AFM Welfare Vacancy: Pretoria (Gauteng)

// Vacancy: Centre Manager 🔴

AFM Welfare has a vacancy available for a Centre Manager at Victory Kidz Moot. Kindly follow the link to download the requirements for this position as well as instructions on how to apply:

AFM WELFARE_Advertisement_31 May 2024_Victory Kidz

We are looking forward to receiving your applications!

#AFMWelfare #Children #fostercare #Protection #CentreManager #Vacancy #Apply #southafrica 🇿🇦

Newsflash: . A Society That Reflects Christ-Like Virtues In Every Area Of Life

AFM Newsflash_Friday_31May24

AFM of SA Calendar 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/
Updated: Bible Sunday, 22 Sept

NOB Empowerment Visits:

Video Presentations:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHZ-vDUA6kMofnqEh6gh0NlX

PowerPoint Presentations:
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

NOB Empowerment Survey:
https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024

 

Dear Colleague,

1.A SOCIETY THAT REFLECTS CHRIST-LIKE VIRTUES IN EVERY AREA OF LIFE
1.UMPHAKATHI OBONAKALISA IZIMPAWU ZOKUZIPHATHA OKUHE NJENGOKOMZEKELO KAKRISTU KUZO ZONKE IZIGABA ZOKUPHILA

Child Protection:
Child protection is a crucial aspect of societal well-being. Ensuring that our children are safe from abuse, neglect, exploitation, and violence is a responsibility we all share. Effective child protection must foster a healthy, supportive atmosphere that contributes to the overall (spiritual, physical, emotional, and psychological) development of children. Jesus answered his own question “Who is the greatest in the kingdom of God?” by placing a child amongst his disciples (Math 18:1-5). We have a collective responsibility to nurture and protect our children. Let us do so with intent.

Practically, this involves a multi-faceted approach: Legal frameworks, such as the United Nations Convention on the Rights of the Child – set global standards for children’s rights. Local and national laws enforce these standards, providing mechanisms for reporting and addressing abuses. Educational programs raise awareness among children and adults about the signs of abuse and the importance of seeking help. Social services are crucial for intervening in at-risk situations.

All of this means nothing if we do not ensure that we do what we can and should to inform and empower parents and educators to really care for and protect our children. These actions should be carried out in our own homes, communities, families and churches.

Ukuvikelwa kwezingane:
Ukuvikeleka kwezingane kuyinto ebalulekile kwinhlalakahle emphakathini. Ukuqinisekisa ukuthi izingane zethu ziphephile ekuhlukunyezweni, esimweni sokunganakekeleki, ekuxhashazweni, kanye nasodlameni kuwumsebenzi wethu sonke. Ukuvikelwa kwezingane okunefuthe kuyilokho okugqugquzela impilo futhi kukhuthaze isimo esisekela ukukhula kwengane nhlangothi zonke (ngokomoya, ngokwenyama, ngokwemizwa, nangokwengqondo). Encwadini ngokukaMathewu 18:1-5: UJesu waphendula umbuzo abekade ewubuzile owawuthi: “Ngubani omkhulu embusweni kaNkulunkulu na?” Wawuphendula ngokuthatha umntwana ambeke phakathi kwabafundi bakhe. Sinomsebenzi esimele siwenze ngokuhlanganyela okungumsebenzi wokukhulisa nokuvikela izingane zethu. Masikwenze lokhu ngokuzimisela okukhulu nangokungananazi.

Ukwenza lokhu kufakelela izindlela ezahlukahlukene. Lapha singabala izinhlaka eziphathelene nezomthetho njengalokho okwagunyazwa yiNgqungquthela Yamazwe omhlaba ukuthi kungamalungelo ezingane. Amazwe onke kuhlanganisa nemiphakathi yonke, kulindeleke ukuthi abeke imibandela yokuthi lemithetho izolandelwa kanjani afuthi ahlinzeke ngezindlela zokubika izigameko zokuhlukunyezwa kwezingane. Kumele amazwe abe nezinhlelo zokufundisa nokuqwashisa abantwana kanye nabantu abadala mayelana nezimpawu zokuhlukumezeka kanye nokubaluleka kokufuna usizo. Umnyango kahulumeni wezenhlalakahle kubalulekile ukuthi ungenelele ezimweni ezibucayi nezinobungozi.

Konke lokhu akuzosho lutho uma singaqiniseki ukuthi senza konke okusemandleni ethu nokufanele sikwenze ukwazisa nokuhlomisa abazali nalabo abafundisa izingane ukuthi bakhathalele futhi bavizikele. Loqwashiso kumele lufinyelele emakhaya ethu, emiphakathini yethu, emindenini yethu nasemabandleni ethu.

Youth- and Father’s Day: 
Youth and fathers hold a special place in shaping our communities and the future. Young people bring energy, fresh ideas, and hope. They are eager to learn and make their mark in the world. Fathers, on the other hand, provide guidance, wisdom, and support. They can assist young people in navigating life’s challenges, teaching them important values and skills.

As we celebrate Youth- and Father’s Day on Sunday 16 June, let us remember that the connection between youth and fathers is especially important. When fathers are actively and positively involved in their children’s lives, it can make a big difference. They inspire confidence, provide a sense of security, and are role models. This bond helps young people feel loved and supported, which is crucial for their development. Fathers can also learn from their children, gaining new perspectives and staying connected to a changing world. Together, they can build strong family relationships and create a positive ripple effect in our communities.

This dynamic partnership is vital for fostering responsible, caring individuals who contribute to society. In essence, the relationship between youth and fathers is a cornerstone of personal growth and community strength, highlighting the importance of mutual respect, understanding, and shared experiences.

Usuku lwaBasha noBaba
Abantu abasha nobaba baneqhaza elikhethekile ekubunjweni kwemiphakathi yethu nekusasa layo. Abantu abasha banamandla nemibono emisha kanye nokuba nethemba. Bazimisele ukufunda nokucaba indlala yabo emhlabeni. Ngakolunye uhlangothi obaba banikeza izeluleko, ubuchule nokweseka. Bangakwazi ukusiza abantu abasha ekubhekaneni nezinselelo zempilo ngokubafundisa imigomo emihle yokuziphatha namakhono okwenza izinto zenzeke.

Njengoba sizobe sigubha usuku lwa-Basha nosuku loBaba mhla zi-16 kuNhlangulana (June), masikhumbule ukuthi ukuxhumana phakathi kwabasha nawobaba kubaluleke kakhulu. Uma obaba bebamba iqhaza elinomfutho futhi elibonakalayo ezimpilweni zabantwana babo, lokhu kungenza umehluko omkhulu. Obaba bagqugquzela ukuzethemba, baqinisekisa umuzwa wokuzizwa uvikelekile futhi bangaba yizibonelo ezinhle. Ukuxhumana ngalendlela kwenza ukuthi abantu abasha bazizwe bethandwa futhi bethola ukwesekwa, okuyinto ebalulekile ekukhuleni kwabo. Ngakwelinye icala kunezinto nabo obaba abangazifunda kubantwana babo, bathole indlela ezintsha zokubuka nokwenza izinto ngendlela ehlukile futhi babasize ukuthi bahlale banolwazi ukuthi kwenzekani emhlabeni oguquguqukayo. Nogkubambisana, bangakha ubudlelwano obuqinile emindenini, obungaba nomthelela omuhle emimphakathini esakhelene nayo. Ukubambisana okunamandla ngalendlela kubalulelike ekukhuthazeni abantu ukuba babenokuziphendulela, babe ngabantu abanakekelayo futhi babambe iqhaza emphakathini.

Empeleni ubudlelwano obuhle phakathi kwentsha kanye nobaba buyisisekelo sokukhula komuntu ngamunye, futhi kunika amandla ukuthi umphakathi uqhakambise ukubaluleka kokuhloniphana, nokuzwisisana, nokucobelelana ngezimo nezigigaba abantu abedlule kuzona.

SA National Elections:
The national elections in South Africa on 29 May 2024 have led to some changes and reactions across the country. The results bring a mixture of excitement and concern among many people. Some are hopeful about new leadership emerging, believing that they will bring positive changes and address important issues like unemployment, education, and service delivery.

Others are more cautious, unsure if the new government and administration will deliver on promises made. There have been celebrations in some areas, while in others, there have been calls for accountability. The political landscape has shifted, with some smaller parties gaining more influence.

As the elected leaders take office, South Africans are watching closely to see how their plans will unfold and impact our daily lives. Overall, the election has set the stage for a period of transition and adjustment as our democracy moves forward. As believers, we should not stop praying now but heed the words of 1 Tim 2:1-2 that urges us to pray for our leaders and all those in authority, so that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness.

Ukhetho lukazwelonke lwaseNingizimu Afrika:
UKhetho lukazwelonke eNingizimu Afrika obukade bungomhla zingama-29 kuNhlaba (May) 2024 luzoholela ezinguqukweni ezithile nasemizweni ethile ngalolukhetho ezweni lonke. Imiphumela iletha imizwa eyahlukene engaba nesasasa noma ukukhathazeka. Abanye banethemba ukuthi ubuholi obusha buzoletha izinguquko ezinhle futhi bubhekane nezinkinga ezibalulekile njengokwentuleka kwemisebenzi, imfundo kanye nokuhlinzekwa kwezidingo-ngqangi.

Abanye baqaphe ngeso lokhozi, kabanasiqiniseo sokuthi uhulumeni omusha nabaphathi abasha bazokwazi ukufeza izethembiso abazenzile. Kube nemigubho kwezinye izindawo kanti kwezinye kube nekhwelo lokuthi akube khona ukuziphendulela ezintweni ezenzekayo nezenzekile. Isimo sezombangazwe sesiguqukile ngoba amanye amaqembu amancane athole ithuba elithe-xaxa.

Njengoba ubuholi obukhethiwe bungena ezikhundleni, abantu baseNingizimu Afrika bababheke ngeso lokhozi ukuze babone ukuthi izinhlelo zalobubuholi zizoqhubeka kanjani nokuthi zizoba namuphi umthelela ezimpilweni zabo zansuku zonke.

Uma sengigoqa, ukhetho lolu lulethe isikhathi sezinguquko, njengoba intando yeningi iqhubekela phambili. Njengamakholwa masingayeki ukukhuleka kodwa masilalele amazwi encwadini yokuqala kaThimothewu (1 Timothy) 2:1-2 lapho sikhuthazwa khona ukuthi sithandazele abaholi bethu nabobonke abaphethe, ukuze siphile impilo enokuthula, sikwazi ukubonisa ukumesaba uNkulunkulu nokuhamba ngobungcwele.

2. NOB EMPOWERMENT VISITS

The National Office Bearers received various requests to make the presentation materials of the 2024 NOB Empowerment Visits available. Videos and presentations are now available for download from the following links:

Video Presentations:

PowerPoint Presentations:
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

For any enquiries about these resources, kindly contact:
AFM Communication: chantalle@afm-ags.org

We would also like to present all delegates who attended any of the NOB Empowerment sessions with the opportunity to share feedback and suggestions. This input is considered when the National Office Bearers plan their 2025 Empowerment Visits. Thank you for taking a few minutes to share your insights and recommendations with us. Thank you for assisting us in sharing this survey link with all delegates (Pastors, Governing Body Members, Department Representatives, Members and the Youth) who attended any of the NOB Empowerment sessions of 2024:

Complete the Survey Here: https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024

3. UPCOMING EVENTS

Make sure to connect with information about upcoming empowerment- and conference opportunities:

National Youth Conference (20-22 June 2024):
https://afm-ags.org/national-youth-conference-20-22-june/

National Sisters’ Fellowship Conference (12,13 & 14 July 2024):
https://afm-ags.org/nsf-conference-12-13-14-july-2024/

Friendly Regards
Henri Weideman

Nuusflits: ‘n Samelewing Wat Christus-Waardes in elke Lewensarea Weerspieël

 AGS Nuusflits_Vrydag_31Mei24

AGS van SA Kalender 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/
Opgedateer: Bybel Sondag, 22 Sept

NOB Bemagtiging Besoeke:

Video-Aanbiedings:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHZ-vDUA6kMofnqEh6gh0NlX 

Power Point Aanbiedings:
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

NOB Bemagtiging Besoeke Vraelys:
https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024 

 

Liewe AGS Kollega,

1. ‘N SAMELEWING WAT CHRISTUS-WAARDES IN ELKE LEWENSAREA WEERSPIEËL

Kinderbeskerming:

Kinderbeskerming is ‘n belangrike aspek van maatskaplike welstand. Om te verseker dat ons kinders veilig is teen mishandeling, verwaarlosing, uitbuiting en geweld, is ‘n verantwoordelikheid wat ons almal deel. Doeltreffende kinderbeskerming moet ‘n gesonde, ondersteunende atmosfeer bevorder wat bydra tot die algehele (geestelike, fisiese, emosionele en sielkundige) ontwikkeling van kinders. Jesus beantwoord sy eie vraag “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?” deur ‘n kind tussen sy dissipels te plaas (Matth 18:1-5). Ons het ‘n kollektiewe verantwoordelikheid om ons kinders te koester en te beskerm. Kom ons doen dit met doelgerigtheid.

Prakties behels dit ‘n veelsydige benadering: Wetlike raamwerke, soos die Verenigde Nasies se Konvensie oor die Regte van die Kind, stel globale standaarde vir kinderregte. Plaaslike en nasionale wette handhaaf hierdie standaarde, wat meganismes bied om misbruik aan te meld en aan te spreek. Opvoedkundige programme verhoog bewustheid onder kinders en volwassenes oor die tekens van mishandeling en die belangrikheid daarvan om hulp te soek. Maatskaplike dienste speel ‘n belangrike rol om in risikosituasies in te gryp.

Dit alles beteken niks, as ons nie verseker dat ons doen wat ons kan en moet doen, om ouers en opvoeders in te lig en te bemagtig om ons kinders na behore te versorg en te beskerm. Hierdie aksies moet plaasvind in ons eie huise, gemeenskappe en Gemeentes.

Jeug- en Vadersdag:

Jeug en vaders beklee ‘n spesiale plek in die vorming van ons gemeenskappe en die toekoms. Jongmense bring energie, vars idees en hoop. Hulle is gretig om te leer en hul stempel op die wêreld af te druk. Pa’s, aan die ander kant, gee leiding, wysheid en ondersteuning. Hulle kan jongmense help om die uitdagings van die lewe te navigeer en hulle belangrike waardes en vaardighede te leer.

Terwyl ons Jeug- en Vadersdag op Sondag 16 Junie vier, moet ons onthou dat die band tussen jongmense en pa’s baie belangrik is. Wanneer pa’s aktief en positief by hul kinders se lewens betrokke is, kan dit ‘n groot verskil maak. Hulle inspireer vertroue, ‘n gevoel van veiligheid en is rolmodelle. Hierdie band skep by jongmense ‘n gevoel van geliefdheid en ondersteuning, wat noodsaaklik is vir hulle gesonde ontwikkeling. Vaders kan ook by hul kinders leer, nuwe perspektiewe kry en in kontak bly met die veranderende wêreld. Saam kan hulle sterk gesinsverhoudinge bou en ‘n positiewe rimpeleffek in ons gemeenskappe skep.

Hierdie dinamiese vennootskap is noodsaaklik vir die ontwikkeling van verantwoordelike, sorgsame individue wat bydra tot die samelewing. In wese is die verhouding tussen ons jeug en vaders ‘n hoeksteen van persoonlike groei en gemeenskapskrag, wat die belangrikheid van wedersydse respek, begrip en gedeelde ervarings beklemtoon.

SA Nasionale Verkiesings:

Die nasionale verkiesing in Suid-Afrika op 29 Mei 2024 het tot ‘n paar veranderinge en reaksies regoor die land gelei. Die resultate bring ‘n mengsel van opwinding en kommer onder baie mense. Sommige is hoopvol dat die nuwe leierskap wat navore kom positiewe veranderinge sal meebring en belangrike kwessies soos werkloosheid, onderwys en dienslewering sal aanspreek.

Ander is versigtiger, onseker of die nuwe regering en administrasie beloftes wat gemaak is, sal kan nakom. Daar is vieringe in sommige areas, terwyl daar by ander oproepe tot aanspreeklikheid is. Die politieke landskap het verskuif, met sommige kleiner partye wat meer invloed gekry het.

Terwyl die verkose leiers hul ampte betree, hou Suid-Afrikaners hulle fyn dop om te sien hoe hul planne gaan ontvou en hoe dit ons daaglikse lewe gaan beïnvloed. Oor die algemeen het die verkiesing die weg gebaan vir ‘n tydperk van oorgang en aanpassing soos wat ons demokrasie vorentoe beweeg. As gelowiges moet ons nie nou ophou bid nie, maar ag slaan op die woorde van 1 Tim 2:1-2 wat ons aanspoor om vir ons leiers en almal in gesag te bid, sodat ons ‘n rustige en stil lewe in alle eerbaarheid en in volkome toewyding aan God kan leef.

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Die Nasionale Ampsdraers het verskeie versoeke ontvang om die aanbiedingsmateriaal van die 2024 NOB-bemagtigingsbesoeke beskikbaar te stel. Video’s en aanbiedings is nou beskikbaar vanaf die volgende skakels:

Video-aanbiedings:

PowerPoint-aanbiedings: 
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

Vir enige navrae oor hierdie hulpbronne, kontak asseblief:

AGS Kommunikasie: chantalle@afm-ags.org

Graag wil ons ook alle afgevaardigdes wat enige een van die NOB-bemagtigingsessies bygewoon het, die geleentheid bied om terugvoer en voorstelle te deel. Hierdie insette word oorweeg wanneer die Nasionale Ampsdraers hul 2025-bemagtigingsbesoeke beplan. Dankie dat jy ‘n paar minute neem om jou insigte en aanbevelings te deel. Dankie dat jy ons ook help om hierdie opnameskakel te stuur na alle afgevaardigdes (Pastore, Beheerliggaamlede, Departement Verteenwoordigers, Lidmate en die Jeug) wat enige van die NOB-bemagtigingsessies van 2024 bygewoon het:

Voltooi die vraelys hier : https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024

3. OPKOMENDE OPLEIDINGS- EN KONFERENSIE GELEENTHEDE

Maak gerus seker dat jy bewus is van alle inligting rondom opkomende geleenthede:

National Youth Konferensie (20-22 Junie 2024):
https://afm-ags.org/national-youth-conference-20-22-june/

National Sisters’ Fellowship Konferensie (12,13 & 14 Julie 2024):
https://afm-ags.org/nsf-conference-12-13-14-july-2024/

Vriendelike Groete,
Henri Weideman

AFM Missional Actions

AFM Members: Be Missional

“Missional” means living and sharing the message of Jesus every day, not just inside our church walls, but everywhere we go. It is about knowing Jesus more and then reflecting Him in everything we do, like our early church members did. Even though they did not use the word “missional”, they lived it practically. Our mission comes straight from Jesus. He mandated us to spread His message of Forgiveness and Grace everywhere.

The AFM was placed in South Africa for a reason, let us fulfil our redemptive and prophetic purpose with enthusiasm and diligence.

Learn more about being missional by referring to an explanatory:

Video Clip:

One-page Summary:

Being a Missional Church – Member Activation

AFM Members: Share what God has Done for You 

Sometimes it is hard to put into words just how much God has done for us. There are so many things He’s done, big and small, that it is almost overwhelming – whether it is something big like a miraculous healing or something small like providing for a particular need when we did not know how we would make it through. God has done so much for us, and it is worth talking about. It is the strongest form of testimony about the reality of God’s presence in our lives. People may differ about religious believes and writings, but they cannot really argue against your personal experience.

Do not keep it to yourself. Let us spread the word and give glory to our amazing God who continuous to do so much for us.

Join Pastor Barend Petersen (Deputy President of the AFM of SA) to learn more about “Sharing what God has Done for You” by referring to an explanatory:

Video Clip:

One-page Summary:

Share what God has Done for You – Missional Action

AFM Member: GO and make Disciples of Nations

Discipleship boils down to this: Follow Jesus and help others follow Him too. It is a two-step process: First, you embrace Jesus and His teachings; then you show others how to do the same. Being a disciple means soaking up the wisdom and love of Jesus, and then letting it shine through you (Galatians 4:19). It is about becoming more like Him every day, letting His Spirit guide your actions.

Join Pastor Rudi Coertzen to learn more about “GO and make Disciples of Nations” by referring to an explanatory:

Video Clip: 

 

One-page Summary: 

Go and make Disciples of Nations – Missional Action

AFM Member: Be Equipped for Ministry

All AFM church members must be empowered for their ministry as followers of Jesus. The main goal is to grow as a true follower of Jesus who can carry out God’s mission. It is not true that only pastors are “called” and everyone else is just attending. Like every member of the AFM, you are called by God to be a full-time part of the body of Christ, sharing the message of Jesus through your life and work.

That is why it is important that you attend training events at your local assembly. Be actively involved in the Sunday services, ministries, and other activities of your church.

Join Pastor Selby Khumalo (General Secretary of the AFM of SA) to learn more about “Be Equipped for Ministry” by referring to an explanatory:

Video Clip: 

One-page Summary: 

 Be equipped for Ministry – Missional Action


AFM Member: Live with Godly Integrity and Character

Living with Godly integrity and character means being responsible with the resources and abilities God has given to each of us as followers of Jesus to fulfil the Great Commission. It is about more than just talking the talk about how things should be done; it is about living practically in a God honouring way and doing what is right.

Good Governance starts with our personal lives: How we manage our personal resources, our finances, and our abilities. How we look after our own possessions and everything that God has given us.

Join Pastor Rudi Coertzen  (General Treasurer of the AFM of SA) to learn more about “Living with Godly Integrity and Character” by referring to an explanatory:

Video Clip:

One-page Summary: 

Live with Godly Integrity & Character – Missional Action

AFM Member: Take Hands with other Christians

This is about acknowledging that we are part of the larger church community and focusing on the Kingdom. We believe in being respectful and maintaining good relationships with other churches. After all, we are not the only church out there; we are a part of God’s bigger Church on earth. Jesus himself prayed for unity among believers in John 17:20-21.

We encourage our pastors and members not to be exclusive, but to have a Kingdom-minded attitude. That means putting the growth of the Kingdom of God first and building relationships with other Life-giving churches. We cannot truly be a mission-focused church if we ignore the wider body of Christ.

Join Pastor Barend Petersen (Deputy President of the AFM of SA) to learn more about “Taking Hands with Other Christians” by referring to an explanatory:

Video Clip:

One-page Summary:

Take Hands with other Christians – Missional Action

AFM Member: Care for Your Community

Our main motivation for being involved in our communities is not just about being nice or doing charity work. It is about showing the love of God to everyone. Our mission to reach out to our communities is a big part of our missional action, and it is not just about preaching. It’s also about being relevant to the real-life issues people face.

Although we do not want to create a culture of dependence, we must step up and lend a hand. That might mean helping people learn new skills or find jobs, so they can take care of themselves. Some of our local churches are doing amazing things in this area, with some inspiring success stories to tell. It is all about making a real difference in people’s lives right where we are.

Join Pastor Selby Khumalo (General Secretary of the AFM of SA) to learn more about “Care for Your Community” by referring to an explanatory:

Video Clip: 

 

One-page Summary: 

Care for Your Community – Missional Action

AFM Values

Having clear values is like having a compass in a dense forest; they guide our decisions and actions and serve as a blueprint for how we want to live. When we align our actions with our values, we cultivate authenticity and build trust with others. Ultimately, having clear values is not just about knowing what we stand for; it’s about living a life that practically reflects those beliefs.

The AFM has four key values: Integrity, Relationships, Accountability and Excellence.

Join Dr Henri Weideman (President of the AFM of SA) to learn more about the “AFM Values” by referring to an explanatory:

Video Clip: 

One-page Summary:

Values – Missional Action

Newsflash: A Continuation of a Power Month

AFM Newsflash_The Continuation of a Power Month_English and Zulu_17May24

RESOURCES

AFM of SA Calendar 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Empowerment Visits:

Video Presentations: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHZ-vDUA6kMofnqEh6gh0NlX

PowerPoint Presentations: 
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

NOB Empowerment Survey:
https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024

 

Dear Colleague,

1.  A CONTINUATION OF A POWER MONTH
1.  SIQHUBEKA NGENYANGA YAMANDLA

Pentecost Sunday: 
Pentecost Sunday is a special day for us as believers because it marks the moment when the followers of Jesus received the Holy Spirit and the Christian church was born. According to the Bible in Acts 1:4-5 and Acts 2:1-4, Jesus promised his disciples the Holy Spirit. On Pentecost, the Spirit came down giving them the ability to speak in tongues and the power to be witnesses of Jesus.

This event, followed by Peter’s sermon and the establishment of the Church, means a lot to Pentecostal believers. It represents a powerful experience where believers are filled with the Holy Spirit, gaining spiritual gifts and strength. It encourages vibrant worship, deep prayer, and actively seeking the Holy Spirit. As Pentecostal believers, it is important for us to not just commemorate Pentecost Sunday, but to recognize the continuous work of the Holy Spirit in our lives and to actively develop the spiritual gifts to serve others.

We have prepared another video message that will be released on Pentecost Sunday (Sunday, 19 May) – kindly make sure to join and share the message of Pentecost Sunday. We are looking forward to a powerful day of ministry, both within our congregations and outside the walls of our congregations.

ISonto le-Phentekoste:
ISonto le-Phentekoste liwusuku olukhethekile kithina njengamakholwa ngoba liyisikhathi esiyinqophamlando lapho abalandeli bakaJesu baphiwa uMoya oNgcwele kanti futhi luwusuku lokuzalwa kweBandla likaKrestu. NgokweBhayibheli, kwincwadi yeZenzo 1:4-5 kanye neZenzo 2:1-4 , uJesu wathembisa abafundi bakhe uMoya oNgcwele. Ngosuku lwe-Phentekoste, uMoya wehla wabapha ikhono lokukhuluma ngezinye izilimi namandla okufakaza ngokaJesu.

Lesi sehlakalo esalandelwa yintshumayelo KaPetru nokusungulwa kweBandla, sisho lukhulu kumakholwa kaMoya.  Lesisehlakalo simele isipiliyoni esinamandla ngesikhathi lawamakholwa egcwaliswa ngoMoya oNgcwele, futhi ezuza iziphiwo zikaMoya namandla. Sikhuthazela indumiso nokukhonza okuhambisana namandla, umthandazo ojulile, kanye nokufuna Umoya oNgcwele ngentshisekelo. Kubalulekile kithina makholwa kaMoya ukuthi singagicni nje, ngokukhumbula iSonto lePhentekoste, kodwa samukele futhi siqaphele umsebenzi uMoya oNgcwele aqhubeka nokuwenza ezimpilweni zethu futhi senze ukuthi iziphiwo zikaMoya zikhule ezimpiweni zethu, ukuze sikwazi ukukhonza abanye.

Siqophe omunye umlayezo wevidiyo ozokhululwa ngeSonto lePentekoste (NgeSonto – 19 kuNhlaba). Yenza ngakho konke okusemandleni akho ukuthi uhlanganyele kanye nathi nokuthi wabelane nabanye ngalomlayezo. Sesilulinde ngamehlo abomvu lolusuku lwenkonzo enamandla ezobonwa ngamalungu enkonzo yethu nalabo abangewona.

National Elections 2024: 
As South Africa prepares for its 2024 National elections on Wednesday, 29 May 2024 Christians are reminded of our responsibility to participate actively in shaping society. This is in line with Jesus’ call to be salt and light (Matthew 5:13-16). By urging all our assemblies to prayerfully reflect on May 26, voting is framed not only as a civic duty but as a practical expression of our faith. It aligns with biblical teachings to seek the welfare of the city (Jeremiah 29:7) and to pray for those in authority (1 Timothy 2:1-2). Without specifying any specific political alignment, I encourage all our members to vote.  Believers are called to choose leaders who govern with integrity and uphold moral principles, contributing to a society reflecting Godly values such as justice, compassion, and the well-being of all.

Ukhetho lukazwelonke lwangonyaka ophezulu (2024): 
Njengoba iNingizimu Afrika ilungiselela ukhetho lwayo lukazwelonke lwalonyaka-ka2024 ngoLwesithathu, ngomhla wa-29 kuNhlaba kuwo lonyaka – ka2024, ngikhumbuza amaKristu ukuthi abambe iqhaza ngokuzimisela ekubumbeni imiphakathi yethu. Lokhu kuhambisana nemfundiso kaJesu yokuthi sibe wusawoti nokukhanya (NgokukaMathewu 5:13-16). Singakwenza lokhu ngokugqugquzela onke amaBandla ethu ukuthi acabangisise esemthandazweni ngalolusuku lomahla ka 26 kuNhlaba. Ukuvota akuyona into emelwe ukwenziwa amalungu omphakathati wodwa, kodwa nathi simele sibe yinxenye ngokuthi sibonakalise lokho esikholelwa kukho okuyingqikithi yenkolo yethu. Loku kuhambisana nezimfundiso zeBhayibheli zokukufuna inhlalakahle nalabo esakhlene nabo (Ku-Jeremiya 29:7 ) nokuthandazela labo abasemagunyeni ( 1 Thimothewu 2:1-2 ). Ngaphandle kokuphawula noma yini  ehambisana nezombangazwei, ngikhuthaza wonke amalungu ethu ukuthi avote. Amakholwa abizelwe ukuthi akhethe abaholi ababusa ngobuqotho futhi abagcina izimiso zokuziphatha okuhle, abanikezela ngezidingongqangi emphakathini futhi babonakalise ubulungisa, ububele, nenhlalakahle yabo bonke abantu.

AFM of SA 116th Birthday:
On Saturday, 25 May 2024 we celebrate the 116th birthday of the AFM of SA! As in the past we call on all our members to make the AFM visible by displaying and wearing the AFM logo in every way possible. AFM Logo Day has been part of the AFM Birthday celebrations for the past few years and we would like to continue with this tradition – flooding the South African landscape and social media with the AFM Logo which is a symbol of our Christian faith and beliefs.

This time the National Office Bearers will also share an exciting and informative video clip and resources about the AFM’s Missional Actions and Values as a church. The AFM was placed in South Africa for a reason, let us fulfil our redemptive and prophetic purpose with enthusiasm and diligence. We can not wait to share this powerful information with the church.

Umgubho wokuzalwa kweBandla I-AFM yaseNingizimu Afrika yeminyaka eyi-116:
NgoMgqibelo, kuNhlaba zingama-25 kulonyaka wezi-2024, sizobe sigubha iminyaka eyi-116 seloku iBandla leApostolic Faith Mission yaseNingizimu Afrika yasungulwa. Njengoba sacela phambilini, sisacela namanje ukuthi amaBandla ethu abonakalise lomgubho wokuzalwa kweBandla ngokuqhakambisa uphawu (logo) lweBandla lethu ngendlela abangakhona ngayo. Uphawu (logo) lweApostolic Faith Mission yaseNingizimu Afrika selube yingxenye yokugubha lolusuku kuleminyanya embalwa edlule. Siyathanda ukuqhubeka nalomkhuba wokugubha uzalo lweBandla lethu. Loku kuzokwenza ukuthi izwe lethu lonke nezinhlaka zonke zokuxhumana zibe nolwazi ngophawu lwethu olubonakalisa inkolo nemfundiso yeBandla lethu. Mayelana naloku, abaholi, esigabeni sikazwelonke sebandla, bazophinda babelane ngemibiko nani ngemibiko eqoshiwe kanye nezinsiza ezitholakala kuleliBandla eziphathelene nokuthi iBandla lethu yiziphi izinto elizenzayo ukuphetha uthumo lwalo (missional activities) namigomo yalo engamagugu empilweni yalo(values).

I-AFM yabekwa eNingizumu Afrika ngesizathu esithile, ngakho masifeze ubizo lwethu lokuhlenga nokukhuluma ngokangathandabuzi emiphakathini esikuyo nakulabo abasemagunyeni okubusa (prophetic ministry) nangobuchule. Sesikulungele ukuthi sabelane nani ngalemininingwane maduze nje.

2. NOB EMPOWERMENT VISITS

The National Office Bearers received various requests to make the presentation materials of the 2024 NOB Empowerment Visits available. Videos and presentations are now available for download from the following links:

Video Presentations: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHZ-vDUA6kMofnqEh6gh0NlX 

PowerPoint Presentations: 
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

For any enquiries about these resources, kindly contact:
AFM Communication: chantalle@afm-ags.org

We would also like to present all delegates who attended any of the NOB Empowerment sessions with the opportunity to share feedback and suggestions. This input is considered when the National Office Bearers plan their 2025 Empowerment Visits. Thank you for taking a few minutes to share your insights and recommendations with us. Thank you for assisting us in sharing this survey link with all delegates (Pastors, Governing Body Members, Department Representatives, Members and the Youth) who attended any of the NOB Empowerment sessions of 2024:

Complete the Survey Here: https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024 

3. UPCOMING EVENTS

Make sure to connect with information about upcoming empowerment- and conference opportunities:

National Youth Conference (20-22 June 2024):
https://afm-ags.org/national-youth-conference-20-22-june/

National Sisters’ Fellowship Conference (12,13 & 14 July 2024):
https://afm-ags.org/nsf-conference-12-13-14-july-2024/

Friendly Regards
Henri Weideman

Nuusflits: Voortsetting van ‘n Kragmaand

AGS Nuusflits_Die Voortsetting van ‘n Kragmaand_17Mei24

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Bemagtiging Besoeke:

Video-Aanbiedings: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHZ-vDUA6kMofnqEh6gh0NlX 

Power Point Aanbiedings: 
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

NOB Bemagtiging Besoeke Vraelys:
https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024 

 

AGS Kollega,

1. VOORTSETTING VAN ‘N KRAGMAAND

Pinkster-Sondag:

Pinkster-Sondag is ‘n spesiale dag vir ons as gelowiges, want dit is die oomblik toe die volgelinge van Jesus die Heilige Gees ontvang het en die Christelike kerk gebore is. Volgens die Bybel in Handelinge 1:4-5 en Handelinge 2:1-4 het Jesus aan sy dissipels die Heilige Gees belowe, en op Pinksterdag het die Heilige Gees neergedaal en hulle die vermoë gegee om in tale te praat, asook die krag om getuies van Jesus te wees.

Hierdie gebeurtenis, gevolg deur Petrus se preek en die stigting van die vroeë Kerk, beteken baie vir Pinkstergelowiges. Dit verteenwoordig ‘n toerustings ervaring waar gelowiges met die Heilige Gees vervul word en geestelike gawes en krag verkry. Dit moedig lewendige aanbidding, diepe gebed en aktiewe soeke na die Heilige Gees aan. As Pinkstergelowiges is dit vir ons belangrik om nie net Pinkster-Sondag te herdenk nie, maar om die deurlopende werk van die Heilige Gees in ons lewens te erken, om die Heilige Gees gawes aktief te ontwikkel en ander daarmee te dien.

Ons het nog ‘n videoboodskap voorberei wat op Pinkstersondag (Sondag, 19 Mei) vrygestel sal word – maak asseblief seker om aan te sluit en die boodskap van Pinkster te deel. Ons sien uit na ‘n kragtige dag van bediening, beide binne ons gemeentes en buite die mure van ons gemeentes.

Nasionale Verkiesings 2024:

Terwyl Suid-Afrika voorberei vir die 2024 nasionale verkiesing op  Woensdag 29 Mei, word Christene herinner aan ons verantwoordelikheid om aktief deel te neem aan die vorming van die samelewing. Dit is in lyn met Jesus se oproep om sout en lig te wees (Matt 5:13-16). Deur al ons gemeentes aan te spoor om op Sondag 26 Mei te bid, word die deelname aan hierdie nasionale proses nie net as ‘n  burgerlike plig omskryf nie, maar as ‘n praktiese uitdrukking van ons geloof. Dit strook met Bybelse leerstellings om die welsyn van die stad te soek (Jeremia 29:7) en om vir gesaghebbendes te bid (1 Tim 2:1-2). Sonder om enige spesifieke politieke belyning te spesifiseer, moedig ek al ons lidmate aan om te stem. Gelowiges word geroep om leiers te kies wat met integriteit kan regeer en morele beginsels sal handhaaf. Dit sal bydra tot ‘n samelewing wat Goddelike waardes soos geregtigheid, deernis en die welstand van almal weerspieël.

Die AGS van SA se 116de Verjaarsdag:

Op Saterdag, 25 Mei 2024 vier ons die 116de verjaardag van die AGS van SA! Soos in die verlede doen ons ‘n beroep op al ons lidmate om die AGS sigbaar te maak deur die AGS-embleem op elke moontlike manier te vertoon en te dra. AGS Embleem Dag (AFM Logo Day) is die afgelope paar jaar al deel van die AGS verjaarsdagvieringe en ons wil graag voortgaan met hierdie tradisie – om die Suid-Afrikaanse landskap en sosiale media te vul met die AGS Embleem wat ‘n simbool is van ons Christelike geloof en oortuigings.

Hierdie keer sal die Nasionale Ampsdraers ook ‘n opwindende en insiggewende videogreep en hulpbronne deel oor die AGS se Missionale Aksies en Waardes as ‘n kerk. Die AGS is vir ‘n rede in Suid-Afrika geplaas, laat ons ons verlossende en profetiese doel met entoesiasme en ywer vervul. Ons kan nie wag om hierdie kragtige inligting met die kerk te deel nie.

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Die Nasionale Ampsdraers het verskeie versoeke ontvang om die aanbiedingsmateriaal van die 2024 NOB-bemagtigingsbesoeke beskikbaar te stel. Video’s en aanbiedings is nou beskikbaar vanaf die volgende skakels:

Video-aanbiedings:

PowerPoint-aanbiedings:  
https://afm-ags.org/fan-into-flame-download-presentations/

Vir enige navrae oor hierdie hulpbronne, kontak asseblief:
AGS Kommunikasie: chantalle@afm-ags.org

Graag wil ons ook alle afgevaardigdes wat enige een van die NOB-bemagtigingsessies bygewoon het, die geleentheid bied om terugvoer en voorstelle te deel. Hierdie insette word oorweeg wanneer die Nasionale Ampsdraers hul 2025-bemagtigingsbesoeke beplan. Dankie dat jy ‘n paar minute neem om jou insigte en aanbevelings te deel. Dankie dat jy ons ook help om hierdie opnameskakel te stuur na alle afgevaardigdes (Pastore, Beheerliggaamlede, Departement Verteenwoordigers, Lidmate en die Jeug) wat enige van die NOB-bemagtigingsessies van 2024 bygewoon het:

Voltooi die Vraelys Hier: https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024  

3. OPKOMENDE OPLEIDINGS- EN KONFERENSIE GELEENTHEDE

Maak gerus seker dat jy bewus is van alle inligting rondom opkomende geleenthede:

National Youth Konferensie (20-22 Junie 2024):
https://afm-ags.org/national-youth-conference-20-22-june/

National Sisters’ Fellowship Konferensie (12,13 & 14 Julie 2024):
https://afm-ags.org/nsf-conference-12-13-14-july-2024/

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Fan into Flame: Download Presentations

The National Office Bearers received various requests to make the presentation materials of the 2024 NOB Empowerment Visits available. Videos and presentations are now available for download:

Video Presentations: 

PowerPoint Presentations:

Stir up (the gift of) Sound Teaching – Pastor Selby Khumalo

Stir up the testimony about our Lord Jesus Christ – Pastor Rudi Coertzen

Stir up the Spiritual Gifts – Pastor Barend Petersen

Stir up the gift of Unity – Dr Henri Weideman 

For any enquiries about these resources, kindly contact:
AFM Communication: chantalle@afm-ags.org

We would also like to present all delegates who attended any of the NOB Empowerment sessions with the opportunity to share feedback and suggestions. This input is considered when the National Office Bearers plan their 2025 Empowerment Visits. Thank you for taking a few minutes to share your insights and recommendations with us. Thank you for assisting us in sharing this survey link with all delegates (Pastors, Governing Body Members, Department Representatives, Members and the Youth) who attended any of the NOB Empowerment sessions of 2024:

https://www.surveymonkey.com/r/NOBVisits2024

Newsflash: Gearing Up for the Start of a Power Month

AFM Newsflash_English with Zulu Translations_3May24

RESOURCES

AFM of SA Calendar 2024:
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/

NOB Empowerment Visits (Invitation):
https://afm-ags.org/category/events/

AFM Pastoral Letter 1st Quarter:
https://afm-ags.org/pastoral-letter-1st-quarter-2024/

AFM Colleague,

1. GEARING UP FOR THE START OF A POWER MONTH
1. UKULUNGISELELA UKUQALA KWENYANGA YAMANDLA

Ascension Day:
Ascension Day is a key moment in the Christian calendar, commemorating the significant event when Jesus Christ, following His resurrection, ascended into heaven before the eyes of His disciples. This moment as recounted in Acts 1: 9-11 holds profound meaning for us as believers: It confirms the divine nature and authority of Jesus as the Son of God, solidifying His triumph over sin and death. The Ascension precedes Pentecost, where Jesus promised the empowerment of the Holy Spirit upon His disciples for their mission. Furthermore, the message of the angels assures believers of Christ’s eventual return, emphasising the anticipation of His Second Coming.

Matthew 24:42-44 encourages us as believers to “keep watch” and live in readiness for His return. This day prompts reflection on the imminent kingdom of God, urging us as believers to live with continuous and prayerful expectations.

Usuku Lokwenyuka:
Usuku Lokwenyuka luyisikhathi esibalulekile ekhalendeni yobuKristu. Ngalolusuku sikhumbula isenzakalo esibalulekile lapho uJesu Kristu, ngemuva kokuvuka Kwakhe, enyukela ezulwini phambi kwamehlo abafundi bakhe. Lesi sikhathi njengoba kulandiswa encwadini ye-Zenzo 1:9-11 sinencazelo ejulile kithi njengamakholwa: Siqinisekisa ubunjalo bukaJesu negunya njengeNdodana kaNkulunkulu, siqinisekisa ukunqoba Kwakhe phezu kwesono nokufa. Ukwenyuka kwandulela iPhentekoste, lapho uJesu athembisa ukunika amandla kaMoya oNgcwele phezu kwabafundi Bakhe ngomsebenzi wabo. Ngaphezu kwalokho, umlayezo wezingelosi uqinisekisa amakholwa ngokubuya kukaKristu ekugcineni. Ugcizelela ukulindela ukuBuya Kwakhe Kwesibili.

UMathewu 24:42-44 uyasikhuthaza njengamakholwa ukuba “sihlale silindile” futhi siphile ngokulungela ukubuya Kwakhe. Lolu suku lukhuthaza ukuzindla ngombuso kaNkulunkulu osemnyango, lusinxusa njengamakholwa ukuba siphile ngokuqhubekayo nokulindelekile ngomthandazo.

Pentecost:
Pentecost holds profound significance in the Christian faith, marking the moment when the Holy Spirit descended upon the early followers of Jesus, as reported in Acts 2. Derived from the Greek word “pentēkostē,” meaning “fiftieth,” Pentecost occurred fifty days after Easter Sunday. On this momentous day, the Holy Spirit manifested as tongues of fire, empowering the disciples for ministry, fulfilling Jesus’ promise in Acts 1: 4-5 and 2: 1-4. Pentecost is hailed as the birth of the Christian Church, launching its mission to share the Gospel globally.

This event fulfils Old Testament prophecies, notably Joel 2: 28-32, ushering in a new era of God’s redemptive work through the Holy Spirit. Pentecost also symbolises the Church’s unity amidst diversity, transcending cultural barriers by the power of the Holy Spirit. Central to Pentecost is the empowerment of believers by the Holy Spirit, enabling them to boldly proclaim the Gospel and demonstrate God’s power through spiritual gifts. As Pentecostal Christians, we believe in the ongoing work of the Holy Spirit, empowering believers for Christian living and dynamic worship.

As we approach Pentecost Sunday, I urge you to seek a deeper encounter with the Holy Spirit for personal growth and ministry. Let us embrace the power of Pentecost – the Holy Spirit, to be effective witnesses for Christ in our communities and beyond (Acts 1:8).

IPhentekoste:
IPhentekoste linokubaluleka okujulile enkolweni yobuKristu. Liphawula isikhathi lapho uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabalandeli bakaJesu bokuqala, njengoba kubikiwe kuzEnzo 2. Lisuselwa egameni lesiGreki elithi “pentēkostē,” elisho “amashumi amahlanu,” iPhentekoste lenzeka ezinsukwini ezingamashumi amahlanu ngemva kwePhasika. NgeSonto. Ngalolu suku olubalulekile, uMoya oNgcwele wabonakala kungathi izilimi zomlilo, enika abafundi amandla enkonzweni, egcwalisa isithembiso sikaJesu kuZenzo 1: 4-5 naku-2: 1-4. IPhentekoste lihlonishwa njengokuzalwa kweBandla lamaKrestu, lethula umsebenzi walo wokusabalalisa iVangeli emhlabeni jikelele.

Lesi senzakalo sigcwalisa iziprofetho zeTestamente Elidala, ikakhulukazi uJoweli 2: 28-32, ongenisa isinkathi esisha somsebenzi kaNkulunkulu wokuhlenga ngoMoya oNgcwele. IPhentekoste futhi lifanekisela ubunye beBandla phakathi kokwehlukahlukana, ngale kwemigoqo yamasiko ngamandla kaMoya oNgcwele. Okubalulekile ngePhentekoste ukunikwa amandla amakholwa ngoMoya oNgcwele, okubenza bakwazi ukumemezela iVangeli ngesibindi futhi babonise amandla kaNkulunkulu ngezipho zikaMoya. Njengamakholwa eNkonzo kaMoya, siyakholelwa emsebenzini oqhubekayo kaMoya oNgcwele, ukunika amakholwa amandla okuphila kobuKristu nokukhonza okunamandla.

Njengoba sisondela eSontweni le-Phentekoste, ngiyakunxusa ukuba sifune ukuhlangana okujulile noMoya oNgcwele ukuze futhi sikhule emoyeni nasenkonzweni yokumsebenzela uNkulunkul. Masibambe amandla ePentekoste – uMoya oNgcwele, ukuba sibe ofakazi abaphumelelayo bakaKristu emiphakathini yethu nangale kwayo (IZenzo 1:8).

Mother’s Day:
Mother’s Day, celebrated annually (Sunday, 12 May 2024), holds deep significance from a Christian perspective as a time to honour and appreciate the sacrificial love and nurturing spirit of mothers.

In Proverbs 31: 25-31, the Bible commends the virtues of a godly woman, highlighting her strength, wisdom, and kindness. Mothers reflect the nurturing and caring nature of God, who is often likened to a mother caring for her children (Isaiah 66:13). Just as God tenderly watches over His children, mothers embody His love through their selfless devotion and guidance.

Mother’s Day provides an opportunity for us to express gratitude to our mothers and wives for their unwavering support and prayers, acknowledging the invaluable role they play in shaping the faith and character of our children. It is a time to honour not only biological mothers but also spiritual mothers, mentors, and caregivers who impart wisdom and faith. Ultimately, Mother’s Day serves as a reminder of the profound impact mothers have in shaping families and communities, reflecting the divine love that binds us all together.

A big and sincere “thank you” to every mother (biological and spiritual) in our assemblies and communities. May God richly bless you. Thank you for who you are and for all that you do.

Usuku lomama:
Usuku lomama, olugujwa minyaka yonke (ngeSonto, 12 May 2024), linokubaluleka okujulile ngokombono wobuKristu njengesikhathi sokuhlonipha nokwazisa uthando lokuzidela kanye nomoya wokukhulisa komama.

KuzAga 31:25-31 , iBhayibheli litusa izibonelo ezinhle zowesifazane owesaba uNkulunkulu, liqhakambisa amandla akhe, ukuhlakanipha nomusa. Omama babonakalisa isimo sikaNkulunkulu sokunakekela nokukhulisa, ovame ukuboniswa ngumama onakekela izingane zakhe ( Isaya 66:13 ). Njengoba nje uNkulunkulu ebabhekile ngomusa abantwana bakhe, omama babonisa uthando lwakhe ngokuzinikela kwabo nokuziqondisa izingane.

Usuku lomama lunikeza ithuba lokuthi sidlulise ukubonga nokubonisa inhlonipho komama bethu ngokuthando lwabo nangomoya abanawo ekusikhuliseni nasekusondleni njengomama bethu. Sibonga ngokuseseka kwabo okungantengantengi kanye nemithandazo. Sibonga iqhaza elibalulekile abalibambayo ekulolongeni ukholo nesimilo sezingane zethu. Yisikhathi sokuhlonipha hhayi omama abasizalayo kuphela kodwa nomama abangokomoya, abeluleki nabanakekeli abanikeza ukuhlakanipha nokholo. Ekugcineni, uSuku Lomama lusebenza njengesikhumbuzo somthelela ojulile ovela komama ekubumbeni imindeni nemiphakathi, okubonisa uthando lwaphezulu olusihlanganisa sonke ndawonye.

“Ngiyabonga kakhulu” kubobonke omama (abasizalayo nalabo abasizala nokukaMoya) abasemabandleni ethus nasemiphakathini yethu. Kwangathi uNkulunkulu anganibusisa ngokucebile. Siyabonga ngakhokonke eniyiko nangalokho enikwenzayo.

2. NOB EMPOWERMENT VISITS

Fan into Flame the Gift of God!

We are looking forward to visiting and spending time in ministry and impartation with Regional Pastors, Assembly Leaders, Governing Body Members, Departments and Members during the Regional Empowerment Visits. The Theme for 2024 is: Fan into Flame the Gift of God!

The NOB felt led to continue the focus on who we are and how we must live as Holy Spirit-filled people and church in 2024. This time around with the focus on the gifts of the Holy Spirit. Based on 2 Timothy 1: 6: “Fan into flame the gift of God, which is in you. (NIV)” and “Stir up the gift of God which is in you. (NKJV)” We will share on the spiritual gifts, sound teaching, our testimony and unity.

Kindly take note that the dates and venues of the 2024 NOB Empowerment Visits have been confirmed:

The Programme for Friday and Saturday is also available from:
https://afm-ags.org/category/events/

We are looking forward to seeing you there!

3. UPCOMING EVENTS

Make sure to connect with information about upcoming empowerment and conference opportunities:

Friendly Regards
Henri Weideman

Nuusflits: Gereed vir die Begin van ‘n Kragmaand

AGS Nuusflits_Vrydag_3Mei24

HULPBRONNE

AGS van SA Kalender 2024: 
https://afm-ags.org/afm-calendar-2024/ NOB 

Bemagtiging Besoeke (Uitnodiging): 
https://afm-ags.org/category/events/

AGS Pastorale Brief 1ste Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-1ste-kwartaal-2024/

AGS Kollega,

1. GEREED VIR DIE BEGIN VAN ‘N KRAGMAAND

Hemelvaartdag:
Hemelvaartdag is ‘n sleutelmoment op die Christelike kalender. Dit herdenk die belangrike gebeurtenis toe Jesus Christus, na Sy opstanding, voor Sy dissipels se oë na die hemel opgevaar het. Hierdie oomblik soos dit vertel word in Handelinge 1: 9-11, het diepgaande betekenis vir ons as gelowiges: Dit bevestig die goddelike natuur en gesag van Jesus as die Seun van God en beklemtoon sy triomf oor sonde en dood. Die Hemelvaart waar Jesus die bemagtiging van die Heilige Gees aan Sy dissipels vir hulle sendingtaak belowe het, gaan Pinkster vooraf.

Verder verseker die boodskap van die engele gelowiges van Christus se uiteindelike wederkoms en beklemtoon die afwagting wat ons moet hê ten opsigte daarvan. Matteus 24: 42-44 moedig ons as gelowiges aan om waaksaam te bly en in gereedheid vir Sy wederkoms te leef. Hierdie dag vra nadenke oor die naderende koninkryk van God en spoor ons as gelowiges aan om met voortdurende en biddende verwagting te leef.

Pinkster:
Pinkster het ‘n diepgaande betekenis vir ons as Pinkster gelowiges. Dit wys op die oomblik in Handelinge 2 toe die Heilige Gees op die vroeë volgelinge van Jesus neergedaal het. Afgelei van die Griekse woord “pentēkostē”, wat “vyftigste” beteken, het Pinkster vyftig dae na Paassondag plaasgevind. Op hierdie belangrike dag het die Heilige Gees soos tonge van vuur verskyn en is die dissipels bemagtig vir hulle bediening – Jesus se belofte in Handelinge 1: 4-5 en 2: 1-4 was vervul. Pinkster word beskou as die geboorte van die Christelike Kerk. Dit was die begin van die kerk se missie om die Evangelie wêreldwyd te deel.

Hierdie gebeurtenis vervul Ou Testamentiese profesieë, veral Joël 2: 28-32, en het ‘n nuwe era van God se verlossingswerk deur die Heilige Gees ingelui. Pinkster simboliseer ook die Kerk se eenheid wat te midde van diversiteit, kulturele hindernisse oorskry deur die krag van die Heilige Gees.

Sentraal tot Pinkster is die bemagtiging van gelowiges deur die Heilige Gees. Dit stel hulle in staat om met vrymoedigheid die Evangelie te verkondig en God se krag deur geestelike gawes te demonstreer. As Pinkster Christene glo ons in die voortgaande werk van die Heilige Gees, wat gelowiges bemagtig vir ‘n dinamiese Christelike lewe en aanbidding. Soos ons Pinkster Sondag nader, moedig ek jou aan om ‘n dieper ontmoeting met die Heilige Gees te begeer – ten doel van jou eie persoonlike groei en bediening. Kom ons omhels die krag van Pinkster, die Heilige Gees, om doeltreffende getuies vir Christus in ons gemeentes en gemeenskappe te wees (Handelinge 1:8).

Moedersdag:
Moedersdag, wat jaarliks gevier word (Sondag, 12 Mei 2024), het ‘n diep betekenis vanuit ‘n Christelike perspektief as ‘n tyd om die opofferende liefde en koesterende gees van moeders te eer en te waardeer. In Spreuke 31: 25-31 prys die Bybel die deugde van ‘n goddelike vrou en beklemtoon haar krag, wysheid en vriendelikheid. Moeders weerspieël die koesterende en sorgsame aard van God, wat dikwels vergelyk word met ‘n moeder wat haar kinders versorg (Jesaja 66:13). Net soos God teer oor Sy kinders waak, beliggaam moeders Sy liefde deur hulle onbaatsugtige toewyding en leiding.

Moedersdag bied ‘n geleentheid vir ons om ons moeders en vroue te bedank vir hul onwrikbare ondersteuning en gebede, en erkenning te gee aan die onskatbare rol wat hulle speel in die vorming van die geloof en karakter van ons kinders. Dit is ‘n tyd om nie net biologiese moeders te vereer nie, maar ook geestelike moeders, mentors en versorgers wat wysheid en geloof oordra. Uiteindelik dien Moedersdag as ‘n herinnering aan die diepgaande impak wat moeders het in die vorming van gesinne en gemeenskappe, wat die goddelike liefde weerspieël wat ons almal saambind.

‘n Groot en opregte “dankie” aan elke moeder (biologies en geestelik) in ons gemeentes en gemeenskappe. Mag God jou ryklik seën. Dankie vir wie jy is en vir alles wat jy doen.

2. NOB-BEMAGTIGING BESOEKE

Fan into Flame the Gift of God!

Ons sien uit daarna om tydens die 2024 NOB-bemagtiging besoeke tyd in bediening deur te bring saam met ons Pastore, Gemeenteleiers, Kerkrade, Departemente en lidmate. Die tema is: “Fan into Flame the Gift of God!”

Die Nasionale Ampsdraers het gelei gevoel om voort te gaan met die fokus op wie ons is en hoe ons in 2024 as Heilige Gees vervulde mense en Kerk moet leef. Hierdie keer met die fokus op die gawes van die Heilige Gees. Dit is gebaseer op 2 Timoteus 1: 6 (AFR’83) “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ‘n vuur moet aanblaas.” 2 Timothy 1: 6 (NIV) “…Fan into flame the git of God, which is in you…” Ons sal deel oor die geestelike gawes, gesonde lering, ons getuienis en eenheid.

Neem asseblief kennis dat die datums en lokale van die 2024 NOB-bemagtiging besoeke bevestig is as volg:

Die programme vir Vrydag en Saterdag is beskikbaar vanaf:
https://afm-ags.org/category/events/

Ons sien uit daarna om jou daar te sien!

3. OPKOMENDE OPLEIDINGS- EN KONFERENSIE GELEENTHEDE

Maak gerus seker dat jy bewus is van alle inligting rondom opkomende geleenthede:

Vriendelike Groete!
Henri Weideman