Newsflash: Friday, 21 October 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

 Newsflash: Friday, 21 October 2022

OCTOBER

RESOURCES

Pastoral Letter: 3rd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-3rd-quarter-2022/

AFM of SA National Calendar 2023
https://afm-ags.org/category/media/

October Month: Pastor’s Appreciation Month (Circular)
https://afm-ags.org/category/media/

Dear Colleague,

1. DO NOT BE FEARFUL

Pray Without Ceasing
There are several circumstances and scenarios taking place in the world – and especially in South Africa – that cause many of us to be deeply concerned and even worried to the point of being anxious. Paul encourages us with the following words: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus” Philippians 4:6-7(NIV).

Prayer is not just about providing God with a “shopping list” of things we need or desire. It is not about using a spiritual spare wheel when we are in trouble. It’s about establishing a relationship with God built on our faith and trust in Him. Based on this relationship we can present our requests, concerns and needs to Him. Knowing that He cares for and listens to us.

The Bible is filled with individuals and groups of people who prayed for a variety of things that we still pray about today: Illness, danger, drought, finances, fear and worry. We can pray about anything and everything. Paul instructs us to pray instead of worrying about these things. Some people will say it is practically impossible not to worry, given their current felt experiences.

Instead of living with anxiety and fear, instead of experiencing pessimism and feelings of helplessness, our prayers will bring us into the atmosphere of God’s peace. His peace is not relative to the level of fear or worry that we experience. It exceeds our understanding in every possible way, in every situation. The implication of this is that people who pray, experience an “abnormal” level of peace, even in the most difficult and challenging circumstances. Prayer draws us closer to God’s presence and shields our hearts and minds from hopelessness and anxiety.

This does not mean that people who pray, and who subsequently experience God’s peace in all circumstances, should not do anything about the situation. People of prayer are not called to be passive and inactive: We must still do what is needed and what we can, whilst trusting God to do the rest. “The people who know their God shall stand firm and take action.” Daniel 11:32b (ESV). The best way to replace anxiety about the realities of our life and country is to pray without ceasing.  If you do that, the promise is that the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.”

The 26th Pentecostal World Conference Gathers to Pray for Peace and Revival

(Seoul, October 14, 2022) – The third and final day of the 26th Pentecostal World Conference (PWC) began on the beautiful rolling hills and lush grounds of the Korean peninsula, known as the Demilitarized Zone (DMZ). Over 25,000 worshippers came to Peace Park, which is located at the demarcation line between North Korea and South Korea. The vast crowd gathered to pray for peace in the peninsula, reconciliation between the Korean nations, and revival in the next generation.  The opening observance celebrated the 47 nations represented in the Pentecostal World Fellowship (PWF) with a parade of flags, the religious demographics of each country, and their unique needs for prayer.


2. PASTORS APPRECIATION MONTH: OCTOBER

As a church, we have established a tradition over the last couple of years to especially focus on appreciating our Pastors, their spouses and children during the month of October. In this regard a Circular was sent to Regions, Networks and Departments and can be downloaded from the link below:
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

3. AFM OF SA CALENDAR 2023

To download the 2023 AFM of SA Calendar, kindly visit the AFM of SA website:
https://afm-ags.org/category/media/

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 21 Oktober 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

 AGS Nuusflits: Vrydag, 21 Oktober 2022

OKTOBER

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-3de-kwartaal-2022/

AGS van SA Nasionale Kalender 2023
https://afm-ags.org/category/media/

Oktober: Pastore Waarderingsmaand
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

1. MOENIE VREESAGTIG WEES NIE

Bid Sonder Ophou
Daar is verskeie omstandighede en scenario’s wat in die wêreld en veral tans in Suid-Afrika plaasvind, wat veroorsaak dat baie van ons diep bekommerd en vreesagtig is, selfs tot die punt van angstigheid.  Paulus bemoedig ons met die volgende woorde: “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle Hom ook dank vir alles wat Hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat ’n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou omdat julle aan Christus Jesus verbonde is.” Filippense 4:6-7 (NLV).

Gebed gaan nie net daaroor dat ons God voorsien van ‘n “inkopielys” van dinge wat ons nodig het of begeer nie. Dit gaan nie oor die gebruik van ‘n geestelike spaarwiel wanneer ons in die moeilikheid is nie. Dit gaan oor die vestiging van ‘n verhouding met God wat gebou is op ons geloof en vertroue in Hom. Op grond van hierdie verhouding kan ons ons versoeke, bekommernisse en behoeftes aan Hom voorlê, met die wete dat Hy na ons luister en omgee.

Die Bybel is vol individue en groepe mense wat gebid het vir ‘n verskeidenheid dinge waaroor ons vandag nog bid: Siekte, gevaar, droogte, finansies, vrees en bekommernisse. Ons kan oor enige iets bid. Paulus leer ons om te bid in plaas daarvan om ons oor hierdie dinge te bekommer. Sommige mense sal sê dit is feitlik onmoontlik om nie bekommerd te wees nie, gegewe hul huidige ervarings.

In plaas daarvan om met angs en vrees te leef, in plaas daarvan om pessimisme en gevoelens van hulpeloosheid te ervaar, sal ons gebede ons in die atmosfeer van God se vrede bring. Sy vrede is nie relatief tot die vlak van vrees of bekommernis wat ons ervaar nie. Dit oortref ons begrip op elke moontlike manier, in elke situasie. Die implikasie hiervan is dat mense wat bid, ‘n “abnormale” vlak van vrede ervaar, selfs in die moeilikste en uitdagendste omstandighede. Gebed trek ons nader aan God se teenwoordigheid en beskerm ons harte en gedagtes teen hopeloosheid en angs.

Dit beteken nie dat mense wat bid en wat dan in alle omstandighede God se vrede ervaar, niks aan die situasie moet doen nie. Mense van gebed word nie geroep om passief en onaktief te wees nie: Ons moet steeds doen wat nodig is en wat ons kan, terwyl ons God vertrou om die res te doen. “The people who know their God shall stand firm and take action.” Daniel 11:32b (ESV). Die beste manier om angs oor die realiteite van ons lewe en land te vervang, is om sonder ophou te bid.  As ons dit doen, is die belofte dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en gedagtes in Christus Jesus sal bewaak.

Die 26ste Pinksterwêreldkonferensie Kom Byeen Om Te Bid Vir Vrede En Herlewing
(Seoel, 14 Oktober 2022) – Die derde en laaste dag van die 26ste Pinksterwêreldkonferensie het begin op die golwende heuwels en welige gronde van die Koreaanse skiereiland, bekend as die Gedemilitariseerde Sone (DMZ). Meer as 25 000 aanbidders het na Vredespark gekom, wat by die afbakening tussen Noord-Korea en Suid-Korea geleë is. Die groot skare het bymekaargekom om te bid vir vrede in die skiereiland, versoening tussen die Koreaanse nasies en herlewing in die volgende generasie. Die openingsviering het die 47 nasies wat in die Pentecostal World Fellowship verteenwoordig word gevier met ‘n parade van vlae, die godsdienstige demografie van elke land en hul unieke behoeftes aan gebed.


2. OKTOBER: PASTORE WAARDERINGSMAAND

As kerk het ons oor die laaste paar jaar ‘n tradisie gevestig om veral te fokus op die waardering van ons Pastore, hul gades en kinders gedurende Oktober maand. In hierdie verband is ‘n Omsendbrief aan Streke, Netwerke en Departemente gestuur en kan afgelaai word vanaf die onderstaande skakel:
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

3. AGS VAN SA NASIONALE KALENDER 2023

Die AGS van SA Nasionale Kalender vir 2023 is nou beskikbaar vanaf die AGS webblad – gebruik gerus die onderstaande skakel om die kalender af te laai:
https://afm-ags.org/category/media/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 7 October 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

 AFM Newsflash: Friday, 7 October 2022

OCTOBER

RESOURCES

Pastoral Letter: 3rd Quarter 2022 (New!)
https://afm-ags.org/pastoral-letter-3rd-quarter-2022/

AFM of SA National Calendar 2023
https://afm-ags.org/category/media/

October Month: Pastor’s Appreciation Month (Circular)
https://afm-ags.org/category/media/

Dear Colleague,

1. LEADING IN TURBULENT TIMES

We are living in times of unprecedented and worldwide volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. The so-called VUCA world. We see an accelerating rate of change in technology, the values and norms of people and even in the climate. Life in general is becoming less and less predictable and many people are experiencing increasing levels of anxiety because of this.

It seems that nothing in life is simple anymore. Everything is multifaceted and becoming more and more complex. Coupled with this is the strong potential for misinterpretation of people’s words, actions and intentions. Difficult times call for leadership. When everything is easily manageable and going smoothly one can appoint managers to oversee it, but turbulent times need clear and strong leadership. That is what we are called for in the current time frame.

Turbulent Times are not Something New
It is not the first time that God’s people are experiencing difficult times. Nearly everything in the Bible reflects a context of uncertainty: Creation, the journey to the Promised land; the birth and life of Jesus; the establishment and growth of the Church; the prophecies about the end-times.

It is interesting to note that times of great uncertainty are times of enormous opportunity and have always been the times of God’s greatest activity. God intervenes and does miracles during turbulent and uncertain times. The ups and downs of history also create great opportunities for spiritual leaders to step into the gap. Now is the time for us as Pastors and leaders “…to be rooted in a permanent, intimate relationship with the incarnate Word, Jesus, …. to find there the source for our words, advice, and guidance (to others).” Henri Nouwen, “In the name of Jesus.” 1989, pg. 45.

We need to be honest and authentic and admit that we do not have all the answers to the difficulties that our communities and people are experiencing. We need to model how we rely on God’s Word and the Holy Spirit for daily guidance and Wisdom. We need to be strong in our resolve to stay true to our calling and purpose as believers and as spiritual leaders.

We might be uncertain about the future, but we should never be unclear about what we are called to do. We must give an account of the Hope that lives within us and provide clarity on the purpose of life for the church and every individual believer. God has called us to make people disciples of Jesus (Matthew 28:19) – If what we do, does not lead our people to that, what are we busy with?

2. INTEGRITY AS A LIFESTYLE

The motivational speaker and author Zig Ziglar said: “Ability can take you to the top, but it takes character to keep your there.”  One of the foundational character traits that set leaders apart from others is integrity. It becomes a part of who the leader is. It is in place and on display 24 hours a day and seven days a week.

A Personal Decision
Adopting a lifestyle of integrity starts with a deep and personal decision. You don’t live honestly and authentically by chance or accident, you do so by intention. In the book of Daniel, it is evident that Daniel intentionally decided to live with integrity and holiness.

When integrity becomes a critical substance of your DNA, it is etched into your daily life and instils in you the resolve to stand by your word and your beliefs under all circumstances. A person with integrity stands for what is right, even in the face of tremendous hardship, temptation or pressure to succumb to corruption. To restore integrity in our communities and society at large, we first and most importantly, need to place a higher value on integrity in our own lives.

Some of us grew up with or were exposed to poor examples of integrity and are subsequently prone to compromise our values. We however always have a choice to change and do the right thing. This is an individual decision we must all make continuously.

We cannot leave our integrity at the office when we go home after work. Likewise, we should not leave our integrity at home and come to work and play computer games, text with our friends, take long lunches, never really get any work done, and collect a paycheck. Someone is always watching and listening. As leaders, we should operate from the assumption that everything we do or say in private, will become public knowledge.

Stand Up for What is Right
Many times, we feel that little “nudge” in our stomach when we become aware of someone doing something they shouldn’t. Often, this “nudge” is overshadowed by our fear of speaking up or of a potential backlash. This is a vital part of having integrity, although it is usually the most difficult part to put into practice. Make a daily rededication to a lifestyle of integrity and experience the fruit of God’s blessing and the favour of people in your life.

3. PASTORS APPRECIATION MONTH: OCTOBER

As a church, we have established a tradition over the last couple of years to especially focus on appreciating our Pastors, their spouses and children during the month of October. In this regard a Circular was sent to Regions, Networks and Departments and can be downloaded from the link below:
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

4. AFM OF SA CALENDAR 2023

To download the 2023 AFM of SA Calendar, kindly visit the AF of SA website:
https://afm-ags.org/category/media/

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 7 Oktober 2022

Laai die Nuusflits hier af in PDF-formaat:

AGS Nuusflits: Vrydag, 7 Oktober 2022

OKTOBER

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2022 (Nuut!)
https://afm-ags.org/pastorale-brief-3de-kwartaal-2022/

AGS van SA Nasionale Kalender 2023
https://afm-ags.org/category/media/

Oktober: Pastore Waarderingsmaand
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

AGS Kollega,

1. LEIERSKAP IN ONSTUIMIGE TYE

Ons leef in tye van ongekende en wêreldwye wisselvalligheid, onsekerheid, kompleksiteit en dubbelsinnigheid. Die sogenaamde “VUCA” wêreld. Ons sien ‘n versnellende tempo van verandering, in tegnologie, die waardes en norme van mense en selfs veranderinge in die klimaat. Die lewe in die algemeen word al hoe minder voorspelbaar en baie mense ervaar toenemende vlakke van angs as gevolg hiervan.

Dit lyk asof niks in die lewe meer eenvoudig is nie.  Alles is veelkantig en word al hoe meer kompleks. Daarmee saam is daar sterk potensiaal vir verkeerde interpretasie van mense se woorde, optrede en bedoelings. Moeilike tye vra leierskap. Wanneer alles maklik hanteerbaar is en vlot verloop, kan ‘n mens bestuurders aanstel om toesig daaroor te hou, maar onstuimige tye het duidelike en sterk leierskap nodig. Dit is waarvoor ons geroep word in die huidige tydsraamwerk.

Onstuimige Tye Is Nie Iets Nuuts Nie
Dit is nie die eerste keer dat God se mense moeilike tye beleef nie. Byna alles in die Bybel weerspieël ‘n konteks van onsekerheid: Die skepping, die reis na die beloofde land;  die geboorte en lewe van Jesus;  die vestiging en groei van die Kerk;  die voorspellings oor die eindtyd.

Dit is interessant om daarop te let dat tye van groot onsekerheid, tye van enorme geleenthede is en nog altyd die tye van God se grootste aktiwiteit was. God gryp in en doen wonderwerke in onstuimige en onseker tye. Die wel en wee van die geskiedenis skep ook groot geleenthede vir geestelike leiers om in die gaping in te stap. Dit is nou die tyd vir ons as pastore en leiers “…om gewortel te wees in ‘n permanente, intieme verhouding met die vleesgeworde Woord, Jesus….om daar die bron vir ons woorde, raad en leiding (aan ander) te vind.” Henri Nouwen, “In the name of Jesus.” 1989, pg. 45.

Ons moet eerlik en outentiek wees en erken dat ons nie al die antwoorde het vir die probleme wat ons gemeenskappe en mense ervaar nie. Ons moet modelleer hoe ons op God se Woord en die Heilige Gees vertrou vir daaglikse leiding en wysheid. Ons moet sterk wees in ons voorneme om getrou te bly aan ons roeping en doel as gelowiges en as geestelike leiers.

Ons is dalk onseker oor die toekoms, maar ons moet nooit onduidelik wees oor wat ons geroep is om te doen nie. Vir die kerk en elke individuele gelowige moet ons rekenskap gee van die Hoop wat in ons woon en duidelikheid oor die doel van die lewe. God het ons geroep om mense dissipels van Jesus te maak. (Matt28:19) – As dit ons nie ons mense lei om dit te doen nie, waarmee is ons besig?

2. INTEGRITEIT IS ‘N LEWENSWYSE

Die motiveringspreker en skrywer Zig Ziglar het gesê: “Ability can take you to the top, but it takes character to keep your there.” Een van die grondliggende karaktertrekke wat besondere leiers van ander onderskei, is integriteit. Dit word deel van wie die leier is. Dit is in plek en 24 uur per dag en sewe dae per week vir almal sigbaar.

‘n Persoonlike Besluit
Die aanvaarding van ‘n lewenstyl van integriteit begin met ‘n diep en persoonlike besluit. Jy leef nie per ongeluk eerlik en opreg nie, jy doen dit met opset. In die boek Daniël is dit duidelik dat Daniël doelbewus besluit het om in integriteit en heiligheid te leef.

Wanneer integriteit ‘n kritiese substansie van jou DNS word, word dit in jou daaglikse lewe ingeëts en vestig dit by jou die vasberadenheid om onder alle omstandighede by jou woord en jou oortuigings te staan. ‘n Persoon met integriteit staan vir wat reg is, selfs te midde van geweldige swaarkry, versoeking of druk om voor korrupsie te swig. Om integriteit in ons gemeenskappe en die breë samelewing te herstel, moet ons ‘n hoër waarde op integriteit in ons eie lewens plaas.

Sommige van ons het groot geword met, of is blootgestel aan, swak voorbeelde van integriteit en is dan geneig om ons waardes maklik te versaak. Ons  het egter altyd ‘n keuse om te verander en die regte ding te doen. Dit is ‘n individuele besluit wat ons almal voortdurend moet neem.

Ons kan nie ons integriteit by die kantoor los wanneer ons ná werk huis toe gaan nie. Net so moet ons nie ons integriteit by die huis los en werk toe kom en rekenaarspeletjies speel, met ons vriende op sosiale media gesels, lang middagetes neem, nooit regtig werk gedoen kry nie en dan ‘n salaristjek verwag nie. Iemand kyk en luister altyd. As leiers moet ons werk vanuit die veronderstelling dat alles wat ons in privaatheid doen of sê, openbare kennis sal word.

Staan Op Vir Wat Reg Is
Baie keer voel ons daardie klein “nudge” in ons binneste wanneer ons bewus word van iemand wat iets doen wat hulle nie moet nie. Dikwels word hierdie gewaarwording oorskadu deur ons vrees om te praat of vir ‘n moontlike teenreaksie. Dit is ‘n belangrike deel van integriteit, alhoewel dit gewoonlik die moeilikste deel is om in die praktyk toe te pas. Maak ‘n daaglikse hertoewyding aan ‘n lewenstyl van integriteit en ervaar die vrug van God se seën en die guns van mense in jou lewe.

3. OKTOBER: PASTORE WAARDERINGSMAAND

As kerk het ons oor die laaste paar jaar ‘n tradisie gevestig om veral te fokus op die waardering van ons Pastore, hul gades en kinders gedurende Oktober maand. In hierdie verband is ‘n Omsendbrief aan Streke, Netwerke en Departemente gestuur en kan afgelaai word vanaf die onderstaande skakel:
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

4. AGS VAN SA NASIONALE KALENDER 2023

Die AGS van SA Nasionale Kalender vir 2023 is nou beskikbaar vanaf die AGS webblad – gebruik gerus die onderstaande skakel om die kalender af te laai:
https://afm-ags.org/category/media/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Pastoral Letter 3rd Quarter 2022

Download the PDF version below (e-mail and printer-friendly):

AFM Pastoral Letter 3rd Quarter 2022

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION
CALLED TO THE MISSIONAL FRONTLINE IN A TURBULENT WORLD
EVANGELISM & DISCIPLESHIP FOR GENERATIONS Y & Z
WORLD COUNCIL OF CHURCHES ASSEMBLY: REFLECTIONS
CONCLUSION

INTRODUCTION

Dear AFM Family,

We were blessed to be part of two interesting events over the last few weeks. Many of us attended the AFM International (AFMI) Triennial Council and Conference in Gaborone Botswana, and the National Office Bearers also attended the 11th Assembly of the World Council of Churches (WCC) in Karlsruhe, Germany.

During the AFMI Council meeting Past. George Mahlobo and myself were re-elected as the AFMI President and Secretary General respectively. The following AFM of SA leaders were also elected to AFMI structures: Mama J. Mahlobo as Chairperson of the AFMI Sisters’ Fellowship, Past. T. Savhasa as the AFMI Youth Director, Past. A.K. Khoza as the AFMI Children’s Ministry Director, Br. T. Kanyani as the AFMI Children’s Ministry Treasurer, Past. S. Makaudi as the Chairperson of the AFMI Men’s Ministry and Dr D. Andrew as a member of the AFMI Theological Education Association Committee.

Pastor Thandanani Savhasa, our National Youth Director and I were amongst the individuals who made presentations at the Council. Our presentations are shared here as the first two articles of this Pastoral Newsletter.

CALLED TO THE MISSIONAL FRONTLINE IN A TURBULENT WORLD

Dr H.J. Weideman (President of the AFM of SA)

The AFM International (AFMI), consisting of 28 member countries, had its 9th Triennial Council Meeting and Conference in Gaborone, Botswana from 22-28 August 2022. The theme of the conference was: CALLED TO THE MISSIONAL FRONTLINE IN A TURBULENT WORLD. I had the privilege to be the first speaker and to set some context for the theme.

When we look at the effects of the prolonged Ukraine war, the economic and political uncertainties, the ecological chaos with extreme temperatures, droughts and floods across the world, as well as the occurrence of gender-based violence, and psychological- and gender confusion – we must agree that indeed we are living in a turbulent world.

“…we are called into this world with the same calling Jesus had.”

 

Yet, we are called into this world with the same calling Jesus had. In Joh. 20:21 (NIV) Jesus said: “…As the Father has sent me, I am sending you.” As Pentecostal believers, we have a passion for Jesus. We must however ask ourselves if we also have the Passion OF Jesus? The passion with which He was sent into the world. Do we love the way He loves? Do we care the way He cares? Can we forgive the way He forgives?The Church of Jesus Christ is not on a holiday trip but is called to be on a mission. We are not on a business trip, an ego trip, or a personal enrichment trip. We are sent on a mission. Part of this mission is to represent and present Jesus Christ to believers and to the world. In this regard, we need to ask ourselves how this Jesus that we are presenting and preaching about, looks like?

The French Artist Henri Rousseau once said: “God created man in his own image. And man, being a gentleman, returned the favour.Is the Jesus that we portray our own man-made version of how we would like Him to be or the Jesus of the Bible? We need to study the Scriptures and be confronted (again) with the uncomfortable truths about what Jesus really stands for. What were His views about relationships with friends and “enemies” as well as with people of other cultures and social classes?  How did Jesus talk about and view wealth and power? Did He talk more of letting go of things, life and self, or more about accumulating?

As the church, we are called to the frontline. That is the part of the army that is closest to the enemy.  We are not called to hide away somewhere in our churches, chapels, or auditoriums. We are not called to just talk, preach and pray – but to do! C.T. Studd, a British Cricketer and Missionary in the 1920s said: “Some want to live within the sound of a chapel bell; I want to run a rescue shop within a yard from hell.” We must remember that “…our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms” Ephesians 6:12 (NIV). In this turbulent world, we are called to reach out and touch the lives of the people in our spheres of influence. We are called to share the Gospel of Jesus.

In this turbulent world, we are called to reach out and touch the lives of the people in our spheres of influence. We are called to share the Gospel of Jesus.”

 

I like 1 Peter 3:15-16 (NIV) where Simon Peter wrote: “But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience…” When asked why he did not embrace Christianity, Mahatma Gandhi replied with this widely known remark: “I like your Christ. I do not like your Christians. You Christians are so unlike your Christ.” We are called to the missional frontline in a turbulent world, to make a real difference. Not to be disrespectful, harsh and arrogant, but to be like Jesus.

EVANGELISM & DISCIPLESHIP FOR GENERATIONS Y & Z
Past. Thandanani Savhasa (Presiding Pastor of the AFM Naledi Assembly, Soweto) 

Generation Y is the Millennials born between 1981 and 1996 (ages 26 to 41 in 2022) described as “optimists” who embrace variety and inclusiveness with a desire to be discovered. Generation Z, the Zoomers, also known as the social generation, are those born between 1997 and 2012 (ages 10 to 25 in 2022). They are “realists” who are success-orientated and live in a world of more imagery than words – with an average screen time of 7.5 hours+ per day on either their mobile devices or television screens.

These two generations can be considered jointly as a generation of “followers”, with social media becoming a tool of great influence in the times we live in.

The Empty Tomb was Trending
In the famous text about Jesus and two travellers who were walking to Emmaus, Luke 24:13-35 tells us that while these two travellers could not recognise Jesus, they heard about the empty tomb. As Jesus asked them what they were talking about, they responded and said: “Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?” It is in this response that we can say that the resurrection of Jesus was “trending” (something that is currently popular or widely discussed).

Evangelism: Packaging the Message
Reaching out to Generations Y and Z means ensuring that the clear message of the resurrection and its significance in human history is not lost. Even the youngest in Generation Z (10 years old), must grasp and continue to be in awe of the greatest love story of all time. Evangelism is the presentation of the “Truth” who is Jesus, in a world of darkness and despair. In the times we are living in the term “truth” receives its definition by phrases such as “owning your truth” and “no one can take away your truth”. So the “truth” is now undefined.

“Evangelism is the presentation of the “Truth” who is Jesus, in a world of darkness and despair.”

We learn from Paul in Acts 17: 16-34 that he had to take time to observe and listen to those in Athens in order for him to minister to them from their beliefs. Some of the post-Covid-19 challenges are that many young people are experiencing discouragement, mental health diagnoses and pressures of financial strain and stagnation. The church needs to align the message of Hope into these trending themes and respond by releasing the following opposite words and how they are obtained in Christ, for instance: peace, rest and sound mind.

Discipleship Approach
If the principles of discipleship are that the church is to teach, baptise and raise “followers” of Jesus, it may not be an easy task for a generation that is already following different movements, ideologies, lifestyles and personalities. Judges 21:25 reveals that the ending of the book of Judges reads – that in absence of a king; every man did what was right in his own eyes. In other words, there was no clear responsibility taken by any of the 12 tribes after the death of Joshua in ensuring that the teachings of the ways of the Lord would be passed down from one generation to the other.

“Jesus takes a group that He trains for the sake of many.”

Jesus Model of Discipleship
The focus of the Jesus-model of discipleship is a focus on móre than one. Jesus takes a group that He trains for the sake of many. On the contrary, it is no longer one leader who is raised for one position, it is now a pool of leaders for a Kingdom-purpose. It is important to highlight that the disciples had an opportunity to be taught and to observe:

   • They saw Him speak in crowds and to individuals of all kinds of backgrounds, ages and gender. It will be imperative for Generations Y & Z to see the church reaching all kinds of people.
   • They saw Him challenged and interrogated. The way that the church handles challenges plays a role in teaching Generations Y & Z to uphold the Gospel.
   • They saw Him as compassionate – feeding the hungry and caring for the vulnerable.
   • They saw Him in the storm. The way the realities of life are presented to these Generations will be fundamental in assisting them to apply the Gospel in their everyday lives.
   • They saw Him serving them too. Jesus took time to teach some lessons through service, which is also important for the Generation Y’s and Z’s to know that they are valuable in the sight of the church and that they are entrusted to show value to others through service.
Discipleship as a Goal
It is important for discipleship in a church to be tracked (or monitored) and scheduled (given an allocated time):
   • A Spiritual Growth focus.
   • A Discipleship Team – a designated group of people should be tasked with discipleship.
   • Family Discipleship – when a Generation Y or Z or any one member of a family is saved, there needs to be training and tools for them to learn to minister to their whole family.
   • Discipleship-Centred Departments – each department in the church needs to present and be trained in discipleship.

Feedback & Insights
Jesus gave the disciples feedback and asked for their insights, “who do they say I am”. This teaches us the importance of understanding that these two Generations have different vantage points (the point from where someone views or sees something). Engagements are important in how they are discipled. In the same way, church leaders should ask their Generation Y’s and Z’s about the views of their peers about the church, about Jesus and about Christianity.

WORLD COUNCIL OF CHURCHES ASSEMBLY: REFLECTIONS
Dr Henri Weideman (President of the AFM of SA); Past. Barend Petersen (Deputy President of the AFM of SA); Past. Selby Khumalo (General Secretary of the AFM of SA); Past. Rudi Coertzen (General Treasurer of the AFM of SA)

Dr Henri Weideman:
The first few days of the 11th World Council of Churches (WCC) Assembly from 30 August to 8 September 2022 in Karlsruhe, Germany was a very interesting experience. The diversity of the 352 member churches – who together represent more than half a billion Christians around the world, is evident in the way some people dress and in the different ways they sing and pray. We experienced some of this during the evening prayer sessions where different Christian traditions were given the chance to lead us in song and prayer.

Some of the issues that were discussed include the Church’s response to the worldwide refugee crises, climate change, the war in the Ukraine and the challenges in Syria and the Middle East. The opening session where the AFM was also welcomed as one of the new members was historical in many ways. For the first time, the Pentecostals also had our own Confessional Meeting. The AFM was asked to shortly share our journey of involvement with the WCC – from the involvement of Past. David du Plessis from 1951, Dr Frank Chikane from 1980 and up to now where we are full members of the WCC. It was good to meet and pray together with other Pentecostal churches and -leaders from as far as Norway, Sweden, the USA, Argentina, Australia and even Russia. We had the privilege to participate in different Ecumenical Discussions and Home Groups, where we shared our testimony and views as AFM Pentecostals and as South Africans on the matters at hand.

Past. Barend Petersen:
We experienced the hospitality from the warm reception by the Welcoming Team as we disembarked from the aircraft to the welcoming refreshments by the Chaplains, taken directly to the train and warmly received at the Karlsruhe train station and thereafter transported to our hotel.

We were sincerely welcomed as a new member of the WCC at the first sitting on Tuesday morning. The organisation of the various activities were excellent and the content of the various sessions was well planned. The diversity of the attendees is reflective of the power of the Gospel in the world. The theme “Christ’s Love moves the World to Reconciliation and Unity” reflects the hope that the Conference has for a broken and divided world of 2022.

“The diversity of the attendees is reflective of the power of the Gospel in the world.”

Past. Selby Khumalo:
The AFM of SA, as a full member of the SACC (South African Council of Churches) since 2003, has been accepted as a full member of the WCC on 14 February 2022. We are honoured that in the year of our acceptance, the AFM leadership attended the WCC Assembly and Conference in Germany. This level of exposure and engagement offers the AFM a significant opportunity for strategic meetings, collaborations and partnerships for advancing a Pentecostal prophetic voice, initiatives and projects – adding to the representation of the Pentecostal Confessional Stream of the Christian Church in the WCC community. The AFM represents the changing landscape and growing diversity of Christianity within the WCC practically. The AFM, as a united Church has more capacity and institutional foundations to raise Pentecostalism on these strategic forums.

Past. Rudi Coertzen:
It is a real privilege to have represented our great church at this meeting of the WCC. As we have been accepted only in February 2022 – it took a lot of arrangements. The people are as diverse as can be expected at such an international meeting and the discussions passionately heated at times. This is an event that reflects the people of the world and all their diverse viewpoints.

A few outstanding moments were the Opening Plenary Session where the Federal President of Germany, Frank-Walter Steinmeier spoke and welcomed the delegates. The first evening prayer session was memorable as different prayer traditions were displayed and songs from very traditional to nearly Pentecost were sung and celebrated. Discussions in the different groups gave me an opportunity to express our own viewpoints on certain matters.

CONCLUSION

The AFM of SA is currently the biggest Pentecostal Church and the first member of the World Pentecostal Fellowship, to be full members of the World Council of Churches (WCC). The DNA of Pentecostals since our establishment on the day of the outpouring of the Holy Spirit, is to be ecumenical in reaching out and sharing the Gospel with all nations. In describing his ecumenical involvement, Past. David du Plessis referred to himself as an “ecumaniac.”

During this sitting of the WCC I had the honour to be elected as the first-ever Pentecostal member of the Central Committee of the WCC. I see this as an opportunity to represent the Pentecostal beliefs and values in this global ecumenical forum.

Friendly Regards
Henri Weideman

Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Pastorale Brief 3de Kwartaal 2022

INHOUD

GROETE
GEROEP NA DIE VOORSTE LINIE IN ‘N ONSTUIMIGE WÊRELD: ‘N MISSIONALE PERSPEKTIEF
EVANGELISERING EN DISSIPELSKAP VIR GENERASIES Y & Z
WÊRELDRAAD VAN KERKE VERGADERING: OORDENKINGS
SLOT
INLEIDING

Beste AGS Familie,

Ons was geseënd om deel te kon wees van twee interessante geleenthede die afgelope paar weke. Baie van ons het die AGS Internasionaal (AGSI) se 3 jaarlikse Raad en Konferensie in Gaborone, Botswana bygewoon en die Nasionale Ampsdraers het ook die 11de Vergadering van die Wêreldraad van Kerke (WRK) in Karlsruhe, Duitsland bygewoon.

Tydens die AGSI Raadsvergadering is Past. George Mahlobo en ek herkies as onderskeidelik die AGSI President en Sekretaris-generaal. Die volgende AGS van SA leiers is ook tot AGSI strukture verkies: Mama J. Mahlobo as Voorsitter van die AGSI Vrouebediening, Past. T. Savhasa as die AGSI Jeug Direkteur, Past. A.K. Khoza as die AGSI Kinderbediening Direkteur, Br. T. Kanyani as die AGSI Kinderbediening Tesourier, Past. S. Makaudi as die Voorsitter van die AGSI Mansbediening en Dr D. Andrew as lid van die AGSI Teologiese Onderwys Verenigingskomitee.

Past. Thandanani Savhasa, ons Nasionale Jeugdirekteur en ek was van die individue wat voorleggings by die Raad gedoen het. Ons aanbiedings word hier gedeel in die Pastorale Brief as die eerste twee artikels.

GEROEP NA DIE VOORSTE LINIE IN ‘N ONSTUIMIGE WÊRELD: ‘N MISSIONALE PERSPEKTIEF

Dr H.J. Weideman (President van die AGS van SA)

Die AGS Internasionaal (AFM International) wat tans uit 28 lidlande bestaan, het van 22-28 Augustus 2022 ‘n 9de Driejaarlikse Raadsvergadering en Konferensie in Gaborone, Botswana gehou. Die tema van die konferensie was: “Called To The Missional Frontline In A Turbulent World.” Ek het die voorreg gehad om die eerste spreker te wees en konteks vir die tema te verleen.

As ons kyk na die gevolge van die langdurige oorlog in Oekraïne, die ekonomiese en politieke onsekerhede, die ekologiese chaos met uiterste temperature, droogtes en vloede regoor die wêreld, sowel as die voorkoms van geslagsgebaseerde geweld, en sielkundige- en geslagsverwarring – dan moet ons saamstem dat ons inderdaad in ‘n onstuimige wêreld leef.

Tog word ons in hierdie wêreld ingeroep met dieselfde roeping wat Jesus gehad het.”

Tog word ons in hierdie wêreld ingeroep met dieselfde roeping wat Jesus gehad het. In Joh. 20:21 (NLV) het Jesus gesê: “…Net soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” As Pinkster gelowiges het ons ‘n passie vir Jesus. Ons moet onsself egter afvra of ons ook die Passie VAN Jesus het? Die passie waarmee Hy na die wêreld gestuur is. Het ons op dieselfde manier lief as wat Hy het? Gee ons om soos wat Hy omgee? Kan ons vergewe soos wat Hy vergewe?

Die Kerk van Jesus Christus is nie op ‘n vakansiereis nie, maar geroep tot ‘n missie. Ons is nie op ‘n sakereis, ‘n ego-reis of ‘n persoonlike verrykingsreis nie. Ons is op ‘n sending gestuur. Deel van hierdie sending is om Jesus Christus aan gelowiges en die wêreld voor te hou.

In hierdie verband moet ons onsself afvra hoe hierdie Jesus wat ons aan ander voorhou en oor preek lyk? Die Franse kunstenaar Henri Rousseau het eenkeer gesê: “God created man in his own image. And man, being a gentleman, returned the favour.” Is die Jesus wat ons uitbeeld ons eie mensgemaakte weergawe van hoe ons wil hê Hy moet wees, of die Jesus van die Bybel?  Ons moet die Skrif bestudeer en (weer) gekonfronteer word met die ongemaklike waarhede waarvoor Jesus werklik staan. Wat was Sy sienings oor verhoudings, met vriende en “vyande”, sowel as met mense van ander kulture en sosiale klasse? Hoe het Jesus oor rykdom en mag gepraat en dit beskou? Het Hy meer gepraat oor die laat gaan van dinge, die lewe en die self, of meer oor bymekaarmaak?

As kerk word ons na die voorste linie toe geroep. Dit is die deel van die weermag wat die naaste aan die vyand is. Ons word nie geroep om iewers in ons kerke, kapelle of ouditoriums weg te kruip nie.  Ons word nie geroep om net te praat, te preek en te bid nie – maar om te doen! C.T. Studd, ‘n Britse krieketspeler en sendeling in die 1920’s het gesê: “Some want to live within the sound of a chapel bell; I want to run a rescue shop within a yard from hell.” Ons moet onthou dat “…ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die heersers, teen die owerhede, teen die magte van hierdie donker wêreld en teen die geestelike magte van die bose in die hemelse ryke.”  Efesiërs 6:12 (NIV) In hierdie onstuimige wêreld word ons geroep om uit te reik en die lewens van die mense in ons invloedsfere aan te raak. Ons is geroep om die Evangelie van Jesus te deel.

Ons is geroep om die Evangelie van Jesus te deel.”

Ek hou van 1 Petrus 3:15-16 (NIV) waar Simon Petrus geskryf het: “Maar in julle harte eer Christus as Here. Wees altyd bereid om ‘n antwoord te gee aan almal wat jou vra om die rede te gee vir die hoop wat jy het. Maar doen dit met sagmoedigheid en respek en hou ‘n skoon gewete…” Toe hy gevra is waarom hy nie die Christendom omhels het nie, het Mahatma Gandhi met hierdie algemeen bekende opmerking geantwoord: “I like your Christ. I do not like your Christians. You Christians are so unlike your Christ.” Ons word geroep na die missionale frontlinie in ‘n onstuimige wêreld om ‘n werklike verskil te maak. Nie om oneerbiedig, hardvogtig en arrogant te wees nie, maar om soos Jesus te wees.

EVANGELISERING EN DISSIPELSKAP VIR GENERASIES Y & Z

Past. Thandanani Savhasa (Presiderende Pastoor van die AFM Naledi Assembly, Soweto)

Generasie Y is die Millennials wat gebore is tussen 1981 en 1996 (ouderdomme 26-41 in 2022) en word beskryf as “optimiste” wat verskeidenheid en inklusiwiteit omhels met ‘n begeerte om ontdek te word. Generasie Z, die Zoomers, ook bekend as die sosiale generasie, is diegene wat tussen 1997 en 2012 gebore is (ouderdomme 10-25 in 2022). Hulle is die “realiste” wat sukses-georiënteerd is en leef in ‘n wêreld van meer beeldspraak as woorde – met ‘n gemiddelde skermtyd van 7,5 uur+ op hul mobiele toestelle óf televisieskerms. Hierdie twee generasies kan gesamentlik beskou word as ‘n generasie van “volgelinge” met sosiale media wat ‘n instrument van groot invloed geword het in die tye waarin ons leef.

Almal was Bewus van Die Leë Graf
In die bekende teks oor Jesus en twee reisigers wat na Emmaus gestap het, vertel Lukas 24:13-35 dat terwyl hierdie twee reisigers nie Jesus kon herken nie, hulle wel van die leë graf gehoor het. Toe Jesus hulle vra waaroor hulle praat, het hulle geantwoord en gesê: “Is jy die enigste een wat Jerusalem besoek en nie weet wat daar in hierdie dae gebeur het nie?” Dit is in hierdie reaksie dat ons kan sê dat die opstanding van Jesus “bekend” was (wat tans populêr is of wyd bespreek word).

Evangelisasie: Verpakking van die Boodskap
Om uit te reik na Generasies Y en Z beteken om te verseker dat die duidelike boodskap van die opstanding en die betekenis daarvan in die menslike geskiedenis nie verlore gaan nie. Selfs die jongste in Generasie Z (10 jaar oud), moet die grootste liefdesverhaal van alle tye begryp en voortgaan om in verwondering te staan. Evangelisasie is die aanbieding van die “waarheid” wat Jesus is, in ‘n wêreld van duisternis en wanhoop. In die tye waarin ons leef, het die term “waarheid” sy eie definisies ontvang deur frases soos “owning your truth” en “no one can take away your truth”. So die woord “waarheid” is nou ongedefinieer.

Evangelisasie is die aanbieding van die “waarheid” wat Jesus is, in ‘n wêreld van duisternis en wanhoop.”

Ons leer by Paulus in Handelinge 17:16-34 dat hy tyd moes neem om diegene in Athene waar te neem en na hulle te luister, sodat hy hulle vanuit hulle oortuigings kon bedien. Sommige van die gevolge van Covid-19 is dat baie jongmense moedeloos voel en in sekere gevalle ‘n geestesgesondheid diagnose in die gesig staar. Finansiële druk is aan die orde van die dag en jongmense voel hulle stagneer. Die kerk moet die boodskap van Hoop in ooreenstemming bring met hierdie tans “gewilde” temas en reageer met teenoorgestelde woorde en hoe dit in Christus verkry word, byvoorbeeld: vrede, rus en gesonde verstand.

Dissipelskap Benadering
As die beginsel van dissipelskap is dat die kerk die opdrag gekry het om mense te leer, te doop en “volgelinge” van Jesus te maak, is dit nie ‘n maklike taak vir ‘n generasie wat reeds verskillende bewegings, ideologieë, leefstyle en persoonlikhede volg nie. Rigters 21:25 openbaar dat aan die einde van die boek van Rigters, dit in die afwesigheid van ‘n koning is, wat elkeen laat doen wat reg was in sy eie oë. Daar was geen duidelike verantwoordelikheid wat enige van die 12 stamme ná die dood van Josua geneem het om te verseker dat God se Woord van een geslag na die volgende oorgedra sou word nie.

Jesus neem ‘n groep wat Hy oplei ter wille van baie.”

Die Jesus-Model van Dissipelskap
Die Jesus-model van dissipelskap se fokus is op meer as een persoon. Jesus neem ‘n groep wat Hy oplei ter wille van baie. Inteendeel, dit is nie meer een leier wat in ‘n posisie geplaas word nie, dit is nou ‘n poel van leiers vir ‘n Koninkryksdoel. Dit is belangrik om te beklemtoon dat die dissipels ‘n geleentheid gehad het om geleer te word en waar te neem:

   • Hulle het gesien hoe Hy die skares toespreek en interaksie het met individue van alle agtergronde, ongeag ouderdom en geslag. Dit sal noodsaaklik wees vir Generasies Y & Z om te sien hoe die kerk alle soorte mense bereik.
   • Hulle het gesien hoe Hy uitgelok en ondervra is. Die manier waarop die kerk uitdagings hanteer, speel ‘n rol om Generasie Y & Z te leer om die Evangelie te handhaaf.
   • Hulle het Hom as medelydend beskou – die wat honger is was gevoed en die wat weerloos was is versorg.
   • Hulle het Hom in die storm gesien. Die manier waarop die realiteite van die lewe aan hierdie generasies aangebied word sal fundamenteel wees om hulle te help om die Evangelie in hul alledaagse lewens toe te pas.
   • Hulle het ook gesien hoe Hy hulle dien. Jesus het tyd gemaak om aan hulle ‘n paar lesse te leer deur Sy diensbaarheid. Dit is ook belangrik vir Generasie Y en Z om te weet dat hulle waardevol is in die oë van die kerk en dat hulle toevertrou is om ander waardevol te laat voel deur hul diensbaarheid.
Dissipelskap as ‘n Doelwit
Dit is belangrik dat dissipelskap in ‘n Kerk gemonitor en geskeduleer word (binne ‘n gegewe tyd):
   • Met ‘n Geestelike Groei-fokus.
   • Met ‘n Dissipelskapspan. ‘n Aangewese groep mense se taak moet dissipelskap wees.
   • Gesinsdissipelskap – wanneer ‘n Generasie Y of Z, of enige lid van ‘n gesin gered word moet daar opleiding en hulpbronne wees sodat hulle kan leer om hul hele gesin te bedien.
   • Dissipelskap-gesentreerde Departemente – elke departement in die Kerk moet opgelei word in dissipelskap en dit aanbied.

Terugvoer en Insigte
Jesus het die dissipels terugvoer gegee en gevra vir hulle insigte, “wie sê hulle is Ek”. Dit leer ons hoe belangrik dit is om te verstaan dat hierdie twee generasies verskillende oogpunte het (die manier waarop iemand iets sien of waarneem). Die tipe interaksie is belangrik in hoe hulle gedissipel word. Op dieselfde manier moet Kerkleiers hulle Generasie Y en Z vra oor hoe hul vriende in hul eie portuurgroepe die Kerk, Jesus en Christenskap sien en verstaan.

WÊRELDRAAD VAN KERKE VERGADERING: OORDENKINGS
Dr Henri Weideman (President van die AGS van SA); Past. Barend Petersen (Adjunkpresident van die AGS van SA); Past. Selby Khumalo (Hoofsekretaris van die AGS van SA); Past. Rudi Coertzen (Hooftesourier van die AGS van SA)

Dr Henri Weideman:
Die eerste paar dae van die 11de Wêreldraad van Kerke (WRK) se vergadering van 30 Augustus tot 8 September 2022 in Karlsruhe, Duitsland was ‘n baie interessante ervaring. Die diversiteit van die 352 lidkerke wat saam meer as ‘n halfmiljard Christene regoor die wêreld verteenwoordig, is duidelik sigbaar in die manier waarop sommige mense aantrek en op die verskillende maniere waarop hulle sing en bid. Ons het iets hiervan ervaar tydens die aandgebedsessies waar verskillende Christelike tradisies die kans gegun is om ons in sang en gebed te lei.

Van die kwessies wat bespreek is, sluit in die Kerk se reaksie op die wêreldwye vlugtelingkrisisse, klimaatsverandering, die oorlog in die Oekraïne en die uitdagings in Sirië en die Midde-Ooste. Die openingsessie waar die AGS ook as een van die nuwe lede verwelkom is, was in baie opsigte histories. Vir die eerste keer het die Pinkstermense ook ons ​​eie Belydenisbyeenkoms gehad. Die AGS is gevra om kortliks ons reis van betrokkenheid by die WRK te deel vanaf die betrokkenheid van Past. David du Plessis vanaf 1951, Dr Frank Chikane vanaf 1980 en tot nou waar ons volle lede van die WRK is. Dit was goed om met ander Pinksterkerke en -leiers van so ver as Noorweë, Swede, die VSA, Argentinië, Australië en selfs Rusland, te ontmoet en saam te bid.

Ons het die voorreg gehad om aan verskillende ekumeniese gesprekke en besprekingsgroepe deel te neem, waar ons ons getuienis en sienings as AGS Pinkstermense en as Suid-Afrikaners oor relevante sake gedeel het.

Past. Barend Petersen:
Ons het gasvryheid ervaar deur die hartlike ontvangs van die verwelkomingspan toe ons van die vliegtuig afklim, tot die verwelkomende verversings deur die Kapelane, waarna ons na die trein geneem is en hartlik by die Karlsruhe-treinstasie ontvang is en daarna na ons hotel vervoer is.

Die diversiteit van die deelnemers weerspieël die krag van die Evangelie in die wêreld.”

Ons is Dinsdagoggend by die eerste sitting hartlik verwelkom as ‘n nuwe lid van die WRK. Die organisasie van die verskillende aktiwiteite was uitstekend en die inhoud van die verskillende sessies is goed beplan. Die diversiteit van die deelnemers weerspieël die krag van die Evangelie in die wêreld. Die tema “Christus se liefde beweeg die wêreld na versoening en eenheid” weerspieël die hoop wat die Konferensie het vir ‘n gebroke en verdeelde wêreld in 2022.

Past. Selby Khumalo:
Die AGS van SA, as ‘n volle lid van die SARK (Suid-Afrikaanse Raad van Kerke) sedert 2003, is op 14 Februarie 2022 as ‘n volle lid van die WRK aanvaar. Ons is geëerd dat in die jaar van ons aansluiting die AGS-leierskap die WRK Vergadering en Konferensie in Duitsland kon bywoon. Hierdie vlak van blootstelling en betrokkenheid bied die AGS ‘n beduidende geleentheid vir strategiese vergaderings, samewerking en vennootskappe om ‘n Pinkster-profetiese stem, inisiatiewe en projekte te bevorder. Asook om by te dra tot die verteenwoordiging van die Pinkster Belydenisstroom van die Christelike Kerk in die WRK gemeenskap.

Die AGS verteenwoordig prakties die veranderende landskap en groeiende diversiteit van Christenskap binne die WRK. Die AGS, as ‘n verenigde Kerk, het meer kapasiteit en institusionele fondamente om Pinksterskap op hierdie strategiese forums te verhoog.

Past. Rudi Coertzen:
Dit is ‘n ware voorreg om ons trotse kerk by hierdie vergadering van die WRK te kon verteenwoordig. Aangesien ons eers in Februarie 2022 aangesluit het – het dit baie reëlings geverg. Die mense is so uiteenlopend as wat by so ‘n internasionale vergadering verwag kan word en die gesprekke was met tye vurig en passievol. Dit is ‘n gebeurtenis wat die mense van die wêreld en al hul uiteenlopende standpunte weerspieël.

‘n Paar uitstaande oomblikke was die openingsseremonie waar die Federale President van Duitsland, Frank-Walter Steinmeier gepraat het en die afgevaardigdes verwelkom het. Die eerste aandgebedsessie was onvergeetlik aangesien verskillende gebedstradisies ten toon gestel is en liedere van baie tradisioneel tot byna Pinkster gesing en gevier is. Gesprekke in die verskillende groepe het my die geleentheid gebied om ons eie standpunte oor sekere sake uit te druk.

SLOT

Die AGS van SA is tans die grootste Pinksterkerk en die eerste lid van die World Pentecostal Fellowship wat volle lede van die Wêreldraad van Kerke (WRK) is. Die DNA van Pinkstermense sedert ons stigting op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, is om ekumenies te wees in die uitreik na en die deel van die Evangelie met alle nasies. In die beskrywing van sy ekumeniese betrokkenheid, het pastoor David du Plessis na homself verwys as ‘n “ecumaniac.”

Tydens hierdie sitting van die WRK het ek die eer gehad om verkies te word as die eerste Pinksterlid van die Sentrale Komitee van die Wêreldraad van Kerke. Ek sien dit as ‘n geleentheid om die Pinkster-oortuigings en -waardes op hierdie globale ekumeniese forum te verteenwoordig.

Seëninge!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 9 September 2022

Download the PDF version below (e-mail & printer friendly):

Newsflash: Friday, 9 September 2022

SEPTEMBER

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. 2022 GBM & CONFERENCE: PCD WORKSHOPS

We are excited to announce the speakers and topics for this year’s PCD (Pastoral Continuous Development) workshops. Attending both PCD workshops can earn Pastors 5 PCD points. Both PCD workshops will be presented free of charge at 11h30–13h00 and repeated at 14h30-16h00 so that Pastors and delegates can attend both.

PCD Workshop 1:
Past. George Mahlobo – Leadership Lessons I have Learned.

Past. George Mahlobo served as General Secretary of the AFM of SA for 28 years and President of the same for five years. He is the current AFM International President. In his PCD session, he will be highlighting some of the leadership principles from his own experience, such as the importance of ubuntu and building good relationships.

PCD Workshop 2:
Dr Johan Serfontein – The much-needed Language of Lament in our Spirituality and Liturgy.
Covid showed us many things. Among them was the fact that the church, in general, and us as believers do not have a liturgy that can help people to mourn the many things lost during this pandemic. As Pentecostals, we emphasise praise and worship and liturgy that celebrates victories. The Bible has a language that can help us to process the things lost; THE LANGUAGE OF LAMENT. Lament takes us to God, opens up a conversation with Him, invites us into prayer and eventually turns mourning into dancing.

2. 2022 GBM & CONFERENCE: AN INVITATION TO REGISTER

Registrations Close: Monday, 12 September 2022 @ 12h00
 No on-site Registrations will be allowed at the GBM

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process allows for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration. The theme of the GBM and Conference is “Trusting God” according to Proverbs 3:5-6 (NIV): “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.”
Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

a. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)

b. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)

c. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)

d. Accommodation Options (Annexure D)

e. The Conference & PCD Programme (Annexure E)

ONLINE REGISTRATION – Preferred Method

The Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct:

Kindly note:

  • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
  • Please check your Junk/Spam folder.
  • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
  • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify. All registrations should be verified by 9 September.

OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted 

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) and send it back to: frans@afm-ags.org.

3. NATIONAL CHILDREN’S MINISTRY (NCM) GBM: AN INVITATION TO REGISTER

Kindly take note of the National Children’s Ministry GBM invitation:

WOORD EN LEWE, BOKSBURG

4. AFM WELFARE AGM: AN INVITATION TO REGISTER

Notice is hereby given of changes to the time and venue of the Annual General Meeting (AGM) of the National Welfare Council to be held on Monday, 19 September 2022. The meeting will still be taking place virtually and in person. If you have already registered and the time and venue still suit you, you do not need to register again.

Due to a challenge with the availability of venues and time constraints, the meeting will now be starting at 11h00 and it will be taking place at:

AGS Nuwe Lewe Van Dykpark

(3.9 km from Woord & Lewe, Boksburg)

47 Mimosa Street

Van Dykpark, Boksburg

Location: https://maps.app.goo.gl/4ck8byfuwMHoea729?g_st=iw

Tel: 011 915 8835

Please accept our apologies for any inconvenience caused and your understanding is appreciated.

Click on the link below to download the Notice and Registration Form:
https://afm-ags.org/category/events/

Warm Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 9 September 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te stuur per e-pos of uit te druk):

Nuusflits: Vrydag, 9 September 2022

SEPTEMBER

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. 2022 GBM & KONFERENSIE: PCD WERKSWINKELS

Ons is opgewonde om die sprekers en onderwerpe vir vanjaar se PCD (Pastoral Continuous Development) werkswinkels aan te kondig. Bywoning van beide PCD-werkswinkels is gelykstaande aan 5 PCD-punte. Beide PCD-werkswinkels sal gratis aangebied word vanaf 11h30-13h00 en weer herhaal word vanaf 14h30-16h00 sodat Pastore en afgevaardigdes beide werkswinkels kan bywoon.

PCD Werkswinkel 1:
Past. George Mahlobo – Leierskaplesse wat Ek Geleer het.

Past. George Mahlobo het vir 28 jaar as Hoofsekretaris van die AGS van SA gedien en vir vyf jaar as President. Hy is die huidige AGS Internasionale President. In sy PCD-sessie deel en beklemtoon hy sommige van die leierskapbeginsels uit sy eie ervaring – soos die belangrikheid van ubuntu en die bou van goeie verhoudings.

PCD Werkswinkel 2: Dr Johan Serfontein – Die broodnodige Klaagtaal in ons Spiritualiteit en Liturgie.
Die Covid-tyd het ons baie dinge gewys. Een van hierdie dinge is die feit dat die kerk in die algemeen en ons as gelowiges, nie ‘n liturgie het wat mense kan help om te rou oor die dinge wat hulle tydens die pandemie verloor het nie. As Pinkster gelowiges beklemtoon ons lofprysing en aanbidding en ‘n liturgie wat oorwinnings vier. Die Bybel het ‘n taal wat ons kan help om die dinge wat verlore is, te verwerk; ‘n KLAAGTAAL. Dit bring ons nader aan God en open ‘n gesprek met Hom. Dit nooi ons in gebed en verander uiteindelik ons rou in dans.

2. 2022 GBM & KONFERENSIE: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Registrasies Sluit: Maandag, 12 September @ 12h00
Geen Registrasies sal toegelaat word by die GBM nie.

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies. Die tema van die Konferensie is “Trusting God” en is gebaseer op Spreuke 3:5-6 (NLV): “Vertrou op die HERE met alles wat jy het. Moenie staatmaak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys.”
Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:

https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie

b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)

d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)

e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)

f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin – maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is:

www.afm-gbm.co.za
Gebruikersnaam: Afm
Wagwoord: Ags12345%

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar

Laai die registrasievorm hieronder af en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org: https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is. Voltooi asseblief die aangehegte vorm (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) en stuur terug na: frans@afm-ags.org.

3. NASIONALE KINDERBEDIENING GBM: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Neem asseblief kennis van die onderstaande uitnodiging:

WOORD EN LEWE, BOKSBURG

4. AGS WELSYN AGM: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Hiermee word kennis gegee van veranderinge aan die tyd en plek van die Algemene Jaarvergadering (AJV) van die Nasionale Welsynsraad wat op Maandag, 19 September 2022 gehou sal word. Die vergadering sal steeds virtueel en in-persoon plaasvind. As jy reeds geregistreer het en die tyd en plek pas jou nog, hoef jy nie weer te registreer nie.

Weens ‘n uitdaging met die beskikbaarheid van lokale en tydbeperkings sal die vergadering nou om 11h00 begin en dit sal plaasvind by:

AGS Nuwe Lewe Van Dykpark

(3.9 km vanaf Woord & Lewe, Boksburg)

Mimosastraat 47

Van Dykpark, Boksburg

Location: https://maps.app.goo.gl/4ck8byfuwMHoea729?g_st=iw

Tel: 011 915 8835

Ons vra om verskoning vir enige moontlike ongerief en waardeer jou begrip en ondersteuning.

 

Gebruik die onderstaande skakel om die nodige dokumentasie af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 26 August 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 26 August 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. TRIENNIAL CONFERENCE & COUNCIL OF AFMI: HIGHLIGHTS

The 9th AFM International (AFMI) Triennial Council and Conference started on the 22nd of August and continues until the 28th of August 2022.  The AFMI currently exists in 28 countries around the world. A 29th planting is currently underway in Papua New Guinea.

The conference deliberated round the theme: “Called to the Missional Frontline in a Turbulent World” and unpacked issues like Evangelism and Discipleship in a changing world, as well as Social Justice, the discipling of Generation Y and Z, being Church in a changing and hostile environment and reaching out to the poor and wounded.

The Council took decisions on the creation of a resource centre to assist developing Churches around the world, as well as on Church planting leadership development and the empowerment of national Churches around issues of governance. Member Churches were also encouraged to reach out to ecumenical partners in their respective countries and to work together where possible, with other Live-giving Churches.

The AFM International Council also elected the following Office Bearers to lead the AFMI for the next three years: President: Pastor George Mahlobo (SA); Deputy President: Pastor Jobe Koosimile (Botswana); Secretary General: Dr Henri Weideman (SA) and Treasurer General: Pastor Josh Chigorimbo (UK).

On Tuesday night delegates were treated to a dinner of traditional Botswana food under a starry sky and a display representing a traditional Botswana meeting place around a log fire. The Conference continues until Sunday 28 August 2022.


2. 2022 GBM & CONFERENCE: AN INVITATION TO REGISTER

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process will allow for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration. The theme of the GBM and Conference is “Trusting God” according to  Proverbs 3:5-6 (NIV): “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will  make your paths straight.”

Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)
  2. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  4. Accommodation Options (Annexure D)
  5. The Conference & PCD Programme (Annexure E)
ONLINE REGISTRATION – Preferred Method

The Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct:

www.afm-gbm.co.za

Kindly note:

 • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
 • Please check your Junk/Spam folder.
 • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
 • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify.

OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted

Download the Offline Registration form below and send it back to afmgbm2022@afm-ags.org:

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) and send it back to frans@afm-ags.org.

3. NATIONAL CHILDREN’S MINISTRY (NCM) GBM: AN INVITATION TO REGISTER

Kindly take note of the National Children’s Ministry GBM invitation:

WOORD EN LEWE, BOKSBURG

4. AFM WELFARE AGM: AN INVITATION TO REGISTER

Kindly take note of the AFM Welfare AGM invitation:

Click on the link below to download the Notice and Registration Form:
https://afm-ags.org/category/events/

Warm Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 26 Augustus 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 26 Augustus 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. DIE AGSI DRIEJAARLIKSE RAAD EN KONFERENSIE: HOOGTEPUNTE

Die 9de AGS Internasionaal (AGSI) se driejaarlikse Konferensie en algemene vergadering het op die 22ste Augustus begin en duur voort tot die 28ste Augustus 2022. Die AGSI bestaan tans in 28 lande regoor die wêreld. ‘n 29ste planting word tans in Papoea-Nieu-Guinee gevestig.

Die konferensie tema is: “Called to the Missional Frontline in a Turbulent World” en kwessies soos Evangelisasie en Dissipelskap in ‘n veranderende wêreld, sowel as Sosiale Geregtigheid, die maak van dissipels van Jesus onder Generasie Y en Z, kerkwees in ‘n veranderende en vyandige omgewing en uitreiking na die armes en gewondes is bespreek

Die Raad het besluite geneem oor die skepping van ‘n hulpbronsentrum om ontwikkelende Kerke regoor die wêreld by te staan, asook oor Kerkplantings, leierskapsontwikkeling en die bemagtiging van nasionale Kerke rondom kwessies van bestuur. Lidkerke is ook aangemoedig om uit te reik na ekumeniese vennote in hul onderskeie lande en om waar moontlik saam te werk met ander  Lewegewende kerke.

Die AGS Internasionale algemene vergadering het ook die volgende Ampsdraers verkies om die AFMI vir die volgende drie jaar te lei: President: Pastoor George Mahlobo (SA); Adjunkpresident: Pastoor Jobe Koosimile (Botswana); Sekretaris-generaal: Dr Henri Weideman (SA) en Tesourier-generaal: Pastoor Josh Chigorimbo (VK).

Afgevaardigdes is Dinsdagaand getrakteer met ‘n ete van tradisionele Botswana-kos onder ‘n sterrehemel en ‘n voorstelling van ‘n tradisionele Botswana-vergaderplek rondom ‘n houtvuur. Die konferensie duur tot Sondag 28 Augustus 2022.


2. 2022 GBM & KONFERENSIE: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies. Die tema van die Konferensie is “Trusting God” en is gebaseer op Spreuke 3:5-6 (NLV): “Vertrou op die HERE met alles wat jy het. Moenie staatmaak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys.”

Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin –  maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is:

www.afm-gbm.co.za
Gebruikersnaam: Afm
Wagwoord: Ags12345%

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar

Laai die registrasievorm hieronder af en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org:

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is.

Voltooi asseblief die aangehegte vorm (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) en stuur terug na: frans@afm-ags.org.

3. NASIONALE KINDERBEDIENING GBM: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Neem asseblief kennis van die onderstaande uitnodiging:

WOORD EN LEWE, BOKSBURG:

4. AGS WELSYN AGM: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Neem asseblief kennis van die onderstaande uitnodiging:

Gebruik die onderstaande skakel om die nodige dokumentasie af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

Vriendelike
Groete
Henri Weideman