Spesiale Nuusflits: Vrydag, 5 April

Laai die PDF weergawe van die Spesiale Nuusflits hier af:

 5 APR AFR 2019

SPESIALE NUUSLFITS!

VERBREDING VAN DIE AGS SE EKUMENIESE BETROKKENHEID EN ‘N OPROEP VIR NOODVERLIGTING VIR DIE SKADE VAN SIKLOON IDAI

Liewe Kollega,

Die Nasionale Ampsdraers (NOB) van die AGS van SA wil graag die bostaande aangeleenthede onder die aandag bring van ons lidmate, pastore en ekumeniese vennote.

1.  Verbreding Van Die AGS se Ekumeniese Betrokkenheid

Een van die drywers van die AGS se strategiese plan, die “One AFM Game Plan” (http://afm-ags.org/leading-the-afm/one-afm-game-plan/), is Ekumeniese Verhoudinge.  Die AGS erken die liggaam van Christus as kerke en organisasies wat in die Drie-eenheid glo en glo dat die Skrif deur die Heilige Gees geïnspireer is, en waar moontlik werk die AGS met hulle saam.

Die AGS van SA is in ekumeniese verhoudinge met die volgende organisasies: The Pentecostal World Fellowship (PWF), The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA), Empower 21 en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK).

Daar is gemeen dat indien die AGS se globale impak verbreed wil word moet ‘n aansoek om lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke (WRK) ondersoek word.  Die adjunkpresident van die kerk, Dr. J.J. La Poorta was versoek om ‘n dokument in hierdie verband op te stel, wat deur die NOB sowel as die Nasionale Leierskapsforum (NLF) van November 2018 oorweeg is. Die vergadering het besluit dat die dokument aan alle lede van die NLF beskikbaar gestel word vir hul oorweging en insette. Tydens die NLF-vergadering van Maart 2019 is die dokument oorweeg en aanvaar.

Die volgende hoofafdelings van die dokument het die NLF gelei in sy besluit om aansoek te doen om lidmaatskap van die WRK (Wêreldraad van Kerke), naamlik die teologiese en Bybelse rasionaal van ekumenisme, eenheid en “fellowship” soos uitgedruk in die werk van die WRK vandag.

2.  Oproep Om Noodverligting In Die Skade Van Sikloon Idai

Die president van die AGS van SA, Past. George Mahlobo, het reeds gevra vir noodverligting om ons lidmate en ander individue in nood in veral Mosambiek, Malawi en Zimbabwe te help. In Mosambiek alleen word meer as 900 000 kinders geraak met sommiges wat van hulle families geskei is. Ons susterkerk in Zimbabwe, die AGS in Zimbabwe, koördineer noodverligting vir die geaffekteerde gebiede in Zimbabwe. Om hulp in Zimbabwe te verleen, kontak asseblief die AGS-leierskap in Zimbabwe.

In die lig van die Cholera-uitbraak in en om Beira, fokus ons op Mosambiek en Malawi.

Skenkings in die vorm van kontant, nie-bederfbare voedsel, mielies, klere, komberse en enigiets wat gesinne kan help om hul huise op te rig, is welkom. Die Nasionale Leierskapsforum (NLF), asook sommige van die streekstrukture van die AFM, het reeds ‘n aansienlike bedrag van R240,000.00 in hierdie verband geskenk, maar meer is nodig.

BYSTAND VIR MOSAMBIEK

Word deur Middel van AFRICAN MISSIONS gestuur.

Materiaal en kosvoorrade kan afgelewer word te:
PLOT 147, Hebronstraat, HAAKDOORNBOOM, PRETORIA.

Donasies kan in die volgende rekening inbetaal word:
ABSA, Africa Missions, Rekeningnommer: 60174970
Tak: Pretoria Noord (Gebruik universele takkode)
*Spesifeer asseblief wie die deposito maak.
*Gebruik asseblief die volgende kodes:
Dakmateriaal vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal  A
Vir voedsel, vervoer ens. vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal B

Vir enige verdere inligting kontak:
Projek Bestuurder (Mosambiek/Malawi Verligtingswerk): Drienie Jacobs 079 622 4053
Admin: Gary Gilmore 071 986 2270
Kantoor: 012 642 2965 / 012 542 2998

BYSTAND VIR MALAWI

Waar nege (9) AGS-kerkgeboue beskadig is en ongeveer 600 AGS lidmate geraak word.  Dit moet deur die AGS Mpumalanga Hoëveldstreek gestuur word wat noodhulp daar koördineer.

Finansiële donasies kan in die volgende bankrekening inbetaal word:
AGS Mpumalanga Hoëveld Streek, Absa Bank, Rekeningnommer: 4054151766
Tak: Middelburg, Verwysing: Malawi Projek

Vir verdere inligting:
Past Victor Sibiya (Streeksleier): 082 744 4505

Laat ons voortgaan om te bid vir almal wat geraak is deur hierdie natuurlike ramp, vir diegene wat geliefdes en huise verloor het.  Ons harte gaan uit na elke persoon tydens hierdie moeilike tyd.

Seënwense
AGS van SA Ampsdraers

Newsflash, 29 March

Download the PDF version here:

 29 MAR ENG 2019

Colleague,

URGENT: REQUEST FOR DONATIONS AND PRAYER FOR THE VICTIMS OF CYCLONE IDAI

Cyclone Idai made a landfall on Thursday 14 March 2019 and caused widespread destruction in Mozambique, Zimbabwe and Malawi. Houses, roads and bridges were ripped apart and agricultural land is completely submerged in water. In Mozambique alone more than 400 people are confirmed dead.

Our sister church in Zimbabwe, the AFM in Zimbabwe, is mobilizing emergency relief for the affected areas in Zimbabwe. Catastrophic damages occurred in an around Beira in Southern Mozambique. Our members, their homes and church buildings were also damaged. At this point in time I am still waiting for information in this regard.

I am calling for donations in the form of cash, non-perishable foodstuff, maize donations from farmers, clothing, blankets and anything that will help families to set up their homes.

The National Leadership Forum (NLF) at its recent meeting in Cape Town, took a resolution to donate a sum of R100,000.00 to Mozambique and in the same amount to Malawi. Other Regional Structures have also promised financial donation.

At this stage we are focusing on Malawi and Mozambique.

ASSISTANCE FOR MOZAMBIQUE

Assistance for MOZAMBIQUE should be sent through AFRICA MISSIONS.

Materials and food supplies can be delivered at:
PLOT 147
Hebron Road,
HAAKDOORNBOOM
PRETORIA

Donations can be deposited into the following account:
ABSA
Africa Missions
Account Number 60174970
Branch: Pretoria North (Use universal branch code)
*Please specify who made the deposit.
*Please use the following codes:
Roofing Material for Mozambique and Malawi – Moz/Mal  A
For food, transportations etc. for Mozambique and Malawi – Moz/Mal B

For any additional information contact:
Project Manager (Mozambique/Malawi Relief Work): Drienie Jacobs 079 622 4053
Admin: Gary Gilmore 071 986 2270
Office: 012 642 2965 / 012 542 2998

ASSISTANCE FOR MALAWI

With regard to the AFM in MALAWI the following nine (9) church buildings were damaged:
Thawale church in Mwanza district,
Chimwanga church in Blantyre district,
Chadzunda church in Blantyre district,
Tomali church in Chikwawa district,
Thabwani church in Chikwawa district,
Mpoza Church in Chikwawa district,
Matemba church in East bank- Chikwawa district,
One church at Nchalo-Chikwawa district and
Mahame church in Thyolo district.

Approximately 600 AFM members are affected. People need food, clothes, beddings and shelters. Assistance in the form of building material, non-perishable food stuff, clothes, blankets and money will be appreciated.

Assistance for MALAWI should be sent through the AFM Mpumalanga Highveld Region which is coordinating the emergency relief.

Financial donations should be made into the following Bank Account:
AFM Mpumalanga Highveld Region
Absa Bank
Account No. 4054151766
Branch: Middelburg
Reference: Malawi Project

For additional information:
Past Victor Sibiya (Regional Leader): 082 744 4505

Let us continue to pray for all those affected by this natural disaster – for all those who have lost loved ones and their homes. Our hearts go out to every individual in this difficult time.

Blessings,
MG Mahlobo.

Nuusflits, 29 Maart

Laai die PDF weergawe hier af:

 29 MAR AFR 2019

Kollega,

DRINGEND: VERSOEK VIR DONASIES EN GEBEDE VIR DIE SLAGOFFERS VAN SIKLOON IDAI

Sikloon Idai het op 14 Maart 2019 grootskaalse vernietiging in Mosambiek, Zimbabwe en Malawi veroorsaak.  Huise, paaie en bruê is uitmekaar geskeur en landbou grond is heeltemal bedek met water.  In Mosambiek alleen was daar meer as 400 bevestigde sterftes.

Ons suster kerk in Zimbabwe, die AGS in Zimbabwe, is besig om noodverligting te mobiliseer vir die gebiede wat geraak is in Zimbabwe. Katastrofiese skade is in en om Beira in Suidelike Mosambiek aangerig.  Ons lidmate, hulle huise en kerkgeboue is ook beskadig. Huidiglik wag ek vir meer informasie.

Ek vra vir donasies in die vorm van kontant, nie-bederfbare voedsel, mielie donasies vanaf boere, klêre, komberse en enigeiets wat hierdie families sal help om hulle huise weer in te rig.

Die Nasionale Leierskap Forum (NLF) het tydens hulle onlangse vergadering in Kaapstad ‘n besluit geneem om ‘n som van R100,000.00 aan Mosambiek asook dieselfde bedrag aan Malawi te skenk. Ander AGS streke het ook ‘n finansiële bydrae beloof.

Huidiglik fokus ons op Malawi en Mosambiek.

BYSTAND AAN MOSAMBIEK

Bystand aan Mosambiek moet gestuur word deur “AFRICA MISSIONS”.

Fisiese donasies en kosvoorrade kan afgelewer word by:
PLOT 147
Hebronstraat,
HAAKDOORNBOOM
PRETORIA

Finansiële donasies kan in die volgende rekening inbetaal word:
ABSA
Africa Missions
Rekening nommer: 60174970
Tak: Pretoria Noord (Gebruik universiële takkode)
*Noem asseblief wie die inbetaling maak.
*Gebruik asseblief die volgende kodes:
Dak materiaal vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal A
Vir kos, vervoer ens. vir Mosambiek en Malawi – Moz/Mal B

Vir verdere inligting kontak:
Projek Bestuurder (Mosambiek/Malawi Verligtingswerk):  Drienie Jacobs 079 622 4053
Administrasie:  Gary Gilmore 071 986 2270
Kantoor: 012 642 2965 / 012 542 2998

BYSTAND AAN MALAWI

Met betrekking tot die AGS in MALAWI is die volgende nege (9) kerkgeboue beskadig:
Thawale kerk in die Mwanza distrik,
Chimwanga kerk in die Blantyre distrik,
Chadzunda kerk in die Blantyre distrik,
Tomali kerk in die Chikwawa distrik,
Thabwani kerk in die Chikwawa distrik,
Mpoza kerk in die Chikwawa distrik,
Matemba kerk in die Oos bank- Chikwawa distrik,
een Kerk in die Nchalo-Chikwawa distrik en
Mahame kerk in die Thyolo distrik.

Ongeveer 600 AGS lidmate word geaffekteer. Mense benodig kos, klêre, beddegoed en skuiling. Bystand in die vorm van boumateriaal, nie-bederfbare voedsel, klêre, komberse en geld sal waardeer word. Bystand vir Malawi moet gestuur word deur die AGS Mpumalanga Hoëveld Streek wat die noodverligting aksie koördineer.

Finansiële donasies moet inbetaal word in die volgende bankrekening:
AGS Mpumalanga Hoëveld Streek
Absa Bank
Rekeningnommer: 4054151766
Tak: Middelburg
Verwysing: Malawi Project

Vir bykomende inligting:
Past Victor Sibiya (Streeksleier): 082 744 4505

Laat ons volhard om te bid vir diegene wat geraak word deur hierdie natuurramp – vir diegene wat geliefdes en hulle huise verloor het.  Ons harte gaan uit na elke persoon gedurende hierdie moeilike tyd.

Seënwense,
MG Mahlobo.

Friday, 1 March

Download the PDF version here:

 1 MAR ENG 2019

Colleague,

I trust that you are well! Please take note of the following important press release that is released today by the AFM of SA:

AFM MEDIA STATEMENT
REGARDING THE FAKE RESURRECTION DISPLAYED ALL OVER THE MEDIA

To download this press release, please visit the link below on the AFM website:
http://afm-ags.org/category/media/

In today’s Newsflash, I would like to share with you some strategic issues from the National Office Bearers’ meetings. I remind you of the new dates for the AFM National Conference in September. Furthermore, the NOB Empowerment Visits are going extremely well and we would like to encourage you to join us on one of the remaining dates.

 1.  STRATEGIC MATTERS FROM THE NATIONAL OFFICE BEARERS MEETINGS

 • Students Ministry in Higher Education Institutions

The National Office Bearers (NOB) are currently discussing the importance of the AFM’s focus and investment to fund campus ministries at the various campuses throughout the country and to strengthen AFM student associations. A number of AFM student associations have been registered and are ministering on campuses already. A meeting between the leaders of campus ministries and the NOB is planned for June 2019.

 • Declining Assemblies

The NOB is aware of several rural and small-town assemblies who are experiencing a decline due to a variety of reasons. An ad hoc Committee was appointed by the National Leadership Forum (NLF) to investigate this matter. The wellness of assemblies is an important matter that should receive the continuous attention of local, regional and national leadership and the NOB is therefore considering several possibilities.

 • Multicultural Services and -Assemblies

The National Office Bearers recently had a meeting with a number of pastors and role players with knowledge and experience about multicultural services and -assemblies. The participants shared their journeys in transitioning from a mono- to a multicultural approach. A follow-up meeting with more role players is planned with a view of developing a practical strategy in this regard.

 • Church Planting

The National Office Bearers are in the process of discussing and consulting with different role players on the development of a church planting and -growth strategy/ies for the AFM.

2. 2019 AFM NATIONAL CONFERENCE

Please note that there has been a change in the date of the 2019 National Conference. Due to practicalities at the venue, the date moves one week earlier and the conference is now starting with the evening service on Sunday 15 September and concluding with the evening service on Wednesday 18 September 2019. The venue will be at the:

Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road Parow, Cape Town.

There will be PCD sessions from 10:30-12:30 and 14:00-15:30 on Monday 16 and Tuesday 17 September 2019. Participants can accumulate 5 PCD credits per day, talling 10 credits for the two days.

3. NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

To download the programme for both the Friday and Saturday, kindly follow the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The various dates and venues has also been confirmed:

Blessings!
M.G. Mahlobo

Vrydag, 1 Maart

Laai die PDF weergawe hier af:

 1 MAR AFR 2019

Kollega,

Ek vertrou dat dit met jou goed gaan! Neem asseblief kennis van die volgende belangrike persverklaring wat vandag deur die AGS uitgereik is:

AFM MEDIA STATEMENT
REGARDING THE FAKE RESURRECTION DISPLAYED ALL OVER THE MEDIA

Om hierdie persverklaring af te laai, besoek gerus die onderstaande skakel op die AGS webblad:
http://afm-ags.org/category/media/

In vandag se Nuusflits deel ek graag met jou ‘n paar strategiese kwessies vanuit die Nasionale Ampsdraers se vergaderings. Ek herinner jou weer aan die nuwe datums vir die AGS Nasionale Konferensie in September. Verder verloop die NOB Bemagtigingsbesoeke uiters goed en ons wil jou aanmoedig om by ons aan te sluit op een van die oorblywende datums.

1. STRATEGIESE KWESSIES VANUIT DIE NASIONALE AMPSDRAERS VERGADERINGS

 • Studente Bediening by Hoër Onderwys Instellings

Die Nasionale Ampsdraers van die kerk is tans besig met gesprekvoering oor die belangrikheid van die AGS se fokus op en belegging in die befondsing van kampus bedieninge op die verskeie kampusse in ons land en om AGS Studente verenigings te ondersteun. ‘n Hele paar AGS studente verenigings is alreeds geregistreer en bedien studente op verskeie kampusse. ‘n Ontmoeting tussen die leiers van kampus bedieninge en die Ampsdraers word beplan vir Junie 2019.

 • Krimpende gemeentes

Die Ampsdraers is bewus van verskeie gemeentes in veral plattelandse gebiede wat om verskeie redes krimp.  ‘n Ad hoc kommittee is deur die Nasionale Leiers Forum (NLF) aangewys om die saak te ondersoek. Die welstand van gemeentes is ‘n baie belangrike saak en verdien die voortdurende aandag van plaaslike, streek en nasionale leierskap. Die Nasionale Ampsdraers oorweeg tans verskeie moontlikhede.

 • Multikulturele dienste en -gemeentes

Die ampsdraers het onlangs gesprek gevoer met pastore en rolspelers met kennis en ervaring ten opsigte van multikulturele dienste en -gemeentes. Die deelnemers het hulle ervaringe in die oorgang van ‘n mono- na ‘n multikulturele benadering, en die lesse wat hulle geleer het gedeel. ‘n Opvolg byeenkoms met meer rolspelers en met die oog daarop om ‘n praktiese strategie ten opsigte hiervan te ontwikkel, word beplan.

 • Kerkplanting

Die Ampsdraers voer gesprek oor en is in konsultasie met verskillende rolspelers ten opsigte van die ontwikkeling van ‘n kerkplanting en -groei strategie vir die AGS.

2.  2019 AGS NASIONALE KONFERENSIE

Let asseblief daarop dat daar ‘n verandering in die datum van die 2019 Nasionale Konferensie is. Weens die beskikbaarheid van die lokaal is die datum een ​​week vroeër en die konferensie begin nou met die aanddiens op Sondag 15 September en eindig met die aanddiens op Woensdag 18 September 2019. Die konferensie word aangebied by:

Lighthouse Ministries, Voortrekkerstraat 275, Parow, Kaapstad.

Daar sal PCD sessies wees van 10:30 tot 12:30 en 14:00 tot 15:30 op Maandag 16 en Dinsdag 17 September 2019. Bywoners van die sesses kan 5 PCD-krediete per dag verdien, altesaam 10 krediete vir die twee dae.

3. NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE 2019: ‘N SPESIALE UITNODIGING

Hiermee rig ons ‘n spesiale uitnodiging aan al ons pastore, lede van die beheerliggame, ons nasionale jeug asook leiers in die kerk om vanjaar se NOB (Nasionale Ampsdraers) bemagtigingsbesoeke by te woon. Die formaat is ‘n kombinasie van video materiaal, NOB aanbiedings, interaktiewe dialoog sessies en geleenthede vir netwerk en verhoudingsbou. Hierdie jaar is ons tema:
Facing the Future with Lessons from the Past

Om die program vir beide Vrydag en Saterdag af te laai, besoek gerus die onderstaande skakel:
http://afm-ags.org/category/events/ . Die volgende datums en plekke is bevestig:


Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 15 February

Download the PDF document here:

 15 FEB ENG 2019

1.  TIPS ON MITIGATING THE IMPACT OF LOADSHEDDING

On Monday February 11, 2019 when South Africa remembered the release of Mr. Nelson Mandela from prison, Eskom’s six generators developed functional capacity. Consequently, Eskom escalated load shedding from Stage 2 to Stage 4. Since then the country is going through Stage 3 load shedding. South Africa only had a brush with Stage 4 in 2015. Stage 4 load shedding has the disastrous potential to plunge large part of the country into darkness. According to the Minister of Public Enterprises, Mr. Pravin Gordan, Eskom is in a crisis which has been caused by structural, operational and financial capacity.

All of us, need to brace ourselves for the difficult days ahead. Let us not forget about the Up4SA nation-wide prayer initiative next weekend. I encourage all our pastors and congregations to establish prayer points in their local communities. We cannot let this opportunity for fervent prayer pass by. You can connect with this initiative through:

To volunteer: admin@up4sa.co.za or 072 083 1371
More information: www.up4sa.co.za
More information: Facebook.com/up4sa
To download the full information, visit the link the below:
http://afm-ags.org/category/media/
Up4SA National Co-ordinator:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Important tips to mitigate the effects of load shedding:

 1. Communication: Ensure that your cellphone, laptop, tablet and radio are always fully charged when power is available. This will allow you to be able to communicate with friends and family during load-shedding.
 2. Transport: Make sure that your vehicle always has fuel in the tank as most petrol stations may be unable to pump fuel during power outages.
 3. Cash: Keep some cash with you as ATMs cannot operate without electricity.
 4. Security and safety: Backup batteries for electrically operated gates, garage doors and security systems should be kept in a good working condition and be able to last through periods of load-shedding. Regular testing of these backup batteries is essential.
 5. Store temporary light sources such as battery-powered torches, gas lamps and candles in places where they will be easy to find in the dark.
 6. Eating: If you do not have a gas stove, prepare meals before the power is scheduled to be switched off. Boil water in your kettle and keep it in thermos flasks for hot drinks. You can also use an insulating cover on teapots, pots and pans to keep drinks and meals warm.
 7. Most medication requiring refrigeration can be kept in a closed fridge for several hours without spoiling but you should check with your doctor or pharmacist if in doubt.
 8. Print and refer to the load shedding schedule of your area to enable you to plan your properly.

2.  2019 AFM NATIONAL CONFERENCE

Please note that there has been a change in the date of the 2019 National Conference. Due to practicalities at the venue, the date moves one week earlier and the conference is now starting with the evening service on Sunday 15 September and concluding with the evening service on Wednesday 18 September 2019. The venue will be at the:

Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road Parow, Cape Town.

There will be PCD sessions from 10:30 -12:30 and 14:00-15:30 on Monday 16 and Tuesday 17 September 2019. Participants can accumulate 5 PCD credits per day, totalling 10 credits for the two days.

3.  NOTICE: EDUCATION & TRAINING DEPARTMENT

Please note: Deadline for the NWU online application for the 2019 second semester intake is the 30th April 2019.

For more information please visit the AFM website:
http://afm-ags.org/departments/theological-training/

4.  NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

Download the programme for both the Friday and Saturday here:
 2019 NOB Empowerment Visits Programme

The various dates and venues have also been confirmed:

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 15 Februarie

Laai die PDF weergawe hier af:

 15 FEB AFR 2019

1.  WENKE OM DIE IMPAK VAN BEURTKRAG TE BESTUUR

Op Maandag 11 Februarie 2019 toe Suid-Afrika die vrylating van Mnr. Nelson Mandela uit die tronk onthou, het Eskom se ses kragopwekkers funksionele kapasiteit ontwikkel. Gevolglik het Eskom beurtkrag verhoog vanaf ‘n Fase 2 na ‘n Fase 4. Sedertdien gaan die land deur Fase 3 beurtkrag. Suid-Afrika het eers in 2015 te doen gehad met ‘n Fase 4. Fase 4 het die potensiaal om ‘n groot deel van die land in duisternis te los. Volgens die Minister van Openbare Ondernemings, Mnr. Pravin Gordan, is Eskom in ‘n krisis wat veroorsaak word deur strukturele, operasionele en finansiële kapasiteit.

Almal van ons moet ons onsself voorberei vir die moeilike dae wat voorlê. Hiermee herinner ek jou graag weer aan die Up4SA landswye gebedsinitiatief wat plaasvind volgende naweek. Weer moedig ek al ons pastore en gemeentes aan om gebedspunte in hul plaaslike gemeenskappe te vestig. Ons kan nie hierdie geleentheid vir vurige gebed laat verbygaan nie. Jy kan betrokke raak by hierdie initiatief deur:

Om ‘n vrywilliger te wees: admin@up4sa.co.za of 072 083 1371
Meer inligting: www.up4sa.co.za
Meer inligting: Facebook.com/up4sa
Om die volledige inligting af te laai, besoek die onderstaande skakel:
http://afm-ags.org/category/media/
Up4SA Nasionale Koördineerder:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Belangrike wenke om die impak van beurtkrag te verminder:

 1. Kommunikasie: Maak seker dat jou selfoon, skootrekenaar, tablet en radio altyd ten volle gelaai word wanneer krag beskikbaar is. Dit sal jou in staat stel om met vriende en familie te kommunikeer tydens beurtkrag.
 2. Vervoer: Maak seker dat jou voertuig altyd brandstof in het, aangesien die meeste vulstasies moontlik nie brandstof kan gee tydens kragonderbrekings nie.
 3. Kontant: Hou kontant by jou aangesien OTM’s nie sonder elektrisiteit kan funksioneer nie.
 4. Veiligheid: “Backup“ batterye vir elektriese hekke, garagedeure en sekuriteitstelsels moet in ‘n goeie werkende toestand gehou word en kan tydens beurtkrag nog steeds funksioneel wees. Gereelde toetsing van hierdie batterye is noodsaaklik.
 5. Berg tydelike ligbronne soos battery-aangedrewe fakkels, gaslampe en kerse op plekke waar jy dit maklik in die donker kan vind.
 6. Voorbereiding van kos: As jy nie ‘n gasstoof het nie, berei die maaltye voor voordat die krag afgeskakel word. Kook water in jou ketel en hou dit in flesse vir warm drankies. Jy kan ook ‘n isolerende bedekking op teepotte, potte en panne gebruik om drankies en etes warm te hou.
 7. Die meeste medisyne wat verkoeling benodig, kan vir ‘n paar uur in ‘n geslote yskas gehou word sonder skade, maar indien jy twyfel kontak jou dokter of apteker.
 8. Druk en verwys gereeld na die beurtkrag skedule van jou area om jou in staat te stel om behoorlik te beplan.

2.  2019 AGS NASIONALE KONFERENSIE

Let asseblief daarop dat daar ‘n verandering in die datum van die 2019 Nasionale Konferensie is. Weens die beskikbaarheid van die lokaal is die datum een ​​week vroeër en die konferensie begin nou met die aanddiens op Sondag 15 September en eindig met die aanddiens op Woensdag 18 September 2019. Die konferensie word aangebied by:

Lighthouse Ministries, Voortrekkerstraat 275, Parow, Kaapstad.

Daar sal PCD sessies wees van 10:30 tot 12:30 en 14:00 tot 15:30 op Maandag 16 en Dinsdag 17 September 2019. Bywoners van die sesses kan 5 PCD-krediete per dag verdien, altesaam 10 krediete vir die twee dae.

3.  KENNISGEWING: EDUCATION & TRAINING DEPARTEMENT

Let wel: Die sperdatum vir die NWU se aanlyn aansoeke vir die tweede semester inname is 30 April 2019.

Vir meer inligting besoek asseblief die AGS webwerf:
http://afm-ags.org/departments/theological-training/

4.  NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE 2019: ‘N SPESIALE UITNODIGING

Hiermee rig ons ‘n spesiale uitnodiging aan al ons pastore, lede van die beheerliggame, ons nasionale jeug asook leiers in die kerk om vanjaar se NOB (Nasionale Ampsdraers) bemagtigingsbesoeke by te woon. Die formaat is ‘n kombinasie van video materiaal, NOB aanbiedings, interaktiewe dialoog sessies en geleenthede vir netwerk en verhoudingsbou. Hierdie jaar is ons tema:
Facing the Future with Lessons from the Past

Laai die program vir beide Vrydag en Saterdag hier af:
 2019 NOB Empowerment Visits Programme

Die volgende datums en plekke is bevestig:

Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 1 February

Download the PDF version here:

 1 FEB ENG NEWSFLASH

1.  PRAYING TOGETHER AS A CHURCH

To those assemblies that participated in the nation-wide AFM prayer and fasting month of January 2019, I would like to say thank you. We requested that our assemblies pray for specific prayer points, including the South African general elections, the AFMI (AFM International) Conference, the World Pentecostal Conference, the harvest of souls and the transformation of our communities. Praying together as a church is precious and I would like to encourage you to share some feedback with me. Send an e-mail with your feedback to mmahlobo@afm-ags.org.

A special note: Please take note that the development of the Diploma in Pentecostal Theology for people who cannot be admitted for the BTH Degree at NWU (North-West University) is in an advanced stage.

I would also like to remind you of two important upcoming events:

 • The NOB Empowerment Visits
 • Up4SA Prayer Initiative
2.  NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

To download the programme for both the Friday and Saturday, kindly follow the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The various dates and venues have also been confirmed:

3.  UNITED PRAYER FOR SOUTH AFRICA : PRAYER POINTS

This year will be the 4th consecutive year that we gather as Christians all across South Africa to cover our nation in prayer. In 2018 there were more than 250 prayer points where many local communities united in prayer over the same weekend! Up4SA (United Prayer for South Africa) is a nationwide Prayer initiative on grassroots level. (Grassroots CommUNITY Prayer – Across race and denomination).

As ambassadors of our Lord Jesus we can play a huge roll in unifying our communities! I would like to encourage and challenge you again to take hands with the “Up4SA 2019” team, as we unite in prayer for South Africa! We all acknowledge that 2019 is a very significant year for us as a nation, as it is South Africa’s general election year.

I ask all our pastors and community leaders to prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in your local community. Every community leader that volunteers will receive a resource pack and will be empowered to coordinate the prayer point.

To volunteer contact us at: admin@up4sa.co.za or 072 083 1371
More information, website: www.up4sa.co.za
More information, Facebook.com/up4sa

To download the full information, visit the link the below:
http://afm-ags.org/category/media/

Up4SA National Co-ordinator:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 1 Februarie

Laai die PDF weergawe hier af:

 1 FEB AFR NUUSFLITS

1.  OM SAAM TE BID

Graag wil ek dankie sê vir die gemeentes wat deelgeneem het aan die landswye AGS maand van vas en gebed gedurende Januarie 2019. Ons het versoek dat ons gemeentes bid vir spesifieke gebedspunte insluitend die Suid-Afrikaanse algemene verkiesings, die AGS Internasionale Konferensie, die Wêreld Pinksterkonferensie, die wen van siele en die transformasie van ons plaaslike gemeenskappe. Om saam te bid as ‘n kerk is kosbaar. Ek wil jou aanmoedig om die terugvoer met my te deel en te stuur na mmahlobo@afm-ags.org.

‘n Spesiale Nota: Let asseblief daarop dat die ontwikkeling van die Diploma in Pinkstersteologie vir persone wat nie vir die BTH-graad aan die NWU (Noordwes-Universiteit) toegelaat kan word nie, in ‘n gevorderde stadium is.

Ook herinner ek jou graag aan twee belangrike opkomende gebeurtenisse:
• Die NOB-bemagtigingsbesoeke, en
• Die Up4SA Gebedsinisiatief

2. NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE 2019: ‘N SPESIALE UITNODIGING


Hiermee rig ons ‘n spesiale uitnodiging aan al ons pastore, lede van die beheerliggame, ons nasionale jeug asook leiers in die kerk om vanjaar se NOB (Nasionale Ampsdraers) bemagtigingsbesoeke by te woon. Die formaat is ‘n kombinasie van video materiaal, NOB aanbiedings, interaktiewe dialoog sessies en geleenthede vir netwerk en verhoudingsbou. Hierdie jaar is ons tema:
Facing the Future with Lessons from the Past

Om die program vir beide Vrydag en Saterdag af te laai, besoek gerus die onderstaande skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die volgende datums en plekke is bevestig:

3.  VERENIGDE GEBED VIR SUID AFRIKA: GEBEDSPUNTE

Vanjaar sal die 4de agtereenvolgende jaar wees wat ons bymekaar kom as Christene regoor Suid-Afrika om ons nasie met gebed te bedek.  In 2018 was daar meer as 250 gebedspunte waar menige plaaslike gemeenskappe verenig is in gebed gedurende dieselfde naweek.  Up4SA (“United Prayer for South Africa”) is ‘n landswye gebeds-inisiatief op “grassroots” vlak.  (Grassroots CommUNITY Prayer – beweeg oor die grense van ras en denominasie).

As ambassadeurs van van ons Here Jesus kan ons ‘n groot rol speel in die vereniging van ons gemeenskappe! Ek wil jou graag aanmoeding en uitdaag om weereens hande te vat met die “Up4SA 2019”-span waar ons gaan verenig in gebed vir Suid-Afrika! Ons almal erken dat 2019 ‘n beduidende jaar vir ons gaan wees as ‘n nasie aangesien dit Suid-Afrika se algemene verkiesingsjaar is.

Ek vra al ons pastore en gemeenskapsleiers om biddend te oorweeg om as vrywilligers en koördineerders by ‘n gebedspunt in die plaaslike gemeenskap op te treë.  Elke gemeenskapsleier wat as vrywilliger optreë sal ‘n hulpbronpakket ontvang en sal bemagtig word om die gebedspunt te koördineer.

Om as vrywilliger op te tree, kontak ons by: admin@up4sa.co.za or 072 083 1371
Meer informasie, webtuiste: www.up4sa.co.za
Meer informasie, Facebook.com/up4sa

Om alle inligting af te laai, besoek die skakel hieronder:
http://afm-ags.org/category/media/

“Up4SA” Nasionale koöordineerder:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 18 January

Download the PDF version here:

 18 JAN ENG 2019

1.  BEST WISHES FOR 2019

A year with both pleasant and unpleasant memories, with good and bad times has passed. We are always thankful to God who sustained us through 2018. Allow me to take this opportunity to wish all our pastors a prosperous new year loaded with multiple blessings and breakthroughs! At the moment when you feel like giving up, victory is always within reach. Remember this in 2019!

2.  NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

To download the programme for both the Friday and Saturday, kindly follow the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The various dates and venues have also been confirmed:

3.  UNITED PRAYER FOR SOUTH AFRICA : PRAYER POINTS

This year will be the 4th consecutive year that we gather as Christians all across South Africa to cover our nation in prayer. In 2018 there were more than 250 prayer points where many local communities united in prayer over the same weekend! Up4SA (United Prayer for South Africa) is a nationwide Prayer initiative on grassroots level. (Grassroots CommUNITY Prayer – Across race and denomination).

As ambassadors of our Lord Jesus we can play a huge roll in unifying our communities! I would like to encourage and challenge you again to take hands with the “Up4SA 2019” team, as we unite in prayer for South Africa! We all acknowledge that 2019 is a very significant year for us as a nation, as it is South Africa’s general election year.

I ask all our pastors and community leaders to prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in your local community. Every community leader that volunteers will receive a resource pack and will be empowered to coordinate the prayer point.

To volunteer contact us at: admin@up4sa.co.za or 072 083 1371
More information, website: www.up4sa.co.za
More information, Facebook.com/up4sa

To download the full information, visit the link the below:
http://afm-ags.org/category/media/

Up4SA National Co-ordinator:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Blessings!
M.G. Mahlobo