 million people will be infected and that by November the death toll shall have reached 40,000.

Campaign To Bring Down The Infection Rate

The church must be part of the campaign to bring down the infection rate. I am calling upon all AFM Pastors to ensure that we regularly communicate the following messages to all:

 • Wear a mask when getting out.
 • Keep physical distance.
 • No handshakes or hugs.
 • Wash hands thoroughly with soap & water for at least 20 seconds.
 • Do not touch face with unwashed hands.
 • Clean cell phone with cloth and hot soapy water or sanitizer.

Behavioral Change

In many instances we come across people who do not heed the above safety measures. We need to encourage our brothers and sisters to comply. By doing this, we will be emulating the kind of compassion that Jesus demonstrated in Matthew 9:36: “But when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them.” 

Church Resources For Covid-19

I want to encourage all Pastors to visit this website: https://www.churchinaction.org.za. This is the website created by the South African Council of Churches (SACC) and Heartlines to provide churches with resources in the fight against coronavirus. This is a “toolbox” website with a lot of materials that are useful in combating Covid-19. These materials are available in all eleven official languages of South Africa.

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 12 Junie 2020

12 JUNIE AFR 2020

AGS Kollega,

VOLDOEN AAN DIE REGULASIES VAN COVID-19

Sommige van ons gemeentes het vir die eerste keer, sedert die aanvang van die nasionale inperking op 26 Maart 2020, verlede Sondag bymekaar gekom. Sommige gemeentes het die hervatting van Sondag-dienste uitgestel totdat hulle in staat is om aan al die veiligheidsregulasies van Covid-19 te voldoen. Ek het in my vorige kommunikasie genoem dat die nakoming van Covid-19-regulasies nie onderhandelbaar is nie. Alle presiderende Pastore moet toesien dat hulle die regulasies vir byeenkomste volgens inperkings Vlak 3 nakom. Ek is ingelig dat die wetstoepassings agentskappe sommige kerke besoek het om nakoming van die regulasies te verseker. Enige gemeente kan sonder waarskuwing besoek word.

Maak asseblief seker dat jy wel in besit is van die AGS se riglyne vir byeenkomste gedurende Vlak 3. Hierdie riglyne kan weer hier afgelaai word:

Guidelines for Church Meetings during the Covid-19 Pandemic

Stilte Voor Die Storm

Die verspreidingstempo van Covid-19 het ons lewens ontwrig op maniere wat ons nog nooit van te vore, sedert die Spaanse griep van 1918, ervaar het nie. Die eerste geval van Covid-19 in Suid-Afrika is op 5 Maart 2020 aangemeld. Ons het nou al meer as 50,000 duisend infeksies en meer as 1,000 mense wat hulle lewens verloor het. Daar word beweer dat Suid-Afrika teen Julie sy Covid-19-hoogtepunt sal bereik. Die bewering is ook dat 1,2 miljoen mense besmet sal wees en dat die dodetal teen November op sy hoogste sal wees (40,000).

Veldtog Om Die Infeksiesyfer Te Verlaag

Die kerk moet deel wees van die veldtog om die infeksiekoers te verlaag. Ek doen ‘n beroep op alle AGS-Pastore om seker te maak dat ons die volgende boodskappe gereeld aan almal oordra:

• Dra ‘n masker as jy jou huis verlaat.

• Hou fisiese afstand.

• Geen handdrukke of drukkies nie.

• Was hande deeglik met seep en water vir ten minste 20 sekondes.

• Moenie aan jou gesig met ongewaste hande raak nie.

• Maak jou selfoon skoon met ‘n lappie en warm seepwater/ontsmettingsmiddel.

Gedragsverandering 

In baie gevalle kom ons op mense af wat nie die bogenoemde veiligheidsmaatreëls in ag neem nie. Ons moet ons broers en susters dus aanmoedig om daaraan te voldoen. Deur dit te doen, sal ons die soort deernis wat Jesus in Matteus 9:36 getoon het navolg, “Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry…”

Kerk-Hulpbronne Vir Covid-19

Ek wil alle Pastore aanmoedig om hierdie webwerf te besoek: https://www.churchinaction.org.za. Dit is die webwerf wat deur die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) en Heartlines geskep is om aan kerke hulpbronne te bied in die stryd teen Covid-19. Dit is ‘n webblad wat kerke bemagtig en toerus met nuttige inligting in die stryd teen Covid-19. Hierdie inligting is ook beskikbaar in die 11 amptelike tale van Suid-Afrika.

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 29 May 2020

29 MAY ENG 2020

AFM Colleague,

1. OPENING OF CHURCHES

The State President, Mr. Cyril Ramaphosa, announced that places of worship will be allowed to open when the country moves to Alert Level 3 from 1 June 2020.

This announcement comes with a huge responsibility on church leaders to ensure that our churches do not become epicentres for infections

This implies that all AFM churches must comply with the Regulations that will be issued by Government regarding Covid-19 protocols to be complied with. I am of the view that many of our local churches may not have the capacity to comply. It is for this reason that I am calling upon each local Assembly Pastor or Leader to carefully consider whether they should open their churches or not. At this stage Children ministry will remain closed. I would suggest that other church Departments should remain closed in Alert Level 3. Compliance with Covid-19 Regulations is non-negotiable. The NOB will send a directive once the Regulations have been issued.

2. PENTECOSTAL SUNDAY AND NATIONAL DAY OF PRAYER

This coming Sunday, 31 May 2020 is the Pentecost Sunday. It will also be a National Day of Prayer. As we will be celebrating the outpouring of the Holy Spirit (Acts 2), in our homes, let us also pray for every person affected by the Corona-virus, every person that has lost a loved one due to the virus and every person on the front line fighting the virus.

3. CHURCH REGULATIONS THAT COME INTO EFFECT FROM 1 JUNE 2020

You are informed that the following Regulations, as approved by the March 2020 NLF, will be implemented from 01 June 2020:

 • Administration of Justice (Appendix 11 to the AFM of SA constitution) and
 • Policy on Assembly Leaders

These Regulations will be placed on the church’s website during the course of June 2020.

4. MESSAGE FROM THE BIBLE SOCIETY 

(From Pastors George Thompson, Bennie Francke And Nimrod Kekana – On Behalf of The Bible Society of South Africa)

“The Covid-19 virus has caused a certain measure of uncertainty in the church. The lockdown has brought many challenges to the church on national, regional, and local level.  However, as believers we are fortunate because we know who our source of strength is, who is our provider and most important, who builds His church. The Bible Society of SA highly appreciates the national, regional, and local assemblies’ leadership for both their prayers and partnership. We pray that each assembly will arise from the lockdown period stronger than before the arrival of the Covid-19 virus. We keep on praying for the wellbeing and safe keeping of each pastor, their spouse and family”.

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 29 Mei 2020

29 MEI AFR 2020

AGS Kollega,

1. DIE HEROPENING VAN KERKE

President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat plekke van aanbidding toegelaat sal word om te heropen wanneer die land vanaf 1 Junie 2020 na Vlak 3 beweeg.

Hierdie aankondiging hou ‘n groot verantwoordelikheid in vir kerkleiers om te verseker dat ons kerke nie episentrums word vir die infeksie nie. 

Dit impliseer dat alle AGS gemeentes moet voldoen aan die regulasies wat deur die regering uitgereik word ten opsigte van ‘n Covid-19 protokol. Ek is van mening dat baie van ons plaaslike gemeentes moontlik nie die kapasiteit het om aan die regulasies te voldoen nie. Om hierdie rede doen ek ‘n beroep op elke plaaslike Pastoor of Leier van ons gemeentes, om deeglik te oorweeg of hul gemeente wel moet open of nie. Op hierdie stadium sal die kinderbediening gesluit bly. Ek sou voorstel dat ander departemente ook gesluit moet bly tydens Vlak 3. Die nakoming van Covid-19 regulasies is ononderhandelbaar. Die NOB (Nasionale Ampsdraers) sal ‘n formele dokument stuur sodra die regulasies uitgestuur word.

2. PINKSTER SONDAG EN NASIONALE DAG VAN GEBED

Die komende Sondag, 31 Mei 2020 is Pinkster Sondag. Dit sal ook ‘n nasionale dag van gebed wees. Terwyl ons die uitstorting van die Heilige Gees (Handelinge 2) vier, laat ons ook in ons huise, bid vir elke persoon wat geraak word deur die Korona-virus, elke persoon wat ‘n geliefde verloor het weens die virus en elke persoon wat in die voorste linie veg teen die Covid-19 pandemie.

3. KERKREGULASIES WAT VANAF 1 JUNIE 2020 IN WERKING KOM

Pastore word in kennis gestel dat die volgende regulasies, soos goedgekeur deur die NLF Maart 2020, vanaf 1 Junie 2020 geïmplementeer sal word:

• “Administration of Justice” (Aanhangsel 11 van die AGS van SA se Konstitusie)

• Beleid rakende “Assembly Leaders”

Hierdie regulasies sal deur die loop van Junie 2020 op die kerk se webwerf geplaas word.

4. BOODSKAP VANF DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA  

(Pastore George Thompson, Bennie Francke en Nimrod Kekana – Namens Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika)

“Die Covid-19 virus het ‘n mate van onsekerheid in die kerk veroorsaak. Die inperking het baie uitdagings tot gevolg gehad vir die kerk op nasionale, streeks- en plaaslike vlak. As gelowiges is ons egter gelukkig omdat ons weet wie ons bron van krag is, wie ons voorsiener is en wie Sy kerk bou. Die Bybelgenootskap van SA waardeer opreg die leierskap van nasionale, streeks- en plaaslike gemeentes vir hul gebede en vennootskap. Ons bid dat elke gemeente sterker sal wees as voor die koms van die Covid-19 virus. Ons bly aanhou bid vir die welstand en veiligheid van elke Pastoor, hul eggenoot en familie. ”

Seën!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 22 May 2020

Download the PDF version here:

22 MEI ENG 2020

AFM Colleague,

1. PENTECOSTAL WEEK AND PENTECOSTAL SUNDAY

We are in between momentous events on the Christian church’s calendar. The first one is Ascension Day which we celebrated yesterday, on 21 May 2020. The second one is Pentecost Sunday which will be celebrated on 31 May 2020. To officially announce the start of Pentecost Week, I have prepared a short message which is available on the AFM’s Facebook page:

https://www.facebook.com/AFMOFSA/

In Acts 1:4-5 we read “And being assembled together with them, He [Jesus] commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the Promise of the Father, “which,” He said, “you have heard from Me; for John truly baptised with water, but you shall be baptised with the Holy Spirit not many days from now.”  

I would like us to pray, with the following prayer points in mind:

 • God’s intervention in the Covid-19 pandemic. 
 • Holy Baptism. 
  (According to our 2019 Wellness Survey only 46% of the participants’ local Assemblies prioritize Baptism in the Holy Spirit).
 • Powerful working of the Holy Spirit in our assemblies. 
  (According to our 2019 Wellness Survey only 41% of the participants’ assemblies experience powerful working of the Holy Spirit).
 • Revival.

Let us make use of this period to reflect on: 

 • The Gifts of the Holy Spirit (1 Cor. 12:1-11).
 • The Fruit of the Holy Spirit (Galatians 5:22-23).
 • Equipping Ministries (Ephesians 4:11-13).

Finally let us prepare a message for our congregations on the Outpouring of the Holy Spirit (Acts 2) for Pentecostal Sunday, 31 May 2020.

2.  PCD (PASTORS CONTINUOUS DEVELOPMENT)

The Covid-19 pandemic created a situation where some national and regional empowerment events have been postponed or cancelled. Whilst we are considering ways to ease the credit expectation for 2020, we cannot bring it down to zero. Therefore, we encourage you to do what you possibly can and even to use the time available now to build up credits for next year (2021).

From the existing PCD credit framework (that can be accessed and/or downloaded from the PCD website at www.pcdafm.co.za), the following is still possible even under lockdown:

1. Book reviews.

2. DVD/Online Teaching sessions.

3. Study Groups: This can be done via WhatsApp groups or ZOOM.

4. Online Study Articles: On the PCD website.

5. Accredited Online Courses: This can be done with proof of registration, one PCD
credit for every hour of input, to a maximum of 20 credits per year.

6. The Personal Development Plan (PDP): Can be done via Cell phone, WhatsApp or
Zoom.

7. Some regions are currently providing training events online or via WhatsApp.

8. Non-AFM Events – Like the GLS (Global Leadership Forum) and Empowered21,
currently provide online workshops. Some of these registrations are for free.

Kind Regards!

Henri Weideman & Irma van Schalkwyk

3. “IN ESSENTIALS UNITY, IN NON-ESSENTIALS LIBERTY, IN ALL THINGS CHARITY” –   (St. Augustine 354-430 A.D.)

There are non-negotiable Bible truths which Christian believers wholeheartedly agree on, across all ages and from virtually all church traditions. However, there was a trend over the centuries, and even more so in our days, that non-essential issues, i.e. things that will not make a difference to our salvation and things about which there is a difference of opinion are so accentuated by some, that it causes confusion to ordinary believers and often tear apart and divide the body of Christ.

Read more about this in an article written by Dr. Isak Burger (Former President of the AFM of SA):

https://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 22 Mei 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

22 MEI AFR 2020

AGS Kollega,

1. PINKSTERWEEK EN PINKSTER SONDAG

Ons is tussen twee belangrike gebeure op die kalender van die Christen-kerk. Eerste op die kalender is Hemelvaartdag wat ons gister gevier het, op 21 Mei 2020. Tweedens is Pinkster Sondag wat op 31 Mei 2020 gevier word. Vir die amptelike aankondiging van die Pinksterweek, het ek ‘n kort boodskap saamgestel wat vandag beskikbaar is op die AGS se Facebook-bladsy:

https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Handelinge 1:4-5 “’n Keer toe hulle so saam was, het Hy aan hulle dié opdrag gegee: “Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat Hy belowe het nie. Julle onthou mos dat Ek julle vroeër daarvan vertel het: Johannes het met water gedoop, maar júlle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

Ek wil hê dat ons moet bid met die volgende gebedspunte in gedagte:

 • God se ingryping in die Covid-19 pandemie.
 • Heilige Doop.
  (Volgens ons Pastorale Welstand studie van 2019 prioritiseer slegs 46% van gemeentes die doop in die Heilige Gees)
 • Kragtige werking van die Heilige Gees in ons gemeentes.
  (Volgens ons Pastorale Welstand studie van 2019 ervaar slegs 41% van gemeentes die kragtige werking van die Heilige Gees)
 • Herlewing.

Laat ons die Pinksterweek gebruik om na te dink oor:

 • Die Gawes van die Heilige Gees (1 Corintiers 12:1-11).
 • Die Vrug van die Heilige Gees (Galasiers 5:22-23).
 • Toerustings Bedieninge (Equipping Ministries) (Efesiërs 4:11-13).

Vir Pinkster Sondag, 31 Mei 2020, laat ons ‘n boodskap voorberei vir ons gemeentes oor die uitstorting van die Heilige Gees (soos in Handelinge 2).

2. PCD (PASTORALE DEURLOPENDE ONTWIKKELING)

Die Covid-19 pandemie het ‘n situasie geskep waar sommige nasionale- en streeksbemagtigings geleenthede uitgestel of gekanselleer is. Terwyl ons maniere oorweeg om die kredietverwagting vir 2020 te vergemaklik, kan ons dit nie tot op nul laat sak nie. Daarom moedig ons pastore aan om te doen wat hulle kan en selfs die beskikbare tyd te gebruik om krediete vir volgende jaar (2021) op te bou. Vanaf die bestaande PCD-kredietraamwerk (wat afgelaai kan word vanaf die PCD-webwerf by: www.pcdafm.co.za), is die volgende nog moontlik, selfs onder die inperking:

 1. Boekresensies.
 2. DVD/Aanlyn onderrig sessies.
 3. Studiegroepe: Dit kan gedoen word via WhatsApp-groepe of ZOOM.
 4. Aanlyn Studie artikels: Op die PCD-webwerf.
 5. Geakkrediteerde aanlyn kursusse: Dit kan gedoen word met ‘n bewys van registrasie, een PCD-krediet vir elke uur insette, tot ‘n maksimum van 20 krediete per jaar.
 6. Die Persoonlike Ontwikkelingsplan (PDP): Kan gedoen word via ‘n selfoon, WhatsApp of Zoom.
 7. Sommige streke bied tans opleidingsgeleenthede aanlyn of via WhatsApp aan.
 8. Nie-AGS geleenthede: Soos die GLS (Global Leadership Forum) en Empowered21, wat tans aanlyn werkswinkels aanbied. Sommige van hierdie registrasies is gratis.

Vriendelike Groete!

Henri Weideman & Irma van Schalkwyk

3. “EENHEID IN ESSENSIËLE DINGE, VRYHEID IN DIE NIE-ESSENSIËLE, MAAR IN ALLES LIEFDE. –  (Augustinus 354-430nC)

Daar is heelwat ononderhandelbare Bybelwaarhede waaroor Christengelowiges oor alle eeue en uit feitlik alle kerklike tradisies heelhartig saamstem. Daar was egter deur die eeue ’n tendens, en vandag in besonder, dat nie-essensiële kwessies, m.a.w. dinge wat nie ’n verskil aan ons saligheid sal maak nie en dinge waaroor daar verskil van mening moontlik is, só deur sommiges geaksentueer word en oor hare gekloof word dat dit verwarring by gewone gelowiges bring en dikwels tot afkraking van mekaar en verdeeldheid in die liggaam van die Here lei.

Lees meer hieroor in ‘n artikel deur Dr. Isak Burger (Voormalige President van die AGS van SA):

https://afm-ags.org/category/media/

Seën!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 15 May 2020

15 MAY ENG 2020

AFM Colleague,

1. THE PROLONGED LOCKDOWN

The country has been in lockdown since 26 March 2020. Indications are that Coronavirus will be with us for the foreseeable future. We were on lockdown Level 5 from 26 March until 30 April 2020. From 1 May 2020 it moved to Level 4. Some of the business sectors were allowed to operate under stringent lockdown regulations. Religious places remained closed.

2. CHURCH’S ATTEMPT TO ENGAGE GOVERNMENT 

We were not at all happy about the prolonged prohibitions of church activities. We wrote to Government and proposed that pastors be regarded as part of the essential services and that church administrative staff be allowed to operate from church offices under Level 4 regulations. We did not receive any acknowledgement nor response to our letter.

As part of attempts to get a hearing from Government we are part of the weekly discussions of the SACC (South African Council of Churches) National Church Leaders Forum. Recently we were part of the 38 churches who made submission with Freedom of Religion South Africa (FORSA) on the essential role of pastors and the gradual opening of church operations and ministries. We are also part of the National Pentecostal Forum representing 2.4 million members and making similar submissions.

On Wednesday, 13 May 2020 the President of the country, Mr. Cyril Ramaphosa, addressed the nation. In his address he alluded to the prospects of the country moving to Level 3 from 1 June 2020, while some areas with high infection rates remain at the current level. Our expectation is that Level 3 will allow relaxation of some of the current restrictions. We hope that this transition will be made clearer as we move towards the end of this month.

The President indicated that there will be consultation with relevant stakeholders. We will make use of this opportunity to engage with Government again. We will do so as AFM leadership and also, as part of Ecumenical Christian Organizations.

3. APPEAL TO REGIONAL LEADERS AND PASTORS TO REMAIN IN CONTACT WITH THOSE THEY SERVE

The prolonged lockdown has been difficult for our members and pastors. They are beginning to experience lockdown exhaustion. Some of those who needed pastoral counseling were not able to access it because pastors were not seen to be providing essential services. Guidance and messages of encouragement are needed.  It is for this reason that I call upon our pastors to provide guidance and encouragement to our members.

I am requesting Regional Leaders to provide guidance and motivation to pastors in their regions. This can be done through the establishment of digital communication platforms such as WhatsApp. Pastors should also establish such platforms for purposes of contact with members at the local assembly level. The Departmental structures should also consider the same. We can still contact those we serve through phone calls.

4. SPECIAL TEMPORARY COVID-19 SOCIAL RELIEF OF DISTRESS (SRD) GRANT

In this communication I am including information on the SRD Grant for our members above 18 years who have become vulnerable due to unemployment and are not receiving any grant from the Government. I am requesting pastors to share this information with their members:

https://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 15 Mei 2020

15 MEI AFR 2020

AGS Kollega,

1. DIE VERLENGDE INPERKING

Suid-Afrika is sedert 26 Maart 2020 onder inperkingsmaatreëls geplaas. Die voorspelling is dat die Koronavirus nog vir die afsienbare toekoms met ons sal wees. Ons was op Vlak 5 vanaf 26 Maart tot 30 April 2020. Sedert 1 Mei 2020 het die inperking na Vlak 4 beweeg. Sommige sakesektore is toegelaat om onder streng regulasies weer  te begin werk, maar godsdienstige instansies soos kerke, moes egter gesluit bly.

2. DIE KERK SE POGING OM IN KONTAK TE TREE MET DIE REGERING

Daar was groot ontevredenheid  oor die langdurige verbod wat op kerk aktiwiteite geplaas is. Ons het aan die Regering geskryf en voorgestel dat pastore as deel van noodsaaklike dienste beskou word en dat administratiewe personeel toegelaat moet word om vanuit kerkkantore op Vlak 4-regulasies te werk. Ons het geen erkenning of reaksie op ons brief ontvang nie.

As deel van pogings om in kontak met die regering te tree, is ons deel van die SARK (Suid-Afrikaanse Raad van Kerke) se Nasionale Leierskap Forum se weeklikse besprekings. Onlangs was ons deel van die 38 kerke wat voorleggings gemaak het saam met FORSA (Freedom of Religion South Africa) oor die wesenlike rol van pastore en die geleidelike opening van kerkbedrywighede en bedieninge. Ons is ook deel van die Nasionale Pinkster Forum wat 2,4 miljoen lidmate verteenwoordig en ook soortgelyke voorleggings gedoen het.

Op Woensdag 13 Mei 2020 het die president van die land, Mnr. Cyril Ramaphosa, die land toegespreek. In sy toespraak het hy verwys na die vooruitsig dat die land vanaf 1 Junie 2020 na Vlak 3 sal beweeg, terwyl sommige gebiede met ‘n hoë infeksietelling moontlik op die huidige vlak sal bly. Ons verwagting is dat Vlak 3 sommige van die huidige beperkings sal verslap.

Ons hoop dat hierdie oorgang van Vlak 4 na Vlak 3 duideliker sal word namate ons nader aan die einde van hierdie maand kom. Die President het aangedui dat daar met die betrokke partye gekonsulteer gaan word. Ons sal van hierdie geleentheid gebruik maak om ook weer met die regering kontak te maak. Ons sal dit doen as AGS-leierskap, en ook as deel van Ekumeniese Christelike Organisasies.

3. ‘N VERSOEK AAN ALLE STREEKLEIERS EN PASTORE OM IN KONTAK TE BLY MET LIDMATE

Die verlengde inperking is baie moeilik vir ons lidmate en pastore. Sommige mense wat pastorale berading benodig, het nie toegang daartoe nie, want die dienste wat pastore lewer word nie as noodsaaklike dienste gesien deur die regering nie. Boodskappe van bemoediging en leierskap is baie nodig. Ek doen ‘n ernstige beroep op ons pastore om boodskappe van bemoediging aan ons lidmate te stuur.

Ek versoek streeksleiers om leierskap en motivering te verskaf aan pastore binne hul streke en netwerke. Dit kan gedoen word deur digitale kommunikasieplatforms te skep soos WhatsApp groepe. Pastore kan ook WhatsApp groepe skep om in kommunikasie met hul lidmate te bly. Die Departemente kan ook dieselfde kommunikasieplatform oorweeg. Ons kan nog steeds kontak hou met ons lidmate deur middel van platforms soos WhatsApp en telefoon oproepe.

4. SPESIALE TYDELIKE “COVID-19 SOCIAL RELIEF OF DISTRESS (SRD) GRANT”

Ek sluit inligting in oor die “SRD GRANT” vir ons lidmate bo die onderdom van 18 jaar wat kwesbaar is weens werkloosheid en geen subsidie ​​van die regering ontvang nie. Ek versoek pastore om hierdie inligting met hul lidmate te deel:

https://afm-ags.org/category/media/

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 8 May 2020

Download the PDF version here:

8 MAY ENG 2020

Allow me to thank all Pastors who responded to my previous Newsflash. I want to ensure that the information and communication you receive from the AFM National Office during this time of crisis, are relevant and useful. Therefore, I would like to ask you to complete a short questionnaire that will give us a more complete picture of the impact of the Coronavirus on our local AFM Assemblies:

https://www.surveymonkey.com/r/ImpactOfCovid19AFM

Thank you for your feedback and input. In this Newsflash I would like to address some of the issues raised and other issues that we need to take note of.

1. ISSUING OF PERMITS FOR FUNERALS

In the previous Newsflash I mentioned that Pastors who are to perform a funeral service need a special permit from the Head of the Denomination. I further stated that our General Secretary, Dr. Henri Weideman ([email protected]) is responsible to issue these for the AFM of SA Pastors. A new question that was raised was:

“…Who is responsible for issuing the permit? According to your e-mail it will come from your (AFM National) office. I have also received notice from our local municipality that it must be issued by the station commander or local magistrate.”

While our position remains that the Head of the Denomination is responsible to issue permits to pastors who are going to conduct funerals, I am advising that Pastors should also check with the local Station Commander about the special permit from the Head of the Church. This would alleviate unnecessary inconveniences.

2. GENERAL BUSINESS MEETING (GBM)

The other question had to do with the impact of the Coronavirus on the coming GBM (General Business Meeting). The decision about the continuation of the GBM will be taken by the July 2020 NLF (National Leadership Forum) meeting. The NLF will be guided by the spread of the Coronavirus.

3. DISTRIBUTION OF FOOD BY CHURCHES

The question in this regard, relates to the food distribution by Government (Department of Social Development) and its effect on food distribution by local assemblies. I would like to give the following update on the food parcels’ distribution.

The Government has chosen to conduct all relief from their systems, as they are the only ones with capacity to assess if people are not double dipping. The Churches are, therefore, advised not to provide lists to Government. Instead, people should  be directed to access relief directly from government. The following link is provided for people to get relief:

https://www.gov.za/services/social-benefits/social-relief-distress

Churches which do their own self-funded ministry to the needy may continue, provided that the usual precautions of social distance, masks and sanitizers are in place. Such churches should apply for appropriate permits through the Department of Social Development.

4. ALERT LEVEL 4 OF THE COVID-19 LOCKDOWN

According to the Risk Adjusted Strategy Regulations issued on 29 April 2020 by the Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs, Clause 24 (1) indicate that religious premises are some of the places that remain closed under Alert Level 4. For your reference the document can be downloaded here:

https://afm-ags.org/category/media/

After consultation with the NLF we made a submission for the phased-in opening of church operations. Unfortunately, we did not receive acknowledgement nor response from Government. For ease of reference I am also including a copy of my letter as dated 27 April 2020:

https://afm-ags.org/category/media/

We (The National Office Bearers) are looking at other options in our pursuit to have administrative church operations and Pastors allowed to operate during Level 4.

The AFM National Office remains closed. Most of our National Office Staff are operating from their homes.

5. PASTORS & PASTORS’ SPOUSES WHO PASSED ON

It is with sadness to inform you about the passing on, of some of our pastors and pastors’ spouses, due to causes unrelated to Covid-19:

Emeritus Past. Godfrey Faleni from Kei Region,

Emeritus Past. A.T. Kanase from the South Peninsula Region,

Emeritus Past. B.N. Mashiya from the Southern Free State Region,

Mrs. Ntombi Mabaso, spouse of emeritus Past. H Mabaso from Zululand Region, and

Mrs. Yvonne Lottering, spouse of emeritus Past. George Lottering from the Woord en Lewe Network.

Blessings

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 8 Mei 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

8 MEI AFR 2020

Dankie aan die Pastore wat op my vorige Nuusflits gereageer het. Ek wil verseker dat die inligting en kommunikasie wat jy ontvang vanaf die AGS Nasionale Kantoor tydens hierdie krisis-tyd, relevant en bruikbaar is. Daarom wil ek jou vra om ‘n kort vraelys te voltooi wat ons ‘n meer volledige prentjie sal gee oor die impak van die Koronavirus op plaaslike AGS Gemeentes:

https://www.surveymonkey.com/r/ImpactOfCovid19AFM

Baie dankie vir jou insette en terugvoer. Verder in vandag se uitgawe wil ek spesifieke kwessies bespreek en ander kwessies uitlig waarvan ons almal kennis moet neem.

1. DIE UITREIKING VAN PERMITTE VIR BEGRAFNISSE

In die vorige Nuusflits het ek genoem dat Pastore wat ‘n begrafnis moet onderneem, ‘n spesiale permit benodig wat uitgereik word deur die Hoof van die Denominasie. Vir die AGS word die permit uitgereik deur die Algemene Sekretaris, Dr. Henri Weideman ([email protected]). ‘n Nuwe vraag wat nou gevra word is:

“…Wie is verantwoordelik vir die uitreiking van die permit? Volgens u e-pos sal dit van die AGS Nasionale kantoor af kom. Ek het ook ‘n kennisgewing van ons plaaslike munisipaliteit ontvang dat dit deur die stasiebevelvoerder of plaaslike landdros uitgereik moet word. ”

Terwyl ons by ons standpunt bly dat die Hoof van die Denominasie verantwoordelik is om permitte uit te reik aan die Pastore wat begrafnisse gaan onderneem, beveel ek aan dat Pastore ook met die plaaslike stasiebevelvoerder in gesprek tree oor die spesiale permit vanaf die Hoof van die Denominasie. Dit sal onnodige ongemak verlig.

2. ALGEMENE SAKEVERGADERING (GBM)

Die ander vraag het te make met die impak van die Koronavirus op die komende GBM (Algemene Sakevergadering). Die besluit oor die voortsetting van die GBM sal geneem word tydens die NLF (Nasionale Leierskapforum) vergadering in Julie 2020. Die NLF sal gelei word deur die verspreiding van die Koronavirus.

3. VERSPREIDING VAN VOEDSEL DEUR KERKE

Hierdie hou verband met die verspreiding van voedsel deur die regering (Department of Social Development) en die uitwerking daarvan op voedselverspreiding deur plaaslike gemeentes. Graag hou ek jou op hoogte van die nuutste inligting oor die verspreiding van kospakkies.

Die regering het besluit om alle verligting aksies self uit te voer vanuit hul eie sisteme, aangesien hulle die enigste is met die moontlike kapasiteit en vermoë om te bepaal of mense “dubbel” gehelp word. Daarom word die kerke aangeraai om nie lyste aan die regering te gee nie. In plaas daarvan moet mense nou direk verwys word na die regering om toegang tot hulpverlening te kry. Die volgende skakel is beskikbaar vir hierdie doel:

https://www.gov.za/services/social-benefits/social-relief-distress

Kerke wat hul eie selfbefondsde bediening aan behoeftiges doen kan voortgaan, mits die gewone voorsorgmaatreëls vir sosiale afstand, maskers en sanitiseerders behou word. Sulke gemeentes moet egter deur die Department of Social Development aansoek doen vir die toepaslike permitte.

4. GRENDELSTAAT VLAK 4

Volgens die Risiko-aangepaste Strategieregulasies soos vrygestel op 29 April 2020, deur die Minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, dui Klousule 24 (1) daarop dat godsdienstige persele sommige van die plekke is wat gesluit bly onder Vlak 4 van die Grendelstaat. Ter verwysing kan hierdie dokument hier afgelaai word:

https://afm-ags.org/category/media/

Na konsultasie met die NLF is ‘n voorlegging saamgestel vir die ingefaseerde opening van kerklike bedrywighede. Ongelukkig het ons geen erkenning of reaksie van die regering ontvang nie. Ter verwysing sluit ek hier ‘n afskrif van die brief in soos op 27 April 2020:

https://afm-ags.org/category/media/

Die Nasionale Ampsdraers is huidiglik besig om na ander opsies te kyk met die doel om administratiewe bedrywighede en pastore toe te laat om te funksioneer gedurende Vlak 4.

Die AGS Nasionale Kantoor bly gesluit. Die meeste van ons Nasionale Kantoor personeel werk vanaf hul huise.

5. OORLEDE PASTORE EN EGGENOTE

Met groot hartseer lig ek jou in oor die afsterwe van sommige van ons pastore en hul eggenote – as gevolg van oorsake wat nie verband hou met die Koronavirus nie:

Emeritus Past. Godfrey Faleni van die Kei Streek,

Emeritus Past. A.T. Kanase van die South Peninsula Streek,

Emeritus Past. B.N. Mashiya van die Suid Vrystaat Streek,

Mev. Ntombi Mabaso, eggenoot van emeritus Past. H Mabaso van die Zululand Streek, en

Mev. Yvonne Lottering, eggenoot van emeritus Past. George Lottering van die Woord en Lewe Netwerk.

Seën

MG Mahlobo