Nuusflits: Vrydag, 24 Augustus

 24 Augustus AFR

Liewe Kollega,

1.  GEDRAGSKODE VIR GODSDIENSTIGE ORGANISASIES
Aangaande die kommersialisering van godsdiens, dink ek almal van ons is bewus van die ondersoek en aanbevelings van die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalgemeenskappe (waarna verwys word as die CRL – “Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities”).

Die AGS van SA het die posisie ingeneem dat daar geen staatsregulering van godsdienstige groepe behoort te wees nie.  Ons bepleit  selfregulering.  Ons baseer ons posisie op 2 gronde, naamlik dat daar genoeg wette in die land is om kommersialisering van godsdiens te stuit en natuurlik die feit dat die land se konstitusie voorsien vir vryheid van godsdiens.  Staatsregulering ondermyn hierdie vryheid.

Die Parlement se Koöperatiewe Bestuurs- en Tradisionale Sake se Portefeulje het nie die aanbevelings van die CRL aanvaar nie. Hulle het gevoel dat staatsregulering van godsdienstige organisasies ongrondwetlik sal wees. Nietemin is dit ‘n bekommernis dat godsdienstige misbruik ervaar word in sommige kwartiere.  Voorbeelde hiervan is seksuele misbruik en godsdienstige wanpraktyke wat nou die onderwerpe van openbare diskoers is.

Dit is om hierdie rede dat ons ingestem het tot ‘n breë gedragskode vir godsdienstige organisasies soos voorgestel deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Godsdienstige Regte en Vryhede (“South African Council for Religious Rights and Freedoms” – CRRF). Ongelukkig het ons nie die eerste weergawe van die voorgestelde gedragskode vanaf die CRRF ontvang nie.  Ons het egter die tweede weergawe ontvang.  Die Lede van die NLF (Nasionale Leierskap Forum) is gevra om insette te lewer. Nadat hierdie insette ontvang is het ons Algemene Sekretaris dit aangestuur na die CRRF.

Die onderstreepte woorde en frasies dui die verandering aan die eerste weergawe aan terwyl woorde en frases in rooi die AGS se insette aandui. Ek sluit ook ‘n brief in wat gedateer is 30 Julie 2018 vanaf ons Algemene Sekretaris, Dr Henri Weideman, aan die Sekretaris van die CRRF met verdere opmerkings vanaf ons kant.  Hierdie dokumente kan hier afgelaai word:

 Proposed Code of Conduct for Religions in South-Africa 2

 Letter to SA Council for Religious Rights and Freedoms (003)

2.  GRONDONTEIENING SONDER VERGOEDING

Hierdie is ‘n emosionele kwessie wat tans in die publieke domein is.  Die AGS het ‘n voorlegging gelewer aan die Parlementêre Komitee wat die kwessie hanteer.  In ons voorlegging het ons ook die geleentheid om ‘n mondelinge voorlegging te maak versoek.  Ons word die geleentheid gegun om op 5 September 2018 ‘n mondelinge voorlegging te lewer. Vir hierdie doel vra ons jou gebede. Ons sal ook verdere insette waardeer wat bydra tot ons geskrewe voorlegging wat ons vroeër gemaak het. Hierdie voorlegging is beskikbaar by die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/media/

Verdere insette kan ge-epos word aan:
[email protected] OF [email protected]

3.  AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018.

Ons will alle pastore aanmoedig om te registreer en vroegtydig te betaal om onnodige administrasie te voorkom by die GBM. Vermy om in lang rye te staan en verseker dat jou registrasie ondervinding positief is. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

Seënwense!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 10 August

 10 August ENG 2018

Dear Colleague,

1. AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & NATIONAL CONFERENCE 2018

The 2018 AFM General Business Meeting (GBM) is scheduled for 10-13 September 2018, at Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). The National Conference, however, will commence on Sunday evening, 9 September 2018 and conclude on Wednesday evening, 12 September 2018.

We want to encourage all pastors to pre-register and pay well in advance to avoid unnecessary administration at the GBM. Avoid the long queues and ensure that your registration experience is efficient. All information needed to pre-register can be found on the AFM website from the following link:
http://afm-ags.org/category/events/

Also note that registrations can now be done online:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

There are important constitutional amendments that will be discussed for adoption by the 2018 GBM. These amendments will have significant bearing on the election of Office Bearers in 2020. They deal with the experience required for those elected to lead the church at regional and national level, transitional mechanisms post elections, orientation of newly elected Office Bearers and their core responsibilities. Your attendance and participation would contribute to these discussions and decisions to be taken.

We will have a special service on Sunday evening (9.09.2018) to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. Special Guests from other church organisations have been invited to attend this specific service. You cannot afford to miss it! Further we have PCD sessions which will be beneficial to both pastors and members of the church.

I am urging all pastors, assembly leaders and members of the church to attend this important event. I am looking forward to meeting you at the 2018 GBM in Boksburg!

2. MARRIAGE OFFICERS: STUDY SUPPORT

We have noted that a huge number of our pastors wishing to be appointed as a Marriage Officer fail the Home Affairs test. To lend assistance to these applicants, the church’s Education and Training Department drew up a ‘mock’ test which can be taken as part of every applicant’s preparation. We advise our pastors to take this test well in advance before they write the actual Home Affairs test. In this regard Dr. Paul La Poorta can be contacted for more information:

[email protected]
078 487 4922

3. AN ACHIEVEMENT OF ACADEMIC EXCELLENCE: PROF. MARIUS NEL

The recent National Leadership Forum (NLF) noted with appreciation the report that Prof Marius Nel was nominated by the NWU Faculty of Theology as their most productive researcher for 2017. Prof Nel is responsible for 16 Masters’ students and 5 Doctorate students, most of them coming from a Pentecostal background and subsequently doing research in the field of Pentecostal theology.

The Executive Dean also involves him in discussions with the Faculty’s partners. In terms of his own research, he published a book at the German publisher, LIT Verlag, about a Pentecostal narratological analysis of Daniel 1 and 2 in 2018, and in 2018 a book at the British Publisher Routledge about Pentecostals and pacifism.


Let us join the NLF in congratulating Prof Marius Nel for this academic performance!

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 10 Augustus

 10 August AFR 2018

Liewe Kollega,

1.  AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE 2018

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018.

Ons will alle pastore aanmoedig om te registreer en vroegtydig te betaal om onnodige administrasie te voorkom by die GBM. Vermy om in lang rye te staan en verseker dat jou registrasie ondervinding positief is. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

2.  HUWELIKSBEAMPTES: STUDIE ONDERSTEUNING

Ons het opgemerk dat ‘n groot getal van ons pastore wat poog om as Huweliksbeampte aangestel te word, hulle Binnelandse Sake toets faal.  Om bystand te verleen aan hierdie applikante het die kerk se “Education & Training Department” ‘n oefen toets opgestel vir die applikante ter voorbereiding. Ons stel voor dat ons pastore hierdie toets aflê voordat hulle die werklike Binnelandse Sake toets skryf.  Dr. Paul La Poorta kan gekontak word vir meer informasie hieromtrent:

[email protected]
078 487 4922

3.  ‘n PRESTASIE VAN AKADEMIESE UITNEMENDHEID: PROF. MARIUS NEL

Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) het met waardering kennis geneem dat Prof Marius Nel genomineer is deur die NWU Fakulteit van Teologie as hul mees produktiewe navorser vir 2017.  Prof Nel is verantwoordelik vir 16 Meester graad studente en 5 Doktorale studente, meeste van die studente kom vanuit ‘n Pinkster agtergrond en doen hul navorsing in die veld van Pinster Teologie.

Die Uitvoerende Dekaan betrek Prof Nel ook by besprekings met die Fakulteit se vennote.  In terme van sy eie navorsing het Prof Nel ‘n boek gepubliseer deur ‘n Duitse uitgewer, Lit Verlag, wat handel oor ‘n Pinkster-narratologiese analise van Daniël 1 en 2 in 2018. Asook ‘n boek deur die Britse uitgewer, Routledge, wat handel oor Pinkster en pasifisme in 2018.

Kom ons wens Prof Marius Nel geluk met hierdie akademiese prestasie!

Seënwense!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 27 July

 27 JULY ENG 2018

AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & NATIONAL CONFERENCE 2018

Dear Colleague,

The 2018 AFM General Business Meeting (GBM) is scheduled for 10-13 September 2018, at Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). The National Conference, however, will commence on Sunday evening, 9 September 2018 and conclude on Wednesday evening, 12 September 2018. All information needed to register can be found on the AFM website from the following link:
http://afm-ags.org/category/events/

Also note that registrations can now be done online:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

There are important constitutional amendments that will be discussed for adoption by the 2018 GBM. These amendments will have significant bearing on the election of Office Bearers in 2020. They deal with the experience required for those elected to lead the church at regional and national level, transitional mechanisms post elections, orientation of newly elected Office Bearers and their core responsibilities. Your attendance and participation would contribute to these discussions and decisions to be taken.

We will have a special service on Sunday evening (9.09.2018) to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. Special Guests from other church organisations have been invited to attend this specific service. You cannot afford to miss it! Further we have PCD sessions which will be beneficial to both pastors and members of the church.

I am urging all pastors, assembly leaders and members of the church to attend this important event. I am looking forward to meeting you at the 2018 GBM in Boksburg!

Blessings
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 27 Julie

 27 JULY AFR 2018

AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE 2018

Liewe Kollega,

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

Seënwense,
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 13 July

 13 JULY ENG 2018

 The church is involved with the challenges of the local community

In our celebrations of the AFM’s 110th year we are constantly reminded that we as a church and individuals are “sent” – sent to continue the mission of our Lord Jesus Christ (Matthew 28:16-20). Community Involvement is one of the AFM’s strategic drivers. It is about addressing the real needs in our communities, to be socio-economically and Spiritually relevant. Below is a short article on how the AFM practically defined Community Involvement.

I would like to encourage you to:

(1) Visit our One AFM Game Plan page on our website. Here you can view and download all the AFM’s strategic drivers in 4 different languages: Afrikaans, English, isiZulu and Sesotho:
http://afm-ags.org/category/one-afm-game-plan/

(2) Send us your story of Community Involvement. We would love to learn more and see how and where our AFM assemblies and members are involved. You can send an e-mail to:
[email protected]

Blessings!
MG Mahlobo

COMMUNITY INVOLVEMENT

As a church we promote the cause of truth and justice in society and be actively involved in the healing and restoration of our communities.
 
Definition:

“Ethical” for us, means to do what is right according to the principles of the Bible.

“Socio-Economic relevance” refers to our Christlike involvement in the physical, economic and relational circumstances that people and communities find themselves in.

Equivalent terms:

 • Help others meet their needs
 • Reaching out to people in need
 • Doing good to others
 • Upliftment
 • Making a difference in people’s every day life
 • Serving the total person
Key Scriptures:
 • Isaiah 58:6-8
 • Math. 10:8
 • Math. 25:35
 • Luke 4:18
 • Luke 14:13+14
 • James 1:27
Our involvement in our communities is of great importance. It flows from our vision-statement: “We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God given diversity, empowering our members for caring and transforming our communities to the glory of God.

Our greatest motivation to be a blessing to our communities is not humanistic or philanthropic, but the love of God. Remember that God sent His Son – not for the church as such, but for the world. He uses His church to be His instrument to touch the world, our communities.

While our missional calling is the foundation of “The One AFM Game Plan”, our community involvement is key to the fulfilment of our missional calling. The extent to which we impact our communities will determine our missional success. Our impact on our communities can me measured by the well-known saying: “Will your community miss you if your church closes down?

We live and minister in communities that are adversely affected by the Evil One. A large part of the South African society suffers because of our dire socio-economic circumstances. Whatever the historical or present reasons for this situation, the church can not stand aloof and merely hold government or humanitarian organizations responsible. If we can help and facilitate people to help themselves, we have achieved something remarkable. The church must come to the aid of such people through caring, empowering and sharing.

In our involvement in socio-economic matters we must however guard against keeping people dependent. This easily develops into a mentality of entitlement – an attitude that is already abundantly obvious in SA. We need to empower people to take responsibility for their own lives and future -in other words, help others meet their needs. If we can assist people in meaningful training and job-creation, we do well.

There are indeed a number of our local churches who in this regard have remarkable success-stories to tell.

Application:

Answer these three questions to determine to what extent COMMUNITY INVOLVEMENT is applied in your assembly:

 1. Are you aware of the specific needs in your local community? [List and describe them.]
 2. For every need, are you able to identify the appropriate strategy: (1) mobilising members to get involved, (2) partnering with existing community projects/activities or (3) establish/create a new community project from scratch.
 3. What impact is this project making in your community? [Describe how your community changed as a result of this project.]

Newsflash: Friday, 13 July

Laai die Nuusflits af in PDF formaat:

 13 JULIE AFR 2018

 

Die kerk se betrokkenheid by die uitdagings van die plaaslike gemeenskap

Gedurende ons feesvieringe van die AGS se 110de  jaar word ons konstant herinner dat ons as ‘n kerk en as individue “gestuur” is – gestuur om voort te gaan met die missie van ons Here Jesus Christus (Mattheus 28:16-20).  Gemeenskapsbetrokkenheid is een van die AGS se strategiese drywers.  Dit gaan daaroor om die ware behoeftes in ons gemeenskappe aan te spreek, om sosio-ekonomies en Geestelik relevant te wees.  Hieronder is ‘n kort artikel oor hoe die AGS prakties Gemeenskapsbetrokkenheid defnieër.

Ek wil jou aanmoedig om die volgende te doen:

 1. Besoek ons “One AFM Game Plan” bladsy op ons webtuiste.  Hier kan jy alle AGS strategiese drywers besigtig en aflaai in 4 verskillende tale:  Afrikaans, Engels, isiZulu en Sesotho.
  http://afm-ags.org/category/one-afm-game-plan/
 2. Stuur vir ons jou storie van Gemeenskapsbetrokkenheid.  Ons wil graag meer weet en hoor hoe en waar ons AGS gemeentes en lidmate betrokke is.  Jy kan ‘n e-pos stuur aan:
  [email protected]

Seënwense!
MG Mahlobo

GEMEENSKAPSBETROKKENHEID

As ‘n kerk bevorder ons die saak van waarheid en geregtigheid in die samelewing en is ons aktief betrokke in die genesing en herstel van ons gemeenskappe.

Definisie:

“Eties” beteken vir ons om te doen wat reg is, volgens die beginsels van die Bybel.

“Sosio-ekonomiese toepaslikheid” verwys na ons betrokkenheid, soos Christus, in die fisiese, ekonomiese en verwante omstandighede waarin mense en gemeenskappe hulself bevind.

Gelyke beskrywing:

 • Help ander met hulle behoeftes
 • Steek ʼn hand uit na behoeftige mense
 • Doen goeie dinge teenoor ander
 • Opheffing
 • Maak ʼn verskil in mense se daaglikse lewens.
 • Dien die algehele persoon

Kerngeskrifte:

 • Jesaja 58:6-8
 • Matt. 10:8
 • Matt. 25:35
 • Lukas 4:18
 • Lukas 14:13+14
 • Jakobus 1:27

Ons betrokkenheid in ons gemeenskappe is van kardinale belang. Dit vloei uit ons visiestelling: “Ons sien ʼn kerk wat vir alle mense toeganklik is, wat ons eenheid en Godgegewe diversiteit vier, wat ons lidmate bemagtig om om te gee en ons gemeenskappe tot God se glorie te transformeer.”

Ons grootste motivering, om ʼn seëning vir ons gemeenskappe te wees, is nie humanisties of filantropies nie, maar die liefde van God. Onthou dat God Sy Seun gestuur het – nie as sulks vir die kerk nie, maar vir die wêreld. Hy gebruik Sy kerk om Sy instrument te wees om die wêreld, ons gemeenskappe, aan te raak.

Terwyl ons missionale roeping die fondasie van die “One AFM Game Plan” is, is Gemeenskapsbetrokkenheid belangrik vir die vervulling van ons missionale roeping. Die mate waartoe ons ʼn impak op ons gemeenskappe het, sal ons sending-gerigte sukses bepaal. Ons impak op ons gemeenskappe kan volgens die welbekende gesegde gemeet word: “Sal jou gemeenskap jou mis as jou kerk sluit?”

Ons lewe en bedien die evangelie in gemeenskappe wat nadelig deur die Bose Een, beïnvloed word. ʼn Groot deel van die Suid-Afrikaanse samelewing ly as gevolg van ons verskriklike sosio-ekonomiese omstandighede. Die kerk kan nie sy afstand hou en bloot die regering of filantropiese organisasies verantwoordelik hou nie, wat ook al die historiese en huidige redes vir hierdie situasie. As ons kan help en mense kan fasiliteer om hulself te help, het ons iets merkwaardig bereik. Die kerk moet sulke mense help deur om te gee, te bemagtig en te deel.

Ons moet egter, in ons betrokkenheid in sosio-ekonomiese sake, op ons hoede wees dat mense nie afhanklik gehou word nie. Dit ontwikkel maklik in ʼn mentaliteit van op iets geregtig wees – ʼn ingesteldheid wat reeds in SA glashelder is. Ons moet mense bemagtig om verantwoordelikheid te neem vir hulle eie lewens en toekoms – met ander woorde, help ander met hulle behoeftes. Ons doen goed as ons mense op betekenisvolle wyse kan help met opleiding en werkskepping.

Daar is, inderdaad, ʼn aantal van ons plaaslike kerke wat in hierdie verband merkwaardige sukses-stories kan vertel.

Toepassing:

Antwoord hierdie drie vrae om te bepaal tot watter mate GEMEENSKAPSBETROKKENHEID in jou gemeente toegepas word:

 1. Is jy bewus van die spesifieke behoeftes in jou plaaslike gemeenskap? [Lys en beskryf dit.]
 1. Is jy in staat om die gepaste strategie vir elke behoefte te identifiseer: (1) mobiliseer lidmate om betrokke te raak, (2) tree in vennootskap met bestaande gemeenskapsprojekte/-aktiwiteite of (3) stig/skep ʼn nuwe gemeenskapsprojek van nuuts af.
 1. Watter impak maak hierdie projek op jou gemeenskap? [Beskryf hoe jou gemeenskap as gevolg van hierdie projek verander het.]

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2018

 AFM Pastoral Letter: Download the PDF version here

Dear Colleague,

On Friday the 25th of May the Apostolic Faith Mission of South Africa celebrated its 110th birthday! This historic milestone was marked with a special event that was held at the AGS Centurion Assembly in Pretoria, with Pastor Rudi Briel and Mariesa Briel as hosts. The theme for the service was “The Going Gospel – Moving Forward” and illustrated by means of a 110-Year emblem that was specifically designed for the occasion. The main feature of the emblem is the arrow that symbolises the AFM’s apostolic DNA of breaking new ground and moving forward with the mission.

Guests included the National Office Bearers, Regional Office Bearers in and around the Gauteng area (representing AFM regions, networks and national departments), the AFM national office staff, leadership of the AGS Centurion Assembly as well as special guests from the Pentecostal/Charismatic Christian community. In this letter we share the messages that were delivered by our key note speakers that morning. My wish is that this Pastoral Letter will bless you by reminding you:

 • Where the AFM comes from (Rewind…)
 • What the current footprint and impact of the AFM is (Pause…)
 • And where the AFM is heading in the future (Play…)

 

REWIND – TO MOVE FORWARD, WE NEED TO REMEMBER OUR MISSIONAL ROOTS

Dr. I.S. Burger – Former President of the AFM

The term “Missional” has become a buzz-word in church-circles today, but the concept itself is as old as the church. The church is in fact the result of God’s mission. How far should we then go back? The missional concept starts with God, He is the great Missionary. He is also the first “Sender”. We call this the Missio Dei. The Father sent His Son (John 3:16). The Father and the Son sent the Holy Spirit. Then the Father, Son and Spirit sent us (John 20:21). The church in essence is therefore a “sent-entity”, both individually and collectively.

The early church, particularly in Antioch, was a missional church.
While the church in Jerusalem was centripetal (in other words moving towards the centre), the church in Antioch was centrifugal (in other words moving away from the centre). The church in Jerusalem tend to focus on the Jews and the disciples were reluctant to leave the city. They were also hesitant to acknowledge the Christianization of non-Jews, e.g. Cornelius and his household (Acts 10). Remember also the council-meeting in Jerusalem in Acts 15. Antioch (in modern-day Turkey) was a missional church, sending out Paul and others on different missionary journeys. It is necessary that we evaluate ourselves in this regard. Do we reflect the attitude and mind of the church in Jerusalem or the church in Antioch? To put it differently; are we missional or attractional? Are we a “Go and be” or a “Come and see” church?

“…missionality implies the incarnation of Christ in our communities through us, His Church.”

We have to accept that God’s most important point of connection with the world is not the church building but the market place. We refer to the incarnation of Christ to emphasize the fact that God became man. In a derived sense missionality implies the incarnation of Christ in our communities through us, His Church. Christ must be manifested through us. Acts 4:13, gives expression to this: “They marvelled, and took knowledge of them, that they had been with Jesus.”

What the early church did not have, was a missionary board or missionary program. Missions was not a program, it was the essence of being church. God’s mission in the world is still redemptive. He wants to use His church as His main instrument. To use the metaphor of a wheel – missions was never intended to be a spoke in the wheel, but the hub, the cone. Every other ministry and activity are the spokes that find their significance, sense and meaning by being part of the hub – anchored in the Missio Dei.

“Missions was not a program, it was the essence of being church.”

While the term/concept of missional is a “modern” word, the true meaning thereof was initially part and parcel of the AFM:

 • John G Lake and his companions from America came to do mission-work.
 • The baptism of the Holy Spirit, as in the early church, stirred believers to witness and work for God. (Acts 1:8)
 • There were only a few full-time workers but many full-time witnesses.
 • The role of divine healing overcame the negative sentiments of many.

“The early AFM was indeed in practice and spontaneously a Missional Church.”
The early AFM was indeed in practice and spontaneously a Missional Church. It is God’s mission (Missio Dei) that calls the church into existence. We can no longer see the church as the starting point when thinking about mission. The church must be seen as the result of God’s mission. There was a Mission before there was a church. In the words of South African missiologist David Bosch: It is not the church which undertakes mission; it is the missio Dei which constitutes the church.

Or stated in a slightly different manner; It is not so much that God has a mission for his church in the world, but that God has a church for His mission in the world.(Christopher Wright) The AFM indeed was such a church and ought to be dead-serious to be such again!

PAUSE –  CELEBRATE THE AFM FOOTPRINT IN SA

Dr. H.J. Weideman – General Secretary

The AFM started with one assembly in Doornfontein. At the beginning of 1911 there were 513 untrained workers (338 black & 175 white), sometimes referred to as Apostolic Faith Missionaries. Over the years the AFM grew to over 1.4 million members, structured into 43 Regions and Networks, with 1806 congregations, 2498 pastors, 5 National Departments (Children, Youth, Men, Sisters, Welfare), 9 Specialised Ministries and a Theological College. The administrative Head office is in Central Office Park, 257 Jean Avenue, Centurion.

Early AFM members regarded the missionary task as their main interest and Commission. At that stage the names Apostolic Faith Mission and Apostolic Faith Movement were used alternately as synonyms, even in the minutes of the Executive Council.

“Every member should understand what it means to be missional…”

Today the AFM is in the process of becoming a modern-day missional movement. Every member should understand what it means to be missional and be able to live daily from the basis of being sent into his/her community and every sphere of society, as an agent of change: Impacting the lives of others with the message, values, character and love of Jesus.

Our One AFM Game Plan is the communication platform that re-aligns various levels of AFM leadership with modern-day missionality. Our Missional Strategy was launched in November 2013 and has five drivers, or focus areas namely:

 1. Discipleship -guiding our members to become true followers of Jesus and not only fans. To move believers from only being church members, or spectators to active team members.
 2. Empowerment – of all members for missional living.
 3. Ecumenical Involvement – recognizing the body of Christ as all life-giving churches, working together where possible to fulfil our mission.
 4. Community Involvement – addressing the real needs in our communities, to be socio-economically and Spiritually relevant.
 5. Governance – to structure, lead and govern ourselves with integrity and accountability, as part of our everyday witness as followers of Christ.

Under the leadership of our president, Pastor M.G. Mahlobo the AFM also strives to deepen our unity and cohesion, while celebrating our God-given diversity.

PAUSE – CELEBRATE THE AFM FOOTPRINT GLOBALLY

Rev. F.C. Chikane – President of AFM International

Not many churches have had the privilege of celebrating a 110th year anniversary, especially Pentecostal and Charismatic churches globally. The AFM is one of the oldest Pentecostal churches born out of the Azusa Street Revival in Los Angeles, California, USA. The AFM International has a presence in about 35 countries found in 6 continents of the world. The AFM was born out of the power of the Holy Spirit (Revival led by the Spirit). The AFM’s growth globally took place in 5 “waves”:

“The AFM International has a presence in about 35 countries found in 6 continents of the world.”

 • The Acts Way. Ordinary converts (in the era of the diamonds and gold rush and miners from neighbouring states) becoming witness to what they had experienced (Acts 1:8).
 • Organised missions. Covering the Southern African region, Kenya, Russia, and Nigeria.
 • Decentralised forms of mission. Individual congregations, hubs, lone missionaries etc. Covering Belgium, Brazil, Portugal, Mauritius, Russia, India, Pakistan, Fiji etc.
 • The Zimbabwe model. Political and economic crisis leading to migration to other parts of the world – wherever they found themselves they planted the AFM – covering the UK, Ireland, USA, Australia, United Arab Emirates etc.
 • Discipling the World (on our doorsteps) in South Africa and sending them back to countries where they came from, for example Ethiopia and Eritrea.

The unity that was achieved in the AFM in 1996 opened the door for the development, growth and expansion of “mission” churches. Outreach to challenging areas, and the development of the international fellowship of AFM churches internationally followed, that is the AFM International.

“I hope that all AFM members can be like Hezmalhalch and Lake and act as missional agents to reach the unreached and the post Christians of the world.”

I doubt that Thomas Hezmalhalch and John G Lake and their party ever thought that what they had planted would be what it is today. The lesson we must learn is that small things (or what we consider as insignificant) – like the mustard seed – can lead to great things! I hope that all AFM members can be like Hezmalhalch and Lake and act as missional agents to reach the unreached and the post Christians of the world.

 

PLAY – THE AFM IS MOVING FORWARD INTO THE FUTURE!

Past. M.G. Mahlobo – President

TIMES HAVE CHANGED
One of the significant changes from the inception date of the church to the current times, is the context in which the church finds itself today. Commuting systems changed from coal and steam locomotives to the rapid railway system (such as speed trains like the Gautrain). The pace of communication is much quicker than in 1908. This is evident in the gradual replacement of “snail mail” by emails and social network options. The availability of information is abundant and easily accessible.

Our world has been reduced into a “small village.” All these changes have their advantages and disadvantages, but these changes have brought more positives than negatives for the spreading of the Gospel of Jesus Christ. They have made it possible for the church to reach a vast number of people all over the world within a short space of time.

On the negative side these developments have also facilitated the spreading of a secularizing culture. This secular culture tends to confine faith into a private personal matter – which is contrary to the Great Commission (Matthew 28:18-20). It thrives on humanistic tendencies which promote human interest and push God to the periphery (materialism and hedonism). In this context the sole driving force for existence would is the ‘pursuit of happiness’. Religious pluralism is “the belief that the differences between the religions are not a matter of truth and falsehood, but of different perceptions of the one truth”. All these negatives present the church with an opportunity to represent God’s Kingdom by being the salt and the light of the world (Matthew 5:13-14).

OUR VISION
The vision of the AFM is: “We see a church (AFM) that is accessible to all people, celebrating its unity and a God-given diversity, empowering its members for caring and transforming communities to the glory of God.” The vision statement reflects four critical components:

 • Accessibility
 • Celebration
 • Care
 • Transformation.

STRATEGY
The rise of the missional church is the single biggest development in Christianity since the Reformation. Being missional is not doing “church-as-usual”. Going missional requires three shifts. These shifts have to do with ministry focus, people development and the leadership agenda. It is a shift from internal to external in terms of ministry focus, from program development to people development in terms of core activity and from church-based to kingdom-based in terms of leadership agenda (Reggie McNeal 2009).

The early history of the AFM of SA bears an unmistakable evidence that every activity in the church was driven by the passion to win souls through the Gospel of Jesus Christ. This instinctive obedience to the Great Commission was part and parcel of being filled with the Holy Spirit. This is how we should understand our name: Apostolic Faith Mission.

We want to be a community of God’s people that defines and organizes its life around its real purpose…”

That is why the concept of missional church is the basis for our strategy. We want to be a community of God’s people that defines and organizes its life around its real purpose –that of being an agent of God’s mission to the world. It is a church whose members and leaders regard themselves as the “sent people of God – sent on the Mission of Jesus.” Our One AFM Game Plan is the platform we use to create understanding about our missionality and also on how to practically implement.

IMPLEMENTING MISSIONALITY
On our journey to become a missional church again, there are two major shifts that will guide future implementation – and it has to do with our members and our Pastors.

Members. At its inception the AFM did not make a distinction between lay and clergy members. We referred to each other as Brothers and Sisters. Every member and leader of the church was expected to be a witness of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit wherever he/she was. This is how the AFM grew to be what it is today in South Africa, in various African countries and other parts of the world. Ordinary AFM members who were baptized with the Holy Spirit were on fire to share their testimonies. And the Lord worked with them, confirming their witnesses through signs and wonders. The key to being a missional church lies with its members. Its members act as apostolic agents in the world. My message to our members is none other than the one ascribed to Francis of Assisi: “Preach the Gospel all the time, if necessary use the words”. Our conduct should speak louder than our words and sermons.

“The key to being a missional church lies with its members.”

Pastors. One of the key shifts that our pastors will have to make is to becoming coaches. This may be illustrated as a shift from being just a Shepherd to being a Coach. The table below show some of the most important differences between the two:

CONCLUSION

I trust that this Pastoral Letter took you on a journey into the AFM’s missional past, current footprint in South Africa and globally and its glorious future! My message to you is to keep on “Moving Forward” as a church. May God continue to use the AFM as His instrument to accomplish His Mission in this world. May every AFM member claim their position as a modern-day Apostolic agent and Kingdom Worker. May every AFM Pastor and Leader step into their role as coach and equipper of the saints – empowering our members to transform and care for their communities. In such a way glorifies God.

Forward AFM! Forward with the “Going Gospel”!

AGS Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2018

 AGS Pastorale Brief: Laai die PDF weergawe hier af

Liewe kollega,

Op Vrydag die 25ste Mei is die Apostoliese Geloofsending van Suid Afrika se 110de verjaarsdag gevier!  Hierdie historiese mylpaal is gevier met ‘n spesiale byeenkoms wat gehou is by die AGS Centurion gemeente in Pretoria met Pastoor Rudi Briel en Mariesa Briel as gasheer en gasvrou. Die tema van die diens was “The Going Gospel – Moving Forward” en is uitgebeeld deur middel van ‘n 110-jaar embleem wat spesifiek vir die geleentheid ontwerp was. Die kern van die embleem is die pyl wat simbolies is van die AGS se apostoliese DNA – simbolies van nuwe grond wat betreë word en die missie wat voortgedra word.

Die gaste was onder andere die Nasionale Ampsdraers, Streeks Ampsdraers in en rondom die Gauteng provinsie (verteenwoordigend van streke, netwerke en nasionale departemente), die AGS Nasionale Kantoor personeel, die leierskap van die AGS Centurion gemeente asook spesiale gaste van die Pinkster/Charismatiese Christen gemeenskap. In hierdie brief deel ons die boodskap wat gelewer is deur ons gassprekers op daardie oggend. My wens is dat hierdie Pastorale Brief jou sal seën deur jou te herinner aan:

 • Waar die AGS vandaan kom (Kyk terug…)
 • Die huidige impak en groei van die AGS (Kyk om ons…)
 • Die toekomspad van die AGS (Kyk vorentoe…)

KYK TERUG… – OM VORENTOE TE BEWEEG MOET ONS ONTHOU WAAR ONS MISSIONALITEIT VANDAAN KOM

Dr. I.S. Burger – Voormalige President van die AGS

Die term “missionaal” het vandag ‘n sleutelwoord in kerkkringe geword, maar die konsep self is net so oud soos die kerk. Die kerk is in werklikheid die resultaat van God se missie. Hoe ver moet ons dan terug kyk? Die missionale konsep begin met God, Hy is die groot Sendeling. Hy is ook die eerste Afsender.  Ons noem dit die Missio Dei.  Die Vader stuur Sy Seun (Joh 3:16). Die Vader en die Seun stuur die Heilige Gees. Dan stuur die Vader, Seun en Heilige Gees ons (Joh 20:21). Die kerk is in wese a gestuurde entiteit, beide individueel en kollektief.

Die vroeë kerk, in besonder die kerk in Antioch, was ‘n missionale kerk.
Die kerk in Jerusalem was sentripetaal (m.a.w. middelpuntsoekend – beweeg na die middelpunt) terwyl die kerk in Antioch sentrifugaal was  (m.a.w. middelpuntvliedend – beweeg weg van die middelpunt).  Die kerk in Jerusalem was geneig om te fokus op die Jode en die dissipels was teësinnig om die stad te verlaat. Hulle was ook huiwerig om die bekering van nie-Jode te erken, bv. Cornelius en sy huishouding (Handelinge 10). Onthou ook die raadsvergadering in Handelinge 15. Antioch (in hedendaagse Turkeye) was ‘n missionale kerk wat Paul, sowel as ander, op verskillende missionale reise gestuur het.  Dit is nodig dat ons onsself evalueer ten opsigte van hierdie aspek. Reflekteer ons die houding en ingesteldheid van die kerk in Jerusalem of van die kerk in Antioch?  Om dit anders te stel:  is ons “missional” of “attractional”?  Is ons ‘n “Gaan en wees” kerk of ‘n “Kom en kyk” kerk?

“…impliseer missionaliteit die inkarnasie van Christus in ons gemeenskappe deur óns, Sy Kerk.”

Ons moet aanvaar dat God se belangrikste ontmoetingspunt met die wêreld nie ‘n kerkgebou is nie, maar die markplein (m.a.w. daar waar mense daagliks funksioneer). Ons verwys na die inkarnasie van Christus om te benadruk dat God mens geword het. In ‘n afgeleide betekenis impliseer missionaliteit die inkarnasie van Christus in ons gemeenskappe deur óns, Sy Kerk.  Christus moet sigbaar wees deur ons. Hand 4:13 gee uitdrukking hieraan:  “En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken.”

Wat die vroeë kerk nie gehad het nie, was ‘n missionale bestuursraad of ‘n missionale program.  Sendingwerk was nie ‘n “program” nie, dit was die wese en kern van kerk-wees.  God se missie in die wêreld is nog steeds verlossend.  Hy wil Sy kerk gebruik as Sy hoof instrument.  Om die metafoor van ‘n wiel te gebruik – sendingwerk was nooit bedoel om ‘n speek in die wiel te wees nie, maar die wielnaaf (of te wel die “hub”), die kern.  Alle ander bedieninge en aktiwiteite is die speke wat hulle belangrikheid, waarde en betekenis vind deur deel te wees van die wielnaaf – geankerd in die Missio Dei.

“Sendingwerk was nie ‘n “program” nie, dit was die wese en kern van kerk-wees.”

Terwyl die term/konsep missionaal ‘n “moderne” woord is, was die ware betekenis daarvan aanvanklik deel van die AGS:

 • John G Lake en sy metgeselle kom vanaf Amerika om sending/missionale werk te doen.
 • Die doping van die Heilige Gees, net soos in die vroeë kerk, het gelowiges gemobiliseer om te getuig en te werk vir God.  (Hand 1:8)
 • Daar was slegs ‘n paar voltydse werkers, maar menigte voltydse getuies.
 • Die rol van Goddellike genesing het die negatiewe sentimente van baie oorkom.

“Die vroeë AGS was inderdaad in praktyk en spontaan ‘n missionale kerk.”
Die vroeë AGS was inderdaad in praktyk en spontaan ‘n missionale kerk.  Dit is God se missie (Missio Dei) wat die kerk in bestaan roep. Ons kan nie langer die kerk sien as die beginpunt wanneer daar oor missionaliteit gedink word nie.  Die kerk moet gesien word as die resultaat van God se missie. Daar was ‘n missie voordat daar ‘n kerk was.  In die woorde van ‘n Suid-Afrikaanse missioloog David Bosch:  It is not the church which undertakes mission; it is the missio Dei which constitutes the church.

Of om dit op ‘n ietwat ander manier te sê:  It is not so much that God has a mission for his church in the world, but that God has a church for His mission in the world.(Christopher Wright). Die AGS was inderdaad so ‘n kerk en behoort baie ernstig daaroor te wees om weer so te wees.

KYK OM ONS… – VIER DIE AGS SE IMPAK IN SUID-AFRIKA

Dr. H.J. Weideman – Algemene Sekretaris

Die AGS het met een gemeente in Doornfontein begin. In die begin van 1911 was daar 513 onopgeleide werkers (338 swart & 175 wit), waarna soms verwys is as die “Apostolic Faith Missionaries”. Oor die jare het die AGS gegroei tot 1.4 miljoen lede, gestruktureerd in 43 streke en netwerke, 1806 gemeentes, 2498 Pastore, 5 nasionale departemente (Kinder, Jeug, Mans, Susters, Welsyn), 9 gespesialiseerde bedieninge en ‘n Teologiese Kollege. Die administratiewe Hoofkantoor is in Central Office Park, Jeanstraat 257, Centurion.

Vroeë AGS lidmate het die missionale taak beskou as hulle hooftaak, kommissie of opdrag. Op daardie stadium was die name “Apostoliese Geloofsending” en “Apostoliese Geloofsbeweging” gebruik as sinonieme, selfs in die notules van die Uitvoerende Raad.

“Elke lidmaat behoort te verstaan wat dit beteken om
missionaal te wees…”

Vandag is die AGS in die proses om ‘n hedendaagse missionale beweging te word.  Elke lidmaat behoort te verstaan wat dit beteken om missionaal te wees: Om daagliks te lewe vanaf die basis om “gestuur” te wees in sy/haar gemeenskap en op elke terrein van die samelewing as ‘n agent van verandering op te tree. Elke lidmaat behoort ‘n impak te maak op die lewens van ander met die boodskap, waardes, karakter en liefde van Jesus.

Ons “One AFM Game Plan” is die kommunikasie platform wat verskeie vlakke van AGS leierskap herbelyn met hendendaagse missionaliteit. Ons missionale strategie is geloods gedurende November 2013 en het vyf drywers of fokuspunte, naamlik:

 1. Dissipelskap –begeleiding van ons lidmate om ware volgelinge van Jesus te word en nie net slegs aanhangers (of te wel “fans”) nie. Om gelowiges te begelei om nie net kerklidmate of toeskouers te wees nie, maar aktiewe spanlede in die Groot Opdrag.
 2. Bemagtiging – van alle lidmate tot ‘n missionale leefwyse.
 3. Ekumeniese Betrokkenheid – om die liggaam van Christus te herken as alle lewegewende kerke en saam te werk, waar moontlik, om ons missie te vervul.
 4. Gemeenskapsbetrokkenheid – om die ware behoeftes in ons gemeenskappe aan te spreek, om sosio-ekonomies en geestelik relevant te wees.
 5. Goeie Bestuur – om te struktureer, te lei en onsself te bestuur met integriteit en aanspreeklikheid as deel van ons alledaagse getuienis as volgelinge van Christus.

Onder die leierskap van ons president, Pastoor M.G. Mahlobo streef die AGS om ook ons eenheid en samehorigheid te versterk terwyl ons ons Godgegewe-diversiteit vier.

KYK OM ONS… – VIER DIE AGS SE INTERNASIONALE IMPAK

Rev. F.C. Chikane – President van AGS Internasionaal

Nie baie kerke, veral Pinkster en Charismatiese kerke wêreldwyd, het die voorreg gehad om 110 jaar te vier nie. Die AGS is een van die oudste Pinksterkerke gebore vanuit die Azusastraat Herlewing in Los Angeles, California, VSA.  Die AGS internasionaal het ‘n teenwoordigheid in omtrent 35 lande in 6 kontinente van die wêreld.  Die AGS is gebore vanuit die krag van die Heilige Gees (Herlewing gelei deur die Gees).  Die AGS se groei het globaal plaasgevind in 5 fases:

“Die AGS internasionaal het ‘n teenwoordigheid in omtrent 35 lande in 6 kontinente van die wêreld.”

 • Die Handelinge Manier. Gewonde bekeerlinge (in die era van die diamant en goud stormloop en myners vanaf buurstate) wat getuies word van wat hulle beleef het (Handelinge 1:8).
 • Georganiseerde missies. Strek oor die Suidelike Afrika streek, Kenia, Rusland en Nigerië.
 • Gedesentraliseerde vorms van missie. Individuele gemeentes, “hubs”, alleen sendelinge ens.  Strek oor België, Brazilië, Portugal, Mauritius, Rusland, Indië, Pakaistan, Fiji ens.
 • Die Zimbabwe model. Politiese en ekonomiese krisis wat lei tot migrasie na ander dele van die wêreld – waar hulle ookal hulself bevind het, het hulle AGS gemeentes geplant – strek oor Groot-Brittanje, Ierland, VSA, Australië, Verenigde Arabiese Emirate ens.
 • Dissipelmaking van die wêreld (op ons drumpel) in Suid-Afrika en stuur hulle terug na die lande waarvandaan hulle kom, byvoorbeeld Ethiopië en Eritrea.

Die eenheid wat in die AGS in 1996 bereik is, het die deur geopen vir die ontwikkeling, groei en uitbreiding van “missionale” kerke. Uitreiking na uitdagende gebiede en die ontwikkeling van AGS kerke internasionaal het gevolg.

“Ek hoop dat alle AGS lidmate soos Hezmalhalch en Lake kan wees en optreë as missionale agente om die onbereikbares te bereik, asook die “post”-christene van die wêreld.”

Ek tywfel dat Thomas Hezmalhalch, John G Lake en hulle span ooit kon besef het dat dit wat hulle geplant het sou groei tot waar die AGS vandag is. Die les wat ons hieruit moet leer is dat klein dingetjies (of wat ons beskou as onbeduidend) – soos die mosterdsaad – kan lei tot groot dinge!  Ek hoop dat alle AGS lidmate soos Hezmalhalch en Lake kan wees en optreë as missionale agente om die onbereikbares te bereik, asook die “post”-christene van die wêreld.

KYK VORENTOE… – DIE AGS BEWEEG DIE TOEKOMS IN!

Past. M.G. Mahlobo – President

TYE HET VERANDER
Een van die mees beduidende veranderinge sedert die ontstaansdatum van die kerk tot nou, is die konteks waarin die kerk vandag funksioneer. Pendelstelsels het verander vanaf kool en stoom lokomotiewe na die vinnige spoorwegstelsel (spoedtreine, soos die Gautrein). Die tempo van kommunikasie is baie vinniger as in 1908.  Dit word duidelik gesien in die geleidelike vervanging van “slakkepos” deur e-posse en sosiale netwerk opsies. Inligting is in oorvloed beskikbaar en maklik toegangklik.

Ons wêreld het verklein tot ‘n “small village”. Al hierdie veranderinge het voordele en nadele, maar die veranderinge het ‘n meer positiewe as negatiewe impak op die verspreiding van die Evangelie van Jesus Christus. Dit is nou moontlik vir die kerk om ‘n groot getal mense regoor die wêreld te bereik binne ‘n kort tydperk.

Aan die negatiewe kant het hierdie veranderinge ook tot die verspreiding van ‘n sekulariserende kultuur gelei. Hierdie sekulêre kultuur neig om geloof te beperk tot ‘n private, persoonlike aangeleentheid – wat kontrasterend is met die Groot Opdrag (Mattheus 28:18-20).  Dit gedy op humanistiese neigings wat die menslike belangstelling bevorder en God wegstoot na die buitekant (materialisme en hedonisme). In hierdie konteks is die engiste dryfveer tussen die gelowe nie ‘n saak van waarheid of onwaarheid nie, maar van verskillende persepsies van “een” waarheid.  Al hierdie negatiewe aspekte bied aan die kerk ‘n geleentheid om God se Koninkryk te verteenwoordig deur die sout en die lig van die wêreld te wees.  (Matteus 5:13-14)

ONS VISIE
“Ons sien ‘n kerk (AGS) wat toeganklik is vir alle mense, wat eenheid en ‘n Godgegewe-diversiteit vier, wat lidmate bemagtig om met sorg gemeenskappe te transformeer tot die glorie van God.” Die visie verklaring reflekteer 4 kritiese komponente:

 • Toeganklikheid
 • Viering
 • Besorgdheid
 • Transformasie

STRATEGIE
Die opkoms van die missionale kerk is die enkele grootste ontwikkeling in die Christendom sedert Reformasie.  Om missionaal te wees is nie “kerk-soos-gewoonlik” nie. Daar word 3 skuiwe benodig om missionaal te wees. Hierdie skuiwe het te doen met bedieningsfokus, mense-ontwikkeling en die leierskap agenda. Dit is ‘n verskuiwing van interne na ‘n eksterne bedieningsfokus, van program-ontwikkeling tot mense-ontwikkeling en vanaf kerk-gebaseerd na Koninkryk-gebaseerd in terme van die leierskap agenda (Reggie McNeal 2009).

Die vroeë geskiedenis van die AGS dra onmiskenbare bewys dat elke aktiwiteit in die kerk gedrewe was deur die passie om siele te wen deur die Evangelie van Jesus Christus. Hierdie instinktiewe gehoorsaamheid aan die Groot Opdrag was deel daarvan om gevul te wees met die Heilige Gees. Dit is hoe ons ons naam moet verstaan:  Apostoliese Geloofsending.

“Ons wil ‘n gemeenskap van God se mense wees wat hulself definieer en organiseer rondom die ware doel van die kerk “

Dit is hoekom die konsep van missionale kerk die basis is van ons strategie. Ons wil ‘n gemeenskap van God se mense wees wat hulself definieer en organiseer rondom die ware doel van die kerk – om ‘n agent te wees van God se missie in hierdie wêreld. Dit is ‘n kerk waar lidmate en leiers hulle self sien as “gestuurde” mense van God – “gestuur” op die missie van Jesus. Ons “One AFM Game Plan” is die platform wat ons gebruik om begrip aangaande ons missionaliteit en ook praktiese implementering teweeg te bring.

IMPLEMENTERING VAN MISSIONALITEIT
Op ons reis om weer ‘n missionale kerk te word is daar twee groot skuiwe wat toekomstige implementering sal lei – en dit het te doen met ons lidmate en ons Pastore.

Lidmate. Met die ontstaan van die AGS was daar nie ‘n onderskeiding gemaak tussen “lay” en “clergy” lede nie. Ons het na mekaar verwys as Broeders en Susters. Daar was van elke lidmaat en leier van die kerk verwag om ‘n getuie van Jesus Christus te wees deur die krag van die Heilige Gees, daar waar hy/sy ookal hul bevind. Dit is hoe die AGS gegroei het tot die kerk wat dit vandag is in Suid-Afrika, verskillende Afrika lande en ander dele van die wêreld.  Gewone AGS lidmate wat gedoop was met die Heilige Gees was aangevuur om hulle getuienisse te deel. God het met hulle gewerk, hulle getuienis bevestig deur tekens en wonderwerke.  Die sleutel tot ‘n missionale kerk lê by die lidmate.  Die lidmate treë op as apostoliese agente in die wêreld. My boodskap aan ons lidmate is geen ander as die boodskap wat toegeskryf word aan Francis van Assisi: “Preach the Gospel all the time, if necessary use the words”.  Ons gedrag moet harder praat as ons woorde en preke.

“Die sleutel tot ‘n missionale kerk lê by die lidmate.”

Pastore. Een van die hoof skuiwe wat ons pastore moet maak is om “coaches” te word. Dit kan die beste geillustreer word as ‘n verskuiwing vanaf net ‘n “Herder” wees, na ‘n “Coach” wees. Die tabel hieronder wys van die mees belangrike verskille tussen die twee rolle:

SLOT

Ek vertrou dat hierdie Pastorale Brief jou op ‘n reis gevat het na die AGS se missionale verlede, huidige impak in Suid-Afrika en die wêreld, asook ons glorieryke toekoms! My boodskap aan jou: As kerk, hou aan beweeg in die toekoms in! Mag God aanhou om die AGS en ander lewensgewende kerke te gebruik as Sy instrument om Sy missie in die wêreld te bereik.

Mag elke AGS lidmaat hulle posisie as hedendaagse Apostoliese Agente en Koninkrykswerkers opeis.  Mag elke AGS Pastoor en leier in hulle rol as afrigter, “coach” en toeruster van die gelowiges instap – en ons lidmate bemagtig om hulle gemeenskappe met sorg te verander na ‘n plek waar God verheerlik word.

Voorwaarts AGS!  Voorwaarts met die “Going Gospel”!

Newsflash: Friday, 1 June

Download the Newsflash in PDF format:

 1 JUNE ENG 2018

1. THE AFM OF SA CELEBRATED 110 YEARS!

CENTURION ON 25 MAY 2018

On Friday the 25th of May the Apostolic Faith Mission of South Africa celebrated its 110th birthday! This historic milestone was celebrated with a special event that was held at the AGS Centurion Assembly in Pretoria, with Pastor Rudi Briel and Mariesa Briel as hosts. The theme for the service was “The Going Gospel – Moving Forward” and demonstrated by means of a 110 Year emblem that was specifically designed for the occasion. The main feature of the emblem is the arrow that symbolises the AFM’s apostolic DNA of breaking new ground and moving forward with the mission.

Guests included the National Office Bearers, Regional Office Bearers in and around the Gauteng area (representing regions, networks and national departments), the AFM national office staff, leadership from the AGS Centurion Assembly as well as special guests from the Pentecostal/Charismatic Christian community. The programme was divided into three main sections.

The first section was titled “Rewind – to move forward we need to understand where we come from”. The guests were pleasantly surprised when they heard the programme director, Past. Rudi Coertzen (Regional Leader of the East Rand Region) call Past. Dudley Goodenough, the great grandson of Mrs. C.L. Goodenough to the stage. It is well known in the AFM’s history that Mrs. Goodenough was the sent one to receive two American missionaries (Jong G. Lake and Thomas Hezmalhalch) at the Johannesburg Park train station in May in 1908. He delivered a beautiful rendition of her life. Connecting further with our roots and history, Dr. I.S. Burger (Former President of the AFM of SA) talked about missionality and how the early church was spontaneously and practically a missional church. He reminded us that the church is in the business of “sending” – in the business of MISSION (John 3:16). Every AFM member is sent to “go and be church”, a representative of Christ in the world.
The second section reflected on the current impact and growth of the AFM and was titled: “Pause – the current footprint of the AFM in South Africa and globally.” Dr. H.J. Weideman (General Secretary) did a presentation on the growth that the AFM experienced from 1911 to 2018 as illustrated in the figure below:
Dr. H.J. Weideman also explained that the AFM is in the process of becoming a modern day missional movement and made reference to the One AFM Game Plan – the AFM’s Missional Strategy that was launched in 2013. To give perspective on the AFM’s footprint globally, Rev. F.C. Chikane (President of AFM International) reported on the AFM presence in approximately 35 countries on 6 continents of the world. The unity that was achieved in 1996 resulted in many new international opportunities for the church.Past. M.G. Mahlobo (President of the AFM) concluded with the last section titled: “Play – where is the AFM heading in the future?”. The President provided the modern-day context in which followers of Jesus find themselves in today. The vision of the AFM was reinforced: “We see a church (AFM) that is accessible to all people, celebrating its unity and God-given diversity, empowering its members for caring and transforming communities to the glory of God”.

He also casted clear vision on the two major shifts for the AFM as the church is heading into the future:

 • Moving from a passive member to an active modern-day missionary. May every AFM member understand what it means to be “sent” by God impacting the lives of others with the love, character and message of Jesus.
 • Moving from Pastor/Shepherd to Coach. May every AFM Pastor understand what it means to be a missional coach by empowering members to become modern-day missionaries in their communities. May AFM assemblies be breeding grounds for these apostolic modern-day agents.
The event was concluded with a powerful poem by Past. PN Kekana titled “The AFM on the move!”. This poem was especially written for the 110th birthday celebration and was the perfect ending to a blessed celebration service! 

Various regional structures and assemblies hosted their own 110th birthday celebration services – it was wonderful to attend some of these events and also see video clips posted by AFM assemblies on social media. (Please do remember to tag “@The Apostolic Faith Mission of South Africa” so that we can see the celebrations from a national level.) For those that still want to host their own celebrations, we would like to make the resources available. All available resources can be downloaded from the AFM website link below:
http://afm-ags.org/category/events/

2. AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) 2018

The AFM National Office is looking forward to hosting the 2018 General Business Meeting. We can confirm the following:

Date:                                                  9-13 September 2018
Venue:                                              AFM Woord en Lewe (Boksburg)
Early Registration Fee:             R300 per person before/on 30 June
Late Registration Fee:              R350 per person

Please take note that a Circular will be distributed to all assemblies. For an electronic copy refer to the Events page on the AFM website: http://afm-ags.org/category/events/. On this page you will also find:

 • The Registration Form
 • Annexure A: Agenda
 • Annexure E: Programme

3. LAND EXPROPRIATION WITHOUT COMPENSATION: AFM PRESENTATION

The AFM presentation is available from the AFM website and can be downloaded from the following link:
http://afm-ags.org/category/media/

4. EMPOWERED21 AFRICAN CONGRESS: A GATHERING OF NOTE

BOKSBURG ON 16-19 MAY 2018

The theme of the Congress was “Living to impact generations through the Holy Spirit.” – and part of the overall vision of Empowered21 which is:
That every person living on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit by Pentecost 2033.”
Both the theme of the Congress and the vision of Empowered21 are in tune with the AFM’s strategy to become a missional church. My appeal is that we should find ways in which we can embrace the theme and make it our motto. The Congress was attended by approximately 2,000 delegates from 50 countries. Some of the highlights of the Congress included: 

A 2,400-voice children’s choir filling the stage, all dressed in white shirts, captivating the delegates with animated praise and worship songs. Apostle, Dr Opoku Onyinah, one of the co-chairs for this Congress had this to say about the children’s choir: “It moved me to the core of my being and brought tears to hear these children commit their love to Christ in song and spoken word to the 2033 challenge of Empowered21—to see every person on earth have an authentic encounter with the Holy Spirit by 2033.”

The Empowered21 Africa Congress ended on Saturday, May 19 as more than 1,100 young people came forth to be anointed for ministry. Dr. Billy Wilson, president of Oral Roberts University and global co-chair of Empowered21, remarked: “To see the altar filled with young leaders under the age of 35 ready to accept their destiny to make a spiritual impact as Spirit-empowered leaders was amazing. It was an honor to pray over them as the future doctors, lawyers, presidents, evangelists, pastors, bishops, government officials and professors…the next generation of leaders for the nations of Africa.”

Empowered21 is a useful platform for Spirit-empowered churches and ministries to reflect on the ministry of the church and to share ministry resources. Some of these resources are available on its webpage: http://empowered21.com/. I would like to take this opportunity to thank all AFM pastors and members who prayed for the success of this event and those who attended.

Blessings!
M.G. Mahlobo