Newsflash: Friday, 6 November 2020

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

6 NOV ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. Like and Follow the PCD Facebook-page for Regular Updates:

https://www.facebook.com/-pcd.afm

2. AFM Welfare R1-Campaign

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/ 

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf 

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf 

AFM Fellow-Colleague,

1. PRAYER REQUESTS

There are many crises and problems that are too heavy and difficult for us to overcome on our own. Even when we sometimes feel there is no hope, GOD is always prepared to help us. When God places His hands in ours there is no problem too big and no crisis too heavy that cannot be overcome with His help. Let us remind ourselves of Psalm 50:15: “Call on me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me.”

I would like to request you to pray for the following:

  • Pray for RAIN. While we had good winter rains in the Western-Cape, other areas in South Africa need more rain.
  • Pray for MATRICULANTS. With the final exams that started on Thursday 5 November, every matriculant in South Africa needs our prayers.
2. PCD UPDATE

We kindly request Pastors to send their PCD Registers directly to their PCD Regional Coordinators – and not to the PCD National Office. The PCD Regional Coordinators will then make sure that the details of the Pastor and Region are correctly filled out on the register. Pastors are reminded to add their points for the Regional Coordinators to verify the Pastor’s register.

For regular updates and communication regarding the PCD process make sure to Like and Follow the PCD Facebook-page:

https://www.facebook.com/pcd.afm

3. TRIBUTE TO DR. JAPIE LA POORTA

Dr. Japie La Poorta has been serving as a National Office Bearer of the AFM of SA from 1999 – present. We would like to use this opportunity to thank him for his dedicated leadership. In this Newsflash we take a closer look at his background and journey in the AFM.

For a detailed biography, kindly visit the following link on the AFM Website:

https://afm-ags.org/ourleaders/national-office-bearers/

Watch a short video that was recently shared on AFM Social Media Platforms:

If you would like to leave a comment for Dr. Japie, kindly use the comment section of the following Facebook post:

https://www.facebook.com/watch/?v=789543198560639

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 6 November 2020

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

6 NOV AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. Sluit gerus aan by die PCD Facebook-bladsy vir gereelde Kennisgewings:

https://www.facebook.com/pcd.afm

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

1. GEBEDSVERSOEKE

Daar is baie krisisse en probleme wat te swaar en moeilik is om op ons eie te oorkom. Selfs as ons soms voel dat daar geen hoop is nie, is GOD altyd bereid om ons te help. As God sy hande in joune plaas, is daar geen probleem te groot en geen krisis te swaar wat nie met Sy hulp oorkom kan word nie. Laat ons onsself herinner aan Psalm 50:15: “Roep My aan in die dag van benoudheid; Ek sal jou uithelp, en jy sal My eer.”

Ek wil jou versoek om asseblief vir die volgende te bid:

  • Bid vir REËN. Terwyl ons goeie winterreën in die Wes-Kaap gehad het, het ander gebiede in Suid-Afrika meer reën nodig.
  • Bid vir MATRIKULANTE. Met die eindeksamen wat Donderdag 5 November begin het, het elke matrikulant in Suid-Afrika ons gebede nodig.
2. PCD: KENNISGEWING

Ons versoek vriendelik dat Pastore hul PCD-registers direk aan hul PCD Streekskoördineerders sal stuur – en nie na die PCD Nasionale Kantoor nie. Die PCD Streekskoördineerders sal dan sorg dat die besonderhede van die Pastoor en die streek korrek in die register ingevul word. Pastore word daaraan herinner om hul punte vir die Streekskoördineerders by te voeg sodat elke Pastoor se register geverifieer kan word.

Vir gereelde opdaterings en kommunikasie rakende die PCD-proses, sluit gerus aan by die volgende Facebook-bladsy:

https://www.facebook.com/pcd.afm

3. ‘N HULDEBLYK AAN DR. JAPIE LA POORTA

Dr. Japie La Poorta dien vanaf 1999 as Nasionale Ampsdraer van die AGS van SA. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om hom te bedank vir sy toegewyde leierskap. In hierdie Nuusflits kyk ons ​​na sy agtergrond en spesiale mylpale in die AGS.

Besoek gerus die volgende skakel op die AGS-webwerf vir ‘n volledige biografie:

https://afm-ags.org/ourleaders/national-office-bearers/

As jy vir Dr. Japie ‘n boodskap wil los, gebruik die kommentaar gedeelte van die volgende Facebook-plasing:

https://www.facebook.com/watch/?v=789543198560639

Seën!

MG Mahlobo

 

Newsflash: Friday, 23 October 2020

Download the PDF-version here (e-mail and print-friendly):

AFM 23 OCT ENG NEWSFLASH

AFM Fellow-Colleague,

1. RENEWAL OF PASTORAL STATUS – URGENT 

According to the AFM Constitution, (Appendix 7.6 point 2.3.1 and 2.3.2) Pastors who have not renewed their pastoral status by 31 December 2020, would be “considered delinquent, however a grace period of 31 days shall apply.” – That implies that Pastors who have not renewed their status by 31 January 2021, “shall be considered to have lost their status” and in order to regain pastoral status they would have to apply for re-instatement.

My concern is that if we are to have a GBM (General Business Meeting) in February/March 2021, pastors who have not renewed their status, would not be able to register or vote at the GBM.

There might also be logistical challenges if Pastors wait with their status renewal until January 2021, as it will leave very little time for the administration to process the application in time for the GBM. (Kindly take note that the AFM National Office closes on 11 December 2020). Pastors should therefore apply for renewal as soon as possible or run the risk that they might not be able to register for the GBM.

Pastors who have not yet renewed their status should urgently contact their Regional Secretary / Administrator.

Dr. Henri Weideman

2. PASTORS APPRECIATION MONTH

Kindly take note of a special video message regarding the appreciation of our Pastors, their spouses and their children. This video is addressed to AFM Governing Body Members, Members and Assemblies and is available on all AFM social media platforms:

Facebook: https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Instagram: https://www.instagram.com/afmofsa/

YouTube: https://youtu.be/Lc0Rf0KcFmM

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 23 Oktober 2020

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

23 OKT AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. Omsendbrief, 22 September 2020 (Pastoor Waarderingsmaand – Punt Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

Mede-AGS Kollega,

1. DIE HERNUWING VAN PASTORALE STATUS – DRINGEND

Volgens die AGS Konstitusie, (Aanhangsel 7.6 punt 2.3.1 en 2.3.2), word Pastore wat nie hul pastorale status teen 31 Desember 2020 hernu het nie, “as nalatig beskou, maar ‘n grasietydperk van 31 dae is van toepassing”. – Dit impliseer dat Pastore wat nie hulle status teen 31 Januarie 2021 hernu het nie, hul pastorale status verloor, en dan aansoek moet doen om hul status te herstel.

My bekommernis is dat as ons GBM (Algemene Sakevergadering) moontlik in Februarie/Maart 2021  plaasvind, die Pastore wat dan nog nie hul status hernu het nie, dit moontlik nie betyds sal kan doen om te registreer vir die GBM nie.

Daar kan  logistieke uitdagings wees as Pastore met hul status hernuwing tot Januarie 2021 wag, want dit sal baie min tyd aan die administrasie gee om die aansoek betyds vir die GBM te verwerk. (Neem ook asseblief kennis dat die AGS Nasionale Kantoor op 11 Desember 2020 sluit.) Pastore moet dus so gou moontlik aansoek doen vir hernuwing of die risiko loop dat hulle nie vir die GBM kan registreer nie.

Pastore wat nog nie hul status hernu het nie, moet dringend met hul Streeksekretaris / Administrateur in kontak kom.

Dr. Henri Weideman

2. PASTOOR WAARDERINGSMAAND

Neem asseblief kennis van ‘n spesiale videoboodskap rakende die waardering van ons Pastore, hul eggenote en hulle kinders. Hierdie videoboodskap is gerig aan AGS Beheerliggame, Lidmate en Gemeentes. Die boodskap is beskikbaar op alle AGS sosiale media-platforms:

Facebook: https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Instagram: https://www.instagram.com/afmofsa/

YouTube: https://youtu.be/Lc0Rf0KcFmM

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 16 October 2020

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 16 OCT ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. Circular, 22 September 2020  (Pastor’s Appreciation – Point Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf 

2. AFM Welfare R1-Campaign

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/ 

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf 

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf 

AFM Fellow-Colleague,

1. NO TO MURDER!

In an AFM Statement dated 19 June 2020 (https://afm-ags.org/gender-based-violence-and-violence-against-children-friday-19-june-2020/), I touched on the issue of Gender-based violence and violence against children. In this article, I am deeply saddened by the realisation that this scourge continues to plague us.

Added to it, is the recent killing of farmers and farm workers. There is no acceptable argument that can be advanced on this horrendous crime which is perpetrated against those who are contributing to our food security. These killings are inhuman and diabolic and should be condemned by all peace-loving South Africans. We already have an unacceptably high murder rate in South Africa. While we understand that tempers are reaching a boiling point we are still appealing for restraint. We must vent our anger and frustrations in any legal manner without falling into the trap of being violent.

AFM SAYS NO TO ELIMINATION OF HUMAN LIFE IRRESPECTIVE OF RACE, GENDER, GENERATION, FAITH OR ANY CLASSIFICATION.

Our prayers are with all families whose loved ones have been murdered. We stand in solidarity with them in their bereavement. I am asking that we offer a moment of prayer for them during our services this coming Sunday. Let us also pray for God’s protection on our farm communities, women, and children. I will be requesting the coming National Leadership Forum (NLF) to consider appropriate action to be taken by the AFM on this matter.

2. HEALTHCARE SUNDAY: 18 OCTOBER 2020

Health Care Sunday (HCS) will be on 18 October 2020.  This day began in the United Kingdom in the 1990’s. From there it grew to be observed globally. It is observed on the third Sunday of October. Celebrating our caregivers is something close to God’s heart (Matthew 25:37-49). Our Lord Jesus demonstrated a special concern for the sick and lame (John 5:1-15). Many of the AFM members are part of the frontline workers in the health sector. Many of these health workers work under difficult conditions and are not immune from fatigue, anxiety, and stress.

We have seen the significant role played by health workers during the peak of the coronavirus pandemic this year. Many of them have succumbed to the virus in the line of duty. They continue to fulfil this vital task.

We all need to use health services at some point in our lives. This coming Sunday presents us with an opportunity to acknowledge, affirm and support the work done by congregation members and local community members who work in health and social care. These people include medical doctors, nurses, care assistants, social workers, social care workers, occupational therapists, hospital administrators, porters, cleaners, ward secretaries, laboratory staff, and people serving in many other roles.

Let us celebrate their work and give thanks to God for them. Let us offer prayers for the bereaved families of these workers. Kindly download the following resource for Healthcare Sunday:
https://afm-ags.org/category/media/

Blessings
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 16 Oktober 2020

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 16 OKT AFR NUUSBRIEF

HULPBRONNE:

1. Omsendbrief, 22 September 2020 (Pastoor Waarderingsmaand – Punt Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AGS Mede-Kollega,

1. NEE VIR MOORD!

In die AGS Verklaring van 19 Junie 2020 (https://afm-ags.org/gender-based-violence-and-violence-against-children-friday-19-june-2020/), het ek geraak aan die kwessie van geslagsgeweld en geweld teen kinders. In hierdie artikel is ek diep bedroef oor die besef dat hierdie plaag van geweld ons nog steeds teister.

Dit sluit die onlangse moord op boere en plaaswerkers in. Daar is geen aanvaarbare argument wat aangevoer kan word oor hierdie afskuwelike misdaad wat gepleeg word teen diegene wat bydra tot ons voedselsekerheid nie. Hierdie moorde is onmenslik en boosaardig, en moet deur alle vredeliewende Suid-Afrikaners veroordeel word. Ons het reeds ‘n onaanvaarbare hoë moordsyfer in Suid-Afrika.  Alhoewel ons verstaan ​​dat humeure ‘n kookpunt bereik, doen ons steeds ‘n beroep op selfbeheersing. Ons moet ons woede en frustrasies op enige wettige manier uitlaat – sonder om in die strik van geweldadigheid te val.

DIE AGS Sê NEE VIR DIE ELIMINERING VAN MENSLIKE LEWE – ONGEAG VAN RAS, GESLAG, GENERASIE, GELOOF OF ENIGE ANDER KLASSIFIKASIE.

Ons gebede is by alle gesinne wie se geliefdes vermoor is. Ons staan ​​in solidariteit met hulle in hul rou. Ek vra dat ons eerskomende Sondag ‘n oomblik van gebed aan hulle sal opdra. Laat ons ook bid vir God se beskerming op ons plaasgemeenskappe, vroue en kinders. Ek sal by die komende Nasionale Leierskapforum (NLF) ‘n versoek rig om te kyk hoe die AGS aksie kan neem ten opsigte van hierdie kwessie.

2. GESONDHEIDSDIENS: SONDAG, 18 Oktober 2020

Gesondheidssdiens Sondag is op 18 Oktober 2020. Hierdie dag het in die 1990’s in die Verenigde Koninkryk begin en gegroei tot ‘n wêreldwye instelling. Dit word op die derde Sondag van Oktober-maand gevier. Om gesondheidswerkers te eer lê na aan God se hart (Matteus 25: 37-49). Ons Here Jesus het besorgdheid oor die siekes en kreupeles getoon (Johannes 5: 1-15). Baie van ons AGS lidmate maak deel uit van die voorste linie in die gesondheidsektor. Baie van hierdie gesondheidswerkers werk onder moeilike omstandighede en is nie immuun teen moegheid, angs en spanning nie.

Ons sien die belangrike rol wat gesondheidswerkers gedurende die piek van die koronavirus-pandemie gespeel het. Baie van hulle het hul lewens verloor. Steeds hou hulle aan om hierdie belangrike taak te vervul.

 

Ons moet almal een of ander tyd in ons lewens van gesondheidsdienste gebruik maak. Die komende Sondag bied aan ons die geleentheid om lidmate en plaaslike gemeenskapslede wat in gesondheidsorg werk –  te erken, te waardeer en te ondersteun. Hierdie persone sluit in mediese dokters, verpleegsters, versorgingsassistente, maatskaplike werkers, maatskaplike sorgwerkers, arbeidsterapeute, hospitaaladministrateurs, portiers, skoonmakers, matrones, laboratoriumpersoneel en mense wat in baie ander rolle dien.

Kom ons vier hulle werk en dank God daarvoor. Laat ons ook bid vir die bedroefde gesinne van gesondheidswerkers wat hul lewens verloor het a.g.v. die koronavirus-pandemie. Laai gerus die volgende hulpbron af:
https://afm-ags.org/category/media/

Seën!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 9 October 2020

Download the PDF-version here:

AFM 9 OCT ENG Newsletter

RESOURCES

1. Circular, 22 September 2020  (Pastor’s Appreciation – Point Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf 

2. AFM Welfare R1-Campaign

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/ 

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf 

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf 

AFM Fellow-Colleague,

1. OCTOBER: PASTOR’S APPRECIATION MONTH

The General Secretary, Dr. Henri Weideman has issued an AFM Circular, dated 22 September 2020 to our Pastors, Local Assembly Secretaries, Regional Secretaries/Administrators and Secretaries of the Departments – on the appreciation of our Pastors, spouses and children.

I am writing on behalf of the broader AFM to you all, to express our deepest appreciation and gratitude for your ministry in the AFM of SA and beyond. We have just weathered the wave of the novel coronavirus pandemic. We have been through stringent national lockdown rules. The way we do ministry was disrupted and our church finances took a knock. Through it all you kept your ministry posts firmly and faithfully. We are not out of the woods yet. Coronavirus is still with us. I am requesting that we also remember and stand in solidarity with the widows, the widowers and the dependents of our colleagues who succumbed to the pandemic. This would mitigate the pain of their loss.

Allow me to also thank you for your prayer and moral support you have demonstrated to me, my spouse and, also the National Office Bearers – including the entire National Office staff. My prayer is that God, who has called you, will continue to sustain and strengthen you. May you enjoy good health and may all go well with you and your family – even as your soul is getting along well (3 John 2).

2. AFM CALENDAR 2021

Kindly note that an additional date to the AFM Calendar was added:

Female Pastor’s Forum on  2nd May 2021

To download the updated AFM Calendar, kindly click below:

https://afm-ags.org/category/media/

3. AFM WELFARE: VACANCY

Kindly take note of a vacancy for a Registered Nurse at the Touwsrivier AGS Ouetehuis.

Vacancy: Registered Nurse

REQUIREMENTS:

* Proof of 2020 Registration with South African Nursing Council.

* Management & Geriatric experience.

* Must be willing to relocate to Touwsriver.

* Must be able to speak Afrikaans.

Send CV to: [email protected]

Closing Date: 16 October 2020

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 9 Oktober 2020

Laai die PDF-Weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 9 OKT AFR Newsletter

HULPBRONNE:

1. Omsendbrief, 22 September 2020 (Pastoor Waarderingsmaand – Punt Nr.3)

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/Circular-to-pastors-Regions-22-September-2020.pdf

2. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AGS Mede-Kollega,

1. OKTOBER: PASTOOR WAARDERINGSMAAND

Die Algemene Sekretaris, Dr. Henri Weideman, het ‘n AGS Omsendbrief uitgereik op 22 September 2020 aan Pastore en Sekretarisse van plaaslike Gemeentes, Streeksekretarisse/Administrateurs en Sekretarisse van Departemente – rakende die waardering van ons Pastore, hul eggenote en kinders.

Ek skryf namens die groter AGS aan jou om ons innige waardering en dankbaarheid te betoon vir jou volgehoue bediening in die AGS van SA.  Ons het die koronavirus-pandemie deurstaan. Ons het streng nasionale inperkingsregulasies deurgemaak. Die manier waarop ons bedien is ontwrig en ons finansies het ‘n knou gekry. Deur alles het jy jou bedieningspos stewig en getrou in plek gehou. Ons is nog steeds nie uit gevaar nie. Die koronavirus is nog steeds met ons. Ek vra dat ons ook die  weduwees, die wewenaars en die afhanklikes van ons kollegas wat as gevolg van die pandemie oorlede is, ook onthou en bystaan.  Dit sal die pyn van hul verlies versag.

Ek wil jou graag bedank vir jou gebede en morele ondersteuning wat jy aan my, my eggenoot en ook die Nasionale Ampsdraers getoon het – insluitende die personeel van die AGS Nasionale Kantoor. My gebed is dat God wat jou geroep het, jou sal onderhou en versterk. Mag jy goeie gesondheid geniet en mag dit met jou en jou gesin goed gaan, soos dit geestelik met jou goed gaan (3 Johannes 2).

2. AGS KALENDER 2021

Let daarop dat ‘n addisionele datum by die AGS-kalender bygevoeg is:

Female Pastor’s Forum  2de Mei 2021

Klik hieronder om die opgedateerde AGS-kalender af te laai:

https://afm-ags.org/category/media/

3. AGS WELSYN: VAKATURE

Neem asseblief kennis van ‘n vakature vir ‘n Geregistreerde Verpleegkundige.

AGS Ouetehuis

Vakature: Geregistreerde Verpleegkundige

VEREISTES:

*Bewys van 2020 Registrasie met Suid Afrikaanse Verplegingsraad.

*Bestuur en Geriatriese Ervaring.

*Moet bereid wees om na Touwsrivier te verhuis.

*Moet Afrikaans-magtig wees.

Stuur CV na: [email protected]

Sluitingsdatum: 16 Oktober 2020 

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 2 October 2020

Download the PDF-Version here (e-mail and printer-friendly):

AFM 2 OCT ENG Newsletter

RESOURCES

1. AFM Welfare R1-Campaign

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/ 

2. Pastoral Letter: 3rd Quarter

https://afm-ags.org/afm-pastoral-letter-3rd-quarter-2020/ 

3. The 2020 NOB Empowerment Visits Material

https://afm-ags.org/category/events/

4. The 2021 AFM Calendar 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/08/AFM-Calender-2021-2.pdf-FINAL-28.08.2020.pdf

Fellow-Colleague,

As it is written in 1 Thessalonians 5:11, let us keep encouraging each other in challenging times. I am still praying for you, your family and your congregation. Continue to be a faithful servant of the Lord: “God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them.” – Hebrews 6:10.

1. AFM WELFARE: ANNUAL GENERAL MEETING 2020

The Welfare Department of the church held their first-ever virtual AGM (Annual General Meeting) on Wednesday, 30 September 2020. More than 65 different electronic devices checked in to be part of this historic meeting. The meeting was hosted at the AFM National Offices in Centurion, Pretoria. A variety of AFM Welfare delegates attended the meeting, including representatives of Old Age Homes, Retirement Villages, Child and Youth Care Centres, Foster Homes, Affiliates, other NPO’s as well as representatives and NLF (National Leadership Forum) members from various AFM Regions and Networks. It was indeed a meaningful moment in time.

Community Involvement is one of the 5 drivers of our One AFM Game Plan. South African communities are suffering from various challenges including poverty, high unemployment, low income, family breakdown, poor standards of education, AIDS, violence against women and children, drug use and abuse and inequality. AFM Assemblies are encouraged to get involved with the social problems and challenges of their local communities and implement social actions that will bring positive change to the people in their communities.

The church is ideally positioned to bring change in the lives of people in various communities across South Africa. Our Welfare Department has the tools, knowledge and programmes to support AFM Assemblies on the practical implementation of the Community Involvement driver. I want to encourage you to download the AFM Welfare’s Annual Report here:
https://afm-ags.org/category/media/

Kindly note that the Financial Report is also available (on request) from Acting CEO, Ashley Theron:
[email protected]

2. AFM WELFARE: R1 PER MONTH PER WILLING AFM MEMBER

I would like to remind you of the AFM Welfare’s humble request for at least a R1 per month gift from willing AFM members. This request was included in the AFM Circular dated 17 August 2020:

https://afm-ags.org/newsflash-friday-21-august-2020-resources/

As part of the request, AFM Welfare promised to make a “toolkit” available that will equip Pastors to communicate with their members about the request. This “toolkit” is now available and can be downloaded from the following link:

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. MIL NOTICE (Ministry Integrated Learning

Kindly take note that the October MIL Workshops are postponed to 9-11 November in Pretoria, and 16-18 November in Amanzimtoti. We will not be able to accommodate the mentors of MIL candidates, as well as pastors attending for PCD purposes. Thus, only current registered MIL participants will be able to attend (this includes candidates part of the Resolution 818). For any inquiries, please contact the National MIL Coordinator, Dr. Christo van den Berg at 082 086 6269.

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 2 Oktober 2020

Laai die PDF-Weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 2 OKT AFR Newsflash 

HULPBRONNE:

1. AGS Welsyn R1-Veldtog

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/ 

2. Pastorale Brief: 3de Kwartaal

https://afm-ags.org/pastorale-brief-3de-kwartaal-2020/ 

3. Die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke Materiaal

https://afm-ags.org/category/events/

4. Die 2021 AGS-Kalender 

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/08/AFM-Calender-2021-2.pdf-FINAL-28.08.2020.pdf

Mede-Kollega,

Soos daar in 1 Tessalonisense 5:11 staan, laat ons mekaar aanhou bemoedig in moeilike tye. Ek bid nog steeds vir jou, jou gesin en gemeente. Hou aan om ‘n getroue dienaar van die Here te wees: “God is nie onregverdig nie. Hy sal nie vergeet hoe hard julle vir Hom gewerk het nie: hoe julle julle liefde vir Hom betuig het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en dit nog steeds doen nie.” – Hebreërs 6:10.


1. AGS WELSYN: ALGEMENE JAARVERGADERING 2020

Die Welsyns Departement van die kerk het hul eerste virtuele Algemene Jaarvergadering op Woensdag, 30 September 2020 gehou. Meer as 65 verskillende elektroniese toestelle het ingeskakel  by hierdie historiese vergadering. Die vergadering was aangebied by die AGS Nasionale Kantoor in Centurion, Pretoria. Verskeie afgevaardigdes van AGS Welsyn het die vergadering bygewoon, waaronder verteenwoordigers was van Ouetehuise, Aftreeoorde, Kinder- en Jeugsorgsentrums, Pleeghuise, Affiliate en ander nie-winsgewende organisasies. Verteenwoordigers en lede van die NLF (Nasionale Leierskapsforum) uit verskillende AGS-streke en netwerke was ook teenwoordig. Dit was inderdaad ‘n betekenisvolle oomblik in die tyd.

Gemeenskapsbetrokkenheid is een van die vyf drywers van ons One AFM Game Plan. Suid-Afrikaanse gemeenskappe ly onder verskillende uitdagings: armoede, hoë werkloosheid, lae inkomste, gesinsverbrokkeling, swak standaard van onderwys, VIGS, geweld teen vroue en kinders, dwelmgebruik en -misbruik en ongelykheid. AGS Gemeentes word aangemoedig om betrokke te raak by die sosiale probleme en uitdagings van hul plaaslike gemeenskappe. Maatskaplike aksies moet geimplementeer word sodat mense positiewe verandering ervaar.

Die kerk is ideaal geposisioneer om verandering in die lewens van mense in verskillende gemeenskappe regoor Suid-Afrika te bring. Ons Welsynsafdeling het die praktiese kennis en programme om AGS Gemeentes te ondersteun in die implementering van hierdie spesifieke drywer – Gemeenskapsbetrokkenheid.

Ek wil jou aanmoedig om die AGS Welsyn se jaarverslag hier af te laai:
https://afm-ags.org/category/media/

Neem kennis dat die Finansiële Verslag (op versoek) ook beskikbaar is by die Waarnemende Uitvoerende Hoof, Ashley Theron:
[email protected]

2. AGS-WELSYN: R1 PER MAAND PER GEWILLIGE LIDMAAT

Ek wil jou graag herinner aan die nederige versoek van die AGS Welsyn vir ‘n donasie (van minstens of meer as) R1 per maand van gewillige AGS lidmate. Hierdie versoek was ingesluit in die AGS-Omsendbrief van 17 Augustus 2020:

https://afm-ags.org/newsflash-friday-21-august-2020-resources/

As deel van die versoek het AGS Welsyn belowe om ‘n hulpbronne beskikbaar te stel wat Pastore sal toerus om met hul lidmate oor die versoek te kommunikeer. Hierdie hulpbronne is nou beskikbaar en kan afgelaai word by die volgende skakel:

https://afm-ags.org/newsflash-friday-4-september-resources/

3. MIL KENNISGEWING (“Ministry Integrated Learning”)

Let daarop dat die MIL Werkswinkels van Oktober uitgestel word tot 9-11 November in Pretoria en 16-18 November in Amanzimtoti. Ons kan ongelukkig nie die mentors van MIL-kandidate, sowel as Pastore wat vir PCD-doeleindes bywoon, akkommodeer nie. Dus, slegs huidige geregistreerde MIL-kandidate sal dit kan bywoon (dit sluit kandidate wat deel is van Resolusie 818 in). Vir enige navrae, kontak die Nasionale MIL koördineerder, Dr. Christo van den Berg, by 082 086 6269.

Seëninge!

MG Mahlobo