Nuusflits: Vrydag, 3 Mei

Laai die PDF weergawe hier af:

 3 MEI AFR 2019

‘N NOODPLAN & GEBED VIR DIE VERKIESING

Liewe AGS Kollega,

‘n Noodplan
Onlangse vloede in Durban en Port St John’s was rampspoedig. Baie mense het hul huise, meubels, kos, klere en ander waardevolle goedere verloor. Baie lewens is ook verloor. Paaie en brûe is vernietig. Ek het ons Streeksleiers in die geaffekteerde gebiede versoek om alles in hul vermoë te doen om te help (verwys na die AGS Facebook-boodskap wat op 25 April 2019 uitgereik is – https://www.facebook.com/AFMOFSA/).

Ek wil graag ons Streekskomitees bedank in al die geaffekteerde gebiede wat uitgereik het na die slagoffers. Hulle het deur hierdie aksie gedemonstreer dat die AGS sy sosiale verantwoordelikheid (gemeenskapsbetrokkenheid) ernstig opneem. Ek wil graag ons pastore versoek om die AGS se noodplan wat in 2015 deur die NLF (Nasionale Leierskaps Forum) goedgekeur is, te implementeer. Ingevolge hierdie plan moet elke AGS-familie gevra word om nie-bederfbare kos, water en ander noodsaaklikhede, soos klere en kerse te bring na die plaaslike gemeente op ‘n spesifieke Sondag. Hierdie items moet dan in ‘n stoor wat vir noodgevalle bedoel is, geplaas word. Elke AGS gemeente behoort ‘n noodkomitee te hê vir die bestuur en verspreiding van hierdie materiaal in noodtoestande. In die geval waar daar nie ‘n noodtoestand was gedurende die jaar nie, kan hierdie items gegee word aan behoeftige lidmate of lede van die plaaslike gemeenskap.

Die les uit die onlangse vloede is dat ‘n werklike ramp die potensiaal het om selfs voorspoedige gemeenskappe kwesbaar en in ‘n krisis te laat. Die kerk moet haarself her-positioneer in die samelewing, nie net as ‘n pastorale en profetiese agent nie, maar ook priesterlik as ‘n maatskaplike agent wat tot voordeel van die gemeenskap strek.

Gebed vir die Verkiesing op 8 Mei 2019
Oor vyf dae sal Suid-Afrika stem. In teenstelling met die vorige verkiesings, voel ek ‘n hoë vlak van onsekerheid en wanhoop onder diegene wat moet stem. Die regering se versuim om te lewer op beloftes, die gebrek aan dienslewering in baie van ons gemeenskappe, korrupsie en vrystelling van straf, is van die dinge wat veroorsaak dat mense hoop verloor dat die politici op hul manifesbeloftes sal lewer.

Sommige kiesers het besluit om nie te stem nie, terwyl ander hul ontevredenheid wil uitdruk deur bedorwe stembriewe. Daar is ander stemme wat praat oor alternatiewe maniere om regeringsamptenare te dwing om te doen wat enige regering verwag om vir sy burgers te doen, bv. openbare protes. Hulle reken dat openbare druk deur massademonstrasies vinniger resultate lewer as ‘n stembrief.

As leier van hierdie kerk wil ek ons ​​lidmate ernstig aanmoedig om wel te stem omdat dit een van die maniere is waarop ‘n landsburger regeringsbesluite kan beïnvloed. Dit is binne die mag van die kiesers om diegene in regeringsposisies aanspreeklik te hou teenoor die burgers van die land. Burgers kan altyd aanspreeklikheid eis deur middel van siviele aksies soos demonstrasies indien die regering nie sy mandaat en beloftes nakom nie. Daar is baie wat sê: “Ek weet nie vir wie om te stem nie.” Inderdaad, dit is ‘n dilemma vir baie Suid-Afrikaners. Wel, ek is nie oortuig dat daar op hierdie tydstip ‘n politieke party is wat ‘n kits oplossing het vir al die land se probleme nie. Enigeen wat ‘n vinnige oplossing vir die land se probleme belowe, is belaglik.

Ons moet onself laat lei deur Bybelse beginsels, gelykheid, geregtigheid, ubuntu en sosiale samehorigheid. Ek weet dat baie van julle vir die komende verkiesings gebid het. Ek vra dat ons die komende Sondag, 5 Mei 2019 tyd sal neem om te bid vir God se ingryping in die komende verkiesings op 8 Mei 2019.

Seën!
M.G. Mahlobo

Message of HOPE: Friday, 18 April

 18 APR ENG 2019

MESSAGE OF HOPE

This weekend we will be holding services to commemorate the sacrificial death of our Lord and Saviour Jesus Christ. On Sunday we will be celebrating His resurrection from the grave.

The death and the resurrection of Jesus are the pillars of our Gospel message. The Apostle Paul captures the essence of the Gospel message well in 1 Corinthians 15:3-4 when he says: For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures,  that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures” (NIV).

The significance of our Lord’s death is that it made the forgiveness of sin possible. It is the forgiveness of sin that lead to our adoption into God’s family.

The resurrection of Jesus from the grave gives us hope of the life herein after.

I urge you to reflect on the message of forgiveness, reconciliation and hope during this coming Good Friday and Resurrection Sunday. May God grant you to forgive those that have hurt you. May God heal our relationships through reconciliation. May He give us hope that will transcend all uncertainties that make you pessimistic about the future.

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Boodskap van HOOP: Vrydag, 18 April

Laai die PDF weergawe hier af:

 18 APR AFR 2019

BOODSKAP VAN HOOP

Hierdie naweek hou ons dienste om die offerdood van ons Here en Verlosser Jesus Christus te herdenk. Op Sondag vier ons Sy opstanding uit die graf.

 
Die dood en opstanding van Jesus is die pilare van ons Evangelieboodskap. Die apostel Paulus vat die kern van die evangelieboodskap perfek saam in 1 Korintiërs 15: 3-4 wanneer hy sê: “Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte.”Die betekenis van ons Here se dood is dat dit die vergewing van sonde moontlik gemaak het. Dit is die vergewing van sonde wat lei tot ons aanneming in God se familie.

Die opstanding van Jesus uit die graf gee ons hoop op die lewe hierna.

Ek moedig jou aan om na te dink oor die boodskap van vergifnis, versoening en hoop tydens hierdie komende Goeie Vrydag en opstanding Sondag. Mag God jou help ​​om diegene wat jou seergemaak het, te vergewe. Mag God ons verhoudings deur versoening genees. Mag Hy ons hoop gee dat ons alle onsekerhede sal oorskry wat ons pessimisties maak oor die toekoms.

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Special Newsflash: Friday, 5 April

Download a PDF copy of the Special Newsflash here:

 5 APR ENG 2019

SPECIAL NEWSFLASH!

BROADENING OF THE AFM’s ECUMENICAL INVOLVEMENT AND APPEAL FOR EMERGENCY RELIEF IN THE WAKE OF CYCLONE IDAI

Dear Colleague,

The National Office Bearers (NOB) of the AFM of SA wishes to bring the matters mentioned above to the attention of our members, pastors and ecumenical partners.

1.  Broadening Of The AFM’s Ecumenical Involvement

One of the drivers of the AFM’s strategic plan, the One AFM Game Plan (http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/), is Ecumenical Relations. The AFM acknowledges the body of Christ as churches and organisations who believe in the Trinity as well as believe that the Scriptures are inspired by the Holy Spirit, and co-operate with them where possible.

The AFM of SA is aligned in ecumenical relations with the following organisations: The Pentecostal World Fellowship (PWF), The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA), Empower 21 and the South African Council of Churches (SACC).

It was felt that for the AFM to broaden its global impact, it should explore application for membership of the World Council of Churches (WCC). The Deputy President of the church, Dr. J.J. La Poorta was requested to prepare a document in this regard, which was considered by the NOB, as well as the November 2018 National Leadership Forum (NLF). The meeting resolved that the document be made available to all NLF members for their consideration and input. During the March 2019 NLF meeting the document was considered and accepted.

The following main sections of the document guided the NLF in its decision to apply for membership of the WCC (World Council of Churches) namely, the theological and Biblical rationale of ecumenism, unity and fellowship as expressed in the work of the WCC today.

2.  Appeal For Emergency Relief In The Wake Of Cyclone Idai

The president of the AFM of SA, Past. George Mahlobo has already called for emergency relief to assist our members and other individuals in distress in especially Mozambique, Malawi and Zimbabwe. In Mozambique alone more than 900 000 children are affected, with some being separated from their families. Our sister church in Zimbabwe, the AFM in Zimbabwe is coordinating emergency relief for the affected areas in Zimbabwe. To provide assistance in Zimbabwe, please contact the AFM leadership in Zimbabwe.
In the light of the Cholera outbreak in and around Beira, we are focusing on Mozambique and Malawi.

Donations in the form of cash, non-perishable foodstuff, maize, clothing, blankets and anything that will help families to set up their homes are welcome. The National Leadership Forum (NLF), as well as some of the AFM’s Regional structures has already donated a sizeable amount of R240,000.00 in this regard, but more is needed.

ASSISTANCE FOR MOZAMBIQUE

Sent through AFRICA MISSIONS.

Materials and food supplies can be delivered at:
PLOT 147, Hebron Road, HAAKDOORNBOOM, PRETORIA.

Donations can be deposited into the following account:
ABSA, Africa Missions, Account Number 60174970
Branch: Pretoria North (Use universal branch code)
*Please specify who made the deposit.
*Please use the following codes:
Roofing Material for Mozambique and Malawi – Moz/Mal  A
For food, transportations etc. for Mozambique and Malawi – Moz/Mal B

For any additional information contact:
Project Manager (Mozambique/Malawi Relief Work): Drienie Jacobs 079 622 4053
Admin: Gary Gilmore 071 986 2270
Office: 012 642 2965 / 012 542 2998

ASSISTANCE FOR MALAWI

Where nine (9) AFM church buildings were damaged and approximately 600 AFM members are affected, should be sent through the AFM Mpumalanga Highveld Region which is coordinating emergency relief there.

Financial donations should be made into the following Bank Account:
AFM Mpumalanga Highveld Region, Absa Bank, Account No. 4054151766
Branch: Middelburg, Reference: Malawi Project

For additional information:
Past Victor Sibiya (Regional Leader): 082 744 4505

Let us continue to pray for all those affected by this natural disaster – for all those who have lost loved ones and their homes. Our hearts go out to every individual in this difficult time.

Blessings
NOB Members

Spesiale Nuusflits: Vrydag, 5 April

Laai die PDF weergawe van die Spesiale Nuusflits hier af:

 5 APR AFR 2019

SPESIALE NUUSLFITS!

VERBREDING VAN DIE AGS SE EKUMENIESE BETROKKENHEID EN ‘N OPROEP VIR NOODVERLIGTING VIR DIE SKADE VAN SIKLOON IDAI

Liewe Kollega,

Die Nasionale Ampsdraers (NOB) van die AGS van SA wil graag die bostaande aangeleenthede onder die aandag bring van ons lidmate, pastore en ekumeniese vennote.

1.  Verbreding Van Die AGS se Ekumeniese Betrokkenheid

Een van die drywers van die AGS se strategiese plan, die “One AFM Game Plan” (http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/), is Ekumeniese Verhoudinge.  Die AGS erken die liggaam van Christus as kerke en organisasies wat in die Drie-eenheid glo en glo dat die Skrif deur die Heilige Gees geïnspireer is, en waar moontlik werk die AGS met hulle saam.

Die AGS van SA is in ekumeniese verhoudinge met die volgende organisasies: The Pentecostal World Fellowship (PWF), The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA), Empower 21 en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK).

Daar is gemeen dat indien die AGS se globale impak verbreed wil word moet ‘n aansoek om lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke (WRK) ondersoek word.  Die adjunkpresident van die kerk, Dr. J.J. La Poorta was versoek om ‘n dokument in hierdie verband op te stel, wat deur die NOB sowel as die Nasionale Leierskapsforum (NLF) van November 2018 oorweeg is. Die vergadering het besluit dat die dokument aan alle lede van die NLF beskikbaar gestel word vir hul oorweging en insette. Tydens die NLF-vergadering van Maart 2019 is die dokument oorweeg en aanvaar.

Die volgende hoofafdelings van die dokument het die NLF gelei in sy besluit om aansoek te doen om lidmaatskap van die WRK (Wêreldraad van Kerke), naamlik die teologiese en Bybelse rasionaal van ekumenisme, eenheid en “fellowship” soos uitgedruk in die werk van die WRK vandag.

2.  Oproep Om Noodverligting In Die Skade Van Sikloon Idai

Die president van die AGS van SA, Past. George Mahlobo, het reeds gevra vir noodverligting om ons lidmate en ander individue in nood in veral Mosambiek, Malawi en Zimbabwe te help. In Mosambiek alleen word meer as 900 000 kinders geraak met sommiges wat van hulle families geskei is. Ons susterkerk in Zimbabwe, die AGS in Zimbabwe, koördineer noodverligting vir die geaffekteerde gebiede in Zimbabwe. Om hulp in Zimbabwe te verleen, kontak asseblief die AGS-leierskap in Zimbabwe.

In die lig van die Cholera-uitbraak in en om Beira, fokus ons op Mosambiek en Malawi.

Skenkings in die vorm van kontant, nie-bederfbare voedsel, mielies, klere, komberse en enigiets wat gesinne kan help om hul huise op te rig, is welkom. Die Nasionale Leierskapsforum (NLF), asook sommige van die streekstrukture van die AFM, het reeds ‘n aansienlike bedrag van R240,000.00 in hierdie verband geskenk, maar meer is nodig.

BYSTAND VIR MOSAMBIEK

Word deur Middel van AFRICAN MISSIONS gestuur.

Materiaal en kosvoorrade kan afgelewer word te:
PLOT 147, Hebronstraat, HAAKDOORNBOOM, PRETORIA.

Donasies kan in die volgende rekening inbetaal word:
ABSA, Africa Missions, Rekeningnommer: 60174970
Tak: Pretoria Noord (Gebruik universele takkode)
*Spesifeer asseblief wie die deposito maak.
*Gebruik asseblief die volgende kodes:
Dakmateriaal vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal  A
Vir voedsel, vervoer ens. vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal B

Vir enige verdere inligting kontak:
Projek Bestuurder (Mosambiek/Malawi Verligtingswerk): Drienie Jacobs 079 622 4053
Admin: Gary Gilmore 071 986 2270
Kantoor: 012 642 2965 / 012 542 2998

BYSTAND VIR MALAWI

Waar nege (9) AGS-kerkgeboue beskadig is en ongeveer 600 AGS lidmate geraak word.  Dit moet deur die AGS Mpumalanga Hoëveldstreek gestuur word wat noodhulp daar koördineer.

Finansiële donasies kan in die volgende bankrekening inbetaal word:
AGS Mpumalanga Hoëveld Streek, Absa Bank, Rekeningnommer: 4054151766
Tak: Middelburg, Verwysing: Malawi Projek

Vir verdere inligting:
Past Victor Sibiya (Streeksleier): 082 744 4505

Laat ons voortgaan om te bid vir almal wat geraak is deur hierdie natuurlike ramp, vir diegene wat geliefdes en huise verloor het.  Ons harte gaan uit na elke persoon tydens hierdie moeilike tyd.

Seënwense
AGS van SA Ampsdraers

Newsflash, 29 March

Download the PDF version here:

 29 MAR ENG 2019

Colleague,

URGENT: REQUEST FOR DONATIONS AND PRAYER FOR THE VICTIMS OF CYCLONE IDAI

Cyclone Idai made a landfall on Thursday 14 March 2019 and caused widespread destruction in Mozambique, Zimbabwe and Malawi. Houses, roads and bridges were ripped apart and agricultural land is completely submerged in water. In Mozambique alone more than 400 people are confirmed dead.

Our sister church in Zimbabwe, the AFM in Zimbabwe, is mobilizing emergency relief for the affected areas in Zimbabwe. Catastrophic damages occurred in an around Beira in Southern Mozambique. Our members, their homes and church buildings were also damaged. At this point in time I am still waiting for information in this regard.

I am calling for donations in the form of cash, non-perishable foodstuff, maize donations from farmers, clothing, blankets and anything that will help families to set up their homes.

The National Leadership Forum (NLF) at its recent meeting in Cape Town, took a resolution to donate a sum of R100,000.00 to Mozambique and in the same amount to Malawi. Other Regional Structures have also promised financial donation.

At this stage we are focusing on Malawi and Mozambique.

ASSISTANCE FOR MOZAMBIQUE

Assistance for MOZAMBIQUE should be sent through AFRICA MISSIONS.

Materials and food supplies can be delivered at:
PLOT 147
Hebron Road,
HAAKDOORNBOOM
PRETORIA

Donations can be deposited into the following account:
ABSA
Africa Missions
Account Number 60174970
Branch: Pretoria North (Use universal branch code)
*Please specify who made the deposit.
*Please use the following codes:
Roofing Material for Mozambique and Malawi – Moz/Mal  A
For food, transportations etc. for Mozambique and Malawi – Moz/Mal B

For any additional information contact:
Project Manager (Mozambique/Malawi Relief Work): Drienie Jacobs 079 622 4053
Admin: Gary Gilmore 071 986 2270
Office: 012 642 2965 / 012 542 2998

ASSISTANCE FOR MALAWI

With regard to the AFM in MALAWI the following nine (9) church buildings were damaged:
Thawale church in Mwanza district,
Chimwanga church in Blantyre district,
Chadzunda church in Blantyre district,
Tomali church in Chikwawa district,
Thabwani church in Chikwawa district,
Mpoza Church in Chikwawa district,
Matemba church in East bank- Chikwawa district,
One church at Nchalo-Chikwawa district and
Mahame church in Thyolo district.

Approximately 600 AFM members are affected. People need food, clothes, beddings and shelters. Assistance in the form of building material, non-perishable food stuff, clothes, blankets and money will be appreciated.

Assistance for MALAWI should be sent through the AFM Mpumalanga Highveld Region which is coordinating the emergency relief.

Financial donations should be made into the following Bank Account:
AFM Mpumalanga Highveld Region
Absa Bank
Account No. 4054151766
Branch: Middelburg
Reference: Malawi Project

For additional information:
Past Victor Sibiya (Regional Leader): 082 744 4505

Let us continue to pray for all those affected by this natural disaster – for all those who have lost loved ones and their homes. Our hearts go out to every individual in this difficult time.

Blessings,
MG Mahlobo.

Nuusflits, 29 Maart

Laai die PDF weergawe hier af:

 29 MAR AFR 2019

Kollega,

DRINGEND: VERSOEK VIR DONASIES EN GEBEDE VIR DIE SLAGOFFERS VAN SIKLOON IDAI

Sikloon Idai het op 14 Maart 2019 grootskaalse vernietiging in Mosambiek, Zimbabwe en Malawi veroorsaak.  Huise, paaie en bruê is uitmekaar geskeur en landbou grond is heeltemal bedek met water.  In Mosambiek alleen was daar meer as 400 bevestigde sterftes.

Ons suster kerk in Zimbabwe, die AGS in Zimbabwe, is besig om noodverligting te mobiliseer vir die gebiede wat geraak is in Zimbabwe. Katastrofiese skade is in en om Beira in Suidelike Mosambiek aangerig.  Ons lidmate, hulle huise en kerkgeboue is ook beskadig. Huidiglik wag ek vir meer informasie.

Ek vra vir donasies in die vorm van kontant, nie-bederfbare voedsel, mielie donasies vanaf boere, klêre, komberse en enigeiets wat hierdie families sal help om hulle huise weer in te rig.

Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) het tydens hulle onlangse vergadering in Kaapstad ‘n besluit geneem om ‘n som van R100,000.00 aan Mosambiek asook dieselfde bedrag aan Malawi te skenk. Ander AGS streke het ook ‘n finansiële bydrae beloof.

Huidiglik fokus ons op Malawi en Mosambiek.

BYSTAND AAN MOSAMBIEK

Bystand aan Mosambiek moet gestuur word deur “AFRICA MISSIONS”.

Fisiese donasies en kosvoorrade kan afgelewer word by:
PLOT 147
Hebronstraat,
HAAKDOORNBOOM
PRETORIA

Finansiële donasies kan in die volgende rekening inbetaal word:
ABSA
Africa Missions
Rekening nommer: 60174970
Tak: Pretoria Noord (Gebruik universiële takkode)
*Noem asseblief wie die inbetaling maak.
*Gebruik asseblief die volgende kodes:
Dak materiaal vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal A
Vir kos, vervoer ens. vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal B

Vir verdere inligting kontak:
Projek Bestuurder (Mosambiek/Malawi Verligtingswerk):  Drienie Jacobs 079 622 4053
Administrasie:  Gary Gilmore 071 986 2270
Kantoor: 012 642 2965 / 012 542 2998

BYSTAND AAN MALAWI

Met betrekking tot die AGS in MALAWI is die volgende nege (9) kerkgeboue beskadig:
Thawale kerk in die Mwanza distrik,
Chimwanga kerk in die Blantyre distrik,
Chadzunda kerk in die Blantyre distrik,
Tomali kerk in die Chikwawa distrik,
Thabwani kerk in die Chikwawa distrik,
Mpoza kerk in die Chikwawa distrik,
Matemba kerk in die Oos bank- Chikwawa distrik,
een Kerk in die Nchalo-Chikwawa distrik en
Mahame kerk in die Thyolo distrik.

Ongeveer 600 AGS lidmate word geaffekteer. Mense benodig kos, klêre, beddegoed en skuiling. Bystand in die vorm van boumateriaal, nie-bederfbare voedsel, klêre, komberse en geld sal waardeer word. Bystand vir Malawi moet gestuur word deur die AGS Mpumalanga Hoëveld Streek wat die noodverligting aksie koördineer.

Finansiële donasies moet inbetaal word in die volgende bankrekening:
AGS Mpumalanga Hoëveld Streek
Absa Bank
Rekeningnommer: 4054151766
Tak: Middelburg
Verwysing: Malawi Project

Vir bykomende inligting:
Past Victor Sibiya (Streeksleier): 082 744 4505

Laat ons volhard om te bid vir diegene wat geraak word deur hierdie natuurramp – vir diegene wat geliefdes en hulle huise verloor het.  Ons harte gaan uit na elke persoon gedurende hierdie moeilike tyd.

Seënwense,
MG Mahlobo.

Friday, 1 March

Download the PDF version here:

 1 MAR ENG 2019

Colleague,

I trust that you are well! Please take note of the following important press release that is released today by the AFM of SA:

AFM MEDIA STATEMENT
REGARDING THE FAKE RESURRECTION DISPLAYED ALL OVER THE MEDIA

To download this press release, please visit the link below on the AFM website:
http://afm-ags.org/category/media/

In today’s Newsflash, I would like to share with you some strategic issues from the National Office Bearers’ meetings. I remind you of the new dates for the AFM National Conference in September. Furthermore, the NOB Empowerment Visits are going extremely well and we would like to encourage you to join us on one of the remaining dates.

 1.  STRATEGIC MATTERS FROM THE NATIONAL OFFICE BEARERS MEETINGS

 • Students Ministry in Higher Education Institutions

The National Office Bearers (NOB) are currently discussing the importance of the AFM’s focus and investment to fund campus ministries at the various campuses throughout the country and to strengthen AFM student associations. A number of AFM student associations have been registered and are ministering on campuses already. A meeting between the leaders of campus ministries and the NOB is planned for June 2019.

 • Declining Assemblies

The NOB is aware of several rural and small-town assemblies who are experiencing a decline due to a variety of reasons. An ad hoc Committee was appointed by the National Leadership Forum (NLF) to investigate this matter. The wellness of assemblies is an important matter that should receive the continuous attention of local, regional and national leadership and the NOB is therefore considering several possibilities.

 • Multicultural Services and -Assemblies

The National Office Bearers recently had a meeting with a number of pastors and role players with knowledge and experience about multicultural services and -assemblies. The participants shared their journeys in transitioning from a mono- to a multicultural approach. A follow-up meeting with more role players is planned with a view of developing a practical strategy in this regard.

 • Church Planting

The National Office Bearers are in the process of discussing and consulting with different role players on the development of a church planting and -growth strategy/ies for the AFM.

2. 2019 AFM NATIONAL CONFERENCE

Please note that there has been a change in the date of the 2019 National Conference. Due to practicalities at the venue, the date moves one week earlier and the conference is now starting with the evening service on Sunday 15 September and concluding with the evening service on Wednesday 18 September 2019. The venue will be at the:

Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road Parow, Cape Town.

There will be PCD sessions from 10:30-12:30 and 14:00-15:30 on Monday 16 and Tuesday 17 September 2019. Participants can accumulate 5 PCD credits per day, talling 10 credits for the two days.

3. NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

To download the programme for both the Friday and Saturday, kindly follow the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The various dates and venues has also been confirmed:

Blessings!
M.G. Mahlobo

Vrydag, 1 Maart

Laai die PDF weergawe hier af:

 1 MAR AFR 2019

Kollega,

Ek vertrou dat dit met jou goed gaan! Neem asseblief kennis van die volgende belangrike persverklaring wat vandag deur die AGS uitgereik is:

AFM MEDIA STATEMENT
REGARDING THE FAKE RESURRECTION DISPLAYED ALL OVER THE MEDIA

Om hierdie persverklaring af te laai, besoek gerus die onderstaande skakel op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/media/

In vandag se Nuusflits deel ek graag met jou ‘n paar strategiese kwessies vanuit die Nasionale Ampsdraers se vergaderings. Ek herinner jou weer aan die nuwe datums vir die AGS Nasionale Konferensie in September. Verder verloop die NOB Bemagtigingsbesoeke uiters goed en ons wil jou aanmoedig om by ons aan te sluit op een van die oorblywende datums.

1. STRATEGIESE KWESSIES VANUIT DIE NASIONALE AMPSDRAERS VERGADERINGS

 • Studente Bediening by Hoër Onderwys Instellings

Die Nasionale Ampsdraers van die kerk is tans besig met gesprekvoering oor die belangrikheid van die AGS se fokus op en belegging in die befondsing van kampus bedieninge op die verskeie kampusse in ons land en om AGS Studente verenigings te ondersteun. ‘n Hele paar AGS studente verenigings is alreeds geregistreer en bedien studente op verskeie kampusse. ‘n Ontmoeting tussen die leiers van kampus bedieninge en die Ampsdraers word beplan vir Junie 2019.

 • Krimpende gemeentes

Die Ampsdraers is bewus van verskeie gemeentes in veral plattelandse gebiede wat om verskeie redes krimp.  ‘n Ad hoc kommittee is deur die Nasionale Leiers Forum (NLF) aangewys om die saak te ondersoek. Die welstand van gemeentes is ‘n baie belangrike saak en verdien die voortdurende aandag van plaaslike, streek en nasionale leierskap. Die Nasionale Ampsdraers oorweeg tans verskeie moontlikhede.

 • Multikulturele dienste en -gemeentes

Die ampsdraers het onlangs gesprek gevoer met pastore en rolspelers met kennis en ervaring ten opsigte van multikulturele dienste en -gemeentes. Die deelnemers het hulle ervaringe in die oorgang van ‘n mono- na ‘n multikulturele benadering, en die lesse wat hulle geleer het gedeel. ‘n Opvolg byeenkoms met meer rolspelers en met die oog daarop om ‘n praktiese strategie ten opsigte hiervan te ontwikkel, word beplan.

 • Kerkplanting

Die Ampsdraers voer gesprek oor en is in konsultasie met verskillende rolspelers ten opsigte van die ontwikkeling van ‘n kerkplanting en -groei strategie vir die AGS.

2.  2019 AGS NASIONALE KONFERENSIE

Let asseblief daarop dat daar ‘n verandering in die datum van die 2019 Nasionale Konferensie is. Weens die beskikbaarheid van die lokaal is die datum een ​​week vroeër en die konferensie begin nou met die aanddiens op Sondag 15 September en eindig met die aanddiens op Woensdag 18 September 2019. Die konferensie word aangebied by:

Lighthouse Ministries, Voortrekkerstraat 275, Parow, Kaapstad.

Daar sal PCD sessies wees van 10:30 tot 12:30 en 14:00 tot 15:30 op Maandag 16 en Dinsdag 17 September 2019. Bywoners van die sesses kan 5 PCD-krediete per dag verdien, altesaam 10 krediete vir die twee dae.

3. NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE 2019: ‘N SPESIALE UITNODIGING

Hiermee rig ons ‘n spesiale uitnodiging aan al ons pastore, lede van die beheerliggame, ons nasionale jeug asook leiers in die kerk om vanjaar se NOB (Nasionale Ampsdraers) bemagtigingsbesoeke by te woon. Die formaat is ‘n kombinasie van video materiaal, NOB aanbiedings, interaktiewe dialoog sessies en geleenthede vir netwerk en verhoudingsbou. Hierdie jaar is ons tema:
Facing the Future with Lessons from the Past

Om die program vir beide Vrydag en Saterdag af te laai, besoek gerus die onderstaande skakel:
http://afm-ags.org/category/events/ . Die volgende datums en plekke is bevestig:


Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 15 February

Download the PDF document here:

 15 FEB ENG 2019

1.  TIPS ON MITIGATING THE IMPACT OF LOADSHEDDING

On Monday February 11, 2019 when South Africa remembered the release of Mr. Nelson Mandela from prison, Eskom’s six generators developed functional capacity. Consequently, Eskom escalated load shedding from Stage 2 to Stage 4. Since then the country is going through Stage 3 load shedding. South Africa only had a brush with Stage 4 in 2015. Stage 4 load shedding has the disastrous potential to plunge large part of the country into darkness. According to the Minister of Public Enterprises, Mr. Pravin Gordan, Eskom is in a crisis which has been caused by structural, operational and financial capacity.

All of us, need to brace ourselves for the difficult days ahead. Let us not forget about the Up4SA nation-wide prayer initiative next weekend. I encourage all our pastors and congregations to establish prayer points in their local communities. We cannot let this opportunity for fervent prayer pass by. You can connect with this initiative through:

To volunteer: [email protected] or 072 083 1371
More information: www.up4sa.co.za
More information: Facebook.com/up4sa
To download the full information, visit the link the below:
http://afm-ags.org/category/media/
Up4SA National Co-ordinator:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Important tips to mitigate the effects of load shedding:

 1. Communication: Ensure that your cellphone, laptop, tablet and radio are always fully charged when power is available. This will allow you to be able to communicate with friends and family during load-shedding.
 2. Transport: Make sure that your vehicle always has fuel in the tank as most petrol stations may be unable to pump fuel during power outages.
 3. Cash: Keep some cash with you as ATMs cannot operate without electricity.
 4. Security and safety: Backup batteries for electrically operated gates, garage doors and security systems should be kept in a good working condition and be able to last through periods of load-shedding. Regular testing of these backup batteries is essential.
 5. Store temporary light sources such as battery-powered torches, gas lamps and candles in places where they will be easy to find in the dark.
 6. Eating: If you do not have a gas stove, prepare meals before the power is scheduled to be switched off. Boil water in your kettle and keep it in thermos flasks for hot drinks. You can also use an insulating cover on teapots, pots and pans to keep drinks and meals warm.
 7. Most medication requiring refrigeration can be kept in a closed fridge for several hours without spoiling but you should check with your doctor or pharmacist if in doubt.
 8. Print and refer to the load shedding schedule of your area to enable you to plan your properly.

2.  2019 AFM NATIONAL CONFERENCE

Please note that there has been a change in the date of the 2019 National Conference. Due to practicalities at the venue, the date moves one week earlier and the conference is now starting with the evening service on Sunday 15 September and concluding with the evening service on Wednesday 18 September 2019. The venue will be at the:

Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road Parow, Cape Town.

There will be PCD sessions from 10:30 -12:30 and 14:00-15:30 on Monday 16 and Tuesday 17 September 2019. Participants can accumulate 5 PCD credits per day, totalling 10 credits for the two days.

3.  NOTICE: EDUCATION & TRAINING DEPARTMENT

Please note: Deadline for the NWU online application for the 2019 second semester intake is the 30th April 2019.

For more information please visit the AFM website:
http://afm-ags.org/departments/theological-training/

4.  NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

Download the programme for both the Friday and Saturday here:
 2019 NOB Empowerment Visits Programme

The various dates and venues have also been confirmed:

Blessings!
M.G. Mahlobo