Newsflash: Friday, 7 October 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

 AFM Newsflash: Friday, 7 October 2022

OCTOBER

RESOURCES

Pastoral Letter: 3rd Quarter 2022 (New!)
https://afm-ags.org/pastoral-letter-3rd-quarter-2022/

AFM of SA National Calendar 2023
https://afm-ags.org/category/media/

October Month: Pastor’s Appreciation Month (Circular)
https://afm-ags.org/category/media/

Dear Colleague,

1. LEADING IN TURBULENT TIMES

We are living in times of unprecedented and worldwide volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. The so-called VUCA world. We see an accelerating rate of change in technology, the values and norms of people and even in the climate. Life in general is becoming less and less predictable and many people are experiencing increasing levels of anxiety because of this.

It seems that nothing in life is simple anymore. Everything is multifaceted and becoming more and more complex. Coupled with this is the strong potential for misinterpretation of people’s words, actions and intentions. Difficult times call for leadership. When everything is easily manageable and going smoothly one can appoint managers to oversee it, but turbulent times need clear and strong leadership. That is what we are called for in the current time frame.

Turbulent Times are not Something New
It is not the first time that God’s people are experiencing difficult times. Nearly everything in the Bible reflects a context of uncertainty: Creation, the journey to the Promised land; the birth and life of Jesus; the establishment and growth of the Church; the prophecies about the end-times.

It is interesting to note that times of great uncertainty are times of enormous opportunity and have always been the times of God’s greatest activity. God intervenes and does miracles during turbulent and uncertain times. The ups and downs of history also create great opportunities for spiritual leaders to step into the gap. Now is the time for us as Pastors and leaders “…to be rooted in a permanent, intimate relationship with the incarnate Word, Jesus, …. to find there the source for our words, advice, and guidance (to others).” Henri Nouwen, “In the name of Jesus.” 1989, pg. 45.

We need to be honest and authentic and admit that we do not have all the answers to the difficulties that our communities and people are experiencing. We need to model how we rely on God’s Word and the Holy Spirit for daily guidance and Wisdom. We need to be strong in our resolve to stay true to our calling and purpose as believers and as spiritual leaders.

We might be uncertain about the future, but we should never be unclear about what we are called to do. We must give an account of the Hope that lives within us and provide clarity on the purpose of life for the church and every individual believer. God has called us to make people disciples of Jesus (Matthew 28:19) – If what we do, does not lead our people to that, what are we busy with?

2. INTEGRITY AS A LIFESTYLE

The motivational speaker and author Zig Ziglar said: “Ability can take you to the top, but it takes character to keep your there.”  One of the foundational character traits that set leaders apart from others is integrity. It becomes a part of who the leader is. It is in place and on display 24 hours a day and seven days a week.

A Personal Decision
Adopting a lifestyle of integrity starts with a deep and personal decision. You don’t live honestly and authentically by chance or accident, you do so by intention. In the book of Daniel, it is evident that Daniel intentionally decided to live with integrity and holiness.

When integrity becomes a critical substance of your DNA, it is etched into your daily life and instils in you the resolve to stand by your word and your beliefs under all circumstances. A person with integrity stands for what is right, even in the face of tremendous hardship, temptation or pressure to succumb to corruption. To restore integrity in our communities and society at large, we first and most importantly, need to place a higher value on integrity in our own lives.

Some of us grew up with or were exposed to poor examples of integrity and are subsequently prone to compromise our values. We however always have a choice to change and do the right thing. This is an individual decision we must all make continuously.

We cannot leave our integrity at the office when we go home after work. Likewise, we should not leave our integrity at home and come to work and play computer games, text with our friends, take long lunches, never really get any work done, and collect a paycheck. Someone is always watching and listening. As leaders, we should operate from the assumption that everything we do or say in private, will become public knowledge.

Stand Up for What is Right
Many times, we feel that little “nudge” in our stomach when we become aware of someone doing something they shouldn’t. Often, this “nudge” is overshadowed by our fear of speaking up or of a potential backlash. This is a vital part of having integrity, although it is usually the most difficult part to put into practice. Make a daily rededication to a lifestyle of integrity and experience the fruit of God’s blessing and the favour of people in your life.

3. PASTORS APPRECIATION MONTH: OCTOBER

As a church, we have established a tradition over the last couple of years to especially focus on appreciating our Pastors, their spouses and children during the month of October. In this regard a Circular was sent to Regions, Networks and Departments and can be downloaded from the link below:
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

4. AFM OF SA CALENDAR 2023

To download the 2023 AFM of SA Calendar, kindly visit the AF of SA website:
https://afm-ags.org/category/media/

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 7 Oktober 2022

Laai die Nuusflits hier af in PDF-formaat:

AGS Nuusflits: Vrydag, 7 Oktober 2022

OKTOBER

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2022 (Nuut!)
https://afm-ags.org/pastorale-brief-3de-kwartaal-2022/

AGS van SA Nasionale Kalender 2023
https://afm-ags.org/category/media/

Oktober: Pastore Waarderingsmaand
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

AGS Kollega,

1. LEIERSKAP IN ONSTUIMIGE TYE

Ons leef in tye van ongekende en wêreldwye wisselvalligheid, onsekerheid, kompleksiteit en dubbelsinnigheid. Die sogenaamde “VUCA” wêreld. Ons sien ‘n versnellende tempo van verandering, in tegnologie, die waardes en norme van mense en selfs veranderinge in die klimaat. Die lewe in die algemeen word al hoe minder voorspelbaar en baie mense ervaar toenemende vlakke van angs as gevolg hiervan.

Dit lyk asof niks in die lewe meer eenvoudig is nie.  Alles is veelkantig en word al hoe meer kompleks. Daarmee saam is daar sterk potensiaal vir verkeerde interpretasie van mense se woorde, optrede en bedoelings. Moeilike tye vra leierskap. Wanneer alles maklik hanteerbaar is en vlot verloop, kan ‘n mens bestuurders aanstel om toesig daaroor te hou, maar onstuimige tye het duidelike en sterk leierskap nodig. Dit is waarvoor ons geroep word in die huidige tydsraamwerk.

Onstuimige Tye Is Nie Iets Nuuts Nie
Dit is nie die eerste keer dat God se mense moeilike tye beleef nie. Byna alles in die Bybel weerspieël ‘n konteks van onsekerheid: Die skepping, die reis na die beloofde land;  die geboorte en lewe van Jesus;  die vestiging en groei van die Kerk;  die voorspellings oor die eindtyd.

Dit is interessant om daarop te let dat tye van groot onsekerheid, tye van enorme geleenthede is en nog altyd die tye van God se grootste aktiwiteit was. God gryp in en doen wonderwerke in onstuimige en onseker tye. Die wel en wee van die geskiedenis skep ook groot geleenthede vir geestelike leiers om in die gaping in te stap. Dit is nou die tyd vir ons as pastore en leiers “…om gewortel te wees in ‘n permanente, intieme verhouding met die vleesgeworde Woord, Jesus….om daar die bron vir ons woorde, raad en leiding (aan ander) te vind.” Henri Nouwen, “In the name of Jesus.” 1989, pg. 45.

Ons moet eerlik en outentiek wees en erken dat ons nie al die antwoorde het vir die probleme wat ons gemeenskappe en mense ervaar nie. Ons moet modelleer hoe ons op God se Woord en die Heilige Gees vertrou vir daaglikse leiding en wysheid. Ons moet sterk wees in ons voorneme om getrou te bly aan ons roeping en doel as gelowiges en as geestelike leiers.

Ons is dalk onseker oor die toekoms, maar ons moet nooit onduidelik wees oor wat ons geroep is om te doen nie. Vir die kerk en elke individuele gelowige moet ons rekenskap gee van die Hoop wat in ons woon en duidelikheid oor die doel van die lewe. God het ons geroep om mense dissipels van Jesus te maak. (Matt28:19) – As dit ons nie ons mense lei om dit te doen nie, waarmee is ons besig?

2. INTEGRITEIT IS ‘N LEWENSWYSE

Die motiveringspreker en skrywer Zig Ziglar het gesê: “Ability can take you to the top, but it takes character to keep your there.” Een van die grondliggende karaktertrekke wat besondere leiers van ander onderskei, is integriteit. Dit word deel van wie die leier is. Dit is in plek en 24 uur per dag en sewe dae per week vir almal sigbaar.

‘n Persoonlike Besluit
Die aanvaarding van ‘n lewenstyl van integriteit begin met ‘n diep en persoonlike besluit. Jy leef nie per ongeluk eerlik en opreg nie, jy doen dit met opset. In die boek Daniël is dit duidelik dat Daniël doelbewus besluit het om in integriteit en heiligheid te leef.

Wanneer integriteit ‘n kritiese substansie van jou DNS word, word dit in jou daaglikse lewe ingeëts en vestig dit by jou die vasberadenheid om onder alle omstandighede by jou woord en jou oortuigings te staan. ‘n Persoon met integriteit staan vir wat reg is, selfs te midde van geweldige swaarkry, versoeking of druk om voor korrupsie te swig. Om integriteit in ons gemeenskappe en die breë samelewing te herstel, moet ons ‘n hoër waarde op integriteit in ons eie lewens plaas.

Sommige van ons het groot geword met, of is blootgestel aan, swak voorbeelde van integriteit en is dan geneig om ons waardes maklik te versaak. Ons  het egter altyd ‘n keuse om te verander en die regte ding te doen. Dit is ‘n individuele besluit wat ons almal voortdurend moet neem.

Ons kan nie ons integriteit by die kantoor los wanneer ons ná werk huis toe gaan nie. Net so moet ons nie ons integriteit by die huis los en werk toe kom en rekenaarspeletjies speel, met ons vriende op sosiale media gesels, lang middagetes neem, nooit regtig werk gedoen kry nie en dan ‘n salaristjek verwag nie. Iemand kyk en luister altyd. As leiers moet ons werk vanuit die veronderstelling dat alles wat ons in privaatheid doen of sê, openbare kennis sal word.

Staan Op Vir Wat Reg Is
Baie keer voel ons daardie klein “nudge” in ons binneste wanneer ons bewus word van iemand wat iets doen wat hulle nie moet nie. Dikwels word hierdie gewaarwording oorskadu deur ons vrees om te praat of vir ‘n moontlike teenreaksie. Dit is ‘n belangrike deel van integriteit, alhoewel dit gewoonlik die moeilikste deel is om in die praktyk toe te pas. Maak ‘n daaglikse hertoewyding aan ‘n lewenstyl van integriteit en ervaar die vrug van God se seën en die guns van mense in jou lewe.

3. OKTOBER: PASTORE WAARDERINGSMAAND

As kerk het ons oor die laaste paar jaar ‘n tradisie gevestig om veral te fokus op die waardering van ons Pastore, hul gades en kinders gedurende Oktober maand. In hierdie verband is ‘n Omsendbrief aan Streke, Netwerke en Departemente gestuur en kan afgelaai word vanaf die onderstaande skakel:
https://afm-ags.org/pastors-appreciation-october-2022/

4. AGS VAN SA NASIONALE KALENDER 2023

Die AGS van SA Nasionale Kalender vir 2023 is nou beskikbaar vanaf die AGS webblad – gebruik gerus die onderstaande skakel om die kalender af te laai:
https://afm-ags.org/category/media/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 9 September 2022

Download the PDF version below (e-mail & printer friendly):

Newsflash: Friday, 9 September 2022

SEPTEMBER

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. 2022 GBM & CONFERENCE: PCD WORKSHOPS

We are excited to announce the speakers and topics for this year’s PCD (Pastoral Continuous Development) workshops. Attending both PCD workshops can earn Pastors 5 PCD points. Both PCD workshops will be presented free of charge at 11h30–13h00 and repeated at 14h30-16h00 so that Pastors and delegates can attend both.

PCD Workshop 1:
Past. George Mahlobo – Leadership Lessons I have Learned.

Past. George Mahlobo served as General Secretary of the AFM of SA for 28 years and President of the same for five years. He is the current AFM International President. In his PCD session, he will be highlighting some of the leadership principles from his own experience, such as the importance of ubuntu and building good relationships.

PCD Workshop 2:
Dr Johan Serfontein – The much-needed Language of Lament in our Spirituality and Liturgy.
Covid showed us many things. Among them was the fact that the church, in general, and us as believers do not have a liturgy that can help people to mourn the many things lost during this pandemic. As Pentecostals, we emphasise praise and worship and liturgy that celebrates victories. The Bible has a language that can help us to process the things lost; THE LANGUAGE OF LAMENT. Lament takes us to God, opens up a conversation with Him, invites us into prayer and eventually turns mourning into dancing.

2. 2022 GBM & CONFERENCE: AN INVITATION TO REGISTER

Registrations Close: Monday, 12 September 2022 @ 12h00
 No on-site Registrations will be allowed at the GBM

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process allows for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration. The theme of the GBM and Conference is “Trusting God” according to Proverbs 3:5-6 (NIV): “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.”
Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

a. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)

b. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)

c. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)

d. Accommodation Options (Annexure D)

e. The Conference & PCD Programme (Annexure E)

ONLINE REGISTRATION – Preferred Method

The Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct:

Kindly note:

  • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
  • Please check your Junk/Spam folder.
  • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
  • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify. All registrations should be verified by 9 September.

OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted 

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) and send it back to: frans@afm-ags.org.

3. NATIONAL CHILDREN’S MINISTRY (NCM) GBM: AN INVITATION TO REGISTER

Kindly take note of the National Children’s Ministry GBM invitation:

WOORD EN LEWE, BOKSBURG

4. AFM WELFARE AGM: AN INVITATION TO REGISTER

Notice is hereby given of changes to the time and venue of the Annual General Meeting (AGM) of the National Welfare Council to be held on Monday, 19 September 2022. The meeting will still be taking place virtually and in person. If you have already registered and the time and venue still suit you, you do not need to register again.

Due to a challenge with the availability of venues and time constraints, the meeting will now be starting at 11h00 and it will be taking place at:

AGS Nuwe Lewe Van Dykpark

(3.9 km from Woord & Lewe, Boksburg)

47 Mimosa Street

Van Dykpark, Boksburg

Location: https://maps.app.goo.gl/4ck8byfuwMHoea729?g_st=iw

Tel: 011 915 8835

Please accept our apologies for any inconvenience caused and your understanding is appreciated.

Click on the link below to download the Notice and Registration Form:
https://afm-ags.org/category/events/

Warm Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 9 September 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te stuur per e-pos of uit te druk):

Nuusflits: Vrydag, 9 September 2022

SEPTEMBER

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. 2022 GBM & KONFERENSIE: PCD WERKSWINKELS

Ons is opgewonde om die sprekers en onderwerpe vir vanjaar se PCD (Pastoral Continuous Development) werkswinkels aan te kondig. Bywoning van beide PCD-werkswinkels is gelykstaande aan 5 PCD-punte. Beide PCD-werkswinkels sal gratis aangebied word vanaf 11h30-13h00 en weer herhaal word vanaf 14h30-16h00 sodat Pastore en afgevaardigdes beide werkswinkels kan bywoon.

PCD Werkswinkel 1:
Past. George Mahlobo – Leierskaplesse wat Ek Geleer het.

Past. George Mahlobo het vir 28 jaar as Hoofsekretaris van die AGS van SA gedien en vir vyf jaar as President. Hy is die huidige AGS Internasionale President. In sy PCD-sessie deel en beklemtoon hy sommige van die leierskapbeginsels uit sy eie ervaring – soos die belangrikheid van ubuntu en die bou van goeie verhoudings.

PCD Werkswinkel 2: Dr Johan Serfontein – Die broodnodige Klaagtaal in ons Spiritualiteit en Liturgie.
Die Covid-tyd het ons baie dinge gewys. Een van hierdie dinge is die feit dat die kerk in die algemeen en ons as gelowiges, nie ‘n liturgie het wat mense kan help om te rou oor die dinge wat hulle tydens die pandemie verloor het nie. As Pinkster gelowiges beklemtoon ons lofprysing en aanbidding en ‘n liturgie wat oorwinnings vier. Die Bybel het ‘n taal wat ons kan help om die dinge wat verlore is, te verwerk; ‘n KLAAGTAAL. Dit bring ons nader aan God en open ‘n gesprek met Hom. Dit nooi ons in gebed en verander uiteindelik ons rou in dans.

2. 2022 GBM & KONFERENSIE: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Registrasies Sluit: Maandag, 12 September @ 12h00
Geen Registrasies sal toegelaat word by die GBM nie.

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies. Die tema van die Konferensie is “Trusting God” en is gebaseer op Spreuke 3:5-6 (NLV): “Vertrou op die HERE met alles wat jy het. Moenie staatmaak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys.”
Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:

https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie

b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)

d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)

e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)

f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin – maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is:

www.afm-gbm.co.za
Gebruikersnaam: Afm
Wagwoord: Ags12345%

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar

Laai die registrasievorm hieronder af en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org: https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is. Voltooi asseblief die aangehegte vorm (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) en stuur terug na: frans@afm-ags.org.

3. NASIONALE KINDERBEDIENING GBM: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Neem asseblief kennis van die onderstaande uitnodiging:

WOORD EN LEWE, BOKSBURG

4. AGS WELSYN AGM: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Hiermee word kennis gegee van veranderinge aan die tyd en plek van die Algemene Jaarvergadering (AJV) van die Nasionale Welsynsraad wat op Maandag, 19 September 2022 gehou sal word. Die vergadering sal steeds virtueel en in-persoon plaasvind. As jy reeds geregistreer het en die tyd en plek pas jou nog, hoef jy nie weer te registreer nie.

Weens ‘n uitdaging met die beskikbaarheid van lokale en tydbeperkings sal die vergadering nou om 11h00 begin en dit sal plaasvind by:

AGS Nuwe Lewe Van Dykpark

(3.9 km vanaf Woord & Lewe, Boksburg)

Mimosastraat 47

Van Dykpark, Boksburg

Location: https://maps.app.goo.gl/4ck8byfuwMHoea729?g_st=iw

Tel: 011 915 8835

Ons vra om verskoning vir enige moontlike ongerief en waardeer jou begrip en ondersteuning.

 

Gebruik die onderstaande skakel om die nodige dokumentasie af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 26 August 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 26 August 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. TRIENNIAL CONFERENCE & COUNCIL OF AFMI: HIGHLIGHTS

The 9th AFM International (AFMI) Triennial Council and Conference started on the 22nd of August and continues until the 28th of August 2022.  The AFMI currently exists in 28 countries around the world. A 29th planting is currently underway in Papua New Guinea.

The conference deliberated round the theme: “Called to the Missional Frontline in a Turbulent World” and unpacked issues like Evangelism and Discipleship in a changing world, as well as Social Justice, the discipling of Generation Y and Z, being Church in a changing and hostile environment and reaching out to the poor and wounded.

The Council took decisions on the creation of a resource centre to assist developing Churches around the world, as well as on Church planting leadership development and the empowerment of national Churches around issues of governance. Member Churches were also encouraged to reach out to ecumenical partners in their respective countries and to work together where possible, with other Live-giving Churches.

The AFM International Council also elected the following Office Bearers to lead the AFMI for the next three years: President: Pastor George Mahlobo (SA); Deputy President: Pastor Jobe Koosimile (Botswana); Secretary General: Dr Henri Weideman (SA) and Treasurer General: Pastor Josh Chigorimbo (UK).

On Tuesday night delegates were treated to a dinner of traditional Botswana food under a starry sky and a display representing a traditional Botswana meeting place around a log fire. The Conference continues until Sunday 28 August 2022.


2. 2022 GBM & CONFERENCE: AN INVITATION TO REGISTER

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process will allow for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration. The theme of the GBM and Conference is “Trusting God” according to  Proverbs 3:5-6 (NIV): “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, and He will  make your paths straight.”

Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)
  2. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  4. Accommodation Options (Annexure D)
  5. The Conference & PCD Programme (Annexure E)
ONLINE REGISTRATION – Preferred Method

The Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct:

www.afm-gbm.co.za

Kindly note:

 • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
 • Please check your Junk/Spam folder.
 • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
 • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify.

OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted

Download the Offline Registration form below and send it back to afmgbm2022@afm-ags.org:

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) and send it back to frans@afm-ags.org.

3. NATIONAL CHILDREN’S MINISTRY (NCM) GBM: AN INVITATION TO REGISTER

Kindly take note of the National Children’s Ministry GBM invitation:

WOORD EN LEWE, BOKSBURG

4. AFM WELFARE AGM: AN INVITATION TO REGISTER

Kindly take note of the AFM Welfare AGM invitation:

Click on the link below to download the Notice and Registration Form:
https://afm-ags.org/category/events/

Warm Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 26 Augustus 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 26 Augustus 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. DIE AGSI DRIEJAARLIKSE RAAD EN KONFERENSIE: HOOGTEPUNTE

Die 9de AGS Internasionaal (AGSI) se driejaarlikse Konferensie en algemene vergadering het op die 22ste Augustus begin en duur voort tot die 28ste Augustus 2022. Die AGSI bestaan tans in 28 lande regoor die wêreld. ‘n 29ste planting word tans in Papoea-Nieu-Guinee gevestig.

Die konferensie tema is: “Called to the Missional Frontline in a Turbulent World” en kwessies soos Evangelisasie en Dissipelskap in ‘n veranderende wêreld, sowel as Sosiale Geregtigheid, die maak van dissipels van Jesus onder Generasie Y en Z, kerkwees in ‘n veranderende en vyandige omgewing en uitreiking na die armes en gewondes is bespreek

Die Raad het besluite geneem oor die skepping van ‘n hulpbronsentrum om ontwikkelende Kerke regoor die wêreld by te staan, asook oor Kerkplantings, leierskapsontwikkeling en die bemagtiging van nasionale Kerke rondom kwessies van bestuur. Lidkerke is ook aangemoedig om uit te reik na ekumeniese vennote in hul onderskeie lande en om waar moontlik saam te werk met ander  Lewegewende kerke.

Die AGS Internasionale algemene vergadering het ook die volgende Ampsdraers verkies om die AFMI vir die volgende drie jaar te lei: President: Pastoor George Mahlobo (SA); Adjunkpresident: Pastoor Jobe Koosimile (Botswana); Sekretaris-generaal: Dr Henri Weideman (SA) en Tesourier-generaal: Pastoor Josh Chigorimbo (VK).

Afgevaardigdes is Dinsdagaand getrakteer met ‘n ete van tradisionele Botswana-kos onder ‘n sterrehemel en ‘n voorstelling van ‘n tradisionele Botswana-vergaderplek rondom ‘n houtvuur. Die konferensie duur tot Sondag 28 Augustus 2022.


2. 2022 GBM & KONFERENSIE: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies. Die tema van die Konferensie is “Trusting God” en is gebaseer op Spreuke 3:5-6 (NLV): “Vertrou op die HERE met alles wat jy het. Moenie staatmaak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys.”

Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin –  maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is:

www.afm-gbm.co.za
Gebruikersnaam: Afm
Wagwoord: Ags12345%

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar

Laai die registrasievorm hieronder af en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org:

https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is.

Voltooi asseblief die aangehegte vorm (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) en stuur terug na: frans@afm-ags.org.

3. NASIONALE KINDERBEDIENING GBM: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Neem asseblief kennis van die onderstaande uitnodiging:

WOORD EN LEWE, BOKSBURG:

4. AGS WELSYN AGM: UITNODIGING OM TE REGISTREER

Neem asseblief kennis van die onderstaande uitnodiging:

Gebruik die onderstaande skakel om die nodige dokumentasie af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

Vriendelike
Groete
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 12 August 2022

Download the PDF-version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 12 August 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; | Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. WOMEN’S MONTH

In South Africa, we commemorate Women’s Month in August as a tribute to the more than 20 000 women who marched to the Union Buildings on 9 August 1956 to protest against the extension of Pass Laws to women. Women’s month is also a celebration of the role that women play in our everyday life in the church and in society at large.

Women’s Month is a time to reflect on the contribution and courage of women over many generations and to celebrate how their efforts and bravery afforded the opportunities and freedoms we all enjoy today. The Bible relates the lives of several brave and wise women, who were used by God as influencers and leaders in their time.

We think of women like Queen Esther who showed great courage in telling the Persian king about a plot to assassinate him, and later, about a plan to have all the Jews in Persia killed. With the power of prayer and bravery, she saved her people.

We read about Deborah, one of the Judges of Israel who inspired the Israelites to a mighty victory over their Canaanite oppressors. She is known as the commander whose army of 10,000 Israelites rushed down from the hills, clashing with the Canaanite general Sisera who commanded nine hundred iron chariots and personally slayed him. Deborah was also a woman of discernment, great wisdom, and revelation: Judges 4:5 says that: “She held court under the Palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided.”

Proverbs 31 speaks about a woman of noble character whose worth is far more than rubies. Verse 26-30 says: “She is clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed; her husband also, and he praises her: ‘Many women do noble things, but you surpass them all.’ – Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be praised.”

As the AFM of SA, we honour and celebrate all the women in our lives: Our mothers, wives, daughters and all the pastors who are women and leaders in our church – not only during August month but always.  We thank God for you and pray that He will guide you to fulfil His purpose for your life.

2. AN INVITATION TO REGISTER: URGENT

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process will allow for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration.

Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)
  2. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  4. Accommodation Options (Annexure D)
  5. The Conference & PCD Programme (Annexure E)
ONLINE REGISTRATION – Preferred Method

The Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct: www.afm-gbm.co.za.

Kindly note:

 • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
 • Please check your Junk/Spam folder.
 • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
 • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify. All registrations should be verified by 9 September.
OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted

Download the Offline Registration Form below –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf and send back to: afmgbm2022@afm-ags.org.

3. AFM STATIONERY: ORDERS

(TO BE COLLECTED AT GBM & CONFERENCE)

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) and send it back to: frans@afm-ags.org

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 12 Augustus

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 12 Augustus 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. VROUEMAAND

In Suid-Afrika herdenk ons Vrouemaand in Augustus as ‘n erkenning en herinnering aan die meer as 20 000 vroue wat op 9 Augustus 1956 na die Uniegebou opgeruk het om te protesteer teen die uitbreiding van Paswette na vroue. Vrouemaand is ook ‘n viering van die rol wat vroue speel in ons alledaagse lewe in die kerk en in die samelewing in die algemeen.

Vrouemaand is ‘n tyd om na te dink oor die bydrae en moed van vroue oor baie geslagte en om hul dapperheid en aksies wat gelei het to die geleenthede en vryhede wat ons almal vandag geniet, te vier. Die Bybel vertel die lewensverhale van verskeie dapper en wyse vroue, wat in hulle tyd deur God as beïnvloeders en leiers gebruik is.

Ons dink aan vroue soos koningin Ester wat groot moed aan die dag gelê het om die Persiese koning te vertel van ‘n komplot om hom te vermoor, en later ook oor ‘n plan om al die Jode in Persië dood te maak. Met die krag van gebed en dapperheid het sy haar mense gered.

Ons lees van Debora, een van die Rigters van Israel wat die Israeliete tot ‘n magtige oorwinning oor hulle Kanaänitiese verdrukkers geïnspireer het. Sy staan bekend as die bevelvoerder wie se leër van 10 000 Israeliete van die heuwels afgestorm het, met die Kanaänitiese generaal Sisera en sy negehonderd ysterwaens gebots het, en hom persoonlik om die lewe gebring het. Debora was ook ‘n vrou van onderskeidingsvermoë, groot wysheid en openbaring: Rigters 4:5 (AFR 83) sê: “Sy het altyd onder die Deborapalm in die Efraimsberge tussen Rama en Bet-El gesit, en die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. “

Spreuke 31 praat van ‘n vrou met edele karakter wie se waarde veel meer is as robyne. Vers 26-30 sê: “As sy praat, is dit met wysheid; as sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; lui is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar: “Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal!” Uiterlike skoonheid hou nie,’n mooi voorkoms is nie alles nie; as sy die Here dien, dán verdien ‘n vrou om geprys te word.”

As die AGS van SA eer en vier ons al die vroue in ons lewens: Ons moeders, vroue, dogters en al die pastore wat vroue en leiers in ons kerk is – nie net gedurende Augustusmaand nie, maar altyd.  Ons dank die Here vir julle en bid dat Hy julle sal lei om Sy doel vir julle lewens te vervul.

2. ‘N UITNODIGING OM TE REGISTREER: DRINGEND

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng.  Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies.

Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:

https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin –  maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is: www.afm-gbm.co.za

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar
Laai die registrasievorm hieronder af –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org.

3. AGS SKRYFBEHOEFTES: BESTELLINGS

(MOET BY GBM & KONFERENSIE AFGEHAAL WORD)

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is. Voltooi asseblief die aangehegte vorm (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) en stuur terug na:
frans@afm-ags.org

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 22 July 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 22 July 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; | Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. OUR THEME: TRUSTING GOD

The theme for the 2022 GBM and Conference is “Trusting God.”

There are so many things happening in our beloved country South Africa and across the world for which we really must trust God. Some people feel discouraged and even depressed. How should we as followers of Jesus in our daily lives act and react at this time?

Proverbs 3:5-6 (NIV) encourages us: “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.”  Matthew 6:25, 32b-33 (NIV) says: “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear…Your Heavenly Father knows that you need them…Seek first the Kingdom of God and His righteousness and all these things will be given to you as well.”

How do we do this? How do we trust God amidst a storm? How do we ensure that we do not rely on our own abilities and knowledge, but instead trust God alone? What must we do to live according to the promises of God in His word? How do you trust God with your finances and future?

During the evening services at the 2022 GBM, starting from Sunday, 18 September to Wednesday, 21 September –  these and other relevant issues will be addressed according to God’s Word. I am looking forward to seeing many of our pastors and members there.

2. AN INVITATION TO REGISTER: URGENT

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. The Registration Fee is R350.00 per person for all those delegates who register before/on 31 July 2022. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process will allow for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration.

Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)
  2. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  4. Accommodation Options (Annexure D)
  5. The Conference & PCD Programme (Annexure E)
ONLINE REGISTRATION – Preferred MethodThe Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct: www.afm-gbm.co.za

Kindly note:

 • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
 • Please check your Junk/Spam folder.
 • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
 • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify.  All registrations should be verified by 9 September.

OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted

Download the Offline Registration Form below –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf
and send back to: afmgbm2022@afm-ags.org:

3. AFM STATIONERY: ORDERS (TO BE COLLECTED AT GBM & CONFERENCE)

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form and send it back to: frans@afm-ags.org.

Link to Form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/)

4. AFM INTERNATIONAL TRIENNIAL COUNCIL AND CONFERENCE

From the 23rd to the 25th of August 2022 the AFM International Triennial Council consisting of delegates from 28 national AFM churches across the world, will meet in Gaborone Botswana. This will be followed by a conference hosted at the AFM Gaborone Block 7 Assembly from Friday, 26 August to  Sunday, 28 August 2022.

The theme for the 2022 Council and Conference will be “Called to the Missional frontline in a turbulent world.”   The speakers are amongst others: Dr F. Chikane, Rev J. Chigorimbo, Pastor P. Gatimu, Pastor T. Savhasa, Past G. Mahlobo, Past W. Bhatti and Pastor M. Motlhasedi.

The current AFM International Office Bearers are: President: Pastor George Mahlobo (South Africa); Deputy President: Pastor Jobe Koosimile (Botswana); Secretary General: Dr Henri Weideman (South Africa); Treasurer General: Pastor Josh Chigorimbo (United Kingdom).

You can register for the conference by following this link:
https://www.afmbotswana.org/?p=655

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 22 Julie 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 22 Julie 2022

HULPBRONNE:

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. ONS TEMA: VERTROU OP GOD

Die tema vir die 2022 GBM en konferensie is “Trusting God” (Vertrou Op God). Daar is so baie dinge wat in ons geliefde land Suid-Afrika en regoor die wêreld gebeur waarvoor ons God werklik moet vertrou. Party mense voel mismoedig en selfs terneergedruk. Hoe moet ons as volgelinge van Jesus in ons daaglikse lewe op hierdie tydstip optree en op omstandighede reageer?

Spreuke 3: 5-6 (AFR83) moedig ons aan: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.” Matteus 6:25, 32-33 (AFR83) sê: “Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. …. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Hoe doen ons dit? Hoe vertrou jy God te midde van ‘n storm? Hoe verseker ons dat ons nie op ons eie vermoëns en kennis staatmaak nie, maar eerder op God alleen vertrou? Wat moet ons doen om volgens die beloftes van God in Sy Woord te lewe? Hoe vertrou jy God met jou finansies en toekoms?

Gedurende die aanddienste by die 2022 GBM, vanaf Sondag 18 September tot Woensdag 21 September, sal hierdie en ander relevante kwessies volgens God se Woord aangespreek word. Ek sien uit daarna om baie van ons pastore en lidmate daar te sien.

2. ‘N UITNODIGING OM TE REGISTREER: DRINGEND

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Die registrasiefooi beloop R350.00 per persoon vir die afgevaardigdes wat voor/op 31 Julie 2022 registreer. Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies.

Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin –  maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is: www.afm-gbm.co.za

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar
Laai die registrasievorm hieronder af –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org. 

3. AGS SKRYFBEHOEFTES: BESTELLINGS (MOET BY GBM & KONFERENSIE AFGEHAAL WORD)

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is. Voltooi asseblief die aangehegte vorm en stuur terug na:
frans@afm-ags.org

https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/

4. AGS INTERNASIONAAL DRIE-JAARLIKSE RAADSVERGADERING EN KONFERENSIE

Vanaf 23 Augustus tot 25 Augustus 2022 sal die AGS Internasionaal se drie-jaarlikse Raadsvergadering,  bestaande uit afgevaardigdes van 28 nasionale AGS kerke regoor die wêreld, in Gaborone Botswana plaasvind. Dit sal gevolg word deur ‘n konferensie wat van Vrydag, 26 Augustus tot Sondag, 28 Augustus 2022 by die AGS Gaborone Blok 7-Gemeente aangebied word.

Die tema vir die 2022 Raad en Konferensie sal wees: “Called to the Missional frontline in a turbulent world.”  Die sprekers is onder andere: Dr F Chikane, Past. J. Chigorimbo, Past. P. Gatimu, Past. T. Savhasa, Past. G. Mahlobo, Past. W. Bhatti en Past. M. Motlhasedi.

Die huidige AGS Internasionale Ampsdraers is: President: Pastoor George Mahlobo (Suid-Afrika); Adjunkpresident: Pastoor Jobe Koosimile (Botswana); Sekretaris-generaal: Dr Henri Weideman (Suid-Afrika); Tesourier-generaal: Pastoor Josh Chigorimbo (Verenigde Koninkryk). Jy is welkom om vir die konferensie te registreer deur hierdie skakel te volg: https://www.afmbotswana.org/?p=655

Vriendelike Groete!
Henri Weideman