Newsflash: Friday, 7 May 2021

Download the PDF-version here (printer and e-mail-friendly):

AFM 7 MAY ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413 

2. Pastoral Letter: 1st Quarter 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2021/ 

3. The Possible Adoption of a Single Marriage Statute: AFM Response 
https://afm-ags.org/category/media/

4. Funeral Guidelines (Updated March 2021 – Attendance 100)
https://afm-ags.org/category/media/

AFM Colleague,

1. I KNOW THAT MY REDEEMER LIVES

Our State President declared a National State of Disaster on 5 March 2020. There have been many significant consequential announcements restricting movement, business activity and gatherings. It is estimated that the unemployment rate stands at 42.6% which translates to more than 11 million unemployed people (according to the expanded definition). Many businesses have closed.

How are you doing during this coronavirus pandemic? Are you well?

The impact on the church has been immense, especially on our pastors. Many of our colleagues succumbed to this pandemic. The pandemic has also had a negative financial, psychological, and emotional impact on many pastors.

In Job 19:25 we read:

“For I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth” (ESV).

We all know the story of Job. After he had lost his children, servants and wealth he became sick with what some Biblical scholars call ‘elephantiasis’ (the enlargement and hardening of limbs or body parts due to tissue swelling – due to obstruction of lymphatic vessels). His sickness led him to sit on an ash heap. It was during this time that his friends began to accuse him of some hidden sin that had brought him to this point. In response, Job said: “For I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth”.

If a person were poor and his/her property, or home, had to be sold, a Redeemer would be a person who would buy these items with a view to restoring them back to the original owner. A Redeemer would also be a person who would restore the rights of another person with a view to achieving justice for that person. We do not know for how long this pandemic will be with us. Job did not know the duration of his sufferings, but he gathered strength to declare that his Redeemer lives. It is this conviction that enabled him to be steadfast in his faith.

Amid the storm, our Redeemer, Jesus Christ is with us. He promised to be with us till the end of the age. It is to Him that we sing:

I hear the Savior say,

“Thy strength indeed is small,

Child of weakness, watch and pray,

Find in Me thine all in all.”

Jesus paid it all,

All to Him I owe;

Sin had left a crimson stain,

He washed it white as snow.”

I urge you to be strong in the Lord. I urge you to soldier on. Continue to serve Him. Continue to offer pastoral care. Our Redeemer lives. Be assured of my prayer for you.

2. PROPOSED SINGLE MARRIAGE STATUTE: AFM RESPONSE 

Regarding the issue above and as presented in the Newsflash of Friday, 23 April (https://afm-ags.org/newsflash-friday-23-april-2021/), kindly take note of the AFM’s response to the South African Law Reform Commission on 4 May 2021:

https://afm-ags.org/category/media/

Blessings

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 7 Mei 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik uit te druk of per e-pos aan te stuur):

AFM 7 MEI AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 1ste Kwartaal
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2021/

3. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet: AGS Terugvoer
https://afm-ags.org/category/media/ 

4. Begrafnis Riglyne (Opgedateer: Maart 2021 – Bywoning 100)
https://afm-ags.org/category/media/ 

AGS Kollega,

1. EK WEET DAT MY VERLOSSER LEEF

Ons Staatspresident het op 5 Maart 2020 ‘n Nasionale Ramptoestand verklaar. Daarna was daar vele invloedryke aankondigings wat onderskeidelik die beweging van mense, sakebedrywighede en byeenkomste beperk het. Die huidige werkloosheidsyfer staan op 42,6%, wat basies beteken dat meer as 11 miljoen mense sonder ‘n werk is (volgens die uitgebreide definisie). Baie besighede het hulle deur gesluit.

Hoe gaan dit met jóú tydens die koronavirus-pandemie?

Die impak op die kerk was groot, veral op ons pastore. Baie van ons kollegas het hulle lewens verloor. Die pandemie het ook ‘n negatiewe finansiële, sielkundige en emosionele impak op baie pastore gehad.

In Job 19:25 (AFR53) staan daar:

“MAAR ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.”

Ons ken almal die verhaal van Job. Nadat hy sy kinders, diensknegte en rykdom verloor het, het hy siek geword met wat sommige Bybelwetenskaplikes “olifantiasis” noem (die vergroting en verharding van ledemate of liggaamsdele as gevolg van swelling van die weefsel – as gevolg van obstruksie van limfvate). Sy siekte het daartoe gelei dat hy op ‘n ashoop gaan sit het. In hierdie tyd het sy vriende hom begin beskuldig van die een of ander verborge sonde wat hom tot op hierdie punt gebring het. Hierop het Job gesê: “MAAR ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.”

As ‘n persoon arm was en sy/haar eiendom of huis verkoop moes word, sou ‘n Verlosser ‘n persoon wees wat hierdie items sou koop met die doel om dit aan die oorspronklike eienaar terug te gee. ‘n Verlosser sou ook ‘n persoon wees wat die regte van ‘n ander persoon sou herstel met die oog op geregtigheid vir daardie persoon. Ons weet nie hoe lank hierdie pandemie by ons sal wees nie. Job het nie geweet hoe lank hy moes ly nie, maar hy het al sy krag bymekaar gemaak om te verklaar dat sy Verlosser leef! Dit is hierdie oortuiging wat hom in staat gestel het om standvastig te wees in sy geloof.

Te midde van die storm, is ons Verlosser, Jesus Christus met ons. Hy het belowe om by ons te wees tot aan die einde. Dit is vir Hom wat ons sing:

I hear the Savior say,

“Thy strength indeed is small,

Child of weakness, watch and pray,

Find in Me thine all in all.”

 

Jesus paid it all,

All to Him I owe;

Sin had left a crimson stain,

He washed it white as snow.”

Wees sterk in die Here. Hou aan om Hom te dien. Hou aan om pastorale sorg aan te bied. Ons Verlosser leef. Wees verseker dat ek vir jou bid.

2. MOONTLIKE AANVAARDING VAN ‘N ENKELE HUWELIKSWET: AGS TERUGVOER 

Rakende die bogenoemde kwessie en soos bespreek in die Nuusflits van Vrydag, 23 April (https://afm-ags.org/nuusflits-vrydag-23-april-2021/), neem asseblief kennis van die AGS se reaksie aan die South African Law Reform Commission soos op 4 Mei 2021:

https://afm-ags.org/category/media/

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 23 April 2021

Download this Newsflash in PDF-format (e-mail and printer-friendly):

23 APR ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413 

2. Pastoral Letter: 1st Quarter 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2021/ 

3. The Possible Adoption of a Single Marriage Statute 
https://afm-ags.org/category/media/

4. Baptism in the Holy Spirit: Short Questionnaire
https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

AFM Colleagues,

1. THE POSSIBLE ADOPTION OF A SINGLE MARRIAGE STATUTE 

You may be aware that the SALRC (South African Law Reform Commission) has produced a discussion paper with a view to bringing all Acts regulating marriages in South Africa into one law (Project 144 – Discussion Paper 152). For reference purposes, I am including a link to the relevant SALRC Media Statement (January 2021) here:
https://afm-ags.org/category/media/

Discussion Paper 152 is available on the Internet from the following site:
https://www.justice.gov.za/salrc/dpapers.htm

I have also included the submission made by the AFM of SA leadership on this matter, for your information:
https://afm-ags.org/category/media/

In May, we plan to participate in the SALRC virtual workshops. Your prayers for this process are solicited.

2. BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT: SHORT QUESTIONNAIRE

The AFM DEL (Doctrine, Ethics and Liturgy) Committee hereby request AFM Pastors to answer a short (3 questions) survey regarding the importance of the baptism in the Holy Spirit for Pentecostal believers in the AFM of SA:

https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

Background Information:

The AFM is known as a Pentecostal church and part of the worldwide Pentecostal Movement. Worldwide Pentecostals are revisiting what it means to be Pentecostal. This is related to how they view themselves as a church that was born in the power of the Holy Spirit. Part of that experience is the belief in the Baptism of the Holy Spirit. The AFM’s Confession of Faith (https://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/) includes that we believe in the Baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues.

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 23 April 2021

Laai hierdie Nuusflits af in PDF-weergawe (om maklik te stuur per e-pos of uit te druk):

23 APR AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 1ste Kwartaal
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2021/

3. Moontlike Aanvaarding van ‘n Enkele Huwelikswet
https://afm-ags.org/category/media/ 

4. Doop in die Heilige Gees: Kort Vraelys
https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

AGS Kollega,

1. MOONTLIKE AANVAARDING VAN ‘N ENKELE HUWELIKSWET

Jy is moontlik alreeds bewus dat die SALRC (South African Law Reform Commission) ‘n   besprekingsdokument opgestel het om alle wette wat huwelike in Suid-Afrika reguleer, onder een wet saam te vat (Project 144 – Discussion Paper 152). Vir verwysings doeleindes sluit ek hier ‘n skakel na die relevante SALRC-mediaverklaring (Januarie 2021) in: https://afm-ags.org/category/media/

Die besprekingsdokument is op die volgende webwerf vanaf die internet beskikbaar:
https://www.justice.gov.za/salrc/dpapers.htm

Ek heg ook die leierskap van die AGS van SA se verklaring oor hierdie aangeleentheid aan vir jou aandag:
https://afm-ags.org/category/media/

Ons beplan om in Mei-maand aan die virtuele SALRC werkswinkels deel te neem. Bid asseblief vir ons deelname asook die uitkomste van die proses.

2. DIE DOOP IN DIE HEILIGE GEES: KORT VRAELYS

Die AGS DEL (Doktrine, Etiek & Liturgie) Komitee versoek AGS Pastore om ‘n kort (3 vrae) vraelys te beantwoord oor die belangrikheid van die doop in die Heilige Gees vir Pinkster-gelowiges in die AGS:

https://www.surveymonkey.com/r/8TCZNZN

Agtergrond inligting:

Die AGS staan ​​bekend as ‘n Pinksterkerk en is deel van die wêreldwye Pinksterbeweging. Wêreldwyd is die Pinksterbeweging besig om weer te kyk na wat dit beteken om Pinkster te wees. Dit hou verband met hoe hulle hulself beskou as ‘n kerk wat gebore is uit die krag van die Heilige Gees. Deel van die ervaring is geloof met die Doop in die Heilige Gees. Die AGS se geloofsbelydenis (https://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/) sluit in dat ons glo in die doop in die Heilige Gees met die aanvanklike bewys dat daar in tale gepraat word.

Seën!

MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 12 March 2021

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 12 MAR ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

 

1. WORDS OF ENCOURAGEMENT

Today I include a special and timely message of encouragement written by Past. Barend Petersen – our General Treasurer. He also asked his wife, Dawn and daughter, Grace to contribute messages for the spouses of our Pastors as well as Pastors’ children. May our AFM Pastoral Families be blessed by these personal words of encouragement.

TO OUR PASTORS – PAST. BAREND PETERSEN 

Today I feel in my spirit to just reach out to encourage and express my heartfelt gratitude and condolences to every Pastor, Co-Pastor, Governing Body, AFM Member and family of our beloved AFM. I write to you being deeply moved as I remember those who fought the good fight and succumbed to this pandemic. Many of us have lost loved ones in the past year and the pain is still fresh in our memory. Finding closure was much more difficult, as we were not able to mourn as we are accustomed to – without the support that ordinarily would have carried us through our time of sorrow and grief.

Whilst the calling of Pastors by the Lord is divine, we minister and live our lives intertwined in the life cycles and experiences of those whom we minister to in this broken world. Commitment to our divine calling does not prevent us and our families from experiencing the trials and tribulations of life including loss, pain, suffering, despondency, disappointments, and death. Like all other people, we also experience parental-, marital-, financial-, health- and relational challenges. At times we are at a loss for answers when we are desperately trusting God for a miracle and our faith is met with what appears to be a stony silence from God.

We know that God, by His Spirit comforts us in pain and illness and can bring healing to our souls. Pastors, I am aware that our ministries have been deeply impacted by the Covid-19 pandemic. We are not able to gather at capacity for services or prayer meetings in our churches. There are no crusades, open-air conferences, house visitations or fellowship gatherings as we were accustomed to. We notice a rapidly changing world with a shift from what we were used to – a shift to a place of uncertainty. The Covid-19 pandemic and even the attitude of our government, is causing the church to reflect on her influence in society.

I reflected on the prophet Habakkuk who is introduced to us in Chapter 1:1-4 as a prophet with a burden and in despair, doubting God. He is overwhelmed by the circumstances around him, and it seems that God has removed Him from the earthly scene. God is nowhere to be found. His despair is palpable, the pain is real, the doubt is consuming, the future is bleak, and hope has evaporated. In the midst of pain and uncertainty, in the midst of hopelessness and of darkness, Habakkuk encounters God and has a vision of God’s restorative power so vividly proclaimed by David, in Psalm 121: “I will lift up mine eyes from whence cometh my help”.

The prophet is no longer controlled or even anxious about his circumstances, his sight was lifted. He was no longer consumed by what he sees, but by what he believes. He proclaims these immortal words that still ring true today, in Chapter 3:

“17 Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls: 18 Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. 19 The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds’ feet, and he will make me to walk upon mine high places.”

2020 was one of the most difficult years for all of us and it seems as if this pandemic will continue to torment the world for much longer than ever anticipated. Allow me to share with you that I have experienced the restorative power of God during the most difficult times of my life. During the past four years, I have again experienced it and continue to bear testimony of His unfailing grace. My brothers and sisters, I want you to know that we are in this together. As a family of the AFM of SA, we thank you for your faithfulness and holding firm onto your faith and not letting go.

Today, I PRAY for Pastors, Pastors’ Spouses and the children of Pastors who are going through tough times and facing intense challenges, battling with the conflict between faith and our lived experiences. I pray that you and your family will experience the presence of God, like Habakkuk, which will lift your hopes beyond what you now experience. I pray that God will carry us in these trying times when we are all so in need of the presence of Him who called us to His service – and to proclaim His glory.

 

TO OUR PASTORS’ SPOUSES – DAWN PETERSEN

I write to you at this painful time, yet I am trusting that God knows full well what we as spouses are going through at this moment. As a Pastor’s spouse we have a great responsibility to our family and especially when we are leading with our husband/wife in ministry.

We are currently living in uncertain times with the outbreak of Covid-19. During times like these, our faith can be challenged, and it can be hard to see where God fits in with this new normal. We witness the pain and anguish our spouses endure when a loved one passes away. I appreciate you for your strength in helping those in need, your commitment to reassuring family and members in a time of uncertainty. We have buried our members and some of us even our loved ones. The pain we carry can only be understood by the Lord our God.

Today, I want to thank every Pastor’s spouse who has been in the field as a frontline worker. To every spouse who has never complained about the work but accepted their responsibility in the ministry with joy. Your endurance and strength to stand in the ministry give every spouse hope to continue in their gifts and calling. I know there are times when we are not even appreciated in what we are doing but today I am blessed to have other Pastor’s spouses walking alongside each other calling each other my “sister” and my “brother”.

Remember that God’s Word tells us that, in the day of affliction and despondency, we take refuge in God who affirms and establishes our faith. We strongly take courage in the fact that we have to support our husbands and wives, as well as those we are entrusted with. God is not unjust to forget our work and labour of love in the day of trouble. He who promised to always be with us, is faithful to keep and sustain us. What kept me moving was my firm belief that we have this sure foundation, serving an Immovable God and we may cast our burdens upon Him as He will never let the righteous be shaken!

Rest in God’s presence, knowing that we will be refreshed, comforted, and nourished. His abundant life brings healing to a weary and burdened soul. As we PRAY daily for our families and ministry, may you continue to grow from strength to strength!

TO OUR PASTORS’ CHILDREN – GRACE PETERSEN

Being a Pastor’s Kid (PK), I am sure you see your parents caring for others on a consistent basis. You see them showing up for a family at 3 am in the morning because a loved one had passed away. You see them sacrificing their time, resources, and energy for the bigger picture. You see them selflessly serving those God entrusted them to shepherd.

If this is what is humanely possible in terms of caring, how much more does God not care? He cares for you consistently. He desires to be there for you during your 3 am moments. He has already sacrificed His Son so you can have life and truly live it in abundance. You are the bigger picture. (Well, together with your brothers & sisters obviously!) You were on God’s mind when He sent His Son Jesus Christ. You are cared for. You are loved. It is up to us to accept His care. Not just at the point of salvation, but to truly accept it daily. To live our lives knowing and believing that we are cared for. He is kind, slow to anger and abounding in mercy.

From one PK to another.

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 12 Maart 2021

Laai die PDF-Weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 12 MAR AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

AGS Kollega,

1. BOODSKAP VAN BEMOEDIGING

Vandag sluit ek ‘n spesiale en relevante boodskap van bemoediging in, geskryf deur Past. Barend Petersen – ons Algemene Tesourier. Hy het ook sy eggenoot, Dawn en sy dogter, Grace gevra om spesifieke bydraes te lewer aan die Eggenote van ons Pastore asook ons Pastoorskinders. Mag ons AGS Pastorale Families geseënd wees deur hierdie woorde van bemoediging.

AAN ONS PASTORE – PAST. BAREND PETERSEN 

Vandag voel ek in my gees om net uit te reik en my hartlike dankbaarheid en meegevoel te betuig aan elke Pastoor, Mede-Pastoor, Lede van die Beheerliggaam, Lidmate en gesinne van ons geliefde AGS.  Ek skryf aan jou in ‘n tyd wat ek diep geraak is, want ek onthou diegene wat ‘n goeie stryd gevoer het en onder hierdie pandemie geswig het. Baie van ons het die afgelope jaar geliefdes verloor en die pyn is nog vars in ons geheue. Om afskeid te neem van ons geliefdes was soveel moeiliker, want ons kon nie rou soos ons gewoonlik gerou het nie en ons was sonder die ondersteuning wat ons gewoonlik deur ‘n tyd van hartseer sou gedra het.

Alhoewel die roeping van Pastore bonatuurlik is, bedien en leef ons ons lewens verweef in die lewensiklusse en die ervaringe van ons lidmate wat ons in hierdie gebroke wêreld bedien. Toewyding aan ons roeping as Pastoor verhinder nie ons en ons gesinne om blootgestel te word aan die beproewinge van die lewe nie, insluitend verlies, pyn, lyding, moedeloosheid, teleurstellings en dood. Ons ervaar ook die uitdagings van die lewe soos alle ander mense: as ouers, in ons huwelike, ons finansies, ons gesondheid en verbroke verhoudings. Soms is ons sprakeloos wanneer ons God desperaat vertrou vir ‘n wonderwerk en ons geloof beantwoord word met ‘n koue stilte vanaf God.

Ons weet dat God ons deur Sy Gees vertroos in pyn en siekte en dat hy ons siele kan genees. Pastore, ek is bewus daarvan dat ons byeenkomste diep geraak is deur die Covid-19 pandemie. Ons is nie in staat om te vergader vir dienste of gebedsbyeenkomste in ons kerke nie. Daar is geen uitreike, opelug konferensies, huisbesoeke of ander byeenkomste soos wat ons gewoond was nie. Ons sien ‘n vinnig veranderende wêreld – ‘n verskuiwing van dit waaraan ons gewoond is, na ‘n plek van onsekerheid. Die Covid-19 pandemie en selfs die houding van ons regering veroorsaak dat die kerk nadink oor haar invloed in die samelewing.

Ek het nagedink oor die profeet Habakuk wat in Hoofstuk 1:1-4 aan ons voorgestel word as ‘n wanhopige profeet – ‘n profeet wat God betwyfel. Hy is oorweldig deur die omstandighede rondom hom en dit lyk asof God Hom van die aardbol verwyder het. God is nêrens te vinde nie. Sy wanhoop is tasbaar, die pyn is werklik, die twyfel is verterend, die toekoms lyk bleek, en alle hoop het verdwyn. Te midde van die pyn en onsekerheid, te midde van die hopeloosheid en duisternis, ervaar Habakuk ‘n visioen van God se herstellingskrag wat deur Dawid so lewendig verkondig is, in Psalm 121″Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”

Die profeet word nie meer beheer deur of selfs bekommerd oor sy omstandighede nie, sy oë is op God gerig. Hy word nie meer oorweldig deur wat hy om hom sien nie, maar deur wat hy glo. Hy verkondig hierdie woorde wat verewig is en wat vandag nog geld in Hoofstuk 3:

17 Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, 18 nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. 19 Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

2020 was een van die moeilikste jare vir ons almal en dit wil voorkom asof hierdie pandemie die wêreld langer gaan affekteer as wat ooit verwag is. Ek het al die herstellingskrag van God ervaar gedurende die moeilikste tye van my lewe. Gedurende die afgelope vier jaar het ek dit weer beleef en ek kan getuig van sy onfeilbare genade. My broers en susters, ek wil hê dat julle moet weet dat ons saam hierin is. As ‘n gesin van die AGS van SA bedank ons jou vir jou getrouheid en jou standvastigheid in geloof en dat jy nie opgee nie.

Vandag bid ek vir ons Pastore, hul eggenote en ook hul kinders wat deur moeilike tye gaan – veral die wat ‘n intense konflik of stryd ervaar tussen geloof en ons menslike ervarings. Ek bid dat jy en jou gesin die teenwoordigheid van God sal ervaar, soos Habakuk. Dat jou vertroue en hoop gestel is op dit wat hoër is as dit wat jy besig is om menslik te ervaar. Ek bid dat God ons sal dra in hierdie moeilike tye wanneer ons almal ‘n behoefte het aan sy teenwoordigheid – aan die Een wat ons tot sy diens geroep het om sy heerlikheid te verkondig.

AAN ONS PASTORE SE EGGENOTE – DAWN PETERSEN 

Ek skryf aan jou tydens hierdie pynlike tyd, maar ek vertrou dat God alles verstaan waardeur ons tans gaan. As eggenote van Pastore het ons ‘n groot verantwoordelikheid teenoor ons gesinne en veral as ons saam met ons man/vrou in die bediening lei.

Ons leef tans in onsekere tye met die uitbreek van Covid-19. Gedurende sulke tye kan ons geloof uitgedaag word, en dit kan moeilik wees om te sien waar God inpas by hierdie nuwe normaal. Ons kan getuig van die pyn en angs wat ons eggenote verduur wanneer ‘n geliefde aan die dood afgestaan word. Ek waardeer jou oortuiging om behoeftiges te help, en jou toewyding om gesinne en lidmate in ‘n tyd van onsekerheid gerus te stel. Ons het van ons lidmate begrawe, en sommige van ons selfs ons eie geliefdes. Die pyn wat ons dra en die vrees wat ons het, sal niemand verstaan behalwe die Here ons God nie.

Vandag wil ek elke eggenoot bedank wat in die veld is as ‘n werker in die voorste linie. Aan elke eggenoot wat nog nooit oor die werk gekla het nie, maar jou verantwoordelikheid in die bediening met blydskap aanvaar het. Jou uithouvermoë en krag om in die bediening te staan, gee elke eggenoot hoop om voort te gaan met hul gawes en roeping. Ek weet daar is tye wat ons nie eens waardeer word vir wat ons doen nie, maar ek is vandag geseënd dat ons as eggenote van Pastore langs mekaar kan loop en dat ek jou my “suster” of “broer” kan noem.

Onthou dat God se Woord ons vertel dat in die dag van swaarkry en moedeloosheid, ons skuiling moet soek by God wat ons geloof bevestig. Ons moet ons mans en vrouens ondersteun, sowel as diegene wat aan ons toevertrou is. God is nie onregverdig om ons werk en liefdesarbeid in moeilike tye te vergeet nie. Hy wat belowe het om altyd by ons te wees, is getrou om ons te onderhou. Wat my aan die gang gehou het was my oortuiging dat ons hierdie vaste fondament het. Ons dien ‘n onbeweeglike God wat ons laste op Sy skouers werp omdat Hy gelowiges nooit sal teleurstel nie!

Rus in die teenwoordigheid van God. Weet dat ons ook verkwik, vertroos en gevoed sal word. Sy oorvloedige lewe bring genesing aan ‘n vermoeide en belaste siel. Bly geseënd in oorvloed. Gaan voort van krag tot krag!

AAN ONS PASTOORSKINDERS – GRACE PETERSEN 

Omdat ek ‘n pastoorskind is, weet ek dat jou ouers konsekwent na ander omsien. Jy sien hoe hulle om 03:00 die oggend by ‘n gesin opdaag omdat ‘n geliefde oorlede is. Jy sien hoe hulle hul tyd, hulpbronne en energie opoffer vir die groter prentjie. As herders, sien jy hoe hulle onselfsugtig diegene dien wat God aan hulle toevertrou het.

As dit is wat menslik moontlik is in terme van omgee, hoeveel te meer gee God nie om nie? Hy sorg konsekwent vir jou. Hy wil daar wees vir jou tydens jou 03:00 in die oggend oomblikke. Hy het reeds sy Seun gestuur sodat jy ‘n lewe in oorvloed kan hê. Jy is die groter prentjie (wel, natuurlik saam met jou broers en susters) en dit wat in God se gedagtes was toe Hy sy Seun Jesus Christus gestuur het.

Jy word versorg. Jy is geliefd. Dit is ons besluit om Sy sorg te aanvaar. Nie net op die punt van redding nie, maar om dit werklik te aanvaar, daagliks. Om ons lewens te leef met die wete en die geloof dat daar na ons omgesien word deur ‘n God wat barmhartig en genadig is, lankmoedig is en vol liefde is.

Van een pastoorskind na die ander.

Seën!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 12 Maart 2021

Laai die PDF-Weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AFM 12 MAR AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

AGS Kollega,

1. BOODSKAP VAN BEMOEDIGING

Vandag sluit ek ‘n spesiale en relevante boodskap van bemoediging in, geskryf deur Past. Barend Petersen – ons Algemene Tesourier. Hy het ook sy eggenoot, Dawn en sy dogter, Grace gevra om spesifieke bydraes te lewer aan die Eggenote van ons Pastore asook ons Pastoorskinders. Mag ons AGS Pastorale Families geseënd wees deur hierdie woorde van bemoediging.

AAN ONS PASTORE – PAST. BAREND PETERSEN 

Vandag voel ek in my gees om net uit te reik en my hartlike dankbaarheid en meegevoel te betuig aan elke Pastoor, Mede-Pastoor, Lede van die Beheerliggaam, Lidmate en gesinne van ons geliefde AGS.  Ek skryf aan jou in ‘n tyd wat ek diep geraak is, want ek onthou diegene wat ‘n goeie stryd gevoer het en onder hierdie pandemie geswig het. Baie van ons het die afgelope jaar geliefdes verloor en die pyn is nog vars in ons geheue. Om afskeid te neem van ons geliefdes was soveel moeiliker, want ons kon nie rou soos ons gewoonlik gerou het nie en ons was sonder die ondersteuning wat ons gewoonlik deur ‘n tyd van hartseer sou gedra het.

Alhoewel die roeping van Pastore bonatuurlik is, bedien en leef ons ons lewens verweef in die lewensiklusse en die ervaringe van ons lidmate wat ons in hierdie gebroke wêreld bedien. Toewyding aan ons roeping as Pastoor verhinder nie ons en ons gesinne om blootgestel te word aan die beproewinge van die lewe nie, insluitend verlies, pyn, lyding, moedeloosheid, teleurstellings en dood. Ons ervaar ook die uitdagings van die lewe soos alle ander mense: as ouers, in ons huwelike, ons finansies, ons gesondheid en verbroke verhoudings. Soms is ons sprakeloos wanneer ons God desperaat vertrou vir ‘n wonderwerk en ons geloof beantwoord word met ‘n koue stilte vanaf God.

Ons weet dat God ons deur Sy Gees vertroos in pyn en siekte en dat hy ons siele kan genees. Pastore, ek is bewus daarvan dat ons byeenkomste diep geraak is deur die Covid-19 pandemie. Ons is nie in staat om te vergader vir dienste of gebedsbyeenkomste in ons kerke nie. Daar is geen uitreike, opelug konferensies, huisbesoeke of ander byeenkomste soos wat ons gewoond was nie. Ons sien ‘n vinnig veranderende wêreld – ‘n verskuiwing van dit waaraan ons gewoond is, na ‘n plek van onsekerheid. Die Covid-19 pandemie en selfs die houding van ons regering veroorsaak dat die kerk nadink oor haar invloed in die samelewing.

Ek het nagedink oor die profeet Habakuk wat in Hoofstuk 1:1-4 aan ons voorgestel word as ‘n wanhopige profeet – ‘n profeet wat God betwyfel. Hy is oorweldig deur die omstandighede rondom hom en dit lyk asof God Hom van die aardbol verwyder het. God is nêrens te vinde nie. Sy wanhoop is tasbaar, die pyn is werklik, die twyfel is verterend, die toekoms lyk bleek, en alle hoop het verdwyn. Te midde van die pyn en onsekerheid, te midde van die hopeloosheid en duisternis, ervaar Habakuk ‘n visioen van God se herstellingskrag wat deur Dawid so lewendig verkondig is, in Psalm 121″Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”

Die profeet word nie meer beheer deur of selfs bekommerd oor sy omstandighede nie, sy oë is op God gerig. Hy word nie meer oorweldig deur wat hy om hom sien nie, maar deur wat hy glo. Hy verkondig hierdie woorde wat verewig is en wat vandag nog geld in Hoofstuk 3:

17 Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, 18 nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. 19 Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

2020 was een van die moeilikste jare vir ons almal en dit wil voorkom asof hierdie pandemie die wêreld langer gaan affekteer as wat ooit verwag is. Ek het al die herstellingskrag van God ervaar gedurende die moeilikste tye van my lewe. Gedurende die afgelope vier jaar het ek dit weer beleef en ek kan getuig van sy onfeilbare genade. My broers en susters, ek wil hê dat julle moet weet dat ons saam hierin is. As ‘n gesin van die AGS van SA bedank ons jou vir jou getrouheid en jou standvastigheid in geloof en dat jy nie opgee nie.

Vandag bid ek vir ons Pastore, hul eggenote en ook hul kinders wat deur moeilike tye gaan – veral die wat ‘n intense konflik of stryd ervaar tussen geloof en ons menslike ervarings. Ek bid dat jy en jou gesin die teenwoordigheid van God sal ervaar, soos Habakuk. Dat jou vertroue en hoop gestel is op dit wat hoër is as dit wat jy besig is om menslik te ervaar. Ek bid dat God ons sal dra in hierdie moeilike tye wanneer ons almal ‘n behoefte het aan sy teenwoordigheid – aan die Een wat ons tot sy diens geroep het om sy heerlikheid te verkondig.

AAN ONS PASTORE SE EGGENOTE – DAWN PETERSEN 

Ek skryf aan jou tydens hierdie pynlike tyd, maar ek vertrou dat God alles verstaan waardeur ons tans gaan. As eggenote van Pastore het ons ‘n groot verantwoordelikheid teenoor ons gesinne en veral as ons saam met ons man/vrou in die bediening lei.

Ons leef tans in onsekere tye met die uitbreek van Covid-19. Gedurende sulke tye kan ons geloof uitgedaag word, en dit kan moeilik wees om te sien waar God inpas by hierdie nuwe normaal. Ons kan getuig van die pyn en angs wat ons eggenote verduur wanneer ‘n geliefde aan die dood afgestaan word. Ek waardeer jou oortuiging om behoeftiges te help, en jou toewyding om gesinne en lidmate in ‘n tyd van onsekerheid gerus te stel. Ons het van ons lidmate begrawe, en sommige van ons selfs ons eie geliefdes. Die pyn wat ons dra en die vrees wat ons het, sal niemand verstaan behalwe die Here ons God nie.

Vandag wil ek elke eggenoot bedank wat in die veld is as ‘n werker in die voorste linie. Aan elke eggenoot wat nog nooit oor die werk gekla het nie, maar jou verantwoordelikheid in die bediening met blydskap aanvaar het. Jou uithouvermoë en krag om in die bediening te staan, gee elke eggenoot hoop om voort te gaan met hul gawes en roeping. Ek weet daar is tye wat ons nie eens waardeer word vir wat ons doen nie, maar ek is vandag geseënd dat ons as eggenote van Pastore langs mekaar kan loop en dat ek jou my “suster” of “broer” kan noem.

Onthou dat God se Woord ons vertel dat in die dag van swaarkry en moedeloosheid, ons skuiling moet soek by God wat ons geloof bevestig. Ons moet ons mans en vrouens ondersteun, sowel as diegene wat aan ons toevertrou is. God is nie onregverdig om ons werk en liefdesarbeid in moeilike tye te vergeet nie. Hy wat belowe het om altyd by ons te wees, is getrou om ons te onderhou. Wat my aan die gang gehou het was my oortuiging dat ons hierdie vaste fondament het. Ons dien ‘n onbeweeglike God wat ons laste op Sy skouers werp omdat Hy gelowiges nooit sal teleurstel nie!

Rus in die teenwoordigheid van God. Weet dat ons ook verkwik, vertroos en gevoed sal word. Sy oorvloedige lewe bring genesing aan ‘n vermoeide en belaste siel. Bly geseënd in oorvloed. Gaan voort van krag tot krag!

AAN ONS PASTOORSKINDERS – GRACE PETERSEN 

Omdat ek ‘n pastoorskind is, weet ek dat jou ouers konsekwent na ander omsien. Jy sien hoe hulle om 03:00 die oggend by ‘n gesin opdaag omdat ‘n geliefde oorlede is. Jy sien hoe hulle hul tyd, hulpbronne en energie opoffer vir die groter prentjie. As herders, sien jy hoe hulle onselfsugtig diegene dien wat God aan hulle toevertrou het.

As dit is wat menslik moontlik is in terme van omgee, hoeveel te meer gee God nie om nie? Hy sorg konsekwent vir jou. Hy wil daar wees vir jou tydens jou 03:00 in die oggend oomblikke. Hy het reeds sy Seun gestuur sodat jy ‘n lewe in oorvloed kan hê. Jy is die groter prentjie (wel, natuurlik saam met jou broers en susters) en dit wat in God se gedagtes was toe Hy sy Seun Jesus Christus gestuur het.

Jy word versorg. Jy is geliefd. Dit is ons besluit om Sy sorg te aanvaar. Nie net op die punt van redding nie, maar om dit werklik te aanvaar, daagliks. Om ons lewens te leef met die wete en die geloof dat daar na ons omgesien word deur ‘n God wat barmhartig en genadig is, lankmoedig is en vol liefde is.

Van een pastoorskind na die ander.

Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 26 February 2021

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 26 FEB ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

Dear AFM Colleague,

1. UP4SA NATIONAL PRAYER INITIATIVE

It is not necessary to mention that South Africa is experiencing challenges on many levels. The Covid-19 pandemic has only intensified or accelerated these challenges to a higher level of urgency. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God.

The UP4SA is a National Prayer Initiative that is running for its 6th year. We invite all AFM congregations to join this prayer action on Sunday, 28 March 2021 which will be broadcasted on Wild Coast FM 98.6 FM (www.wildcoastfm.co.za) between 7h00 and 8h00. One representative from all 9 our provinces will lead in prayer. The programme will also include a 10-minute encouragement and prayer session lead by Angus Buchan.

I want to encourage you to register your AFM Assembly with the UP4SA Prayer Initiative by sending a message to:

082 462 1540 or 073 899 2323

[email protected]

You can also connect with UP4SA via their online platforms:

Website: www.up4sa.co.za

Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

2. GBM UPDATE (14-18 MARCH WILL NOT MATERIALISE)

The tentative GBM dates of 14-18 March 2021 will not materialise. Specific dates cannot be confirmed at this stage but will be communicated as soon as possible and depends on Covid-19 developments.

Delegates are however welcome to register. The venue remains AFM Word and Life Church in Boksburg. Registration for the event (although a specific date cannot be confirmed at this stage) can be done online:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

3. 2021 NOB EMPOWERMENT VISITS: NOTICE

Kindly take note that due to the current Lockdown Level 3 restrictions, the scheduled NOB Empowerment Visits for the weekend of 5-6 March 2021 (Mpumalanga & Limpopo) are postponed until further notice. The rest of the NOB Empowerment dates for the year remain the same also until further notice.

If you have not yet downloaded the AFM 2021 Calendar, kindly click on the link below:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. AFM WELFARE: STATIONERY DRIVE

Our Welfare Department urgently requires stationery supplies for the 2021 academic school year. Can I ask if, in any way possible, your assembly can reach out and donate? Any of the following stationery items can be donated: pencil cases, blue pens, HB pencils, coloured pencils (Norris Club), rulers, erasers, sharpeners, scissors, glue, highlighters, flip files, notepads and oil pastels. There is also a need for lunchboxes.

Old and new stationery supplies/items can be dropped off at:

  • An AFM Welfare Children’s Home (CYCC) in your area. Send a WhatsApp message to AFM Welfare to locate your nearest AFM Children’s Home (CYCC): +27 72 376 7453 or download a list of all homes from the following link: Child and Youth Care Centres
  • The AFM Welfare National Office: Unit 5, Central Office Park, 257 Jean Avenue, Centurion.

Blessings!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 26 February 2021

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 26 FEB ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

Dear AFM Colleague,

1. UP4SA NATIONAL PRAYER INITIATIVE

It is not necessary to mention that South Africa is experiencing challenges on many levels. The Covid-19 pandemic has only intensified or accelerated these challenges to a higher level of urgency. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God.

The UP4SA is a National Prayer Initiative that is running for its 6th year. We invite all AFM congregations to join this prayer action on Sunday, 28 March 2021 which will be broadcasted on Wild Coast FM 98.6 FM (www.wildcoastfm.co.za) between 7h00 and 8h00. One representative from all 9 our provinces will lead in prayer. The programme will also include a 10-minute encouragement and prayer session lead by Angus Buchan.

I want to encourage you to register your AFM Assembly with the UP4SA Prayer Initiative by sending a message to:

082 462 1540 or 073 899 2323

[email protected]

You can also connect with UP4SA via their online platforms:

Website: www.up4sa.co.za

Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

2. GBM UPDATE (14-18 MARCH WILL NOT MATERIALISE)

The tentative GBM dates of 14-18 March 2021 will not materialise. Specific dates cannot be confirmed at this stage but will be communicated as soon as possible and depends on Covid-19 developments.

Delegates are however welcome to register. The venue remains AFM Word and Life Church in Boksburg. Registration for the event (although a specific date cannot be confirmed at this stage) can be done online:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

3. 2021 NOB EMPOWERMENT VISITS: NOTICE

Kindly take note that due to the current Lockdown Level 3 restrictions, the scheduled NOB Empowerment Visits for the weekend of 5-6 March 2021 (Mpumalanga & Limpopo) are postponed until further notice. The rest of the NOB Empowerment dates for the year remain the same also until further notice.

If you have not yet downloaded the AFM 2021 Calendar, kindly click on the link below:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. AFM WELFARE: STATIONERY DRIVE

Our Welfare Department urgently requires stationery supplies for the 2021 academic school year. Can I ask if, in any way possible, your assembly can reach out and donate? Any of the following stationery items can be donated: pencil cases, blue pens, HB pencils, coloured pencils (Norris Club), rulers, erasers, sharpeners, scissors, glue, highlighters, flip files, notepads and oil pastels. There is also a need for lunchboxes.

Old and new stationery supplies/items can be dropped off at:

  • An AFM Welfare Children’s Home (CYCC) in your area. Send a WhatsApp message to AFM Welfare to locate your nearest AFM Children’s Home (CYCC): +27 72 376 7453 or download a list of all homes from the following link: Child and Youth Care Centres
  • The AFM Welfare National Office: Unit 5, Central Office Park, 257 Jean Avenue, Centurion.

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 26 Februarie 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS 26 FEB AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

AGS Kollega,

1. UP4SA NASIONALE GEBEDSINISIATIEF

Dit is nie nodig om te noem dat Suid-Afrika op vele vlakke uitdagings ervaar nie. Die Covid-19-pandemie het hierdie uitdagings net tot ‘n hoër vlak van dringendheid versnel. Die belangrikste verantwoordelikheid van Christene was nog altyd om ernstig en getrou tot God te bid.

Die UP4SA is ‘n nasionale gebedsinisiatief wat vir sy sesde jaar aangebied word. Ons nooi alle AGS Gemeentes uit om op Sondag 28 Maart 2021 deel te neem aan hierdie gebedsaksie. Die aksie sal op Wild Coast FM 98.6 FM (www.wildcoastfm.co.za) uitgesaai word tussen 7h00 en 8h00. Daar sal een verteenwoordiger per provinsie wees wat ons in gebed sal lei. Die uitsending sluit ook ‘n 10-minute aanmoedigings- en gebedsessie van Angus Buchan in.

Ek wil jou aanmoedig om jou Gemeente te registreer by die UP4SA Gebedsinisiatief deur ‘n boodskap te stuur aan:

082 462 1540 OF 073 899 2323

[email protected]

Jy kan ook op sosiale media kontak maak:

Webwerf: www.up4sa.co.za

Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

2. GBM KENNISGEWING (14-18 MAART SAL NIE REALISEER NIE)

Die voorlopige GBM-datums van 14-18 Maart 2021 sal nie realiseer nie. Spesifieke datums kan nie op hierdie stadium bevestig word nie, maar sal so spoedig moontlik gekommunikeer word en hang af van Covid-19-verwikkelinge.

Afgevaardigdes is welkom om te registreer. Die GBM gaan nog steeds aangebied word by die AGS Woord en Lewe Kerk in Boksburg. Registrasie vir die geleentheid (hoewel ‘n spesifieke datum op hierdie stadium nog nie bevestig kan word nie) kan aanlyn gedoen word by die volgende skakel:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

3. 2021 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: KENNISGEWING 

Neem asseblief kennis dat die geskeduleerde NOB-bemagtigingsbesoeke vir die naweek van 5-6 Maart 2021 (in die Mpumalanga en Limpopo Provinsies) weens die huidige inperkingsvlak tot verdere kennisgewing uitgestel word. Die res van die NOB-bemagtigingsdatums vir die jaar bly ook, tot verdere kennisgewing, dieselfde.

As jy nog nie die AGS 2021-kalender afgelaai het nie, is dit beskikbaar vanaf die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. AGS WELSYN: SKRYFBEHOEFTE VELDTOG

Die AGS Welsyn benodig dringend skryfbehoeftes vir die 2021 akademiese skooljaar. Indien jou Gemeente in ‘n posisie is om te help, mag ek vra dat jy ‘n donasie van skryfbehoeftes sal oorweeg?  Enige van die volgende items kan geskenk word: potloodsakkies, blou penne, HB-potlode, inkleurpotlode (Norris Club), liniale, uitveërs, skerpmakers, skêre, gom, uitligpenne, sakkielêers, notaboekies en oliepastelle. Daar is ook ‘n dringende behoefte aan kosblikke vir die kinders.

Ou en nuwe skryfbehoefte items kan afgelaai word by:

  • ‘n AGS Huis (of “Child and Youth Care Centre”) in jou omgewing. Stuur gerus ‘n WhatsApp-boodskap aan die AGS Welsyn om ‘n Huis naaste aan jou te identifiseer: +27 72 376 7453. Jy is ook welkom om ‘n volledige lys van AGS “Child and Youth Care Centres” af te laai by die volgende skakel: Child and Youth Care Centres
  • Die AGS Welsyn Nasionale Kantoor: Unit 5, Central Office Park, 257 Jeanlaan, Centurion.

Seëninge!
MG Mahlobo