Newsflash: Friday, 29 January 2021

Download the PDF-version here (print and e-mail friendly):

AFM 29 JAN ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. Letter to the State President on the Prohibition of Church Gatherings
https://afm-ags.org/category/media/ 

Dear AFM Colleague,

1. THE PASTOR’S SAFETY AND HEALTH 

As the second wave of Covid-19 sweeps across the country, the impact on Pastors cannot be ignored. This pandemic does not recognise gender, race, class or level of education – everybody is impacted, including our Pastors. We have, and sadly are still losing Pastors to Covid-19. Pastors are at the frontline as they minister to our members and communities. I pray for protection and provision over the lives of all our Pastors.

In congregations where members still hold the traditional view that the Pastor/s are solely responsible to carry out the work of the Lord, has now become a significant risk. This belief that a Pastor must appear in-person for every emergency experienced by his/her members, has now become dangerous. Many of our members are expecting the same treatment they received before Covid-19. In response to this expectation, a Pastor might feel pressure and end up compromising – as to not offend the congregation’s members.

In a time, such as this, it is crucial for Pastors to make sound decisions regarding their own safety and health. Consider doing counselling and prayer support over the phone. Consider doing meetings online on platforms such as Skype, Zoom or WhatsApp video calls. Some people easily complain about the cost of data – not taking into account the resources they would have spent on fuel and transport to attend a meeting in-person. I encourage you to not feel pressured to attend in-person meetings where social distancing is not observed. Do not be afraid to insist that equipment like a microphone or pulpit be sanitised before and after use.

I share the belief that Pastors should also be protected and protect themselves. By doing this you are protecting not only the members of your congregation but also the members of your community that you come in contact with. I want to invite you to connect with me by sharing your feedback, input and recommendations on this issue of a Pastor’s safety and health in the time of Covid-19. You can send me an e-mail to [email protected].

2. 2021 NOB EMPOWERMENT VISITS: NOTICE

Kindly take note that due to the current Lockdown Level 3 restrictions, the scheduled NOB Empowerment Visits for the weekend of 5-6 February 2021 (Cape Town & Free State) are postponed until further notice. More information and communication will be sent after the State President’s next address to the nation that is currently expected to be on or around 15 February 2021.

The rest of the NOB Empowerment dates for the rest of the year remain the same until further notice.

If you have not yet downloaded the AFM 2021 Calendar, kindly click on the link below:

https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

3. GENERAL BUSINESS MEETING (UPDATE) 

Kindly note that due to Lockdown Level 3 restrictions, the tentative GBM date of 14-18 February 2021 will not materialise. Specific dates cannot be confirmed at this stage but will be communicated as soon as possible and depends on Covid-19 developments.

Delegates are however welcome to register. The venue remains AFM Word and Life Church in Boksburg. Registration for the event (although a specific date can not be confirmed at this stage) can be done online:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

4. LETTER TO THE STATE PRESIDENT ON THE PROHIBITION OF CHURCH GATHERINGS

Find herein the copy I sent to the State President on the prohibition of church gatherings. The letter can be downloaded from the link below on the AFM Website:

https://afm-ags.org/category/media/

5. PCD: UPDATE

Kindly note that no decision has been taken regarding the PCD credits for 2021. Pastors are encouraged to continue gathering as much PCD credits as possible until a decision is announced. We are in year three of the current four-year cycle (2019-2022). In the case of falling behind on the required credit count, a Pastor needs to catch up before the end of 2022 – That is when all ordained Pastors will be required to apply for their status renewal.

For further notices, follow the PCD-page on Facebook by clicking on the link below:

https://www.facebook.com/pcd.afm

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 29 Januarie 2021

Laai die Nuusflits af in PDF-formaat om maklik uit te druk en per e-pos aan te stuur:

AFM 29 JAN AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. Skrywe aan die Staatspresident rakende die verbod op Kerkbyeenkomste:
https://afm-ags.org/category/media/

AGS Kollega,

1. DIE PASTOOR SE VEILIGHEID EN GESONDHEID

Soos wat die tweede golf van Covid-19 opsprake maak in Suid-Afrika, kan die impak op Pastore nie geïgnoreer word nie. Hierdie pandemie onderskei nie op grond van geslag, ras, klas of opvoedingsvlak nie – almal word geraak, ook ons ​​Pastore. Ons het, en verloor ongelukkig nog steeds Pastore aan Covid-19. Pastore is in die voorste linie soos wat hulle lidmate en hul plaaslike gemeenskappe bedien. Ek bid vir beskerming en voorsiening in al ons Pastore se lewens.

In gemeentes waar lidmate steeds die tradisionele siening het dat die Pastoor alleenlik verantwoordelik is om die werk van die Here uit te voer, het nou ‘n beduidende risiko geword. Hierdie oortuiging dat ‘n Pastoor persoonlik moet verskyn vir elke noodgeval wat sy/haar lidmate ervaar, hou nou ‘n gevaar in vir die veiligheid en gesondheid van ons Pastore. Baie van ons lidmate verwag dieselfde behandeling as voor Covid-19. In reaksie op hierdie verwagting kan ‘n Pastoor moontlik druk ervaar en uiteindelik kompromieë aangaan – met die doel om nie die lidmate aanstoot te gee nie.

In ‘n tyd soos hierdie is dit van kardinale belang vir Pastore om goeie besluite oor hul eie veiligheid en gesondheid te neem. Oorweeg dit om telefonies berading en gebedsondersteuning te doen. Oorweeg dit om aanlynvergaderings te doen op platforms soos Skype, Zoom of WhatsApp-video-oproepe. Sommige mense kla maklik oor die koste van data – sonder inagneming van die uitgawes wat hulle aan brandstof en vervoer sou spandeer om in-persoon ‘n vergadering by te woon. Ek moedig jou aan om nie onder druk te voel ​​om persoonlike vergaderings by te woon waar sosiale afstand nie waargeneem word nie. Moenie bang wees om daarop aan te dring dat toerusting soos ‘n mikrofoon of preekstoel, voor en na gebruik, gesaniteer word nie.

Ek deel die oortuiging dat Pastore ook beskerm moet word en hulself moet beskerm. Deur dit te doen, beskerm jy nie net die lidmate van jou gemeente nie, maar ook die lede van jou gemeenskap waarmee jy in aanraking kom. Stuur gerus vir my jou terugvoer, insette en aanbevelings rondom die onderwerp van ‘n Pastoor se veiligheid en gesondheid tydens Covid-19: [email protected].

2. 2021 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: SPESIALE KENNISGEWING

Let asseblief daarop dat die geskeduleerde NOB Bemagtigingsbesoeke wat vir die naweek van 5-6 Februarie (Kaapstad en Vrystaat) geskeduleer is, weens die inperkingsregulasies op Grendelvlak 3 – tot verdere kennisgewing uitgestel word. Meer inligting en kommunikasie sal gestuur word na die Staatspresident se volgende toespraak aan die land. Die toespraak word verwag op of rondom 15 Februarie 2021.

Die res van die NOB Bemagtigingsdatums bly onveranderd tot verdere kennisgewing. As jy nog nie die AGS 2021 Kalender afgelaai het nie, gebruik gerus die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

3. ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM): KENNISGEWING

Neem verder kennis dat as gevolg van die inperkingsregulasies op Grendelvlak 3, sal die tentatiewe GBM-datum van 14-18 Februarie 2021 nie realiseer nie. Spesifieke datums kan op hierdie stadium nie bevestig word nie, maar sal so spoedig moontlik gekommunikeer word en hang af van Covid-19 verwikkelinge.

Afgevaardigdes is welkom om te registreer. Die GBM sal nog steeds aangebied word by die Woord en Lewe Kerk in Boksburg. Registrasie vir die geleentheid (alhoewel ‘n spesifieke datum nie bevestig kan word nie) kan aanlyn gedoen word:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

4. SKRYWE AAN DIE STAATSPRESIDENT RAKENDE DIE VERBOD OP KERKBYEENMOMSTE

Hiermee die skrywe wat ek gestuur het aan die Staatspresident oor die verbod op kerkbyeenkomste. Die brief kan afgelaai word vanaf die AGS-webblad by die volgende skakel:

https://afm-ags.org/category/media/

5. PCD: KENNISGEWING

Laastens, let asseblief daarop dat daar nog geen besluit geneem is rakende die PCD-krediete vir 2021 nie. Pastore word aangemoedig om soveel moontlik PCD-krediete in te samel totdat ‘n besluit bekend gemaak word. Ons is tans in jaar drie van die huidige 4-jaar siklus (2019-2022). Indien ‘n Pastoor sou agter raak met die vereiste aantal krediete, sal dit voor die einde van 2022 ingehaal moet word – Dit is wanneer alle geordende Pastore weer aansoek moet doen vir statusvernuwing.

Vir verdere kennisgewings, volg die PCD-bladsy op Facebook by die volgende skakel:

https://www.facebook.com/pcd.afm

Seëninge!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 15 January 2021

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 15 JAN ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413
2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

Fellow AFM Colleague,

1. PRAYER & FASTING: JANUARY 2021 

January is usually a month of special focus on prayer and fasting for many Christians, as has also been the practice in the AFM of SA for several years. We have a lot to pray and fast about this year. The Covid-19 pandemic is taking a toll in the lives of many people across the world, here in our own country and even amongst the families of our members and pastors.

Over and above the sickness and death of colleagues and loved ones, we must also deal with the impact of the measures intended to curb the spread of the virus, on the economy and our livelihoods. This has caused a lot of heartache and suffering to many of us, to the point of great despair for some.

As believers and people of faith, we cannot look us around in confusion and we should not be without Hope. We have God’s presence with us, and we have His Word and the Holy Spirit to direct us and guide us.

In Ephesians 6:13 (NIV) Paul encourages us to “…Put on the full armour of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to (still) stand.” 

The elements of this armour are: Truth (Belt), Righteousness (Breastplate), Readiness to share the Gospel (Shoes), Faith (Shield), Salvation (Helmet), the Word of God (Sword of the Spirit) and Prayer in the Spiriton all occasions with all kinds of prayers and requests.”

This full armour is definitely needed in the life of every believer during every day of what we currently experience. Let us continuously pray for God’s Grace and Healing for those who are sick, and for our economy, as well as for the comfort and guidance of the Holy Spirit in all our lives.

2. COVID-19 VACCINE

There is currently a lot of uncertainty about the possible vaccines available to fight the Covid-19 pandemic. Many people are anxious, confused and fearful, mainly due to several conspiracy theories that are circulated by people who are neither qualified Scientists nor Theologians. Considering the seriousness of these allegations and the requests from many pastors and members, the National Office Bearers want to give some guidance in this matter.

Click on the link below to download a document on the matter from the AFM Website:

https://afm-ags.org/category/media/

For any further input or enquiry about the subject of Covid-19 vaccines, send an e-mail to:

[email protected]

3. 2021 NOB EMPOWERMENT VISITS: SPECIAL NOTICE

Kindly take note that due to the current Lockdown Level 3 restrictions, the scheduled NOB Empowerment Visits for the weekend of 5-6 February (Cape Town & Free State) are postponed until further notice. More information and communication will be sent after the State President’s next address to the nation that is currently scheduled to be on or around 15 February 2021.

The rest of the NOB Empowerment dates for the rest of the year remains the same until further notice. If you have not yet downloaded the AFM 2021 Calendar, kindly click on the link below:

https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. MIL WORKSHOPS: SPECIAL NOTICE 

Due to the latest extension of Covid-19 restrictions, the upcoming series of MIL workshops has been postponed. Following the next announcement by the State President on or around 15 February, candidates and other role players will be notified of new dates for the first series of workshops for the year.

For now, the rest of the year’s MIL workshop dates remain the same, namely:

Second Workshop

Bellville: April 19-21, 2021

Pretoria: 3-5 May 2021

Amanzimtoti: 10-12 May 2021

Third Workshop

Bellville: 26 July – 28 July 2021

Pretoria: 2-4 August 2021

Amanzimtoti: 16-18 August 2021

Fourth Workshop

Bellville: September 20-22, 2021

Pretoria: 4-6 Oct 2021

Amanzimtoti: 11 – 13 Oct 2021

For any queries regarding MIL, please contact the MIL coordinator:

Dr Christo van den Berg – 082 086 6269.

Stay blessed and stay safe!

Dr H.J. Weideman
(On behalf of Past. M.G. Mahlobo)

Nuusflits: Vrydag, 15 Januarie 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos aan te stuur of uit te druk):

AFM 15 JAN AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

Mede AGS-Kollega,

1. MAAND VAN SPESIALE FOKUS OP GEBED & VAS: JANUARIE 2021

Januarie is gewoonlik ‘n maand van spesiale fokus op gebed en vas vir baie Christene, en is ook die gebruik in die AGS van SA oor verskeie jare. Ons het baie om oor te bid en te vas hierdie jaar. Die Covid-19-pandemie eis ‘n tol in die lewens van baie mense oor die wêreld, hier in ons eie land en ook in die families van ons lidmate en Pastore.

Bo en behalwe die siekte en dood van kollegas en geliefdes, moet ons ook deel met die impak van die maatreëls wat ingestel is om die verspreiding van die pandemie te beperk, op ons ekonomie en ons inkomste.  Dit veroorsaak hartseer en lyding vir baie van ons en party mense beleef angs en vrees. As navolgers van Jesus en mense van geloof, kan ons nie verward rondkyk nie en behoort ons nie sonder Hoop te wees nie. Ons het God se teenwoordigheid by ons en ons het Sy Woord en die Heilige Gees om ons te lei en vir ons rigting aan te dui.

In Efesiërs 6:13 (AFR’83) moedig Paulus ons aan: “Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.” 

Die elemente van hierdie wapenrusting is: Waarheid (Gordel), Vryspraak (Borsharnas), Bereidheid om die Evangelie te verkondig (Skoene), Geloof (Skild), Verlossing (Helm), die Woord van God (Swaard van die Gees) en “doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.”

Hierdie volle wapenrusting is in die tyd waarin ons tans leef, beslis daagliks nodig in die lewe van elke gelowige.  Laat ons voortdurend bid en vas vir God se Genade en Genesing in die lewens van hulle wat siek is, en vir ons ekonomie, asook vir die vertroosting en leiding van die Heilige Gees in ons almal se lewens.

2. COVID-19 ENTSTOF
Daar is tans baie onsekerheid oor die moontlike entstowwe wat beskikbaar is om die Covid-19 pandemie te beveg. Baie mense is angstig, verward en bang, veral as gevolg van verskeie samesweringsteorieë wat versprei word deur mense wat nie gekwalifiseerde wetenskaplikes of teoloë is nie. Met inagneming van die erns van hierdie bewerings, en op die versoeke van vele pastore en lidmate, wil die Nasionale Ampsdraers leiding gee in hierdie saak.

Gebruik die onderstaande skakel om ‘n dokument oor die aangeleentheid af te laai:

https://afm-ags.org/category/media/

Vir enige verdere insette of navrae oor die onderwerp van Covid-19 entstowwe, stuur ‘n e-pos aan: [email protected]

3. 2021 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: SPESIALE KENNISGEWING

Let asseblief daarop dat die geskeduleerde NOB Bemagtigingsbesoeke wat vir die naweek van 5-6 Februarie (Kaapstad en Vrystaat) geskeduleer is, weens die inperkingsregulasies op Grendelvlak 3 – tot verdere kennisgewing uitgestel word. Meer inligting en kommunikasie sal na die Staatspresident se volgende toespraak aan die land gestuur word. Die toespraak is tans geskeduleer op of rondom 15 Februarie 2021.

Die res van die NOB Bemagtigingsdatums bly onveranderd tot verdere kennisgewing. As jy nog nie die AGS 2021 Kalender afgelaai het nie, gebruik gerus die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. MIL WERKSWINKELS: SPESIALE KENNISGEWING

Weens die jongste verlenging van Covid-19 inperkings, sal die komende reeks MIL werkswinkels uitgestel word. Na die volgende aankondiging deur die Staatspresident op of rondom 15 Februarie 2021, sal kandidate en ander rolspelers in kennis gestel word van nuwe datums vir die eerste reeks werkswinkels van die jaar.

Die res van die jaar se datums bly dieselfde, naamlik:

Tweede Werkswinkel

Bellville: 19-21 April 2021

Pretoria: 3-5 Mei 2021

Amanzimtoti: 10-12 Mei 2021

Derde Werkswinkel

Bellville: 26 Julie – 28 Julie 2021

Pretoria: 2-4 Augustus 2021

Amanzimtoti: 16-18 Augustus 2021

Vierde Werkswinkel

Bellville: 20-22 September 2021

Pretoria: 4-6 Okt 2021

Amanzimtoti: 11-13 Oktober 2021

Vir enige navrae rakende MIL, kontak die MIL-koördineerder:

Dr Christo van den Berg – 082 086 6269.

Bly geseënd en bly veilig!

Dr. H.J. Weideman
(Namens Past. M.G. Mahlobo)

Newsflash: Friday, 11 December 2020

Download the PDF-version here (e-mail and printer-friendly):

 11 DEC ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

5. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AFM Fellow-Colleague,

1. SECOND WAVE OF COVID-19 INFECTIONS

The Minister of Health, Dr Z. Mkhize said that South Africa has entered the second wave of Covid-19 infections. He also mentioned that the age infections are showing a different pattern from the norm. The age group 15-19 years showed the highest number of infections over the past few days.

Many people that I come across are without masks. We need to encourage our brothers and sisters to comply with the hygienic safety measures – more so as we are approaching Christmas and the New Year holidays. Let us avoid events and gatherings where attendees are non-compliant with the coronavirus safety measures.

The AFM Church must play an active role in bringing down the infection rate. I am calling upon all AFM pastors to ensure that we regularly communicate the following messages to all:

 • Wear a mask when going out.
 • Keep physical distance.
 • No handshakes or hugs.
 • Wash hands thoroughly with soap & water for at least 20 seconds.
 • Do not touch your face with unwashed hands.
2. AFM OF SA NATIONAL OFFICE: NOTIFICATION

We have come to the end of a very challenging 2020. For a short period, we even had to work from home in an effort to still provide our normal services to the members and structures of the church. Your co-operation and understanding in dealing with the National Office are highly appreciated. We will always strive to give our best service to you. Now it is time to take a well-earned rest.

I want to wish all our members, leaders and officials of the Church a safe, merry and wonderful Christmas and may God richly bless you with a prosperous 2021.

The National Office will close on Friday, 11 December 2020 and re-open on 5 January 2021.

In case of emergency please contact:

Desmond Alie: 079 864 3009 OR
Dr H.J. Weideman: 083 282 8432

Desmond Alie
(General Manager: AFM of SA National Office)

3. LATEST CIRCULAR 

Kindly take note of the latest Circular dated 20 November 2020. This Circular touches on three issues:

 • Proposed amendments to the policy of the Education & Training Department.
 • National Office closure for the year-end holidays.
 • A reminder to honour the dates of activities and events as per the official 2021 AFM of SA Calendar.

The Circular can be downloaded from the link below:
https://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 11 Desember 2020

Laai die Nuusflits af in PDF-formaat (om maklik te e-pos of uit te druk):

11 DES AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies: 
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

5. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies:
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

1. TWEEDE GOLF VAN COVID-19 INFEKSIES

Die Minister van Gesondheid, Dr Z. Mkhize, het gesê dat Suid-Afrika die tweede golf van Covid-19 infeksies betree het. Hy het ook genoem dat die ouderdomsinfeksies ‘n ander patroon toon as die norm. Die ouderdomsgroep 15-19 jaar het die hoogste aantal infeksies die afgelope paar dae getoon.

Baie mense wat ek raakloop dra nie maskers nie. Ons moet ons broers en susters aanmoedig om aan die hygeniese veiligheidsmaatreëls te voldoen – veral met Kersfees en die Nuwejaar. Laat ons byeenkomste vermy waar mense nie die koronavirus veiligheidsmaatreëls nakom nie.

Die AGS Kerk moet ‘n aktiewe rol speel om die infeksiesyfer te verlaag. Ek doen ‘n beroep op alle AGS pastore om toe te sien dat ons op ‘n  gereelde basis die volgende boodskappe aan almal meedeel:

 • Dra ‘n masker wanneer jy uitgaan.
 • Hou fisiese afstand.
 • Geen handdrukke of drukkies nie.
 • Was jou hande deeglik met seep en water vir minstens 20 sekondes.
 • Moenie aan jou gesig raak met ongewaste hande nie.

2. AGS VAN SA NASIONALE KANTOOR: KENNISGEWING

Ons het aan die einde van ‘n baie uitdagende 2020 gekom. Vir ‘n kort tydjie moes ons selfs van die huis af werk in ‘n poging om steeds ons normale dienste aan die lidmate en strukture van ons kerk te lewer. Jou samewerking en begrip in hierdie verband word baie waardeer. Ons sal altyd daarna streef om die beste diens te lewer. Nou is dit tyd vir ‘n welverdiende ruskans.

Ek wil al ons lidmate, leiers en amptenare van die kerk ‘n veilige, vrolike en wonderlike Kersfees toewens en mag God ons ryklik seën met ‘n voorspoedige 2021.

Die nasionale kantoor sluit op Vrydag, 11 Desember 2020 en heropen weer op Dinsdag, 5 Januarie, 2021. In geval van nood kontak asseblief:

Desmond Alie: 079 864 3009 OF
Dr. H.J. Weideman: 083 282 8432

Desmond Alie
(Algemene Bestuurder: AGS van SA Nasionale Kantoor)

3. OMSENDBRIEF: KENNISGEWING

Neem asseblief kennis van die jongste omsendbrief van 20 November 2020. Hierdie omsendbrief handel oor drie sake:

 • Voorgestelde wysigings aan die beleid van die “Department of Education and Training”.
 • Nasionale kantoor sluit vir die jaar.
 • ‘n Versoek om die datums van aktiwiteite en gebeure te eerbiedig volgens die amptelike 2021 AGS van SA kalender.

Die omsendbrief kan afgelaai word vanaf die onderstaande skakel:
https://afm-ags.org/category/media/

Seëninge!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 4 December 2020

Download the PDF-version here (e-mail and print-friendly):

AFM 4 DEC ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AFM Fellow-Colleague,

1. STATE PRESIDENT ADDRESS TO THE NATION REGARDING THE SPREAD OF COVID-19

In his address to the nation yesterday, the State President raised a concern on the possibility of a second wave of Covid-19 infections. We must all do everything in our power to prevent a second surge of infections. He mentioned three areas (in the Eastern Cape) that have registered high infection rates. One of these is Nelson Mandela Bay Metropolitan (NMB) which has now been identified as a hotspot.

The following measures have been announced by the President regarding NMB:

 • The curfew will be from 10 pm to 4 am.
 • Gatherings – including religious gatherings – may not be attended by more than 100 people for indoor events and 250 for outdoor events.
 • At all times, the total number of people in a venue may not exceed more than 50% of the capacity of the venue.
 • All post-funeral gatherings are prohibited.

I am calling upon our Pastors and members to ensure that they comply with all Level 1 regulations to prevent another infection spike. When we gather for church services, funerals and other events let us comply with safety measures such as social distancing, regular washing of hands with soap, regular hand sanitising and covering our mouths and noses with masks. This virus is easy to conquer if we all comply with these hygienic measures.

2. GENERAL BUSINESS MEETING (UPDATE) 

Kindly note that due to South Africa’s state of disaster being extended to 15 January 2021, the tentative GBM date of 14-18 February 2021 will not materialise. Specific dates cannot be confirmed at this stage but will be communicated as soon as possible and depends on Covid-19 developments.

Delegates are however welcome to register. The venue remains AFM Word and Life Church in Boksburg. Registration for the event (although a specific date can not be confirmed at this stage) can be done online:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

3. AFM PASTORS HONOURED BY THE EVANGELICAL ALLIANCE OF SOUT AFRICA (TEASA)

The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) celebrated its 25th Anniversary on the 27th of November 2020. As part of the celebrations, TEASA honoured a number of personalities who made significant contributions to evangelical witness in the county and the world. Among those honoured from the AFM of SA, was the late Pastor Richard Sihlobosenkosi Ngidi who passed on 4 May 1985. The other AFM Pastor who was honoured was Pastor Frank Chikane. These two represent passion and commitment for evangelism, church planting and social justice. Let us give thanks to God for His gift to the AFM and the broader Church through these two pastors.

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 4 Desember 2020

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS 4 DES AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AGS Mede-Kollega,

1. DIE STAATSPRESIDENT SPREEK DIE NASIE TOE OOR DIE VERSPREIDING VAN COVID-19

Gisteraand in sy toespraak aan die land, het die Staatspresident kommer uitgespreek oor die moontlikheid van ‘n tweede golf van Covid-19-infeksies. Ons moet almal alles in ons vermoë doen om ‘n tweede oplewing van infeksies te voorkom. Hy noem drie gebiede (in die Oos-Kaap) wat ‘n hoë infeksiesyfer het. Een daarvan is die Nelson Mandelabaai Metropolitan (NMB) wat nou as ‘n brandpunt geïdentifiseer is.

Die President het die volgende maatreëls aangekondig rakende NMB:

 • Die aandklokreël is vanaf 22:00 tot 04:00.
 • Byeenkomste – insluitend godsdienstige byeenkomste – mag nie deur meer as 100 mense bygewoon word vir binnenshuise geleenthede en 250 vir buite-geleenthede nie.
 • Die totale aantal mense in ‘n lokaal mag ten alle tye nie meer as 50% van die kapasiteit van die lokaal oorskry nie.
 • Alle byeenkomste na begrafnisse is verbode.

Ek doen ‘n beroep op ons Pastore en lidmate om te verseker dat almal aan alle Vlak 1 inperkingsregulasies voldoen om ‘n nuwe golf van infeksies te verhoed. Wanneer ons bymekaarkom vir kerkdienste, begrafnisse en ander geleenthede, moet ons veiligheidsmaatreëls nakom soos sosiale afstand, gereelde was van hande met seep, gereelde ontsmetting van hande en die bedekking van ons mond en neus met maskers. Hierdie virus is maklik om te oorwin as ons almal aan hierdie
higiëniese maatreëls voldoen.

2. ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM): KENNISGEWING

Omdat die ramptoestand van Suid-Afrika tot 15 Januarie 2021 verleng word, sal die tentatiewe GBM-datum van 14-18 Februarie 2021 nie realiseer nie. Spesifieke datums kan op hierdie stadium nie bevestig word nie, maar sal so spoedig moontlik gekommunikeer word en hang af van Covid-19 verwikkelinge.

Afgevaardigdes is welkom om te registreer. Die GBM sal nog steeds aangebied word by die Woord en Lewe Kerk in Boksburg. Registrasie vir die geleentheid (alhoewel ‘n spesifieke datum nie bevestig kan word nie) kan aanlyn gedoen word:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

3. AGS-PASTORE WORD VEREER DEUR DIE EVANGELIESE ALLIANSIE VAN SUID-AFRIKA (TEASA)

Die Evangeliese Alliansie van Suid-Afrika (TEASA) het sy 25ste bestaansjaar gevier op 27 November 2020. As deel van die viering het TEASA ‘n aantal persone vereer wat belangrike bydraes gelewer het tot die evangeliese getuienis in Suid-Afrika en die wêreld. Die volgende twee Pastore van die AGS van SA was vereer: (i) die wyle Pastoor Richard Sihlobosenkosi Ngidi wat op 4 Mei 1985 oorlede is en (ii) Pastoor Frank Chikane. Hierdie twee Pastore verteenwoordig passie en toewyding vir evangelisasie, kerkplanting en sosiale geregtigheid. Ons dank God vir hierdie twee Pastore se werk in die AGS van SA asook in die breër kerk.

Seëninge!

MG Mahlobo

AFM Newsflash: Friday, 20 November 2020

Download the PDF-version here (e-mail and print-friendly):

20 NOV ENG NEWSFLASH

RESOURCES:

1. GBM Online Registration Form

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. AFM Welfare Weekend: Download Resources

https://afm-ags.org/afm-welfare-weekend-2728-29-november-2020/

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AFM Fellow-Colleague,

1. NOTICE: GBM ONLINE REGISTRATION

Due to current lockdown restrictions, it was not possible for the 2020 Annual Conference (AC) and the General Business Meeting (GBM) to be convened on 6-9 September 2020. The NLF (National Leadership Forum) resolved that, depending on the lockdown restrictions pertaining to gatherings, the 2020 AC and GBM be re-scheduled. Specific dates cannot be confirmed at this stage but will be communicated as soon as possible. Delegates are however welcome to register.

To register, click on the link below and complete the online registration form:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

The venue remains the AFM Word and Life Church in Boksburg.

The GBM has also been loaded as an EVENT under the EVENTS-section of the AFM Website for future reference (listed as the 2nd event on the page):

https://afm-ags.org/category/events/

2. AFM WELFARE WEEKEND: 27,28 & 29 NOVEMBER 

In last week’s Newsflash we made a call on all AFM Assemblies to participate in the AFM Welfare Weekend (https://afm-ags.org/newsflash-friday-13-november-2020/). The Welfare Weekend provides an opportunity for the AFM Church to collectively engage in welfare actions that will touch and improve the lives of people across all local communities. Our theme for the 2020 AFM Welfare Weekend is:

Get Involved and make a difference in the lives of vulnerable persons.

I want to encourage you to download the following resources:

 • Focus Areas for preaching a welfare-focussed sermon.
 • A PowerPoint Presentation to equip your leaders and members on how to practically implement Community Involvement (as a driver of the One AFM Game Plan).
 • A List of all AFM Welfare Institutions across provinces.
 • An Electronic Booklet for AFM Members (for an introduction to AFM Welfare).

These resources are available from the link below:

https://afm-ags.org/afm-welfare-weekend-2728-29-november-2020/

I am also including two video messages for your attention. Past. Barend Petersen (Chairperson of AFM Welfare) reminds us of Community Involvement and our role as church, while Ashley Theron (Acting CEO of AFM Welfare) shares practical ideas on how AFM Assemblies can make the most of their AFM Welfare Weekends.

Past. Barend Petersen (Be a BLESSING in your Community!)

Ashley Theron (Make the most of your AFM Welfare Weekend!)

May your Assembly have a meaningful and significant AFM Welfare Weekend!

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 20 November 2020

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te stuur per e-pos of om uit te druk):

20 NOV AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. AGS Welsynsnaweek: Laai Hulpbronne Af

https://afm-ags.org/afm-welfare-weekend-2728-29-november-2020/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AGS Mede-Kollega,

1. KENNISGEWING: AANLYN GBM REGISTRASIE

Vanweë die huidige grendeltydperk en beperkings, was dit nie moontlik om op 6-9 September 2020 voort te kon gaan met die Jaarlikse Konferensie en Algemene Besigheidsvergadering (GBM) nie. Die NLF (Nasionale Leierskap Forum) het besluit om hierdie byeenkoms te her-skeduleer afhangende van die toekomstige beperkings op byeenkomste. Spesifieke datums kan nie op hierdie stadium bevestig word nie, maar sal so spoedig moontlik deurgegee word. Afgevaardigdes is egter welkom om nou al te registreer.

Om te registreer, gebruik die skakel hieronder om die aanlyn registrasievorm te voltooi:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

Die byeenkoms sal nog steeds by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, aangebied word.

Die GBM is nou ook as ‘n byeenkoms onder die “Events”-afdeling van die AGS-webwerf gelaai vir toekomstige verwysing (gelys as die 2de byeenkoms/gebeurtenis op die bladsy):

https://afm-ags.org/category/events/

2. AGS WELSYNSNAWEEK: 27,28 & 29 NOVEMBER 

In verlede week se Nuusflits het ons ‘n beroep gedoen op alle AGS Gemeentes om deel te neem aan die AGS Welsynsnaweek (https://afm-ags.org/nuusflits-vrydag-13-november-2020/).

Die Welsynsnaweek bied ‘n geleentheid vir die Kerk om gesamentlik betrokke te raak by welsynsaksies wat die lewens van mense in plaaslike gemeenskappe sal raak en verbeter. Ons tema vir die AGS Welsynsnaweek van 2020 is:

Raak betrokke en maak ‘n verskil in die lewens van kwesbare persone.

Ek wil jou aanmoedig om die volgende hulpbronne af te laai:

 • Fokus Areas vir ‘n welsynsgerigte preek.
 • ‘n PowerPoint Aanbieding om jou leiers en lidmate prakties toe te rus om betrokke te raak by die plaaslike gemeenskap (as drywer van die One AFM Game Plan).
 • ‘n Lys van alle AGS-welsynsinstellings in provinsies.
 • ‘n Elektroniese Boekie vir AGS-lidmate (wat dien as inleiding tot die AGS Welsyn).

Hierdie hulpbronne is beskikbaar vanaf die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/afm-welfare-weekend-2728-29-november-2020/

Ek sluit ook twee video-boodskappe in vir jou aandag. Past. Barend Petersen (Voorsitter van AGS Welsyn) herinner ons aan gemeenskapsbetrokkenheid en die rol van die Kerk, terwyl Ashley Theron (Waarnemende Uitvoerende Hoof van AGS Welsyn) praktiese idees deel oor hoe AGS Gemeentes hul Welsynsnaweek ten volle kan benut.

Past. Barend Petersen (Be a BLESSING in your Community!)

Ashley Theron (Make the most of your AFM Welfare Weekend!)

Mag jou Gemeente ‘n betekenisvolle en belangrike AGS Welsynsnaweek hê!

Seëninge!

MG Mahlobo