Nuusflits: Vrydag, 7 September

 7 SEPTEMBER

Liewe Kollega,

1.  SUID-AFRIKAANSE POLISIE GEDENKSDAG

Op Sondag, 2 September 2018 het die Suid-Afrikaanse Polisiediens hulle jaarlikse Gedenksdag seremonie gehou ter ere van die 29 lede wat hulle lewens aan diens verloor het tussen 1 April 2017 en 31 Maart 2018.  Die name van die 29 offisiere wat aan diens gesterf het is bygevoeg tot die muur van herinnering.

Gedurende die seremonie het familie, vriende en kollegas van die afgestorwe lede en die leierskap van die Departement van Polisie kranse gelê en hulle respek betoon teenoor die gevalle helde en heldinne.  Ek versoek dat ons die bedroefde families sal onthou in ons gebede, veral hierdie komende Sondag. Laat ons, waar moontlik, hulle vergesel in hulle reis van verlies met helende boodskappe van hoop. Ek doen ‘n beroep op ons pastore en lidmate om saam met die Polisie te werk om die plaag van misdaad, insluidente polisie moorde, te beveg.  Polisie lede is ‘n nasionale bate en hulle het nodig om beskerm te word deur ons almal.  Een polisie moord is een moord te veel.

Seënwense!
MG Mahlobo

2.  HANTERING VAN SPANNINGSVOLLE TYE EN DIE BESEF VAN DIE HEILIGHEID VAN JOU LEWE

Spanning is deel van ons alledaagse lewe. Ons het nodig om dit teenoor onsself asook ons kinders te erken.  Ontkenning is nie nuttig nie. As geestelike leiers van ons kerke en gemeenskappe het ons nodig om ‘n openheid te skep vir ons lidmate, jonk en oud, asook ons kinders om te kan praat oor die spanningsvolle tye in hulle lewens en leiding te ontvang om dit te kan hanteer.

Ek noem dit in die lig daarvan dat ons tans ‘n jaarlikse spanningsvolle tydperk binnegaan – wanneer skoliere en tersiêre studente voorberei vir eksamens. Gedurende hierdie tyd voel baie van ons jong mense gespanne en is hulle bekommerd dat hulle nie genoegsaam voorberei het nie en dus die eksamen nie suksesvol sal kan aflê nie. Sommiges weet nie hoe om hierdie gevoelens en gedagtes te hanteer nie.  Hulle mag voel dat hulle nie toegelaat word om hulle bekommernisse en vrese te toon nie, want dit sal ‘n gebrek aan geloof toon.

Die feit is, meeste van ons sal tydens sekere seisoene van ons lewens tydperke beleef wat ekstra spanningsvol is en ons tot ons kern kan skud.  Jy kan spanning beleef wanneer jy bekommerd is oor sake soos jou werk, geld, verhoudinge of wanneer ‘n vriend of familielid siekte ondervind en ‘n moeilike tyd beleef. Gedurende hierdie tydperke kan sterk hanteringstrategieë die verskil maak. Gedurende spanningsvolle tye (eintlik altyd) is dit belangrik om na jou fisiese gesondheid te kyk, om ondersteuning te bekom, om jou probleme aan te pak en jou geestelike lewe te versterk.

Ek moedig jou aan deur ‘n paar sleutel riglyne te deel:

 Stressful Times in Difficult Situations

Ek vertrou dat dit van hulp sal wees vir ons, as Pastore, en vir diegene wat ons lei en bedien.
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 24 August

 24 August ENG

Dear Colleague,

1.  CODE OF CONDUCT FOR THE RELIGIOUS ORGANIZATIONS

I think you are all aware of the investigation by and recommendations of the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities (referred to as CRL) on the commercialization of Religion.

The position which was taken by the AFM of SA was that there should be no state regulation of religious groups. We advocated for self-regulation. Our position was based on two grounds, namely that there are enough laws in the country to curb commercialization of religion and of course the fact that the country’s constitution provides for freedom of religion. State regulation would undermine this freedom.

Parliament’s Cooperative Governance and Traditional Affairs Portfolio did not accept the CRL recommendations. They felt that state regulation of religious organizations would be unconstitutional.  However, having these, it is a matter of concern that religious abuse is experienced in some quarters. Examples hereof are sexual abuses and religious malpractices which are subjects of public discourse.

It is for this reason that we agree with a broad code of conduct for Religious organizations as proposed by the South African Council for Religious Rights and Freedoms (CRRF). Unfortunately, we did not receive the first draft of the proposed code from CRRF. We, however, received the second draft. The NLF (National Leadership Forum) members were requested to make inputs. After receiving these inputs our General Secretary forwarded our position to the CRRF.

The underlined words and phrases indicate adjustments to the first draft while words and phrases in red fonts are AFM inputs. I have also included the letter dated 30 July 2018 from Dr Henri Weideman, our General Secretary to the Secretary of CRRF with further remarks from our side. These documents can be downloaded here:

 Proposed Code of Conduct for Religions in South-Africa 2

 Letter to SA Council for Religious Rights and Freedoms (003)

2.  LAND EXPROPRIATION WITHOUT COMPENSATION

This is one of the emotional issues currently in the public domain. The AFM made its submission to the Parliamentary Committee that acts on this matter. In our submission we requested for an opportunity to also do oral submission.

We have been granted an opportunity to do the oral submission in Parliament on 5 September 2018. To this end we solicit your prayers. We will also appreciate your further inputs to the written submission that we made earlier. This submission is available from:
http://afm-ags.org/category/media/

Further inputs can be mailed to:
viewpoint@afm-ags.org OR chantalle@afm-ags.org

3.  AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & NATIONAL CONFERENCE
The 2018 AFM General Business Meeting (GBM) is scheduled for 10-13 September 2018, at Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). The National Conference, however, will commence on Sunday evening, 9 September 2018 and conclude on Wednesday evening, 12 September 2018.

We want to encourage all pastors to pre-register and pay well in advance to avoid unnecessary administration at the GBM. Avoid the long queues and ensure that your registration experience is efficient. All information needed to pre-register can be found on the AFM website from the following link:
http://afm-ags.org/category/events/

Also note that registrations can now be done online:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

There are important constitutional amendments that will be discussed for adoption by the 2018 GBM. These amendments will have significant bearing on the election of Office Bearers in 2020. They deal with the experience required for those elected to lead the church at regional and national level, transitional mechanisms post elections, orientation of newly elected Office Bearers and their core responsibilities. Your attendance and participation would contribute to these discussions and decisions to be taken.

We will have a special service on Sunday evening (9.09.2018) to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. Special Guests from other church organisations have been invited to attend this specific service. You cannot afford to miss it! Further we have PCD sessions which will be beneficial to both pastors and members of the church.

I am urging all pastors, assembly leaders and members of the church to attend this important event. I am looking forward to meeting you at the 2018 GBM in Boksburg!

Blessings!
MG Mahlobo  

Nuusflits: Vrydag, 24 Augustus

 24 Augustus AFR

Liewe Kollega,

1.  GEDRAGSKODE VIR GODSDIENSTIGE ORGANISASIES
Aangaande die kommersialisering van godsdiens, dink ek almal van ons is bewus van die ondersoek en aanbevelings van die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele, Godsdienstige en Taalgemeenskappe (waarna verwys word as die CRL – “Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities”).

Die AGS van SA het die posisie ingeneem dat daar geen staatsregulering van godsdienstige groepe behoort te wees nie.  Ons bepleit  selfregulering.  Ons baseer ons posisie op 2 gronde, naamlik dat daar genoeg wette in die land is om kommersialisering van godsdiens te stuit en natuurlik die feit dat die land se konstitusie voorsien vir vryheid van godsdiens.  Staatsregulering ondermyn hierdie vryheid.

Die Parlement se Koöperatiewe Bestuurs- en Tradisionale Sake se Portefeulje het nie die aanbevelings van die CRL aanvaar nie. Hulle het gevoel dat staatsregulering van godsdienstige organisasies ongrondwetlik sal wees. Nietemin is dit ‘n bekommernis dat godsdienstige misbruik ervaar word in sommige kwartiere.  Voorbeelde hiervan is seksuele misbruik en godsdienstige wanpraktyke wat nou die onderwerpe van openbare diskoers is.

Dit is om hierdie rede dat ons ingestem het tot ‘n breë gedragskode vir godsdienstige organisasies soos voorgestel deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Godsdienstige Regte en Vryhede (“South African Council for Religious Rights and Freedoms” – CRRF). Ongelukkig het ons nie die eerste weergawe van die voorgestelde gedragskode vanaf die CRRF ontvang nie.  Ons het egter die tweede weergawe ontvang.  Die Lede van die NLF (Nasionale Leierskap Forum) is gevra om insette te lewer. Nadat hierdie insette ontvang is het ons Algemene Sekretaris dit aangestuur na die CRRF.

Die onderstreepte woorde en frasies dui die verandering aan die eerste weergawe aan terwyl woorde en frases in rooi die AGS se insette aandui. Ek sluit ook ‘n brief in wat gedateer is 30 Julie 2018 vanaf ons Algemene Sekretaris, Dr Henri Weideman, aan die Sekretaris van die CRRF met verdere opmerkings vanaf ons kant.  Hierdie dokumente kan hier afgelaai word:

 Proposed Code of Conduct for Religions in South-Africa 2

 Letter to SA Council for Religious Rights and Freedoms (003)

2.  GRONDONTEIENING SONDER VERGOEDING

Hierdie is ‘n emosionele kwessie wat tans in die publieke domein is.  Die AGS het ‘n voorlegging gelewer aan die Parlementêre Komitee wat die kwessie hanteer.  In ons voorlegging het ons ook die geleentheid om ‘n mondelinge voorlegging te maak versoek.  Ons word die geleentheid gegun om op 5 September 2018 ‘n mondelinge voorlegging te lewer. Vir hierdie doel vra ons jou gebede. Ons sal ook verdere insette waardeer wat bydra tot ons geskrewe voorlegging wat ons vroeër gemaak het. Hierdie voorlegging is beskikbaar by die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/media/

Verdere insette kan ge-epos word aan:
viewpoint@afm-ags.org OF chantalle@afm-ags.org

3.  AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018.

Ons will alle pastore aanmoedig om te registreer en vroegtydig te betaal om onnodige administrasie te voorkom by die GBM. Vermy om in lang rye te staan en verseker dat jou registrasie ondervinding positief is. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

Seënwense!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 10 August

 10 August ENG 2018

Dear Colleague,

1. AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & NATIONAL CONFERENCE 2018

The 2018 AFM General Business Meeting (GBM) is scheduled for 10-13 September 2018, at Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). The National Conference, however, will commence on Sunday evening, 9 September 2018 and conclude on Wednesday evening, 12 September 2018.

We want to encourage all pastors to pre-register and pay well in advance to avoid unnecessary administration at the GBM. Avoid the long queues and ensure that your registration experience is efficient. All information needed to pre-register can be found on the AFM website from the following link:
http://afm-ags.org/category/events/

Also note that registrations can now be done online:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

There are important constitutional amendments that will be discussed for adoption by the 2018 GBM. These amendments will have significant bearing on the election of Office Bearers in 2020. They deal with the experience required for those elected to lead the church at regional and national level, transitional mechanisms post elections, orientation of newly elected Office Bearers and their core responsibilities. Your attendance and participation would contribute to these discussions and decisions to be taken.

We will have a special service on Sunday evening (9.09.2018) to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. Special Guests from other church organisations have been invited to attend this specific service. You cannot afford to miss it! Further we have PCD sessions which will be beneficial to both pastors and members of the church.

I am urging all pastors, assembly leaders and members of the church to attend this important event. I am looking forward to meeting you at the 2018 GBM in Boksburg!

2. MARRIAGE OFFICERS: STUDY SUPPORT

We have noted that a huge number of our pastors wishing to be appointed as a Marriage Officer fail the Home Affairs test. To lend assistance to these applicants, the church’s Education and Training Department drew up a ‘mock’ test which can be taken as part of every applicant’s preparation. We advise our pastors to take this test well in advance before they write the actual Home Affairs test. In this regard Dr. Paul La Poorta can be contacted for more information:

lapoorta@vodamail.co.za
078 487 4922

3. AN ACHIEVEMENT OF ACADEMIC EXCELLENCE: PROF. MARIUS NEL

The recent National Leadership Forum (NLF) noted with appreciation the report that Prof Marius Nel was nominated by the NWU Faculty of Theology as their most productive researcher for 2017. Prof Nel is responsible for 16 Masters’ students and 5 Doctorate students, most of them coming from a Pentecostal background and subsequently doing research in the field of Pentecostal theology.

The Executive Dean also involves him in discussions with the Faculty’s partners. In terms of his own research, he published a book at the German publisher, LIT Verlag, about a Pentecostal narratological analysis of Daniel 1 and 2 in 2018, and in 2018 a book at the British Publisher Routledge about Pentecostals and pacifism.


Let us join the NLF in congratulating Prof Marius Nel for this academic performance!

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 10 Augustus

 10 August AFR 2018

Liewe Kollega,

1.  AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE 2018

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018.

Ons will alle pastore aanmoedig om te registreer en vroegtydig te betaal om onnodige administrasie te voorkom by die GBM. Vermy om in lang rye te staan en verseker dat jou registrasie ondervinding positief is. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

2.  HUWELIKSBEAMPTES: STUDIE ONDERSTEUNING

Ons het opgemerk dat ‘n groot getal van ons pastore wat poog om as Huweliksbeampte aangestel te word, hulle Binnelandse Sake toets faal.  Om bystand te verleen aan hierdie applikante het die kerk se “Education & Training Department” ‘n oefen toets opgestel vir die applikante ter voorbereiding. Ons stel voor dat ons pastore hierdie toets aflê voordat hulle die werklike Binnelandse Sake toets skryf.  Dr. Paul La Poorta kan gekontak word vir meer informasie hieromtrent:

lapoorta@vodamail.co.za
078 487 4922

3.  ‘n PRESTASIE VAN AKADEMIESE UITNEMENDHEID: PROF. MARIUS NEL

Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) het met waardering kennis geneem dat Prof Marius Nel genomineer is deur die NWU Fakulteit van Teologie as hul mees produktiewe navorser vir 2017.  Prof Nel is verantwoordelik vir 16 Meester graad studente en 5 Doktorale studente, meeste van die studente kom vanuit ‘n Pinkster agtergrond en doen hul navorsing in die veld van Pinster Teologie.

Die Uitvoerende Dekaan betrek Prof Nel ook by besprekings met die Fakulteit se vennote.  In terme van sy eie navorsing het Prof Nel ‘n boek gepubliseer deur ‘n Duitse uitgewer, Lit Verlag, wat handel oor ‘n Pinkster-narratologiese analise van Daniël 1 en 2 in 2018. Asook ‘n boek deur die Britse uitgewer, Routledge, wat handel oor Pinkster en pasifisme in 2018.

Kom ons wens Prof Marius Nel geluk met hierdie akademiese prestasie!

Seënwense!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 27 July

 27 JULY ENG 2018

AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) & NATIONAL CONFERENCE 2018

Dear Colleague,

The 2018 AFM General Business Meeting (GBM) is scheduled for 10-13 September 2018, at Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). The National Conference, however, will commence on Sunday evening, 9 September 2018 and conclude on Wednesday evening, 12 September 2018. All information needed to register can be found on the AFM website from the following link:
http://afm-ags.org/category/events/

Also note that registrations can now be done online:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

There are important constitutional amendments that will be discussed for adoption by the 2018 GBM. These amendments will have significant bearing on the election of Office Bearers in 2020. They deal with the experience required for those elected to lead the church at regional and national level, transitional mechanisms post elections, orientation of newly elected Office Bearers and their core responsibilities. Your attendance and participation would contribute to these discussions and decisions to be taken.

We will have a special service on Sunday evening (9.09.2018) to celebrate the 110th Anniversary of the AFM of SA. Special Guests from other church organisations have been invited to attend this specific service. You cannot afford to miss it! Further we have PCD sessions which will be beneficial to both pastors and members of the church.

I am urging all pastors, assembly leaders and members of the church to attend this important event. I am looking forward to meeting you at the 2018 GBM in Boksburg!

Blessings
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 27 Julie

 27 JULY AFR 2018

AGS ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM) EN NASIONALE KONFERENSIE 2018

Liewe Kollega,

Die 2018 AGS Algemene Besigheidsvergadering (GBM) is geskeduleer vir 10-13 September 2018 te Woord-en-Lewe in Boksburg (Gauteng). Die Nasionale Konferensie begin al egter die Sondagaand, 9 September 2018 en sluit af op Woensdagaand, 12 September 2018. Alle inligting rondom registrasies is beskikbaar op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Neem ook kennis dat registrasies aanlyn gedoen kan word:
http://afm.easychurch.co.za/?page_id=253

Daar is belangrike wysigings aan die konstitusie ( of “constitutional amendments”) wat bespreek gaan word vir goedkeuring deur die 2018 GBM.  Hierdie wysigings gaan ‘n beduidende impak hê op die verkiesing van Ampsdraers in 2020. Die wysigings handel oor die ondervinding wat benodig word van diegene wat verkies word om die kerk op ‘n streeks en nasionale vlak te lei, oorgangsmeganismes vir die na-verkiesings tydperk, oriëntasie van nuut verkiesde Ampsdraers en hul kern verantwoordelikhede.  Jou bywoning en deelname sal bydra tot hierdie besprekings en besluite wat geneem moet word.

Sondagaand (09.09.2018) sal daar ‘n spesiale diens wees om die 110de Verjaarsdag van die AGS van SA te vier.  Spesiale gaste van ander kerk organisasies is genooi om hierdie spesifieke diens by te woon.  Jy kan nie bekostig om dit te mis nie!  Verder het ons spesiale “PCD” sessies wat voordelig sal wees vir beide pastore en lidmate van die kerk.

Ek moedig alle pastore, gemeenteleiers en lidmate van die kerk aan om hierdie belangrike geleentheid by te woon.  Ek sien daarna uit om jou te ontmoet by die 2018 GBM in Boksburg!

Seënwense,
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 13 July

 13 JULY ENG 2018

 The church is involved with the challenges of the local community

In our celebrations of the AFM’s 110th year we are constantly reminded that we as a church and individuals are “sent” – sent to continue the mission of our Lord Jesus Christ (Matthew 28:16-20). Community Involvement is one of the AFM’s strategic drivers. It is about addressing the real needs in our communities, to be socio-economically and Spiritually relevant. Below is a short article on how the AFM practically defined Community Involvement.

I would like to encourage you to:

(1) Visit our One AFM Game Plan page on our website. Here you can view and download all the AFM’s strategic drivers in 4 different languages: Afrikaans, English, isiZulu and Sesotho:
http://afm-ags.org/category/one-afm-game-plan/

(2) Send us your story of Community Involvement. We would love to learn more and see how and where our AFM assemblies and members are involved. You can send an e-mail to:
chantalle@afm-ags.org

Blessings!
MG Mahlobo

COMMUNITY INVOLVEMENT

As a church we promote the cause of truth and justice in society and be actively involved in the healing and restoration of our communities.
 
Definition:

“Ethical” for us, means to do what is right according to the principles of the Bible.

“Socio-Economic relevance” refers to our Christlike involvement in the physical, economic and relational circumstances that people and communities find themselves in.

Equivalent terms:

 • Help others meet their needs
 • Reaching out to people in need
 • Doing good to others
 • Upliftment
 • Making a difference in people’s every day life
 • Serving the total person
Key Scriptures:
 • Isaiah 58:6-8
 • Math. 10:8
 • Math. 25:35
 • Luke 4:18
 • Luke 14:13+14
 • James 1:27
Our involvement in our communities is of great importance. It flows from our vision-statement: “We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God given diversity, empowering our members for caring and transforming our communities to the glory of God.

Our greatest motivation to be a blessing to our communities is not humanistic or philanthropic, but the love of God. Remember that God sent His Son – not for the church as such, but for the world. He uses His church to be His instrument to touch the world, our communities.

While our missional calling is the foundation of “The One AFM Game Plan”, our community involvement is key to the fulfilment of our missional calling. The extent to which we impact our communities will determine our missional success. Our impact on our communities can me measured by the well-known saying: “Will your community miss you if your church closes down?

We live and minister in communities that are adversely affected by the Evil One. A large part of the South African society suffers because of our dire socio-economic circumstances. Whatever the historical or present reasons for this situation, the church can not stand aloof and merely hold government or humanitarian organizations responsible. If we can help and facilitate people to help themselves, we have achieved something remarkable. The church must come to the aid of such people through caring, empowering and sharing.

In our involvement in socio-economic matters we must however guard against keeping people dependent. This easily develops into a mentality of entitlement – an attitude that is already abundantly obvious in SA. We need to empower people to take responsibility for their own lives and future -in other words, help others meet their needs. If we can assist people in meaningful training and job-creation, we do well.

There are indeed a number of our local churches who in this regard have remarkable success-stories to tell.

Application:

Answer these three questions to determine to what extent COMMUNITY INVOLVEMENT is applied in your assembly:

 1. Are you aware of the specific needs in your local community? [List and describe them.]
 2. For every need, are you able to identify the appropriate strategy: (1) mobilising members to get involved, (2) partnering with existing community projects/activities or (3) establish/create a new community project from scratch.
 3. What impact is this project making in your community? [Describe how your community changed as a result of this project.]

Newsflash: Friday, 13 July

Laai die Nuusflits af in PDF formaat:

 13 JULIE AFR 2018

 

Die kerk se betrokkenheid by die uitdagings van die plaaslike gemeenskap

Gedurende ons feesvieringe van die AGS se 110de  jaar word ons konstant herinner dat ons as ‘n kerk en as individue “gestuur” is – gestuur om voort te gaan met die missie van ons Here Jesus Christus (Mattheus 28:16-20).  Gemeenskapsbetrokkenheid is een van die AGS se strategiese drywers.  Dit gaan daaroor om die ware behoeftes in ons gemeenskappe aan te spreek, om sosio-ekonomies en Geestelik relevant te wees.  Hieronder is ‘n kort artikel oor hoe die AGS prakties Gemeenskapsbetrokkenheid defnieër.

Ek wil jou aanmoedig om die volgende te doen:

 1. Besoek ons “One AFM Game Plan” bladsy op ons webtuiste.  Hier kan jy alle AGS strategiese drywers besigtig en aflaai in 4 verskillende tale:  Afrikaans, Engels, isiZulu en Sesotho.
  http://afm-ags.org/category/one-afm-game-plan/
 2. Stuur vir ons jou storie van Gemeenskapsbetrokkenheid.  Ons wil graag meer weet en hoor hoe en waar ons AGS gemeentes en lidmate betrokke is.  Jy kan ‘n e-pos stuur aan:
  chantalle@afm-ags.org

Seënwense!
MG Mahlobo

GEMEENSKAPSBETROKKENHEID

As ‘n kerk bevorder ons die saak van waarheid en geregtigheid in die samelewing en is ons aktief betrokke in die genesing en herstel van ons gemeenskappe.

Definisie:

“Eties” beteken vir ons om te doen wat reg is, volgens die beginsels van die Bybel.

“Sosio-ekonomiese toepaslikheid” verwys na ons betrokkenheid, soos Christus, in die fisiese, ekonomiese en verwante omstandighede waarin mense en gemeenskappe hulself bevind.

Gelyke beskrywing:

 • Help ander met hulle behoeftes
 • Steek ʼn hand uit na behoeftige mense
 • Doen goeie dinge teenoor ander
 • Opheffing
 • Maak ʼn verskil in mense se daaglikse lewens.
 • Dien die algehele persoon

Kerngeskrifte:

 • Jesaja 58:6-8
 • Matt. 10:8
 • Matt. 25:35
 • Lukas 4:18
 • Lukas 14:13+14
 • Jakobus 1:27

Ons betrokkenheid in ons gemeenskappe is van kardinale belang. Dit vloei uit ons visiestelling: “Ons sien ʼn kerk wat vir alle mense toeganklik is, wat ons eenheid en Godgegewe diversiteit vier, wat ons lidmate bemagtig om om te gee en ons gemeenskappe tot God se glorie te transformeer.”

Ons grootste motivering, om ʼn seëning vir ons gemeenskappe te wees, is nie humanisties of filantropies nie, maar die liefde van God. Onthou dat God Sy Seun gestuur het – nie as sulks vir die kerk nie, maar vir die wêreld. Hy gebruik Sy kerk om Sy instrument te wees om die wêreld, ons gemeenskappe, aan te raak.

Terwyl ons missionale roeping die fondasie van die “One AFM Game Plan” is, is Gemeenskapsbetrokkenheid belangrik vir die vervulling van ons missionale roeping. Die mate waartoe ons ʼn impak op ons gemeenskappe het, sal ons sending-gerigte sukses bepaal. Ons impak op ons gemeenskappe kan volgens die welbekende gesegde gemeet word: “Sal jou gemeenskap jou mis as jou kerk sluit?”

Ons lewe en bedien die evangelie in gemeenskappe wat nadelig deur die Bose Een, beïnvloed word. ʼn Groot deel van die Suid-Afrikaanse samelewing ly as gevolg van ons verskriklike sosio-ekonomiese omstandighede. Die kerk kan nie sy afstand hou en bloot die regering of filantropiese organisasies verantwoordelik hou nie, wat ook al die historiese en huidige redes vir hierdie situasie. As ons kan help en mense kan fasiliteer om hulself te help, het ons iets merkwaardig bereik. Die kerk moet sulke mense help deur om te gee, te bemagtig en te deel.

Ons moet egter, in ons betrokkenheid in sosio-ekonomiese sake, op ons hoede wees dat mense nie afhanklik gehou word nie. Dit ontwikkel maklik in ʼn mentaliteit van op iets geregtig wees – ʼn ingesteldheid wat reeds in SA glashelder is. Ons moet mense bemagtig om verantwoordelikheid te neem vir hulle eie lewens en toekoms – met ander woorde, help ander met hulle behoeftes. Ons doen goed as ons mense op betekenisvolle wyse kan help met opleiding en werkskepping.

Daar is, inderdaad, ʼn aantal van ons plaaslike kerke wat in hierdie verband merkwaardige sukses-stories kan vertel.

Toepassing:

Antwoord hierdie drie vrae om te bepaal tot watter mate GEMEENSKAPSBETROKKENHEID in jou gemeente toegepas word:

 1. Is jy bewus van die spesifieke behoeftes in jou plaaslike gemeenskap? [Lys en beskryf dit.]
 1. Is jy in staat om die gepaste strategie vir elke behoefte te identifiseer: (1) mobiliseer lidmate om betrokke te raak, (2) tree in vennootskap met bestaande gemeenskapsprojekte/-aktiwiteite of (3) stig/skep ʼn nuwe gemeenskapsprojek van nuuts af.
 1. Watter impak maak hierdie projek op jou gemeenskap? [Beskryf hoe jou gemeenskap as gevolg van hierdie projek verander het.]

Newsflash: Friday, 1 June

Download the Newsflash in PDF format:

 1 JUNE ENG 2018

1. THE AFM OF SA CELEBRATED 110 YEARS!

CENTURION ON 25 MAY 2018

On Friday the 25th of May the Apostolic Faith Mission of South Africa celebrated its 110th birthday! This historic milestone was celebrated with a special event that was held at the AGS Centurion Assembly in Pretoria, with Pastor Rudi Briel and Mariesa Briel as hosts. The theme for the service was “The Going Gospel – Moving Forward” and demonstrated by means of a 110 Year emblem that was specifically designed for the occasion. The main feature of the emblem is the arrow that symbolises the AFM’s apostolic DNA of breaking new ground and moving forward with the mission.

Guests included the National Office Bearers, Regional Office Bearers in and around the Gauteng area (representing regions, networks and national departments), the AFM national office staff, leadership from the AGS Centurion Assembly as well as special guests from the Pentecostal/Charismatic Christian community. The programme was divided into three main sections.

The first section was titled “Rewind – to move forward we need to understand where we come from”. The guests were pleasantly surprised when they heard the programme director, Past. Rudi Coertzen (Regional Leader of the East Rand Region) call Past. Dudley Goodenough, the great grandson of Mrs. C.L. Goodenough to the stage. It is well known in the AFM’s history that Mrs. Goodenough was the sent one to receive two American missionaries (Jong G. Lake and Thomas Hezmalhalch) at the Johannesburg Park train station in May in 1908. He delivered a beautiful rendition of her life. Connecting further with our roots and history, Dr. I.S. Burger (Former President of the AFM of SA) talked about missionality and how the early church was spontaneously and practically a missional church. He reminded us that the church is in the business of “sending” – in the business of MISSION (John 3:16). Every AFM member is sent to “go and be church”, a representative of Christ in the world.
The second section reflected on the current impact and growth of the AFM and was titled: “Pause – the current footprint of the AFM in South Africa and globally.” Dr. H.J. Weideman (General Secretary) did a presentation on the growth that the AFM experienced from 1911 to 2018 as illustrated in the figure below:
Dr. H.J. Weideman also explained that the AFM is in the process of becoming a modern day missional movement and made reference to the One AFM Game Plan – the AFM’s Missional Strategy that was launched in 2013. To give perspective on the AFM’s footprint globally, Rev. F.C. Chikane (President of AFM International) reported on the AFM presence in approximately 35 countries on 6 continents of the world. The unity that was achieved in 1996 resulted in many new international opportunities for the church.Past. M.G. Mahlobo (President of the AFM) concluded with the last section titled: “Play – where is the AFM heading in the future?”. The President provided the modern-day context in which followers of Jesus find themselves in today. The vision of the AFM was reinforced: “We see a church (AFM) that is accessible to all people, celebrating its unity and God-given diversity, empowering its members for caring and transforming communities to the glory of God”.

He also casted clear vision on the two major shifts for the AFM as the church is heading into the future:

 • Moving from a passive member to an active modern-day missionary. May every AFM member understand what it means to be “sent” by God impacting the lives of others with the love, character and message of Jesus.
 • Moving from Pastor/Shepherd to Coach. May every AFM Pastor understand what it means to be a missional coach by empowering members to become modern-day missionaries in their communities. May AFM assemblies be breeding grounds for these apostolic modern-day agents.
The event was concluded with a powerful poem by Past. PN Kekana titled “The AFM on the move!”. This poem was especially written for the 110th birthday celebration and was the perfect ending to a blessed celebration service! 

Various regional structures and assemblies hosted their own 110th birthday celebration services – it was wonderful to attend some of these events and also see video clips posted by AFM assemblies on social media. (Please do remember to tag “@The Apostolic Faith Mission of South Africa” so that we can see the celebrations from a national level.) For those that still want to host their own celebrations, we would like to make the resources available. All available resources can be downloaded from the AFM website link below:
http://afm-ags.org/category/events/

2. AFM GENERAL BUSINESS MEETING (GBM) 2018

The AFM National Office is looking forward to hosting the 2018 General Business Meeting. We can confirm the following:

Date:                                                  9-13 September 2018
Venue:                                              AFM Woord en Lewe (Boksburg)
Early Registration Fee:             R300 per person before/on 30 June
Late Registration Fee:              R350 per person

Please take note that a Circular will be distributed to all assemblies. For an electronic copy refer to the Events page on the AFM website: http://afm-ags.org/category/events/. On this page you will also find:

 • The Registration Form
 • Annexure A: Agenda
 • Annexure E: Programme

3. LAND EXPROPRIATION WITHOUT COMPENSATION: AFM PRESENTATION

The AFM presentation is available from the AFM website and can be downloaded from the following link:
http://afm-ags.org/category/media/

4. EMPOWERED21 AFRICAN CONGRESS: A GATHERING OF NOTE

BOKSBURG ON 16-19 MAY 2018

The theme of the Congress was “Living to impact generations through the Holy Spirit.” – and part of the overall vision of Empowered21 which is:
That every person living on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ through the power and presence of the Holy Spirit by Pentecost 2033.”
Both the theme of the Congress and the vision of Empowered21 are in tune with the AFM’s strategy to become a missional church. My appeal is that we should find ways in which we can embrace the theme and make it our motto. The Congress was attended by approximately 2,000 delegates from 50 countries. Some of the highlights of the Congress included: 

A 2,400-voice children’s choir filling the stage, all dressed in white shirts, captivating the delegates with animated praise and worship songs. Apostle, Dr Opoku Onyinah, one of the co-chairs for this Congress had this to say about the children’s choir: “It moved me to the core of my being and brought tears to hear these children commit their love to Christ in song and spoken word to the 2033 challenge of Empowered21—to see every person on earth have an authentic encounter with the Holy Spirit by 2033.”

The Empowered21 Africa Congress ended on Saturday, May 19 as more than 1,100 young people came forth to be anointed for ministry. Dr. Billy Wilson, president of Oral Roberts University and global co-chair of Empowered21, remarked: “To see the altar filled with young leaders under the age of 35 ready to accept their destiny to make a spiritual impact as Spirit-empowered leaders was amazing. It was an honor to pray over them as the future doctors, lawyers, presidents, evangelists, pastors, bishops, government officials and professors…the next generation of leaders for the nations of Africa.”

Empowered21 is a useful platform for Spirit-empowered churches and ministries to reflect on the ministry of the church and to share ministry resources. Some of these resources are available on its webpage: http://empowered21.com/. I would like to take this opportunity to thank all AFM pastors and members who prayed for the success of this event and those who attended.

Blessings!
M.G. Mahlobo