Newsflash: Friday, 25 February 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 25 February 2022

RESOURCES

1. AFM of SA: National Calendar 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/  

2. National Children’s Ministry: 2022 GBM Notice, Registration & Supporting Annexures (Urgent!)
https://afm-ags.org/national-childrens-ministry-resources/

3. 2022 NOB Empowerment: Programme
https://afm-ags.org/2022-nob-empowerment-visits/

Dear Colleague,

1. THE AFM OF SA BECOMES A MEMBER OF THE WCC (World Council of Churches)

The AFM of SA was formally accepted as a full member of the World Council of Churches (WCC) on 14 February 2022.  The AFM’s presence grows this ecumenical fellowship to 352 members in 120 countries. In the WCC the world’s Christian churches, whilst staying true to their own beliefs, endeavour to work together on matters of mutual interest and a Christian witness in the world.

Although the AFM of SA’s membership has been under consideration since 2019, involvement with the WCC started with Pastor David du Plessis and later Pastor Frank Chikane. Pastor David du Plessis first engaged the WCC in 1951. He was subsequently invited by the then Secretary General of the WCC Dr Visser’t Hooft, to be a Pentecostal observer at the WCC General Assembly in 1954 (where he was first called “Mr Pentecost.”) and in 1961 respectively. David du Plessis in explaining his ecumenical involvement, called himself an “ecumaniac.”

Pastor Frank Chikane became Coordinator and then Director of the Institute for Contextual Theology (ICT) from 1980-1987, during which time he interacted with the WCC. Between 1987-1994 he was General Secretary of the South African Council of Churches (SACC) and participated in conferences and activities of the WCC and the All-Africa Conference of Churches (AACC) as representative of the SACC. This interaction continued between 2014 and 2021 when he was the Vice President of the SACC. Pastor Frank Chikane was appointed Moderator of the Churches Commission on International Affairs (CCIA) of the WCC in 2016, a position which he holds up to date.

In March 2019 the National Leadership Forum (NLF) of the AFM of SA, after considering the advantages of strengthening the Pentecostal voice from South Africa in the world, decided to apply for membership of the WCC. A WCC delegation visited the AFM and consulted with the National Office Bearers (NOB), as well as the leadership of the National Departments to establish the history, structure and operational integrity of the church. They also visited the Sunday services of some Assemblies representing the diversity of the AFM.

In 2021 the WCC Central Committee met from 23-29 June (online due to the Covid pandemic) and engaged Dr Henri Weideman, the then General Secretary, on amongst other things the AFM’s Confession of Faith. They wanted to ensure that the AFM of SA subscribes and truly believes in the Bible as the Word of God, and in the Triunity of God as the Father, the Son and the Holy Spirit.

Although the AFM is the eighth Pentecostal Church (six from Latin America and one from Angola) to become a member of the WCC, it is the first member of the Pentecostal World Fellowship to obtain membership. We believe that the AFM of SA can and will make a positive contribution to the Pentecostal witness in this worldwide fellowship of Christian Churches.

2. 2022 NOB EMPOWERMENT VISITS

The National Office Bearers (NOB) are looking forward to once again being able to meet in person with our Pastors, Governing Body Members, Departments, Assembly Representatives and Youth, during the Regional NOB Empowerment for 2022. This year we will be sharing on the theme of Stewardship to which we are all called as believers and servants of God. Stewardship is also an important part of our Missional Strategy under the focus area of Governance.

God willing, we will be at the following venues on the following dates:
04-05 March: Limpopo (AFM Taberna Dei Mother Assembly) & Mpumalanga (Communio Nelspruit).
08-09 April: Gauteng (AGS Herlewingsentrum, Pretoria) & North-West (AFM Oase, Klerksdorp).
20-21 May: Northern Cape (AFM Rehobot, Upington) & Eastern Cape (Gees en Lewe, East London).

DURBAN PHOTOS:

 
3. PCD (Pastor’s Continuous Development): UPDATE

Pastors, kindly take note that the 2022 PCD Register and -Framework were sent to all the Regional PCD Coordinators. Please ensure that you get a copy thereof. Unfortunately, we are experiencing trouble uploading it to the PCD Website – as a temporary solution we uploaded all mentioned PCD documents to the following link on the AFM of SA website for your easy reference:

https://afm-ags.org/category/media/

4. AFM NATIONAL YOUTH CONFERENCE

Friendly Regards
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 25 Februarie 2022

Laai hierdie Nuusflits af in PDF-formaat (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 25 Februarie 2022

 

HULPBRONNE

1. AGS van SA: Nasionale Kalender 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/

2. Nasionale Kinderbediening: 2022 GBM Kennisgewing, Registrasie & Ondersteunende Bylaes (Dringend!)
https://afm-ags.org/national-childrens-ministry-resources/

3. 2022 NOB Bemagtigings Besoeke: Program
https://afm-ags.org/2022-nob-empowerment-visits/

 

AGS Kollega,

1. DIE AGS VAN SA WORD ‘N LID VAN DIE WRK (reld Raad van Kerke)

The AGS van SA is op 14 Februarie 2022 formeel aanvaar as ‘n volle lid van die Wêreldraad van Kerke (WRK).  Die AGS se teenwoordigheid brei hierdie ekumeniese genootskap uit tot 352 lede in 120 lande.  In die WRK poog die wêreld se Christen kerke om saam te werk aan sake van wedersydse belang, en om die Christelike getuienis in die wêreld uit te bou, terwyl hulle getrou bly aan hul eie oortuigings.

Hoewel die AGS van SA se lidmaatskap sedert 2019 oorweeg word, het betrokkenheid by die WRK by Pastoor David du Plessis en later Pastoor Frank Chikane begin. Pastoor David du Plessis het die eerste keer in 1951 interaksie met die WRK gehad. Hy is daarna deur die destydse Sekretaris-Generaal van die WRK, Dr Visser’t Hooft, genooi om in 1954 ‘n Pinksterwaarnemer by die WRK se Algemene Vergadering te wees. Hier is hy die eerste keer “Mr Pentecost” genoem. Hy het ook die WRK se Algemene Vergadering in 1961 bygewoon. David du Plessis het in sy ekumeniese betrokkenheid homself ‘n “ecumaniac” genoem.

Pastoor Frank Chikane was van 1980 tot 1987 koördineerder en daarna Direkteur van die Instituut vir Kontekstuele Teologie (ICT), en het in hierdie tyd met die WRK geskakel. Tussen 1987 en 1994 was hy algemene sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) en het hy deelgeneem aan konferensies en aktiwiteite van die WRK en die All-Africa Conference of Churches (AACC) as verteenwoordiger van die SARK. Hierdie interaksie het tussen 2014 en 2021 voortgeduur toe hy die Visepresident van die SARK was. Pastoor Chikane is in 2016 as moderator van die Kerkekommissie oor Internasionale Aangeleenthede (CCIA) van die WRK aangestel, ‘n posisie wat hy tot op hede beklee.

Gedurende Maart 2019 het die Nasionale Leierskapforum (NLF) van die AGS van SA, nadat hulle die voordele van die versterking van die Pinksterstem uit Suid-Afrika in die wêreld oorweeg het, besluit om aansoek te doen vir lidmaatskap van die WRK.  ‘n WRK afvaardiging het die AGS besoek en met die Nasionale Ampsdraers (NOB), asook die leierskap van die Nasionale Departemente gekonsulteer om die geskiedenis, struktuur en operasionele integriteit van die kerk te bevestig. Hulle het ook Sondagdienste van ‘n paar Gemeentes wat die diversiteit van die AGS verteenwoordig, besoek.

In 2021 het die WRK se sentrale komitee van 23 tot 29 Junie (aanlyn weens die Covid-pandemie) vergader en Dr Henri Weideman, die destydse Algemene Sekretaris, ondervra oor onder meer die AGS se Geloofsbelydenis. Hulle wou verseker dat die AGS van SA glo in die Bybel as die Woord van God en in die Drie-eenheid van God as die Vader, die Seun en die Heilige Gees.

Alhoewel die AGS die agtste Pinksterkerk (ses van Latyns-Amerika en een van Angola) is om ‘n lid van die WRK te word, is dit die eerste lid van die Pinkster Wêreldgenootskap (Pentecostal World Fellowship) om lidmaatskap te verkry. Ons glo dat die AGS van SA ‘n positiewe bydrae kan en sal lewer tot die Pinkstergetuienis in hierdie wêreldwye gemeenskap van Christelike Kerke.

2. 2022 NOB BEMAGTIGINGS BESOEKE

Ons sien daarna uit om weer persoonlik met ons Pastore, Kerkrade, Departemente, die Jeug en verteenwoordigers van Gemeentes te kan ontmoet tydens die NOB Bemagtigings Besoeke aan ons streke. Hierdie jaar gesels ons oor die tema van Rentmeesterskap, wat deel van ons almal as gelowiges en dienaars van God se roeping, uitmaak. Rentmeesterskap is ook ‘n belangrike deel van ons Missionale Strategie onder die fokus area van Goeie Bestuur (Governance).

    

As die Here wil, sal ons by die volgende plekke op die volgende oorblywende datums wees:
04-05 Maart: Limpopo (AGS Taberna Dei Moedergemeente) & Mpumalanga (Communio Nelspruit).
08-09 April: Gauteng (AGS Herlewingsentrum, Pretoria) & Noordwes (AGS Oase, Klerksdorp).
20-21 Mei: Noord-Kaap (AGS Rehobot, Upington) & Oos-Kaap (Gees en Lewe, Oos-Londen).

DURBAN FOTOS:

 

3. PCD (Pastor’s Continuous Development): KENNISGEWING

Pastore, neem asseblief kennis dat die 2022 PCD Register en -Raamwerk aan al die Streek-PCD- Koördineerders gestuur is. Maak asseblief seker dat jy ‘n afskrif daarvan kry. Ongelukkig ondervind ons probleme om dit op die PCD-webwerf te laai – as ‘n tydelike oplossing het ons ‘n skakel geskep op die AGS-webblad:

https://afm-ags.org/category/media/

4. AGS NASIONALE JEUG KONFERENSIE 2022

 
Vriendelike Groete
Henri Weideman

AFM Newsflash: Friday, 11 February 2022

Download the PDF-version here (e-mail & print-friendly:

AFM Newsflash 11 February 2022


RESOURCES

1. AFM of SA: National Calendar 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/  

2. National Children’s Ministry: 2022 GBM Notice, Registration & Supporting Annexures (Urgent!)
https://afm-ags.org/national-childrens-ministry-resources/

3. 2022 NOB Empowerment: Programme
https://afm-ags.org/2022-nob-empowerment-visits/

Dear Colleague,

1. CONTINUOUS & INTENTIONAL PRAYER FOR SOUTH AFRICA

I am aware of different matters of concern relating to the safety, stability and future growth of our beloved country South Africa. I am calling on all our Pastors to make the future of South Africa, especially in terms of our national political and governance context, as well as national safety and security, a matter of urgent and continuous prayer – both in your personal life, as well as in the prayers of your local assembly.

This is not about any political party philosophy or -agenda, but about the future growth and stability of our country. Regardless of our political beliefs, all of us want the same things: good governance, jobs, basic services and safety. As a church and as Christians we must speak on every platform about our expectations of a country governed with integrity, honesty and in the best interest of all its people. We must be vocal against any form of corruption and pray for the peace and prosperity of South Africa.

I echo the words of Paul in 1 Timothy 2:1-2 (ESV) where he said: I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way.”

2. EMPOWERMENT OF REGIONAL LEADERS

During the week of 7 February 2022, the National Office Bearers (NOB) started with the annual empowerment of our Regional- and Departmental Leaders. We will be doing so in Gauteng, Cape Town and Durban respectively. The President and Deputy President will be engaging the Regional- and Departmental leaders on the issue of “Leadership in Uncertain Times”. The General Secretary and General Treasurer will be spending time with the Regional Secretaries, Administrators and Treasurers on important matters regarding their responsibilities on a Regional- and Assembly level.

We trust that the issues addressed, and the material made available will also be used by the Regional Office Bearers and -Committees to empower the Pastors and Governing Body representatives in their respective Regions. The purpose is to empower and enable our Regional and local structures to lead and govern with competence and integrity, whilst upholding the testimony and good name of the AFM.

 
 

3. 2022 NOB EMPOWERMENT VISITS

The National Office Bearers (NOB) are looking forward to once again being able to meet in person with our Pastors, Governing Body Members, Departments, Assembly Representatives and Youth, during the Regional NOB Empowerment for 2022. This year we will be sharing on the theme of Stewardship to which we are all called as believers and servants of God. Stewardship is also an important part of our Missional Strategy under the focus area of Governance.

 
God willing, we will be at the following venues on the following dates:
18-19 February: Kwazulu-Natal (Amanzimtoti).
04-05 March: Limpopo (AFM Taberna Dei Mother Assembly) & Mpumalanga (Communio Nelspruit).
08-09 April: Gauteng (AGS Herlewingsentrum, Pretoria) & North-West (AFM Oase, Klerksdorp).
20-21 May: Northern Cape (AFM Rehobot, Upington) & Eastern Cape (Gees en Lewe, East London).
4. PCD (Pastor’s Continuous Development): UPDATE

Pastors, kindly take note that the 2022 PCD Register and -Framework were sent to all the Regional PCD Coordinators. Please ensure that you get a copy thereof. Unfortunately, we are experiencing trouble uploading it to the PCD Website – as a temporary solution we uploaded all mentioned PCD documents to the following link on the AFM of SA website for your easy reference:
https://afm-ags.org/category/media/

Friendly Regards
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 11 Februarie 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AGS Nuusflits Vrydag 11 Februarie 2022

HULPBRONNE

1. AGS van SA: Nasionale Kalender 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/

2. Nasionale Kinderbediening: 2022 GBM Kennisgewing, Registrasie & Ondersteunende Bylaes (Dringend!)
https://afm-ags.org/national-childrens-ministry-resources/

3. 2022 NOB Bemagtigings Besoeke: Program
https://afm-ags.org/2022-nob-empowerment-visits/

AGS Kollega,

1. SPESIFIEKE EN VOLGEHOUE GEBED VIR SUID-AFRIKA

Ek is bewus van verskeie kommerwekkende sake rakende die veiligheid, stabiliteit en toekomstige groei van ons geliefde land Suid-Afrika. Ek doen ‘n beroep op ál ons Pastore om die toekoms van Suid-Afrika ‘n fokus van ernstige en volgehoue gebed te maak – beide in jou persoonlike lewe, sowel as in die gebede van jou plaaslike gemeente. Dit geld veral vir ons nasionale politieke en ekonomiese konteks asook nasionale veiligheid en sekuriteit.

Dit gaan nie oor enige politieke partyfilosofie of -agenda nie, maar oor die toekomstige groei en stabiliteit van ons land. Ongeag ons politieke oortuigings wil ons almal dieselfde dinge hê: Goeie bestuur, werk, basiese dienste en veiligheid. As ‘n kerk en as Christene moet ons op elke platform praat oor ons verwagtinge van ‘n land wat met integriteit, eerlikheid en in die beste belang van al haar mense regeer word. Ons moet teen enige vorm van korrupsie optree en bid vir die vrede en voorspoed van Suid-Afrika.

Ek eggo die woorde van Paulus in 1 Timoteus 2:1-2 (AFR83) waar hy gesê het: “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.”

2. BEMAGTIGING VAN STREEKLEIERS

Gedurende die week van 7 Februarie 2022 het die Nasionale Ampsdraers begin met die jaarlikse bemagtiging van ons Streeks- en Departementele leiers. Ons sal dit onderskeidelik in Gauteng, Kaapstad  en Durban doen. Die President en Visepresident sal met die Streeks- en Departementele leiers gesels oor “Leierskap in Onsekere Tye”.  Die Hoofsekretaris en Hooftesourier sal tyd spandeer met Streeksekretarisse, Administrateurs en Tesouriers oor belangrike aangeleenthede rakende hul verantwoordelikhede op Streek- en plaaslike gemeentevlak.

Ons vertrou dat die kwessies wat aangespreek word en die materiaal wat beskikbaar gestel word, ook deur die Streeks Ampsdraers en -komitees gebruik sal word om die pastore en verteenwoordigers van die Bestuursliggaam in hul onderskeie streke te bemagtig. Die doel is om ons streeks- en plaaslike strukture toe te rus en in staat te stel om met bevoegdheid en integriteit te lei, terwyl die getuienis en goeie naam van die AGS gehandhaaf word.

3. 2022 NOB BEMAGTIGINGS BESOEKE

Ons sien daarna uit om weer persoonlik met ons Pastore, Kerkrade, Departemente, die Jeug en verteenwoordigers van Gemeentes te kan ontmoet tydens die NOB Bemagtigings Besoeke aan ons streke. Hierdie jaar gesels ons oor die tema van Rentmeesterskap, wat deel van ons almal as gelowiges en dienaars van God se roeping, uitmaak. Rentmeesterskap is ook ‘n belangrike deel van ons Missionale Strategie onder die fokus area van Goeie Bestuur (Governance).

   

As die Here wil, sal ons by die volgende plekke op die volgende oorblywende datums wees:
18-19 Februarie: KwaZulu-Natal (Amanzimtoti).
04-05 Maart: Limpopo (AGS Taberna Dei Moedergemeente) & Mpumalanga (Communio Nelspruit).
08-09 April: Gauteng (AGS Herlewingsentrum, Pretoria) & Noordwes (AGS Oase, Klerksdorp).
20-21 Mei: Noord-Kaap (AGS Rehobot, Upington) & Oos-Kaap (Gees en Lewe, Oos-Londen).

4. PCD (Pastor’s Continuous Development): KENNISGEWING
Pastore, neem asseblief kennis dat die 2022 PCD Register en -Raamwerk aan al die Streek-PCD- Koördineerders gestuur is. Maak asseblief seker dat jy ‘n afskrif daarvan kry. Ongelukkig ondervind ons probleme om dit op die PCD-webwerf te laai – as ‘n tydelike oplossing het ons ‘n skakel geskep op die AGS-webblad:

https://afm-ags.org/category/media/ 

Vriendelike Groete
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 28 January 2022

Download the PDF version below (e-mail & print-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 28 January 2022

 

RESOURCES

1. AFM of SA: National Calendar 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/  

2. National Children’s Ministry: 2022 GBM Notice, Registration & Supporting Annexures (Urgent!)
https://afm-ags.org/category/media/

3. National Children’s Ministry: Circular 1 of 2022
https://afm-ags.org/category/media/

4. 2022 NOB Empowerment: Programme
https://afm-ags.org/category/events/

 

1. A MONTH OF PRAYER & FASTING
As we approach the end of our prayer and fasting month for January 2022, I want to remind you that prayer (and fasting) is not something we do or just focus on for one month of every year: As believers, we believe in the power of the spiritual disciplines of prayer and fasting – to touch God and to transform us as human beings.Prayer and fasting do not help us to gain more of God’s acceptance or love. We already have that. It assists us to focus better on God and to broaden our understanding of His vision and plan for our lives. It also helps us to hear His voice better. Prayer and fasting remind me of the words of David in 2 Samuel 22:21 (The Message): “God made my life complete when I placed all the pieces before Him.”

 

May we continue to place the pieces of everything that is unresolved or broken in our own lives and in our communities before God in prayer. One of our best actions in the current time of uncertainty is to focus on and continue to grow in our regular practice of prayer and fasting.

2. STRATEGIC INTENT
The newly-elected National Office Bearers (NOB) spent a few days at the beginning of January 2022 to focus on defining our strategic intent for the current term. We will be sharing that, as well as the accompanying goals and action steps to turn it into reality with you shortly.
3.  2022 NOB EMPOWERMENT VISITS
The National Office Bearers (NOB) are looking forward to once again being able to meet in person with our Pastors, Governing Body Members, Departments, Assembly Representatives and Youth, during the Regional NOB Empowerment for 2022. This year we will be sharing on the theme of Stewardship to which we are all called as believers and servants of God. Stewardship is also an important part of our Missional Strategy under the focus area of Governance.

 
God willing, we will be at the following venues on the following dates:
04-05 February: Cape (AFM Bellville) & Free State (AFM Jubilate, Bloemfontein).
18-19 February: Kwazulu-Natal (Amanzimtoti).
03-05 March: Limpopo (AFM Taberna Dei Mother Assembly) & Mpumalanga (Communio Nelspruit).
08-09 April: Gauteng (AGS Herlewingsentrum, Pretoria) & North-West (AFM Oase, Klerksdorp).
20-21 May: Northern Cape (AFM Rehobot, Upington) & Eastern Cape (Gees en Lewe, East London).

4. NATIONAL CHILDREN’S MINISTRY: UPDATES

Dear beloved in the name of our Lord and Saviour Jesus Christ,Resumption Of Children’s Ministry Activities and Election Of Regional Ministry Structures

It has been more than 20 months since we were hit by the Covid-19 pandemic and the activities of the Children’s Ministry were severely disrupted in our structures and assemblies. In this regard, I direct that all Children’s Ministry activities resume with immediate effect in all the structures and assemblies – under strict Covid-19 protocols and regulations. Some assemblies have done well in ensuring that the spiritual needs of the children are taken care of and carried on with regional activities. However, there are still places where Children’s Ministry activities are suspended for no reason. I, therefore, encourage and urge all of us to resume Children’s Ministry activities with immediate effect.

I take it that by now all Children’s Ministry Regional Committees have been elected and are in place. If not, kindly do so before the end of February 2022 in preparation for the NCM Elective Conference on 19 March 2022.

Kindly download all relevant information as mentioned above from the AFM of SA website:
https://afm-ags.org/category/media/

  • NCM Circular 1 of 2022
  • NCM 2022 GBM Notice, Registration & Supporting Annexures
Yours in the Lord’s Service
Past. Sam Tshabalala
(NCM: National Director)Friendly Regards
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 28 Januarie 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik uit te druk of te stuur per e-pos):

AGS Nuusflits: Vrydag, 28 Januarie 2022

 

HULPBRONNE

1. AGS van SA: Nasionale Kalender 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/

2. Nasionale Kinderbediening: 2022 GBM Kennisgewing, Registrasie & Ondersteunende Bylaes (Dringend!)
https://afm-ags.org/category/media/

3. Nasionale Kinderbediening: Omsendbrief 1 van 2022
https://afm-ags.org/category/media/

4. 2022 NOB Bemagtigings Besoeke: Program
https://afm-ags.org/category/events/

AGS Kollega,

1. ‘N MAAND VAN VAS EN GEBED

Soos ons die einde van ons vas- en gebedsmaand vir Januarie 2022 nader, wil ek jou daaraan herinner dat gebed (en vas) nie iets is waarop ons net gedurende een maand van elke jaar moet op fokus nie: As gelowiges glo ons in die krag van die geestelike dissiplines van gebed en vas – om God aan te raak en om ons as mense te transformeer.

Gebed en vas help ons nie om meer van God se aanvaarding of liefde te verkry nie. Ons het dit reeds. Dit help ons om beter op God te fokus en om ons begrip van Sy visie en plan vir ons lewens te verbreed. Dit help ons ook om Sy stem beter te hoor. Die aksie van gebed en vas herinner my aan die woorde van Dawid in 2 Samuel 22:21 (The Message): “God made my life complete when I placed all the pieces before Him.”

Mag ons voortgaan om die stukke van alles wat onopgelos of gebreek is in ons eie lewens en in ons gemeenskappe, voor God te plaas in gebed. Een van ons beste aksies in die huidige tyd van onsekerheid is beslis om te fokus op, en voortdurend te groei in ‘n gereelde praktyk van gebed en vas.

2. STRATEGIESE BEPLANNING

Die Nasionale Ampsdraers (NOB) het aan die begin van Januarie 2022 ‘n paar dae spandeer om te fokus op die uitklaring van ons strategiese voorneme vir die huidige termyn. Ons sal dit, sowel as die gepaardgaande doelwitte en aksiestappe om dit te realiseer, binnekort met jou deel.

3. 2022 NOB BEMAGTIGINGS BESOEKE
Ons sien daarna uit om weer persoonlik met ons Pastore, Kerkrade, Departemente, die Jeug en verteenwoordigers van Gemeentes te kan ontmoet tydens die NOB Bemagtigings Besoeke aan ons streke. Hierdie jaar gesels ons oor die tema van Rentmeesterskap, wat deel van ons almal as gelowiges en dienaars van God se roeping, uitmaak. Rentmeesterskap is ook ‘n belangrike deel van ons Missionale Strategie onder die fokus area van Goeie Bestuur (Governance).

  

As die Here wil, sal ons by die volgende plekke op die volgende datums wees:

04-05 Februarie: Kaap (AGS Bellville) & Vrystaat (AGS Jubilate, Bloemfontein).

18-19 Februarie: KwaZulu-Natal (Amanzimtoti).

03-05 Maart: Limpopo (AGS Taberna Dei Moedergemeente) & Mpumalanga (Communio Nelspruit).

08-09 April: Gauteng (AGS Herlewingsentrum, Pretoria) & Noordwes (AGS Oase, Klerksdorp).

20-21 Mei
: Noord-Kaap (AGS Rehobot, Upington) & Oos-Kaap (Gees en Lewe, Oos-Londen).

 

4. NASIONALE KINDERBEDIENING: KENNISGEWINGS
Groete in die naam van die Here ons Verlosser, Jesus Christus!

Hervatting van Kinderbediening Aktiwiteite & Verkiesing Van Streekbedieningstrukture

 

Dit is meer as 20 maande sedert ons deur die Covid-19-pandemie getref is en die aktiwiteite van die Kinderbediening ernstig ontwrig is in ons strukture en Gemeentes. In hierdie verband wil ek aanbeveel dat alle Kinderbedienings-aktiwiteite met onmiddellike effek in al die strukture en Gemeentes hervat word – onder streng Covid-19-protokol en regulasies. Sommige Gemeentes het goed gevaar om te verseker dat daar na die geestelike behoeftes van ons kinders omgesien was en daar was ook Gemeentes wat voortgegaan het met streeksaktiwiteite. Daar is egter steeds Gemeentes waar Kinderbedienings-aktiwiteite sonder rede opgeskort is. Daarom moedig ek almal van ons aan om Kinderbedienings-aktiwiteite met onmiddellike effek te hervat.

Teen hierdie tyd behoort die verkiesings vir alle Kinderbediening Streekskomitees alreeds plaasgevind het. Indien nie, wil ek vra dat hierdie verkiesings sal plaasvind teen die einde van Februarie 2022 – ter voorbereiding van die NCM GBM wat gaan plaasvind op 19 Maart 2022.

Laai gerus alle relevante inligting, soos hierbo genoem, van die AGS van SA se webwerf af:
https://afm-ags.org/category/media/

  • NCM Omsendbrief 1 van 2022
  • NCM 2022 GBM Kennisgewing, Registrasie en Ondersteunende Bylaes

In die Here se Diens
Past. Sam Tshabalala
(NCM: Nasionale Direkteur)

Vriendelike Groete
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 14 January 2022

Download the Newsflash in PDF format below (e-mail & printer-friendly):

NEWSFLASH: Friday, 14 January 2022

 

RESOURCES

1. AFM of SA: National Calendar 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/

2. Prayer & Fasting – January 2022 (New!)
https://youtu.be/RAfncm_j30w

3. NOB Inauguration Photo Album: Highlights
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1586119138392238&type=3

1. A MONTH OF PRAYER & FASTING

January is our month for Prayer and Fasting. I want to encourage you to set time apart as an individual and as an assembly or small group to really focus on prayer and fasting. Through prayer, we can share our hearts with God and through fasting, we can regain spiritual focus and hear God’s voice. As believers, we are changed by praying and fasting – focussing less on the world around us and more on God in us and with us.

Join me as we look at various scriptures about prayer and fasting in Matthew, Jeremiah, 2 Samuel and 2 Chronicles. Let us be quiet, pray and study God’s Word. Let us allow God’s power to work in us. May every one of us experience spiritual renewal and refreshment as we enter a month of Prayer and Fasting.

2. 2022 ACADEMIC YEAR: ENCOURAGEMENT AND HOPE

Although many learners and students would probably rather continue to enjoy their vacation, the new academic year is starting and comes with new challenges and exciting opportunities. The last few years have been challenging due to the Covid-19 pandemic, the lack of resources for many, as well as the absence of access to and availability of enough job opportunities. However, it is important that we encourage our children and students to do their best in making use of the opportunities available.

There are two Bible verses that I think parents and grandparents can share with their children and grandchildren at the beginning of (and throughout) the 2022 academic year:

Joshua 1:9 (New Living Translation): “Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go.”

Ensure the learners and students in your household with this promise in God’s Word that He will be wíth them – wherever they go and whatever they have to face this year. Many learners, especially those going to school for the first time and those moving from primary to secondary school, as well as students enrolling in tertiary institutions, are anxious and feel insecure in the new environment that they must confront and navigate. This also applies to those for whom the previous academic year did not result in attaining the grades that were expected.

Parents should not ridicule or downplay this but rather encourage them to be strong and courageous. A positive and brave attitude is very powerful in facing the challenges of the new year.  It is even more potent if it is based on the foundation of knowing and believing that God will never forsake you but will be with you all the way.

Secondly, 1 Thessalonians 5: 16-18 (New Living Translation) gives some guidance as to the best attitude and approach a learner and student can have to the new academic year: “Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God’s will for you who belong to Christ Jesus.”

I can confirm from experience, the transformative and supportive power of a thankful, praying, and joyful attitude – instilled and continuously nurtured in the life of learners and students by the example and mentorship of parents and grandparents. We can teach our children and young people to be authentically joyful, despite circumstances – to find something to be thankful for in all situations and to learn to pray about everything and to trust God for the outcome, whilst they are doing the best that they can from their side.

Encourage the learners and students in your household to shine in this academic year like the stars that they are and ensure them of your support and prayers. My prayer is that all our children and young people will experience God’s enabling Presence and Guidance in 2022.

 

3.    BACK TO SCHOOL MESSAGE: AFM OF SA NCM DIRECTOR

Yesterday we shared a special message from Past. Sam Tshabalala, the Director of the National Children’s Ministry (NCM) on The AFM of SA social media platforms (Facebook, Instagram & the MyAFM APP).

To download this message in PDF format, kindly click on the link below:

Back to School Message from NCM

4. MIL (Ministry Integrated Learning): NOTICE

The MIL workshops for 2022 commence shortly. The relevant dates and locations are as follow: Bellville (17-19 January), Pretoria (24-26 January) and Amanzimtoti (31 January – 2 February).

We are looking forward to welcoming the new group of MIL participants, one of the largest we’ve had in the last few years! Mentors of the MIL participants are encouraged to accompany their charges! First–time mentors are our guests, meaning they do not have to pay the workshop Registration Fee and they receive 10 PCD credits as well.

In the light of the relaxation of Covid-restrictions, all Pastors are again welcome to attend these workshops throughout the year for PCD purposes – although Covid-protocols will still be observed.

For any enquiries, feel free to contact the MIL Coordinator:
Dr Christo van den Berg
[email protected]
082 086 6269

Kind Regards
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 14 Januarie 2022

Laai hierdie e-pos af in PDF-formaat (om maklik aan te stuur of uit te druk):

Nuusflits: Vrydag, 14 Januarie 2022

 

HULPBRONNE

1. AGS van SA: Nasionale Kalender 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/

2. Vas & Gebed – Januarie 2022 (Nuut!)
https://youtu.be/RAfncm_j30w

3. NOB Inhuldiging Foto Album: Hoogtepunte
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1586119138392238&type=3

AGS Kollega,

1. ‘N MAAND VAN VAS EN GEBED

Januarie is ons maand in die AGS vir vas en gebed. Ek wil jou aanmoedig om tyd af te sonder om werklik hierop te fokus – as individu en ook as ‘n Gemeente of kleingroep. Deur gebed kan ons ons harte met God deel en deur te vas, kan ons ons geestelike fokus herwin en God se stem hoor. As gelowiges word ons verander deur hierdie proses – ons fokus minder op die wêreld om ons en meer op God in ons en saam met ons.

Kyk saam met my na verskeie skrifte oor gebed en vas in Matteus, Jeremia, 2 Samuel en 2 Kronieke. Laat ons stil wees, bid en God se Woord bestudeer. Laat toe dat God se krag in jou werk. Mag elkeen van ons geestelike vernuwing en verkwikking ervaar soos ons onsself afsonder in hierdie maand van vas en gebed.

2. 2022 AKADEMIESE JAAR: BEMOEDIGING EN HOOP

Alhoewel baie leerders en studente waarskynlik eerder sal wil voortgaan om hul vakansie te geniet, begin die nuwe akademiese jaar alreeds en bring dit nuwe uitdagings en opwindende geleenthede. Die laaste paar jaar was uitdagend weens die Covid-19-pandemie, die gebrek aan hulpbronne vir baie – asook  die afwesigheid van toegang tot en beskikbaarheid van genoeg werksgeleenthede. Dit is egter belangrik dat ons ons kinders en studente sal aanmoedig om hul bes te gee en om gebruik te maak van die beskikbare geleenthede.

Daar is twee Bybelverse wat ek dink ouers en grootouers aan die begin van (en regdeur) die 2022 akademiese jaar met hul kinders en kleinkinders kan deel:

Josua 1:9 (Nuwe Lewende Vertaling): “Wees sterk en dapper. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan.”

Bemoedig die leerders en studente in jou huishouding met hierdie belofte in God se Woord, dat Hy by hulle sal wees – waar hulle ook al gaan en wat hulle ook al vanjaar moet  trotseer. Baie leerders, veral dié wat vir die eerste keer skool toe gaan en dié wat van laerskool na hoërskool skuif, asook studente wat by ‘n tersiêre inrigting inskryf, is angstig en voel onseker in die nuwe omgewing wat hulle moet konfronteer en navigeer. Dit geld ook vir diegene vir wie die vorige akademiese jaar nie die uitslae besorg het wat verwag was nie.

Ouers moenie hierdie ervaring ignoreer of ‘n bespotting daarvan maak nie, maar hulle eerder aanmoedig om sterk en vol selfvertroue te wees. ‘n Positiewe en dapper houding is baie kragtig om die uitdagings van die nuwe jaar in die gesig te staar. Dit is selfs nog sterker as dit gebaseer is op die wete en geloof dat God jou nooit sal verlaat nie, maar al die pad saam met jou is.

Tweedens, 1 Tessalonisense 5: 16-18  (Nuwe Lewende Vertaling) gee leiding oor die beste gesindheid en benadering wat ‘n leerder en student ten opsigte van die nuwe akademiese jaar kan hê: “Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag omdat julle met Jesus Christus verenig is”

Ek kan uit ervaring die transformerende en ondersteunende krag van ‘n dankbare, biddende en vreugdevolle houding in die lewe van leerders en studente bevestig. Veral waar dit ingeskerp en voortdurend gekweek word deur die voorbeeld en mentorskap van ouers en grootouers. Ons kan ons kinders en jongmense leer om eg vreugdevol te wees – ten spyte van omstandighede – om iets te vind om oor dankbaar te wees in alle situasies en om te leer om oor alles te bid en God te vertrou vir die uitkoms, terwyl hulle van hulle kant af die beste moontlik doen.

Moedig die leerders en studente in jou huishouding aan om in hierdie akademiese jaar te skyn soos die sterre wat hulle is. Verseker hulle van jou ondersteuning en gebede. My gebed is dat al ons kinders en jongmense God se bemagtigende Teenwoordigheid en Leiding in 2022 sal ervaar.

3. TERUG SKOOL TOE: ‘N SPESIALE BOODSKAP

Ons het gister ‘n spesiale boodskap vanaf Past. Sam Tshabalala, die Direkteur van die Nasionale Kinderbediening (NCM) gedeel op die AGS se sosiale media-platforms (Facebook, Instagram en die MyAFM-APP).

Om hierdie boodskap in PDF-formaat af te laai, klik gerus op die skakel hieronder:
Back to School Message from NCM

4. MIL (Ministry Integrated Learning): KENNISGEWING

Die 2022 MIL-werkswinkels begin binnekort. Die betrokke datums en waar dit aangebied word is as volg: Bellville (17-19 Januarie), Pretoria (24-26 Januarie) en Amanzimtoti (31 Januarie – 2 Februarie).

Ons sien uit daarna om die nuwe groep MIL-deelnemers te verwelkom, een van die grootste groepe wat ons die afgelope paar jaar het! Mentors word aangemoedig om ook die werkswinkels saam met die MIL-deelnemers by te woon. Eerste keer mentors is ons gaste wat beteken dat hulle nie die werkswinkel Registrasiefooi hoef te betaal nie en hulle ontvang ook 10 PCD-krediete.

Met Covid-beperkings wat verslap is, is alle Pastore weer welkom om hierdie werkswinkels deur die loop van die jaar by te woon vir PCD doeleindes – alhoewel Covid-protokolle steeds nagekom sal word.

Vir enige navrae, kontak gerus die MIL-koördineerder:
Dr Christo van den Berg
[email protected]
082 086 6269

Vriendelike Groete
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 10 December 2021

Download the PDF-version (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash Friday, 10 December 2021

 

RESOURCES

1. AFM of SA: National Calendar 2022

https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/ 

2. Pastoral Letter: 4th Quarter (New!)

https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2021/

3. NOB Inauguration Photo Album: Highlights (New!)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1586119138392238&type=3

Dear Colleague,

1. AFM OF SA NATIONAL OFFICE: OPENING AND CLOSING TIME

Please take note that the National Office will close on Friday, 10 December 2021 and open again, on Tuesday, 4 January 2022. The National Office staff had a busy year, especially in preparation and execution of the GBM (General Business Meeting) and I wish them all a good and safe period of rest with their families and loved ones over the holiday time.

If there is something that you urgently need to communicate with the National Office, you can contact the Office Manager:

Desmond Alie on 079 864 3009

Take note of the e-mail addresses of the newly elected National Office Bearers:

Dr Henri Weideman:     [email protected]

Past. Barend Petersen: [email protected]

Past. Selby Khumalo:     [email protected]

Past. Rudi Coertzen:      [email protected]

2. AFM SOCIAL MEDIA: UPCOMING VIDEO MESSAGES

I recorded a few video messages that will be shared on the AFM of SA’s social media platforms as follow during the Holiday Season: A Christmas Message on 25 December 2021, A New Year’s Message on 1 January 2022 and a message regarding our January month of Prayer and Fasting on 4 January 2022.

3. AFM WELFARE WEEKEND: REQUEST FOR FEEDBACK

The AFM Welfare Weekend took place during the last weekend in November and we would like to invite our Assemblies to tell us more about what their members achieved during this weekend. Please send us a short report and photos of your AFM Welfare Weekend activities:

[email protected] OR [email protected]

We are looking forward to sharing how the AFM reached out to older persons in their communities to make a difference. Thank you in advance for your participation in this request.

4. GENDER-BASED VIOLENCE 

South Africa has just completed another 16 days dedicated to the fight against gender-based violence. It sometimes seems to me that too many people only pay lip service to this endeavour and that in the main, abuse and violence against women and children continues to be an unabated blight on our communities. As believers, all of us together, as a church, must (and can) make a difference to this situation. As Pastors and fathers, we must teach on this and make the Biblical position clear: A Husband should love and respect his wife (and other women) and treat her in a way that honours God.

Ephesians 5:25 (NIV): “Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her.” To his instruction to love, Ephesians 5:33 adds “…each one must love his wife, as he loves himsélf.” 1 Peter 3:7 in the Worldwide English Translation, read as follows: “Husbands, also live with your wife the way you know is right. Respect her because she is a woman. She is not as strong as a man. Also respect her because God has given her, as well as you, the blessing of life. In this way, you will not stop God from doing what you ask him to do.”

When it comes to how parents should relate to their children the Bible teaches us that we must show compassion to our children, comfort them and bring them up in the discipline and instruction of God. The way we live must enable them to follow our example, just as we imitate God, our Father:

“As a father shows compassion to his children, so the LORD shows compassion to those who fear him.” Psalm 103:13 (ESV)

“As a mother comforts her child, so will I comfort you…” Isaiah 66:13(NIV)

“Fathers, do not provoke your children to anger, by the way you treat them. Rather bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord.” Ephesians 6:4 (NLT)

“Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.” Ephesians 5:1 (NIV)

May all of us be activists against Gender-Based Violence, by practically living a Godly example in our own homes and families, but also by speaking up on this in our circle of friends, in our communities, and at our places of work. We should not be silent or look away when we are aware of ongoing instances of abuse and violence against women and children, but act.  Do not protect abusers, report them! Protect children from exposure to violence and harmful content on the internet and social media, including pornography and sexual solicitation. We should be sensitive to victims of abuse and violence and assist and support them in every way possible.

Violence against women and children is something that we need to talk and teach about, but it must be more than words: We need to be and make a difference practically as well.

5. THANKS, APPRECIATION & BLESSINGS

Hereby a special word of thanks and appreciation to all our Pastors and Assembly Leaders, as well as their spouses and families – for being faithful to the One who called you during this challenging year of 2021.  In many ways, mainly due to the Covid-19 pandemic, but also because of other factors, this was a challenging year for many of our Pastors and their families. I thank you and salute you for continuing to do your best. May you have a refreshing time with family and friends during the Festive Season and school holidays.

Please take care, take preventative measures and come back safely if you do travel.

I pray that 2022 will be a year full of new opportunities, health and blessings for all of you!

Kind regards and love
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 10 Desember 2021

Laai die Nuusflits af in PDF formaat (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AGS Nuusflits Vrydag, 10 Desember 2021

 

HULPBRONNE:

1. AGS van SA: Nasionale Kalender 2022

https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/ 

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal (Nuut!)

https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2021/

3. NOB Inhuldiging Foto Album: Hoogtepunte

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1586119138392238&type=3

 

AGS Kollega,

1. AGS VAN SA NASIONALE KANTOOR: KENNISGEWING

Neem asseblief kennis dat die Nasionale Kantoor op Vrydag, 10 Desember 2021 sal sluit en weer sal open op Dinsdag, 4 Januarie 2022. Die Nasionale Kantoorpersoneel het ‘n besonderse besige jaar gehad, veral met die voorbereiding en aanbieding van die onlangse GBM (Algemene Besigheidsvergadering). Ek wens al ons personeel ‘n goeie en veilige rustyd saam met hulle gesinne en geliefdes toe.

Indien daar iets is wat jy dringend met die Nasionale Kantoor moet kommunikeer, kan jy die Kantoorbestuurder kontak:

Desmond Alie by 079 864 3009

Ter kennisname gee ons graag die e-pos adresse van die nuutverkose Nasionale Ampsdraers:

Dr Henri Weideman: [email protected]

Past. Barend Petersen: [email protected]

Past. Selby Khumalo: [email protected]

Past. Rudi Coertzen: [email protected]

2. AGS SOSIALE MEDIA: OPKOMENDE VIDEO BOODSKAPPE

Ek het ‘n paar video boodskappe opgeneem wat op die AGS van SA se sosiale media platforms gedeel sal word gedurende die vakansietyd. Maak asseblief ‘n nota hiervan: ‘n Kersboodskap op 25 Desember 2021, ‘n Nuwejaarsboodskap op 1 Januarie 2022 en ‘n boodskap oor ons Januarie-maand van Gebed en Vas op 4 Januarie 2022.

3. AGS WELSYNSNAWEEK: ‘N VERSOEK VIR TERUGVOER

Die AGS Welsynsnaweek het gedurende die laaste naweek in November plaasgevind en ons nooi graag ons Gemeentes uit om ons meer te vertel oor watter aksies uitgevoer was deur die lidmate. Stuur vir ons ‘n kort verslag en foto’s na:

[email protected] OF [email protected]

Ons sien uit om terugvoer te ontvang en te hoor hoe AGS Gemeentes uitgereik het na ouer persone in hul gemeenskappe. Ons sal graag hierdie aksies wil deel op die AGS se sosiale media platforms. By voorbaat dankie vir jou deelname aan hierdie versoek.

4. GESLAGSGEBASEERDE GEWELD

Suid-Afrika het so pas nog ‘n 16-dae tydperk wat toegewy is aan die stryd teen geslagsgebaseerde geweld, voltooi. Dit voel soms vir my asof te veel mense net lippediens aan hierdie pogings gee, dat dit in die algemeen net by woorde bly, en dat die mishandeling en geweld teen vroue en kinders gevolglik ‘n voortslepende skandvlek in ons gemeenskappe bly.

Ons as gelowiges, saam as kerk, moet (en kan) ‘n verskil  aan hierdie situasie maak. As Pastore en pa’s moet ons ander hieroor leer en die Bybelse standpunt duidelik maak: ‘n Man moet sy vrou liefhê en respekteer en haar behandel op ‘n manier wat God eer. Efesiërs 5:25 (AFR’83) sê: “Mans, julle moet julle vrouens liefhê, soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het.”  By sy opdrag tot liefde voeg Paulus in Efesiërs 5:33 die volgende by “… elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homsélf liefhet.” 1 Petrus 3:7 (NLV) sê: “En julle, mans, behandel julle vroue met respek. Leef saam met jou vrou in die besef dat, al is sy fisiek swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God as geskenk gee. As jy haar só behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie.”

Wanneer dit kom by hoe ouers hulle kinders moet hanteer, leer die Bybel dat ons ons oor ons kinders moet ontferm, hulle moet vertroos en hulle met die dissipline en leiding wat van God af kom, moet grootmaak. Die manier waarop ons lewe, moet hulle in staat stel om ons voorbeeld te volg, net soos ons God, ons Vader, navolg:

“Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor hulle wat Hom dien.” Psalm 103:13 (NLV)

“Soos ‘n moeder haar kind troos, so troos Ek julle” Jesaja 66:13 (NLV)

“Pa’s, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd word nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra.” Efesiërs 6:4 (NLV)

“Wees navolgers van God soos geliefde kinders.” Efesiërs 5:1 (AFR’53)

Mag ons almal aktiviste wees teen die misbruik en geweld wat baie vroue en kinders beleef. Ons kan dit doen deur ‘n Goddelike voorbeeld in ons eie huise en gesinne uit te leef, maar ook deur hieroor te praat in ons vriendekringe, in ons  gemeenskappe en by ons werkplekke. Ons moet nie net stilbly of wegkyk wanneer ons bewus is van voortdurende gevalle van mishandeling en geweld teen vroue en kinders nie, maar optree. Moenie misbruikers beskerm nie, rapporteer hulle! Beskerm kinders teen blootstelling aan geweld en skadelike inhoud op die internet en sosiale media, insluitend pornografie.

Ons moet sensitief en ondersteunend wees teenoor slagoffers van mishandeling en geweld en hulle op elke moontlike manier bystaan en  ondersteun. Geweld teen vroue en kinders is iets waaroor ons moet praat en lering oor moet gee, maar dit moet meer as net woorde wees: Ons moet ook prakties ‘n verskil maak.

5. DANK, WAARDERING & SEËN

Hiermee ‘n spesiale woord van dank en waardering aan al ons Pastore en Gemeente Leiers, sowel as hul eggenote en families. Dankie vir jou getrouheid aan die Een wat jou geroep – veral gedurende 2021. Op baie maniere, hoofsaaklik as gevolg van die Covid- 19 pandemie, maar ook as gevolg van ander faktore, was hierdie ‘n uitdagende jaar vir baie van ons Pastore en hul gesinne. Ek dank jou dat jy aanhou om jou bes te doen. Mag jy tydens hierdie feestyd en skoolvakansie ‘n verfrissende tyd saam met familie en vriende vier.

Wees asseblief versigtig, kom voorkomende maatreëls na en indien jy reis, kom veilig terug.

Ek bid dat 2022 ‘n jaar vol nuwe geleenthede, gesondheid en seëninge vir julle almal sal wees!

Vriendelike groete en liefde
Henri Weideman