AFM Newsflash: Friday, 27 January 2023

Download the PDF version here (e-mail and printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 27 January 2023

JANUARY

RESOURCES

Pastoral Letter: 4th Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2022/

AFM of SA National Calendar 2023 – Including the Latest Updates!
https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

NOB Empowerment Visits 2023: Dates & Venues – You are Invited!
https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2023-dates-venues/

Dear Colleague,

1. THE ELECTRICITY CRISIS

We are all in various stages of concern about the persisting electricity crisis in South Africa. I was invited and participated in a meeting between the State President, Eskom and religious leaders on Tuesday, 17 January 2023.

The general feeling amongst the faith leaders was one of disappointment and even disillusionment. I had the opportunity to speak and urged the State President to ensure that we see decisive and constructive action regarding the shortage of electricity. As faith leaders and citizens of this country, we are no longer appeased by promises. The crisis is at least 25 years in the making, as Government received a report on projected power shortages in 1998 already. Load shedding started in 2008 and today, 15 years later we are even worst off.

I urged Government to rise above party political interest and internal fighting, which causes any progress in this matter to be delayed and paralyzed, whilst the citizens of South Africa and especially the poor suffer. As a church we are willing to support our government, we understand that this is a complex problem, but we now need to see decisive action.

I encourage all our Pastors and members to keep on praying. We are people of prayer and people of Hope. The electricity crisis cannot be solved in a few weeks, or with the flick of a switch, but we as believers and citizens of our beloved country South Africa should keep our government accountable and expect constructive action.

2. BAPTISM DROWNINGS

We recently became aware of a spate of drownings during baptism ceremonies around the country. It seems that these tragic occurrences usually involve streams and rivers or even the sea. According to reports, most of the drownings happen in Gauteng, Limpopo, the Eastern Cape, Mpumalanga and the Free State.

Whilst we understand that some church traditions prescribe that the baptism of believers should take place in streams or rivers, we plead that great caution must be applied. We also understand the fact that some churches are faced with challenges due to inequalities and a lack of resources.

As the leaders of the AFM of SA, we call on all churches who practise the baptism of believers after conversion, to act responsibly, exercise wisdom and give clear and practical guidance to their Pastors and congregations on how to take the necessary precautions during baptism. As a rule, baptisms should not be conducted in water where the person performing the baptism and or the person who is being baptized, cannot stand effortlessly and firmly. Baptisms should also not be conducted in places where there are strong water currents present. Where possible baptismal pools, swimming pools, or inflatable pools should be used.

As churches and church leaders, we must continue to preach the Gospel of Jesus unashamedly, whilst ensuring that the lives of all our members are always safeguarded.

3. NOB EMPOWERMENT VISITS

Keep The Fire Burning

We are looking forward to visiting and spending time in ministry and impartation with Regional Pastors, Assembly Leaders, Governing Body Members, Departments and Members during the Regional Empowerment Visits. The Theme for 2023 is: KEEP THE FIRE BURNING.

The National Office Bearers (NOB) felt led to focus on the Spiritual Foundation of Missionality and to spend time on who we are and how we live as Holy Spirit-filled people and church. We will focus on (i) Our Calling as Believers and Pastors; (ii) Daily time with the Word and in Prayer; (iii) The Character, Values and Norms of Holy Spirit filled People; and (iv) Keeping the Fire Burning in your Finances.

Below we share the dates and venues for the NOB Empowerment Visits of 2023:

The Programme for Friday and Saturday is available from our website:
https://afm-ags.org/category/events/

We are looking forward to seeing you there!

4. SAVE THE DATE: NMF CONFERENCE

  

Kindly download a Circular for more information regarding the upcoming National Men’s Fellowship Conference from 19-21 May 2023:
https://afm-ags.org/category/events/

4. MIL WORKSHOPS

The year commenced with two successful MIL workshops in Cape Town and Pretoria. The dates and locations for the remaining MIL workshops in January and February are as follows: Amanzimtoti (30 January – 1 February) and East London (6-8 February).

To view all scheduled MIL Workshops for 2023, kindly refer to the AFM of SA National Calendar: https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

We are looking forward to welcoming the new group of MIL participants!

All AFM Pastors and Assembly Leaders are welcome to also attend the MIL Workshops. The cost is R250 (for attendees that are not registered MIL candidates) and includes lunch and snacks. Further, AFM Pastors attending the MIL workshop can earn 10 PCD credits.

For any enquiries, feel free to contact the National MIL Coordinator:
Dr Christo van den Berg
mil@afm-ags.org

Warm Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 27 Januarie 2023

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 27 Januarie 2023

JANUARIE

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 4de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2022/

AGS van SA Nasionale Kalender 2023 – Opgedateer met die Nuutste Veranderinge!
https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

NOB-Bemagtigingsbesoeke 2023: Datums & Plekke – Jy word hartlik uitgenooi!
https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2023-dates-venues/

AGS Kollega,

1. DIE ELEKTRISITEIT KRISIS

Ons almal ervaar kommer op verskillende vlakke oor die voortslepende elektrisiteitskrisis in Suid-Afrika. Ek het op 17 Januarie 2023 aan ‘n vergadering tussen die staatspresident, Eskom en verskeie godsdiensleiers deelgeneem.

Die algemene gevoel onder die geloofsleiers was een van teleurstelling en selfs ontnugtering. Ek het die geleentheid gehad om te praat en het daarop aangedring dat die staatspresident sal verseker dat ons beslissende en konstruktiewe optrede rakende die tekort aan elektrisiteit sien. As geloofsleiers en burgers van hierdie land word ons nie meer tevrede gestel deur blote beloftes nie. Die elektrisiteitskrisis is minstens 25 jaar in wording, aangesien die regering reeds in 1998 ‘n verslag oor geprojekteerde kragtekorte ontvang het. Beurtkrag het in 2008 begin en vandag, 15 jaar later, is ons selfs slegter daaraan toe.

Ek het die regering aangemoedig om bo partypolitieke belang en interne gevegte uit te styg wat veroorsaak dat enige vordering in hierdie saak vertraag en verlam word, terwyl die burgers van Suid-Afrika en veral die armes daaronder ly. As kerk is ons bereid om ons regering te ondersteun – ons verstaan dat dit ‘n komplekse probleem is, maar ons moet nou beslissende optrede sien.

Ek moedig al ons Pastore en lidmate aan om aan te hou bid. Ons is mense van gebed en mense van Hoop. Die elektrisiteitskrisisse kan nie binne ‘n paar weke of met die druk van ‘n skakelaar opgelos word nie. As gelowiges en burgers van ons geliefde land Suid-Afrika, moet ons die regering aanspreeklik hou en konstruktiewe optrede vereis.

2. DOOP VERDRINKINGS

Ons het onlangs bewus geword van ‘n vlaag verdrinkings tydens doopseremonies regoor die land. Dit blyk dat hierdie tragiese voorvalle gewoonlik in strome en riviere of selfs in die see plaasvind.  Luidens berigte gebeur die meeste verdrinkings in Gauteng, Limpopo, die Oos-Kaap, Mpumalanga en die Vrystaat.

Alhoewel ons verstaan dat sommige kerktradisies voorskryf dat die doop van gelowiges in strome of riviere moet plaasvind, pleit ons dat groot versigtigheid toegepas moet word. Ons verstaan ook die feit dat sommige kerke voor uitdagings te staan kom weens ongelykhede en ‘n gebrek aan hulpbronne.

As leiers van die AGS van SA doen ons ‘n beroep op alle kerke wat die doop van gelowiges na bekering beoefen, om verantwoordelik op te tree, wysheid uit te oefen en duidelike en praktiese leiding aan hulle pastore en gemeentes te gee oor hoe om die nodige voorsorgmaatreëls tydens die doop te tref.  As ‘n reël moet die doop nie in water geskied waar die persoon wat die doop uitvoer en of die persoon wat gedoop word, nie moeiteloos en vas kan staan nie. Die doop moet ook nie uitgevoer word op plekke waar daar sterk waterstrome teenwoordig is nie. Waar moontlik moet doopbaddens, swembaddens of opblaasbare swembaddens gebruik word.

As kerke en kerkleiers moet ons voortgaan om die Evangelie van Jesus onbeskaamd te verkondig, terwyl ons ook verseker dat die lewens van al ons lidmate te alle tye beskerm word.

3. NOB-BEMAGTIGINGSBESOEKE

Hou Die Vuur Aan Die Brand

Ons sien daarna uit om tydens die 2023 Streeksbemagtigingsbesoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema vir 2023 is: KEEP THE FIRE BURNING (HOU DIE VUUR AAN DIE BRAND).

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om te fokus op die Geestelike Basis van Missionaliteit en om tyd te spandeer op wie ons is, en hoe ons leef as Heilige Gees vervulde mense en kerk. Ons sal fokus op (i) Ons Roeping as Gelowiges en Pastore; (ii) Daaglikse Tyd met die Woord en in Gebed; (iii) Die karakter, Waardes en Norme van Heilige Gees Vervulde Mense; en (iv) Hoe om die Vuur aan die Brand te Hou in jou Finansies.

Ons deel graag solank die datums en plekke van ontmoeting vir 2023:


Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar vanaf ons webwerf:
https://afm-ags.org/category/events/

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

3. RESERVEER DIE DAUTM: NMF KONFERENSIE

   

Laai asseblief ‘n omsendbrief af vir meer inligting oor die komende Nasionale Men’s Fellowship-konferensie van 19-21 Mei 2023:
https://afm-ags.org/category/events/

4. MIL WERKSWINKELS

Die jaar het afgeskop met twee suksesvolle MIL-werkswinkels in Kaapstad en Pretoria. Die datums en plekke vir die oorblywende MIL-werkswinkels in Januarie en Februarie is soos volg: Amanzimtoti (30 Januarie – 1 Februarie) en Oos-Londen (6-8 Februarie).

Om alle geskeduleerde MIL-werkswinkels vir 2023 te sien, verwys asseblief na die AGS van SA Nasionale kalender:  https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/.

Ons sien uit daarna om die nuwe groep MIL-kandidate te verwelkom!

Alle AGS Pastore en Gemeenteleiers is welkom om ook die MIL-werkswinkels by te woon. Die koste is R250 (vir afgevaardigdes wat nie geregistreerde MIL-kandidate is nie) en sluit middagete en versnaperinge in. Verder kan AGS Pastore wat die MIL-werkswinkel bywoon 10 PCD-krediete verdien.

Vir enige navrae, kontak gerus die Nasionale MIL-koördineerder:
Dr Christo van den Berg
mil@afm-ags.org 

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 13 January 2023

Download the PDF version (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Week of PRAYER & FASTING (16-20 Jan)

JANUARY

RESOURCES

Pastoral Letter: 4th Quarter 2022 – New!
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2022/

AFM of SA National Calendar 2023 – Including the Latest Updates!
https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

NOB Empowerment Visits 2023: Dates & Venues – You are Invited!
https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2023-dates-venues/

Dear Colleague,

1. PRAYER & FASTING WEEK: 16-20 JANUARY 2023

Prayer is foundational to our faith as Pentecostal believers. History clearly shows that all Spiritual deepening, revitalization or revivals were birthed in the context of prayer. As the leaders of the AFM in South Africa, we are calling on all our Pastors, Assembly Leaders and Members to make a determined effort to revitalize and energize our traditional focus on prayer during the month of January.

I ask you to lead your Assembly in prayer and fasting during the week of 16 to 20 January 2023. Five short video clips are now available from the AFM of SA’s YouTube Channel:

CLICK HERE

The video clips can be used as a point of departure during prayer meetings, or in WhatsApp communication over the five days – as a tool to guide and empower. The following topics are covered:

PRAY: What and Why.
PRAY: Intentionally.
PRAY: Frequently.
PRAY: Fervently.
PRAY: And Fast.

We acknowledge the fact that our Assemblies function within diverse contexts and therefore we do not want to be prescriptive on how you should structure this week of prayer and fasting. As the National Office Bearers, we however urge you to give attention to this crucial matter and to find a way that will work effectively in your context. We believe that the promise made in 2 Chronicles 7:14 (NIV) is still true today: “If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land.”

Warm Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 13 Januarie 2023

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Week van VAS & GEBED (16-20 Januarie 2022)

JANUARIE

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 4de Kwartaal 2022 – Nuut!
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2022/

AGS van SA Nasionale Kalender 2023 – Opgedateer met die Nuutste Veranderinge!
https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

NOB-Bemagtigingsbesoeke 2023: Datums & Plekke – Jy word hartlik uitgenooi!
https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2023-dates-venues/

AGS Kollega,

1. WEEK VAN GEBED EN VAS: 16-20 JANUARIE 2023

Gebed is die grondslag van ons geloof as Pinkstergelowiges. Die geskiedenis toon duidelik dat alle geestelike verdieping, verfrissing of herlewing, in die konteks van gebed gebore is. As die leiers van die AGS in Suid-Afrika doen ons ‘n beroep op al ons Pastore, Gemeenteleiers en lidmate om ‘n doelbewuste poging aan te wend om ons tradisionele fokus op gebed gedurende Januarie-maand te laat herleef en energiek aan te wakker.

Hiermee rig ek ‘n dringende versoek dat jy jou Gemeente gedurende die week van 16 tot 20 Januarie 2023 in gebed en vas sal lei. Vyf kort videogrepe is nou beskikbaar op die AGS se YouTube kanaal:

KLIK HIER

Die videogrepe kan gebruik word as ‘n vertrekpunt tydens gebedsbyeenkomste, of dit kan per WhatsApp-kommunikasie aangestuur word. Die doel van die videogrepe is om leiding en bemagtiging beskikbaar te stel gedurende die vyf dae van Vas en Gebed. Die volgende onderwerpe word behandel:

BID: Wat en waarom.
BID: Doelgerig.
BID: Gereeld.
BID: Vurig.
BID: En vas.

Ons erken die feit dat ons Gemeentes in verskillende kontekste funksioneer en daarom wil ons nie voorskriftelik wees oor hoe jy hierdie week van gebed en vas moet struktureer nie. As die Nasionale Ampsdraers doen ons egter ‘n beroep op Gemeentes om aandag te gee aan hierdie belangrike saak en om ‘n manier te vind wat effektief in jou Gemeente se konteks sal werk.

Ons glo dat die belofte wat in 2 Kron 7:14 (NLV) gemaak is, vandag nog waar is: “Wanneer die volk wat my Naam dra, hulle verootmoedig en bid, en My weer soek en hulle afkeer van hulle bose lewens, sal Ek in die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land gesond maak.”

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Pastoral Letter: 4th Quarter 2022

Download the PDF version below (e-mail and printer-friendly):

Pastoral Letter 4th Quarter 2022_2 DEC

TABLE OF CONTENTS

– INTRODUCTION
– A FOCUS ON SPIRITUAL FOUNDATION
– PRAYER & FASTING WEEK: 16-20 JANUARY 2023
– LOOKING BACK ON 2022: REFLECTIONS
– CHRISTMAS GREETINGS

INTRODUCTION

Dear AFM Family,

At the heart of the conversation on being a missional Church lies a challenge: To recover and deepen our Spiritual identity and life as Christians in a post-Christendom world. This is especially relevant for us as a church, living and operating in diverse communities – surrounded by cultures that can no longer be assumed to produce Christians. Join me in this edition of the Pastoral Letter as I share more on the Spiritual foundation of a missional Church. I also urge our members and Assemblies to actively participate in a Church-wide week of prayer and fasting from 16-20 January 2023. Lastly, we reflect on 2022 and the most important highlights of the year.

 

A FOCUS ON SPIRITUAL FOUNDATION

Dr H.J. Weideman (President of the AFM of SA)

In “A Missional Theology of Spiritual Formation” (2012, pg.3) Dr Dwight J. Zscheile, Professor of Congregational Mission and Leadership at the Luther Seminary in Minneapolis, quotes Christian Smith and Melinda Lundquist Denton’s, “Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers (New York: Oxford University Press, 2005) and refers to a phenomenon they call “Moralistic Therapeutic Deism.”

This phenomenon which is also widely present among American adults and certainly in South Africa as well describes a spirituality in which:

  • A God exists who created and orders the world and watches over human life on earth.
  • God wants people to be good, nice, and fair to each other, as taught in the Bible and by most world religions.
  • The central goal of life is to be happy and to feel good about oneself.
  • God does not need to be particularly involved in one’s life except when needed to resolve a problem.
  • Good people go to heaven when they die.
In short, it describes a spirituality that is moralistic in nature and therapeutic in practice. It helps you to be a respectable person and to feel good about yourself. An alarming indicator of this is the striking inability of most young people in Smith’s study to articulate their faith pragmatically.

Unless our AFM Missional Strategy and its five drivers: Discipleship, Empowerment, Community Involvement, Ecumenical Involvement and Good Governance are based on an authentic Holy Spirit- anchored Spirituality, it will only produce nice sounding slogans and academic exercises, but no real fruit and Life. “The core Christian practices, such as worship, prayer, service, fellowship, and witness all have missional dimensions. Through them God shapes us into a called people who are sent to testify to the inbreaking of God’s reign in a world of many faiths and no faith. That testimony unfolds in part through the public practices of the Christian community as it lives a way of life marked by mercy, forgiveness, generosity, reconciliation, and hope. Through the Holy Spirit this community offers a living, visible alternative to a society rent by enmity, division, greed, injustice, and hopelessness.” (Dwight J. Zscheile, “A Missional Theology of Spiritual Formation” 2012, Pg. 26.)

“…the church is a product of and an active participant in God’s mission.”

As a missional church, we must view mission as definitive of what the church IS, because the church is a product of and an active participant in God’s mission. All our members are missionaries, not just a select few. Every believer and every local Church are central to God’s mission and must discern where and how He is moving in their specific context and join up with Him. Without continuously cultivating a renewed spiritual identity and life as a community of Jesus followers, we will lose our ability to witness to salvation in Christ and to be of service in God’s world. This will cause us to be a Pentecostal Church only in name.

The National Office Bearers felt led to focus on the strengthening and impartation of the Spiritual Foundation of Missionality in 2023 and to spend time on who we are and how we live as Holy Spirit-filled people and church.

During the 2023 Regional Empowerment Visits, we will focus on the theme: “Keep the Fire Burning” and share more on (i) Our calling as Believers and Pastors; (ii) Daily time with the Word and in Prayer; (iii) The Character, Values and Norms of Holy Spirit-filled People; and (iv) Our Family Life and Future Planning. We are looking forward to seeing you there!

PRAYER & FASTING WEEK: 16-20 JANUARY 2023
Dr H.J. Weideman (President of the AFM of SA)

Prayer is foundational to our faith as Pentecostal believers. History clearly shows that all Spiritual deepening, revitalization or revivals were birthed in the context of prayer. 1 Thessalonians 5:17-18 (NIV) instructs us to: “…pray continually, (and to) give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.” Prayer is sometimes only used as a way to bring our list of requests to God. Philippians 4:6 certainly teaches us not to be anxious about anything but to make our request known to God by prayer and supplication. Prayer is however intended to be a way to build a relationship with God. A way to be in conversation with Him and to listen to His voice.

“We must be praying for spiritual deepening and strength and not for things or ease of living.”

Prayer should not be used as a technique to try and escape from difficulties but rather be a stimulus to growth. We must be praying for spiritual deepening and strength and not for things or ease of living.  Fasting and prayer can play a significant role in restoring and strengthening our intimacy with God. Many long-time Christians find that fasting helps them to reinforce their commitment to God and to humble and submit themselves to the Word and will of God.

 

As the leaders of the AFM in South Africa, we are calling on all our Pastors, Assembly Leaders and members to make a determined effort to revitalize and energize our traditional focus on prayer during the month of January. I ask you to lead your Assembly in prayer and fasting during the week of 16 to 20 January 2023. Five short video clips will be made available on social media from Friday, 13 January 2023. This can be used as a point of departure during prayer meetings, or in WhatsApp communication over the five days – as a tool to guide and empower.

The following topics will be covered:

PRAY: What and Why.
PRAY: Intentionally.
PRAY: Fervently.
PRAY: Frequently.
PRAY: And Fast.

We acknowledge the fact that our Assemblies function within diverse contexts and therefore we do not want to be prescriptive on how you should structure this week of prayer and fasting. As the National Office Bearers, we however urge you to give attention to this crucial matter and to find a way that will work effectively in your context. We believe that the promise made in 2 Chronicles 7:14 (NIV) is still true today: “If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land.”

LOOKING BACK ON 2022: REFLECTIONS
Past. Barend Petersen (Deputy President of the AFM of SA)


When we reflect on the global and South African events in 2022, the first post-COVID-19 year, one is almost bewildered by the state of flux and crisis the world is in. The global pandemic has taken many lives and was the greatest threat to global health in more than a century – with devastating consequences on lives and livelihoods. It led to a global economic recession, uncertainty and irreversible change. It brought home the interconnectedness of all countries and people and may change the way economies operate.

Just as the world was beginning to recover from the devastating impact of the pandemic, the Russia-Ukraine war has triggered uncertainty about the recovery of the global economy. The war is having an outsized impact on the global supply chain, impeding the flow of goods, fueling dramatic cost increases and product shortages, and is threatening the supply of key food resources like wheat –  raising the possibility of global famine.

South Africa is plagued by multiple challenges including the damaging consequences of the pandemic, eroding trust in the political system, corruption, poverty, inequality, a lack of social cohesion, poor service delivery, the weakening capacity of the state to improve the lives of the citizens – in fact too many to mention. This together with a lack of social cohesion, the relentless pursuit of narrow self-interest and the erosion of the value of common good conduct could, if not adequately addressed, have devasting consequences for South Africa.

It is important to remember that it is not the first time that the world is facing turbulence, uncertainty, wars, famine and corrupt rulers and recognising that ultimately God prevails – that all of our help cometh from the Lord. Be reminded of Lamentations 3: 22 -24, “The steadfast love of the Lord never ceases; His mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.  “The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in Him.”

On 5 April 2022, we celebrated our church’s 26th anniversary of the historic day on 5 April 1996, when Dr Isak Burger and Pastor Frank Chikane, prompted by the Holy Spirit took to the stage in the presence of many and on live television. A historic reconciliation between our racially divided church was witnessed. On 3 April 1996, the AFM of SA achieved structural unity when the joint Workers Council overwhelmingly adopted a new constitution and elected National Office Bearers for the united AFM. We are not yet what we ought to be, but we are no longer what we used to be – to God be the glory.

During January 2022, the newly elected National Office Bearers considered the strategic positioning and impact of the AFM in South Africa as we endeavour to inspire and mobilise our whole church to take the whole gospel to the whole world and in particular to our country. We firmly believe that the Spirit of God is given to believers to live dynamic and overcoming lives and that believers can demonstrate the character, love and power of their Lord, Jesus Christ, in their daily lives. In March 2022, after prayer and reflection, the National Leadership Forum (NLF) approved the Strategic Missional Focus Areas developed by the National Office Bearers to respond to the challenges of our time. The Strategic Plans were approved during the July 2022 NLF meeting to realise our desire to saturate our communities with the presence of God and the principles of His Kingdom – to be the salt and the light of the world.

“The National Office Bearers pray that you will experience hope and great joy as we celebrate the birthday of Jesus Christ our Saviour.”

Luke 2: 9-14
“And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.”

CHRISTMAS GREETINGS

It seems to me that the retail world, especially in the shopping malls in the bigger towns and cities, as well as electronic media, are displaying Christmas decorations and promotions earlier and earlier each year. There seems to be no end to the commercialization of one of the key events of the Christian life and calendar. We are again entering this so-called “silly season” where many people are buying gifts for their children and loved ones – gifts they actually cannot afford and often do not really need. I urge you not to fall into the trap of the commercialization of the birth of Jesus and the idea that gifts are mandatory and must be big and expensive.

Christmas is about the birth of Jesus Christ our Lord and Saviour and should be celebrated as such.”

Christmas is about the birth of Jesus Christ our Lord and Saviour and should be celebrated as such. There is some controversy around the origins and date of Christmas festivities. However, it is one of the cultural occurrences that Christians sanctified and use to celebrate the birth of Jesus – confirming our faith. If gifts are involved, they should serve as reminders of the greatest gift of all: Salvation through the birth, life and death of Jesus.

I wish all our members, Assembly Leaders, Pastors, Regional- and Departmental leadership, and Committees as well as all NLF members, a blessed and peaceful celebration of the birth of Jesus Christ.  May you experience pleasant times of togetherness with family and loved ones, and may 2023 be a year of new growth and fruitfulness for us all.
“For unto us a Child is born, unto us a son is given: And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of His government and peace there will be no end.” Isaiah 9:6-7a (NKJV)

Blessings
Henri Weideman

Pastorale Brief: 4de Kwartaal 2022

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

Pastorale Brief 4de Kwartaal 2022_2 DES

INHOUD

– GROETE
– ‘N FOKUS OP ONS GEESTELIKE BASIS
– WEEK VAN GEBED EN VAS: 16-20 JANUARIE 2023
– ‘n TERUGBLIK OP 2022: HOOGTEPUNTE –
– KERSFEES GROETE


INLEIDING

Beste AGS Familie,

Sentraal tot die gesprek oor missionale kerkwees lê daar ‘n uitdaging: Om ons Geestelike identiteit en lewe as Christene in ‘n post-Christendom wêreld te herstel en te verdiep. Dit is veral relevant vir ons as ‘n kerk wat leef en werk in diverse gemeenskappe, omring deur kulture wat nie meer vanselfsprekend Christene voortbring nie. In hierdie uitgawe van die jongste Pastorale Brief deel ek meer oor die Geestelike grondslag van ‘n missionale kerk. Ek doen ook ‘n beroep op ons lidmate en Gemeentes om aktief deel te neem aan ‘n kerkwye week van gebed en vas vanaf 16-20 Januarie 2023. Laastens, besin ons oor 2022 en die belangrikste hoogtepunte van die jaar.

‘N FOKUS OP ONS GEESTELIKE BASIS

Dr H.J. Weideman (President van die AGS van SA)

In “A Missional Theology of Spiritual Formation” (2012, pg.3) haal Dr Dwight J. Zscheile, Professor in Gemeente Missionaliteit en Leierskap aan die Luther Kweekskool in Minneapolis, aan uit Christian Smith en Melinda Lundquist Denton, se “Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers (New York: Oxford University Press, 2005), en verwys na ‘n verskynsel wat hulle “Moralistiese Terapeutiese Deisme” noem.

Hierdie verskynsel wat algemeen voorkom onder Amerikaanse volwassenes en beslis ook in Suid-Afrika, beskryf ‘n spiritualiteit waarin:

  • Daar ‘n God bestaan wat die wêreld geskep en georden het en nou toekyk hoe die mense op aarde lewe.
  • God wil hê dat mense goed, gaaf en regverdig teenoor mekaar moet wees, soos geleer word in die Bybel en deur die meeste wêreldgodsdienste.
  • Die sentrale doel van die lewe is om gelukkig te wees en goed oor jouself te voel.
  • God nie besonder betrokke hoef te wees in ‘n mens se lewe nie, behalwe wanneer hy benodig word om probleme op te los wanneer hulle sterf.
  • Goeie mense hemel toe gaan.

Kortom, dit beskryf ‘n spiritualiteit wat moralisties van aard en terapeuties in praktyk is. Dit help jou om ‘n gerespekteerde persoon te wees en om goed oor jouself te voel. ‘n Onrusbarende aanduiding van die bestaan van hierdie verskynsel is die opvallende onvermoë van die meeste jongmense in Smith se studie om hul geloof op ‘n pragmatiese manier te verwoord.

Indien ons AGS Missionale Strategie en sy vyf drywers: Dissipelskap, Bemagtiging, Ekumeniese Betrokkenheid, Gemeenskapsbetrokkenheid en Goeie Bestuur nie gebaseer is op ‘n outentieke Heilige Gees geankerde Spiritualiteit nie, sal dit net mooi klinkende slagspreuke en akademiese oefeninge oplewer, maar geen werklike vrug en Lewe nie. “Die kern Christelike praktyke, soos aanbidding, gebed, diensbaarheid, gemeenskap en getuienis, het almal missionale dimensies. Deur hulle vorm God ons tot ‘n geroepe volk wat gestuur word om te getuig van die inbreking van God se heerskappy in ‘n wêreld van baie gelowe en geen geloof nie. Daardie getuienis ontvou deels deur die openbare praktyke van die Christelike gemeenskap, omdat dit ‘n lewenswyse leef wat gekenmerk word deur genade, vergifnis, vrygewigheid, versoening en hoop. Deur die Heilige Gees bied hierdie gemeenskap ‘n lewende, sigbare alternatief vir ‘n samelewing wat deur vyandskap, verdeeldheid, gierigheid, onreg en hopeloosheid geskend word.” (Dwight J. Zscheile, “A Missional Theology of Spiritual Formation” 2012, Bl. 26.)

“Al ons lidmate is sendelinge, nie net ‘n paar uitgesoektes nie”

As ‘n missionale kerk moet ons missionaliteit (sending) beskou as omskrywend van wat die kerk IS, want die kerk is ‘n produk van en ‘n aktiewe deelnemer aan God se sending. Al ons lidmate is sendelinge, nie net ‘n paar uitgesoektes nie. Elke gelowige en elke plaaslike Gemeente staan sentraal in God se sending, en moet onderskei waar en hoe Hy in hulle spesifieke konteks beweeg – en met Hóm saamwerk. As ons nie voortdurend ‘n hernude Geestelike identiteit en lewe as ‘n gemeenskap van Jesus-volgelinge kweek nie, sal ons ons vermoë om van die verlossing in Christus te getuig en diensbaar te wees in God se wêreld, verloor. Dit sal veroorsaak dat ons slegs in ons naam ‘n Pinksterkerk is.

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om te fokus op die versterking en meedeling van die Geestelike fondasie van Missionaliteit in 2023, en om tyd te spandeer aan wie ons as Heilige Gees vervulde mense en -kerk is en hoe ons prakties leef.

Tydens die Streekbemagtigingsbesoeke sal ons fokus op die tema: “Hou die Vuur aan die Brand”  en sal ons meer deel oor: (i) Ons Roeping as Gelowiges en Pastore; (ii) Daaglikse tyd met die Woord en Gebed; (iii) Die Karakter, Waardes en Norme van Heilige Gees vervulde Mense; en (iv) Ons Gesinslewe  en Toekomsbeplanning. Ons vertrou om jou daar te sien!

WEEK VAN GEBED EN VAS: 16-20 JANUARIE 2023

Dr H.J. Weideman (President van die AGS van SA)

Gebed is die grondslag van ons geloof as Pinkstergelowiges. Die geskiedenis toon duidelik dat alle geestelike verdieping, verfrissing of herlewing, in die konteks van gebed gebore is. 1 Tessalonisense 5:17-18 (NLV) leer ons die volgende: “Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is.”

Gebed word soms net gebruik as ‘n manier om ons lys van versoeke na God te bring. Filippense 4:6 leer ons om oor niks besorg te wees nie, maar om ons behoeftes deur gebed en smeking aan God bekend te maak. Gebed is egter bedoel om ‘n manier te wees wat ons help om ‘n beter verhouding met God te bou. ‘n Manier om in gesprek met Hom te wees en na Sy stem te luister.

“Ons moet bid vir geestelike verdieping en krag en nie vir besittings of vir ‘n gemaklike lewe nie.”

Gebed moet nie as ‘n tegniek gebruik word om van probleme te probeer ontsnap nie, maar moet eerder ‘n stimulus vir groei wees. Ons moet bid vir geestelike verdieping en krag en nie vir besittings of vir ‘n gemaklike lewe nie. Vas en gebed kan ‘n belangrike rol speel in die herstel en versterking van ons intimiteit met God. Baie jarelange Christene vind dat vas hulle help om hulle toewyding aan God te versterk en om hulleself aan die Woord en wil van God te onderwerp.

As die leiers van die AGS in Suid-Afrika doen ons ‘n beroep op al ons Pastore, Gemeenteleiers en lidmate om ‘n doelbewuste poging aan te wend om ons tradisionele fokus op gebed gedurende Januariemaand te laat herleef en energiek aan te wakker. Hiermee rig ek ‘n dringende versoek dat jy jou Gemeente gedurende die week van 16 tot 20 Januarie 2023 in gebed en vas sal lei.

Vyf kort videogrepe sal vanaf 13 Januarie 2023 op sosiale media beskikbaar gestel word. Dit kan gebruik word as ‘n vertrekpunt tydens gebedsbyeenkomste, of in WhatsApp-kommunikasie oor die vyf dae as ‘n instrument om te lei en te bemagtig.

Die volgende onderwerpe sal  behandel word:
BID: Wat en waarom.
BID: Doelgerig.
BID: Vurig.
BID: Gereeld.
BID: En vas.

Ons erken die feit dat ons Gemeentes in verskillende kontekste funksioneer en daarom wil ons nie voorskriftelik wees oor hoe jy hierdie week van gebed en vas moet struktureer nie. As die Nasionale Ampsdraers doen ons egter ‘n beroep op Gemeentes om aandag te gee aan hierdie belangrike saak en om ‘n manier te vind wat effektief in jou Gemeente se konteks sal werk.

Ons glo dat die belofte wat in 2 Kron 7:14 (NLV) gemaak is, vandag nog waar is: “Wanneer die volk wat my Naam dra, hulle verootmoedig en bid, en My weer soek en hulle afkeer van hulle bose lewens, sal Ek in die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land gesond maak.

‘n TERUGBLIK OP 2022: HOOGTEPUNTE
Past. Barend Petersen (Adjunkpresident van die AGS van SA)


Wanneer ons nadink oor die wêreld- en Suid-Afrikaanse gebeure in 2022, die eerste jaar ná COVID-19, is ‘n mens amper verbysterd oor die toestand van krisis waarin die wêreld verkeer. Die wêreldwye pandemie het baie lewens geneem en was die grootste bedreiging vir wêreldgesondheid in meer as ‘n eeu – met verwoestende gevolge op lewens en lewensbestaan. Dit het gelei tot ‘n wêreldwye ekonomiese resessie, onsekerheid en onomkeerbare verandering. Dit het ‘n mens weereens laat besef hoe lande en mense onderling verbind is met mekaar en kan die manier waarop ekonomieë funksioneer verander.

Net toe die wêreld begin herstel het van die verwoestende impak van die pandemie, het die oorlog tussen Rusland en Oekraïne onsekerheid oor die herstel van die wêreldekonomie veroorsaak. Die oorlog het ‘n groot negatiewe impak op: die wêreldwye voorsieningsketting, die vloei van goedere, dramatiese kostestygings en produktekorte en bedreig die verskaffing van sleutelvoedselbronne soos koring – wat die moontlikheid van wêreldwye hongersnood verhoog.

Suid-Afrika word geteister deur veelvuldige uitdagings, insluitend die skadelike gevolge van die pandemie, dalende vertroue in die politieke stelsel, korrupsie, armoede, ongelykheid, ‘n gebrek aan samehorigheid, swak dienslewering en die verswakkende vermoë van die staat om die lewens van Suid-Afrikaanse burgers te verbeter – eintlik te veel uitdagings om op te noem. Dit tesame met ‘n gebrek aan sosiale kohesie, die meedoënlose strewe na eiebelang en die dalende waarde van  algemene goeie gedrag kan, indien dit nie voldoende aangespreek word nie, verwoestende gevolge vir Suid-Afrika inhou.

Dit is belangrik om te onthou dat dit nie die eerste keer is dat die wêreld onstuimigheid, onsekerheid, oorloë, hongersnood en korrupte leiers in die gesig staar nie en erken dat God uiteindelik seëvier – dat al ons hulp van die Here kom. Laat ons herinner word aan Klaagliedere 3:22-24 (AFR83): “…deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan Sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.”

Op 5 April 2022 het ons die kerk se 26ste herdenking van die geskiedkundige dag op 5 April 1996 gevier toe Dr Isak Burger en Past. Frank Chikane aangespoor deur die Heilige Gees, in die teenwoordigheid van baie getuies en op regstreekse televisie hulle plekke op die verhoog ingeneem het. ‘n Historiese versoening tussen ons rasverdeelde kerk is aanskou. Op 3 April 1996 het die AGS van SA strukturele eenheid bereik toe die gesamentlike Werkersraad oorweldigend ‘n nuwe grondwet aanvaar en Nasionale Ampsdraers vir die verenigde AGS verkies het. Ons is nog nie wat ons behoort te wees nie, maar ons is nie meer wat ons was nie – aan God kom die eer toe.

Gedurende Januarie 2022 het die nuutverkose Nasionale Ampsdraers die strategiese posisionering en impak van die AGS in Suid-Afrika oorweeg, terwyl ons poog om ons hele kerk te inspireer en te mobiliseer rondom die volgende: “The whole church taking the whole gospel to the whole world!” – en in besonder met verwysing na ons eie land. Ons glo vas dat die Gees van God aan gelowiges gegee word om dinamiese en oorwinnende lewens te lei en dat gelowiges die karakter, liefde en krag van hul Here, Jesus Christus, in hul daaglikse lewens kan demonstreer.

In Maart 2022, na gebed en oordenking, het die Nasionale Leierskapsforum (NLF) die Strategiese Missionale Fokusareas goedgekeur wat deur die Nasionale Ampsdraers ontwikkel is om op die uitdagings van ons tyd te reageer. Die Strategiese Planne is tydens die Julie 2022 NLF-vergadering goedgekeur. Ons begeerte is om ons gemeenskappe te voed met die teenwoordigheid van God en die beginsels van Sy Koninkryk – om die sout en die lig van die wêreld te wees.

Die Nasionale Ampsdraers bid dat jy hoop en groot vreugde sal ervaar terwyl ons die verjaarsdag van Jesus Christus ons Verlosser vier.

Lukas 2:9-14 (AFR83):

Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.” Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”

KERSFEES GROETE

Elke jaar lyk dit vir my asof die kleinhandelswêreld, veral in die winkelsentrums in die groter dorpe en stede, sowel as op elektroniese media, al hoe vroeër en vroeër Kersversierings en promosies tentoonstel. Dit lyk asof daar geen einde is aan die kommersialisering van een van die belangrikste gebeurtenisse in die Christelike lewe en kalender nie. Ons betree weer hierdie sogenaamde “silly season” waar baie mense geskenke vir hul kinders en geliefdes koop, wat hulle eintlik nie kan bekostig nie en dikwels nie regtig nodig het nie. Ek moedig jou aan om nie in die strik te trap van die kommersialisering van die geboorte van Jesus en die gedagte dat geskenke verpligtend is en groot en duur moet wees nie.

Kersfees gaan oor die geboorte van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, en moet as sodanig gevier word.”

Kersfees gaan oor die geboorte van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, en moet as sodanig gevier word. Daar is ‘n mate  van kontroversie oor die oorsprong en datum van Kersfeesvieringe. Dit is egter een van die kulturele gebeurtenisse wat Christene geheilig het en gebruik om die geboorte van Jesus te vier en om ons geloof te bevestig. Indien geskenke betrokke is, moet dit dien as ‘n herinnering aan die grootste geskenk van almal: Verlossing deur die geboorte, lewe en dood van Jesus.

Ek wens al ons lidmate, Gemeenteleiers, Pastore, streeks- en departementele leierskap en komitees sowel as alle NLF-lede ‘n geseënde en vreedsame viering van die geboorte van Jesus Christus toe.  Mag jy aangename tye van samesyn met familie en geliefdes beleef, en mag 2023 ‘n jaar van nuwe groei en vrug vir ons almal wees.

“Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie.” Jesaja 9:5-6 (NLV)

Seëninge!
Henri Weideman

AFM Newsflash: Friday, 18 November 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash Friday 18 NOV_2022

NOVEMBER

RESOURCES

Pastoral Letter: 4th Quarter 2022 – New!
To be released on Friday, 2 December 2022

AFM of SA National Calendar 2023 – Including the Latest Updates!
https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

NOB Empowerment Visits 2023: Dates & Venues – You are Invited!
https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2023-dates-venues/

Dear Colleague,

1. A WORD OF THANKS & APPRECIATION

2022 was an interesting and busy year in many ways. For most of us, it marked the return to “normality” after a time of restrictions and loss. Many of our assemblies, members and leaders are still on an uphill journey to recover and regain what was lost in membership, ministry and in income. For some of us, it was difficult to remain positive and hopeful amidst the challenges brought about by the pandemic and its consequences.

Please receive my heartfelt thanks and appreciation for your faithfulness and hard work throughout 2022. I am aware of the perseverance and personal cost some of our Pastors and Assembly Leaders had to endure in leading their assemblies through the most difficult of times. God promised that He will never leave us nor forsake us (Heb.13:5). I trust that you will experience His guidance, presence and peace in your life as we are celebrating the birth of Jesus. May He also guide you as we approach yearend preparing ourselves for the opportunities and challenges that 2023 will bring.

Thank you very much.

2. AFM OF SA NATIONAL OFFICE: NOTIFICATION

After a full and busy year, the National Office will be closing on Friday, 9 December 2022 and open again on Monday, 9 January 2023. In case of an emergency, you can contact the General Secretary, Pastor Selby Khumalo at 063 095 0404.

3. AFM WELFARE WEEKEND
(25 to 27 November 2022)

Making a Difference in the Lives of People

The AFM Welfare Weekend is a standing item on the AFM of SA’s Calendar and is always celebrated during the last weekend of November. This year it will be celebrated in local AFM Assemblies from Friday, 25 November to Sunday, 27 November. The church’s involvement in our local communities is of great importance and flows from our vision statement:

“We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God-given diversity, empowering our members for caring and transforming our communities to the glory of God.”

Our greatest motivation to be a blessing to our communities is the love of God. God sent His Son not for the church as such, but for the world and He uses His church to be His instrument to touch the world – our communities. Our impact on our communities can be measured by the well-known saying: “Will your community miss you if your assembly closes down?”

The church has a vital role to play in making a difference in the lives of people. The church comes to the aid of people through caring, empowering and sharing. Although the church reaches out to the community continuously, the AFM Welfare Weekend presents an opportunity to exclusively focus on this important driver of our missional strategy namely Community Involvement.

The AFM Welfare Weekend presents local assemblies with the opportunity to:

 • Preach a Sunday sermon that speaks on the biblical mandate of making a difference in the lives of people (Isaiah 58:6-8; Math. 10:8; Math. 25:35; Luke 4:18; Luke 14:13+14; James 1:27).
 • Collect a Sunday offering for AFM Welfare – the church’s Welfare Department.
 • Facilitate a workshop/training session with members exploring new opportunities for the Assembly to get involved and make a difference in the local community.
 • Organise an outreach initiative that all your members can participate in (e.g. asking members to bring non-perishable food for people in need or stationery for the new school year and in so doing, bless the surrounding community).
The extent to which we impact our communities will determine our missional success. We are looking forward to the AFM Welfare Weekend being celebrated in our local AFM Assemblies!

Success Stories

Do you have a success story to share? Send us the details of your Community Involvement project/action and the impact that was achieved:
ashleyt@afmwelfare.org.za (Acting CEO) OR
chantalle@afm-ags.org (AFM Communication)

Blessings!
Ashley Theron
(Acting CEO of AFM Welfare)

4. NOB EMPOWERMENT VISITS 2023

Keep The Fire Burning

As we are focusing on finishing 2022 well, we are also looking forward to, praying for and planning for 2023 – full of expectations! We are looking forward to visiting and spending some time in ministry and impartation with Regional Pastors, Assembly Leaders and Members during the Regional Empowerment Visits. The Theme for 2023 is: KEEP THE FIRE BURNING.

The National Office Bearers (NOB) felt led to focus on the Spiritual Foundation of Missionality and to spend time on who we are and how we live as Holy Spirit-filled people and church. We will focus on (i) Our Calling as Believers and Pastors; (ii) Daily time with the Word and in Prayer; (iii) The Character, Values and Norms of Holy Spirit filled People; and (iv) our Family life and Future planning.

Below we share the dates and venues for the NOB Empowerment Visits of 2023:

We are looking forward to seeing you there!

5. AFM OF SA CALENDAR 2023

Remember to schedule January 2023 as a month of prayer. We will give more information in the last Pastoral Letter of 2022 on the planned WEEK OF PRAYER AND FASTING that will be from Monday, 16 to Friday, 20 January 2023.

To download the 2023 AFM of SA Calendar, kindly visit the AFM of SA website:
https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

Warm Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 18 November 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (maklik om te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits Vrydag 18 NOV_2022

NOVEMBER

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 4de Kwartaal 2022 – Nuut!
Publikasie Datum: Vrydag, 2 Desember 2022

AGS van SA Nasionale Kalender 2023 – Opgedateer met die Nuutste Veranderinge!
https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

NOB-Bemagtigingsbesoeke 2023: Datums & Plekke – Jy word hartlik uitgenooi!
https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2023-dates-venues/

AGS Kollega,

1. ‘N WOORD VAN DANK EN WAARDERING

2022 was in baie opsigte ‘n interessante en besige jaar. Vir die meeste van ons was dit ‘n terugkeer na “normaliteit” na ‘n tyd van inperkings en verlies. Baie van ons gemeentes, lidmate en leiers is steeds op ‘n opdraande reis om te herstel van die verliese aan lidmaatskap, die bediening en inkomste. Vir sommige van ons was dit moeilik om positief en hoopvol te bly te midde van die uitdagings wat die pandemie en die gevolge daarvan meegebring het.

Ontvang asseblief my innige dank en waardering vir u getrouheid en harde werk regdeur 2022. Ek is bewus van die deursettingsvermoë wat sommige van ons Pastore en Gemeenteleiers aan die dag moes lê en die persoonlike koste wat hulle moes verduur om hulle gemeentes deur die moeilikste  tye te lei. God het belowe dat Hy ons nooit sal verlaat of in die steek sal laat nie (Heb.13:5). Ek vertrou dat jy Sy leiding, teenwoordigheid en vrede in jou lewe sal ervaar terwyl ons die geboorte van Jesus vier. Mag Hy jou ook lei soos wat ons jaareinde bereik en terselfdertyd ook onsself voorberei op die geleenthede en uitdagings wat 2023 sal meebring.

Baie dankie.

2. AGS VAN SA NASIONALE KANTOOR: KENNISGEWING

Na ‘n vol en besige jaar sluit die Nasionale Kantoor op Vrydag, 9 Desember 2022 en open weer op Maandag, 9 Januarie 2023. In geval van nood, kan die Algemene Sekretaris, Past. Selby Khumalo gekontak word by 063 095 0404.

3. AGS WELSYNSNAWEEK
(25 tot 27 November 2022)

Maak ‘n Verskil in die Lewens van Mense

Die AGS Welsynsnaweek is ‘n staande item op die AGS van SA se Kalender en word altyd gedurende die laaste naweek van November gevier. Vanjaar word dit van Vrydag, 25 November tot Sondag, 27 November in plaaslike AGS Gemeentes gevier. Die kerk se betrokkenheid by ons plaaslike gemeenskappe is van groot belang en vloei voort uit ons visiestelling:

“We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God-given diversity, empowering our members for caring and transforming our communities to the glory of God.”

Ons grootste motivering om ‘n seën vir ons gemeenskappe te wees, is die liefde van God. God het sy Seun nie vir die kerk as sodanig gestuur nie, maar vir die wêreld. God gebruik die kerk as Sy instrument om die wêreld aan te raak – ons gemeenskappe. Die verskil wat ons maak in ons gemeenskappe kan gemeet word aan die bekende gesegde: “Sal jou gemeenskap jou mis as jou Gemeente môre sluit?”

Die kerk het ‘n belangrike rol om ‘n verskil in mense se lewens te maak. Die kerk kom mense te hulp deur om te gee, te bemagtig en te deel. Alhoewel Gemeentes deurlopend na die gemeenskap uitreik, bied die AGS Welsynsnaweek ‘n geleentheid om eksklusief te fokus op hierdie belangrike drywer van ons missionale strategie, naamlik Gemeenskapsbetrokkenheid.

Die AGS Welsynsnaweek bied plaaslike Gemeentes die geleentheid om verskeie aksies te oorweeg, byvoorbeeld:

 • ‘n Sondagpreek wat handel oor die Bybelse mandaat van gemeenskapsbetrokkenheid en om ‘n verskil in die lewens van mense te maak (Jesaja 58:6-8; Mat. 10:8; Mat. 25:35; Luk. 4:18; Luk. 14:13+ 14; Jakobus 1:27).
 • Die opneem van ‘n Sondag offerande vir AGS Welsyn – die kerk se Welsynsdepartement.
 • Die fasilitering van ‘n werkswinkel/opleidingsessie met lidmate wat nuwe geleenthede ondersoek om betrokke te raak en ‘n verskil in die plaaslike gemeenskap te maak.
 • Die organisering van ‘n uitreik-inisiatief waaraan al jou lidmate kan deelneem (bv. vra lidmate om nie-bederfbare kos vir mense in nood of skryfbehoeftes vir die nuwe skooljaar te skenk en sodoende die omliggende gemeenskap seën).

Die mate van impak wat ons uitoefen op ons plaaslike gemeenskappe, sal ons missionale sukses bepaal. Ons sien uit daarna dat die AGS Welsynsnaweek in ons plaaslike AGS Gemeentes gevier word!

Sukses stories

Het jy ‘n suksesverhaal om te deel? Stuur vir ons die besonderhede van jou gemeenskapsbetrokkenheidprojek of -aksie en die impak wat bereik is na:

ashleyt@afmwelfare.org.za (Waarnemende Hoof) OF
chantalle@afm-ags.org (AGS Kommunikasie)

Groete!
Ashley Theron
(Waarnemende Hoof van AGS Welsyn)

4. NOB-BEMAGTIGINGSBESOEKE 2023

Hou Die Vuur Aan Die Brand

Terwyl ons daarop fokus om 2022 goed af te sluit sien ons ook uit na bid, en beplan ons vir 2023 vol verwagting. Ons sien uit daarna om tydens die Streeksbemagtigingsbesoeke ‘n bietjie tyd in bediening saam met die Pastore, Gemeenteleiers en Lidmate deur te bring. Die tema vir 2023 is: KEEP THE FIRE BURNING (HOU DIE VUUR AAN DIE BRAND).

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om te fokus op die Geestelike basis van Missionaliteit en om tyd te spandeer op wie ons is, en hoe ons leef as Heilige Gees vervulde mense en kerk. Ons sal fokus op (i) Ons Roeping as Gelowiges en Pastore; (ii) Daaglikse Tyd met die Woord en in Gebed; (iii) Die karakter, Waardes en Norme van Heilige Gees Vervulde Mense; en (iv) Ons Gesinslewe  en Toekomsbeplanning.

Ons deel graag solank die datums en plekke van ontmoeting vir 2023:

Ons vertrou om jou daar te sien!

5. AGS VAN SA NASIONALE KALENDER 2023

Onthou om Januarie 2023 as ‘n maand van gebed te skeduleer. Ons sal meer inligting gee in die laaste Pastorale Brief van 2022 oor die beplande WEEK VAN GEBED EN VAS, wat beplan  word van Maandag, 16 tot Vrydag, 20 Januarie 2023.

Die AGS van SA Nasionale Kalender vir 2023 is nou beskikbaar vanaf die AGS webblad – gebruik gerus die onderstaande skakel om die kalender af te laai:
https://afm-ags.org/afm-of-sa-national-calendar-2023/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 4 November 2022

Download the PDF version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 4 November 2022

NOVEMBER

RESOURCES

Pastoral Letter: 3rd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-3rd-quarter-2022/

AFM of SA National Calendar 2023
https://afm-ags.org/category/media/

NOB Empowerment Visits 2023: Dates & Venues
https://afm-ags.org/category/media/

Dear Colleague,

1. NOB EMPOWERMENT VISITS 2023

KEEP THE FIRE BURNING

As we are focusing on finishing 2022 well, we are also looking forward to, praying for and planning for 2023 – full of expectations! We are looking forward to visiting and spending some time in ministry and impartation with Regional Pastors, Assembly Leaders and Members during the Regional Empowerment Visits. The Theme for 2023 is: KEEP THE FIRE BURNING.

The National Office Bearers (NOB) felt led to focus on the Spiritual Foundation of Missionality and to spend time on who we are and how we live as Holy Spirit-filled people and church. We will focus on (i) Our Calling as Believers and Pastors; (ii) Daily time with the Word and in Prayer; (iii) The Character, Values and Norms of Holy Spirit filled People; and (iv) our Family life and Future planning.

Below we share the dates and venues for the NOB Empowerment Visits of 2023:

We are looking forward to seeing you there!

2. AFM OF SA CALENDAR 2023

Remember to schedule January 2023 as a month of prayer. We will give more information in the last Pastoral Letter of 2022 on the planned WEEK OF PRAYER AND FASTING that will be from Monday, 16 to Friday, 20 January 2023.

To download the 2023 AFM of SA Calendar, kindly visit the AFM of SA website:
https://afm-ags.org/category/media/

Warm Regards!
Henri Weidman

 

Nuusflits: Vrydag, 4 November 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 4 November 2022

NOVEMBER

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 3de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-3de-kwartaal-2022/

AGS van SA Nasionale Kalender 2023
https://afm-ags.org/category/media/

NOB-Bemagtigingsbesoeke 2023: Datums & Plekke
https://afm-ags.org/category/media/

1. NOB-BEMAGTIGINGSBESOEKE 2023

HOU DIE VUUR AAN DIE BRAND

Terwyl ons daarop fokus om 2022 goed af te sluit, sien ons ook uit na bid en beplan ons vir 2023 vol verwagting. Ons sien uit daarna om tydens die Streeksbemagtigingsbesoeke ‘n bietjie tyd in bediening saam met die Pastore, Gemeenteleiers en Lidmate deur te bring. Die tema vir 2023 is: KEEP THE FIRE BURNING (HOU DIE VUUR AAN DIE BRAND).

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om te fokus op die Geestelike basis van Missionaliteit en om tyd te spandeer op wie ons is, en hoe ons leef as Heilige Gees vervulde mense en kerk. Ons sal fokus op (i) Ons Roeping as Gelowiges en Pastore; (ii) Daaglikse Tyd met die Woord en in Gebed; (iii) Die karakter, Waardes en Norme van Heilige Gees Vervulde Mense; en (iv) Ons Gesinslewe  en Toekomsbeplanning.

Ons deel graag solank die datums en plekke van ontmoeting vir 2023:


Ons vertrou om jou daar te sien!

2. AGS VAN SA NASIONALE KALENDER 2023

Onthou om Januarie 2023 as ‘n maand van gebed te skeduleer. Ons sal meer inligting gee in die laaste Pastorale Brief van 2022 oor die beplande WEEK VAN GEBED EN VAS, wat beplan  word van Maandag, 16 tot Vrydag, 20 Januarie 2023.

Die AGS van SA Nasionale Kalender vir 2023 is nou beskikbaar vanaf die AGS webblad – gebruik gerus die onderstaande skakel om die kalender af te laai:
https://afm-ags.org/category/media/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman