Newsflash: Friday, 13 November 2020

Download the PDF-Version here (e-mail and printer-friendly):

AFM 13 NOV ENG NEWSFLASH

RESOURCES:

1. Like & Follow AFM Welfare on Social Media:

https://www.facebook.com/AFMWELFARE/

https://www.instagram.com/afmwelfare/

2. AFM Welfare R1-Campaign

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

Fellow-AFM Colleagues,
1. AFM WELFARE WEEKEND – 27,28 & 29 November 2020 

The National Leadership Forum (NLF) approved an AFM Welfare Weekend as an annual event, which will always be scheduled for the last weekend of every November. This weekend will be officially known as AFM Welfare Weekend. This includes a Welfare Sunday with a focus on the activities of the Welfare Department where an offering will be taken in support of the mentioned Department. The Welfare Weekend provides an opportunity for the AFM Church to collectively engage in welfare actions that will touch and improve the lives of people across all local South African communities.

Our theme for the 2020 AFM Welfare Weekend is:

Get Involved – make a difference in the lives of vulnerable persons.

Community Involvement is one of the drivers of the One AFM Game Plan (Isaiah 58:6-8; Math 10:8; Math 25:35; Luke 4:18; Luke 14: 13-14; James 1:27). The greatest motivation to be a blessing to our communities is not humanistic or philanthropic, but the love of God. God sent His Son – not so much for the church – but for the world. He uses His church to be His instrument to touch the world, our communities.

South Africans are faced with a variety of social challenges including poverty, high unemployment, crime, family breakdown, poor education, inequality, HIV/AIDS, violence and abuse against women and children and drug use and abuse. AFM Assemblies are encouraged to get involved in addressing social problems and challenges of their local communities and implement actions that will make a difference to the people in their surrounding communities.


If you need a refresher on this Game Plan Driver, kindly visit the AFM Website for resources:
https://afm-ags.org/community-involvement/

The AFM Welfare Weekend is an opportunity to mobilise AFM Members, to get practical about community-focused drives, and to show South Africans that the AFM of SA is a church with a heart for people and God.

I would like to CALL on all AFM Assemblies to participate in the official AFM Welfare Weekend by:

1. Devoting the last weekend in November, annually, to celebrate AFM Welfare Weekend, starting this month from the 27th to the 29th of November 2020.
2. Empowering your Assembly Leaders and members with knowledge on how to change lives by practically planning and implementing the Community Involvement Driver. Learn more about 5 different social development strategies and examples of projects.

Download a PowerPoint Presentation resource:

https://afm-ags.org/category/events/

3. Consider encouraging your Members to actively participate in a Welfare Empowerment Session through a workshop or a seminar using the PowerPoint Presentation mentioned in Point 2 above as a basis, and/or a Community-focussed Drive during AFM Welfare Weekend. Given the short notice of this activity, this could be planned for future Welfare Weekends.

Examples of a Community-focused Drive:

 • Arranging a breakfast for a group of Older Persons or Persons with Disabilities from the Assembly and communities you are serving;
 • Bringing non-perishable food and or second-hand clothing to the church service and hand it out to needy families.
 • Any other action that will benefit vulnerable persons in the Assembly and the immediate community it serves.
 • Lastly, if your Assembly already has existing community-focussed drives, you are requested to please consider scheduling one of these drives during AFM Welfare Weekend.
4. On the Sunday, consider preaching a message with a welfare focus utilising the Sermon Focus Points as a basis.

Download the Sermon Focus Points from the link below for your consideration:

https://afm-ags.org/category/events/

5. Using this weekend to raise awareness about the work done by AFM Welfare – the church’s Welfare Department.

Download an electronic Booklet for Members:

https://afm-ags.org/category/events/

6. Using this weekend to make AFM Members aware of current AFM Welfare institutions and projects within specific provinces. I would like to see AFM Members becoming more aware of and where possible, involved in current AFM Welfare projects or support those that do not fall within your geographic areas.

Download a List of all AFM Welfare institutions:

https://afm-ags.org/category/events/

7. Taking up a special offering for AFM Welfare. I humbly request that the special offering be deposited in AFM Welfare’s account:

Bank Name: ABSA

Account Name: The Executive Welfare Council of the AFM of SA

Branch Code: 632005

Account Number: 01 05529 076 4

Type: Check

Reference: The name of your AFM Assembly 

After the Welfare Weekend we want to encourage AFM Assemblies to write a short report on your Welfare Weekend activities and share your community-involvement drives by sending an e-mail to AFM Welfare Communication: [email protected].

Our church’s Welfare Department, known as AFM Welfare, will remain the ministry through which communities are changed and transformed to reflect God’s glory – as stated in our church’s vision statement:

We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God-given diversity, empowering our members for caring and changing communities to the glory of God.

Lastly, I would also like to remind you that AFM Welfare is ready to serve, support, and equip your Assembly with the needed knowledge, programmes and “know-how” to practically get involved in welfare activities and projects in your surrounding communities – and in so doing implementing the Community Involvement Driver. Reach out to them and invite them for an empowering session in this regard.

May your Assembly have a meaningful and significant AFM Welfare Weekend!

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 13 November 2020

Laai die PDF-Weergawe hier af (om maklik per e-pos aan te stuur of uit te druk):

AFM 13 NOV AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. Sluit aan by die AGS Welsyn se Sosiale Media:

https://www.facebook.com/AFMWELFARE/

https://www.instagram.com/afmwelfare/

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

Mede-AGS Kollega,

1. AGS WELSYNSNAWEEK – 27,28 & 29 November 2020 


Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) het ‘n AGS Welsynsnaweek goedgekeur as ‘n jaarlikse instelling – wat altyd op die laaste naweek van November-maand beplan sal word. Hierdie naweek sal amptelik bekend staan ​​as die AGS Welsynsnaweek. Dit sluit ‘n Welsyn Sondag in met die fokus op die aktiwiteite van die Welsynsdepartement en die opneem van ‘n offerhande ter ondersteuning van die genoemde departement. Die Welsynsnaweek bied ‘n geleentheid vir die kerk om gesamentlik betrokke te wees by welsynsaksies wat die lewens van mense in ons plaaslike gemeenskappe sal raak en verbeter.

Ons tema vir die 2020 AGS Welsynsnaweek is:

Raak betrokke – maak ‘n verskil in die lewens van kwesbare persone.

Gemeenskapsbetrokkenheid is een van die drywers van die One AFM Game Plan (Jesaja 58: 6-8; Matt. 10: 8; Matt. 25:35; Luk. 4:18; Luk. 14: 13-14; Jakobus 1:27). Die grootste motivering om ons gemeenskappe te seën is nie humanisties of filantropies nie, maar die liefde van God. God het sy Seun gestuur – nie so seer vir die kerk nie – maar vir die wêreld. Hy gebruik sy kerk om sy instrument te wees om die wêreld en ons gemeenskappe aan te raak.

Suid-Afrikaners staar ‘n verskeidenheid van sosiale uitdagings in die gesig, wat insluit: armoede, hoë werkloosheid, misdaad, gesinsverbrokkeling, ‘n swak onderwysstelsel, ongelykheid, MIV/Vigs, geweld en mishandeling van vroue en kinders asook dwelmgebruik en -misbruik. AGS Gemeentes word aangemoedig om betrokke te raak by die sosiale probleme en uitdagings van hul plaaslike gemeenskappe en aksies uit te voer wat ‘n verskil sal maak in die lewens van Suid-Afrikaners.


I
ndien jy meer wil weet oor Gemeenskapsbetrokkenheid as een van die drywers van ons One AFM Game Plan, besoek gerus die AGS webblad vir hulpbronne: https://afm-ags.org/community-involvement/

Die AGS Welsynsnaweek is ‘n geleentheid om AGS Lidmate te mobiliseer om prakties te raak oor gemeenskapsgerigte aksies en om Suid-Afrikaners te wys dat die AGS van SA ‘n kerk is met ‘n hart vir mense en God.

Ek wil ‘n beroep doen op alle AGS Gemeentes om aan die amptelike AGS Welsynsnaweek deel te neem deur:

1. Die laaste naweek in November-maand jaarliks ​​toe te wy aan die viering van ons AGS Welsynsnaweek – vanaf hierdie maand op 27-29 November 2020.

2. Gemeenteleiers en Lidmate toe te rus met kennis oor hoe lewens verander kan word deur Gemeenskapsbetrokkenheid, hoe om dit prakties te beplan asook te implementeer. Leer meer oor 5 verskillende strategieë vir sosiale ontwikkeling en voorbeelde van projekte.

Laai ‘n PowerPoint-aanbiedingshulpbron af:
https://afm-ags.org/category/events/

3. Oorweeg dit om jou Lidmate aan te moedig om deel te neem aan ‘n Welsynsbemagtigingsessie deur middel van ‘n werkswinkel of ‘n seminaar (met behulp van die PowerPoint-aanbieding wat in Punt 2 hierbo genoem word) en/of ‘n Gemeenskapsgerigte Uitreik tydens die AGS Welsynsnaweek. Gegewe die kort kennisgewing kan dit beplan word vir toekomstige Welsynsnaweke.

Voorbeelde van ‘n Gemeenskapsgerigte Uitreike:

 • Reël ‘n ontbyt vir ‘n groep ouer persone of persone met gestremdhede in jou gemeente en gemeenskappe wat jy bedien;
 • Bring nie-bederfbare kos en/of tweedehandse klere na die kerkdiens en deel dit uit aan behoeftige gesinne.
 • Of enige ander aksie wat kwesbare persone in jou Gemeente en onmiddellike gemeenskap sal bevoordeel.
 • Laastens, as jy reeds bestaande gemeenskapsgerigte projekte het, oorweeg om een van hierdie projekte of uitreike te beplan tydens die AGS Welsynsnaweek.
4. Oorweeg dit om op die Sondag ‘n preek met ‘n welsynsfokus aan te bied, en gebruik die Preek Fokus Punte as basis.

Laai die Preek Fokus Punte af vanaf die onderstaande skakel vir jou oorweging:
https://afm-ags.org/category/events/

5.Gebruik hierdie naweek om bewusmaking te kweek oor die werk wat gedoen word deur AGS Welsyn – die Welsynsdepartement van die kerk.

Laai ‘n elektroniese boekie vir Lidmate af (beskikbaar in Engels):
https://afm-ags.org/category/events/

6. Gebruik hierdie naweek om AGS Lidmate bewus te maak van huidige AGS-welsynsinstellings in spesifieke provinsies. Ek wil graag sien dat Lidmate meer bewus word van, en waar moontlik, betrokke is by AGS-welsynsprojekte of AGS-welsynsinstellings ondersteun wat nie binne ‘n Gemeente se geografiese gebied val nie.

Laai ‘n Lys af van alle AGS-welsynsinstellings:
https://afm-ags.org/category/events/

7. Die opneem van ‘n spesiale offerhande vir AGS Welsyn. Ek vra nederig dat die spesiale offerhande in AGS Welsyn se rekening gedeponeer word:

Banknaam: ABSA

Rekeningnaam: The Executive Welfare Council of the AFM of SA

Takkode: 632005

Rekeningnommer: 01 05529 076 4

Tipe: Tjek

Verwysing: Die naam van die AGS Gemeente

Na die Welsynsnaweek wil ons jou aanmoedig om ‘n kort verslag oor jou Welsynsnaweek se aktiwiteite te skryf en jou Gemeente se Gemeenskapsbetrokkenheid te deel deur ‘n e-pos te stuur aan AGS Welsyn Kommunikasie: [email protected].

Ons Welsynsdepartement van die kerk, bekend as AGS Welsyn, sal die bediening bly waardeur gemeenskappe verander word om God se glorie te weerspieël – soos dit ook in die kerk se visiestelling saamgevat is:

Ons sien ‘n kerk wat toeganklik is vir alle mense, ‘n kerk waar ons ons eenheid en God-gegewe diversiteit vier, waar ons lidmate bemagtig word om gemeenskappe tot eer van God te versorg en te verander.

Laastens, wil ek jou daaraan herinner dat AGS Welsyn gereed is om jou Gemeente te ondersteun en toe te rus met die nodige kennis, programme en “know-how” om prakties betrokke te raak by welsynsaktiwiteite en projekte in jou omliggende gemeenskappe – en sodoende jou Gemeente by te staan in die praktiese implementering van die Gemeenskapsbetrokkenheid drywer. Kontak hulle en nooi hulle uit vir ‘n bemagtigingsessie in hierdie verband.

Mag jou Gemeente ‘n betekenisvolle en belangrike AGS Welsynsnaweek ervaar!

Seëninge!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 6 November 2020

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

6 NOV ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. Like and Follow the PCD Facebook-page for Regular Updates:

https://www.facebook.com/-pcd.afm

2. AFM Welfare R1-Campaign

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/ 

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf 

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf 

AFM Fellow-Colleague,

1. PRAYER REQUESTS

There are many crises and problems that are too heavy and difficult for us to overcome on our own. Even when we sometimes feel there is no hope, GOD is always prepared to help us. When God places His hands in ours there is no problem too big and no crisis too heavy that cannot be overcome with His help. Let us remind ourselves of Psalm 50:15: “Call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me.”

I would like to request you to pray for the following:

 • Pray for RAIN. While we had good winter rains in the Western-Cape, other areas in South Africa need more rain.
 • Pray for MATRICULANTS. With the final exams that started on Thursday 5 November, every matriculant in South Africa needs our prayers.
2. PCD UPDATE

We kindly request Pastors to send their PCD Registers directly to their PCD Regional Coordinators – and not to the PCD National Office. The PCD Regional Coordinators will then make sure that the details of the Pastor and Region are correctly filled out on the register. Pastors are reminded to add their points for the Regional Coordinators to verify the Pastor’s register.

For regular updates and communication regarding the PCD process make sure to Like and Follow the PCD Facebook-page:

https://www.facebook.com/pcd.afm

3. TRIBUTE TO DR. JAPIE LA POORTA

Dr. Japie La Poorta has been serving as a National Office Bearer of the AFM of SA from 1999 – present. We would like to use this opportunity to thank him for his dedicated leadership. In this Newsflash we take a closer look at his background and journey in the AFM.

For a detailed biography, kindly visit the following link on the AFM Website:

https://afm-ags.org/ourleaders/national-office-bearers/

Watch a short video that was recently shared on AFM Social Media Platforms:

If you would like to leave a comment for Dr. Japie, kindly use the comment section of the following Facebook post:

https://www.facebook.com/watch/?v=789543198560639

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 6 November 2020

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

6 NOV AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. Sluit gerus aan by die PCD Facebook-bladsy vir gereelde Kennisgewings:

https://www.facebook.com/pcd.afm

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

1. GEBEDSVERSOEKE

Daar is baie krisisse en probleme wat te swaar en moeilik is om op ons eie te oorkom. Selfs as ons soms voel dat daar geen hoop is nie, is GOD altyd bereid om ons te help. As God sy hande in joune plaas, is daar geen probleem te groot en geen krisis te swaar wat nie met Sy hulp oorkom kan word nie. Laat ons onsself herinner aan Psalm 50:15: “Roep My aan in die dag van benoudheid; Ek sal jou uithelp, en jy sal My eer.”

Ek wil jou versoek om asseblief vir die volgende te bid:

 • Bid vir REËN. Terwyl ons goeie winterreën in die Wes-Kaap gehad het, het ander gebiede in Suid-Afrika meer reën nodig.
 • Bid vir MATRIKULANTE. Met die eindeksamen wat Donderdag 5 November begin het, het elke matrikulant in Suid-Afrika ons gebede nodig.
2. PCD: KENNISGEWING

Ons versoek vriendelik dat Pastore hul PCD-registers direk aan hul PCD Streekskoördineerders sal stuur – en nie na die PCD Nasionale Kantoor nie. Die PCD Streekskoördineerders sal dan sorg dat die besonderhede van die Pastoor en die streek korrek in die register ingevul word. Pastore word daaraan herinner om hul punte vir die Streekskoördineerders by te voeg sodat elke Pastoor se register geverifieer kan word.

Vir gereelde opdaterings en kommunikasie rakende die PCD-proses, sluit gerus aan by die volgende Facebook-bladsy:

https://www.facebook.com/pcd.afm

3. ‘N HULDEBLYK AAN DR. JAPIE LA POORTA

Dr. Japie La Poorta dien vanaf 1999 as Nasionale Ampsdraer van die AGS van SA. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om hom te bedank vir sy toegewyde leierskap. In hierdie Nuusflits kyk ons ​​na sy agtergrond en spesiale mylpale in die AGS.

Besoek gerus die volgende skakel op die AGS-webwerf vir ‘n volledige biografie:

https://afm-ags.org/ourleaders/national-office-bearers/

As jy vir Dr. Japie ‘n boodskap wil los, gebruik die kommentaar gedeelte van die volgende Facebook-plasing:

https://www.facebook.com/watch/?v=789543198560639

Seën!

MG Mahlobo

 

Newsflash: Friday, 23 October 2020

Download the PDF-version here (e-mail and print-friendly):

AFM 23 OCT ENG NEWSFLASH

AFM Fellow-Colleague,

1. RENEWAL OF PASTORAL STATUS – URGENT 

According to the AFM Constitution, (Appendix 7.6 point 2.3.1 and 2.3.2) Pastors who have not renewed their pastoral status by 31 December 2020, would be “considered delinquent, however a grace period of 31 days shall apply.” – That implies that Pastors who have not renewed their status by 31 January 2021, “shall be considered to have lost their status” and in order to regain pastoral status they would have to apply for re-instatement.

My concern is that if we are to have a GBM (General Business Meeting) in February/March 2021, pastors who have not renewed their status, would not be able to register or vote at the GBM.

There might also be logistical challenges if Pastors wait with their status renewal until January 2021, as it will leave very little time for the administration to process the application in time for the GBM. (Kindly take note that the AFM National Office closes on 11 December 2020). Pastors should therefore apply for renewal as soon as possible or run the risk that they might not be able to register for the GBM.

Pastors who have not yet renewed their status should urgently contact their Regional Secretary / Administrator.

Dr. Henri Weideman

2. PASTORS APPRECIATION MONTH

Kindly take note of a special video message regarding the appreciation of our Pastors, their spouses and their children. This video is addressed to AFM Governing Body Members, Members and Assemblies and is available on all AFM social media platforms:

Facebook: https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Instagram: https://www.instagram.com/afmofsa/

YouTube: https://youtu.be/Lc0Rf0KcFmM

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 23 Oktober 2020

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

23 OKT AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. Omsendbrief, 22 September 2020 (Pastoor Waarderingsmaand – Punt Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

Mede-AGS Kollega,

1. DIE HERNUWING VAN PASTORALE STATUS – DRINGEND

Volgens die AGS Konstitusie, (Aanhangsel 7.6 punt 2.3.1 en 2.3.2), word Pastore wat nie hul pastorale status teen 31 Desember 2020 hernu het nie, “as nalatig beskou, maar ‘n grasietydperk van 31 dae is van toepassing”. – Dit impliseer dat Pastore wat nie hulle status teen 31 Januarie 2021 hernu het nie, hul pastorale status verloor, en dan aansoek moet doen om hul status te herstel.

My bekommernis is dat as ons GBM (Algemene Sakevergadering) moontlik in Februarie/Maart 2021  plaasvind, die Pastore wat dan nog nie hul status hernu het nie, dit moontlik nie betyds sal kan doen om te registreer vir die GBM nie.

Daar kan  logistieke uitdagings wees as Pastore met hul status hernuwing tot Januarie 2021 wag, want dit sal baie min tyd aan die administrasie gee om die aansoek betyds vir die GBM te verwerk. (Neem ook asseblief kennis dat die AGS Nasionale Kantoor op 11 Desember 2020 sluit.) Pastore moet dus so gou moontlik aansoek doen vir hernuwing of die risiko loop dat hulle nie vir die GBM kan registreer nie.

Pastore wat nog nie hul status hernu het nie, moet dringend met hul Streeksekretaris / Administrateur in kontak kom.

Dr. Henri Weideman

2. PASTOOR WAARDERINGSMAAND

Neem asseblief kennis van ‘n spesiale videoboodskap rakende die waardering van ons Pastore, hul eggenote en hulle kinders. Hierdie videoboodskap is gerig aan AGS Beheerliggame, Lidmate en Gemeentes. Die boodskap is beskikbaar op alle AGS sosiale media-platforms:

Facebook: https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Instagram: https://www.instagram.com/afmofsa/

YouTube: https://youtu.be/Lc0Rf0KcFmM

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 16 October 2020

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 16 OCT ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. Circular, 22 September 2020  (Pastor’s Appreciation – Point Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf 

2. AFM Welfare R1-Campaign

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/ 

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf 

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf 

AFM Fellow-Colleague,

1. NO TO MURDER!

In an AFM Statement dated 19 June 2020 (https://afm-ags.org/gender-based-violence-and-violence-against-children-friday-19-june-2020/), I touched on the issue of Gender-based violence and violence against children. In this article, I am deeply saddened by the realisation that this scourge continues to plague us.

Added to it, is the recent killing of farmers and farm workers. There is no acceptable argument that can be advanced on this horrendous crime which is perpetrated against those who are contributing to our food security. These killings are inhuman and diabolic and should be condemned by all peace-loving South Africans. We already have an unacceptably high murder rate in South Africa. While we understand that tempers are reaching a boiling point we are still appealing for restraint. We must vent our anger and frustrations in any legal manner without falling into the trap of being violent.

AFM SAYS NO TO ELIMINATION OF HUMAN LIFE IRRESPECTIVE OF RACE, GENDER, GENERATION, FAITH OR ANY CLASSIFICATION.

Our prayers are with all families whose loved ones have been murdered. We stand in solidarity with them in their bereavement. I am asking that we offer a moment of prayer for them during our services this coming Sunday. Let us also pray for God’s protection on our farm communities, women, and children. I will be requesting the coming National Leadership Forum (NLF) to consider appropriate action to be taken by the AFM on this matter.

2. HEALTHCARE SUNDAY: 18 OCTOBER 2020

Health Care Sunday (HCS) will be on 18 October 2020.  This day began in the United Kingdom in the 1990’s. From there it grew to be observed globally. It is observed on the third Sunday of October. Celebrating our caregivers is something close to God’s heart (Matthew 25:37-49). Our Lord Jesus demonstrated a special concern for the sick and lame (John 5:1-15). Many of the AFM members are part of the frontline workers in the health sector. Many of these health workers work under difficult conditions and are not immune from fatigue, anxiety, and stress.

We have seen the significant role played by health workers during the peak of the coronavirus pandemic this year. Many of them have succumbed to the virus in the line of duty. They continue to fulfil this vital task.

We all need to use health services at some point in our lives. This coming Sunday presents us with an opportunity to acknowledge, affirm and support the work done by congregation members and local community members who work in health and social care. These people include medical doctors, nurses, care assistants, social workers, social care workers, occupational therapists, hospital administrators, porters, cleaners, ward secretaries, laboratory staff, and people serving in many other roles.

Let us celebrate their work and give thanks to God for them. Let us offer prayers for the bereaved families of these workers. Kindly download the following resource for Healthcare Sunday:
https://afm-ags.org/category/media/

Blessings
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 16 Oktober 2020

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 16 OKT AFR NUUSBRIEF

HULPBRONNE:

1. Omsendbrief, 22 September 2020 (Pastoor Waarderingsmaand – Punt Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AGS Mede-Kollega,

1. NEE VIR MOORD!

In die AGS Verklaring van 19 Junie 2020 (https://afm-ags.org/gender-based-violence-and-violence-against-children-friday-19-june-2020/), het ek geraak aan die kwessie van geslagsgeweld en geweld teen kinders. In hierdie artikel is ek diep bedroef oor die besef dat hierdie plaag van geweld ons nog steeds teister.

Dit sluit die onlangse moord op boere en plaaswerkers in. Daar is geen aanvaarbare argument wat aangevoer kan word oor hierdie afskuwelike misdaad wat gepleeg word teen diegene wat bydra tot ons voedselsekerheid nie. Hierdie moorde is onmenslik en boosaardig, en moet deur alle vredeliewende Suid-Afrikaners veroordeel word. Ons het reeds ‘n onaanvaarbare hoë moordsyfer in Suid-Afrika.  Alhoewel ons verstaan ​​dat humeure ‘n kookpunt bereik, doen ons steeds ‘n beroep op selfbeheersing. Ons moet ons woede en frustrasies op enige wettige manier uitlaat – sonder om in die strik van geweldadigheid te val.

DIE AGS Sê NEE VIR DIE ELIMINERING VAN MENSLIKE LEWE – ONGEAG VAN RAS, GESLAG, GENERASIE, GELOOF OF ENIGE ANDER KLASSIFIKASIE.

Ons gebede is by alle gesinne wie se geliefdes vermoor is. Ons staan ​​in solidariteit met hulle in hul rou. Ek vra dat ons eerskomende Sondag ‘n oomblik van gebed aan hulle sal opdra. Laat ons ook bid vir God se beskerming op ons plaasgemeenskappe, vroue en kinders. Ek sal by die komende Nasionale Leierskapforum (NLF) ‘n versoek rig om te kyk hoe die AGS aksie kan neem ten opsigte van hierdie kwessie.

2. GESONDHEIDSDIENS: SONDAG, 18 Oktober 2020

Gesondheidssdiens Sondag is op 18 Oktober 2020. Hierdie dag het in die 1990’s in die Verenigde Koninkryk begin en gegroei tot ‘n wêreldwye instelling. Dit word op die derde Sondag van Oktober-maand gevier. Om gesondheidswerkers te eer lê na aan God se hart (Matteus 25: 37-49). Ons Here Jesus het besorgdheid oor die siekes en kreupeles getoon (Johannes 5: 1-15). Baie van ons AGS lidmate maak deel uit van die voorste linie in die gesondheidsektor. Baie van hierdie gesondheidswerkers werk onder moeilike omstandighede en is nie immuun teen moegheid, angs en spanning nie.

Ons sien die belangrike rol wat gesondheidswerkers gedurende die piek van die koronavirus-pandemie gespeel het. Baie van hulle het hul lewens verloor. Steeds hou hulle aan om hierdie belangrike taak te vervul.

 

Ons moet almal een of ander tyd in ons lewens van gesondheidsdienste gebruik maak. Die komende Sondag bied aan ons die geleentheid om lidmate en plaaslike gemeenskapslede wat in gesondheidsorg werk –  te erken, te waardeer en te ondersteun. Hierdie persone sluit in mediese dokters, verpleegsters, versorgingsassistente, maatskaplike werkers, maatskaplike sorgwerkers, arbeidsterapeute, hospitaaladministrateurs, portiers, skoonmakers, matrones, laboratoriumpersoneel en mense wat in baie ander rolle dien.

Kom ons vier hulle werk en dank God daarvoor. Laat ons ook bid vir die bedroefde gesinne van gesondheidswerkers wat hul lewens verloor het a.g.v. die koronavirus-pandemie. Laai gerus die volgende hulpbron af:
https://afm-ags.org/category/media/

Seën!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 9 October 2020

Download the PDF-version here:

AFM 9 OCT ENG Newsletter

RESOURCES

1. Circular, 22 September 2020  (Pastor’s Appreciation – Point Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf 

2. AFM Welfare R1-Campaign

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/ 

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf 

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf 

AFM Fellow-Colleague,

1. OCTOBER: PASTOR’S APPRECIATION MONTH

The General Secretary, Dr. Henri Weideman has issued an AFM Circular, dated 22 September 2020 to our Pastors, Local Assembly Secretaries, Regional Secretaries/Administrators and Secretaries of the Departments – on the appreciation of our Pastors, spouses and children.

I am writing on behalf of the broader AFM to you all, to express our deepest appreciation and gratitude for your ministry in the AFM of SA and beyond. We have just weathered the wave of the novel coronavirus pandemic. We have been through stringent national lockdown rules. The way we do ministry was disrupted and our church finances took a knock. Through it all you kept your ministry posts firmly and faithfully. We are not out of the woods yet. Coronavirus is still with us. I am requesting that we also remember and stand in solidarity with the widows, the widowers and the dependents of our colleagues who succumbed to the pandemic. This would mitigate the pain of their loss.

Allow me to also thank you for your prayer and moral support you have demonstrated to me, my spouse and, also the National Office Bearers – including the entire National Office staff. My prayer is that God, who has called you, will continue to sustain and strengthen you. May you enjoy good health and may all go well with you and your family – even as your soul is getting along well (3 John 2).

2. AFM CALENDAR 2021

Kindly note that an additional date to the AFM Calendar was added:

Female Pastor’s Forum on  2nd May 2021

To download the updated AFM Calendar, kindly click below:

https://afm-ags.org/category/media/

3. AFM WELFARE: VACANCY

Kindly take note of a vacancy for a Registered Nurse at the Touwsrivier AGS Ouetehuis.

Vacancy: Registered Nurse

REQUIREMENTS:

* Proof of 2020 Registration with South African Nursing Council.

* Management & Geriatric experience.

* Must be willing to relocate to Touwsriver.

* Must be able to speak Afrikaans.

Send CV to: [email protected]

Closing Date: 16 October 2020

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 9 Oktober 2020

Laai die PDF-Weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 9 OKT AFR Newsletter

HULPBRONNE:

1. Omsendbrief, 22 September 2020 (Pastoor Waarderingsmaand – Punt Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AGS Mede-Kollega,

1. OKTOBER: PASTOOR WAARDERINGSMAAND

Die Algemene Sekretaris, Dr. Henri Weideman, het ‘n AGS Omsendbrief uitgereik op 22 September 2020 aan Pastore en Sekretarisse van plaaslike Gemeentes, Streeksekretarisse/Administrateurs en Sekretarisse van Departemente – rakende die waardering van ons Pastore, hul eggenote en kinders.

Ek skryf namens die groter AGS aan jou om ons innige waardering en dankbaarheid te betoon vir jou volgehoue bediening in die AGS van SA.  Ons het die koronavirus-pandemie deurstaan. Ons het streng nasionale inperkingsregulasies deurgemaak. Die manier waarop ons bedien is ontwrig en ons finansies het ‘n knou gekry. Deur alles het jy jou bedieningspos stewig en getrou in plek gehou. Ons is nog steeds nie uit gevaar nie. Die koronavirus is nog steeds met ons. Ek vra dat ons ook die  weduwees, die wewenaars en die afhanklikes van ons kollegas wat as gevolg van die pandemie oorlede is, ook onthou en bystaan.  Dit sal die pyn van hul verlies versag.

Ek wil jou graag bedank vir jou gebede en morele ondersteuning wat jy aan my, my eggenoot en ook die Nasionale Ampsdraers getoon het – insluitende die personeel van die AGS Nasionale Kantoor. My gebed is dat God wat jou geroep het, jou sal onderhou en versterk. Mag jy goeie gesondheid geniet en mag dit met jou en jou gesin goed gaan, soos dit geestelik met jou goed gaan (3 Johannes 2).

2. AGS KALENDER 2021

Let daarop dat ‘n addisionele datum by die AGS-kalender bygevoeg is:

Female Pastor’s Forum  2de Mei 2021

Klik hieronder om die opgedateerde AGS-kalender af te laai:

https://afm-ags.org/category/media/

3. AGS WELSYN: VAKATURE

Neem asseblief kennis van ‘n vakature vir ‘n Geregistreerde Verpleegkundige.

AGS Ouetehuis

Vakature: Geregistreerde Verpleegkundige

VEREISTES:

*Bewys van 2020 Registrasie met Suid Afrikaanse Verplegingsraad.

*Bestuur en Geriatriese Ervaring.

*Moet bereid wees om na Touwsrivier te verhuis.

*Moet Afrikaans-magtig wees.

Stuur CV na: [email protected]

Sluitingsdatum: 16 Oktober 2020 

Seën!

MG Mahlobo