Newsflash: Friday, 7 May 2021

Download the PDF-version here (printer and e-mail-friendly):

AFM 7 MAY ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413 

2. Pastoral Letter: 1st Quarter 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2021/ 

3. The Possible Adoption of a Single Marriage Statute: AFM Response 
https://afm-ags.org/category/media/

4. Funeral Guidelines (Updated March 2021 – Attendance 100)
https://afm-ags.org/category/media/

AFM Colleague,

1. I KNOW THAT MY REDEEMER LIVES

Our State President declared a National State of Disaster on 5 March 2020. There have been many significant consequential announcements restricting movement, business activity and gatherings. It is estimated that the unemployment rate stands at 42.6% which translates to more than 11 million unemployed people (according to the expanded definition). Many businesses have closed.

How are you doing during this coronavirus pandemic? Are you well?

The impact on the church has been immense, especially on our pastors. Many of our colleagues succumbed to this pandemic. The pandemic has also had a negative financial, psychological, and emotional impact on many pastors.

In Job 19:25 we read:

“For I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth” (ESV).

We all know the story of Job. After he had lost his children, servants and wealth he became sick with what some Biblical scholars call ‘elephantiasis’ (the enlargement and hardening of limbs or body parts due to tissue swelling – due to obstruction of lymphatic vessels). His sickness led him to sit on an ash heap. It was during this time that his friends began to accuse him of some hidden sin that had brought him to this point. In response, Job said: “For I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth”.

If a person were poor and his/her property, or home, had to be sold, a Redeemer would be a person who would buy these items with a view to restoring them back to the original owner. A Redeemer would also be a person who would restore the rights of another person with a view to achieving justice for that person. We do not know for how long this pandemic will be with us. Job did not know the duration of his sufferings, but he gathered strength to declare that his Redeemer lives. It is this conviction that enabled him to be steadfast in his faith.

Amid the storm, our Redeemer, Jesus Christ is with us. He promised to be with us till the end of the age. It is to Him that we sing:

I hear the Savior say,

“Thy strength indeed is small,

Child of weakness, watch and pray,

Find in Me thine all in all.”

Jesus paid it all,

All to Him I owe;

Sin had left a crimson stain,

He washed it white as snow.”

I urge you to be strong in the Lord. I urge you to soldier on. Continue to serve Him. Continue to offer pastoral care. Our Redeemer lives. Be assured of my prayer for you.

2. PROPOSED SINGLE MARRIAGE STATUTE: AFM RESPONSE 

Regarding the issue above and as presented in the Newsflash of Friday, 23 April (https://afm-ags.org/newsflash-friday-23-april-2021/), kindly take note of the AFM’s response to the South African Law Reform Commission on 4 May 2021:

https://afm-ags.org/category/media/

Blessings

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 7 Mei 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik uit te druk of per e-pos aan te stuur):

AFM 7 MEI AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 1ste Kwartaal
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2021/

3. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet: AGS Terugvoer
https://afm-ags.org/category/media/ 

4. Begrafnis Riglyne (Opgedateer: Maart 2021 – Bywoning 100)
https://afm-ags.org/category/media/ 

AGS Kollega,

1. EK WEET DAT MY VERLOSSER LEEF

Ons Staatspresident het op 5 Maart 2020 ‘n Nasionale Ramptoestand verklaar. Daarna was daar vele invloedryke aankondigings wat onderskeidelik die beweging van mense, sakebedrywighede en byeenkomste beperk het. Die huidige werkloosheidsyfer staan op 42,6%, wat basies beteken dat meer as 11 miljoen mense sonder ‘n werk is (volgens die uitgebreide definisie). Baie besighede het hulle deur gesluit.

Hoe gaan dit met jóú tydens die koronavirus-pandemie?

Die impak op die kerk was groot, veral op ons pastore. Baie van ons kollegas het hulle lewens verloor. Die pandemie het ook ‘n negatiewe finansiële, sielkundige en emosionele impak op baie pastore gehad.

In Job 19:25 (AFR53) staan daar:

“MAAR ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.”

Ons ken almal die verhaal van Job. Nadat hy sy kinders, diensknegte en rykdom verloor het, het hy siek geword met wat sommige Bybelwetenskaplikes “olifantiasis” noem (die vergroting en verharding van ledemate of liggaamsdele as gevolg van swelling van die weefsel – as gevolg van obstruksie van limfvate). Sy siekte het daartoe gelei dat hy op ‘n ashoop gaan sit het. In hierdie tyd het sy vriende hom begin beskuldig van die een of ander verborge sonde wat hom tot op hierdie punt gebring het. Hierop het Job gesê: “MAAR ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.”

As ‘n persoon arm was en sy/haar eiendom of huis verkoop moes word, sou ‘n Verlosser ‘n persoon wees wat hierdie items sou koop met die doel om dit aan die oorspronklike eienaar terug te gee. ‘n Verlosser sou ook ‘n persoon wees wat die regte van ‘n ander persoon sou herstel met die oog op geregtigheid vir daardie persoon. Ons weet nie hoe lank hierdie pandemie by ons sal wees nie. Job het nie geweet hoe lank hy moes ly nie, maar hy het al sy krag bymekaar gemaak om te verklaar dat sy Verlosser leef! Dit is hierdie oortuiging wat hom in staat gestel het om standvastig te wees in sy geloof.

Te midde van die storm, is ons Verlosser, Jesus Christus met ons. Hy het belowe om by ons te wees tot aan die einde. Dit is vir Hom wat ons sing:

I hear the Savior say,

“Thy strength indeed is small,

Child of weakness, watch and pray,

Find in Me thine all in all.”

 

Jesus paid it all,

All to Him I owe;

Sin had left a crimson stain,

He washed it white as snow.”

Wees sterk in die Here. Hou aan om Hom te dien. Hou aan om pastorale sorg aan te bied. Ons Verlosser leef. Wees verseker dat ek vir jou bid.

2. MOONTLIKE AANVAARDING VAN ‘N ENKELE HUWELIKSWET: AGS TERUGVOER 

Rakende die bogenoemde kwessie en soos bespreek in die Nuusflits van Vrydag, 23 April (https://afm-ags.org/nuusflits-vrydag-23-april-2021/), neem asseblief kennis van die AGS se reaksie aan die South African Law Reform Commission soos op 4 Mei 2021:

https://afm-ags.org/category/media/

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 23 April 2021

Download this Newsflash in PDF-format (e-mail and printer-friendly):

23 APR ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413 

2. Pastoral Letter: 1st Quarter 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2021/ 

3. The Possible Adoption of a Single Marriage Statute 
https://afm-ags.org/category/media/

4. Baptism in the Holy Spirit: Short Questionnaire
https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

AFM Colleagues,

1. THE POSSIBLE ADOPTION OF A SINGLE MARRIAGE STATUTE 

You may be aware that the SALRC (South African Law Reform Commission) has produced a discussion paper with a view to bringing all Acts regulating marriages in South Africa into one law (Project 144 – Discussion Paper 152). For reference purposes, I am including a link to the relevant SALRC Media Statement (January 2021) here:
https://afm-ags.org/category/media/

Discussion Paper 152 is available on the Internet from the following site:
https://www.justice.gov.za/salrc/dpapers.htm

I have also included the submission made by the AFM of SA leadership on this matter, for your information:
https://afm-ags.org/category/media/

In May, we plan to participate in the SALRC virtual workshops. Your prayers for this process are solicited.

2. BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT: SHORT QUESTIONNAIRE

The AFM DEL (Doctrine, Ethics and Liturgy) Committee hereby request AFM Pastors to answer a short (3 questions) survey regarding the importance of the baptism in the Holy Spirit for Pentecostal believers in the AFM of SA:

https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

Background Information:

The AFM is known as a Pentecostal church and part of the worldwide Pentecostal Movement. Worldwide Pentecostals are revisiting what it means to be Pentecostal. This is related to how they view themselves as a church that was born in the power of the Holy Spirit. Part of that experience is the belief in the Baptism of the Holy Spirit. The AFM’s Confession of Faith (https://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/) includes that we believe in the Baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues.

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 23 April 2021

Laai hierdie Nuusflits af in PDF-weergawe (om maklik te stuur per e-pos of uit te druk):

23 APR AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 1ste Kwartaal
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2021/

3. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet
https://afm-ags.org/category/media/ 

4. Doop in die Heilige Gees: Kort Vraelys
https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

AGS Kollega,

1. MOONTLIKE AANVAARDING VAN ‘N ENKELE HUWELIKSWET

Jy is moontlik alreeds bewus dat die SALRC (South African Law Reform Commission) ‘n   besprekingsdokument opgestel het om alle wette wat huwelike in Suid-Afrika reguleer, onder een wet saam te vat (Project 144 – Discussion Paper 152). Vir verwysings doeleindes sluit ek hier ‘n skakel na die relevante SALRC-mediaverklaring (Januarie 2021) in: https://afm-ags.org/category/media/

Die besprekingsdokument is op die volgende webwerf vanaf die internet beskikbaar:
https://www.justice.gov.za/salrc/dpapers.htm

Ek heg ook die leierskap van die AGS van SA se verklaring oor hierdie aangeleentheid aan vir jou aandag:
https://afm-ags.org/category/media/

Ons beplan om in Mei-maand aan die virtuele SALRC werkswinkels deel te neem. Bid asseblief vir ons deelname asook die uitkomste van die proses.

2. DIE DOOP IN DIE HEILIGE GEES: KORT VRAELYS

Die AGS DEL (Doktrine, Etiek & Liturgie) Komitee versoek AGS Pastore om ‘n kort (3 vrae) vraelys te beantwoord oor die belangrikheid van die doop in die Heilige Gees vir Pinkster-gelowiges in die AGS:

https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

Agtergrond inligting:

Die AGS staan ​​bekend as ‘n Pinksterkerk en is deel van die wêreldwye Pinksterbeweging. Wêreldwyd is die Pinksterbeweging besig om weer te kyk na wat dit beteken om Pinkster te wees. Dit hou verband met hoe hulle hulself beskou as ‘n kerk wat gebore is uit die krag van die Heilige Gees. Deel van die ervaring is geloof met die Doop in die Heilige Gees. Die AGS se geloofsbelydenis (https://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/) sluit in dat ons glo in die doop in die Heilige Gees met die aanvanklike bewys dat daar in tale gepraat word.

Seën!

MG Mahlobo

Pastoral Letter 1st Quarter 2021

TABLE OF CONTENTS
______________

– Introduction
– Global Pandemics cannot stop the Great Commission
– Technology: Strengthening the Mission of the Church
– Words of Encouragement
– Conclusion

Download the Pastoral Newsletter in PDF-format
(e-mail and printer-friendly):

AFM Pastoral Letter 1st Quarter 2021

AFM Colleagues,

The Great Commission (Matthew 28:18-19) can not be stopped by global pandemics. I believe that God’s word is not constrained by lockdowns and regulations. We should be able to fulfil God’s mission while adhering to the Covid-19 safety measures.

“…although he is in confinement, God’s Word is not.”

In 2 Timothy 2:8-9 (ESV) Paul had this to say to Timothy: “Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound!” Paul was confined in a Roman prison, just before his death in AD 67 when he wrote to Timothy. He wanted Timothy to remember the core message of the Gospel, namely, “Jesus Christ who is risen from the dead.” He then makes this powerful statement that although he is in confinement, God’s Word is not. It needs to be noted that about seven of Paul’s letters were written while he was in prison.

GLOBAL PANDEMICS CANNOT STOP THE GREAT COMMISSION
Past. George Mahlobo – President of the AFM of SA

In this article I would like to address the following issues: technology, the need for the church to adapt, prayer, discipleship and care.

Technology

At the time of the outbreak of Covid-19, the world was in different stages of the 4th Industrial Revolution. In 2019 during the NOB Regional Empowerment Visits, we reflected on the impact of the 4th Industrial Revolution (4IR) on the church and society in general. One of the things we said was: “The technologies emerging with the 4IR have great potential to continue to connect billions of more people to the web thereby drastically improving the efficiency and productivity of business and organisations.”

One of the positive impacts of technology is that it connects people across the globe without huge expenses. The fact of the matter is, technology has redefined the public domain in the sense that we can participate in public issues without being physically together. Various virtual platforms make it possible for us to access this new public space. This is where the church needs to be. Of course, this does not mean that in-person gatherings or travelling to other geographic areas are no longer relevant. Indications are that many people still prefer in-person gatherings rather than virtual ones.

“We should be encouraged that we have access to technological tools today that were not available to Paul in his day. “

With the outbreak of Covid-19, we changed the way we socialise, conduct business, mourn and do ministry. Although we were confined in our homes we continued to connect with people and do business on various virtual platforms. The proliferation of live-streamed services is one example of how we continued with ministry during the pandemic. We should be encouraged that we have access to technological tools today that were not available to Paul in his day. These devices and gadgets open doors to share the gospel today. They come in different forms such as mobile phones, computers, portable laptops and social media. Maybe I should ask the question which God posed to Moses in Exodus 4:2: “The LORD said to him, “What is that in your hand?” He said, “A staff” (ESV). We have the ‘staff’ in the form of technology.

Adaptation

This ‘staff’ in our hands and on our desks requires that we change our mode of doing things. We must ensure that the message remains the same while we change the way of doing things. When we minister through technology, we will reach beyond our church walls. We may not hear the shouts of “Amen” and “Hallelujah” but our audience will respond with emojis.

The implications, hereof, is that the church needs to change the old ways of doing ministry. Change is no longer an occasional reality. It is the water we are swimming in.

“When we minister through technology, we will reach beyond our church walls.”

Prayer

The great movements of missions and evangelism have often been fuelled by a revival of prayer. While we may need to wait “to go”, we should not wait “to pray”. Prayer is one of the keys to the fulfilment of the Great Commission. In Matthew 9:37-38 (ESV) Jesus said to His disciples: “The harvest is plentiful, but the labourers are few, therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out labourers into His harvest.” Our missional strategic plan (or One AFM Game Plan) seeks to mobilise our members to be the implementers of God’s mission.

We should pray like the prophet Habakkuk when he said: “I have heard all about you, LORD, I am filled with awe by your amazing works. In this time of our deep need, help us again as you did in years gone by. And in your anger, remember your mercy” – Habakkuk 3:1-2 (NLT). Various digital platforms can be used to connect intercessors nationally and globally. Some of the prayer points in this regard should be:

 • Prayer for personal repentance (1 John 1:8-10),
 • Prayer for the infilling of the Holy Spirit and Ministry (Ephesians 5:18) &
 • Prayer for the redemption of the world (2 Thessalonians 3:1).

Discipleship

One of the key issues when it comes to the Great Commission is discipleship. It is one of the AFM’s missional strategic drivers. Discipleship is more than making converts and church members. It is making people true followers of Jesus Christ through their conduct and word. Technology can be used for discipleship training. Discipleship training should be aimed at our members to make them disciplers of others. Various discipleship-models can be explored. We need to be strategic and focused. We must do whatever helps to move people deeper into a growing relationship with Jesus.

“We must do whatever helps to move people deeper into a growing relationship with Jesus.”

It is a moment also for bold witness to the fullness of life in Christ, a life which embraces one’s neighbour as one’s other-self. This requires that we stay current in the community, environment, and culture in which we operate and minister.

Care for the Destitute and the Hurting

Many people have become destitute and are hurting because of the negative impact of Covid-19. I think we all know someone who has lost loved ones or his/her employment during the pandemic. Some of these people are in our neighbourhoods while others belong to our extended families. We have a social responsibility to lend a helping hand. Community Involvement is also one of our AFM Game Plan Drivers. We need to reach out to these people and share whatever we can. But above all, give them confidence and hope that come through faith in Jesus. We can do this by sharing our testimonies and prayer with them.

“But above all, give them confidence and hope that come through faith in Jesus.”

 

TECHNOLOGY: STRENGTHENING THE MISSION OF THE CHURCH
Dr Henri Weideman – General Secretary of the AFM of SA

 

The term “technology” basically describes machinery, devices and equipment developed for practical use from the application of scientific knowledge. One of the earliest examples of this was the road system that the Roman Empire built to facilitate the movement of Roman soldiers, officials and citizens. The church made use of this technology, as the roads also made it easier to spread the Gospel. Another example is the Gutenberg Press. It made mass printing of documents possible and changed the world dramatically. It assisted the leaders of the Protestant Reformation to share their teachings and allowed for the mass printing of the Bible.

There are many more examples of technology that the church used and is using to its advantage: motor vehicles, electricity, sound systems, copy machines, radios, computers, television, video and the internet. The use of technology does not equate to a compromise of Biblical truth. The Reformers did what they did, to point people back to the truths of the Bible. They fought to get the Word of God into the everyday language of people so they could understand, become disciples, and make disciples. We are called to no less a task.

“Technology will not necessarily change what churches do.”

Technology will not necessarily change what churches do. We will still gather people for worship, connect them in meaningful relationships, disciple them, train them for ministry, and send them out to impact the world for Christ. But, because of technology, how we do it, will probably change. New technological developments make it possible for churchgoers to use mobile applications to engage with the church throughout the week. Congregants can read their Bibles, follow worship services, respond to sermons, and even give via their mobile devices. Although the church will continue to gather and interact as a physical body, it should not miss the opportunities provided by being present online.

“But, because of technology, how we do it, will probably change.”

Live Streaming

One of the options available is live streaming, meaning that an event is broadcasted on the internet while it happens. Currently, the three major options for video live streaming are Facebook, YouTube and Zoom. With Facebook, you can reach existing followers via a “going live” notification, or you can pay to have your content reach more people. To use YouTube, a YouTube channel linked to a Google account must be set up. YouTube is incentivised to make content available as broadly as possible. It is the primary place young people (Millennials and Gen-Z’s) get content for consumption.

Zoom is a reliable option for smaller and more intimate gatherings like Bible studies, staff meetings, and sermon discussions. It is free for meetings of less than 100 people and shorter than 40 minutes. Another option is to host a post-sermon online discussion. Discussions like this can align with the topic of the week’s sermon and deepen the conversation. Free and easy-to-use resources like www.churchonlineplatform.com can help you to create an accessible online group forum.

Video Recordings

It always looks best when the camera angle is eye-level with the speaker. Angles from below the speaker tend to be unflattering. The speaker should speak directly to the camera to make eye contact with the viewers. Simple lighting like a ring light or small floodlights can go a long way toward enhancing the quality of the video. Most cell phones have good cameras that can be used to make recordings. Production quality cameras with external microphones and other more professional equipment are available. It is a good idea to start slow and grow. Experiment and ask for advice.

Content-on-Demand

Assemblies who already developed a digital presence should continue to enhance this service. Many churches present their Sunday-services and mid-week meetings as live events, assuming that people who want to access it, will be able to do so when it happens. The most successful digital platforms are now providing their products “on demand.” Consider making every in-person Sunday-service available in a way that can be accessed when members and visitors can do so in their own time.

Copyrighted Content

Unless you only use your own written songs, you must take note of organisations like SAMRO (The South African Music Rights Organization) who licenses the use of copyrighted music.

Online Meetings

Meetings of Governing Bodies, Committees, Bible Study/Prayer/Small groups can all be done online. It is important to provide the date, time and link of the meeting to everyone involved. Conduct Rules can include that all participants should mute their microphones and make use of the electronic means to raise their hand when they want to speak, vote and or agree. This will contribute to the effectiveness of the meeting. If the meeting is longer than 1.5 hours, it is wise to include breaks.

Social Media

Social media can be used as an effective tool to facilitate the Great Commission. Most social media platforms are user friendly and enable churches to schedule events and engage with their communities. It is also an effective way to reach out to young members through a channel that is familiar and accessible to them. Millennial Christians (born 1981-1996) look first to online sources (specifically mobile ones) to engage their faith. According to George Barna, nearly 60% of millennial Christians search for spiritual content online, and 70% read Scripture on their cellphones.

Be accessible by speaking the everyday language of people, instead of using high church language that only a few understand. Social media platforms create the opportunity to show up in the lives of people every day, not just on Sundays and should be utilised more effectively by the church.

“Social media platforms create the opportunity to show up in the lives of people every day, not just on Sundays and should be utilised more effectively by the church.”

With acknowledgement to:                                    

 • Technologies That Have Changed The Church Throughout History – Steve Perky
 • Strategies for Streaming Worship Service Video – Steve Perky 
 • 3 Ways Technology is Changing Worship – CM Select: The Greater Good Blog
 • “How COVID-19 is Shaping The Future of The Church.” – Carey Nieuwhof
 • “Moving Forward: Future Church Trends.” – Anthony Hilder
 • How to Livestream Your Church Service: A Practical Guide – Phil Thompson
 • Planning an Online Worship Service – Back to God Ministries 

WORDS OF ENCOURAGEMENT
Past. Barend Petersen – General Treasurer of the AFM of SA

Today I feel in my spirit to just reach out to encourage and express my heartfelt gratitude and condolences to every Pastor, Co-Pastor, Governing Body, AFM Member and family of our beloved AFM. I write to you being deeply moved as I remember those who fought the good fight and succumbed to this pandemic. Many of us have lost loved ones in the past year and the pain is still fresh in our memory. Finding closure was much more difficult, as we were not able to mourn as we are accustomed to – without the support that ordinarily would have carried us through our time of sorrow and grief.

Whilst the calling of Pastors by the Lord is divine, we minister and live our lives intertwined in the life cycles and experiences of those who we minister to in this broken world. Commitment to our divine calling does not prevent us and our families from experiencing the trials and tribulations of life including loss, pain, suffering, despondency, disappointments, and death. Like all other people, we also experience parental-, marital-, financial-, health- and relational challenges. At times we are at a loss for answers when we are desperately trusting God for a miracle and our faith is met with what appears to be a stony silence from God.

We know that God, by His Spirit comforts us in pain and illness and can bring healing to our souls. Pastors, I am aware that our ministries have been deeply impacted by the Covid-19 pandemic. We are not able to gather at capacity for services or prayer meetings in our churches. There are no crusades, open-air conferences, house visitations or fellowship gatherings as we were accustomed to. We notice a rapidly changing world with a shift from what we were used to – a shift to a place of uncertainty. The Covid-19 pandemic and even the attitude of our government, is causing the church to reflect on her influence in society.

I reflected on the prophet Habakkuk who is introduced to us in Chapter 1:1-4 as a prophet with a burden and in despair, doubting God. He is overwhelmed by the circumstances around him, and it seems that God has removed Him from the earthly scene. God is nowhere to be found. His despair is palpable, the pain is real, the doubt is consuming, the future is bleak, and hope has evaporated. In the midst of pain and uncertainty, in the midst of hopelessness and of darkness, Habakkuk encounters God and has a vision of God’s restorative power so vividly proclaimed by David, in Psalm 121: “I will lift up mine eyes from whence cometh my help”.

“He was no longer consumed by what he sees, but by what he believes.”

The prophet is no longer controlled or even anxious about his circumstances, his sight was lifted. He was no longer consumed by what he sees, but by what he believes. He proclaims these immortal words that still ring true today, in Chapter 3:

“17 Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls: 18 Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. 19 The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds’ feet, and he will make me to walk upon mine high places.”

2020 was one of the most difficult years for all of us and it seems as if this pandemic will continue to torment the world for much longer than ever anticipated. Allow me to share with you that I have experienced the restorative power of God during the most difficult times of my life. During the past four years, I have again experienced it and continue to bear testimony of His unfailing grace. My brothers and sisters, I want you to know that we are in this together. As a family of the AFM of SA, we thank you for your faithfulness and holding firm onto your faith and not letting go.

Today, I pray for Pastors, Pastors’ Spouses and the children of Pastors who are going through tough times and facing intense challenges, battling with the conflict between faith and our lived experiences. I pray that you and your family will experience the presence of God, like Habakkuk, which will lift your hopes beyond what you now experience.

CONCLUSION

No pandemic can stop the Great Commission! Through the use of available technology, we can grow and enable the mission. Let us not be consumed by what we experience and see around us, but rather by what we believe. I trust that this letter is a timely encouragement and blessing to you. I pray that God will carry us in these trying times when we are all so in need of the presence of Him who called us to His service – and to proclaim His glory.

Blessings!

M.G. Mahlobo

Pastorale Brief 1ste Kwartaal 2021

INHOUDSOPGAWE
______________

– Groete
– Wêreldwye Pandemies kan nie die Groot Opdrag tot Stilstand bring nie
– Tegnologie: As Versterking van die Kerk se Missie
– Woorde van Bemoediging
– Slot

Laai die Pastorale Nuusbrief af in PDF-Formaat:
(om dit as ‘n dokument te e-pos of uit te druk)

AFM Pastorale Brief 1ste Kwartaal 2021

AGS Kollegas,

Die Groot Opdrag (soos in Matteus 28: 18-19) kan nie deur wêreldwye pandemies tot stilstand gebring word nie. Ek glo dat God se Woord nie deur beperkings en regulasies ingeperk kan word nie. Ons moet in staat wees om God se missie te vervul terwyl ons Covid-19 veiligheidsmaatreëls nakom.

“…dat hoewel hy opgesluit is in die tronk, God se Woord nie opgelsuit is nie.”

In 2 Timoteus 2: 8-9 (AFR83) het Paulus dit vir Timoteus gesê: “Onthou altyd dat Jesus Christus, ‘n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die Evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeie soos ‘n misdadiger, maar die Woord van God kan nie geboei word nie.” Paulus was in ‘n Romeinse tronk opgesluit, net voor sy dood in 67 NC toe hy aan Timoteus geskryf het. Hy wou hê dat Timoteus die kernboodskap van die Evangelie moes onthou, naamlik: “Jesus Christus wat uit die dood opgestaan ​​het.” Hy maak dan hierdie kragtige stelling dat hoewel hy opgesluit is in die tronk, God se Woord nie opgelsuit is nie. Ongeveer sewe van Paulus se briewe is geskryf terwyl hy ‘n gevangene was.

WÊRELDWYE PANDEMIES KAN NIE DIE GROOT OPDRAG TOT STILSTAND BRING NIE
Past. George Mahlobo – President van die AGS van SA

In hierdie artikel wil ek aandag gee aan die volgende kwessies – tegnologie, die behoefte vir die kerk om aan te pas, gebed, dissipelskap en sorg.

Tegnologie

Met die uitbreek van Covid-19 was die wêreld in verskillende vlakke van die 4de Industriële Revolusie. Reeds in 2019, tydens die Ampsdraers se Bemagtigingsbesoeke aan die streke, het ons besin oor die impak van die 4de Industriële Revolusie (4IR) op die kerk en inderdaad die hele samelewing. Een van die dinge wat ons gesê het, was: “Nuwe tegnologieë wat ontwikkel word saam met die 4IR, het groot potensiaal om biljoene meer mense te verbind aan die Internet, wat die doeltreffendheid en produktiwiteit van besighede en organisasies drasties sal verbeter.”

Een van die positiewe gevolge van tegnologie is dat dit mense wêreldwyd kan verbind sonder groot uitgawes. Die feit van die saak is dat tegnologie die publieke sfeer geherdefinieer het – in die sin dat ons aan openbare aangeleenthede kan deelneem sonder om fisies bymekaar te wees. Verskeie virtuele platforms maak dit vir ons moontlik om toegang tot hierdie nuwe openbare ruimte te kry. Dit is waar die kerk moet wees. Natuurlik beteken dit nie dat persoonlike byeenkomste of om fisies te reis na ander geografiese gebiede nie meer relevant is nie. Aanduidings is dat baie mense steeds persoonlike byeenkomste verkies eerder as virtuele byeenkomste.

“Ons moet aangemoedig word deur die feit dat ons vandag tegnologie het wat Paulus in sy tyd nie tot sy beskikking gehad het nie.”

Met die uitbreek van Covid-19 het ons die manier waarop ons sosialiseer, sake doen, treur en preek verander. Alhoewel ons in ons huise opgesluit was, het ons steeds kontak met mense gehad en op verskillende virtuele platforms sake gedoen. Die vermeerdering van lewendige uitsendings van dienste is een voorbeeld van hoe ons gedurende die pandemie met bediening voortgegaan het. Ons moet aangemoedig word deur die feit dat ons vandag tegnologie het wat Paulus in sy tyd nie tot sy beskikking gehad het nie. Hierdie toestelle en toerusting waartoe ons toegang het, bied vir ons ‘n oop deur om die evangelie te deel. Dit kom in verskillende vorme voor, soos selfone, rekenaars, draagbare skootrekenaars en sosiale media platforms. Miskien moet ek die vraag stel wat God in Eksodus 4: 2 aan Moses gestel het: “Wat het jy in jou hand?” “’n Kierie,” antwoord Moses. Ons het ‘n “kierie” in die vorm van tegnologie.

Aanpasbaarheid

Hierdie “kierie” in ons hande en op ons lessenaars vereis dat ons ons manier/metode van dinge doen verander. Ons moet toesien dat die boodskap altyd dieselfde bly – terwyl ons die manier/metode van doen verander. Wanneer ons tegnologie gebruik, kan ons bediening vêr buite die mure van die kerk strek. Ons hoor miskien nie die uitroepe van “Amen” en “Halleluja” nie, maar ons sien die emoji’s wat ons gehoor gebruik om te reageer. Die implikasies hiervan is dat die kerk ou maniere/metodes van bediening moet aanpas. Verandering is nie meer af en toe ‘n werklikheid nie – maar ‘n konstante realiteit.

Wanneer ons tegnologie gebruik, kan ons bediening vêr buite die mure van die kerk strek.”

Gebed

Groot sending en evangelisasie bewegings word dikwels aangevuur deur ‘n herlewing van gebed. Alhoewel ons miskien moet wag om “te gaan”, moet ons nie wag om “te bid” nie. Gebed is een van die sleutels tot die vervulling van die Groot Opdrag. In Matteus 9: 37-38 (AFR83) het Jesus vir sy dissipels gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.” Ons missionale strategiese plan (of te wel One AFM Game Plan) poog om ons lidmate te mobiliseer om die implementeerders van God se missie te wees.

Ons moet bid soos die profeet Habakuk toe hy sê: “Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd, laat U dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm U selfs in U toorn.” – Habakuk 3: 2 (AFR83). Verskeie digitale platforms kan gebruik word om voorbidders nasionaal en wêreldwyd te verbind. Sommige van die gebedspunte in hierdie verband moet wees:

 • Gebed vir persoonlike berou (1 Johannes 1: 8-10),
 • Gebed vir die vervulling van die Heilige Gees (Efesiërs 5:18) &
 • Gebed vir die verlossing van die wêreld (2 Tessalonisense 3: 1).

Dissipelskap

Wat die Groot Opdrag betref, is dissipelskap een van die belangrikste kwessies. Dit is een van die drywers van ons kerk se missionale strategie en plan. Dissipelskap is baie meer as om net bekeerlinge en lidmate van gemeentes te kweek. Dissipelskap kweek ware volgelinge van Jesus Christus deur hul aksies en woorde. Tegnologie kan gebruik word vir dissipelskap opleiding – om sodoende ons lidmate op te lei om van ander mense dissipels te maak. Verskeie dissipelskap-modelle kan ondersoek word. Ons moet strategies en gefokus wees. Ons moet alles doen wat mense help om dieper in ‘n groeiende verhouding met Jesus te beweeg.

Ons moet alles doen wat mense help om dieper in ‘n groeiende verhouding met Jesus te beweeg.”

Dit is ook ‘n oomblik om moedig te getuig van die volheid van die lewe in Christus, ‘n lewe wat jou naaste omhels as jouself. Dit vereis dat ons op hoogte bly van die gemeenskap, omgewing en kultuur waarin ons werk en bedien.

Sorg vir die Behoeftiges en die Gebrokenes

Die negatiewe impak van Covid-19 op mense kan nie onderskat word nie – baie is nou meer fisies en emosioneel behoeftig as te vore. Ek dink ons ​​ken almal iemand wat geliefdes verloor het of selfs haar/sy werk verloor het tydens die pandemie. Sommige van hierdie mense is in ons woonbuurte, terwyl ander aan ons uitgebreide families behoort. Ons het ‘n sosiale verantwoordelikheid om te help. Gemeenskapsbetrokkenheid is inderdaad ook een van die drywers van ons missionale strategiese plan. Ons moet na hierdie mense uitreik en alles deel wat ons kan. Ons moet hulle vertroue en hoop gee deur geloof in Jesus. Ons kan dit doen deur ons getuienisse en gebede met hulle te deel.

“Ons moet hulle vertroue en hoop gee deur geloof in Jesus.”

TEGNOLOGIE: AS VERSTERKING VAN DIE KERK SE MISSIE
Dr Henri Weideman – Algemene Sekretaris van die AGS van SA

Die term “tegnologie” beskryf basies die masjinerie, toerusting en gebruiksartikels wat ontwikkel word vanuit die praktiese toepassing van wetenskaplike kennis. Een van die vroegste voorbeelde hiervan is die padnetwerk wat die Romeinse Ryk gebou het om die beweging van soldate, amptenare en burgers te vergemaklik. Die kerk het ook van hierdie tegnologie gebruik gemaak; die paaie het dit makliker gemaak om die Evangelie te versprei. ‘n Ander voorbeeld is die Gutenberg drukpers. Dit het die grootskaalse druk van dokumente moontlik gemaak en die wêreld dramaties verander. Dit het die leiers van die Protestantse Reformasie gehelp om hulle leerstellings te versprei en ook om die Bybel in grootmaat te druk.

Daar bestaan vele ander voorbeelde van tegnologie wat die kerk tot voordeel gebruik. Dink maar aan motorvoertuie, klanksisteme, kopieermasjiene, radio’s, rekenaars, televisie, video en ook die internet. Die gebruik van tegnologie beteken nie noodwendig dat Bybelse waarhede ingeboet word nie. Die Hervormers het gedoen wat hulle gedoen het om mense terug na Bybelse waarhede te lei. Hulle het    gepoog om die Bybel in alledaagse taal vir mense beskikbaar te stel – sodat mense kon verstaan, volgelinge van Jesus word en dissipels van ander maak. Ons taak is niks minder as dit nie.

“Tegnologie sal nie wat kerke doen verander nie.”

Tegnologie sal nie wat kerke doen verander nie. Ons sal steeds mense bymekaar bring vir aanbidding, hulle in betekenisvolle verhoudings met mekaar bring, hulle oplei as dissipels, toerus vir bediening en hulle uitstuur om die wêreld te impakteer vir Jesus. Tegnologie sal heelwaarskynlik ‘n effek hê op hoe ons dit doen. Nuwe tegnologiese ontwikkelings maak dit vir kerkgangers moontlik om regdeur die week met die kerk in interaksie te wees. Met behulp van ‘n mobiele toep (of te wel ‘n sagteware applikasie vir ‘n slimfoon, tabletrekenaar of slimhorlosie) kan lidmate hulle Bybels lees, kerkdienste volg, op preke reageer en selfs finansiële bydraes maak. Kerke sal voortgaan om as ‘n fisiese liggaam bymekaar te kom, maar behoort nie die geleenthede te mis wat deur ‘n aanlyn teenwoordigheid gebied word nie.

“Tegnologie sal heelwaarskynlik ‘n effek hê op hoe ons dit doen.”

Direkte Video-Stroming (“Live Streaming”)

Een van die beskikbare opsies is regstreekse of direkte video-stroming (live streaming), wat beteken dat ‘n geleentheid op die internet uitgesaai word terwyl dit plaasvind. Die drie grootste platvorms hiervoor is tans: Facebook, YouTube en Zoom. Met Facebook kan ‘n mens jou navolgers (of te wel “followers”) bereik deur ‘n “going live” kennisgewing. Daar is ook ’n betaalopsie om meer mense te bereik. Om YouTube te gebruik, moet mens ‘n YouTube kanaal wat verbind is aan ‘n Google-rekening opstel. YouTube promoveer graag inhoud, want dit bevorder die kanaal se inkomste.  Dit is die primêre aanlyn verbruikerspunt vir jongmense (die Millennials en Gen-Z’s).

Zoom is ‘n betroubare opsie vir kleiner en meer intieme groepe, soos Bybelstudies, personeel byeenkomste en preek besprekings. Dit is gratis vir byeenkomste met minder as 100 mense en korter as 40 minute. Nog ‘n opsie is om ‘n aanlyn bespreking na ‘n preek te hou. Besprekings van die aard kan in lyn wees met die week se preek/tema en help om gesprekvoering te bevorder. Gratis en gebruikersvriendelike hulpbronne soos www.churchonlineplatform.com kan help om aanlyn-besprekings meer toeganklik te maak.

Video Opnames

Dit lyk altyd beter wanneer die kameralens op oogvlak met die spreker is. ‘n Kamerahoek van onder die spreker, lyk onvleiend. Sprekers moet direk vir die kamera kyk om sodoende oogkontak met die kykers te maak. Eenvoudige beligting soos ‘n ringlig of klein spreiligte, kan ‘n groot verskil aan die kwaliteit van die eindproduk maak. Die meeste selfone het goeie kameras wat vir opnames gebruik kan word. Produksiekwaliteit kameras met eksterne mikrofone en ander meer professionele toerusting kan later aangekoop word. Dit is goed om klein te begin en te groei. Eksperimenteer en vra advies.

Inhoud op Aanvraag 

Gemeentes wat alreeds ‘n digitale teenwoordigheid ontwikkel het, behoort dit nou uit te brei. Baie gemeentes bied hulle Sondagdiens en Mid-week byeenkomste aan as lewende geleenthede, en  veronderstel dat dit vir almal wat wil kyk toeganklik is. Die suksesvolste aanlyn platvorms bied hulle inhoud op aanvraag (of te wel “on demand”) aan. Gemeentes moet oorweeg om elke in-persoon Sondagdiens aanlyn toeganklik te maak vir wanneer dit vir verbruikers, in hul eie tyd, moontlik is om te kyk of te luister.

Kopiereg Inhoud

Tensy ‘n mens slegs van selfgeskrewe liedere en sang gebruik maak, moet jy kennis neem van organisasies soos SAMRO (Die Suid Afrikaanse Musiek Regte Organisasie) wat musiek met ‘n kopiereg lisensie beskikbaar stel.

Aanlyn Vergaderings

Byeenkomste van Bestuursrade, Komitees, Bybelstudie-/Gebeds-/Kleingroepe kan met groot sukses aanlyn gehou word – solank as wat almal betrokke voorsien is van die datum, tyd en skakel van die byeenkoms. Maatreëls om effektiewe interaksie te verseker kan insluit dat alle deelnemers hulle mikrofone afgeskakel hou wanneer hulle nie praat nie en gebruik maak van elektroniese maniere om te stem, aan te dui dat hulle wil praat of saamstem met besluite. Indien ‘n byeenkoms langer as 1.5 ure is, is dit wys om pouses/breuke in te bou in die program.

Sosiale Media

Sosiale media kan ‘n effektiewe instrument wees om die Groot Opdrag uit te voer. Die meeste sosiale media platvorms is gebruikersvriendelik en stel kerke in staat om hulle aktiwiteite te skeduleer en in interaksie met hulle gemeenskap te wees. Dit is ‘n effektiewe, bekende en toeganklike kanaal om jongmense mee te bereik. Millennial Christene (gebore 1981-1996) gebruik eerstens aanlyn bronne (veral selfoon bronne) vir Geestelike interaksie. Volgens George Barna, soek bykans 60% van Millennial Christene aanlyn na Geestelike inhoud, en 70% lees die Bybel op hulle selfone.

Wees toeganklik deur die alledaagse taal van mense te praat, in plaas daarvan om “kerktaal” te gebruik wat min mense verstaan. Sosiale media platvorms skep geleenthede om elke dag van die week in mense se lewens teenwoordig te wees, nie net op Sondae nie, en behoort meer doelgerig deur kerke gebruik te word.

Met erkenning aan:

 • Technologies That Have Changed The Church Throughout History – Steve Perky
 • Strategies for Streaming Worship Service Video – Steve Perky 
 • 3 Ways Technology is Changing Worship – CM Select: The Greater Good Blog
 • “How COVID-19 is Shaping The Future of The Church.” – Carey Nieuwhof
 • “Moving Forward: Future Church Trends.” – Anthony Hilder
 • How to Livestream Your Church Service: A Practical Guide – Phil Thompson
 • Planning an Online Worship Service – Back to God Ministries 

WOORDE VAN BEMOEDIGING
Past. Barend Petersen – Algemene Tesourier van die AGS van SA

Vandag voel ek in my gees om net uit te reik en my hartlike dankbaarheid en meegevoel te betuig aan elke Pastoor, Mede-Pastoor, Lede van die Beheerliggaam, Lidmate en gesinne van ons geliefde AGS.  Ek skryf aan jou in ‘n tyd wat ek diep geraak is, want ek onthou diegene wat ‘n goeie stryd gevoer het en onder hierdie pandemie geswig het. Baie van ons het die afgelope jaar geliefdes verloor en die pyn is nog vars in ons geheue. Om afskeid te neem van ons geliefdes was soveel moeiliker, want ons kon nie rou soos ons gewoonlik gerou het nie en ons was sonder die ondersteuning wat ons gewoonlik deur ‘n tyd van hartseer sou gedra het.

Alhoewel die roeping van Pastore bonatuurlik is, bedien en leef ons ons lewens verweef in die lewensiklusse en die ervaringe van ons lidmate wat ons in hierdie gebroke wêreld bedien. Toewyding aan ons roeping as Pastoor verhinder nie ons en ons gesinne om blootgestel te word aan die beproewinge van die lewe nie, insluitend verlies, pyn, lyding, moedeloosheid, teleurstellings en dood. Ons ervaar ook die uitdagings van die lewe soos alle ander mense: as ouers, in ons huwelike, ons finansies, ons gesondheid en verbroke verhoudings. Soms is ons sprakeloos wanneer ons God desperaat vertrou vir ‘n wonderwerk en ons geloof beantwoord word met ‘n koue stilte vanaf God.

Ons weet dat God ons deur Sy Gees vertroos in pyn en siekte en dat hy ons siele kan genees. Pastore, ek is bewus daarvan dat ons byeenkomste diep geraak is deur die Covid-19 pandemie. Ons is nie in staat om te vergader vir dienste of gebedsbyeenkomste in ons kerke nie. Daar is geen uitreike, opelug konferensies, huisbesoeke of ander byeenkomste soos wat ons gewoond was nie. Ons sien ‘n vinnig veranderende wêreld – ‘n verskuiwing van dit waaraan ons gewoond is, na ‘n plek van onsekerheid. Die Covid-19 pandemie en selfs die houding van ons regering veroorsaak dat die kerk nadink oor haar invloed in die samelewing.

Ek het nagedink oor die profeet Habakuk wat in Hoofstuk 1:1-4 aan ons voorgestel word as ‘n wanhopige profeet – ‘n profeet wat God betwyfel. Hy is oorweldig deur die omstandighede rondom hom en dit lyk asof God Hom van die aardbol verwyder het. God is nêrens te vinde nie. Sy wanhoop is tasbaar, die pyn is werklik, die twyfel is verterend, die toekoms lyk bleek, en alle hoop het verdwyn. Te midde van die pyn en onsekerheid, te midde van die hopeloosheid en duisternis, ervaar Habakuk ‘n visioen van God se herstellingskrag wat deur Dawid so lewendig verkondig is, in Psalm 121″Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”

“Hy word nie meer oorweldig deur wat hy om hom sien nie, maar deur wat hy glo.”

Die profeet word nie meer beheer deur of selfs bekommerd oor sy omstandighede nie, sy oë is op God gerig. Hy word nie meer oorweldig deur wat hy om hom sien nie, maar deur wat hy glo. Hy verkondig hierdie woorde wat verewig is en wat vandag nog geld in Hoofstuk 3:

17 Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, 18 nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. 19 Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

2020 was een van die moeilikste jare vir ons almal en dit wil voorkom asof hierdie pandemie die wêreld langer gaan affekteer as wat ooit verwag is. Ek het al die herstellingskrag van God ervaar gedurende die moeilikste tye van my lewe. Gedurende die afgelope vier jaar het ek dit weer beleef en ek kan getuig van sy onfeilbare genade. My broers en susters, ek wil hê dat julle moet weet dat ons saam hierin is. As ‘n gesin van die AGS van SA bedank ons jou vir jou getrouheid en jou standvastigheid in geloof en dat jy nie opgee nie.

Vandag bid ek vir ons Pastore, hul eggenote en ook hul kinders wat deur moeilike tye gaan – veral die wat ‘n intense konflik of stryd ervaar tussen geloof en ons menslike ervarings. Ek bid dat jy en jou gesin die teenwoordigheid van God sal ervaar, soos Habakuk. Dat jou vertroue en hoop gestel is op dit wat hoër is as dit wat jy besig is om menslik te ervaar.

SLOT

Geen pandemie kan die Groot Opdrag verhinder nie! Deur die gebruik van beskikbare tegnologie kan ons die missie van die kerk versterk. Laat ons nie oorweldig word deur wat ons ervaar en rondom ons sien nie, maar eerder deur dit wat ons glo. Ek vertrou dat hierdie brief ‘n tydige aanmoediging en seën vir jou is. Ek bid dat God ons sal dra in hierdie moeilike tye wanneer ons almal ‘n behoefte het aan sy teenwoordigheid – aan die Een wat ons tot sy diens geroep het om sy heerlikheid te verkondig.

Seën!

M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 12 March 2021

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 12 MAR ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

 

1. WORDS OF ENCOURAGEMENT

Today I include a special and timely message of encouragement written by Past. Barend Petersen – our General Treasurer. He also asked his wife, Dawn and daughter, Grace to contribute messages for the spouses of our Pastors as well as Pastors’ children. May our AFM Pastoral Families be blessed by these personal words of encouragement.

TO OUR PASTORS – PAST. BAREND PETERSEN 

Today I feel in my spirit to just reach out to encourage and express my heartfelt gratitude and condolences to every Pastor, Co-Pastor, Governing Body, AFM Member and family of our beloved AFM. I write to you being deeply moved as I remember those who fought the good fight and succumbed to this pandemic. Many of us have lost loved ones in the past year and the pain is still fresh in our memory. Finding closure was much more difficult, as we were not able to mourn as we are accustomed to – without the support that ordinarily would have carried us through our time of sorrow and grief.

Whilst the calling of Pastors by the Lord is divine, we minister and live our lives intertwined in the life cycles and experiences of those whom we minister to in this broken world. Commitment to our divine calling does not prevent us and our families from experiencing the trials and tribulations of life including loss, pain, suffering, despondency, disappointments, and death. Like all other people, we also experience parental-, marital-, financial-, health- and relational challenges. At times we are at a loss for answers when we are desperately trusting God for a miracle and our faith is met with what appears to be a stony silence from God.

We know that God, by His Spirit comforts us in pain and illness and can bring healing to our souls. Pastors, I am aware that our ministries have been deeply impacted by the Covid-19 pandemic. We are not able to gather at capacity for services or prayer meetings in our churches. There are no crusades, open-air conferences, house visitations or fellowship gatherings as we were accustomed to. We notice a rapidly changing world with a shift from what we were used to – a shift to a place of uncertainty. The Covid-19 pandemic and even the attitude of our government, is causing the church to reflect on her influence in society.

I reflected on the prophet Habakkuk who is introduced to us in Chapter 1:1-4 as a prophet with a burden and in despair, doubting God. He is overwhelmed by the circumstances around him, and it seems that God has removed Him from the earthly scene. God is nowhere to be found. His despair is palpable, the pain is real, the doubt is consuming, the future is bleak, and hope has evaporated. In the midst of pain and uncertainty, in the midst of hopelessness and of darkness, Habakkuk encounters God and has a vision of God’s restorative power so vividly proclaimed by David, in Psalm 121: “I will lift up mine eyes from whence cometh my help”.

The prophet is no longer controlled or even anxious about his circumstances, his sight was lifted. He was no longer consumed by what he sees, but by what he believes. He proclaims these immortal words that still ring true today, in Chapter 3:

“17 Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls: 18 Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. 19 The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds’ feet, and he will make me to walk upon mine high places.”

2020 was one of the most difficult years for all of us and it seems as if this pandemic will continue to torment the world for much longer than ever anticipated. Allow me to share with you that I have experienced the restorative power of God during the most difficult times of my life. During the past four years, I have again experienced it and continue to bear testimony of His unfailing grace. My brothers and sisters, I want you to know that we are in this together. As a family of the AFM of SA, we thank you for your faithfulness and holding firm onto your faith and not letting go.

Today, I PRAY for Pastors, Pastors’ Spouses and the children of Pastors who are going through tough times and facing intense challenges, battling with the conflict between faith and our lived experiences. I pray that you and your family will experience the presence of God, like Habakkuk, which will lift your hopes beyond what you now experience. I pray that God will carry us in these trying times when we are all so in need of the presence of Him who called us to His service – and to proclaim His glory.

 

TO OUR PASTORS’ SPOUSES – DAWN PETERSEN

I write to you at this painful time, yet I am trusting that God knows full well what we as spouses are going through at this moment. As a Pastor’s spouse we have a great responsibility to our family and especially when we are leading with our husband/wife in ministry.

We are currently living in uncertain times with the outbreak of Covid-19. During times like these, our faith can be challenged, and it can be hard to see where God fits in with this new normal. We witness the pain and anguish our spouses endure when a loved one passes away. I appreciate you for your strength in helping those in need, your commitment to reassuring family and members in a time of uncertainty. We have buried our members and some of us even our loved ones. The pain we carry can only be understood by the Lord our God.

Today, I want to thank every Pastor’s spouse who has been in the field as a frontline worker. To every spouse who has never complained about the work but accepted their responsibility in the ministry with joy. Your endurance and strength to stand in the ministry give every spouse hope to continue in their gifts and calling. I know there are times when we are not even appreciated in what we are doing but today I am blessed to have other Pastor’s spouses walking alongside each other calling each other my “sister” and my “brother”.

Remember that God’s Word tells us that, in the day of affliction and despondency, we take refuge in God who affirms and establishes our faith. We strongly take courage in the fact that we have to support our husbands and wives, as well as those we are entrusted with. God is not unjust to forget our work and labour of love in the day of trouble. He who promised to always be with us, is faithful to keep and sustain us. What kept me moving was my firm belief that we have this sure foundation, serving an Immovable God and we may cast our burdens upon Him as He will never let the righteous be shaken!

Rest in God’s presence, knowing that we will be refreshed, comforted, and nourished. His abundant life brings healing to a weary and burdened soul. As we PRAY daily for our families and ministry, may you continue to grow from strength to strength!

TO OUR PASTORS’ CHILDREN – GRACE PETERSEN

Being a Pastor’s Kid (PK), I am sure you see your parents caring for others on a consistent basis. You see them showing up for a family at 3 am in the morning because a loved one had passed away. You see them sacrificing their time, resources, and energy for the bigger picture. You see them selflessly serving those God entrusted them to shepherd.

If this is what is humanely possible in terms of caring, how much more does God not care? He cares for you consistently. He desires to be there for you during your 3 am moments. He has already sacrificed His Son so you can have life and truly live it in abundance. You are the bigger picture. (Well, together with your brothers & sisters obviously!) You were on God’s mind when He sent His Son Jesus Christ. You are cared for. You are loved. It is up to us to accept His care. Not just at the point of salvation, but to truly accept it daily. To live our lives knowing and believing that we are cared for. He is kind, slow to anger and abounding in mercy.

From one PK to another.

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 12 Maart 2021

Laai die PDF-Weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 12 MAR AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

AGS Kollega,

1. BOODSKAP VAN BEMOEDIGING

Vandag sluit ek ‘n spesiale en relevante boodskap van bemoediging in, geskryf deur Past. Barend Petersen – ons Algemene Tesourier. Hy het ook sy eggenoot, Dawn en sy dogter, Grace gevra om spesifieke bydraes te lewer aan die Eggenote van ons Pastore asook ons Pastoorskinders. Mag ons AGS Pastorale Families geseënd wees deur hierdie woorde van bemoediging.

AAN ONS PASTORE – PAST. BAREND PETERSEN 

Vandag voel ek in my gees om net uit te reik en my hartlike dankbaarheid en meegevoel te betuig aan elke Pastoor, Mede-Pastoor, Lede van die Beheerliggaam, Lidmate en gesinne van ons geliefde AGS.  Ek skryf aan jou in ‘n tyd wat ek diep geraak is, want ek onthou diegene wat ‘n goeie stryd gevoer het en onder hierdie pandemie geswig het. Baie van ons het die afgelope jaar geliefdes verloor en die pyn is nog vars in ons geheue. Om afskeid te neem van ons geliefdes was soveel moeiliker, want ons kon nie rou soos ons gewoonlik gerou het nie en ons was sonder die ondersteuning wat ons gewoonlik deur ‘n tyd van hartseer sou gedra het.

Alhoewel die roeping van Pastore bonatuurlik is, bedien en leef ons ons lewens verweef in die lewensiklusse en die ervaringe van ons lidmate wat ons in hierdie gebroke wêreld bedien. Toewyding aan ons roeping as Pastoor verhinder nie ons en ons gesinne om blootgestel te word aan die beproewinge van die lewe nie, insluitend verlies, pyn, lyding, moedeloosheid, teleurstellings en dood. Ons ervaar ook die uitdagings van die lewe soos alle ander mense: as ouers, in ons huwelike, ons finansies, ons gesondheid en verbroke verhoudings. Soms is ons sprakeloos wanneer ons God desperaat vertrou vir ‘n wonderwerk en ons geloof beantwoord word met ‘n koue stilte vanaf God.

Ons weet dat God ons deur Sy Gees vertroos in pyn en siekte en dat hy ons siele kan genees. Pastore, ek is bewus daarvan dat ons byeenkomste diep geraak is deur die Covid-19 pandemie. Ons is nie in staat om te vergader vir dienste of gebedsbyeenkomste in ons kerke nie. Daar is geen uitreike, opelug konferensies, huisbesoeke of ander byeenkomste soos wat ons gewoond was nie. Ons sien ‘n vinnig veranderende wêreld – ‘n verskuiwing van dit waaraan ons gewoond is, na ‘n plek van onsekerheid. Die Covid-19 pandemie en selfs die houding van ons regering veroorsaak dat die kerk nadink oor haar invloed in die samelewing.

Ek het nagedink oor die profeet Habakuk wat in Hoofstuk 1:1-4 aan ons voorgestel word as ‘n wanhopige profeet – ‘n profeet wat God betwyfel. Hy is oorweldig deur die omstandighede rondom hom en dit lyk asof God Hom van die aardbol verwyder het. God is nêrens te vinde nie. Sy wanhoop is tasbaar, die pyn is werklik, die twyfel is verterend, die toekoms lyk bleek, en alle hoop het verdwyn. Te midde van die pyn en onsekerheid, te midde van die hopeloosheid en duisternis, ervaar Habakuk ‘n visioen van God se herstellingskrag wat deur Dawid so lewendig verkondig is, in Psalm 121″Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”

Die profeet word nie meer beheer deur of selfs bekommerd oor sy omstandighede nie, sy oë is op God gerig. Hy word nie meer oorweldig deur wat hy om hom sien nie, maar deur wat hy glo. Hy verkondig hierdie woorde wat verewig is en wat vandag nog geld in Hoofstuk 3:

17 Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, 18 nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. 19 Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

2020 was een van die moeilikste jare vir ons almal en dit wil voorkom asof hierdie pandemie die wêreld langer gaan affekteer as wat ooit verwag is. Ek het al die herstellingskrag van God ervaar gedurende die moeilikste tye van my lewe. Gedurende die afgelope vier jaar het ek dit weer beleef en ek kan getuig van sy onfeilbare genade. My broers en susters, ek wil hê dat julle moet weet dat ons saam hierin is. As ‘n gesin van die AGS van SA bedank ons jou vir jou getrouheid en jou standvastigheid in geloof en dat jy nie opgee nie.

Vandag bid ek vir ons Pastore, hul eggenote en ook hul kinders wat deur moeilike tye gaan – veral die wat ‘n intense konflik of stryd ervaar tussen geloof en ons menslike ervarings. Ek bid dat jy en jou gesin die teenwoordigheid van God sal ervaar, soos Habakuk. Dat jou vertroue en hoop gestel is op dit wat hoër is as dit wat jy besig is om menslik te ervaar. Ek bid dat God ons sal dra in hierdie moeilike tye wanneer ons almal ‘n behoefte het aan sy teenwoordigheid – aan die Een wat ons tot sy diens geroep het om sy heerlikheid te verkondig.

AAN ONS PASTORE SE EGGENOTE – DAWN PETERSEN 

Ek skryf aan jou tydens hierdie pynlike tyd, maar ek vertrou dat God alles verstaan waardeur ons tans gaan. As eggenote van Pastore het ons ‘n groot verantwoordelikheid teenoor ons gesinne en veral as ons saam met ons man/vrou in die bediening lei.

Ons leef tans in onsekere tye met die uitbreek van Covid-19. Gedurende sulke tye kan ons geloof uitgedaag word, en dit kan moeilik wees om te sien waar God inpas by hierdie nuwe normaal. Ons kan getuig van die pyn en angs wat ons eggenote verduur wanneer ‘n geliefde aan die dood afgestaan word. Ek waardeer jou oortuiging om behoeftiges te help, en jou toewyding om gesinne en lidmate in ‘n tyd van onsekerheid gerus te stel. Ons het van ons lidmate begrawe, en sommige van ons selfs ons eie geliefdes. Die pyn wat ons dra en die vrees wat ons het, sal niemand verstaan behalwe die Here ons God nie.

Vandag wil ek elke eggenoot bedank wat in die veld is as ‘n werker in die voorste linie. Aan elke eggenoot wat nog nooit oor die werk gekla het nie, maar jou verantwoordelikheid in die bediening met blydskap aanvaar het. Jou uithouvermoë en krag om in die bediening te staan, gee elke eggenoot hoop om voort te gaan met hul gawes en roeping. Ek weet daar is tye wat ons nie eens waardeer word vir wat ons doen nie, maar ek is vandag geseënd dat ons as eggenote van Pastore langs mekaar kan loop en dat ek jou my “suster” of “broer” kan noem.

Onthou dat God se Woord ons vertel dat in die dag van swaarkry en moedeloosheid, ons skuiling moet soek by God wat ons geloof bevestig. Ons moet ons mans en vrouens ondersteun, sowel as diegene wat aan ons toevertrou is. God is nie onregverdig om ons werk en liefdesarbeid in moeilike tye te vergeet nie. Hy wat belowe het om altyd by ons te wees, is getrou om ons te onderhou. Wat my aan die gang gehou het was my oortuiging dat ons hierdie vaste fondament het. Ons dien ‘n onbeweeglike God wat ons laste op Sy skouers werp omdat Hy gelowiges nooit sal teleurstel nie!

Rus in die teenwoordigheid van God. Weet dat ons ook verkwik, vertroos en gevoed sal word. Sy oorvloedige lewe bring genesing aan ‘n vermoeide en belaste siel. Bly geseënd in oorvloed. Gaan voort van krag tot krag!

AAN ONS PASTOORSKINDERS – GRACE PETERSEN 

Omdat ek ‘n pastoorskind is, weet ek dat jou ouers konsekwent na ander omsien. Jy sien hoe hulle om 03:00 die oggend by ‘n gesin opdaag omdat ‘n geliefde oorlede is. Jy sien hoe hulle hul tyd, hulpbronne en energie opoffer vir die groter prentjie. As herders, sien jy hoe hulle onselfsugtig diegene dien wat God aan hulle toevertrou het.

As dit is wat menslik moontlik is in terme van omgee, hoeveel te meer gee God nie om nie? Hy sorg konsekwent vir jou. Hy wil daar wees vir jou tydens jou 03:00 in die oggend oomblikke. Hy het reeds sy Seun gestuur sodat jy ‘n lewe in oorvloed kan hê. Jy is die groter prentjie (wel, natuurlik saam met jou broers en susters) en dit wat in God se gedagtes was toe Hy sy Seun Jesus Christus gestuur het.

Jy word versorg. Jy is geliefd. Dit is ons besluit om Sy sorg te aanvaar. Nie net op die punt van redding nie, maar om dit werklik te aanvaar, daagliks. Om ons lewens te leef met die wete en die geloof dat daar na ons omgesien word deur ‘n God wat barmhartig en genadig is, lankmoedig is en vol liefde is.

Van een pastoorskind na die ander.

Seën!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 12 Maart 2021

Laai die PDF-Weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 12 MAR AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

AGS Kollega,

1. BOODSKAP VAN BEMOEDIGING

Vandag sluit ek ‘n spesiale en relevante boodskap van bemoediging in, geskryf deur Past. Barend Petersen – ons Algemene Tesourier. Hy het ook sy eggenoot, Dawn en sy dogter, Grace gevra om spesifieke bydraes te lewer aan die Eggenote van ons Pastore asook ons Pastoorskinders. Mag ons AGS Pastorale Families geseënd wees deur hierdie woorde van bemoediging.

AAN ONS PASTORE – PAST. BAREND PETERSEN 

Vandag voel ek in my gees om net uit te reik en my hartlike dankbaarheid en meegevoel te betuig aan elke Pastoor, Mede-Pastoor, Lede van die Beheerliggaam, Lidmate en gesinne van ons geliefde AGS.  Ek skryf aan jou in ‘n tyd wat ek diep geraak is, want ek onthou diegene wat ‘n goeie stryd gevoer het en onder hierdie pandemie geswig het. Baie van ons het die afgelope jaar geliefdes verloor en die pyn is nog vars in ons geheue. Om afskeid te neem van ons geliefdes was soveel moeiliker, want ons kon nie rou soos ons gewoonlik gerou het nie en ons was sonder die ondersteuning wat ons gewoonlik deur ‘n tyd van hartseer sou gedra het.

Alhoewel die roeping van Pastore bonatuurlik is, bedien en leef ons ons lewens verweef in die lewensiklusse en die ervaringe van ons lidmate wat ons in hierdie gebroke wêreld bedien. Toewyding aan ons roeping as Pastoor verhinder nie ons en ons gesinne om blootgestel te word aan die beproewinge van die lewe nie, insluitend verlies, pyn, lyding, moedeloosheid, teleurstellings en dood. Ons ervaar ook die uitdagings van die lewe soos alle ander mense: as ouers, in ons huwelike, ons finansies, ons gesondheid en verbroke verhoudings. Soms is ons sprakeloos wanneer ons God desperaat vertrou vir ‘n wonderwerk en ons geloof beantwoord word met ‘n koue stilte vanaf God.

Ons weet dat God ons deur Sy Gees vertroos in pyn en siekte en dat hy ons siele kan genees. Pastore, ek is bewus daarvan dat ons byeenkomste diep geraak is deur die Covid-19 pandemie. Ons is nie in staat om te vergader vir dienste of gebedsbyeenkomste in ons kerke nie. Daar is geen uitreike, opelug konferensies, huisbesoeke of ander byeenkomste soos wat ons gewoond was nie. Ons sien ‘n vinnig veranderende wêreld – ‘n verskuiwing van dit waaraan ons gewoond is, na ‘n plek van onsekerheid. Die Covid-19 pandemie en selfs die houding van ons regering veroorsaak dat die kerk nadink oor haar invloed in die samelewing.

Ek het nagedink oor die profeet Habakuk wat in Hoofstuk 1:1-4 aan ons voorgestel word as ‘n wanhopige profeet – ‘n profeet wat God betwyfel. Hy is oorweldig deur die omstandighede rondom hom en dit lyk asof God Hom van die aardbol verwyder het. God is nêrens te vinde nie. Sy wanhoop is tasbaar, die pyn is werklik, die twyfel is verterend, die toekoms lyk bleek, en alle hoop het verdwyn. Te midde van die pyn en onsekerheid, te midde van die hopeloosheid en duisternis, ervaar Habakuk ‘n visioen van God se herstellingskrag wat deur Dawid so lewendig verkondig is, in Psalm 121″Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”

Die profeet word nie meer beheer deur of selfs bekommerd oor sy omstandighede nie, sy oë is op God gerig. Hy word nie meer oorweldig deur wat hy om hom sien nie, maar deur wat hy glo. Hy verkondig hierdie woorde wat verewig is en wat vandag nog geld in Hoofstuk 3:

17 Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, 18 nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. 19 Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

2020 was een van die moeilikste jare vir ons almal en dit wil voorkom asof hierdie pandemie die wêreld langer gaan affekteer as wat ooit verwag is. Ek het al die herstellingskrag van God ervaar gedurende die moeilikste tye van my lewe. Gedurende die afgelope vier jaar het ek dit weer beleef en ek kan getuig van sy onfeilbare genade. My broers en susters, ek wil hê dat julle moet weet dat ons saam hierin is. As ‘n gesin van die AGS van SA bedank ons jou vir jou getrouheid en jou standvastigheid in geloof en dat jy nie opgee nie.

Vandag bid ek vir ons Pastore, hul eggenote en ook hul kinders wat deur moeilike tye gaan – veral die wat ‘n intense konflik of stryd ervaar tussen geloof en ons menslike ervarings. Ek bid dat jy en jou gesin die teenwoordigheid van God sal ervaar, soos Habakuk. Dat jou vertroue en hoop gestel is op dit wat hoër is as dit wat jy besig is om menslik te ervaar. Ek bid dat God ons sal dra in hierdie moeilike tye wanneer ons almal ‘n behoefte het aan sy teenwoordigheid – aan die Een wat ons tot sy diens geroep het om sy heerlikheid te verkondig.

AAN ONS PASTORE SE EGGENOTE – DAWN PETERSEN 

Ek skryf aan jou tydens hierdie pynlike tyd, maar ek vertrou dat God alles verstaan waardeur ons tans gaan. As eggenote van Pastore het ons ‘n groot verantwoordelikheid teenoor ons gesinne en veral as ons saam met ons man/vrou in die bediening lei.

Ons leef tans in onsekere tye met die uitbreek van Covid-19. Gedurende sulke tye kan ons geloof uitgedaag word, en dit kan moeilik wees om te sien waar God inpas by hierdie nuwe normaal. Ons kan getuig van die pyn en angs wat ons eggenote verduur wanneer ‘n geliefde aan die dood afgestaan word. Ek waardeer jou oortuiging om behoeftiges te help, en jou toewyding om gesinne en lidmate in ‘n tyd van onsekerheid gerus te stel. Ons het van ons lidmate begrawe, en sommige van ons selfs ons eie geliefdes. Die pyn wat ons dra en die vrees wat ons het, sal niemand verstaan behalwe die Here ons God nie.

Vandag wil ek elke eggenoot bedank wat in die veld is as ‘n werker in die voorste linie. Aan elke eggenoot wat nog nooit oor die werk gekla het nie, maar jou verantwoordelikheid in die bediening met blydskap aanvaar het. Jou uithouvermoë en krag om in die bediening te staan, gee elke eggenoot hoop om voort te gaan met hul gawes en roeping. Ek weet daar is tye wat ons nie eens waardeer word vir wat ons doen nie, maar ek is vandag geseënd dat ons as eggenote van Pastore langs mekaar kan loop en dat ek jou my “suster” of “broer” kan noem.

Onthou dat God se Woord ons vertel dat in die dag van swaarkry en moedeloosheid, ons skuiling moet soek by God wat ons geloof bevestig. Ons moet ons mans en vrouens ondersteun, sowel as diegene wat aan ons toevertrou is. God is nie onregverdig om ons werk en liefdesarbeid in moeilike tye te vergeet nie. Hy wat belowe het om altyd by ons te wees, is getrou om ons te onderhou. Wat my aan die gang gehou het was my oortuiging dat ons hierdie vaste fondament het. Ons dien ‘n onbeweeglike God wat ons laste op Sy skouers werp omdat Hy gelowiges nooit sal teleurstel nie!

Rus in die teenwoordigheid van God. Weet dat ons ook verkwik, vertroos en gevoed sal word. Sy oorvloedige lewe bring genesing aan ‘n vermoeide en belaste siel. Bly geseënd in oorvloed. Gaan voort van krag tot krag!

AAN ONS PASTOORSKINDERS – GRACE PETERSEN 

Omdat ek ‘n pastoorskind is, weet ek dat jou ouers konsekwent na ander omsien. Jy sien hoe hulle om 03:00 die oggend by ‘n gesin opdaag omdat ‘n geliefde oorlede is. Jy sien hoe hulle hul tyd, hulpbronne en energie opoffer vir die groter prentjie. As herders, sien jy hoe hulle onselfsugtig diegene dien wat God aan hulle toevertrou het.

As dit is wat menslik moontlik is in terme van omgee, hoeveel te meer gee God nie om nie? Hy sorg konsekwent vir jou. Hy wil daar wees vir jou tydens jou 03:00 in die oggend oomblikke. Hy het reeds sy Seun gestuur sodat jy ‘n lewe in oorvloed kan hê. Jy is die groter prentjie (wel, natuurlik saam met jou broers en susters) en dit wat in God se gedagtes was toe Hy sy Seun Jesus Christus gestuur het.

Jy word versorg. Jy is geliefd. Dit is ons besluit om Sy sorg te aanvaar. Nie net op die punt van redding nie, maar om dit werklik te aanvaar, daagliks. Om ons lewens te leef met die wete en die geloof dat daar na ons omgesien word deur ‘n God wat barmhartig en genadig is, lankmoedig is en vol liefde is.

Van een pastoorskind na die ander.

Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 26 February 2021

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 26 FEB ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

Dear AFM Colleague,

1. UP4SA NATIONAL PRAYER INITIATIVE

It is not necessary to mention that South Africa is experiencing challenges on many levels. The Covid-19 pandemic has only intensified or accelerated these challenges to a higher level of urgency. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God.

The UP4SA is a National Prayer Initiative that is running for its 6th year. We invite all AFM congregations to join this prayer action on Sunday, 28 March 2021 which will be broadcasted on Wild Coast FM 98.6 FM (www.wildcoastfm.co.za) between 7h00 and 8h00. One representative from all 9 our provinces will lead in prayer. The programme will also include a 10-minute encouragement and prayer session lead by Angus Buchan.

I want to encourage you to register your AFM Assembly with the UP4SA Prayer Initiative by sending a message to:

082 462 1540 or 073 899 2323

[email protected]

You can also connect with UP4SA via their online platforms:

Website: www.up4sa.co.za

Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

2. GBM UPDATE (14-18 MARCH WILL NOT MATERIALISE)

The tentative GBM dates of 14-18 March 2021 will not materialise. Specific dates cannot be confirmed at this stage but will be communicated as soon as possible and depends on Covid-19 developments.

Delegates are however welcome to register. The venue remains AFM Word and Life Church in Boksburg. Registration for the event (although a specific date cannot be confirmed at this stage) can be done online:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

3. 2021 NOB EMPOWERMENT VISITS: NOTICE

Kindly take note that due to the current Lockdown Level 3 restrictions, the scheduled NOB Empowerment Visits for the weekend of 5-6 March 2021 (Mpumalanga & Limpopo) are postponed until further notice. The rest of the NOB Empowerment dates for the year remain the same also until further notice.

If you have not yet downloaded the AFM 2021 Calendar, kindly click on the link below:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. AFM WELFARE: STATIONERY DRIVE

Our Welfare Department urgently requires stationery supplies for the 2021 academic school year. Can I ask if, in any way possible, your assembly can reach out and donate? Any of the following stationery items can be donated: pencil cases, blue pens, HB pencils, coloured pencils (Norris Club), rulers, erasers, sharpeners, scissors, glue, highlighters, flip files, notepads and oil pastels. There is also a need for lunchboxes.

Old and new stationery supplies/items can be dropped off at:

 • An AFM Welfare Children’s Home (CYCC) in your area. Send a WhatsApp message to AFM Welfare to locate your nearest AFM Children’s Home (CYCC): +27 72 376 7453 or download a list of all homes from the following link: Child and Youth Care Centres
 • The AFM Welfare National Office: Unit 5, Central Office Park, 257 Jean Avenue, Centurion.

Blessings!
MG Mahlobo