Newsflash: Friday, 20 March 2020

Download the PDF version here:

20 MARCH ENG 2020

AFM Colleagues,

We share two important updates for your attention in this week’s Newsflash:

1. CORONA VIRUS: IMPACT ON AFM CHURCH ACTIVITIES

http://afm-ags.org/the-corona-virus-a-time-for-faith-leadership-and-wisdom/

http://afm-ags.org/afm-statement-corona-developments-impact-on-church-atvities/

2. NOMINATION FORMS FOR NATIONAL OFFICE BEARERS

http://afm-ags.org/afm-election-2020-nomination-forms/

3. IMPORTANT UPDATE ON THEOLOGICAL TRAINING 

ATS vs NLF Case

Subsequent, to the church’s unity the church embarked on integration of the various AFM Theological Institutions with a view of having one AFM College. This process was halted during 2008. The halting of this process was due to a Court order obtained by the Auckland Park Theological College (“ATS”) on 15 August 2008, interdicting and restraining the National Leadership Forum (“NLF”) and directors appointed by the NLF, from purporting to transact any business whatsoever on behalf, and in the name of AFM Theological College NPC (“AFMTC”) – and presenting themselves to third parties as being members and directors of AFMTC. The matter was heard during 2010 and the Court dismissed the application with costs on 8 August 2011, and the interim order made during 2008 was set aside. ATS filed several appeals which were dismissed and their final application with the Supreme Court of Appeal in Bloemfontein, for leave to appeal against the judgment of 19 December 2013, was dismissed on 26 March 2014. The effect of the judgments was that the directors appointed by the NLF during 2008 were confirmed as the lawfully appointed directors.

NLF vs ATS Case

The NLF instituted legal proceeding against ATS during 2012 for an order in terms of which it is declared that the ATS seceded the AFMTC from the Apostolic Faith Mission of South Africa and that such ownership in all property, movable and immovable, which vested in the AFMTC, should fall back to the NLF. The application was heard in the North Gauteng High Court on 17 April 2018 and judgment was delivered on 18 April 2019. It was declared that ATS seceded from the AFM of SA and that the ownership in all property, moveable and immovable which vested in the AFMTC fell back to the AFM of SA, and ATS were ordered to immediately transfer all rights of ownership to the AFM of SA and was evicted form 55 Richmond Street. The judgement of the Court has not yet been implemented because motivations for the judgement are still pending and there is a possibility of ATS appealing the judgement.

AFM Agreements with Global School of Theology and University of North West

While these disputes were being acted on, the AFM concluded an agreement with the Global School of Theology, to train our pastors. The 2012 General Business Meeting (GBM) decided to terminate our agreement with the Global School of Theology. Subsequently, an agreement for the training of our pastors was entered into with the University of North West.

Research Chair 

The AFM concluded an agreement with the University of North West to establish a Research Chair in Ecumenism: Pentecostalism and neo-Pentecostalism during 2016 and Professor Marius Nel was appointed as the Chief Researcher.

During this time Prof Nel published the following:

Popular Publications: 3 Academic Articles.

Academic Publications: 8 Academic Articles.

Articles in Peer-Review Journals: 34 Academic Articles.

Prof Nel successfully guided 4 Master’s degrees and 2 Doctoral degree candidates as Promotor.

On the grounds of his performance he received the award of the Best Researcher in the whole NWU for three (3) years in succession.

Application for Registration as Private Higher Institution

The AFM Theological College NPC submitted both an Application for Registration as a Private Higher Education Institution to the Department of Higher Education and Training, and an application for accreditation of a Bachelor of Theology Degree at the AFM Theological College at Soshanguve Gauteng, with the Higher Education Qualifications Council during 2018. The Higher Education Qualifications Council set out six (6) conditions referring to matters that must be addressed prior to the commencement of the recruitment of students or the offering of the programme. Representatives of the CHE (Council on Higher Education) visited the Soshanguve Campus on 6 January 2020 in fulfilment of the last condition. It is anticipated that the applications should be finalised during 2020. Several processes will commence upon conclusion of the registration of the AFMTC by the Department of Higher Education and Training, including recruitment of staff etc.

We encourage our students who currently studies at North West University to successfully complete their studies. Further announcements will be made at the right time.

The Board of the AFM Theological College thank the Lord for the progress to realise the vision to provide pastoral training at our own AFM Theological College.

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 20 Maart 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

20 MAART AFR 2020

Geagte Kollega,

Ons deel graag drie belangrike verwikkelinge waarvan ons pastore asseblief moet kennis neem:

1. CORONA VIRUS: PRAKTIESE IMPLIKASIES VIR AGS AKTIWITEITE 

http://afm-ags.org/the-corona-virus-a-time-for-faith-leadership-and-wisdom/

http://afm-ags.org/afm-statement-corona-developments-impact-on-church-atvities/

2. NOMINASIEVORMS VIR NASIONALE AMPSDRAERS

http://afm-ags.org/afm-election-2020-nomination-forms/

3. AGS TEOLOGIESE OPLEIDING

ATS vs NLF saak

Na die vereniging, het die kerk begin met die integrasie van die verskillende AGS-teologiese instellings, met die oog op die oprigting van een AGS-kollege. Hierdie proses is gedurende 2008 gestaak. Die staking van die proses is te danke aan ‘n hofbevel wat die Auckland Park Teologiese Kollege ‘ATS’ op 15 Augustus 2008 bekom het. ‘n Tussentydse bevel het gelui dat ‘n interdik en beperking geplaas word op die Nasionale Leierskaps Forum ‘NLF’, asook die direkteure wat deur die NLF aangestel is, dat hulle geen saketransaksies namens, of in die naam van die AGS Teologiese Kollege (NPC) ‘AGSTK’ mag onderneem nie. Hulle mag ook nie hulself as lede of direkteure van die AGSTK aan derde partye voorstel nie. Die saak is gedurende 2010 aangehoor en die Hof het die aansoek op 8 Augustus 2011 met koste van die hand gewys en die tussentydse bevel wat gedurende 2008 gemaak is, terug getrek. ATS het verskeie appèlle ingedien wat van die hand gewys is. Hul finale aansoek by die Appèlhof van Suid-Afrika in Bloemfontein om verlof tot appèl teen die uitspraak van 19 Desember 2013, is op 26 Maart 2014 van die hand gewys. Die gevolg van die uitsprake was dat die direkteure wat gedurende 2008 deur die NLF aangestel is, as wettig verklaar is.

NLF vs ATS saak

Die NLF het gedurende 2012 regstappe teen ATS ingestel vir ‘n bevel wat verklaar dat die ATS die AGSTK afgesonder het van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, en dat sodanige eienaarskap in alle eiendom en bates, roerend en nie-roerende, wat by die AGSTK berus , sou terugval op die NLF. Die aansoek is op 17 April 2018 in die Noord-Gautengse Hooggeregshof aangehoor en uitspraak is op 18 April 2019 gelewer. Daar is verklaar dat ATS die AGSTK afgesonder het van die AGS van SA en dat die besit van alle eiendom en bates, roerende en nie-roerende wat by die AGSTK berus, terug val op die AGS van SA, en ATS is beveel om onmiddellik alle eiernaarskap aan die AGS van SA te oorhandig en is uit Richmondstraat 55 gesit. Die uitspraak van die hof is nog nie uitgevoer nie, want motiverings vir die uitspraak is nog hangende en die moontlikheid bestaan dat ATS die uitspraak kan appelleer.

AGS Ooreenkomste met Global School of Theology en die Universiteit van Noordwes

Terwyl hierdie geskille uitgewerk word, het die AGS ‘n ooreenkoms met die Global School of Theology gesluit om ons pastore op te lei. By die Algemene Sakevergadering in 2012, is besluit om ons ooreenkoms met die Global School of Theology te beëindig. Daarna is ‘n ooreenkoms met die Universiteit van Noordwes aangegaan vir die opleiding van ons pastore.

Navorsingsvoorsitter

Die AGS het ‘n ooreenkoms met die Universiteit van Noordwes gesluit om ‘n Navorsingsvoorsitter in ekumene, Pinksterbeweging en neo-Pinksterbeweging te stig gedurende 2016, en professor Marius Nel as die hoofnavorser aangewys.

In hierdie tyd het Prof Nel die volgende gepubliseer:

Populêre Publikasies: 3 Akademiese Artikels.

Akademiese Publikasies: 8 Akademiese Artikels.

Artikels in ‘Peer-Review’ Joernale: 34 Akademiese Artikels.

Prof Nel het vier meestersgrade en 2 doktorsgrade as promotor, suksesvol gelei. Op grond van sy prestasie ontvang hy die toekenning vir Beste Navorser in die hele NWU, agtervolgens vir drie (3) jaar.

Aansoek om Registrasie as ‘n Private Hoër Instansie

Die AGS Teologiese Kollege (NPC) het ‘n Aansoek om Registrasie as ‘n Private Instansie vir Hoër Onderwys by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding ingedien. Gedurende 2018 is daar ook ‘n aansoek om akkreditasie van ‘n Baccalaureusgraad in Teologie aan die AGS Teologiese Kollege in Soshanguve, Gauteng, met die Hoër Onderwys Raad vir Kwalifikasies ingedien. Die Raad vir Kwalifikasies vir Hoër Onderwys het ses voorwaardes uiteengesit wat verwys na aangeleenthede wat aangespreek moet word, voor die aanvang van die werwing van studente, of die aanbieding van die programme. Verteenwoordigers van die Raad op Hoër Onderwys het op 6 Januarie 2020 die Soshanguve-kampus besoek om aan die laaste voorwaarde te voldoen. Na verwagting sal die aansoeke gedurende 2020 afgehandel wees. Verskeie prosesse sal begin na afloop van die registrasie van die AGSTK deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, insluitend die werwing van personeel ens.

Ons moedig ons studente aan, wat tans aan die Noordwes-Universiteit studeer, om hul studies suksesvol te voltooi. Verdere aankondigings sal op die regte tyd gemaak word.

Die bestuur van die AGS Teologiese Kollege dank die Here vir die vordering om die visie te verwesenlik –  om pastorale opleiding by ons eie AGS Teologiese Kollege te bied.

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Pastoral Letter: 1st Quarter 2020

AFM Colleague,

Greetings in Jesus’ Name. I am thankful for the opportunity to communicate with you through this first Pastoral letter in 2020. I am grateful to all who read my previous Pastoral Letter and gave me feedback. The contents of this first 2020 Pastoral Letter include the important motivations for the new nomination process that will culminate in the elections of the new AFM of SA National Office Bearers in September this year. I have also included the role of our pastors in the missional church context. You will also read about how our congregations can implement one of the Game Plan Drivers, namely, Community Involvement.

THE AFM OF SA 2020 ELECTIONS
Past. M.G. Mahlobo (President of the AFM of SA) – [email protected]

I would like to highlight a few things regarding the election of the new National Office Bearers (NOB) in September this year. The 2018 General Business Meeting (GBM) took important decisions regarding the election of the National Office Bearers of the AFM of SA. These are: (i) eligibility requirements, (ii) the nomination pool, (iii) elections, and (iv) transitional mechanisms. Allow me to say more about each point.

Eligibility Requirements 

All prospective nominees for NOB positions must be ordained pastors who have served at least five (5) years in a local assembly/assemblies as presiding pastors. In the past, no pastor was eligible for election as NOB unless he/she had served as an ordained fulltime worker in a registered local assembly of the Apostolic Faith Mission of South Africa for at least three (3) years. Furthermore, it is now a constitutional requirement that candidates for the position of President must have also served at least one (1) full term as a National Leadership Forum (NLF) member.

“All prospective nominees for NOB positions must be ordained pastors who have served at least five (5) years in a local assembly/assemblies as presiding pastors.”

The motivation on the above was to bring some higher level of experience and to ensure that future Presidents of the church have been exposed to the operations of the national structures of the church.

Nomination Pool by local AFM Congregations and Regional Committees

The 2018 GBM resolved that a list of possible candidates for the positions of the President, Deputy-President, General Secretary and General Treasurer be made available prior to the delegates of the 2020, and subsequent elective GBMs. This list is referred to as a “nomination pool.” The nomination pool will enable the GBM electoral college to know the names of the people who are available for election prior to elections. This information would also lessen the number of spoiled nomination and voting ballots, during the election process. This new development is an attempt to ensure wider participation of the church’s structures in the election of the leadership of the church.

A policy regarding the creation of the nomination pool, and the actual election at the GBM, was approved by the National Leadership Forum (NLF) and has been sent to the Congregations- and Regional Committees. Congregations- and Regional Committees have been provided with Nomination forms which must be completed and returned to my office by 16h00, 31 March 2020. Subsequent processes of scrutinizing nominees will be done by the Scrutiny Committee to be appointed by the NLF. All nominees will be afforded the opportunity to indicate their nominations’ acceptance. The information of nominees who have accepted nomination will be sent to all AFM Congregations and other GBM statutory bodies.

“Congregations- and Regional Committees have been provided with Nomination forms which must be completed and returned to my office by 16h00, 31 March 2020.”

Elections

At the GBM the same process will be followed as in previous elections. The first round will be the nominations. These nominations are used to determine the names of those who must go into the first, second and subsequent rounds of voting, as the case may be. It might happen that certain candidates are elected at the nomination phase, based on the percentage of votes they receive from the electoral college.

Transitional Mechanism

Another important 2018 GBM decision relates to the transitional mechanism. In the past, the NOB’s were expected to assume their responsibilities, immediately after their election. This expectation created practical challenges for the newly elected NOB’s. Some of these challenges were contractual obligations to their congregations. In some instances, those elected had to relocate, in order to be within close proximity of the National Office. In order to act responsibly and properly, to mitigate these practical challenges, newly elected NOB’s require time. After the election of new NOB’s, there will be a three (3) month transitional period.

The 2018 GBM amended the church’s constitution in such a way that it provides a transitional period during which outgoing NOB’s are expected to present exit reports and offer orientation to the incoming NOB’s. This would ensure a smooth transition.

“I request all pastors, congregations and other church structures to pray for the 2020 elections.”

I request all pastors, congregations and other church structures to pray for the 2020 elections.

THE ROLE OF THE PASTOR IN A MISSIONAL CHURCH CONTEXT
Dr. H.J. Weideman (General Secretary of the AFM of SA) – [email protected]  

During the 2019 NOB regional visits, a wellness survey was done. This included a measurement of the different perceptions of a pastor’s role. We asked our pastors how they themselves, their members, and the Governing Body see their role as pastor. We discovered the following:

** An Extract from the Final Report:

In Summary The Number One Choice Of The Three Groups Were:

This means that many pastors focus mainly on the so-called shepherding model.

According to this model, the pastor provides all the spiritual input and teaching, as well as the pastoral caring for the flock (Shepherding). Church members are then generally the objects of ministry and not the source. The main expectation from members in this assembly model, is to attend and participate.

Many assemblies who are following this model find themselves in a maintenance mode, where the focus is on keeping the assembly, its activities and the members (the flock) “going.” This is seen as the pastor’s main responsibility. In many instances there is a strong investment in the status quo and a lot of energy available for the maintenance of what has been.

There is usually a great resistance in maintenance mode congregations to the hard questions that the missional challenge raises.”

There is usually a great resistance in maintenance mode congregations to the hard questions that the missional challenge raises. Questions like: What is our calling and purpose? What does God expect of us as an assembly? What difference do we really make in the community? What is the “work of ministry” that believers are supposed to fulfill? (Eph.4:11-12)

In this context it is not uncommon to find individual believers who receive a call from God and travel to a far-away foreign country to preach the gospel in what is called “the mission field”, while very few experience the calling to be missionaries in their everyday life in their own communities. This is the traditional concept of missions.

A new paradigm of Missions and of being Church is emerging.

A model of being church in which every member sees him-/herself as a missionary. A model in which the church becomes a missional movement and believers become true followers of Jesus, and not just church members. Team players, and not just spectators.

“It is a paradigm in which every believer understands that when Jesus said: “As the father has sent me, I am sending you” (John 20:21) – He was speaking to ALL His followers and not just to Pastors.”

It is a paradigm in which every believer understands that when Jesus said: “As the father has sent me, I am sending you” (John 20:21) – He was speaking to ALL His followers and not just to Pastors. That each member is called to be the salt of the earth and the light of the world (Matt.5:13-16) each and every day, everywhere.

The realization of this missional model of being church, implies that the pastor cannot just be a bystander, but must fulfil an active role in especially the following aspects:

1. The Pastor’s role as (internal) Evangelist and Change Agent

God’s Holy Spirit wants to convert our congregations from an inward focused preoccupation, to a missional vocation. The focus should not only be upon the needs of church members, but upon the calling of all believers to be “Christ’s letter to the world” (2 Cor 3:2-3). It is not a “return” to something that once was and is now lost: It is a matter of “conversion” not just “reformation” or “renewal.” In achieving this conversion, the pastor must be an evangelist preaching and advocating the conversion to a Missional focus and way of life.

2. The Pastor’s role to Interpret Scripture Missionally

“Missional hermeneutics” is a way of interpreting Scripture that starts from the realization that the New Testament religious communities (assemblies) were all founded in order to continue the apostolic witness that brought them into being. Pastors need to probe the text in terms of its missional purpose, to understand what it is saying to us today in terms of our task and lifestyle as people on God’s Mission. This will contextualize the Gospel message for assembly members and will revolutionize the pastor’s preaching and teaching ministry.

3. The Pastor’s role as Equipper

Believers must be equipped to become witnesses (Eph.4:11-12). Every New Testament congregation understood itself to be under the mandate of our Lord at His ascension: “You shall be my witnesses.”

4. The Pastor’s role as Team Leader & Coach

God’s mission is not carried out by soloists but by teams. The ordained leadership of a congregation must make it a priority to seek those people whom God has provided and gifted, to share in the missional formation of the community, make them part of the ministry team and provide inspiring leadership and coaching to them. The ministry that “equips the saints for the work of ministry” is always apostolic, prophetic, evangelistic, deaconic & instructive. In this context the pastor is not only a shepherd to members, but a coach empowering thém to be shepherds, carers and witnesses to the whole community.

5. The Pastor’s role as Missional Strategist

An important part of the role of a pastor in a missional church context, is to be constantly looking for points of connection in the life and story of church members that will open up the converting power of the Gospel. The pastor must find creative ways of drawing Scripture into the center of people’s lives, as God’s instrument for missional formation. He/she must also discern how God is calling and sending the congregation in practical ways to “be Christ’s witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth.”

6. The Pastor’s Personal Example

Becoming a missional church, implies that the leaders of a congregation will take the notion of being sent, of being on a mission – to a personal level.  More and more congregants are not only interested in what the Pastor has studied, but in studying the pastor. They want to see how we live the life that we are professing.

“We cannot preach to and teach others to live as missionaries in their every-day lives without setting a similar example.”

We cannot preach to and teach others to live as missionaries in their every-day lives without setting a similar example (1Cor.9:27).  Maybe this is the biggest challenge of assembly leadership today: To not only talk, but to walk our talk….

IMPLEMENTING THE ONE AFM GAME PLAN DRIVER: COMMUNITY INVOLVEMENT

Ashley Theron (Acting CEO of the Executive Welfare Council of the AFM of SA)  
[email protected] 

AFM Assemblies are part of the communities they serve and are one of the main community structures to address the prevalent challenges like poverty, crime, family breakdown, AIDS, substance abuse and addiction, violence against women, children and older persons.  In fact, many of their members are victims of these challenges. AFM members should therefore rise up and take up their God-given calling to get involved and address these challenges faced by their members and others in their immediate communities.

Though some assemblies are already involved and making a difference in the lives of vulnerable families and individuals, many of them are not sure where to begin and how to implement this driver. It is here where the Welfare Department (AFM Welfare) can play a role to equip assemblies. AFM Welfare has the tools, programmes and information to support AFM Assemblies to implement their social development actions. AFM Welfare can assist to give meaning to the One AFM Game Plan Driver: Community Involvement. The AFM Welfare does this through it uManelisi Community Development Programme.

“AFM Welfare has the tools, programmes and information to support AFM Assemblies to implement their social development actions.”

Community Involvement leads to Community Development

The answer lies in assemblies starting small by getting involved in existing community processes and to do what their own resources and skills allow them to do.  Community involvement means:

 • Reaching out to people in need, starting with their needy members.
 • Doing good to others without making them dependent on hand-outs.
 • Uplifting of people by empowering them to help themselves.
 • Helping others meet their needs.
 • Serving on school and NPO (Non-Profit Organization) structures.

Community Development – Where to start

We would like to share a few steps that will assist assemblies to start their own community project:

1. Defining the Community Needs

Find out what is needed in your community by firstly talking to the leadership and members of your assembly, and then with other community leaders and structures.

2. Action a Team of Volunteers

Form a task team of like-minded people and agree which challenge/s needs to be addressed first, what resources and abilities you would need to undertake the project. Work towards having both a coordinating- and advisory team.

3. Community Profile

Undertake a desktop research of all the community structures and what they are already doing, number of churches and what projects they are running, number and roles of NPOs, number of schools, government departments, review existing information and statistics.  Find out what is already being done in the community, with the aim of narrowing down the challenges.

4. Choose a Project

If you have a group of people you’re going to work with, allow them to help you rank the ideas. Vote on, or decide which activity to focus on. Make sure it is reasonable, within your means, and that you can actually make an impact.

5. Roles and Responsibilities

Agree on who will be responsible for what in your team.

6. Consult, Consult, Consult.

Identify your internal and external stakeholders and make sure that you consult with them and give them feedback. Understand what legal and other requirements you must meet. Learn from the experiences of others and seek advice.

7. Develop a Plan

To start, write down exactly what you are hoping to accomplish. This will include a big-picture goal as well as the specific smaller tasks that you will need to do in order to get to that main goal.

8. Prepare a Budget

Now that you know your goals, you need to know what resources you have and exactly how much money you will need to implement the project.

9. Development a Fundraising Campaign

Make a list of the top groups and sources for you to contact to mobilize the necessary cash or in-kind donations. Be sure to add as many possible sources as you can think of to help you in meeting your funding goals.

10. Make a Timeline

You should already have a rough idea of how long your project will take, but now you need to narrow it down to the specifics. Mark specific goals on your timeline. Make a note of specific things that are critical to success. Include the time slots to review progress.

11. Publicity & Community Support

Start by seeking the advice from a Communication/Marketing/Public Relations expert with the development of a marketing strategy. Make a list of contacts at different radio, television, and newspapers/magazines in your community.

12. Implement & Evaluate

Create your list of measurable “process” and “impact” indicators related to your goals as well as how and when they will be measured.

For further support, training and coaching on Community Involvement contact me:

Ashley Theron (Acting CEO of AFM Welfare)

[email protected]

012 753 7940/1 (Ask for Lizelle de Bruyn or Rebecca Kola)

CONCLUSION

I hope this communication will add value to your ministry, and provide clarity on the issues being addressed. Your ministry is greatly appreciated. I will value your feedback on matters raised in the Pastoral Letter.

Blessings!

Past. M.G. Mahlobo

Pastorale Brief: 1ste Kwartaal 2020

AGS Kollega,

Groete in Jesus se Naam. Ek is dankbaar vir die geleentheid om met jou te kan kommunikeer deur middel van hierdie eerste Pastorale Brief in 2020. Ek is dankbaar vir almal wat my vorige Pastorale Brief gelees het en vir my terugvoer gegee het. Die inhoud van hierdie eerste Pastorale Brief van 2020 bevat die belangrike motiverings vir die nuwe nominasieproses wat sal uitloop op die verkiesing van die nuwe Nasionale Ampsdraers van die AGS van SA, in September vanjaar. Ek het ook die rol van ons pastore in die missionale kerk-konteks ingesluit. Jy sal ook verder lees hoe ons gemeentes prakties gemeenskapsbetrokkenheid kan implementeer.

DIE AGS VAN SA 2020 VERKIESING
Past. M.G. Mahlobo (President van die AGS van SA) – [email protected]

Ek wil graag ‘n paar dinge uitlig in verband met die komende verkiesing van die nuwe Nasionale Ampsdraers gedurende September hierdie jaar. Die 2018 Algemene Besigheidsvergadering (GBM) het belangrike besluite geneem rakende die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers van die AGS van SA. Dit is: (i) geskiktheidsvereistes, (ii) die nominasiepoel, (iii) die verkiesing en (iv) die oorgee proses. Laat my toe om meer te sê oor elkeen.

Geskiktheidsvereistes

Alle voornemende genomineerdes vir Nasionale Ampsdraers posisies moet geordende pastore wees wat ten minste al vyf (5) jaar in ‘n plaaslike gemeente/s as presiderende pastoor gedien het. In die verlede is geen pastoor vir verkiesing as Nasionale Ampsdraer in aanmerking geneem, mits hy/sy nie ten minste vir drie (3) jaar gedien het as ‘n geordende voltydse werker in ‘n geregistreerde plaaslike gemeente van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika nie. Verder is dit nou ‘n grondwetlike vereiste dat kandidate vir die posisie van President ook ten minste een (1) volle termyn as lid van die Nasionale Leierskapforum (NLF) moes dien.

“Alle voornemende genomineerdes vir Nasionale Ampsdraers posisies moet geordende pastore wees wat ten minste al vyf (5) jaar in ‘n plaaslike gemeente/s as presiderende pastoor gedien het.”

Die motivering rondom hierdie besluit was om ‘n hoër vlak van ervaring te bewerkstellig, en om te verseker dat toekomstige Presidente van die kerk wel blootgestel was aan die werksaamhede van die nasionale strukture van die kerk.

Nominasiepoel deur plaaslike AGS Gemeentes en Streekskomitees

Die 2018 Algemene Besigheidsvergadering (GBM) het besluit dat ‘n lys van moontlike kandidate vir die posisies van die President, Adjunk-President, Algemene Sekretaris en Algemene Tesourier vooraf beskikbaar gestel sal word aan die afgevaardigdes van die 2020, en daaropvolgende elektiewe GBM’s. Ons verwys na hierdie lys as die “nominasiepoel”. ‘n Nominasiepoel sal die GBM kieskollege in staat stel om die name van die mense wat beskikbaar is vir verkiesing, voor die verkiesings te leer ken.  Hierdie inligting sal ook die aantal bedorwe nominasie en stembriewe, tydens die verkiesingsproses verminder. Hierdie nuwe ontwikkeling is ‘n poging om wyer deelname van die kerk se strukture te verseker in die verkiesing van die leierskap van die kerk.

“Gemeentes- en Streekskomitees is voorsien van nominasievorms wat voltooi moet word en na my kantoor teruggestuur moet word voor 16h00, 31 Maart 2020.”

‘n Beleid rakende die skepping van die nominasiepoel en die fisiese verkiesing by die GBM, is deur die Nasionale Leierskapforum (NLF) goedgekeur en is na die Gemeentes- en Streekskomitees gestuur. Gemeentes- en Streekskomitees is voorsien van nominasievorms wat voltooi moet word en na my kantoor teruggestuur moet word voor 16h00, 31 Maart 2020. Die geskiktheid van genomineerdes, sal deur die Toelatingskomitee wat deur die NLF aangestel sal word, ondersoek word. Alle genomineerdes sal geleentheid gegun word om hul aanvaarding van hul nominasie aan te dui. Die inligting van genomineerdes wat hul nominasie aanvaar het, sal aan alle AGS Gemeentes en ander GBM statutêre liggame gestuur word.

Verkiesing

By die GBM sal dieselfde verkiesingsproses gevolg word, wat in die verlede gebruik was. Die eerste rondte sal nominasies wees. Hierdie nominasies word gebruik om die name van diegene te bepaal waarvoor gestem kan word in die eerste, tweede en daaropvolgende stemme, soos dit nodig is. Dit kan ook gebeur dat sekere kandidate tydens die nominasiefase verkies kan word, op grond van die persentasie stemme wat hulle ontvang het van die kieskollege.

Oorgangsmeganisme

Nog ‘n belangrike 2018 GBM besluit het te doen met die oorgangsmeganisme. In die verlede is daar van die Nasionale Ampsdraers verwag om hul verantwoordelikhede onmiddellik na hul verkiesing op te neem. Hierdie verwagting het praktiese uitdagings vir die nuutverkose Nasionale Ampsdraers geskep. Sommige van hierdie uitdagings was kontraktuele verpligtinge teenoor hul gemeentes. In sommige gevalle moes van dié wat verkies is, verhuis om naby die Nasionale Kantoor te wees. Om hierdie praktiese uitdagings verantwoordelik en behoorlik aan te spreek, benodig nuutverkose Nasionale Ampsdaers tyd. Na die verkiesing van die nuwe Ampsdraers sal daar ‘n drie (3) maande oorgangstydperk wees.

Die 2018 GBM het die kerk se konstitusie op so ‘n wyse aangepas dat daar ‘n oorgangstydperk is, waartydens die uittredende Nasionale Ampsdraers hul uitgangsverslae sal verskaf, en oriëntering aan die inkomende Ampsdraers bied. Dit sal ‘n effektiewe oorgang verseker.

“Ek versoek alle pastore, gemeentes en ander kerkstrukture om te bid vir die 2020 verkiesings.”

DIE ROL VAN DIE PASTOOR IN ‘N MISSIONALE KERK KONTEKS
Dr. H.J. Weideman (Algemene Sekretaris van die AGS van SA) – [email protected]

Gedurende die 2019 NOB streeksbesoeke, was ‘n pastorale welstandsvraelys (Pastoral Wellness) deur pastore voltooi. Dit het die verskillende perspektiewe rondom die rol van ‘n pastoor ingesluit. Ons het ons pastore gevra hoe hulle self, hulle lidmate en hulle beheerliggame, die rol van die pastoor sien. Ons het die volgende ontdek:

** ‘n Uittreksel uit die finale verslag: 


Opsommend is die nommer een keuse van die drie groepe:

Dit beteken dat baie pastore se hooffokus die sogenaamde herder-kudde model is.

Volgens hierdie bedieningsmodel, is die pastoor die voorsiener van alle Geestelike inspraak en lering, sowel as die pastorale versorging van die gemeente (Herderskap). Gemeentelede is meestal die ontvangers van bediening en nie ‘n bron/gewers daarvan nie. Die hoof verwagting wat aan lidmate gestel word, is om teenwoordig te wees en aan aktiwiteite deel te neem. Baie gemeentes wat hierdie herder-kudde model navolg, bevind hulleself in ‘n toestand van instandhouding, waar die fokus is om die gemeente, die gereelde aktiwiteite en die lidmate “aan die gang” te hou. Dit word dan ook gesien as die pastoor se hoof verantwoordelikheid. In baie gevalle is daar sterk investering in die status quo en word baie energie spandeer om dít wat in die verlede is, instand te hou.

“Waar ‘n gemeente in ‘n instandhoudings raamwerk funksioneer, is daar dikwels weerstand teen die beantwoording van die moeilike vrae wat die Missionale-perspektief aan ons stel.”

Waar ‘n gemeente in ‘n instandhoudings raamwerk funksioneer, is daar dikwels weerstand teen die beantwoording van die moeilike vrae wat die Missionale-perspektief aan ons stel. Vrae soos: “Wat is ons roeping en bestaansdoel as gemeente? Wat verwag die Here van ons as gemeente? Watter verskil maak ons werklik in ons gemeenskap? Wat is die “dienswerk” wat gelowiges veronderstel is om te verig? (Efe. 4:11-12)

In hierdie konteks is daar dikwels individuele gelowiges wat ‘n roeping van die Here ervaar om na die “sendingveld” in ‘n land vêr weg te reis, en daar sendingwerk te doen, terwyl baie min gelowiges ’n roeping ervaar om sendelinge te wees in hulle alledaagse lewe in hul eie gemeenskappe. Dít is die tradisionele konsep van sending.

‘n Nuwe paradigma van Sending en Kerkwees is besig om te ontwikkel.   

‘n Model van kerkwees waarin elke lidmaat hom/haarself sien as ‘n sendeling. ‘n Model waarvolgens die kerk ‘n Missionalebeweging word en gelowiges ware navolgers van Jesus is, en nie net lidmate nie. Deelnemers en nie net toeskouers nie.

“Dit is ‘n paradigma waarin elke gelowige verstaan dat toe Jesus gesê het: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” (Joh. 20:21) – Het Hy met AL Sy navolgers gepraat en nie net met pastore nie.”

Dit is ‘n paradigma waarin elke gelowige verstaan dat toe Jesus gesê het: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” (Joh. 20:21) – Het Hy met AL Sy navolgers gepraat en nie net met pastore nie. Dat elke lidmaat geroep is om die sout van die aarde en die lig vir die wêreld te wees (Matt.5:13-16) elke dag en oral.

Die realisering van hierdie missionale model van kerkwees, veronderstel dat die pastoor van elke gemeente ‘n aktiewe rol sal speel:

1. Die Pastoor se rol as (interne) Evangelis en Agent van Verandering

Die Heilige Gees wil gemeentes van ‘n inwaartse, selfgerigte fokus na ‘n missionale roeping bekeer. Die fokus behoort nie net te wees op die behoeftes van gemeentelede nie, maar op die roeping van alle gelowiges om “’n brief van Christus” aan die wêreld te wees (2 Kor 3:2-3). Dit gaan nie oor ‘n “terugkeer” na iets wat bestaan het of verlore geraak het nie: Dit is ‘n saak van “bekering”, nie net  “reformasie” of “hernuwing” nie. Om dit moontlik te maak, moet die pastoor van ‘n gemeente ‘n evangelis wees wat bekering tot ‘n missionale fokus preek en promoveer.

2. Die Pastoor se rol om die Skrif Missionaal te interpreteer

“Missionale hermeneutiek” is ‘n manier van Skrifinterpretasie wat begin by die besef dat die Nuwe Testamentiese gemeenskappe (gemeentes) almal gestig was met die doel om die apostoliese getuienis wat tot hulle totstandkoming gelei het, voort te sit. Pastore moet elke teks ondersoek met die oog daarop om die missionale doel daarvan te vind, en te verstaan wat dit vir ons vandag wil sê ten opsigte van ons taak en lewenstyl – as mense wat op God se Missie gestuur is. Dit sal die Evangelie boodskap kontekstualiseer vir gemeentelede en die prediking en lering van pastore dinamies beïnvloed.

3. Die Pastoor se rol as Toeruster

Alle gelowiges moet toegerus word om getuies te wees (Efe. 4:11-12). Die Nuwe Testamentiese gemeentes was van mening dat hulle onder die mandaat van die Here tydens Sy hemelvaart funksioneer: “Julle sal My getuies wees.”

4. Die Pastoor se rol as Spanleier en Afrigter (coach):     

God se missie word nie net deur individue uitgevoer nie, maar deur spanne. Die geordende leierskap van ‘n gemeente moet dit ‘n prioriteit maak om mense te identifiseer wat ‘n rol kan speel in die uitvoering van die missionele opdrag in die gemeenskap, hulle deel maak van die bedieningspan en inspirerende leierskap en afrigting aan hulle voorsien. Die bediening wat die “gelowiges toerus vir hulle dienswerk” is altyd apostolies, profeties, evangelisties, diakonies en lerend van aard. In hierdie konteks is die pastoor nie net ‘n herder vir gemeentelede nie, maar ook ‘n afrigter (coach) wat hulle bemagtig om sélf-herders, versorgers en getuies in en vir die gemeenskap te wees.

5. Die Pastoor se rol as Missionale Strateeg:                                                                                          
‘n Belangrike deel van ‘n pastoor se rol in ‘n missionale kerk-konteks is om voortdurend op die uitkyk te wees vir raakpunte in die lewens en stories van gemeentelede, wat die transformerende krag van die Evangelie vir almal toeganklik sal maak. Die pastoor moet kreatiewe maniere vind om Skrifwaarhede as God se instrument vir missionale vorming in die kern van mense se lewens in te trek. Hy/sy moet ook onderskei hoe God die Gemeente roep en stuur om op ‘n praktiese manier Jesus se getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde.
6. Die Pastoor se persoonlike voorbeeld:          

Om ‘n missionale kerk te word, veronderstel dat die leiers van ‘n gemeente die idee van gestuurdheid, die idee van om op ‘n missie te wees – baie persoonlik sal opneem. Gemeentelede stel toenemend nie net belang in wat die pastoor bestudeer nie, maar ook om hom/haar te bestudeer. Hulle wil síén hoe ons dit leef – dit wat ons verkondig.

“Ons kan nie preek en ander leer om soos sendelinge te leef in hulle daaglikse lewens, sonder om self ‘n soortgelyke voorbeeld te stel nie.”

Ons kan nie preek en ander leer om soos sendelinge te leef in hulle daaglikse lewens, sonder om self ‘n soortgelyke voorbeeld te stel nie. (1Kor.9:27). Dit is dalk die grootste uitdaging vir gemeenteleierskap van vandag: Om nie net te praat nie, maar om dit wat ons sê prakties uit te leef…

IMPLEMENTERING VAN DIE ONE AFM GAME PLAN DRYWER: GEMEENSKAPSBETROKKENHEID
Ashley Theron (Waarnemende CEO van die AFM Welfare) – [email protected]  

AGS Gemeentes is deel van die gemeenskappe wat hulle dien en is een van die belangrikste gemeenskapsstrukture om die heersende uitdagings van armoede, misdaad, gesinsverbrokkeling, VIGS, dwelmmisbruik en verslawing, geweld teen vroue, kinders en ouer persone die hoof te bied. In werklikheid is baie van hulle lidmate self slagoffers van hierdie uitdagings. AGS lidmate moet dus opstaan en hulle God-gegewe roeping opneem om betrokke te raak by hierdie uitdagings wat hulle self en hulle onmiddelike gemeenskappe in die gesig staar.

Alhoewel sommige van die Gemeentes alreeds betrokke is ‘n verskil maak in die lewens van kwesbare gesinne en individue, is baie van hulle nie seker waar om te begin en hoe om hierdie drywer te implementeer nie. Dit is hier waar die AFM Welfare ‘n rol kan speel om Gemeentes toe te rus. AFM Welfare het die praktiese kennis, programme en inligting om AGS Gemeentes te ondersteun om hul maatskaplike ontwikkelingsaksies te implementeer. AFM Welfare kan gemeentes help om betekenis te verleen aan die Gemeenskapsbetrokkenheid drywer. Die AFM Welfare doen dit deur sy uManelisi-gemeenskapsontwikkeling program.

“AFM Welfare het die praktiese kennis, programme en inligting om AGS Gemeentes te ondersteun om hul maatskaplike ontwikkelingsaksies te implementeer.”

Gemeenskapsbetrokkenheid lei tot Gemeenskapsontwikkeling

Die antwoord lê in gemeentes wat klein begin deur betrokke te raak by bestaande gemeenskapsprosesse, en om te doen wat hul eie hulpbronne en vaardighede hulle toelaat.  Gemeenskapsbetrokkenheid beteken:

 • Om uit te reik na mense in nood en om te begin met die gemeente se eie behoeftige lidmate.
 • Om goed aan ander te doen sonder om hulle afhanklik te maak van “hand-outs”.
 • Die opheffing van mense deur hulle te bemagtig om hulself te help.
 • Om ander te help om in hul behoeftes te voorsien.
 • Dien op skole- en NPO (Nie-winsgewende organisasie)-strukture.

Gemeenskapsontwikkeling – Waar om te begin

Ons wil graag ‘n paar stappe deel wat gemeentes sal help om hul eie gemeenskapsprojek te begin.

1. Identifiseer Die Gemeenskapsbehoeftes

Ontdek wat nodig is in jou gemeenskap deur eerstens met die leierskap en lidmate van jou Gemeente te praat, en dan met ander gemeenskapsleiers en -strukture.

2. Stel ‘n Span van vrywilligers aan

Vorm ‘n taakspan van eendersdenkende mense en besluit watter uitdaging/s eerste aangepak moet word, watter hulpbronne en vermoëns benodig sal word. Werk daarna toe om beide  ‘n koördinerende span en ook ‘n adviserende span te hê.

3. Gemeenskapsprofiel

Doen navorsing van al die gemeenskapstrukture en wat hulle reeds doen, aantal kerke en watter projekte hulle bedryf, aantal en rolle van NPOs, aantal skole, staatsdepartemente, hersien bestaande inligting en statistieke. Vind uit wat reeds in die gemeenskap gedoen word, met die doel om die uitdagings te verklein.

4. Kies ‘n Projek

As jy ‘n groep mense het waarmee jy gaan werk, laat hulle toe om jou te help om die idees te beoordeel. Besluit watter aktiwiteit jy wil doen. Sorg dat dit binne jou vermoë redelik is en dat jy ‘n impak kan maak.

5. Rolle en verantwoordelikhede 

Stem saam oor wie verantwoordelik sal wees vir wat in jou span.

6. Konsulteer, Konsulteer, Konsulteer

Identifiseer jou interne en eksterne rolspelers en maak seker dat jy met hulle konsulteer en terugvoer gee. Verstaan ​​aan watter wetlike en ander vereistes jy moet voldoen. Leer uit die ervaring van ander en soek raad.

7. Ontwikkel ‘n plan 

Begin deur te skryf wat presies jy wil bereik. Dit sluit ‘n “big-picture” doel in, sowel as die spesifieke kleiner take wat jy moet doen om die hoofdoel te bereik.

8. Stel ‘n begroting op

Nou dat jy weet wat jou doelwitte is, moet jy weet watter hulpbronne reeds tot jou beskikking is en hoeveel geld jy sal nodig hê om die projek te implementeer.

9. Ontwikkel ‘n Fondsinsamelingsveldtog 

Maak ‘n lys van die top groepe en bronne wie jy kan kontak om die nodige fondse (in kontant of donasies) te bekom. Maak seker dat jy soveel moontlik bronne insluit om jou te help om jou befondsingsdoelwitte te bereik.

10. Maak ‘n tydlyn

Jy moet reeds ‘n rowwe idee hê van hoe lank jou projek gaan neem, maar nou is die tyd om te fokus op die besonderhede. Merk spesifieke doelwitte op jou tydlyn. Maak ‘n aantekening van spesifieke dinge wat van kritiese belang is vir sukses. Allokkeer tyd om jou vordering te meet.

11. Publisiteit & Gemeenskapsondersteuning

Begin deur advies te soek by ‘n Kommunikasie- of Bemarkingskenner wat kan help met die ontwikkeling van ‘n bemarkingstrategie. Maak ‘n lys van die kontakte by verskillende radio, televisie en koerante/tydskrifte in jou gemeenskap.

12. Implementeer & Evalueer

Skep ‘n lys met meetbare “proses” en “impak” indikators wat verband hou met jou doelwitte, asook hoe en wanneer dit gemeet sal word.

Vir verdere opleiding en ondersteuning wat verband hou met Gemeenskapsbetrokkenheid, kontak:

Ashley Theron (Waarnemende CEO van die AFM Welfare)

[email protected]

012 753 7940/1 (Vra vir Lizelle de Bruyn of Rebecca Kola)

SLOT

Ek hoop dat hierdie kommunikasie waarde in jou bediening sal toevoeg en duidelikheid sal gee oor die kwessies wat aangespreek word. Jou bediening word opreg waardeer. Ek sal jou terugvoer oor die sake in hierdie Pastorale Brief hoog op prys stel.

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 28 February 2020

Download the PDF version here:

28 FEBRUARY ENG 2020

Dear Colleagues,

Urgent Notes:

AFM Head Office – We apologise for any inconvenience experienced due to Telkom’s national outage that is affecting our phone lines.

Nomination Forms – All Pastors must please ensure that the Nomination Forms for the 2020 national elections are send to the correct e-mail address. The address is:

[email protected].

2020 NOB Empowerment Visits – Join the NOB for the remaining Regional Empowerment Visits. All information can be downloaded from:
http://afm-ags.org/special-invitation-2020-nob-empowerment-visits/.

1. PROPOSED BOOKLET OF THE APOSTOLIC FAITH MISSION’S DOCTRINES

The National Leadership Forum (NLF) has identified the need to produce a booklet on the Apostolic Faith Mission’s (AFM) doctrine. We are part of the classical Pentecostal Churches. In many respects our tenets of faith bear resemblance. Although we are part of this broader Pentecostal tradition, it is essential that our members and pastors should know the pillars of our doctrine. Church’s doctrine underlies and explains the practice of the Christian faith.
Our Confession of Faith serves as a guide in this regard:
http://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/.

The leadership held a theological discussion with a number of our pastors and our theological lecturers. Participants reached a consensus that the AFM’s Confession of Faith be used as the basis for the production of our doctrinal booklet. It is envisaged that the booklet will include doctrines of God, Christ, The Holy Spirit, the Bible, Humanity, Salvation, the Church, Sacraments and of the Last things. It is my hope that this will be a useful document for orientation and the strengthening of the faith of our members.

From time to time we also consider doctrinal, ethical and liturgical matters. The Doctrine, Ethics and Liturgy Committee (DEL Committee) is a standing Committee of the NLF tasked with the responsibility to consider these issues. They have made several recommendations to the NLF. On the other hand, the NLF has approved these recommendations as church pronouncements. I often come across pastors and members who want to know about the church’s official position on matters such as cremation, surrogacy, homosexuality and many others.

Pronouncements on these matters are available on our church’s website. I urge you to visit our web site and download the church’s pronouncements:
http://afm-ags.org/about-us/pronouncements/

 

2. AFM STATIONERY: UPDATED PRICES 

Kindly take note that the following prices for AFM Stationery will be in effect from 1 March 2020. To place orders for stationery, please contact Ms. Inocentia Ravhura at the AFM Head Office:
[email protected]

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 28 Februarie

Laai die PDF weergawe hier af:

28 FEBRUARY AFR 2020

Geagte Kollegas,

Dringende Notas:

AGS Hoofkantoor – Ons vra onverskoning vir enige ongerief wat veroorsaak word en wat ons telefoonlyne beïnvloed as gevolg van Telkom se nasionale onderbreking.

Nominasievorms – Alle pastore moet seker maak dat die nominasievorms vir die nasionale verkiesing in 2020 na die regte e-pos adres gestuur word. Die adres is:

[email protected]

2020 NOB Bemagtigingsbesoeke – Sluit gerus by ons aan vir die oorblywende streeksbemagtigingsbesoeke. Alle inligting kan afgelaai word vanaf:

http://afm-ags.org/special-invitation-2020-nob-empowerment-visits/

1. ‘N VOORGESTELDE BOEKIE VAN WAT DIE AGS GLO 

Die Nasionale Leierskaps Forum (NLF) het die behoefte geïdentifiseer om ‘n boekie oor die AGS se leerstellings te produseer. Ons is deel van die klassieke Pinkster kerke en in baie opsigte lyk ons ​​beginsels van geloof dieselfde. Alhoewel ons deel is van hierdie breër Pinkster-tradisie, is dit noodsaaklik dat ons lidmate en pastore die fondasie van ons leerstellings ken. Die kerk se leerstellings verduidelik die praktyk van die Christelike geloof. Ons Geloofsbelydenis dien as riglyn in hierdie verband:

http://afm-ags.org/about-us/confessions-of-faith/.

Die leierskap het ‘n teologiese gesprek gevoer met ‘n aantal van ons pastore en teologie dosente. Deelnemers het ‘n konsensus bereik dat die AGS se Geloofsbelydenis gebruik moet word as die basis vir die vervaardiging van so ‘n boekie. Die boekie gaan voorsiening maak vir leerstellings rakende God, Jesus Christus, die Heilige Gees, die Bybel, die mens, Saligheid, die kerk, sakramente en die eindtye. Dit is my hoop dat dit ‘n nuttige dokument sal wees vir oriëntering en die versterking van geloof as dit kom by ons lidmate.

Van tyd tot tyd ondersoek ons ook leerstellings, etiese en liturgiese aangeleenthede. Die DEL-komitee is ‘n permanente komitee van die NLF wat die verantwoordelikheid het om hierdie kwessies te oorweeg. Hulle het verskeie aanbevelings aan die NLF gemaak, waarop die NLF hierdie aanbevelings as kerklike uitsprake goedgekeur het. Ek het gereeld te doen met pastore en lidmate wat wil weet oor die kerk se amptelike standpunt oor sake soos verassing, surrogaatskap, homoseksualiteit en vele ander.

Uitsprake oor hierdie aangeleenthede is beskikbaar op ons kerk se webwerf. Ek wil jou aanmoedig om ons webwerf te besoek en die uitsprake af te laai:

http://afm-ags.org/about-us/pronouncements/

 

2. AGS-SKRYFBEHOEFTES: OPGEDATEERDE PRYSE

Neem asseblief kennis dat die volgende pryse vir AGS skryfbehoeftes in werking tree vanaf 1 Maart 2020. Kontak Inocentia Ravhura by die AGS Hoofkantoor vir bestellings:
[email protected]
012 644 0490

Seëninge!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 14 February 2020

Download the PDF version here:

14 FEBRUARY ENG 2020

Dear AFM Colleagues,

1.      PASTORS’ CONTINUOUS DEVELOPMENT (PCD) CREDITS

I would like to thank and appreciate all pastors who have already submitted their PCD compliance certificates through their Regional PCD Coordinators. Those who have done so and have not yet received their credential cards are requested to contact their Regional PCD Coordinators.

All pastors below 65 years were expected to submit their PCD compliance certificate before 31 December 2019 through their Regional Secretaries to the office of the PCD National Coordinator’s Office. The expectation is that each pastor should accumulate 50 PCD credits per annum. This implies that pastors who have been ordained by 2016 should have 200 PCD credits. Pastors who are non-compliant are requested to contact their Regional PCD Coordinators with a view to being compliant. Failure to comply by 31 January 2021 may have a negative impact on their pastoral status.

For more information please visit the AFM PCD website:
http://www.pcdafm.co.za/

2.      NOMINATION POOL: FORMS

The Office of the General Secretary has sent nomination forms for the creation of the nominations’ pool. Each Assembly Governing Body is entitled to receive and complete one nomination form. This is the same with each Regional Committee. Completed forms must be sent to the Office of the President, through hand delivery, registered mail or through e-mail. The e-mail address to be used, in this regard is [email protected].

The deadline date for the submission of these forms is Tuesday 31 March 2020 not later than 16h00. Registered AFM Assemblies who have not yet received these forms are requested to contact the General Secretary’s Office (during Office hours). Your cooperation is highly appreciated in this regard.

A formal Circular was also sent with the above-mentioned information:
http://afm-ags.org/category/media/

3.      BIBLE SOCIETY CELEBRATIONS

The Bible Society of South Africa is celebrating 200 years this year (1820-2020). I would like to invite our Assemblies to participate in these celebrations by making donations to the Bible Society. These donations can be sent through Regional Treasurers/Administrators to the Office of the General Treasurer.

The National Office Bearers are making a plea to all our congregations to regard Sunday 13 September 2020 as Bible Sunday. Offerings for the Bible Society can be collected and promotions of the work of the Bible Society should be done. Our General Treasurer will make a proposal concerning a donation from the NLF (National Leadership Forum) to the Bible Society.

The Bible Society’s primary focus is the translation of the Bible into various languages, printing and distribution of the Bibles at affordable prices. I am including herein a document titled “The Bible Hope for All” that can be used to promote the work of the Bible Society at the congregational level:
THE BIBLE HOPE FOR ALL

You are also welcome to connect with the Bible Society through:
https://www.facebook.com/biblesocietysouthafrica/
http://www.biblesociety.co.za

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

AGS Nuusflits: Vrydag, 14 Februarie 2020

Laai die PDF weergawe hier af:

14 FEBRUARY AFR 2020

AGS Kollegas,

1. DEURLOPENDE ONTWIKKELING VAN PASTORE: (PCD) KREDIETE

Ek bedank en waardeer alle pastore wat reeds hul PCD-nakomingsertifikate (“compliance certificates”) deur hul plaaslike PCD-koördineerders ingedien het. Die pastore wat dit wel reeds gedoen het, en nog nie hul Pastoralestatus hernuwingskaarte (“credential cards”) ontvang het nie, word versoek om hul plaaslike PCD-koördineerder te kontak.

Alle pastore onder die ouderdom van 65 moes hulle PCD-nakomingsertifikate indien voor 31 Desember 2019 deur hul Streekssekretaris se kantoor – waarna dit gestuur word na die PCD Nasionale  Koördineerder se kantoor. Die verwagting is dat elke pastoor 50 PCD-krediete per jaar moet opbou. Dit beteken dus dat pastore wat in 2016 aangestel is, reeds 200 PCD-krediete moet hê. Pastore wat nie hieraan voldoen nie, word versoek om hul plaaslike PCD-koördineerders te kontak om te verseker dat hulle wel spoedig daaraan voldoen. Indien pastore nie aan hierdie vereistes voldoen teen die 31ste Januarie 2021 nie, kan dit hulle pastorale status negatief beïnvloed.

Vir verdere inligting oor die PCD proses, besoek gerus:
http://www.pcdafm.co.za/

2. BENOEMINGSPOEL: NOMINASIEVORMS

Vanuit die kantoor van die Algemene Sekretaris is nominasievorms beskikbaar gestel vir die skepping van ‘n benoemingspoel (“nomination pool”). Elke Beheerliggaam van elke AGS Gemeente is  geregtig om een ​​nominasievorm te ontvang en te voltooi. Dit werk dieselfde met elke streekskomitee. Voltooide vorms moet terug besorg word aan die Nasionale Kantoor van die President deur: aflewering, geregistreerde pos of per e-pos. Die e-pos adres wat hiervoor gebruik moet word, is  [email protected].

Die sperdatum vir die indiening van hierdie nominasievorms is Dinsdag 31 Maart 2020, nie later as 16h00 nie. Geregistreerde AGS Gemeentes wat nog nie hierdie vorms ontvang het nie, word versoek om die kantoor van die Algemene Sekretaris (gedurende kantoor ure) te kontak.  Samewerking in hierdie verband sal opreg waardeer word.

Verwys ook gerus na die Omsendbrief (of “Circular”) wat uitgestuur was in hierdie verband:
http://afm-ags.org/category/media/

3. BYBELGENOOTSKAP VIERINGE

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika vier vanjaar sy 200ste (1820-2020) bestaansjaar! Ek wil ons Gemeentes uitnooi om deel te wees van hierdie vieringe deur donasies  aan die Bybelgenootskap te maak. Hierdie donasies kan gestuur word deur die Streekstesouriers / Administrateurs na die kantoor van die Algemene Tesourier. Die Nasionale Ampsdraers doen ‘n versoek op al die Gemeentes om Sondag 13 September 2020 as ‘n Bybel Sondag te beskou. ‘n Kollekte vir die Bybelgenootskap kan opgeneem word en meer inligting oor die werk wat hulle doen kan gedeel word. Ons Algemene Tesourier sal ‘n voorstel maak rakende ‘n donasie vanaf die NLF (Nasionale Leierskaps Forum) aan die Bybelgenootskap.

Die Bybelgenootskap se primêre fokus is die vertaling van die Bybel in verskillende tale, drukwerk en verspreiding van die Bybel teen bekostigbare pryse. Hierby sluit ek ‘n dokument in met die titel “The Bible Hope for All” wat gebruik kan word om die werk van die Bybelgenootskap op Gemeentelike vlak te bevorder:
THE BIBLE HOPE FOR ALL

Besoek ook gerus die Bybelgenootskap se aanlyn platforms:
https://www.facebook.com/biblesocietysouthafrica/
http://www.biblesociety.co.za

Seën!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 January

Download the PDF version here:

31 JANUARY ENG 2020

The National Office Bearers are looking forward to connect with the church leadership in the upcoming NOB Empowerment Visits! I encourage you to attend this strategic gathering in your province. More information is given below in this Newsflash.
1. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

2. UP4SA – National Prayer Initiative

I am thankful to all of you who have already commenced with prayer & fasting.

It’s not necessary to mention that South Africa is experiencing difficulties on many terrains. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God. On the 1st of March 2020 a nationwide prayer initiative is taking place. My request is that pastors and community leaders prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in their local community. Every community leader that volunteers receives a resources and will be empowered to coordinate the prayer point.

Please read the information and be part of what I believe, is a God-inspired initiative:
up4sa AFM of SA 2020

You can also connect directly with Up4SA via their online platforms:
Website: www.up4sa.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

3. CIRCULAR: JANUARY 2020

Kindly take note of a Circular that was sent to all AFM Assemblies earlier this week – either by e-mail or postage. For your reference, we include it here in the Newsflash again:

 • Nomination forms for the pool of the 2020 NOB elections (Annexure A & B). Please take note that there is a separate form for Assemblies and Regional Committees.
 • A request from Dr. Isak Burger regarding a book of miracles (Annexure C).
 • The appointment of a new Bible Society Representative.
 • A reminder to honour the dates of activities and events on the official AFM Calendar.

To download the Circular and all Annexures kindly follow the link below to the AFM Website:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 January

Download the PDF version here:

31 JANUARY ENG 2020

The National Office Bearers are looking forward to connect with the church leadership in the upcoming NOB Empowerment Visits! I encourage you to attend this strategic gathering in your province. More information is given below in this Newsflash.
1. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

2. UP4SA – National Prayer Initiative

I am thankful to all of you who have already commenced with prayer & fasting.

It’s not necessary to mention that South Africa is experiencing difficulties on many terrains. The main responsibility of Christians is to pray earnestly and faithfully to God. On the 1st of March 2020 a nationwide prayer initiative is taking place. My request is that pastors and community leaders prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in their local community. Every community leader that volunteers receives a resources and will be empowered to coordinate the prayer point.

Please read the information and be part of what I believe, is a God-inspired initiative:
up4sa AFM of SA 2020

You can also connect directly with Up4SA via their online platforms:
Website: www.up4sa.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/Up4SA/

3. CIRCULAR: JANUARY 2020

Kindly take note of a Circular that was sent to all AFM Assemblies earlier this week – either by e-mail or postage. For your reference, we include it here in the Newsflash again:

 • Nomination forms for the pool of the 2020 NOB elections (Annexure A & B). Please take note that there is a separate form for Assemblies and Regional Committees.
 • A request from Dr. Isak Burger regarding a book of miracles (Annexure C).
 • The appointment of a new Bible Society Representative.
 • A reminder to honour the dates of activities and events on the official AFM Calendar.

To download the Circular and all Annexures kindly follow the link below to the AFM Website:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo