Newsflash: Friday, 8 July 2022

Download the PDF-version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 8 July 2022

 RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Empowerment Visits: Your Input & Suggestions (Last Chance!)
Complete the online survey under 3 minutes!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

1. FAITH, TRUST AND HOPE IN UNCERTAIN TIMES

I call on all our Pastors and Assemblies to earnestly intercede and pray for our country South Africa this coming Sunday. We believe in the power of prayer.

We are thankfully coming out of the worst part of the Covid-19 Pandemic, but we are still experiencing turbulence and insecurity on a worldwide scale.  For us as believers, this should not come as a surprise. God’s Word gives us a picture of how life will unfold leading up to the return of Jesus Christ.

This is not the first time in history that the world and God’s people are experiencing difficult times. Nearly everything in the Bible reflects a context of uncertainty: The process of creation; the journey to the promised land; the birth and life of Jesus; the establishment and growth of the Church; the history of the Church across the world, and as mentioned above, the end of time.

When one investigates history, one thing stands out above all: Times of great uncertainty are times of enormous opportunity and God’s greatest activity.

In times of uncertainty, we do not have all the answers and we do not always know what to do, but we know in whom we trust and we must remember what we believe. This might be a time of great uncertainty, but as believers, we can never be unclear about our beliefs. We must have clarity about our purpose (what God has called us to do). We must have clarity about our trust in and our dependence on God and His Word.

“The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.” Deut. 31:8 (NIV).”

Over the span of history, in Old and New Testament times we stand on this truth: “The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.” Deut. 31:8 (NIV).

“Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said: Never will I leave you; never will I forsake you. So we say with confidence: The Lord is my helper; I will not be afraid…” Heb. 13:5-6 (NIV).

In difficult times, we can confirm the testimony of Paul: “We are hard pressed on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair; persecuted, but not abandoned; struck down, but not destroyed.  We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body.” 2 Cor. 4:8-10 (NIV)

I like the way the Message expresses this verse: “We’ve been surrounded and battered by troubles, but we’re not demoralized; we’re not sure what to do, but we know that God knows what to do; we’ve been spiritually terrorized, but God hasn’t left our side; we’ve been thrown down, but we haven’t broken.”

Please be assured that in this time of many worries, insecurity and difficulty, I am praying daily for all our Pastors, Assembly Leaders, their families and the members of our beloved church across the country. Let us “Be on our guard, stand firm in the faith; be courageous; be strong. Do everything in Love.” 1 Cor. 16:13 (NIV).

2. AN INVITATION TO THE 2022 GBM & CONFERENCE

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. Refer to the link (https://afm-ags.org/category/events/) to download information pertaining to:

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference
  2. Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. Registration Process & Form (Annexure B)
  4. Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  5. Accommodation Options (Annexure D)
  6. Conference & PCD Programme (Annexure E)
3. 2022 NOB EMPOWERMENT VISITS: YOUR INPUT & SUGGESTIONS

Your input and suggestions are important to us. We invite all our Pastors that attended a NOB Empowerment Weekend in 2022 to kindly give us candid feedback, input and suggestions. The NOB members will take these inputs and suggestions under thoughtful consideration when planning for the 2023 visits. We are looking forward to hearing from you!

This short online survey will take under 3 minutes to complete if you have not yet done so:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. PCD (Pastor’s Continuous Development): URGENT NOTIFICATION

We have reached the middle of the year and would like to remind you that it is a good time to re-evaluate your PCD credits. We are in the 4th year of the 2019-2022 cycle, therefore if you still need PCD credits you will have to catch up during the remainder of 2022. The required credits for the cycle is 150. Book reviews must be sent as soon as possible before/on 20 November 2022 and can easily be uploaded to the PCD website:
www.pcdafm.co.za

Contact the PCD office at pcdafm@gmail.co.za, 083 793 9112 or 083 2828 432 if you have any questions.

Friendly Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 8 Julie 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 8 Julie 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Bemagtigingsbesoeke: Jou Terugvoer & Voorstelle (Laaste Kans!) Voltooi die aanlyn vraelys binne 3 minute!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

AGS Kollega,

1. GELOOF, VERTROUE EN HOOP IN TYE VAN ONSEKERHEID

Ek doen ‘n beroep op al ons Pastore en Gemeentes om komende Sondag spesifiek in te tree en te bid vir ons land Suid Afrika. Ons glo in die krag van gebed.

 Ons kom met dankbaarheid uit die ergste deel van die Covid-19-pandemie, maar ons ervaar steeds onstuimigheid en onsekerheid op ‘n wêreldwye skaal. Vir ons as gelowiges behoort dit nie ‘n verrassing te wees nie. God se Woord gee ons ‘n beeld van hoe die lewe in opbou tot die wederkoms van Jesus Christus sal ontvou.

Dit is nie die eerste keer in die geskiedenis dat die wêreld en God se mense moeilike tye beleef nie. Byna alles in die Bybel weerspieël ‘n konteks van onsekerheid: Die proses van die skepping; die reis na die beloofde land; die geboorte en lewe van Jesus Christus; die vestiging en groei van die Kerk; die geskiedenis van die Kerk regoor die wêreld, en soos hierbo genoem, die eindtyd.

Wanneer ‘n mens na die geskiedenis kyk, staan een ding bo alles uit: Tye van groot onsekerheid is tye van enorme geleenthede en God se grootste aktiwiteit. In tye van onsekerheid het ons nie al die antwoorde nie en weet ons nie altyd wat om te doen nie, maar ons weet op wie ons vertrou en ons moet onthou wat ons glo.

Alhoewel dit ‘n tyd van groot onsekerheid is, kan ons as gelowiges nooit onduidelik wees oor ons oortuigings nie. Ons moet duidelikheid hê oor ons doel (wat God ons geroep het om te doen). Ons moet duidelikheid hê oor ons vertroue in en ons afhanklikheid van God en Sy Woord. Deur die verloop van geskiedenis in Ou en Nuwe Testamentiese tye staan ons op hierdie waarheid:

“Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie.” Deut. 31:8 (AFR83).”

“Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie.” Deut. 31:8 (AFR83).

“Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.’ Daarom kan ons met vertroue sê: ‘Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie…” Heb. 13:5-6 (AFR83).

In moeilike tye kan ons Paulus se getuienis bevestig: “In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergerdruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie, ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam.” 2 Kor. 4:8-10 (AFR83).

Ek hou van die manier waarop “The Message” hierdie verse interpreteer: “We’ve been surrounded and battered by troubles, but we’re not demoralized; we’re not sure what to do, but we know that God knows what to do; we’ve been spiritually terrorized, but God hasn’t left our side; we’ve been thrown down, but we haven’t broken.”

Wees asseblief verseker dat ek in hierdie tyd van baie bekommernisse, onsekerheid en probleme daagliks bid vir al ons Pastore, Gemeenteleiers, hul families en die Lidmate van ons geliefde kerk regoor die land. Kom ons “Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk! Laat alles by julle in liefde geskied.”  1 Kor. 16:13 (AFR83).

2. ‘N UITNODIGING NA DIE 2022 GBM & KONFERENSIE 

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Verwys na die skakel (https://afm-ags.org/category/events/)  om die volgende belangrike inligting af te laai:

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
c. Registrasieproses en -vorm (Bylaag B)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

3. 2022 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: JOU INSETTE & VOORSTELLE

Jou insette en voorstelle is vir ons belangrik. Ons nooi graag al ons Pastore wat ‘n NOB-bemagtigingsnaweek in 2022 bygewoon het, vriendelik uit om vir ons openhartige terugvoer, insette en voorstelle te gee. Die NOB-lede sal hierdie voorstelle deeglik oorweeg wanneer beplanning vir die 2023-besoeke plaasvind. Ons sien uit daarna om van jou te hoor!

Indien jy nog nie hierdie vraelys voltooi het nie, is hier ‘n laaste geleentheid om so te maak. Dit sal minder as 3:00 minute neem:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. PCD (Pastor’s Continuous Development): DRINGENDE KENNISGEWING

Ons het die middel van die jaar bereik en wil jou daaraan herinner dat dit ‘n goeie tyd is om jou PCD-krediete te herevalueer. Tans is ons in die 4de jaar van die 2019-2022 siklus. Indien jy nog PCD-krediete benodig sal jy moet inhaal gedurende die res van hierdie jaar. Die vereiste krediete vir die siklus is 150. Boekresensies moet so gou as moontlik gestuur word voor/op 20 November 2022 en kan maklik op die PCD-webwerf gelaai word:
www.pcdafm.co.za

Kontak die PCD-kantoor by pcdafm@gmail.co.za, 083 793 9112 of 083 2828 432 indien jy enige vrae het.

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 24 June 2022

Download the PDF-version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 24 June 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022 (New!)
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Empowerment Visits: Your Input & Suggestions
Complete the online survey under 3 minutes!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

Dear Colleague,

1. MY PRAYER FOR THE YOUTH

As we are approaching the end of Youth Month (June) 2022, my prayer for our youth is found in the words of Psalm 144:12 (ESV): “May our sons in their youth be like plants full grown, our daughters like corner pillars cut for the structure of a palace.”

The writer talks about our young men being nurtured like vigorous growing trees, grown tall beyond their age. They should be strong, vigorous and productive early in their life. Our young women should be like carefully cut corner pillars, not only graceful and beautiful – but strong, carrying and tying together the structures of society as depicted by the image of a palace or a temple. They should be women of strength and resilience. In short: Our young people should be empowered to make a tangible difference in our South African society and all its diversity.

All of us can play a role in empowering our young people. You can do so by really reaching out to a young person in your circle of influence. Be that at work, in your community, your church or in your home.  Start by being present, by caring and by listening. If you are a young person: Make every effort to learn, and to be exposed to growth opportunities.

We bless the AFM National Youth Conference taking place from 24-26 June 2022 in the Mittah Seperepere Convention Centre, Kimberley.  The theme is: Empowered!

2. AN INVITATION TO THE 2022 GBM & CONFERENCE

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. The theme of the Conference is Trust in God: “Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight” (Proverbs 3:5-6 NIV).  Refer to the link (https://afm-ags.org/category/events/) to download information pertaining to:

 1. An invitation to the 2022 GBM & Conference
 2. Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
 3. Registration Process & Form (Annexure B)
 4. Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
 5. Accommodation Options (Annexure D)
 6. Conference & PCD Programme (Annexure E)
 

 

3. 2022 NOB EMPOWERMENT VISITS: YOUR INPUT & SUGGESTIONS

Your input and suggestions are important to us. We would like to invite all our Pastors that attended a NOB Empowerment Weekend in 2022 to kindly give us candid feedback, input and suggestions. The NOB members will take these inputs and suggestions under thoughtful consideration when planning for the 2023 visits. We are looking forward to hearing from you!

This short online survey will take under 3 minutes to complete:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. AFM WELFARE VACANCY: CEO (PTA, GAUTENG)

The Church’s Welfare Department (known as AFM Welfare) has a vacancy available for a Chief Executive Officer (CEO) based in Pretoria, Centurion.

Thank you for sharing this advertisement as widely as possible in The AFM of SA Church. Kindly follow the link to download the requirements for this position as well as for instructions on how to submit an application before/on Thursday, 30 June 2022 :
https://afm-ags.org/vacancy-afm-welfare-ceo-pta/

We are looking forward to receiving your applications!

Blessings!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 24 Junie 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 24 Junie 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022 (Nuut!)
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Bemagtigingsbesoeke: Jou Terugvoer & Voorstelle
Voltooi die aanlyn vraelys binne 3 minute!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

1. MY GEBED VIR DIE JEUG

Hier aan die einde van Jeugmaand (Junie) 2022, word my gebed vir ons jeug gevind in die woorde van Psalm 144:12 (NLV): “Dan sal ons seuns in hulle jeug opgroei soos goed versorgde plante. Ons dogters sal hoekpilare wees, uitgebeitel soos vir ‘n paleis.”

Die skrywer praat oor ons jong mans wat gekweek moet word soos kragtige groeiende bome, wat groter groei as wat ‘n mens van hul ouderdom sou verwag. Hulle moet vroeg in hul lewe kragtig en produktief wees. Ons jong vroue moet wees soos versigtig gesnyde hoekpilare, nie net grasieus en mooi nie, maar ook sterk. Hulle moet die strukture van die samelewing dra en saambind soos uitgebeeld deur die beeld van ‘n paleis of ‘n tempel. Hulle moet vroue van karakter en veerkragtigheid wees. Kortom: Ons jongmense moet bemagtig word om ‘n tasbare verskil in ons Suid-Afrikaanse samelewing en al sy diversiteit te maak.

Ons kan almal ‘n rol speel om ons jongmense te bemagtig. Jy kan dit doen deur werklik na ‘n jong persoon in jou kring van invloed uit te reik. Dit kan by die werk wees, of in jou gemeenskap, jou kerk en ook in jou huis.  Begin deur teenwoordig te wees, deur om te gee en deur te luister. As jy ‘n jong persoon is: Doen alles in jou vermoë om te leer en om aan groei geleenthede blootgestel te word.

Ons seën die AGS Nasionale Jeugkonferensie wat plaasvind vanaf 24-26 Junie 2022 in die Mittah Seperepere Konferensiesentrum in Kimberley.  Die tema is: “Empowered!”

2. ‘N UITNODIGING NA DIE 2022 GBM & KONFERENSIE 

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Die tema van die Konferensie is Vertrou op God: ““Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop” (Spreuke 3:5-6 AFR83).  Verwys na die skakel (https://afm-ags.org/category/events/)  om die volgende belangrike inligting af te laai:

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
c. Registrasieproses en -vorm (Bylaag B)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

3. 2022 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: JOU INSETTE & VOORSTELLE

Jou insette en voorstelle is vir ons belangrik. Ons nooi graag al ons Pastore wat ‘n NOB-bemagtigingsnaweek in 2022 bygewoon het, vriendelik uit om vir ons openhartige terugvoer, insette en voorstelle te gee. Die NOB-lede sal hierdie voorstelle deeglik oorweeg wanneer beplanning vir die 2023-besoeke plaasvind. Ons sien uit daarna om van jou te hoor!

Hierdie kort aanlyn vraelys sal minder as 3 minute neem om te voltooi:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. AGS WELSYN VAKATURE: CEO (PTA, GAUTENG)

Die Kerk se Welsynsdepartement (beter bekend as AGS Welsyn) het ‘n vakature beskikbaar vir ‘n Hoof Uitvoerende Beampte (CEO) gebaseer in Pretoria, Centurion.

Dankie dat jy ons help om hierdie advertensie so wyd as moontlik in Die AGS van SA Kerk te deel. Volg asseblief die skakel om die vereistes vir hierdie pos af te laai asook instruksies oor hoe om ‘n aansoek voor/op Donderdag, 30 Junie 2022 in te dien:
https://afm-ags.org/vacancy-afm-welfare-ceo-pta/

Ons sien uit daarna om jou aansoeke te ontvang!


Seëninge!
Henri Weideman

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022

Download the PDF version below (e-mail and printer-friendly):

AFM Pastoral Letter 2nd Quarter 2022

TABLE OF CONTENTS

– INTRODUCTION
– MILESTONES IN OUR CONTINUOUS JOURNEY TO UNITY
– SPECIAL MESSAGES FROM THE 1996 OFFICE BEARERS
– CONCLUSION

Dear AFM Family,

On the 5th of April 2022, we celebrated our church’s 26th Unity Anniversary at the AFM National Office in Centurion (Gauteng). Together with my fellow National Office Bearers, we had the privilege of sharing lunch with the Office Bearers of 1996. In our conversations, we were reminded of what happened on this day 26 years ago. Many of us were present as the AFM Church gathered at the SuperSport Park stadium in Centurion when Dr Isak Burger and Past. Frank Chikane took to the stage. Prompted by the Holy Spirit, a historic moment of reconciliation was witnessed between these two leaders. That day was the start of the AFM’s unity journey.

We have decided to dedicate this Pastoral Letter to our unity journey. Our unity is precious and part of the witnessing of our church. We trust that it will inspire and bless you!

MILESTONES IN OUR CONTINUOUS JOURNEY TO UNITY

Dr H.J. Weideman (President of the AFM of SA)

Introduction

At its inception in 1908, the Apostolic Faith Mission of South Africa (AFM of SA) was a multicultural and non-racial church. The decades between 1948 and the 1980s were marked by a racially defined church, as the AFM succumbed to the influence of the Government’s policy of Apartheid and the prevailing culture of the time. The changing political landscape in the country affected the church to a point in 1944 where the White church was viewed as the “mother church” while the Black, Coloured and Indian churches were regarded as “daughter churches”.

Discussions on the church’s unification started around 1975. In August 1985 the AFM produced a Declaration of Intent to unite the church and remove racial connotations from its structure. This document was endorsed by the entire church in 1986.

After a lengthy unity process, the Black, Coloured and Indian churches united into the Composite Division, which united with the White, Single Division. On 3 April 1996 the AFM of SA achieved structural unity when the joint Workers Council (GBM) overwhelmingly adopted a new non-racial and non-sexist constitution and elected National Office Bearers for the united church. This constitution dropped all racial and gender references and presented the AFM as one united church.

Although the church celebrates the structural unity achieved in 1996 as a milestone in our continuous journey of unity, the challenge to deepen and strengthen this unity remains ongoing. This has led to the need to intentionally build cohesion across cultural, ethnic, language and socio-economic backgrounds in the diverse society that South Africa and the AFM reflect.

Unity Restored

In a moving Unity Ceremony on Good Friday, 5 April 1996 at the Centurion Park Stadium (attended by ± 15 000 people) the newly elected President of the unified church, Dr Isak Burger, asked for forgiveness from the former Black, Coloured and Indian – on behalf of the previous White church. The then newly elected Deputy President of the AFM, Past. Frank Chikane, accepted Dr Isak Burger’s pleas on behalf of the former Black churches. This made the AFM of SA the first church denomination to unify since the advent of South Africa’s democracy.


In a video made for the 20th Unity Celebrations in 2016, Past. Frank Chikane talked about the time when the three “daughter” churches decided to unite as the Composite Division. He said: “We had challenges about constitutions, technicalities and all those types of things. At one stage we stopped the process and asked: Does God want us to unite? And we said: Yes, the Holy Spirit wants us to be united. We left the constitution, declared ourselves united and said the constitution will follow, and indeed it did.”

Unified Structure

Since 1996 the AFM of SA functions with the following fully integrated organisational structure:

 • A bi-annual General Business Meeting (GBM) to which each registered Assembly can send two representatives.
 • Four National Office Bearers (NOB): The President, Deputy President, General Secretary and General Treasurer – are elected every 4 years by the GBM.
 • The National Leadership Forum (NLF) meets three times per year and consists of the leaders of the 43 Regions of the church, as well as the National Department leaders.
 • Six National Departments with their Directors and Governing Bodies: Education and Training; Welfare; National Men’s Fellowship, National Sisters Fellowship, National Youth, and the National Children’s Ministry.
 • Regional Leadership Forums (RLF) and -Committees (RLC) for the 43 Geographical and Non-Geographical Regions/Networks.
 • Local Assemblies (currently 1,721) with their Governing Bodies, departments and ministries, function within the structure of the respective Regions and Networks.

The Truth and Reconciliation Commission

On 19 November 1999, Dr Isak Burger and Past Frank Chikane along with Pastors George Mahlobo, Peter de Witt, Ronnie Naidoo and Ansley Jacobs, met with the Truth and Reconciliation Commission (TRC) in East London and made a presentation on behalf of the AFM Church.

As part of the AFM’s presentation at the TRC, Dr Isak Burger said: “The 1997 Workers’ Council (the first GBM after unity) reacted in humiliation to the call of the Almighty to become an instrument of healing and reconciliation and decided to unconditionally accept responsibility for the fact that the church was not the voice of God of reconciliation in this country for so long as the community was separated by racism.”

He also said: “We have admitted the errors of our ways; we have apologised collectively and individually to each other. We have apologised to those beyond the reach of the AFM which we might have caused harm to. We now are faced by the enormous task of getting to grips with questions such as reconciliation, healing, bridge building, poverty, joblessness, and creating a mentality of challenging government and keeping an eye on those ruling over us, in a bid to prevent the mistakes and sins of yesteryear being repeated.”

Vision Statement

Although many local Assemblies have their own vision statements and focus areas, they all relate in some way to the united AFM’s national vision:

“We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God-given diversity, empowering our members for caring and changing communities to the glory of God.”

To fulfil this vision the AFM of SA adopted a Missional strategy, also known as the One AFM Game Plan in 2013. This strategy focuses on Discipleship, Empowerment, Community Involvement, Ecumenical Involvement and Good Governance as drivers toward becoming a Missional movement.

Reconciliation Process

We understand repentance, forgiveness, healing as well as restoration and restitution to be an integral part of the Biblical basis for reconciliation. Repentance and forgiveness have been expressed and experienced to a great extent. While the vertical dimension of reconciliation (between God and humanity) is high on our ministry focus as a church, the horizontal dimension of reconciliation (person to person) is still unfolding.

At the different structural levels of the church reconciliation and unity are experienced as follows:

National Level
Unity and growing reconciliation are experienced. AFM leaders are building relationships as colleagues and friends. The National Leadership Forum had a few empowerment sessions intended to make participants sensitive to, and appreciative of our cultural diversity. Painful experiences emanating from the past can be exchanged more candidly, without members taking offence or becoming bitter. Acceptance of one another’s views on issues are growing.

Regional Level
Regions and Networks experience the deepening of unity and reconciliation at different speeds – the most being representative of the diversity of the AFM. It is however mainly Pastors, their spouses and Assembly Governing Body members that regularly meet on a cross-cultural basis for regional meetings, break-aways and empowerment sessions.

Local Assembly Level
Although there is a noticeable increase in multi-cultural Sunday services and -Assemblies, many members do not experience unity and reconciliation in practical terms at the Assembly Level. Most Assemblies remain in the paradigms of culture, language and geographic areas.

Advisory Committee on Cohesion

Past. George Mahlobo, AFM General Secretary since unification and President from 2016 to 2021 headed an inclusive advisory committee on cohesion during his tenure. The purpose of this committee and the ongoing focus on cohesion is: To explore more ways of celebrating our God-given diversity; To understand our communities and measure social cohesion; To engage our communities and build partnerships between key stakeholders; To prevent and respond to incidents of racism or conflict between groups; To strategically plan for the needs of our communities now and into the future; To monitor, evaluate and share outcomes.

The Way Forward

The list below includes, but is not limited to some of the proposals made by the Committee on cohesion:

 • Define the challenges of cohesion and engage in a frank discussion about it.
 • Consult AFM Members, especially the younger generation about their views and expectations regarding cohesion.
 • Create more opportunities for leaders to share their life stories, interact and discuss issues openly. This should include sessions where people are allowed to express their felt pain and be guided on how to deal with it.
 • Promote integrated fellowships and conferences. Conferences are useful if they are organised in such a way that they display diversity in terms of speakers, musicians, worship, music and other related matters. At most conferences, communication and preaching are in English with interpreters. Singing is also mostly in English and the dominant languages of the particular area.  Where possible, lyrics of songs are displayed on a screen, with vernacular subtitles.
 • Empower church leadership on all levels to participate in the planning and implementation of activities that promote diversity and cohesion. This should include relationship-building activities and opportunities for Pastors and members to interact and visit one another as individuals or as a group.
 • Share and encourage good practice and success stories of integration and social cohesion.
 • Use the church’s social media platforms to communicate messages that build social cohesion.

SPECIAL MESSAGES FROM THE 1996 OFFICE BEARERS

Dr Isak Burger; Past. Frank Chikane; Past. George Mahlobo & Past. Peter de Witt

“Since the start of the AFM in 1908, the unification of our church in 1996 may be considered the most important event in our history. One can hardly imagine what would have happened to the oldest and leading Pentecostal church in South Africa had this not happened. We would have been unfaithful to the Scriptural principle that race should not be a dividing and separating factor in the church of the Lord. We would also most likely have been relegated to the periphery in an integrated, democratic society. Our unification certainly gave us some moral high ground. God was gracious to us during a favourable time in our young democracy. It was a time of remarkable national goodwill and reconciliation – indeed a “kairos” time for an event of this nature to realise. If we had missed that window of opportunity, I believe unification would have become increasingly challenging. We can truly thank God for His grace, favour and wisdom to do the right thing.”
– Dr Isak Burger (Former President of the AFM of SA)

“I thank God that we have walked this journey thus far. I must say that many people missed the fact that the unity of the Apostolic Faith Mission of South Africa was extraordinary. The AFM has moved further than any other church in terms of its unity. Not many people understand how challenging this experience was. We walked a long journey with an Apartheid church that was a child of its time. We had to listen to the Holy Spirit speaking to us and we had to work together to ensure that the AFM gets united. 1996 was a culmination of this miracle. I am pleased that 26 years later, I can say that I am proud of the AFM for listening what God wanted to do. We are now united and can preach the Gospel together without worrying about that history.”
– Past. Frank Chikane (Former Deputy President of the AFM of SA & Former President of AFM International)

“The acceptance of the Declaration of Intent document was a milestone achievement. In this document the AFM declared that racial discrimination cannot be used as a principle in God’s kingdom and in the church. The acceptance of the church’s constitution in 1996 which does not define church members in terms of race was a second historical moment for the church’s unity.  These were the two important decisions that set the church on the path of unity. We must all work together to deepen this unity through meaningful engagement. We must all commit to embracing one another as sisters and brothers irrespective of our various cultures, race, class and gender. In Psalm 133 we are reminded about the beauty and pleasantness of the unity of the saints.”
– Past. George Mahlobo (Former General Secretary of the AFM of SA; Former President of the AFM of SA & Current President of AFM International)

“The unity of the church in 1996 was a culmination of a God-given desire to fulfil His purposes of being one in Him, a unison that extends beyond the boundaries of race, colour and culture; heralding the prayer of Jesus in John 17: 11 “… that they may be one, even as We are.” This unity has had an ongoing profound positive impact on my life as well as those with whom I have contact in my daily dealings within the church. It has broadened my horizons in communicating and reaching out to the community whilst fulfilling the call of the gospel of Jesus Christ, “… Go ye into all the world, and preach the gospel to the whole creation.” (Mark 16:15). It is a wonderful experience to know and gain a richer understanding of one another within a church that has so much God-given diversity and talent. May the fulness of God’s rich and wonderful blessings be bestowed upon every person within the church in our onward journey of knowing Him who was and is and shall be into eternity!”
– Past. Peter de Witt (Former General Treasurer of the AFM of SA)

CONCLUSION

We cannot say that we have completed the journey to unity yet. It has been and still is a challenge for several reasons. We also still have vestiges of prejudice, superiority and typecasting between cultures.

We acknowledge all the members and leaders who have paid a hefty price and played a persistent role in bringing us to where we are. As the AFM of SA, we are humbly thankful for our journey to unity thus far, and we hope that our experience can in some way assist others.

Blessings
Henri Weideman

 

 

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

Pastorale Brief 2de Kwartaal 2022

INHOUD
– GROETE
– MYLPALE IN ONS DEURLOPENDE REIS NA EENHEID
– SPESIALE BOODSKAPPE VAN DIE 1996 AMPSDRAERS
– SLOT

Geagte AGS Familie,

Op 5 April 2022 het ons die kerk se 26ste Eenheids Herdenking by die AGS Nasionale Kantoor in Centurion (Gauteng) gevier. Saam met my mede Nasionale Ampsdraers het ons die voorreg gehad om middagete saam met die Ampsdraers van 1996 te geniet. In ons gesprekke is ons herinner aan wat op hierdie dag, 26 jaar gelede gebeur het. Baie van ons was teenwoordig terwyl die AGS Kerk by SuperSport Park Stadion in Centurion bymekaargekom het, toe Dr Isak Burger en Pastoor Frank Chikane die verhoog betree het. Deur die leiding van die Heilige Gees, is ‘n historiese oomblik van versoening tussen hierdie twee leiers waargeneem. Daardie dag was die begin van die AGS se reis na eenheid.

Ons het besluit om hierdie Pastorale Brief aan ons eenheidsreis op te dra. Ons eenheid is kosbaar en deel van die getuienis van ons kerk. Ons vertrou dat dit jou sal inspireer en seën!

MYLPALE IN ONS DEURLOPENDE REIS NA EENHEID

Dr H.J. Weideman (President van die AGS van SA)

Inleiding

Met sy ontstaan ​​in 1908 was die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika (AGS van SA) ‘n multikulturele en nie-rassige kerk. Die dekades tussen 1948 en die 1980’s is gekenmerk deur ‘n rasgedefinieerde kerk, aangesien die AGS geswig het onder die invloed van die Regering se beleid van Apartheid en die kulturele klimaat van die tyd. Die veranderende politieke landskap in die land het die kerk geaffekteer tot op die punt in 1944 waar die Blanke kerk as die “moederkerk” beskou is, terwyl die Swart-, Kleurling- en Indiër kerke as “dogterkerke” beskou is.


Gesprekke oor die kerk se eenwording het rondom 1975 begin. In Augustus 1985 het die AGS ‘n Verklaring van Voorneme opgestel om die kerk te verenig en rassekonnotasies uit sy struktuur te verwyder. Hierdie dokument is in 1986 deur die hele kerk aanvaar.

Na ‘n lang eenheidsproses het die Swart-, Kleurling- en Indiër kerke verenig in die Saamgestelde Afdeling, wat met die Blanke, Enkel Afdeling verenig het. Op 3 April 1996 het die AGS van SA strukturele eenheid bereik toe die gesamentlike Werkersraad (GBM) oorweldigend ‘n nuwe nie-rassige en nie-seksistiese grondwet aanvaar en Nasionale Ampsdraers vir die verenigde kerk verkies het. Hierdie grondwet het alle rasse- en geslagsverwysings laat vaar en die AGS as een verenigde kerk beskou.

Alhoewel die kerk die strukturele eenheid wat in 1996 bereik is vier as ‘n mylpaal in ons reis na eenheid, bly die uitdaging om hierdie eenheid voortdurend te verdiep en te versterk. Dit het gelei tot die behoefte om doelbewus samehorigheid oor kulturele, etniese, taal- en sosio-ekonomiese agtergronde te bou in die diverse samelewing wat Suid-Afrika en die AGS weerspieël.

Eenheid Herstel

In ‘n roerende Eenheid Seremonie op Goeie Vrydag, 5 April 1996 by Centurion SuperSport Park Stadion (bygewoon deur ± 15 000 mense) het die nuutverkose President van die verenigde kerk, Dr Isak Burger, die voormalige Swart-, Kleurling- en Indiër kerke om vergifnis gevra – namens die vorige Blanke kerk. Die destydse nuutverkose Adjunkpresident van die AGS, Pastoor Frank Chikane, het Dr Isak Burger se pleidooie namens die voormalige Swart kerke aanvaar. Dit het die AGS van SA die eerste kerk denominasie gemaak wat verenig is sedert die instelling van Suid-Afrika se demokrasie.


In ‘n video wat gemaak is vir die 20ste Eenheidsherdenking in 2016, het Pastoor Frank Chikane  gepraat oor die tyd toe die drie “dogter” kerke besluit het om te verenig as die Saamgestelde Afdeling. Hy het gesê: “We had challenges about constitutions, technicalities and all those types of things. At one stage we stopped the process and asked: Does God want us to unite? And we said: Yes, the Holy Spirit wants us to be united. We left the constitution, declared ourselves united and said the constitution will follow, and indeed it did.”

Verenigde Struktuur

Sedert 1996 funksioneer die AGS van SA met die volgende ten volle geïntegreerde organisasiestruktuur:

 • ‘n Tweejaarlikse Algemene Besigheidsvergadering (GBM) waarna elke geregistreerde Gemeente twee verteenwoordigers kan stuur.
 • Vier Nasionale Ampsdraers (NOB): Die President, Adjunkpresident, Algemene Sekretaris en Algemene Tesourier – word elke 4 jaar deur die GBM verkies.
 • Die Nasionale Leierskapsforum (NLF) vergader drie keer per jaar en bestaan ​​uit die leiers van die 43 Streke van die kerk, sowel as die Nasionale Departemente se leiers.
 • Ses Nasionale Departemente met hul Direkteure en Beheerliggame: Education & Training; AGS Welsyn; National Men’s FellowshipNational Sisters FellowshipNational Youth, en die National Children’s Ministry.
 • Streeksleierskapsforums (RLF) en -komitees (RLC) vir die 43 geografiese en nie-geografiese streke/netwerke.
 • Plaaslike Gemeentes (tans 1,721) met hul Beheerliggame, departemente en bedienings, funksioneer binne die struktuur van die onderskeie streke en netwerke.
 

Die Waarheids- en Versoeningskommissie

Op 19 November 1999 het Dr Isak Burger en Pastoor Frank Chikane saam met Pastore George Mahlobo, Peter de Witt, Ronnie Naidoo en Ansley Jacobs met die Waarheids- en Versoeningskommissie (WVK) in Oos-Londen vergader en ‘n voorlegging namens die AGS Kerk gedoen.

As deel van die AGS se aanbieding by die WVK het Dr Isak Burger gesê:

“The 1997 Workers’ Council (the first GBM after unity) reacted in humiliation to the call of the Almighty to become an instrument of healing and reconciliation and decided to unconditionally accept responsibility for the fact that the church was not the voice of God of reconciliation in this country for so long as the community was separated by racism.”  

Hy het ook gesê: “We have admitted the errors of our ways; we have apologised collectively and individually to each other. We have apologised to those beyond the reach of the AFM which we might have caused harm to. We now are faced by the enormous task of getting to grips with questions such as reconciliation, healing, bridge building, poverty, joblessness, and creating a mentality of challenging government and keeping an eye on those ruling over us, in a bid to prevent the mistakes and sins of yesteryear being repeated.”

Ons Nasionale Visie
Alhoewel baie plaaslike gemeentes hul eie visiestellings en fokusareas het, hou hulle almal op een of ander manier verband met die verenigde AGS se nasionale visie:

“Ons sien ‘n kerk wat toeganklik is vir alle mense, wat ons eenheid en God-gegewe diversiteit vier, wat ons lidmate bemagtig om om te gee en gemeenskappe te verander tot eer van God.”
Om hierdie visie te verwesenlik het die AGS van SA ‘n Missionale Strategie in 2013 aangeneem, beter bekend as die One AFM Game Plan. Hierdie strategie fokus op Dissipelskap, Bemagtiging, Gemeenskapsbetrokkenheid, Ekumeniese Betrokkenheid en Goeie Bestuur as dryfkragte om ‘n Missionale beweging te word.

Versoeningsproses

Ons verstaan dat ​​berou, vergifnis, genesing sowel as herstel en restitusie ‘n integrale deel van die Bybelse basis is vir versoening. Berou en vergifnis is tot ‘n groot mate uitgespreek en ervaar. Terwyl die vertikale dimensie van versoening (tussen God en mensdom) hoog op ons bedieningsfokus as kerk is, is die horisontale dimensie van versoening (persoon tot persoon) steeds besig om te ontvou. Op die verskillende strukturele vlakke van die kerk word versoening en eenheid soos volg ervaar:

Nasionale Vlak
Eenheid en groeiende versoening word ervaar. AGS-leiers bou verhoudings as kollegas en vriende. Die Nasionale Leierskapsforum het ‘n paar bemagtigingsessies gehad wat bedoel was om leiers sensitief te maak, en waardering vir ons kulturele diversiteit te kweek. Pynlike ervarings wat uit die verlede voortspruit kan meer openhartig uitgeruil word, sonder dat leiers aanstoot neem of verbitterd word. Aanvaarding van mekaar se sienings oor sake neem toe.

Streeksvlak
Streke en Netwerke ervaar die verdieping van eenheid en versoening teen verskillende tempo’s – en is die mees verteenwoordigende vlak van die diversiteit binne die AGS. Dit is egter hoofsaaklik Pastore, hul gades en die Beheerliggame van Gemeentes wat gereeld op ‘n kruiskulturele basis vergader by streeksbyeenkomste, wegbreke en bemagtigingsessies.

Plaaslike Gemeentevlak
Alhoewel daar ‘n merkbare toename in multikulturele Sondagdienste en -Byeenkomste is, ervaar baie lidmate nie eenheid en versoening in praktiese terme op Gemeentevlak nie. Die meeste Gemeentes funksioneer nog in die paradigmas van kultuur, taal en geografiese gebiede.

Advieskomitee oor Kohesie

Pastoor George Mahlobo, Hoofsekretaris van die AGS sedert eenwording, en President van 2016 tot 2021, het tydens sy ampstermyn aan die hoof van ‘n inklusiewe advieskomitee oor kohesie (samehorigheid) gestaan. Die doel van hierdie komitee en die voortdurende fokus op kohesie is: Om meer maniere te ondersoek om ons God-gegewe diversiteit te vier; Om ons gemeenskappe te verstaan ​​en sosiale samehorigheid te meet; Om ons gemeenskappe te betrek en vennootskappe tussen sleutel rolspelers te bou; Om voorvalle van rassisme of konflik tussen groepe te voorkom en daarop te reageer; Om strategies te beplan vir die behoeftes van ons gemeenskappe nou en in die toekoms; Om uitkomste te monitor, te evalueer en te deel.

Die Pad Vorentoe
Die lys hieronder sluit in, maar is nie beperk nie tot sommige van die voorstelle wat deur die Advieskomitee oor Kohesie gemaak is:

 • Definieer die uitdagings van samehorigheid en voer openhartige gesprekke daaroor.
 • Raadpleeg AGS lidmate, veral die jonger generasie oor hul sienings en verwagtinge rakende kohesie.
 • Skep meer geleenthede vir leiers om hul lewensverhale te deel, interaksie te hê en kwessies openlik te bespreek. Dit moet sessies insluit waar mense toegelaat word om hul gevoelens van pyn uit te druk en begelei te word oor hoe om dit te hanteer.
 • Bevorder geïntegreerde byeenkomste en konferensies. Konferensies is nuttig as dit so georganiseer is dat dit diversiteit toon in terme van sprekers, musikante, aanbidding, musiek en ander verwante areas. By die meeste konferensies is kommunikasie en prediking in Engels met tolke. Sang is ook meestal in Engels en in die dominante tale van die betrokke gebied. Waar moontlik word lirieke van liedjies op ‘n skerm vertoon, met onderskrifte in ‘n relevante taal.
 • Bemagtig kerkleierskap op alle vlakke om deel te neem aan die beplanning en implementering van aktiwiteite wat diversiteit en kohesie bevorder. Dit moet verhoudingsbou-aktiwiteite en geleenthede vir Pastore en lidmate insluit om interaksie te hê en mekaar as individue of as ‘n groep te besoek.
 • Moedig sosiale kohesie aan asook die deel van sukses-stories van integrasie.
 • Gebruik die kerk se sosiale media platforms om boodskappe te kommunikeer wat sosiale kohesie bou.

SPESIALE BOODSKAPPE VAN DIE 1996 AMPSDRAERS

Dr Isak Burger; Pastore Frank Chikane; George Mahlobo & Peter de Witt

“Sedert die ontstaan van die AGS in 1908 kan die eenwording van ons kerk in 1996 as die belangrikste gebeurtenis in ons geskiedenis beskou word. Mens kan jou skaars indink wat die resultaat sou wees vir die oudste Pinksterkerk in Suid-Afrika, as dit nie gebeur het nie. Ons sou ontrou gewees het aan die Skriftuurlike beginsel dat ras nie ‘n verdelings- en skeidsfaktor in die kerk van die Here moet wees nie. Ons sou ook heel waarskynlik op die kantlyn gesit het in ‘n geïntegreerde, demokratiese samelewing. Ons eenwording het ons beslis tot ‘n mate die morele hoë grond gegee. God was ons genadig gedurende ‘n gunstige tyd in ons jong demokrasie. Dit was ‘n tyd van merkwaardige nasionale welwillendheid en versoening – inderdaad ‘n kairos-tyd vir ‘n gebeurtenis van hierdie aard om te realiseer. As ons daardie geleentheid gemis het, glo ek eenwording sou al hoe meer uitdagend geword het. Ons kan God waarlik dank vir Sy genade, guns en wysheid om die regte ding te doen.”
– Dr Isak Burger (Voormalige President van die AGS van SA)

“Ek dank God dat ons hierdie reis tot dusver gestap het. Ek moet sê dat baie mense nie besef hoe buitengewoon die eenheid van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika is nie. Die AGS het verder gevorder as enige ander kerk wat sy eenheid betref. Nie baie mense verstaan ​​hoe uitdagend hierdie ervaring was nie. Ons het ‘n lang reis aangepak met ‘n kerk wat onder die druk van ‘n Apartheids Regering geswig het. Ons moes luister na die Heilige Gees wat met ons praat en ons moes saamwerk om te verseker dat die AGS verenig word. 1996 was die hoogtepunt van hierdie wonderwerk. Ek is bly dat ek 26 jaar later kan sê dat ek trots is op die AGS wat geluister het na wat God wou doen. Ons is nou verenig en kan saam die Evangelie verkondig sonder om ons oor daardie geskiedenis te bekommer. ”
– Past. Frank Chikane (Voormalige Adjunkpresident van die AGS van SA & Voormalige President van AGS Internasionaal)

“Die aanvaarding van die Verklaring van Voorneme-dokument was ‘n mylpaalprestasie. In hierdie dokument het die AGS verklaar dat rassediskriminasie nie as ‘n beginsel in God se koninkryk en in die kerk gebruik kan word nie. Die aanvaarding van die kerk se grondwet in 1996 wat nie kerklidmate in terme van ras definieer nie, was ‘n tweede historiese oomblik vir die kerk se eenheid. Dit was die twee belangrike besluite wat die kerk op die pad van eenheid geplaas het. Ons moet almal saamwerk om hierdie eenheid deur betekenisvolle betrokkenheid te verdiep. Ons moet ons almal daartoe verbind om mekaar as susters en broers te omhels, ongeag ons verskillende kulture, ras, klas en geslag. In Psalm 133 word ons herinner aan die mooiheid en aangenaamheid van eenheid onder die heiliges.”
– Pastoor George Mahlobo (Voormalige Algemene Sekretaris van die AGS van SA; Voormalige President van die AGS van SA & Huidige President van die AGS Internasionaal)

“Die eenheid van die kerk in 1996 was ‘n hoogtepunt van ‘n Godgegewe begeerte om Sy doelwitte te vervul om een ​​in Hom te wees, ‘n eenheid wat verder strek as die grense van ras, kleur en kultuur; wat die gebed van Jesus in Johannes 17:11 aankondig “… sodat hulle net soos Ons een kan wees.” Hierdie eenheid het ‘n deurlopende diepgaande positiewe impak gehad op my lewe sowel as diegene met wie ek kontak het in my daaglikse handelinge binne die kerk. Dit het my horisonne verbreed in kommunikasie en uitreik na die gemeenskap, terwyl die roeping van die evangelie van Jesus Christus vervul word, “… Gaan die hele wêreld in en verkondig die Goeie Nuus aan almal, oral.” (Markus 16:15). Dit is ‘n wonderlike ervaring om mekaar te ken en ‘n ryker begrip van mekaar te kry binne ‘n kerk wat soveel God-gegewe diversiteit en talent het. Mag die volheid van God se ryk en wonderlike seëninge aan elke persoon in die kerk geskenk word in ons voortgaande reis om Hom te ken wat was en is en sal wees tot in die ewigheid!”
– Pastoor Peter de Witt (Voormalige Algemene Tesourier van die AGS van SA)

SLOT

Ons kan nie sê dat ons die reis na eenheid voltooi het nie. Dit was en is steeds ‘n uitdaging om verskeie redes. Ons het ook nog oorblyfsels van vooroordeel, meerderwaardigheid, minderwaardigheid en kategorisering van ander kulture in ons geledere.

Ons gee erkenning aan al die lidmate en leiers wat ‘n stewige prys betaal het en ‘n volgehoue rol gespeel het om ons te bring waar ons is. As die AGS van SA is ons nederig dankbaar vir ons reis na eenheid tot dusver, en ons vertrou dat ons ondervinding op een of ander manier vir ander tot hulp kan wees.

Seëninge
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 13 May 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 13 May 2022

RESOURCES

AFM of SA: National Calendar 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/  

2022 NOB Empowerment: Programme
https://afm-ags.org/2022-nob-empowerment-visits/

Pastoral Letter: 1st Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2022/

AFM Seminary Application Form: 2nd Semester 2022
https://afm-ags.org/category/media/

Dear Colleague,

1.         AFM OF SA: 114TH BIRTHDAY ANNIVERSARY
            (Wednesday, 25 May 2022)

Our History

The Apostolic Faith Mission (AFM) is a classical Pentecostal church that first began with ministry in a rental hall in the Johannesburg suburb of Doornfontein on 25 May 1908.  After his arrival in Pretoria, inspired by the April 1906 Azusa Street Revival in Los Angeles, John G. Lake felt that the Holy Spirit led him to Johannesburg. A certain Mrs Goodenough met them and invited them to stay in her house. She testified that the Holy Spirit had sent her to the train station to meet the missionaries.

Several factors helped to create a favourable climate for the Pentecostal movement to spread throughout South Africa from 1908. There were revivals in the Dutch Reformed Church (DRC) in South Africa in 1860, 1874 and 1884. These were characterised by a deep conviction of sin, followed by conversion, fervent prayer and some “ecstatic” spiritual experiences. Many of the believers who experienced the revivals eventually found a spiritual home in the Pentecostal movement. The AFM was also involved in assisting and uplifting poor people.

Although the AFM grew from South Africa to five continents, its initial interracial character was short-lived. From 1944 to 1992 the church was racially divided into so-called sections of whites, blacks, coloureds and Indians. The blacks, coloureds and Indians took the lead to unite and then in 1996, the AFM of SA finally abandoned its racial divisions and became one united, non-racial church. The unification helped the church to move into the ecumenical world.

The beliefs of the AFM of SA are captured in our Confession of Faith which is based on the ancient Apostolic Creed. Within this framework, a variety of ministry identities and philosophies are embraced. There is freedom and flexibility as far as the liturgical practices in local AFM churches are concerned.

Happy 114th Birthday AFM!

We celebrate our 114th birthday this year, with deep thankfulness, humility and acknowledgement of our total dependence on God. We believe that the AFM has a bright future and a transformational role to play in South African society and abroad.

2.         AFM LOGO DAY!
            (Wednesday, 25 May 2022)

On Wednesday, 25 May 2022 the church will be celebrating its 114th birthday anniversary. We are calling on all AFM Assemblies, Pastors and Members to join in on the celebration by wearing, showing, posting and sharing the AFM logo on all offline and online platforms. Whether it is the AFM logo appearing on social media, a pen, notebook, golf shirt, cap, flag, umbrella or pin – show it off on this special day in our beloved church.

   

Past. Selby Khumalo, our General Secretary will share more about the AFM Logo Day in a video message that will be published on all AFM social media platforms on Wednesday, 18 May 2022.

Blessings!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 13 Mei 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 13 Mei 2022

HULPBRONNE

AGS van SA: Nasionale Kalender 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/  

2022 NOB Bemagtigings Besoeke: Program
https://afm-ags.org/2022-nob-empowerment-visits/

Pastorale Brief: 1ste Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2022/

AFM Seminary Application Form: 2de Semester 2022
https://afm-ags.org/category/media/

 

1.         AGS VAN SA: 114DE VERJAARSDAG HERDENKING 
            (Woensdag, 25 Mei 2022)

Ons Geskiedenis

Die Apostoliese Geloofsending (AGS) is ‘n klassieke Pinksterkerk wat op 25 Mei 1908 vir die eerste keer met bediening in ‘n huursaal in die Johannesburgse voorstad, Doornfontein begin het. Na sy aankoms in Pretoria, geïnspireer deur die Azusa Street herlewing in Los Angeles in April 1906, het John G. Lake gevoel dat die Heilige Gees hom na Johannesburg gelei het. ‘n Sekere Mev. Goodenough het hulle ontmoet en genooi om in haar huis te bly. Sy het getuig dat die Heilige Gees haar na die treinstasie gestuur het om die sendelinge te ontmoet.

Verskeie faktore het gehelp om ‘n gunstige klimaat te skep vir die Pinksterbeweging wat vanaf 1908 deur Suid-Afrika versprei het. Daar was herlewings in die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) in Suid-Afrika in 1860, 1874 en 1884. Dit is gekenmerk deur ‘n diepe oortuiging van sonde, gevolg deur bekering, vurige gebed en “ekstatiese” geestelike ervarings. Baie van die gelowiges wat die herlewing ervaar het, het uiteindelik ‘n geestelike tuiste in die Pinksterbeweging gevind. Die AGS was ook betrokke by die bystand en opheffing van arm mense.

Alhoewel die AGS van Suid-Afrika na vyf kontinente gegroei het, was sy aanvanklike veelrassige karakter van korte duur. Van 1944 tot 1992 was die kerk verdeeld in sogenaamde Wit-, Swart-, Bruin- en Indiërkerke. Die voormalige Swart-, Bruin- en Indiërkerke het die voortou geneem om te verenig en toe in 1996 het die AGS van SA sy rasseverdelings laat vaar en een verenigde, nie-rassige kerk geword. Die eenwording het die kerk gehelp om die ekumeniese wêreld te betree.

Die geloofsoortuigings van die AGS van SA word omvat in ons Geloofsbelydenis, wat gebaseer is op die antieke Apostoliese Geloofsbelydenis. Binne hierdie raamwerk word ‘n verskeidenheid bedieningsidentiteite en filosofieë omhels. Daar is vryheid en buigsaamheid wat die liturgiese praktyke in plaaslike AGS-kerke betref.

Gelukkige 114de verjaardag AGS!

Ons vier vanjaar ons 114de verjaardag met ‘n diepe dankbaarheid, nederigheid en erkenning van ons totale afhanklikheid van God. Ons glo dat die AGS ‘n blink toekoms en ‘n transformerende rol het om in die Suid-Afrikaanse samelewing en in die buiteland te speel.

2.         AGS EMBLEEM DAG!
            (Woensdag, 25 Mei 2022)

Op Woensdag, 25 Mei 2022 vier die kerk haar 114de verjaardag. Ons doen ‘n beroep op alle AGS Gemeentes, Pastore en Lidmate om deel te neem aan die vieringe deur die AGS-embleem op alle platforms sigbaar te maak. Dra, wys en deel die AGS-embleem op hierdie spesiale dag in ons kerk. Maak gebruik van sosiale media of enige iets anders waarop die AGS-embleem verskyn, bv. ‘n pen, ‘n notaboek, ‘n gholfhemp, ‘n pet, ‘n vlag, ‘n sambreel of ‘n AGS borsspeld.

Past. Selby Khumalo, ons Hoofsekretaris sal meer oor die AGS-Embleem Dag deel in ‘n videoboodskap wat op Woensdag, 18 Mei 2022 op alle AGS sosiale media platforms gepubliseer sal word.

Seëninge!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 29 April 2022

Download the PFD version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 29 April 2022

RESOURCES

1. AFM of SA: National Calendar 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/  

2. 2022 NOB Empowerment: Programme
https://afm-ags.org/2022-nob-empowerment-visits/

3. Pastoral Letter: 1st Quarter 2022 (New!)
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2022/

4. AFM Seminary Application Form: 2nd Semester 2022
https://afm-ags.org/category/media/

Dear Colleague,

1. KZN DISASTER: UPDATE ON AFM OF SA RELIEF EFFORTS

This is indeed one of the worst natural disasters to hit South Africa in the last few years. The National Office Bearers (NOB) visited the KZN Province on 20-21 April 2022. We met with the Regional Office Bearers and ascertained ourselves of the situation on the ground. We prayed with our leaders and encouraged them to assist where possible.

Many of the local Assemblies and Regions are doing what they can to reach out to church- and community members daily. The biggest needs are drinking water, (there is not even water at the Durban Airport), food and blankets.

Thank you very much to those Regions and Assemblies, as well as individuals across the country who paid money into the AFM’s KZN Flood Relief Fund – we have received an amount of R50,000.00 (excluding the direct contributions made by AFM Regions and Assemblies). Thank you also to those who have sent water, food and blankets. Where possible, we are assisting real relief efforts to buy water and food.

We believe it is important to show accountability with all relief contributions received. We share these images as part of our accountability (which is also a value of our church).

The most affected areas are in the Ethekwini District of Durban, and include Ntuzuma, Toti, Wentworth, Scottburgh, KwaMashu and Marrianhill. In these areas alone an estimated number of 4,780 households are affected. In the Ugu District at KwaMasinenge, places like Margate, KwaXolo, Ezingolweni, Umndoni and Mtwalume over 4,000 households are affected. In the Ilembe District affected areas include Mandini, Umdloti, Ballito and KwaDukuza/Stanger. In the Tongaat area it is estimated that the full restoration of water supply might take up to six months.

Other areas affected include uMkambathini, Hopewell, Gezibuso and Plessislaer, as well as Nongoma in the Zululand District. Jozini, Umkhuze, Enkanini and Meerensee were also affected, with reports of damage from Ladysmith, Bergville, uMsinga, Danhauser, Estcourt, Greytown, and Tugela Ferry as well.

Please continue to pray for these communities and if possible, assist us to assist our brothers and sisters. If you would like to contribute to the AFM of SA Relief Fund, please use one of the following methods:

For online Donations:
https://www.payfast.co.za/donate/go/apostolicfaithmissionsa

For EFT Donations:
Bank Name: ABSA
Account Name: Apostolic Faith Mission of SA
Account #: 1017230766
Account Type: Cheque
Branch Code: 632005
Reference: KZN Floods

2. THEOLOGICAL TRAINING: REGISTRATIONS FOR 2ND SEMESTER 2022

Kindly note that the closing date for 2nd Semester applications is extended to the 30th of May 2022. A candidate who wants to enrol for a BTh-degree should preferably apply through the AFM Seminary by:

 • Downloading and completing the AFM Seminary Application Form from https://afm-ags.org/category/media/. Candidates should complete the AFM Seminary Application Form together with their Assembly Governing Body, as well as the Region before applying to the North-West University (NWU).

Candidates who choose to directly apply to NWU should use the NWU Online Application Form (http://studies.nwu.ac.za/studies/how-apply-online). Candidates should inform the AFM Seminary by sending an e-mail notification to Ms Sophia Masipa: studentservices@afm-ags.org, together with their completed copies of pages 9-10 of the AFM Seminary Application Form, a copy of their ID and matric certificate. The AFM Seminary will then be able to open a file for every AFM NWU-registered student.

For BTh and BTh-Honours degrees, kindly ensure that the Fees Undertaking Form is also completed – available from https://afm-ags.org/category/media/.

3. UPCOMING AFM CONFERENCES

National Men’s Fellowship Conference
To register please contact your Regional Men’s Fellowship Chairperson.
 National Youth Conference
To register please use the Online Form below:
https://forms.gle/XguCfvqDpckvSgGd6

National Sisters Fellowship Conference

Blessings!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 29 April 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 29 April 2022

HULPBRONNE

1. AGS van SA: Nasionale Kalender 2022
https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/

2. 2022 NOB Bemagtigings Besoeke: Program
https://afm-ags.org/2022-nob-empowerment-visits/

3. Pastorale Brief: 1ste Kwartaal 2022 (Nuut!)
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2022/

4. AFM Seminary Application Form: 2de Semester 2022
https://afm-ags.org/category/media/

AGS Kollega,

1. KZN VLOEDE: HOE DIE AGS VAN SA HULP VERLEEN

Dit is een van die ergste natuurrampe wat Suid-Afrika die afgelope paar jaar getref het. Die Nasionale Ampsdraers (NOB) het op 20-21 April 2022 die KwaZulu-Natal Provinsie besoek. Ons het met die ampsdraers van die streke vergader om onsself te vergewis van die situasie en die realiteit op die grond. Ons het saam met ons leiers gebid en hulle aangemoedig om te help waar dit moontlik is.

Ons plaaslike AGS Gemeentes en Streke doen wat hulle kan om daagliks uit te reik na lidmate en lede van die gemeenskap. Die grootste behoeftes is drinkwater, (daar is nie eers water by die Durbanse lughawe nie), kos en komberse.

Baie dankie aan daardie Streke en Gemeentes, asook individue regoor die land wat geld in die AGS se KZN Vloedhulpfonds inbetaal het – ons het ‘n bedrag van R50,000.00 ontvang (wat ander direkte bydraes van AGS Streke en Gemeentes uitlsuit). Dankie ook aan die wat water, kos en komberse gestuur het. Waar moontlik probeer ons hulp verleen aan werklike pogings wat verligting bring deur water en kos te koop.

Ons glo dit is belangrik om aanspreeklikheid te toon met alle hulpverleningbydraes wat ontvang word. Ons deel hierdie fotos as deel van ons aanspreeklikheid (wat ook ‘n waarde van ons kerk is).

Die gebiede wat die meeste geraak word is in die Ethekwini-distrik van Durban en sluit Ntuzuma, Toti, Wentworth, Scottburgh, KwaMashu en Marrianhill in. In hierdie gebiede alleen word ‘n geraamde getal van 4,780 huishoudings geraak. In die Ugu-distrik by KwaMasinenge word plekke soos Margate, KwaXolo, Ezingolweni, Umndoni en Mtwalume geraak (wat meer as 4,000 huishoudings insluit). In die Ilembe-distrik word Mandini, Umdloti, Ballito en KwaDukuza/Stanger ingesluit. In die Tongaat-gebied word beraam dat die volle herstel van watertoevoer tot ses maande kan neem.

Ander gebiede wat ook geraak word sluit in uMkambathini, Hopewell, Gezibuso en Plessislaer, asook Nongoma in die Zoeloeland-distrik. Jozini, Umkhuze, Enkanini en Meerensee is ook geraak, met berigte van skade by Ladysmith, Bergville, uMsinga, Danhauser, Estcourt, Greytown en Tugela Ferry.

Hou asseblief aan om vir hierdie gemeenskappe te bid en, indien moontlik, help ons om ons broers en susters by te staan. Indien jy ‘n bydra tot die AGS van SA se Hulpfonds wil maak, gebruik asseblief een van die volgende metodes:

Vir aanlyn skenkings:
https://www.payfast.co.za/donate/go/apostolicfaithmissionsa

Vir EFT-skenkings:
Bank Naam: ABSA
Rekeningnaam: Apostoliese Geloofsending van SA
Rekeningnommer: 1017230766
Rekeningtipe: Tjek
Takkode: 632005
Verwysing: KZN Vloede

2. TEOLOGIESE OPLEIDING: REGISTRASIES (2de SEMESTER 2022)

Neem asseblief kennis dat die sluitingsdatum vir 2de semester aansoeke verleng word tot en met die 30ste Mei 2022. ‘n Kandidaat wat vir ‘n BTh-graad wil inskryf, moet verkieslik deur die AGS Seminarium aansoek doen deur:

 • Die AGS Seminarium Aansoekvorm aanlyn af te laai en te voltooi: https://afm-ags.org/category/media/. Voor kandidate by die Noordwes-Universiteit (NWU) aansoek doen, moet hul hierdie aansoekvorm voltooi saam met die betrokke gemeente se beheerliggaam asook die streekskomitee.

Kandidate wat kies om direk by NWU aansoek te doen, moet die NWU Aanlyn Aansoekvorm gebruik: http://studies.nwu.ac.za/studies/how-apply-online. Kandidate moet die AGS Seminarium egter in kennis stel deur ‘n e-pos te stuur aan Sophia Masipa by: studentservices@afm-ags.org, tesame met ‘n voltooide afskrif van bladsye 9-10 van die AGS Seminarium Aansoekvorm, ‘n afskrif van hul ID en matrieksertifikaat. Die AGS Seminarium sal dan ‘n lêer open vir elke AGS NWU-geregistreerde student.

Vir BTh- en BTh Honeurs-grade, maak asseblief seker dat die Fooie Ondernemingsvorm ook voltooi is. Hierdie vorm is beskikbaar vanaf die volgende skakel: https://afm-ags.org/category/media/.

 3. KOMENDE AGS KONFERENSIES

National Men’s Fellowship Conference:
Om te registreer, kontak gerus jou NMF-streeksvoorsitter.

National Youth Conference:
Om te registreer, gebruik asseblief die aanlynvorm:
https://forms.gle/XguCfvqDpckvSgGd6

National Sisters Fellowship Conference:

Seëninge!
Henri Weideman