Spesiale Opdatering: Vrydag, 15 November

Spesiale Opdatering: Vanaf die 60ste Nasionale Leierskaps Forum

Vrydag, 15 November

Geagte Kollegas,

Die 60ste Nasionale Leierskaps Forum (NLF) sedert die kerk se eenheid, is die afgelope week vanaf 11 tot 14 November 2019 in Gauteng gehou. In hierdie spesiale nuusflits deel ons drie belangrike sake.

1. DIE PROSES VIR VERKIESING

Tydens hierdie vergadering is wysigings aan die Reëls van Orde rakende die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers vanaf 2020, afgekondig. Meer inligting oor die proses, insluitend die datums vir 2020, is aan Streekleiers beskikbaar gestel en sal ook tydens die NOB se Bemagtigingsbesoeke aan die streke gedurende die eerste paar maande van 2020 bespreek word.

Election of National Office Bearers

2. PASTORALE WELSTAND: RESULTATE

Die vergadering het ook kennis geneem van die resultate van die Pastorale Welstand-opname wat gedurende hierdie jaar onder ons pastore gedoen is. Jy kan op die onderstaande skakel toegang tot die resultate van die opname verkry. Die verslag deel interessante statistieke en belangrike inligting rakende die bediening, fisieke, finansiële en persoonlike lewe van ons pastore en gemeentes. Neem kennis van die belangrikste fokus areas wat Pastorale Welstand moontlik kan verbeter.

Survey Results NOB Visits PASTORAL WELLNESS

3. NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE AAN STREKE 2020

Let op die datum van die 2020 NOB-bemagtigingsbesoek in jou streek (soos aangedui op die nasionale AGS-kalender). Maak seker dat jy dit bywoon, aangesien dit ‘n hele paar onderwerpe van belang vir die kerk sal dek, soos:
1. Die rol en funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
2. Vroue in leierskap.
3. Die impak van die bediening op die kinders van pastore.
4. Kerk te wees in die markplein.
5. Die nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.

Seën!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 18 October

Download the PDF version here:

18 OCTOBER ENG 2019

Dear Colleagues,

I trust you are well! Kindly take note of two important strategic issues that are relevant to all AFM registered assemblies.

1. CENSUS 2019: CALL TO ACTION

Please note that the Assembly Census forms must be completed and send back to the Regional Secretaries/Administrators by 30 November 2019. The Regional Secretaries/Administrators will then compile the information and forward it to the AFM Head Office by 31 January 2020.

Why do we need to complete the census forms?

 • Firstly, for internal use. As a church with a national footprint we need to know for our own future planning and strategic alignment how many assemblies, ordained pastors, assembly leaders, etc. we have. It is also important for us to know how many members we have and how their numbers are made up age wise. This will enable us to plan for future ministry development and growth.
 • Secondly, for external use. We are regularly involved in discussions with other churches, organizations and government structures where specific statistics and information determine our participation and input.
Please enquire with your Regional Secretary or Administrator for support.

2. OCTOBER: PASTOR’S APPRECIATION MONTH

As a church, we have established a tradition over the last couple of years to especially focus on appreciating our pastors/ assembly leaders, their spouses and children during the month of October.

“Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.” Hebrews 13:7(ESV)

Please note that a circular was sent to Governing Bodies of all AFM Assemblies and Departments with regards to this matter.

The circular can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 18 Oktober

Laai die PDF weergawe hier af:

18 OCTOBER AFR 2019

Liewe Kollegas,

Ek vertrou dat dit goed gaan met jou! Neem asseblief kennis van twee belangrike strategiese kwessies wat vir alle AGS-geregistreerde gemeentes relevant is.
1. SENSUS 2019: OPROEP TOT AKSIE
Neem asseblief kennis dat die gemeente-sensus vorms voltooi moet word en terug gestuur moet word aan die plaaslike streekssekretarisse/administrateurs teen 30 November 2019. Die streeksekretarisse/administrateurs sal dan die inligting saamstel en dit aan die AGS hoofkantoor stuur teen 31 Januarie 2020.
Hoekom moet ons die sensus vorms voltooi?

 • Eerstens vir interne gebruik. As ‘n kerk met ‘n nasionale impak moet ons vir ons eie toekomstige beplanning en strategiese belyning weet hoeveel gemeentes, pastore, gemeenteleiers, ens. ons het.  Dit is ook belangrik vir ons om te weet hoeveel lidmate ons het en hulle getalle vas te stel volgens ouderdom. Dit stel ons in staat om vir toekomstige bedieningsontwikkeling en groei te beplan.
 • Tweedens vir eksterne gebruik. Ons is gereeld betrokke by gesprekke met ander kerke, organisasies en die regering waar spesifieke statistieke en inligting ons deelname en insette bepaal.

Doen asseblief navraag by jou Streeksekretaris of administrateur vir ondersteuning.

2. OKTOBER: PASTOOR WAARDERINGS MAAND

As ‘n kerk, het ons ‘n tradisie gevestig oor die laaste paar jaar om veral te fokus op die waardering van ons pastore/gemeenteleiers, hul gades en kinders gedurende die maand van Oktober. “7Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het.” – HEBREËRS 13:7 (AFR83)
Neem asseblief kennis dat ‘n omsendbrief gestuur is aan die kerkrade van alle AGS gemeentes en departemente met betrekking tot hierdie saak.

Die omsendbrief kan by die onderstaande skakel afgelaai word:
http://afm-ags.org/category/media/

Seënwense!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 13 September

Download the PDF version here:

SPECIAL 13 SEPTEMBER ENG 2019

AFM National Conference 2019
Invitation to Intercession Prayer
 
Thank you for registering for the AFM National Conference!
 
If you feel called to pray for the AFM National Conference and to intercede for the Body of Christ we invite you to join us for a special intercession prayer:
 
Date:
Sunday, 15 September
Venue:
Lighthouse Christian Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow (Cape Town)
Time:
16h00
 
We will be PRAYING for:
 
Pastors that are tired and exhausted
Broken households
Our Country
Our Parliament
For the Conference Speakers – asking God to use them like never before!
For Healing & Miracles
 
We are looking forward to a great expectation in our spirits!
Thank you for joining us.

Special Newsflash: Wednesday, 11 September

Download the PDF version here:

SPECIAL 11 SEPTEMBER ENG 2019

SPECIAL NEWSFLASH!

AFM Colleague,

1. A SPECIAL INVITATION TO A MINI WELFARE CONFERENCE

Thank you for registering for the AFM National Conference!

The Executive Welfare Department of the AFM of SA would like to invite you to a Mini Welfare Conference that will be held during the upcoming AFM National Conference:

Date: Wednesday, 18 September 2019
Time: 09h00 – 15h00
Venue: Lighthouse Christian Centre (275 Voortrekker Road, Parow, Cape Town)
https://www.lighthouse.org.za/

We are especially inviting the Management Committees of:

 • The AFM Old Age Homes and Retirement Villages– Western Cape
 • EWC of the AFM CYCC’s/ Foster Homes – Western Cape

As well as Affiliates across all provinces that has already registered for the AFM National Conference.

We are also inviting our Pastors, Leaders and Members with existing welfare projects or programmes to join us and learn more about the practical implementation of Community Involvement.

The Mini AFM Welfare Conference will aim to:

 • Provide an update on the activities of the AFM Welfare Department,
 • Share information and provide training on:
 1. The Role of the Church in the Community (Community Involvement as a driver of the One AFM Game Plan),
 2. Financial Management, and
 3. Income Development and Marketing.

Kindly join us and use the link below to download the Registration Form:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. B. Petersen
(NOB Member & Chairperson of the Executive Welfare Council of the AFM of SA)

**Kindly Note: This Newsflash is only sent in English as it pertains to the AFM National Conference.

Newsflash: Friday, 6 September

Download the PDF Version here:

6 SEPTEMBER ENG 2019

Dear AFM Colleagues,

1. REFLECTIONS ON THE 25TH PENTECOSTAL WORLD FELLOWSHIP CONFERENCE (PWF)

Pastors, Bishops and Members from various Pentecostal churches and movements convened at the Telus Convention Centre in Calgary (Canada) under the theme “Spirit Now.” The Conference was held on 27-30 August 2019. Among the special Guests to the Conference was the General Secretary of the World Council of Churches, Rev. Dr Olav Fykse Tveit and the Secretary of the Global Christian Forum, Rev. Dr Casely Essamuah.

There was a sense of expectation for spiritual renewal from those who attended.

The PWF’s Advisory Committee elected Dr Billy Wilson (President of Oral University – Oklahoma) as the new Chairperson to succeed Rev. Dr Prince Guneratnum. Rev. Dr David Wells (The General Superintendent of the Pentecostal Assemblies of Canada) was re-elected as Vice-Chairman and Dr Doug Beacham (Presiding Bishop of the International Pentecostal Holiness Church – Oklahoma) was elected as Secretary of the Fellowship. The AFM of SA’s President (MG Mahlobo) was elected a member of the PWF. Rev. Dr Prince Guneratnum was granted PWF Committee’s honorary membership status. In this respect he joins Dr Yonngi Cho (Korea) and Dr Jack Hayford (USA) who are serving as Honorary Committee Members.

The Conference concluded with Global prayers where specific continents were prayed for. One of the main objectives of PWF is to unite and mobilize Global Spirit-filled family for the completion of the Great Commission of Jesus Christ. The recurring sub-themes were spiritual renewal, missions and unity. There were eleven Affinity (Break-away) Groups which dealt with a variety of issues. Delegates were exposed to numerous resources through the exhibition stalls in the foyer of the Conference venue.

I would like to express my thanks and appreciation to all AFM leaders, Pastors and Members who attended the Conference.

2. LESS THAN TWO WEEKS TO THE AFM NATIONAL CONFERENCE

May we be grounded in Christ. May we be able to demonstrate fortitude and resilience in times of challenges. “…rooted and built up in Him…” as in Colossians 2: 6-7. Join us in Cape Town for the AFM National Conference as we reflect on the importance of being ROOTED IN CHRIST. Members and Pastors are invited to attend!

For Conference information visit:
http://afm-ags.org/category/events/

For Online Registrations visit:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Download marketing resources in Afrikaans, English and Xhosa from the link below:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings
Past. MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 6 September

Laai die PDF weergawe hier af:

6 SEPTEMBER AFR 2019

Geagte AGS Kollegas,

1. TERUGVOER VANAF DIE 25STE PINKSTER WêRELD KONFERENSIE (PWK)

Pastore, Biskoppe en Lidmate van verskillende Pinksterkerke en -bewegings het in die Telus-konferensiesentrum in Calgary (Kanada) vergader onder die tema ‘Spirit Now’. Die konferensie was gehou op 27-30 Augustus 2019. Spesiale gaste by die konferensie was onder andere die Algemene Sekretaris van die Wêreldraad van Kerke, eerw. Dr. Olav Fykse Tveit en die Sekretaris van die “Global Christian Forum”, eerw. Dr. Casely Essamuah.

Daar was ‘n verwagting vir geestelike vernuwing onder diegene wat dit bygewoon het.

Die advieskomitee van die PWK het Dr. Billy Wilson (President van die “Oral University” – Oklahoma) as die nuwe Voorsitter aangewys om die eerw. Dr. Prince Guneratnum op te volg. Die eerw. David Wells (die Algemene Administrateur van die “Pentecostal Assemblies of Canada”) is herverkies tot Ondervoorsitter en Dr. Doug Beacham (Presiderende Biskop van die “International Pentecostal Holiness Church – Oklahoma”) is verkies tot Sekretaris van die genootskap.

Die AGS van Suid-Afrika se President (Past. M.G. Mahlobo) is verkies tot ‘n lid. Verder het Ds. Prins Guneratnum die status van ere-lidmaatskap ontvang vanaf die PWK–komitee. Hy sluit aan by Dr. Yonngi Cho (Korea) en Dr. Jack Hayford (VSA) wat as erekomiteelede dien.

Die konferensie is afgesluit met internasionale gebede waar daar vir spesifieke kontinente gebid is. Een van die hoofdoelstellings van die PWK is om die wêrledwye-geesvervulde familie te verenig en te mobiliseer vir die voltooiing van die Groot Opdrag van Jesus Christus. Die herhalende subtemas was geestelike vernuwing, sending en eenheid. Daar was elf wegbreek groepe wat verskillende kwessies bespreek het. Afgevaardigdes is aan talle bronne blootgestel deur die uitstallings in die voorportaal van die konferensielokaal.

Ek wil my dank en waardering uitspreek teenoor elke AGS-leier, pastoor en lidmaat wat die konferensie bygewoon het.

2. MINDER AS TWEE WEKE TOT DIE AGS NASIONALE KONFERENSIE

Mag ons gewortel en geanker wees in Christus. Mag ons in tye van uitdagings sterkte en veerkragtigheid toon. “… gewortel en opgebou in Hom …” soos in Kolossense 2: 6-7. Hiermee nooi ons jou uit om aan te sluit by vanjaar se AGS Nasionale Konferensie in Kaapstad, terwyl ons nadink oor die belangrikheid daarvan om in CHRISTUS gewortel te word. Lidmate en Pastore word uitgenooi om dit by te woon!

Vir Konferensie inligting besoek gerus:
http://afm-ags.org/category/events/

Om aanlyn te Registreer volg die skakel:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Laai bemarkings hulpbronne af in Afrikaans, Engels en Xhosa by die skakel hieronder:
http://afm-ags.org/category/media/

Seën
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 23 August

Download the PDF version here:

23 AUGUST ENG 2019

AFM Colleague,

THE AFM INTERNATIONAL CONFERENCE: A REPORT FROM KENYA

The 2019 Triennial International Conference of the AFM is currently taking place in Nairobi, Kenya from the 19th to the 24th of August. Delegates from 32 countries in the world where the AFM is represented, are in attendance. The conference is held at the Kenyatta University, Amphitheatre with the theme of: Missional Church Discipling the Nations.

In a missional church, all members are called to be “missionaries”. The missional church is a community of God’s people that defines itself and organizes its life around its real purpose – that of being an agent of God’s mission to the world. I had the opportunity to present a workshop on Missional Church and would like to encourage you to download the presentation here:
http://afm-ags.org/category/media/

Our General Secretary, Dr Henri Weideman also delivered a sermon on the difference between the old and the new paradigm of missions. He emphasised that being a missional church implies that every member is sent and should live the life of a missionary.

We thank you for keeping the AFM International in your prayers.

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 23 Augustus

Laai die PDF weergawe hier af:

23 AUGUST AFR 2019

AGS Kollega,

DIE AGS INTERNASIONALE KONFERENSIE: ‘N VERSLAG VANAF KENYA

Die 2019 driejaarlikse AGS Internasionale Konferensie vind huidiglik plaas in Nairobi, Kenya vanaf 19-24 Augustus. Afgevaardiges van 32 lande waar die AGS teenwoordig is, woon hierdie konferensie by. Die konferensie word gehou by die Kenyatta Universiteit se Amfiteater met die tema: “Missional Church Discipling the Nations”.

In ‘n missionale kerk word alle lidmate geroep om sendelinge (of apostoliese agente) te wees. Die missionale kerk is ‘n gemeenskap van God se mense wat hulself definieer en organiseer rondom die oorspronklike doel – om ‘n agent te wees van God se missie in die wêreld. Ek het die geleentheid gehad om ‘n werkswinkel oor missionale kerk aan te bied en wil jou aanmoedig om die aanbieding hier af te laai:
http://afm-ags.org/category/media/.

Ons Algemene Sekretaris, Dr Henri Weideman het ook ‘n preek gelewer oor die verskil tussen die ou en die nuwe paradigmas. Hy benadruk dat om ‘n missionale kerk te wees impliseer dat elke lidmaat gestuur is en die lewe van ‘n aktiewe sendeling (of apostoliese agent) moet leef.

Dankie dat jy die AGS Internationaal in jou gebede hou.


Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Thursday, 8 August

Download the PDF version here:

8 AUGUST ENG 2019

AFM Colleagues,

1.  PROPOSED SINGLE MARRIAGE STATUTE: COMMENTS & INPUT REQUIRED

As part of the Civil Society the AFM of SA has been invited by the South African Law Reform Commission (SALRC) to comment and give inputs on the proposal to integrate various Marriage Laws into a single statute. Initially we were given a deadline of 31 July 2019 to submit our comments and input. The deadline has been extended to 31 August 2019. The SALRC has drawn questions regarding this matter.

The questionnaire is available from “Issue Paper 35” at the following link:
http://www.justice.gov.za/salrc/qnr.htm

Some of the challenges are:

 • How will a single statute define marriage?
 • If all types of marriages are lumped together under one, what will be the impact of such reform to our Marriage Officers? (Bearing in mind that they are solemnizing marriages in terms of the 1961 Marriage Act).
 • Will Marriage Officers be compelled to solemnize same sex marriages?
I am requesting that you familiarize yourself with this matter and share your feedback with me before the 20th of August 2019. My e-mail address is [email protected]

2.  SPECIAL REQUEST: AFM NATIONAL CONFERENCE 2019

We are looking forward to welcoming the AFM Family at our annual National Conference that is taking place in September. We would like to see that all our members and assemblies know about the conference. We believe that this year’s theme “Rooted in Christ” is a vital message for the missional church going forward.

For this purpose we have developed special resources that our pastors can use during services. It includes the following:

 • A 3:00 min Promotional Video Clip.
 • A Facebook Cover Photo.
 • Two Power Point Slides.
 • A Poster.

We are also excited to present Afrikaans and Xhosa versions of all the above mentioned resources. Together with English, these 3 languages are predominant in the geographical area where the AFM National Conference will be hosted – Cape Town.

I want to encourage you to download and make use of the resources:
http://afm-ags.org/category/media/

Also remember that online registrations are accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo