Newsflash: Friday, 20 March 2020

Download the PDF version here:

20 MARCH ENG 2020

AFM Colleagues,

We share two important updates for your attention in this week’s Newsflash:

1. CORONA VIRUS: IMPACT ON AFM CHURCH ACTIVITIES

http://afm-ags.org/the-corona-virus-a-time-for-faith-leadership-and-wisdom/

http://afm-ags.org/afm-statement-corona-developments-impact-on-church-atvities/

2. NOMINATION FORMS FOR NATIONAL OFFICE BEARERS

http://afm-ags.org/afm-election-2020-nomination-forms/

3. IMPORTANT UPDATE ON THEOLOGICAL TRAINING 

ATS vs NLF Case

Subsequent, to the church’s unity the church embarked on integration of the various AFM Theological Institutions with a view of having one AFM College. This process was halted during 2008. The halting of this process was due to a Court order obtained by the Auckland Park Theological College (“ATS”) on 15 August 2008, interdicting and restraining the National Leadership Forum (“NLF”) and directors appointed by the NLF, from purporting to transact any business whatsoever on behalf, and in the name of AFM Theological College NPC (“AFMTC”) – and presenting themselves to third parties as being members and directors of AFMTC. The matter was heard during 2010 and the Court dismissed the application with costs on 8 August 2011, and the interim order made during 2008 was set aside. ATS filed several appeals which were dismissed and their final application with the Supreme Court of Appeal in Bloemfontein, for leave to appeal against the judgment of 19 December 2013, was dismissed on 26 March 2014. The effect of the judgments was that the directors appointed by the NLF during 2008 were confirmed as the lawfully appointed directors.

NLF vs ATS Case

The NLF instituted legal proceeding against ATS during 2012 for an order in terms of which it is declared that the ATS seceded the AFMTC from the Apostolic Faith Mission of South Africa and that such ownership in all property, movable and immovable, which vested in the AFMTC, should fall back to the NLF. The application was heard in the North Gauteng High Court on 17 April 2018 and judgment was delivered on 18 April 2019. It was declared that ATS seceded from the AFM of SA and that the ownership in all property, moveable and immovable which vested in the AFMTC fell back to the AFM of SA, and ATS were ordered to immediately transfer all rights of ownership to the AFM of SA and was evicted form 55 Richmond Street. The judgement of the Court has not yet been implemented because motivations for the judgement are still pending and there is a possibility of ATS appealing the judgement.

AFM Agreements with Global School of Theology and University of North West

While these disputes were being acted on, the AFM concluded an agreement with the Global School of Theology, to train our pastors. The 2012 General Business Meeting (GBM) decided to terminate our agreement with the Global School of Theology. Subsequently, an agreement for the training of our pastors was entered into with the University of North West.

Research Chair 

The AFM concluded an agreement with the University of North West to establish a Research Chair in Ecumenism: Pentecostalism and neo-Pentecostalism during 2016 and Professor Marius Nel was appointed as the Chief Researcher.

During this time Prof Nel published the following:

Popular Publications: 3 Academic Articles.

Academic Publications: 8 Academic Articles.

Articles in Peer-Review Journals: 34 Academic Articles.

Prof Nel successfully guided 4 Master’s degrees and 2 Doctoral degree candidates as Promotor.

On the grounds of his performance he received the award of the Best Researcher in the whole NWU for three (3) years in succession.

Application for Registration as Private Higher Institution

The AFM Theological College NPC submitted both an Application for Registration as a Private Higher Education Institution to the Department of Higher Education and Training, and an application for accreditation of a Bachelor of Theology Degree at the AFM Theological College at Soshanguve Gauteng, with the Higher Education Qualifications Council during 2018. The Higher Education Qualifications Council set out six (6) conditions referring to matters that must be addressed prior to the commencement of the recruitment of students or the offering of the programme. Representatives of the CHE (Council on Higher Education) visited the Soshanguve Campus on 6 January 2020 in fulfilment of the last condition. It is anticipated that the applications should be finalised during 2020. Several processes will commence upon conclusion of the registration of the AFMTC by the Department of Higher Education and Training, including recruitment of staff etc.

We encourage our students who currently studies at North West University to successfully complete their studies. Further announcements will be made at the right time.

The Board of the AFM Theological College thank the Lord for the progress to realise the vision to provide pastoral training at our own AFM Theological College.

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 20 Maart 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

20 MAART AFR 2020

Geagte Kollega,

Ons deel graag drie belangrike verwikkelinge waarvan ons pastore asseblief moet kennis neem:

1. CORONA VIRUS: PRAKTIESE IMPLIKASIES VIR AGS AKTIWITEITE 

http://afm-ags.org/the-corona-virus-a-time-for-faith-leadership-and-wisdom/

http://afm-ags.org/afm-statement-corona-developments-impact-on-church-atvities/

2. NOMINASIEVORMS VIR NASIONALE AMPSDRAERS

http://afm-ags.org/afm-election-2020-nomination-forms/

3. AGS TEOLOGIESE OPLEIDING

ATS vs NLF saak

Na die vereniging, het die kerk begin met die integrasie van die verskillende AGS-teologiese instellings, met die oog op die oprigting van een AGS-kollege. Hierdie proses is gedurende 2008 gestaak. Die staking van die proses is te danke aan ‘n hofbevel wat die Auckland Park Teologiese Kollege ‘ATS’ op 15 Augustus 2008 bekom het. ‘n Tussentydse bevel het gelui dat ‘n interdik en beperking geplaas word op die Nasionale Leierskaps Forum ‘NLF’, asook die direkteure wat deur die NLF aangestel is, dat hulle geen saketransaksies namens, of in die naam van die AGS Teologiese Kollege (NPC) ‘AGSTK’ mag onderneem nie. Hulle mag ook nie hulself as lede of direkteure van die AGSTK aan derde partye voorstel nie. Die saak is gedurende 2010 aangehoor en die Hof het die aansoek op 8 Augustus 2011 met koste van die hand gewys en die tussentydse bevel wat gedurende 2008 gemaak is, terug getrek. ATS het verskeie appèlle ingedien wat van die hand gewys is. Hul finale aansoek by die Appèlhof van Suid-Afrika in Bloemfontein om verlof tot appèl teen die uitspraak van 19 Desember 2013, is op 26 Maart 2014 van die hand gewys. Die gevolg van die uitsprake was dat die direkteure wat gedurende 2008 deur die NLF aangestel is, as wettig verklaar is.

NLF vs ATS saak

Die NLF het gedurende 2012 regstappe teen ATS ingestel vir ‘n bevel wat verklaar dat die ATS die AGSTK afgesonder het van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, en dat sodanige eienaarskap in alle eiendom en bates, roerend en nie-roerende, wat by die AGSTK berus , sou terugval op die NLF. Die aansoek is op 17 April 2018 in die Noord-Gautengse Hooggeregshof aangehoor en uitspraak is op 18 April 2019 gelewer. Daar is verklaar dat ATS die AGSTK afgesonder het van die AGS van SA en dat die besit van alle eiendom en bates, roerende en nie-roerende wat by die AGSTK berus, terug val op die AGS van SA, en ATS is beveel om onmiddellik alle eiernaarskap aan die AGS van SA te oorhandig en is uit Richmondstraat 55 gesit. Die uitspraak van die hof is nog nie uitgevoer nie, want motiverings vir die uitspraak is nog hangende en die moontlikheid bestaan dat ATS die uitspraak kan appelleer.

AGS Ooreenkomste met Global School of Theology en die Universiteit van Noordwes

Terwyl hierdie geskille uitgewerk word, het die AGS ‘n ooreenkoms met die Global School of Theology gesluit om ons pastore op te lei. By die Algemene Sakevergadering in 2012, is besluit om ons ooreenkoms met die Global School of Theology te beëindig. Daarna is ‘n ooreenkoms met die Universiteit van Noordwes aangegaan vir die opleiding van ons pastore.

Navorsingsvoorsitter

Die AGS het ‘n ooreenkoms met die Universiteit van Noordwes gesluit om ‘n Navorsingsvoorsitter in ekumene, Pinksterbeweging en neo-Pinksterbeweging te stig gedurende 2016, en professor Marius Nel as die hoofnavorser aangewys.

In hierdie tyd het Prof Nel die volgende gepubliseer:

Populêre Publikasies: 3 Akademiese Artikels.

Akademiese Publikasies: 8 Akademiese Artikels.

Artikels in ‘Peer-Review’ Joernale: 34 Akademiese Artikels.

Prof Nel het vier meestersgrade en 2 doktorsgrade as promotor, suksesvol gelei. Op grond van sy prestasie ontvang hy die toekenning vir Beste Navorser in die hele NWU, agtervolgens vir drie (3) jaar.

Aansoek om Registrasie as ‘n Private Hoër Instansie

Die AGS Teologiese Kollege (NPC) het ‘n Aansoek om Registrasie as ‘n Private Instansie vir Hoër Onderwys by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding ingedien. Gedurende 2018 is daar ook ‘n aansoek om akkreditasie van ‘n Baccalaureusgraad in Teologie aan die AGS Teologiese Kollege in Soshanguve, Gauteng, met die Hoër Onderwys Raad vir Kwalifikasies ingedien. Die Raad vir Kwalifikasies vir Hoër Onderwys het ses voorwaardes uiteengesit wat verwys na aangeleenthede wat aangespreek moet word, voor die aanvang van die werwing van studente, of die aanbieding van die programme. Verteenwoordigers van die Raad op Hoër Onderwys het op 6 Januarie 2020 die Soshanguve-kampus besoek om aan die laaste voorwaarde te voldoen. Na verwagting sal die aansoeke gedurende 2020 afgehandel wees. Verskeie prosesse sal begin na afloop van die registrasie van die AGSTK deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, insluitend die werwing van personeel ens.

Ons moedig ons studente aan, wat tans aan die Noordwes-Universiteit studeer, om hul studies suksesvol te voltooi. Verdere aankondigings sal op die regte tyd gemaak word.

Die bestuur van die AGS Teologiese Kollege dank die Here vir die vordering om die visie te verwesenlik –  om pastorale opleiding by ons eie AGS Teologiese Kollege te bied.

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 28 February 2020

Download the PDF version here:

28 FEBRUARY ENG 2020

Dear Colleagues,

Urgent Notes:

AFM Head Office – We apologise for any inconvenience experienced due to Telkom’s national outage that is affecting our phone lines.

Nomination Forms – All Pastors must please ensure that the Nomination Forms for the 2020 national elections are send to the correct e-mail address. The address is:

[email protected].

2020 NOB Empowerment Visits – Join the NOB for the remaining Regional Empowerment Visits. All information can be downloaded from:
http://afm-ags.org/special-invitation-2020-nob-empowerment-visits/.

1. PROPOSED BOOKLET OF THE APOSTOLIC FAITH MISSION’S DOCTRINES

The National Leadership Forum (NLF) has identified the need to produce a booklet on the Apostolic Faith Mission’s (AFM) doctrine. We are part of the classical Pentecostal Churches. In many respects our tenets of faith bear resemblance. Although we are part of this broader Pentecostal tradition, it is essential that our members and pastors should know the pillars of our doctrine. Church’s doctrine underlies and explains the practice of the Christian faith.
Our Confession of Faith serves as a guide in this regard:
http://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/.

The leadership held a theological discussion with a number of our pastors and our theological lecturers. Participants reached a consensus that the AFM’s Confession of Faith be used as the basis for the production of our doctrinal booklet. It is envisaged that the booklet will include doctrines of God, Christ, The Holy Spirit, the Bible, Humanity, Salvation, the Church, Sacraments and of the Last things. It is my hope that this will be a useful document for orientation and the strengthening of the faith of our members.

From time to time we also consider doctrinal, ethical and liturgical matters. The Doctrine, Ethics and Liturgy Committee (DEL Committee) is a standing Committee of the NLF tasked with the responsibility to consider these issues. They have made several recommendations to the NLF. On the other hand, the NLF has approved these recommendations as church pronouncements. I often come across pastors and members who want to know about the church’s official position on matters such as cremation, surrogacy, homosexuality and many others.

Pronouncements on these matters are available on our church’s website. I urge you to visit our web site and download the church’s pronouncements:
http://afm-ags.org/about-us/pronouncements/

 

2. AFM STATIONERY: UPDATED PRICES 

Kindly take note that the following prices for AFM Stationery will be in effect from 1 March 2020. To place orders for stationery, please contact Ms. Inocentia Ravhura at the AFM Head Office:
[email protected]

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 28 Februarie

Laai die PDF weergawe hier af:

28 FEBRUARY AFR 2020

Geagte Kollegas,

Dringende Notas:

AGS Hoofkantoor – Ons vra onverskoning vir enige ongerief wat veroorsaak word en wat ons telefoonlyne beïnvloed as gevolg van Telkom se nasionale onderbreking.

Nominasievorms – Alle pastore moet seker maak dat die nominasievorms vir die nasionale verkiesing in 2020 na die regte e-pos adres gestuur word. Die adres is:

[email protected]

2020 NOB Bemagtigingsbesoeke – Sluit gerus by ons aan vir die oorblywende streeksbemagtigingsbesoeke. Alle inligting kan afgelaai word vanaf:

http://afm-ags.org/special-invitation-2020-nob-empowerment-visits/

1. ‘N VOORGESTELDE BOEKIE VAN WAT DIE AGS GLO 

Die Nasionale Leierskaps Forum (NLF) het die behoefte geïdentifiseer om ‘n boekie oor die AGS se leerstellings te produseer. Ons is deel van die klassieke Pinkster kerke en in baie opsigte lyk ons ​​beginsels van geloof dieselfde. Alhoewel ons deel is van hierdie breër Pinkster-tradisie, is dit noodsaaklik dat ons lidmate en pastore die fondasie van ons leerstellings ken. Die kerk se leerstellings verduidelik die praktyk van die Christelike geloof. Ons Geloofsbelydenis dien as riglyn in hierdie verband:

http://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/.

Die leierskap het ‘n teologiese gesprek gevoer met ‘n aantal van ons pastore en teologie dosente. Deelnemers het ‘n konsensus bereik dat die AGS se Geloofsbelydenis gebruik moet word as die basis vir die vervaardiging van so ‘n boekie. Die boekie gaan voorsiening maak vir leerstellings rakende God, Jesus Christus, die Heilige Gees, die Bybel, die mens, Saligheid, die kerk, sakramente en die eindtye. Dit is my hoop dat dit ‘n nuttige dokument sal wees vir oriëntering en die versterking van geloof as dit kom by ons lidmate.

Van tyd tot tyd ondersoek ons ook leerstellings, etiese en liturgiese aangeleenthede. Die DEL-komitee is ‘n permanente komitee van die NLF wat die verantwoordelikheid het om hierdie kwessies te oorweeg. Hulle het verskeie aanbevelings aan die NLF gemaak, waarop die NLF hierdie aanbevelings as kerklike uitsprake goedgekeur het. Ek het gereeld te doen met pastore en lidmate wat wil weet oor die kerk se amptelike standpunt oor sake soos verassing, surrogaatskap, homoseksualiteit en vele ander.

Uitsprake oor hierdie aangeleenthede is beskikbaar op ons kerk se webwerf. Ek wil jou aanmoedig om ons webwerf te besoek en die uitsprake af te laai:

http://afm-ags.org/about-us/pronouncements/

 

2. AGS-SKRYFBEHOEFTES: OPGEDATEERDE PRYSE

Neem asseblief kennis dat die volgende pryse vir AGS skryfbehoeftes in werking tree vanaf 1 Maart 2020. Kontak Inocentia Ravhura by die AGS Hoofkantoor vir bestellings:
[email protected]
012 644 0490

Seëninge!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 14 February 2020

Download the PDF version here:

14 FEBRUARY ENG 2020

Dear AFM Colleagues,

1.      PASTORS’ CONTINUOUS DEVELOPMENT (PCD) CREDITS

I would like to thank and appreciate all pastors who have already submitted their PCD compliance certificates through their Regional PCD Coordinators. Those who have done so and have not yet received their credential cards are requested to contact their Regional PCD Coordinators.

All pastors below 65 years were expected to submit their PCD compliance certificate before 31 December 2019 through their Regional Secretaries to the office of the PCD National Coordinator’s Office. The expectation is that each pastor should accumulate 50 PCD credits per annum. This implies that pastors who have been ordained by 2016 should have 200 PCD credits. Pastors who are non-compliant are requested to contact their Regional PCD Coordinators with a view to being compliant. Failure to comply by 31 January 2021 may have a negative impact on their pastoral status.

For more information please visit the AFM PCD website:
http://www.pcdafm.co.za/

2.      NOMINATION POOL: FORMS

The Office of the General Secretary has sent nomination forms for the creation of the nominations’ pool. Each Assembly Governing Body is entitled to receive and complete one nomination form. This is the same with each Regional Committee. Completed forms must be sent to the Office of the President, through hand delivery, registered mail or through e-mail. The e-mail address to be used, in this regard is [email protected].

The deadline date for the submission of these forms is Tuesday 31 March 2020 not later than 16h00. Registered AFM Assemblies who have not yet received these forms are requested to contact the General Secretary’s Office (during Office hours). Your cooperation is highly appreciated in this regard.

A formal Circular was also sent with the above-mentioned information:
http://afm-ags.org/category/media/

3.      BIBLE SOCIETY CELEBRATIONS

The Bible Society of South Africa is celebrating 200 years this year (1820-2020). I would like to invite our Assemblies to participate in these celebrations by making donations to the Bible Society. These donations can be sent through Regional Treasurers/Administrators to the Office of the General Treasurer.

The National Office Bearers are making a plea to all our congregations to regard Sunday 13 September 2020 as Bible Sunday. Offerings for the Bible Society can be collected and promotions of the work of the Bible Society should be done. Our General Treasurer will make a proposal concerning a donation from the NLF (National Leadership Forum) to the Bible Society.

The Bible Society’s primary focus is the translation of the Bible into various languages, printing and distribution of the Bibles at affordable prices. I am including herein a document titled “The Bible Hope for All” that can be used to promote the work of the Bible Society at the congregational level:
THE BIBLE HOPE FOR ALL

You are also welcome to connect with the Bible Society through:
https://www.facebook.com/biblesocietysouthafrica/
http://www.biblesociety.co.za

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

AGS Nuusflits: Vrydag, 14 Februarie 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

14 FEBRUARY AFR 2020

AGS Kollegas,

1. DEURLOPENDE ONTWIKKELING VAN PASTORE: (PCD) KREDIETE

Ek bedank en waardeer alle pastore wat reeds hul PCD-nakomingsertifikate (“compliance certificates”) deur hul plaaslike PCD-koördineerders ingedien het. Die pastore wat dit wel reeds gedoen het, en nog nie hul Pastoralestatus hernuwingskaarte (“credential cards”) ontvang het nie, word versoek om hul plaaslike PCD-koördineerder te kontak.

Alle pastore onder die ouderdom van 65 moes hulle PCD-nakomingsertifikate indien voor 31 Desember 2019 deur hul Streekssekretaris se kantoor – waarna dit gestuur word na die PCD Nasionale  Koördineerder se kantoor. Die verwagting is dat elke pastoor 50 PCD-krediete per jaar moet opbou. Dit beteken dus dat pastore wat in 2016 aangestel is, reeds 200 PCD-krediete moet hê. Pastore wat nie hieraan voldoen nie, word versoek om hul plaaslike PCD-koördineerders te kontak om te verseker dat hulle wel spoedig daaraan voldoen. Indien pastore nie aan hierdie vereistes voldoen teen die 31ste Januarie 2021 nie, kan dit hulle pastorale status negatief beïnvloed.

Vir verdere inligting oor die PCD proses, besoek gerus:
http://www.pcdafm.co.za/

2. BENOEMINGSPOEL: NOMINASIEVORMS

Vanuit die kantoor van die Algemene Sekretaris is nominasievorms beskikbaar gestel vir die skepping van ‘n benoemingspoel (“nomination pool”). Elke Beheerliggaam van elke AGS Gemeente is  geregtig om een ​​nominasievorm te ontvang en te voltooi. Dit werk dieselfde met elke streekskomitee. Voltooide vorms moet terug besorg word aan die Nasionale Kantoor van die President deur: aflewering, geregistreerde pos of per e-pos. Die e-pos adres wat hiervoor gebruik moet word, is  [email protected].

Die sperdatum vir die indiening van hierdie nominasievorms is Dinsdag 31 Maart 2020, nie later as 16h00 nie. Geregistreerde AGS Gemeentes wat nog nie hierdie vorms ontvang het nie, word versoek om die kantoor van die Algemene Sekretaris (gedurende kantoor ure) te kontak.  Samewerking in hierdie verband sal opreg waardeer word.

Verwys ook gerus na die Omsendbrief (of “Circular”) wat uitgestuur was in hierdie verband:
http://afm-ags.org/category/media/

3. BYBELGENOOTSKAP VIERINGE

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika vier vanjaar sy 200ste (1820-2020) bestaansjaar! Ek wil ons Gemeentes uitnooi om deel te wees van hierdie vieringe deur donasies  aan die Bybelgenootskap te maak. Hierdie donasies kan gestuur word deur die Streekstesouriers / Administrateurs na die kantoor van die Algemene Tesourier. Die Nasionale Ampsdraers doen ‘n versoek op al die Gemeentes om Sondag 13 September 2020 as ‘n Bybel Sondag te beskou. ‘n Kollekte vir die Bybelgenootskap kan opgeneem word en meer inligting oor die werk wat hulle doen kan gedeel word. Ons Algemene Tesourier sal ‘n voorstel maak rakende ‘n donasie vanaf die NLF (Nasionale Leierskaps Forum) aan die Bybelgenootskap.

Die Bybelgenootskap se primêre fokus is die vertaling van die Bybel in verskillende tale, drukwerk en verspreiding van die Bybel teen bekostigbare pryse. Hierby sluit ek ‘n dokument in met die titel “The Bible Hope for All” wat gebruik kan word om die werk van die Bybelgenootskap op Gemeentelike vlak te bevorder:
THE BIBLE HOPE FOR ALL

Besoek ook gerus die Bybelgenootskap se aanlyn platforms:
https://www.facebook.com/biblesocietysouthafrica/
http://www.biblesociety.co.za

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 January

Download the PDF version here:

31 JANUARY ENG 2020

The National Office Bearers are looking forward to connect with the church leadership in the upcoming NOB Empowerment Visits! I encourage you to attend this strategic gathering in your province. More information is given below in this Newsflash.
1. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

2. UP4SA – National Prayer Initiative

I am thankful to all of you who have already commenced with prayer & fasting.

It’s not necessary to mention that South Africa is experiencing difficulties on many terrains. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God. On the 1st of March 2020 a nationwide prayer initiative is taking place. My request is that pastors and community leaders prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in their local community. Every community leader that volunteers receives a resources and will be empowered to coordinate the prayer point.

Please read the information and be part of what I believe, is a God-inspired initiative:
up4sa AFM of SA 2020

You can also connect directly with Up4SA via their online platforms:
Website: www.up4sa.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

3. CIRCULAR: JANUARY 2020

Kindly take note of a Circular that was sent to all AFM Assemblies earlier this week – either by e-mail or postage. For your reference, we include it here in the Newsflash again:

 • Nomination forms for the pool of the 2020 NOB elections (Annexure A & B). Please take note that there is a separate form for Assemblies and Regional Committees.
 • A request from Dr. Isak Burger regarding a book of miracles (Annexure C).
 • The appointment of a new Bible Society Representative.
 • A reminder to honour the dates of activities and events on the official AFM Calendar.

To download the Circular and all Annexures kindly follow the link below to the AFM Website:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 January

Download the PDF version here:

31 JANUARY ENG 2020

The National Office Bearers are looking forward to connect with the church leadership in the upcoming NOB Empowerment Visits! I encourage you to attend this strategic gathering in your province. More information is given below in this Newsflash.
1. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

2. UP4SA – National Prayer Initiative

I am thankful to all of you who have already commenced with prayer & fasting.

It’s not necessary to mention that South Africa is experiencing difficulties on many terrains. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God. On the 1st of March 2020 a nationwide prayer initiative is taking place. My request is that pastors and community leaders prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in their local community. Every community leader that volunteers receives a resources and will be empowered to coordinate the prayer point.

Please read the information and be part of what I believe, is a God-inspired initiative:
up4sa AFM of SA 2020

You can also connect directly with Up4SA via their online platforms:
Website: www.up4sa.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

3. CIRCULAR: JANUARY 2020

Kindly take note of a Circular that was sent to all AFM Assemblies earlier this week – either by e-mail or postage. For your reference, we include it here in the Newsflash again:

 • Nomination forms for the pool of the 2020 NOB elections (Annexure A & B). Please take note that there is a separate form for Assemblies and Regional Committees.
 • A request from Dr. Isak Burger regarding a book of miracles (Annexure C).
 • The appointment of a new Bible Society Representative.
 • A reminder to honour the dates of activities and events on the official AFM Calendar.

To download the Circular and all Annexures kindly follow the link below to the AFM Website:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 31 Januarie

Laai die PDF weergawe hier af:

31 JANUARY AFR 2020

Die Nasionale Ampsdraers sien daarna uit om met die leierskap van die kerk in die komende NOB-bemagtigingsbesoeke, kontak te maak! Ek moedig jou aan om hierdie strategiese byeenkoms in jou provinsie by te woon. Meer inligting word hieronder gegee in vandag se Nuusflits.
1. SPESIALE UITNODIGING: NOB STREEKSBESOEKE 2020

Hiermee nooi ons alle Pastore, lede van die Beheerliggame, Leiers en Nasionale Jeug uit na die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke. Die doel van die besoeke is om inligting te deel, opleiding te verskaf en gesprek te voer oor kwessies van strategiese belang vir die kerk. Ek wil jou sterk aanmoedig om die bemagtigingsessie in jou Provinsie by te woon.

Die tema vir die besoeke is:

Aksies met Impak
Leierskap in ‘n missionale kerk

Ons sien uit daarna om met die kerk oor die volgende onderwerpe te praat:

 1. Die Impak van die Bediening op die kinders van Pastore.
 2. Die Nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.
  Hier is alreeds ‘n dokument beskikbaar oor die onderwerp. Laai gerus af by die volgende skakel: http://afm-ags.org/category/media/
 3. Vroue in Leierskap.
 4. Die Rol en Funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
 5. Om Kerk te wees in die markplein.
 6. Gemeenskapsbetrokkenheid: Praktiese Implementering (Aangebied deur die AFM Welfare)

Die program vir Vrydag en Saterdag kan afgelaai word vanaf die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die Nasionale Ampsdraers gaan besoeke aflê aan al die Provinsies op die volgende datums:

2. UP4SA: Nasionale Gebedsinitiatief

Ek is dankbaar vir die wat alreeds in Januarie-maand gebid en gevas het.

Dit is ‘n algemene feit dat Suid-Afrika uitdagings ervaar op vele tereine. Die belangrikste verantwoordelikheid van Christene is om ernstig en getrou te bid. Op 1 Maart 2020 vind ‘n landswye gebedsinitiatief plaas. My versoek is dat pastore en gemeenskapsleiers dit biddend sal oorweeg om vrywillig ‘n gebedspunt in hul plaaslike gemeenskap te koördineer. So ‘n individu word bemagtig om die gebedspunt te koördineer en ontvang ‘n hulpbronne.

Wees bewus van die nodige inligting om deel te neem aan wat ek glo is ‘n God-geïnspireerde initiatief:
up4sa AFM of SA 2020

3. OMSENDBRIEF: Januarie 2020     

Neem asseblief kennis van ‘n omsendbrief (of ‘n “Circular”) wat vroeër die week aan alle AGS-gemeentes gestuur is; hetsy per e-pos of pos. Ter verwysing, sluit ons dit weer hier in die Nuusflits in:

 • Nominasievorms vir die poel van die NOB-verkiesing in 2020 (Bylae A & B). Let daarop dat daar ‘n aparte vorm vir Gemeentes en Streekskomitees is.
 • ‘n Versoek van Dr. Isak Burger rakende ‘n boek oor wonderwerke (Bylaag C).
 • Die aanstelling van ‘n nuwe AGS verteenwoordiger vir die Bybelgenootskap.
 • ‘n Herinnering om die datums van aktiwiteite en gebeure op die amptelike AGS-kalender in ag te neem.

Volg die skakel hieronder na die AGS-webwerf om die Omsendbrief en alle bylaes af te laai:
http://afm-ags.org/category/media/

4.    VAKANTE POS: Oos-Kaap

Presiderende Pastoor – Middelburg, Oos-Kaap.
Die posisie is oop vanaf 1 Maart 2020 of so gou daarna.
CV’s kan gestuur word na [email protected].
Alle navrae kan gerig word aan Pastoor Nico Luther: 084 956 3097 of 049 842 3645.

Seën
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 17 January

Download the PDF version here:

17 JANUARY ENG 2020

I would like to take this opportunity to compliment you with best wishes for 2020. I hope you had a good recess and that you have begun the new year with vigor.
1. JANUARY – PRAYER & FASTING

January is our month for prayer and fasting. Each congregation exercises its discretion in this regard. My request is that you add the following items in your prayer list:

AFM of SA Elections

2020 is the election year in the AFM of SA. Pray that the elections, in all church structures, will go smoothly and result in the election of God-fearing, Christ-centered, Holy Spirit-guided, Bible-based, Caring and Committed leaders.

Socio-Economic Situation

I am also asking you to include our country’s socio-economic situation. We began this year with load shedding, despite promises that there would be no load shedding until 13 January 2020. It seems load shedding and its concomitant impact at the social and economic level will be with us for some time. Let us pray that those who are tasked with the generation and supply of electricity will be granted wisdom and capacity to deliver on their assignment. Let us also pray for social cohesion. Levels of intolerance, violence and crime continue to be the features in the public discourse. We need the Divine intervention in this regard.

Revival

Last but not least, let us pray for revival which is accompanied by passion for winning lost and hurting people in South Africa, in Africa and the entire world.

Colleagues and Colleagues’ Spouses who Passed on

In an unprecedented manner many of our Colleagues and Spouses passed on in December 2019 and beginning of January 2020. Let us remember their bereaved families in our prayers. I am referring to Past. Joseph Roux, Mrs. Ntombekhaya Booi, Past. Evert Phillipus Botha, Past. Michael Mncedisi Mkhosana, Past. Theodorus Ernest Cornelius Botha, Mrs. Shirley Mandean, Past. Samuel Hendrik Mandean (emeritus), Mrs. Engela van Zyl, Past.  Ndodwa Blekiwe, Prof. Leonard Phillipus Maré, Mrs. Rita Gerber, Past. Simon Modisaotsile Modisane, Evangelist Evelyn Gigaba, Mrs. Mohanoa Johanna Selepe, Past. Moses Swartz, Past. Isaac Harvey, Past. Thembekile Sokabo and Past. Pieter van der Westhuizen. Evangelist Reinhard Bonnke also passed on, this past December.

2. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

3. BACK TO SCHOOL!

BACK TO SCHOOL MESSAGE FROM THE NATIONAL CHILDREN’S MINISTRY (NCM)
Past. Sam Tshabalala

Dear Scholars, Parents and Guardians,

Compliments and blessings to all the children as they start the new 2020 school year. I hope you have relaxed and replenished your energy for the new school year.  We also congratulate the Matric Class of 2019 who have achieved over 80% overall pass. We thank the Lord and the education authorities for this remarkable improvement and achievement. And to those who did not make it, it is not the end of the world; don’t give up, try again my child.

Now, it is back to school time for all children and none must remain at home or denied the right to education. I hope you will work hard in order to pass at the end of the year. We trust the Lord for divine protection against the schemes of the devil that torment our children at schools through bullying, drug abuse, teenage pregnancy and suicide amongst other things.  My beloved children, stay away from such bad things and focus on your education in order to be a better person in future. As a Church we pray to the Lord Jesus Christ and support you to excel in your school work so that you can pass and lead our nation and society in future. Your future and that of the church depend on you and therefore it is important to prepare for this noble task like a person preparing for the Olympic Games or the Comrade Marathon. This preparation requires hard work and it entails praying and reading your Bible regularly, attending school and doing your school work and homework diligently.

The Bible teaches us:
“Study and do your best to present yourself to God approved, a workman…” – (2 Timothy 2:15, AMP)

I hereby wish as I do now to urge all parents and guardians to become prayer warriors for the success of the children of our church and the country in all their spheres of life in 2020 and beyond. Once more, compliments and may the good Lord be with you as you begin your school year! Do so with vigor and oomph!

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo