Newsflash: Friday, 12 August 2022

Download the PDF-version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 12 August 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; | Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. WOMEN’S MONTH

In South Africa, we commemorate Women’s Month in August as a tribute to the more than 20 000 women who marched to the Union Buildings on 9 August 1956 to protest against the extension of Pass Laws to women. Women’s month is also a celebration of the role that women play in our everyday life in the church and in society at large.

Women’s Month is a time to reflect on the contribution and courage of women over many generations and to celebrate how their efforts and bravery afforded the opportunities and freedoms we all enjoy today. The Bible relates the lives of several brave and wise women, who were used by God as influencers and leaders in their time.

We think of women like Queen Esther who showed great courage in telling the Persian king about a plot to assassinate him, and later, about a plan to have all the Jews in Persia killed. With the power of prayer and bravery, she saved her people.

We read about Deborah, one of the Judges of Israel who inspired the Israelites to a mighty victory over their Canaanite oppressors. She is known as the commander whose army of 10,000 Israelites rushed down from the hills, clashing with the Canaanite general Sisera who commanded nine hundred iron chariots and personally slayed him. Deborah was also a woman of discernment, great wisdom, and revelation: Judges 4:5 says that: “She held court under the Palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided.”

Proverbs 31 speaks about a woman of noble character whose worth is far more than rubies. Verse 26-30 says: “She is clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed; her husband also, and he praises her: ‘Many women do noble things, but you surpass them all.’ – Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be praised.”

As the AFM of SA, we honour and celebrate all the women in our lives: Our mothers, wives, daughters and all the pastors who are women and leaders in our church – not only during August month but always.  We thank God for you and pray that He will guide you to fulfil His purpose for your life.

2. AN INVITATION TO REGISTER: URGENT

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process will allow for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration.

Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)
  2. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  4. Accommodation Options (Annexure D)
  5. The Conference & PCD Programme (Annexure E)
ONLINE REGISTRATION – Preferred Method

The Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct: www.afm-gbm.co.za.

Kindly note:

 • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
 • Please check your Junk/Spam folder.
 • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
 • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify. All registrations should be verified by 9 September.
OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted

Download the Offline Registration Form below –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf and send back to: afmgbm2022@afm-ags.org.

3. AFM STATIONERY: ORDERS

(TO BE COLLECTED AT GBM & CONFERENCE)

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) and send it back to: frans@afm-ags.org

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 12 Augustus

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 12 Augustus 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. VROUEMAAND

In Suid-Afrika herdenk ons Vrouemaand in Augustus as ‘n erkenning en herinnering aan die meer as 20 000 vroue wat op 9 Augustus 1956 na die Uniegebou opgeruk het om te protesteer teen die uitbreiding van Paswette na vroue. Vrouemaand is ook ‘n viering van die rol wat vroue speel in ons alledaagse lewe in die kerk en in die samelewing in die algemeen.

Vrouemaand is ‘n tyd om na te dink oor die bydrae en moed van vroue oor baie geslagte en om hul dapperheid en aksies wat gelei het to die geleenthede en vryhede wat ons almal vandag geniet, te vier. Die Bybel vertel die lewensverhale van verskeie dapper en wyse vroue, wat in hulle tyd deur God as beïnvloeders en leiers gebruik is.

Ons dink aan vroue soos koningin Ester wat groot moed aan die dag gelê het om die Persiese koning te vertel van ‘n komplot om hom te vermoor, en later ook oor ‘n plan om al die Jode in Persië dood te maak. Met die krag van gebed en dapperheid het sy haar mense gered.

Ons lees van Debora, een van die Rigters van Israel wat die Israeliete tot ‘n magtige oorwinning oor hulle Kanaänitiese verdrukkers geïnspireer het. Sy staan bekend as die bevelvoerder wie se leër van 10 000 Israeliete van die heuwels afgestorm het, met die Kanaänitiese generaal Sisera en sy negehonderd ysterwaens gebots het, en hom persoonlik om die lewe gebring het. Debora was ook ‘n vrou van onderskeidingsvermoë, groot wysheid en openbaring: Rigters 4:5 (AFR 83) sê: “Sy het altyd onder die Deborapalm in die Efraimsberge tussen Rama en Bet-El gesit, en die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. “

Spreuke 31 praat van ‘n vrou met edele karakter wie se waarde veel meer is as robyne. Vers 26-30 sê: “As sy praat, is dit met wysheid; as sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; lui is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar: “Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal!” Uiterlike skoonheid hou nie,’n mooi voorkoms is nie alles nie; as sy die Here dien, dán verdien ‘n vrou om geprys te word.”

As die AGS van SA eer en vier ons al die vroue in ons lewens: Ons moeders, vroue, dogters en al die pastore wat vroue en leiers in ons kerk is – nie net gedurende Augustusmaand nie, maar altyd.  Ons dank die Here vir julle en bid dat Hy julle sal lei om Sy doel vir julle lewens te vervul.

2. ‘N UITNODIGING OM TE REGISTREER: DRINGEND

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng.  Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies.

Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:

https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin –  maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is: www.afm-gbm.co.za

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar
Laai die registrasievorm hieronder af –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org.

3. AGS SKRYFBEHOEFTES: BESTELLINGS

(MOET BY GBM & KONFERENSIE AFGEHAAL WORD)

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is. Voltooi asseblief die aangehegte vorm (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) en stuur terug na:
frans@afm-ags.org

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 22 July 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 22 July 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; | Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. OUR THEME: TRUSTING GOD

The theme for the 2022 GBM and Conference is “Trusting God.”

There are so many things happening in our beloved country South Africa and across the world for which we really must trust God. Some people feel discouraged and even depressed. How should we as followers of Jesus in our daily lives act and react at this time?

Proverbs 3:5-6 (NIV) encourages us: “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.”  Matthew 6:25, 32b-33 (NIV) says: “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear…Your Heavenly Father knows that you need them…Seek first the Kingdom of God and His righteousness and all these things will be given to you as well.”

How do we do this? How do we trust God amidst a storm? How do we ensure that we do not rely on our own abilities and knowledge, but instead trust God alone? What must we do to live according to the promises of God in His word? How do you trust God with your finances and future?

During the evening services at the 2022 GBM, starting from Sunday, 18 September to Wednesday, 21 September –  these and other relevant issues will be addressed according to God’s Word. I am looking forward to seeing many of our pastors and members there.

2. AN INVITATION TO REGISTER: URGENT

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. The Registration Fee is R350.00 per person for all those delegates who register before/on 31 July 2022. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process will allow for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration.

Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)
  2. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  4. Accommodation Options (Annexure D)
  5. The Conference & PCD Programme (Annexure E)
ONLINE REGISTRATION – Preferred MethodThe Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct: www.afm-gbm.co.za

Kindly note:

 • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
 • Please check your Junk/Spam folder.
 • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
 • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify.  All registrations should be verified by 9 September.

OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted

Download the Offline Registration Form below –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf
and send back to: afmgbm2022@afm-ags.org:

3. AFM STATIONERY: ORDERS (TO BE COLLECTED AT GBM & CONFERENCE)

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form and send it back to: frans@afm-ags.org.

Link to Form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/)

4. AFM INTERNATIONAL TRIENNIAL COUNCIL AND CONFERENCE

From the 23rd to the 25th of August 2022 the AFM International Triennial Council consisting of delegates from 28 national AFM churches across the world, will meet in Gaborone Botswana. This will be followed by a conference hosted at the AFM Gaborone Block 7 Assembly from Friday, 26 August to  Sunday, 28 August 2022.

The theme for the 2022 Council and Conference will be “Called to the Missional frontline in a turbulent world.”   The speakers are amongst others: Dr F. Chikane, Rev J. Chigorimbo, Pastor P. Gatimu, Pastor T. Savhasa, Past G. Mahlobo, Past W. Bhatti and Pastor M. Motlhasedi.

The current AFM International Office Bearers are: President: Pastor George Mahlobo (South Africa); Deputy President: Pastor Jobe Koosimile (Botswana); Secretary General: Dr Henri Weideman (South Africa); Treasurer General: Pastor Josh Chigorimbo (United Kingdom).

You can register for the conference by following this link:
https://www.afmbotswana.org/?p=655

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 22 Julie 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 22 Julie 2022

HULPBRONNE:

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. ONS TEMA: VERTROU OP GOD

Die tema vir die 2022 GBM en konferensie is “Trusting God” (Vertrou Op God). Daar is so baie dinge wat in ons geliefde land Suid-Afrika en regoor die wêreld gebeur waarvoor ons God werklik moet vertrou. Party mense voel mismoedig en selfs terneergedruk. Hoe moet ons as volgelinge van Jesus in ons daaglikse lewe op hierdie tydstip optree en op omstandighede reageer?

Spreuke 3: 5-6 (AFR83) moedig ons aan: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.” Matteus 6:25, 32-33 (AFR83) sê: “Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. …. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Hoe doen ons dit? Hoe vertrou jy God te midde van ‘n storm? Hoe verseker ons dat ons nie op ons eie vermoëns en kennis staatmaak nie, maar eerder op God alleen vertrou? Wat moet ons doen om volgens die beloftes van God in Sy Woord te lewe? Hoe vertrou jy God met jou finansies en toekoms?

Gedurende die aanddienste by die 2022 GBM, vanaf Sondag 18 September tot Woensdag 21 September, sal hierdie en ander relevante kwessies volgens God se Woord aangespreek word. Ek sien uit daarna om baie van ons pastore en lidmate daar te sien.

2. ‘N UITNODIGING OM TE REGISTREER: DRINGEND

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Die registrasiefooi beloop R350.00 per persoon vir die afgevaardigdes wat voor/op 31 Julie 2022 registreer. Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies.

Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin –  maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is: www.afm-gbm.co.za

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar
Laai die registrasievorm hieronder af –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org. 

3. AGS SKRYFBEHOEFTES: BESTELLINGS (MOET BY GBM & KONFERENSIE AFGEHAAL WORD)

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is. Voltooi asseblief die aangehegte vorm en stuur terug na:
frans@afm-ags.org

https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/

4. AGS INTERNASIONAAL DRIE-JAARLIKSE RAADSVERGADERING EN KONFERENSIE

Vanaf 23 Augustus tot 25 Augustus 2022 sal die AGS Internasionaal se drie-jaarlikse Raadsvergadering,  bestaande uit afgevaardigdes van 28 nasionale AGS kerke regoor die wêreld, in Gaborone Botswana plaasvind. Dit sal gevolg word deur ‘n konferensie wat van Vrydag, 26 Augustus tot Sondag, 28 Augustus 2022 by die AGS Gaborone Blok 7-Gemeente aangebied word.

Die tema vir die 2022 Raad en Konferensie sal wees: “Called to the Missional frontline in a turbulent world.”  Die sprekers is onder andere: Dr F Chikane, Past. J. Chigorimbo, Past. P. Gatimu, Past. T. Savhasa, Past. G. Mahlobo, Past. W. Bhatti en Past. M. Motlhasedi.

Die huidige AGS Internasionale Ampsdraers is: President: Pastoor George Mahlobo (Suid-Afrika); Adjunkpresident: Pastoor Jobe Koosimile (Botswana); Sekretaris-generaal: Dr Henri Weideman (Suid-Afrika); Tesourier-generaal: Pastoor Josh Chigorimbo (Verenigde Koninkryk). Jy is welkom om vir die konferensie te registreer deur hierdie skakel te volg: https://www.afmbotswana.org/?p=655

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 8 July 2022

Download the PDF-version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 8 July 2022

 RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Empowerment Visits: Your Input & Suggestions (Last Chance!)
Complete the online survey under 3 minutes!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

1. FAITH, TRUST AND HOPE IN UNCERTAIN TIMES

I call on all our Pastors and Assemblies to earnestly intercede and pray for our country South Africa this coming Sunday. We believe in the power of prayer.

We are thankfully coming out of the worst part of the Covid-19 Pandemic, but we are still experiencing turbulence and insecurity on a worldwide scale.  For us as believers, this should not come as a surprise. God’s Word gives us a picture of how life will unfold leading up to the return of Jesus Christ.

This is not the first time in history that the world and God’s people are experiencing difficult times. Nearly everything in the Bible reflects a context of uncertainty: The process of creation; the journey to the promised land; the birth and life of Jesus; the establishment and growth of the Church; the history of the Church across the world, and as mentioned above, the end of time.

When one investigates history, one thing stands out above all: Times of great uncertainty are times of enormous opportunity and God’s greatest activity.

In times of uncertainty, we do not have all the answers and we do not always know what to do, but we know in whom we trust and we must remember what we believe. This might be a time of great uncertainty, but as believers, we can never be unclear about our beliefs. We must have clarity about our purpose (what God has called us to do). We must have clarity about our trust in and our dependence on God and His Word.

“The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.” Deut. 31:8 (NIV).”

Over the span of history, in Old and New Testament times we stand on this truth: “The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.” Deut. 31:8 (NIV).

“Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said: Never will I leave you; never will I forsake you. So we say with confidence: The Lord is my helper; I will not be afraid…” Heb. 13:5-6 (NIV).

In difficult times, we can confirm the testimony of Paul: “We are hard pressed on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair; persecuted, but not abandoned; struck down, but not destroyed.  We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body.” 2 Cor. 4:8-10 (NIV)

I like the way the Message expresses this verse: “We’ve been surrounded and battered by troubles, but we’re not demoralized; we’re not sure what to do, but we know that God knows what to do; we’ve been spiritually terrorized, but God hasn’t left our side; we’ve been thrown down, but we haven’t broken.”

Please be assured that in this time of many worries, insecurity and difficulty, I am praying daily for all our Pastors, Assembly Leaders, their families and the members of our beloved church across the country. Let us “Be on our guard, stand firm in the faith; be courageous; be strong. Do everything in Love.” 1 Cor. 16:13 (NIV).

2. AN INVITATION TO THE 2022 GBM & CONFERENCE

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. Refer to the link (https://afm-ags.org/category/events/) to download information pertaining to:

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference
  2. Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. Registration Process & Form (Annexure B)
  4. Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  5. Accommodation Options (Annexure D)
  6. Conference & PCD Programme (Annexure E)
3. 2022 NOB EMPOWERMENT VISITS: YOUR INPUT & SUGGESTIONS

Your input and suggestions are important to us. We invite all our Pastors that attended a NOB Empowerment Weekend in 2022 to kindly give us candid feedback, input and suggestions. The NOB members will take these inputs and suggestions under thoughtful consideration when planning for the 2023 visits. We are looking forward to hearing from you!

This short online survey will take under 3 minutes to complete if you have not yet done so:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. PCD (Pastor’s Continuous Development): URGENT NOTIFICATION

We have reached the middle of the year and would like to remind you that it is a good time to re-evaluate your PCD credits. We are in the 4th year of the 2019-2022 cycle, therefore if you still need PCD credits you will have to catch up during the remainder of 2022. The required credits for the cycle is 150. Book reviews must be sent as soon as possible before/on 20 November 2022 and can easily be uploaded to the PCD website:
www.pcdafm.co.za

Contact the PCD office at pcdafm@gmail.co.za, 083 793 9112 or 083 2828 432 if you have any questions.

Friendly Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 8 Julie 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 8 Julie 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Bemagtigingsbesoeke: Jou Terugvoer & Voorstelle (Laaste Kans!) Voltooi die aanlyn vraelys binne 3 minute!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

AGS Kollega,

1. GELOOF, VERTROUE EN HOOP IN TYE VAN ONSEKERHEID

Ek doen ‘n beroep op al ons Pastore en Gemeentes om komende Sondag spesifiek in te tree en te bid vir ons land Suid Afrika. Ons glo in die krag van gebed.

 Ons kom met dankbaarheid uit die ergste deel van die Covid-19-pandemie, maar ons ervaar steeds onstuimigheid en onsekerheid op ‘n wêreldwye skaal. Vir ons as gelowiges behoort dit nie ‘n verrassing te wees nie. God se Woord gee ons ‘n beeld van hoe die lewe in opbou tot die wederkoms van Jesus Christus sal ontvou.

Dit is nie die eerste keer in die geskiedenis dat die wêreld en God se mense moeilike tye beleef nie. Byna alles in die Bybel weerspieël ‘n konteks van onsekerheid: Die proses van die skepping; die reis na die beloofde land; die geboorte en lewe van Jesus Christus; die vestiging en groei van die Kerk; die geskiedenis van die Kerk regoor die wêreld, en soos hierbo genoem, die eindtyd.

Wanneer ‘n mens na die geskiedenis kyk, staan een ding bo alles uit: Tye van groot onsekerheid is tye van enorme geleenthede en God se grootste aktiwiteit. In tye van onsekerheid het ons nie al die antwoorde nie en weet ons nie altyd wat om te doen nie, maar ons weet op wie ons vertrou en ons moet onthou wat ons glo.

Alhoewel dit ‘n tyd van groot onsekerheid is, kan ons as gelowiges nooit onduidelik wees oor ons oortuigings nie. Ons moet duidelikheid hê oor ons doel (wat God ons geroep het om te doen). Ons moet duidelikheid hê oor ons vertroue in en ons afhanklikheid van God en Sy Woord. Deur die verloop van geskiedenis in Ou en Nuwe Testamentiese tye staan ons op hierdie waarheid:

“Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie.” Deut. 31:8 (AFR83).”

“Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie.” Deut. 31:8 (AFR83).

“Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.’ Daarom kan ons met vertroue sê: ‘Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie…” Heb. 13:5-6 (AFR83).

In moeilike tye kan ons Paulus se getuienis bevestig: “In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergerdruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie, ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam.” 2 Kor. 4:8-10 (AFR83).

Ek hou van die manier waarop “The Message” hierdie verse interpreteer: “We’ve been surrounded and battered by troubles, but we’re not demoralized; we’re not sure what to do, but we know that God knows what to do; we’ve been spiritually terrorized, but God hasn’t left our side; we’ve been thrown down, but we haven’t broken.”

Wees asseblief verseker dat ek in hierdie tyd van baie bekommernisse, onsekerheid en probleme daagliks bid vir al ons Pastore, Gemeenteleiers, hul families en die Lidmate van ons geliefde kerk regoor die land. Kom ons “Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk! Laat alles by julle in liefde geskied.”  1 Kor. 16:13 (AFR83).

2. ‘N UITNODIGING NA DIE 2022 GBM & KONFERENSIE 

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Verwys na die skakel (https://afm-ags.org/category/events/)  om die volgende belangrike inligting af te laai:

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
c. Registrasieproses en -vorm (Bylaag B)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

3. 2022 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: JOU INSETTE & VOORSTELLE

Jou insette en voorstelle is vir ons belangrik. Ons nooi graag al ons Pastore wat ‘n NOB-bemagtigingsnaweek in 2022 bygewoon het, vriendelik uit om vir ons openhartige terugvoer, insette en voorstelle te gee. Die NOB-lede sal hierdie voorstelle deeglik oorweeg wanneer beplanning vir die 2023-besoeke plaasvind. Ons sien uit daarna om van jou te hoor!

Indien jy nog nie hierdie vraelys voltooi het nie, is hier ‘n laaste geleentheid om so te maak. Dit sal minder as 3:00 minute neem:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. PCD (Pastor’s Continuous Development): DRINGENDE KENNISGEWING

Ons het die middel van die jaar bereik en wil jou daaraan herinner dat dit ‘n goeie tyd is om jou PCD-krediete te herevalueer. Tans is ons in die 4de jaar van die 2019-2022 siklus. Indien jy nog PCD-krediete benodig sal jy moet inhaal gedurende die res van hierdie jaar. Die vereiste krediete vir die siklus is 150. Boekresensies moet so gou as moontlik gestuur word voor/op 20 November 2022 en kan maklik op die PCD-webwerf gelaai word:
www.pcdafm.co.za

Kontak die PCD-kantoor by pcdafm@gmail.co.za, 083 793 9112 of 083 2828 432 indien jy enige vrae het.

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 24 June 2022

Download the PDF-version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 24 June 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022 (New!)
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Empowerment Visits: Your Input & Suggestions
Complete the online survey under 3 minutes!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

Dear Colleague,

1. MY PRAYER FOR THE YOUTH

As we are approaching the end of Youth Month (June) 2022, my prayer for our youth is found in the words of Psalm 144:12 (ESV): “May our sons in their youth be like plants full grown, our daughters like corner pillars cut for the structure of a palace.”

The writer talks about our young men being nurtured like vigorous growing trees, grown tall beyond their age. They should be strong, vigorous and productive early in their life. Our young women should be like carefully cut corner pillars, not only graceful and beautiful – but strong, carrying and tying together the structures of society as depicted by the image of a palace or a temple. They should be women of strength and resilience. In short: Our young people should be empowered to make a tangible difference in our South African society and all its diversity.

All of us can play a role in empowering our young people. You can do so by really reaching out to a young person in your circle of influence. Be that at work, in your community, your church or in your home.  Start by being present, by caring and by listening. If you are a young person: Make every effort to learn, and to be exposed to growth opportunities.

We bless the AFM National Youth Conference taking place from 24-26 June 2022 in the Mittah Seperepere Convention Centre, Kimberley.  The theme is: Empowered!

2. AN INVITATION TO THE 2022 GBM & CONFERENCE

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. The theme of the Conference is Trust in God: “Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight” (Proverbs 3:5-6 NIV).  Refer to the link (https://afm-ags.org/category/events/) to download information pertaining to:

 1. An invitation to the 2022 GBM & Conference
 2. Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
 3. Registration Process & Form (Annexure B)
 4. Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
 5. Accommodation Options (Annexure D)
 6. Conference & PCD Programme (Annexure E)
 

 

3. 2022 NOB EMPOWERMENT VISITS: YOUR INPUT & SUGGESTIONS

Your input and suggestions are important to us. We would like to invite all our Pastors that attended a NOB Empowerment Weekend in 2022 to kindly give us candid feedback, input and suggestions. The NOB members will take these inputs and suggestions under thoughtful consideration when planning for the 2023 visits. We are looking forward to hearing from you!

This short online survey will take under 3 minutes to complete:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. AFM WELFARE VACANCY: CEO (PTA, GAUTENG)

The Church’s Welfare Department (known as AFM Welfare) has a vacancy available for a Chief Executive Officer (CEO) based in Pretoria, Centurion.

Thank you for sharing this advertisement as widely as possible in The AFM of SA Church. Kindly follow the link to download the requirements for this position as well as for instructions on how to submit an application before/on Thursday, 30 June 2022 :
https://afm-ags.org/vacancy-afm-welfare-ceo-pta/

We are looking forward to receiving your applications!

Blessings!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 24 Junie 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 24 Junie 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022 (Nuut!)
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Bemagtigingsbesoeke: Jou Terugvoer & Voorstelle
Voltooi die aanlyn vraelys binne 3 minute!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

1. MY GEBED VIR DIE JEUG

Hier aan die einde van Jeugmaand (Junie) 2022, word my gebed vir ons jeug gevind in die woorde van Psalm 144:12 (NLV): “Dan sal ons seuns in hulle jeug opgroei soos goed versorgde plante. Ons dogters sal hoekpilare wees, uitgebeitel soos vir ‘n paleis.”

Die skrywer praat oor ons jong mans wat gekweek moet word soos kragtige groeiende bome, wat groter groei as wat ‘n mens van hul ouderdom sou verwag. Hulle moet vroeg in hul lewe kragtig en produktief wees. Ons jong vroue moet wees soos versigtig gesnyde hoekpilare, nie net grasieus en mooi nie, maar ook sterk. Hulle moet die strukture van die samelewing dra en saambind soos uitgebeeld deur die beeld van ‘n paleis of ‘n tempel. Hulle moet vroue van karakter en veerkragtigheid wees. Kortom: Ons jongmense moet bemagtig word om ‘n tasbare verskil in ons Suid-Afrikaanse samelewing en al sy diversiteit te maak.

Ons kan almal ‘n rol speel om ons jongmense te bemagtig. Jy kan dit doen deur werklik na ‘n jong persoon in jou kring van invloed uit te reik. Dit kan by die werk wees, of in jou gemeenskap, jou kerk en ook in jou huis.  Begin deur teenwoordig te wees, deur om te gee en deur te luister. As jy ‘n jong persoon is: Doen alles in jou vermoë om te leer en om aan groei geleenthede blootgestel te word.

Ons seën die AGS Nasionale Jeugkonferensie wat plaasvind vanaf 24-26 Junie 2022 in die Mittah Seperepere Konferensiesentrum in Kimberley.  Die tema is: “Empowered!”

2. ‘N UITNODIGING NA DIE 2022 GBM & KONFERENSIE 

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Die tema van die Konferensie is Vertrou op God: ““Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop” (Spreuke 3:5-6 AFR83).  Verwys na die skakel (https://afm-ags.org/category/events/)  om die volgende belangrike inligting af te laai:

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
c. Registrasieproses en -vorm (Bylaag B)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

3. 2022 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: JOU INSETTE & VOORSTELLE

Jou insette en voorstelle is vir ons belangrik. Ons nooi graag al ons Pastore wat ‘n NOB-bemagtigingsnaweek in 2022 bygewoon het, vriendelik uit om vir ons openhartige terugvoer, insette en voorstelle te gee. Die NOB-lede sal hierdie voorstelle deeglik oorweeg wanneer beplanning vir die 2023-besoeke plaasvind. Ons sien uit daarna om van jou te hoor!

Hierdie kort aanlyn vraelys sal minder as 3 minute neem om te voltooi:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. AGS WELSYN VAKATURE: CEO (PTA, GAUTENG)

Die Kerk se Welsynsdepartement (beter bekend as AGS Welsyn) het ‘n vakature beskikbaar vir ‘n Hoof Uitvoerende Beampte (CEO) gebaseer in Pretoria, Centurion.

Dankie dat jy ons help om hierdie advertensie so wyd as moontlik in Die AGS van SA Kerk te deel. Volg asseblief die skakel om die vereistes vir hierdie pos af te laai asook instruksies oor hoe om ‘n aansoek voor/op Donderdag, 30 Junie 2022 in te dien:
https://afm-ags.org/vacancy-afm-welfare-ceo-pta/

Ons sien uit daarna om jou aansoeke te ontvang!


Seëninge!
Henri Weideman

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022

Download the PDF version below (e-mail and printer-friendly):

AFM Pastoral Letter 2nd Quarter 2022

TABLE OF CONTENTS

– INTRODUCTION
– MILESTONES IN OUR CONTINUOUS JOURNEY TO UNITY
– SPECIAL MESSAGES FROM THE 1996 OFFICE BEARERS
– CONCLUSION

Dear AFM Family,

On the 5th of April 2022, we celebrated our church’s 26th Unity Anniversary at the AFM National Office in Centurion (Gauteng). Together with my fellow National Office Bearers, we had the privilege of sharing lunch with the Office Bearers of 1996. In our conversations, we were reminded of what happened on this day 26 years ago. Many of us were present as the AFM Church gathered at the SuperSport Park stadium in Centurion when Dr Isak Burger and Past. Frank Chikane took to the stage. Prompted by the Holy Spirit, a historic moment of reconciliation was witnessed between these two leaders. That day was the start of the AFM’s unity journey.

We have decided to dedicate this Pastoral Letter to our unity journey. Our unity is precious and part of the witnessing of our church. We trust that it will inspire and bless you!

MILESTONES IN OUR CONTINUOUS JOURNEY TO UNITY

Dr H.J. Weideman (President of the AFM of SA)

Introduction

At its inception in 1908, the Apostolic Faith Mission of South Africa (AFM of SA) was a multicultural and non-racial church. The decades between 1948 and the 1980s were marked by a racially defined church, as the AFM succumbed to the influence of the Government’s policy of Apartheid and the prevailing culture of the time. The changing political landscape in the country affected the church to a point in 1944 where the White church was viewed as the “mother church” while the Black, Coloured and Indian churches were regarded as “daughter churches”.

Discussions on the church’s unification started around 1975. In August 1985 the AFM produced a Declaration of Intent to unite the church and remove racial connotations from its structure. This document was endorsed by the entire church in 1986.

After a lengthy unity process, the Black, Coloured and Indian churches united into the Composite Division, which united with the White, Single Division. On 3 April 1996 the AFM of SA achieved structural unity when the joint Workers Council (GBM) overwhelmingly adopted a new non-racial and non-sexist constitution and elected National Office Bearers for the united church. This constitution dropped all racial and gender references and presented the AFM as one united church.

Although the church celebrates the structural unity achieved in 1996 as a milestone in our continuous journey of unity, the challenge to deepen and strengthen this unity remains ongoing. This has led to the need to intentionally build cohesion across cultural, ethnic, language and socio-economic backgrounds in the diverse society that South Africa and the AFM reflect.

Unity Restored

In a moving Unity Ceremony on Good Friday, 5 April 1996 at the Centurion Park Stadium (attended by ± 15 000 people) the newly elected President of the unified church, Dr Isak Burger, asked for forgiveness from the former Black, Coloured and Indian – on behalf of the previous White church. The then newly elected Deputy President of the AFM, Past. Frank Chikane, accepted Dr Isak Burger’s pleas on behalf of the former Black churches. This made the AFM of SA the first church denomination to unify since the advent of South Africa’s democracy.


In a video made for the 20th Unity Celebrations in 2016, Past. Frank Chikane talked about the time when the three “daughter” churches decided to unite as the Composite Division. He said: “We had challenges about constitutions, technicalities and all those types of things. At one stage we stopped the process and asked: Does God want us to unite? And we said: Yes, the Holy Spirit wants us to be united. We left the constitution, declared ourselves united and said the constitution will follow, and indeed it did.”

Unified Structure

Since 1996 the AFM of SA functions with the following fully integrated organisational structure:

 • A bi-annual General Business Meeting (GBM) to which each registered Assembly can send two representatives.
 • Four National Office Bearers (NOB): The President, Deputy President, General Secretary and General Treasurer – are elected every 4 years by the GBM.
 • The National Leadership Forum (NLF) meets three times per year and consists of the leaders of the 43 Regions of the church, as well as the National Department leaders.
 • Six National Departments with their Directors and Governing Bodies: Education and Training; Welfare; National Men’s Fellowship, National Sisters Fellowship, National Youth, and the National Children’s Ministry.
 • Regional Leadership Forums (RLF) and -Committees (RLC) for the 43 Geographical and Non-Geographical Regions/Networks.
 • Local Assemblies (currently 1,721) with their Governing Bodies, departments and ministries, function within the structure of the respective Regions and Networks.

The Truth and Reconciliation Commission

On 19 November 1999, Dr Isak Burger and Past Frank Chikane along with Pastors George Mahlobo, Peter de Witt, Ronnie Naidoo and Ansley Jacobs, met with the Truth and Reconciliation Commission (TRC) in East London and made a presentation on behalf of the AFM Church.

As part of the AFM’s presentation at the TRC, Dr Isak Burger said: “The 1997 Workers’ Council (the first GBM after unity) reacted in humiliation to the call of the Almighty to become an instrument of healing and reconciliation and decided to unconditionally accept responsibility for the fact that the church was not the voice of God of reconciliation in this country for so long as the community was separated by racism.”

He also said: “We have admitted the errors of our ways; we have apologised collectively and individually to each other. We have apologised to those beyond the reach of the AFM which we might have caused harm to. We now are faced by the enormous task of getting to grips with questions such as reconciliation, healing, bridge building, poverty, joblessness, and creating a mentality of challenging government and keeping an eye on those ruling over us, in a bid to prevent the mistakes and sins of yesteryear being repeated.”

Vision Statement

Although many local Assemblies have their own vision statements and focus areas, they all relate in some way to the united AFM’s national vision:

“We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God-given diversity, empowering our members for caring and changing communities to the glory of God.”

To fulfil this vision the AFM of SA adopted a Missional strategy, also known as the One AFM Game Plan in 2013. This strategy focuses on Discipleship, Empowerment, Community Involvement, Ecumenical Involvement and Good Governance as drivers toward becoming a Missional movement.

Reconciliation Process

We understand repentance, forgiveness, healing as well as restoration and restitution to be an integral part of the Biblical basis for reconciliation. Repentance and forgiveness have been expressed and experienced to a great extent. While the vertical dimension of reconciliation (between God and humanity) is high on our ministry focus as a church, the horizontal dimension of reconciliation (person to person) is still unfolding.

At the different structural levels of the church reconciliation and unity are experienced as follows:

National Level
Unity and growing reconciliation are experienced. AFM leaders are building relationships as colleagues and friends. The National Leadership Forum had a few empowerment sessions intended to make participants sensitive to, and appreciative of our cultural diversity. Painful experiences emanating from the past can be exchanged more candidly, without members taking offence or becoming bitter. Acceptance of one another’s views on issues are growing.

Regional Level
Regions and Networks experience the deepening of unity and reconciliation at different speeds – the most being representative of the diversity of the AFM. It is however mainly Pastors, their spouses and Assembly Governing Body members that regularly meet on a cross-cultural basis for regional meetings, break-aways and empowerment sessions.

Local Assembly Level
Although there is a noticeable increase in multi-cultural Sunday services and -Assemblies, many members do not experience unity and reconciliation in practical terms at the Assembly Level. Most Assemblies remain in the paradigms of culture, language and geographic areas.

Advisory Committee on Cohesion

Past. George Mahlobo, AFM General Secretary since unification and President from 2016 to 2021 headed an inclusive advisory committee on cohesion during his tenure. The purpose of this committee and the ongoing focus on cohesion is: To explore more ways of celebrating our God-given diversity; To understand our communities and measure social cohesion; To engage our communities and build partnerships between key stakeholders; To prevent and respond to incidents of racism or conflict between groups; To strategically plan for the needs of our communities now and into the future; To monitor, evaluate and share outcomes.

The Way Forward

The list below includes, but is not limited to some of the proposals made by the Committee on cohesion:

 • Define the challenges of cohesion and engage in a frank discussion about it.
 • Consult AFM Members, especially the younger generation about their views and expectations regarding cohesion.
 • Create more opportunities for leaders to share their life stories, interact and discuss issues openly. This should include sessions where people are allowed to express their felt pain and be guided on how to deal with it.
 • Promote integrated fellowships and conferences. Conferences are useful if they are organised in such a way that they display diversity in terms of speakers, musicians, worship, music and other related matters. At most conferences, communication and preaching are in English with interpreters. Singing is also mostly in English and the dominant languages of the particular area.  Where possible, lyrics of songs are displayed on a screen, with vernacular subtitles.
 • Empower church leadership on all levels to participate in the planning and implementation of activities that promote diversity and cohesion. This should include relationship-building activities and opportunities for Pastors and members to interact and visit one another as individuals or as a group.
 • Share and encourage good practice and success stories of integration and social cohesion.
 • Use the church’s social media platforms to communicate messages that build social cohesion.

SPECIAL MESSAGES FROM THE 1996 OFFICE BEARERS

Dr Isak Burger; Past. Frank Chikane; Past. George Mahlobo & Past. Peter de Witt

“Since the start of the AFM in 1908, the unification of our church in 1996 may be considered the most important event in our history. One can hardly imagine what would have happened to the oldest and leading Pentecostal church in South Africa had this not happened. We would have been unfaithful to the Scriptural principle that race should not be a dividing and separating factor in the church of the Lord. We would also most likely have been relegated to the periphery in an integrated, democratic society. Our unification certainly gave us some moral high ground. God was gracious to us during a favourable time in our young democracy. It was a time of remarkable national goodwill and reconciliation – indeed a “kairos” time for an event of this nature to realise. If we had missed that window of opportunity, I believe unification would have become increasingly challenging. We can truly thank God for His grace, favour and wisdom to do the right thing.”
– Dr Isak Burger (Former President of the AFM of SA)

“I thank God that we have walked this journey thus far. I must say that many people missed the fact that the unity of the Apostolic Faith Mission of South Africa was extraordinary. The AFM has moved further than any other church in terms of its unity. Not many people understand how challenging this experience was. We walked a long journey with an Apartheid church that was a child of its time. We had to listen to the Holy Spirit speaking to us and we had to work together to ensure that the AFM gets united. 1996 was a culmination of this miracle. I am pleased that 26 years later, I can say that I am proud of the AFM for listening what God wanted to do. We are now united and can preach the Gospel together without worrying about that history.”
– Past. Frank Chikane (Former Deputy President of the AFM of SA & Former President of AFM International)

“The acceptance of the Declaration of Intent document was a milestone achievement. In this document the AFM declared that racial discrimination cannot be used as a principle in God’s kingdom and in the church. The acceptance of the church’s constitution in 1996 which does not define church members in terms of race was a second historical moment for the church’s unity.  These were the two important decisions that set the church on the path of unity. We must all work together to deepen this unity through meaningful engagement. We must all commit to embracing one another as sisters and brothers irrespective of our various cultures, race, class and gender. In Psalm 133 we are reminded about the beauty and pleasantness of the unity of the saints.”
– Past. George Mahlobo (Former General Secretary of the AFM of SA; Former President of the AFM of SA & Current President of AFM International)

“The unity of the church in 1996 was a culmination of a God-given desire to fulfil His purposes of being one in Him, a unison that extends beyond the boundaries of race, colour and culture; heralding the prayer of Jesus in John 17: 11 “… that they may be one, even as We are.” This unity has had an ongoing profound positive impact on my life as well as those with whom I have contact in my daily dealings within the church. It has broadened my horizons in communicating and reaching out to the community whilst fulfilling the call of the gospel of Jesus Christ, “… Go ye into all the world, and preach the gospel to the whole creation.” (Mark 16:15). It is a wonderful experience to know and gain a richer understanding of one another within a church that has so much God-given diversity and talent. May the fulness of God’s rich and wonderful blessings be bestowed upon every person within the church in our onward journey of knowing Him who was and is and shall be into eternity!”
– Past. Peter de Witt (Former General Treasurer of the AFM of SA)

CONCLUSION

We cannot say that we have completed the journey to unity yet. It has been and still is a challenge for several reasons. We also still have vestiges of prejudice, superiority and typecasting between cultures.

We acknowledge all the members and leaders who have paid a hefty price and played a persistent role in bringing us to where we are. As the AFM of SA, we are humbly thankful for our journey to unity thus far, and we hope that our experience can in some way assist others.

Blessings
Henri Weideman

 

 

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

Pastorale Brief 2de Kwartaal 2022

INHOUD
– GROETE
– MYLPALE IN ONS DEURLOPENDE REIS NA EENHEID
– SPESIALE BOODSKAPPE VAN DIE 1996 AMPSDRAERS
– SLOT

Geagte AGS Familie,

Op 5 April 2022 het ons die kerk se 26ste Eenheids Herdenking by die AGS Nasionale Kantoor in Centurion (Gauteng) gevier. Saam met my mede Nasionale Ampsdraers het ons die voorreg gehad om middagete saam met die Ampsdraers van 1996 te geniet. In ons gesprekke is ons herinner aan wat op hierdie dag, 26 jaar gelede gebeur het. Baie van ons was teenwoordig terwyl die AGS Kerk by SuperSport Park Stadion in Centurion bymekaargekom het, toe Dr Isak Burger en Pastoor Frank Chikane die verhoog betree het. Deur die leiding van die Heilige Gees, is ‘n historiese oomblik van versoening tussen hierdie twee leiers waargeneem. Daardie dag was die begin van die AGS se reis na eenheid.

Ons het besluit om hierdie Pastorale Brief aan ons eenheidsreis op te dra. Ons eenheid is kosbaar en deel van die getuienis van ons kerk. Ons vertrou dat dit jou sal inspireer en seën!

MYLPALE IN ONS DEURLOPENDE REIS NA EENHEID

Dr H.J. Weideman (President van die AGS van SA)

Inleiding

Met sy ontstaan ​​in 1908 was die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika (AGS van SA) ‘n multikulturele en nie-rassige kerk. Die dekades tussen 1948 en die 1980’s is gekenmerk deur ‘n rasgedefinieerde kerk, aangesien die AGS geswig het onder die invloed van die Regering se beleid van Apartheid en die kulturele klimaat van die tyd. Die veranderende politieke landskap in die land het die kerk geaffekteer tot op die punt in 1944 waar die Blanke kerk as die “moederkerk” beskou is, terwyl die Swart-, Kleurling- en Indiër kerke as “dogterkerke” beskou is.


Gesprekke oor die kerk se eenwording het rondom 1975 begin. In Augustus 1985 het die AGS ‘n Verklaring van Voorneme opgestel om die kerk te verenig en rassekonnotasies uit sy struktuur te verwyder. Hierdie dokument is in 1986 deur die hele kerk aanvaar.

Na ‘n lang eenheidsproses het die Swart-, Kleurling- en Indiër kerke verenig in die Saamgestelde Afdeling, wat met die Blanke, Enkel Afdeling verenig het. Op 3 April 1996 het die AGS van SA strukturele eenheid bereik toe die gesamentlike Werkersraad (GBM) oorweldigend ‘n nuwe nie-rassige en nie-seksistiese grondwet aanvaar en Nasionale Ampsdraers vir die verenigde kerk verkies het. Hierdie grondwet het alle rasse- en geslagsverwysings laat vaar en die AGS as een verenigde kerk beskou.

Alhoewel die kerk die strukturele eenheid wat in 1996 bereik is vier as ‘n mylpaal in ons reis na eenheid, bly die uitdaging om hierdie eenheid voortdurend te verdiep en te versterk. Dit het gelei tot die behoefte om doelbewus samehorigheid oor kulturele, etniese, taal- en sosio-ekonomiese agtergronde te bou in die diverse samelewing wat Suid-Afrika en die AGS weerspieël.

Eenheid Herstel

In ‘n roerende Eenheid Seremonie op Goeie Vrydag, 5 April 1996 by Centurion SuperSport Park Stadion (bygewoon deur ± 15 000 mense) het die nuutverkose President van die verenigde kerk, Dr Isak Burger, die voormalige Swart-, Kleurling- en Indiër kerke om vergifnis gevra – namens die vorige Blanke kerk. Die destydse nuutverkose Adjunkpresident van die AGS, Pastoor Frank Chikane, het Dr Isak Burger se pleidooie namens die voormalige Swart kerke aanvaar. Dit het die AGS van SA die eerste kerk denominasie gemaak wat verenig is sedert die instelling van Suid-Afrika se demokrasie.


In ‘n video wat gemaak is vir die 20ste Eenheidsherdenking in 2016, het Pastoor Frank Chikane  gepraat oor die tyd toe die drie “dogter” kerke besluit het om te verenig as die Saamgestelde Afdeling. Hy het gesê: “We had challenges about constitutions, technicalities and all those types of things. At one stage we stopped the process and asked: Does God want us to unite? And we said: Yes, the Holy Spirit wants us to be united. We left the constitution, declared ourselves united and said the constitution will follow, and indeed it did.”

Verenigde Struktuur

Sedert 1996 funksioneer die AGS van SA met die volgende ten volle geïntegreerde organisasiestruktuur:

 • ‘n Tweejaarlikse Algemene Besigheidsvergadering (GBM) waarna elke geregistreerde Gemeente twee verteenwoordigers kan stuur.
 • Vier Nasionale Ampsdraers (NOB): Die President, Adjunkpresident, Algemene Sekretaris en Algemene Tesourier – word elke 4 jaar deur die GBM verkies.
 • Die Nasionale Leierskapsforum (NLF) vergader drie keer per jaar en bestaan ​​uit die leiers van die 43 Streke van die kerk, sowel as die Nasionale Departemente se leiers.
 • Ses Nasionale Departemente met hul Direkteure en Beheerliggame: Education & Training; AGS Welsyn; National Men’s FellowshipNational Sisters FellowshipNational Youth, en die National Children’s Ministry.
 • Streeksleierskapsforums (RLF) en -komitees (RLC) vir die 43 geografiese en nie-geografiese streke/netwerke.
 • Plaaslike Gemeentes (tans 1,721) met hul Beheerliggame, departemente en bedienings, funksioneer binne die struktuur van die onderskeie streke en netwerke.
 

Die Waarheids- en Versoeningskommissie

Op 19 November 1999 het Dr Isak Burger en Pastoor Frank Chikane saam met Pastore George Mahlobo, Peter de Witt, Ronnie Naidoo en Ansley Jacobs met die Waarheids- en Versoeningskommissie (WVK) in Oos-Londen vergader en ‘n voorlegging namens die AGS Kerk gedoen.

As deel van die AGS se aanbieding by die WVK het Dr Isak Burger gesê:

“The 1997 Workers’ Council (the first GBM after unity) reacted in humiliation to the call of the Almighty to become an instrument of healing and reconciliation and decided to unconditionally accept responsibility for the fact that the church was not the voice of God of reconciliation in this country for so long as the community was separated by racism.”  

Hy het ook gesê: “We have admitted the errors of our ways; we have apologised collectively and individually to each other. We have apologised to those beyond the reach of the AFM which we might have caused harm to. We now are faced by the enormous task of getting to grips with questions such as reconciliation, healing, bridge building, poverty, joblessness, and creating a mentality of challenging government and keeping an eye on those ruling over us, in a bid to prevent the mistakes and sins of yesteryear being repeated.”

Ons Nasionale Visie
Alhoewel baie plaaslike gemeentes hul eie visiestellings en fokusareas het, hou hulle almal op een of ander manier verband met die verenigde AGS se nasionale visie:

“Ons sien ‘n kerk wat toeganklik is vir alle mense, wat ons eenheid en God-gegewe diversiteit vier, wat ons lidmate bemagtig om om te gee en gemeenskappe te verander tot eer van God.”
Om hierdie visie te verwesenlik het die AGS van SA ‘n Missionale Strategie in 2013 aangeneem, beter bekend as die One AFM Game Plan. Hierdie strategie fokus op Dissipelskap, Bemagtiging, Gemeenskapsbetrokkenheid, Ekumeniese Betrokkenheid en Goeie Bestuur as dryfkragte om ‘n Missionale beweging te word.

Versoeningsproses

Ons verstaan dat ​​berou, vergifnis, genesing sowel as herstel en restitusie ‘n integrale deel van die Bybelse basis is vir versoening. Berou en vergifnis is tot ‘n groot mate uitgespreek en ervaar. Terwyl die vertikale dimensie van versoening (tussen God en mensdom) hoog op ons bedieningsfokus as kerk is, is die horisontale dimensie van versoening (persoon tot persoon) steeds besig om te ontvou. Op die verskillende strukturele vlakke van die kerk word versoening en eenheid soos volg ervaar:

Nasionale Vlak
Eenheid en groeiende versoening word ervaar. AGS-leiers bou verhoudings as kollegas en vriende. Die Nasionale Leierskapsforum het ‘n paar bemagtigingsessies gehad wat bedoel was om leiers sensitief te maak, en waardering vir ons kulturele diversiteit te kweek. Pynlike ervarings wat uit die verlede voortspruit kan meer openhartig uitgeruil word, sonder dat leiers aanstoot neem of verbitterd word. Aanvaarding van mekaar se sienings oor sake neem toe.

Streeksvlak
Streke en Netwerke ervaar die verdieping van eenheid en versoening teen verskillende tempo’s – en is die mees verteenwoordigende vlak van die diversiteit binne die AGS. Dit is egter hoofsaaklik Pastore, hul gades en die Beheerliggame van Gemeentes wat gereeld op ‘n kruiskulturele basis vergader by streeksbyeenkomste, wegbreke en bemagtigingsessies.

Plaaslike Gemeentevlak
Alhoewel daar ‘n merkbare toename in multikulturele Sondagdienste en -Byeenkomste is, ervaar baie lidmate nie eenheid en versoening in praktiese terme op Gemeentevlak nie. Die meeste Gemeentes funksioneer nog in die paradigmas van kultuur, taal en geografiese gebiede.

Advieskomitee oor Kohesie

Pastoor George Mahlobo, Hoofsekretaris van die AGS sedert eenwording, en President van 2016 tot 2021, het tydens sy ampstermyn aan die hoof van ‘n inklusiewe advieskomitee oor kohesie (samehorigheid) gestaan. Die doel van hierdie komitee en die voortdurende fokus op kohesie is: Om meer maniere te ondersoek om ons God-gegewe diversiteit te vier; Om ons gemeenskappe te verstaan ​​en sosiale samehorigheid te meet; Om ons gemeenskappe te betrek en vennootskappe tussen sleutel rolspelers te bou; Om voorvalle van rassisme of konflik tussen groepe te voorkom en daarop te reageer; Om strategies te beplan vir die behoeftes van ons gemeenskappe nou en in die toekoms; Om uitkomste te monitor, te evalueer en te deel.

Die Pad Vorentoe
Die lys hieronder sluit in, maar is nie beperk nie tot sommige van die voorstelle wat deur die Advieskomitee oor Kohesie gemaak is:

 • Definieer die uitdagings van samehorigheid en voer openhartige gesprekke daaroor.
 • Raadpleeg AGS lidmate, veral die jonger generasie oor hul sienings en verwagtinge rakende kohesie.
 • Skep meer geleenthede vir leiers om hul lewensverhale te deel, interaksie te hê en kwessies openlik te bespreek. Dit moet sessies insluit waar mense toegelaat word om hul gevoelens van pyn uit te druk en begelei te word oor hoe om dit te hanteer.
 • Bevorder geïntegreerde byeenkomste en konferensies. Konferensies is nuttig as dit so georganiseer is dat dit diversiteit toon in terme van sprekers, musikante, aanbidding, musiek en ander verwante areas. By die meeste konferensies is kommunikasie en prediking in Engels met tolke. Sang is ook meestal in Engels en in die dominante tale van die betrokke gebied. Waar moontlik word lirieke van liedjies op ‘n skerm vertoon, met onderskrifte in ‘n relevante taal.
 • Bemagtig kerkleierskap op alle vlakke om deel te neem aan die beplanning en implementering van aktiwiteite wat diversiteit en kohesie bevorder. Dit moet verhoudingsbou-aktiwiteite en geleenthede vir Pastore en lidmate insluit om interaksie te hê en mekaar as individue of as ‘n groep te besoek.
 • Moedig sosiale kohesie aan asook die deel van sukses-stories van integrasie.
 • Gebruik die kerk se sosiale media platforms om boodskappe te kommunikeer wat sosiale kohesie bou.

SPESIALE BOODSKAPPE VAN DIE 1996 AMPSDRAERS

Dr Isak Burger; Pastore Frank Chikane; George Mahlobo & Peter de Witt

“Sedert die ontstaan van die AGS in 1908 kan die eenwording van ons kerk in 1996 as die belangrikste gebeurtenis in ons geskiedenis beskou word. Mens kan jou skaars indink wat die resultaat sou wees vir die oudste Pinksterkerk in Suid-Afrika, as dit nie gebeur het nie. Ons sou ontrou gewees het aan die Skriftuurlike beginsel dat ras nie ‘n verdelings- en skeidsfaktor in die kerk van die Here moet wees nie. Ons sou ook heel waarskynlik op die kantlyn gesit het in ‘n geïntegreerde, demokratiese samelewing. Ons eenwording het ons beslis tot ‘n mate die morele hoë grond gegee. God was ons genadig gedurende ‘n gunstige tyd in ons jong demokrasie. Dit was ‘n tyd van merkwaardige nasionale welwillendheid en versoening – inderdaad ‘n kairos-tyd vir ‘n gebeurtenis van hierdie aard om te realiseer. As ons daardie geleentheid gemis het, glo ek eenwording sou al hoe meer uitdagend geword het. Ons kan God waarlik dank vir Sy genade, guns en wysheid om die regte ding te doen.”
– Dr Isak Burger (Voormalige President van die AGS van SA)

“Ek dank God dat ons hierdie reis tot dusver gestap het. Ek moet sê dat baie mense nie besef hoe buitengewoon die eenheid van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika is nie. Die AGS het verder gevorder as enige ander kerk wat sy eenheid betref. Nie baie mense verstaan ​​hoe uitdagend hierdie ervaring was nie. Ons het ‘n lang reis aangepak met ‘n kerk wat onder die druk van ‘n Apartheids Regering geswig het. Ons moes luister na die Heilige Gees wat met ons praat en ons moes saamwerk om te verseker dat die AGS verenig word. 1996 was die hoogtepunt van hierdie wonderwerk. Ek is bly dat ek 26 jaar later kan sê dat ek trots is op die AGS wat geluister het na wat God wou doen. Ons is nou verenig en kan saam die Evangelie verkondig sonder om ons oor daardie geskiedenis te bekommer. ”
– Past. Frank Chikane (Voormalige Adjunkpresident van die AGS van SA & Voormalige President van AGS Internasionaal)

“Die aanvaarding van die Verklaring van Voorneme-dokument was ‘n mylpaalprestasie. In hierdie dokument het die AGS verklaar dat rassediskriminasie nie as ‘n beginsel in God se koninkryk en in die kerk gebruik kan word nie. Die aanvaarding van die kerk se grondwet in 1996 wat nie kerklidmate in terme van ras definieer nie, was ‘n tweede historiese oomblik vir die kerk se eenheid. Dit was die twee belangrike besluite wat die kerk op die pad van eenheid geplaas het. Ons moet almal saamwerk om hierdie eenheid deur betekenisvolle betrokkenheid te verdiep. Ons moet ons almal daartoe verbind om mekaar as susters en broers te omhels, ongeag ons verskillende kulture, ras, klas en geslag. In Psalm 133 word ons herinner aan die mooiheid en aangenaamheid van eenheid onder die heiliges.”
– Pastoor George Mahlobo (Voormalige Algemene Sekretaris van die AGS van SA; Voormalige President van die AGS van SA & Huidige President van die AGS Internasionaal)

“Die eenheid van die kerk in 1996 was ‘n hoogtepunt van ‘n Godgegewe begeerte om Sy doelwitte te vervul om een ​​in Hom te wees, ‘n eenheid wat verder strek as die grense van ras, kleur en kultuur; wat die gebed van Jesus in Johannes 17:11 aankondig “… sodat hulle net soos Ons een kan wees.” Hierdie eenheid het ‘n deurlopende diepgaande positiewe impak gehad op my lewe sowel as diegene met wie ek kontak het in my daaglikse handelinge binne die kerk. Dit het my horisonne verbreed in kommunikasie en uitreik na die gemeenskap, terwyl die roeping van die evangelie van Jesus Christus vervul word, “… Gaan die hele wêreld in en verkondig die Goeie Nuus aan almal, oral.” (Markus 16:15). Dit is ‘n wonderlike ervaring om mekaar te ken en ‘n ryker begrip van mekaar te kry binne ‘n kerk wat soveel God-gegewe diversiteit en talent het. Mag die volheid van God se ryk en wonderlike seëninge aan elke persoon in die kerk geskenk word in ons voortgaande reis om Hom te ken wat was en is en sal wees tot in die ewigheid!”
– Pastoor Peter de Witt (Voormalige Algemene Tesourier van die AGS van SA)

SLOT

Ons kan nie sê dat ons die reis na eenheid voltooi het nie. Dit was en is steeds ‘n uitdaging om verskeie redes. Ons het ook nog oorblyfsels van vooroordeel, meerderwaardigheid, minderwaardigheid en kategorisering van ander kulture in ons geledere.

Ons gee erkenning aan al die lidmate en leiers wat ‘n stewige prys betaal het en ‘n volgehoue rol gespeel het om ons te bring waar ons is. As die AGS van SA is ons nederig dankbaar vir ons reis na eenheid tot dusver, en ons vertrou dat ons ondervinding op een of ander manier vir ander tot hulp kan wees.

Seëninge
Henri Weideman