AFM Election 2020: Nomination Forms

Nomination Form Regional Comittees (For the NOB Elections)

Nomination Form for Assemblies (For the NOB Elections)

Each Assembly Governing Body is entitled to receive and complete one nomination form. This is the same with each Regional Committee. Completed forms must be sent to the Office of the President, through hand delivery, registered mail or through e-mail. The e-mail address to be used, in this regard is [email protected].

The deadline date for the submission of these forms is Tuesday 31 March 2020 not later than 16h00. Your cooperation is highly appreciated in this regard.

Nuusflits: Vrydag, 19 November 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 19 November 2021

 

HULPBRONNE

1. AGS van SA: Nasionale Kalender 2022

https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/ 

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal (Nuut!)

https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2021/

3. NOB Bemagtigingsbesoeke 2021: PowerPoint Aanbiedings 

https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2021-power-point-presentations/ 

4. NOB Bemagtigingsbesoeke 2021: Video Opnames  

https://youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHYtSymo7ubUs2oXGS28rDn3 

AGS Kollega,

1. ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING 2021

Ons gee aan God die eer vir ‘n suksesvolle GBM vergadering! Ek wil ook alle afgevaardigdes bedank wat hierdie geskiedkundige virtuele GBM bygewoon het. Kom ek deel ‘n paar belangrike hoogtepunte:

Kworum Bereik

Laat my toe om die Konferensiekomitee, die Streeksleiers en Streeksadministrateurs/Sekretarisse te bedank wat die registrasie van afgevaardigdes (wat Gemeentes, Nasionale Departemente en Staande Komitees in sluit) gefasiliteer het. Vir die eerste keer in 20 jaar het ons ‘n kworum bereik teen die sperdatum – wat 1 November 2021 was.

Die kworum is gehandhaaf al het van die afgevaardigdes vertrek voordat die sessies afgehandel was.

Tegnologiese Stelsel

Ek moet ons IT-span loof vir ‘n tegnologiese stelsel wat afgevaardigdes toegelaat het om foutloos te registreer en toegang te verkry tot GBM lokale. Daar was geen lang rye of onnodige vertragings nie. Afgevaardigdes kon maklik toegang kry tot GBM-lokale en het hulle konferensie items (lanyards, naamkaartjies & GBM bundel) ontvang deur bewys te lewer van ‘n “Quick Response” QR-kode. Die agenda en verkiesings het glad verloop weens die sinkronisasie van die verskillende lokale met die hooflokaal by Woord en Lewe (Boksburg). Afgevaardigdes kon van alle lokale hoorbaar deelneem.

Komplimente aan ons IT-span onder leiding van Desmond Alie (Algemene Bestuurder) en Rudolf du Toit (IT Konsultant).

Nominasiepoel

Die insluiting van die nominasiepoel voor die GBM-verkiesing, soos goedgekeur deur die 2018 GBM was doeltreffend gewees. Al die Nasionale Ampsdraers, behalwe die Algemene Sekretaris, is uit die nominasiepoel verkies. Benoemings van die vloer af was ‘n gepaste manier om te verseker dat ‘n dooie punt nie bereik word nie. Ons moes nominasies van die vloer af toelaat omdat die genomineerde vir die Algemene Sekretaris toe as President verkies is.

Verkiesingsproses

Afgevaardigdes wat hierdie virtuele GBM bygewoon het sal met my saamstem dat die verkiesingsproses met integriteit aangepak is – te danke aan die onberispelike manier waarop die Hoofverkiesingsbeampte (Past Frank Chikane) en die Ondersoekkomitee (of te wel die Scrutiny Committee) saam met die spanne van die Hooftelbeamptes in die 19 onderskeie GBM-lokale saamgewerk het.

Die AGS se kernwaardes van integriteit, aanspreeklikheid en uitnemendheid is gedemonstreer.

Risiko Bestuur

Ek wil almal bedank wat die negentien (19) GBM-lokale verskaf het. Lokale moes voorbereid wees op die moontlike impak van beurtkrag en weersomstandighede. Daar was ‘n geringe ontwrigting by een van die lokale as gevolg van krag. Dit was egter vinnig opgelos.

Die Nuwe NOB Leiers

Ek wil graag ons nuutverkose Nasionale Ampsdraers (NOB) gelukwens: Dr H.J. Weideman (President), Past B. Petersen (Adjunkpresident), Past M.S. Khumalo (Algemene Sekretaris) en Past R.J. Coertzen (Algemene Tesourier).

Ek bid dat God hulle insig, wysheid en salwing sal gee om hierdie kerk vorentoe te neem.

Die nuutverkose Nasionale Ampsdraers word op Dinsdag, 30 November 2021 in Centurion, Gauteng, ingehuldig. Meer inligting sal mettertyd deurgestuur word.

2. PERSVERKLARING: AGS GBM 2021

Neem asseblief kennis dat ‘n Persverklaring aan die media gestuur is oor die uitslag van die AGS Nasionale Ampsdraersverkiesing wat afgelaai kan word vanaf die skakel hieronder:

https://afm-ags.org/press-release-19-11-2021/

3. AGS WELSYNSNAWEEK 

Verwag God dan nog steeds dat ek na ander in nood moet uitreik as dit in my eie huishouding moeilik gaan? Ons glo dat ons deur God se genade moet voortgaan om vrygewig te gee en uit te reik na ander in nood, selfs in moeilike tye.

Dit is die voorgestelde tema vir die AGS Welsynsnaweek vir 2021 (26-28 November 2021), soos gevier deur die lidmate en die plaaslike Gemeentes van die AGS van SA. Hierdie jaar word daar veral gefokus op hoe die kerk ‘n verskil kan maak in die lewens van ouer persone in hul gemeenskap. Ons is opgewonde om te sien wat AGS lidmate en Gemeentes beplan!

Vandag deel ons al die hulpbronne wat jy sal benodig vir jou AGS Welsynsnaweek:

A. PRAKTIESE RIGLYNE

Vir praktiese riglyne oor hoe om die beste van jou AGS Welsynsnaweek te maak, onthou om die Pastorale Brief van die 3de Kwartaal te raadpleeg:

https://afm-ags.org/pastoral-letter-3rd-quarter-2021/

B. VRYDAG BEMAGTIGING

Laai inligting af wat jou sal bemagtig om opleiding aan jou Gemeente te bied oor die kweek van gesinswaardes geskryf deur Ashley Theron (Waarnemende Uitvoerende Hoof van AGS Welsyn):

Resources: AFM Welfare Weekend (26-28 Nov)

C. SATERDAG OPLEIDINGSVIDEO’S

‘n Tweedelige opleidingsvideo wat pastore en lidmate bemagtig oor hoe om ouer persone in hul plaaslike gemeenskappe te versorg en te beskerm – aangebied deur Ashley Theron (Waarnemende Uitvoerende Hoof van AGS Welsyn):

Video 1:

Video 2:

PowerPoint Aanbiedings vir Video 1 & 2:

https://afm-ags.org/resources-afm-welfare-weekend-26-28-nov/

D. SONDAG PREEKPUNTE

Om Pastore te lei in hul voorbereiding vir die Sondagpreek – geskryf deur Past Jean Symons (Ondervoorsitter van AGS Welsyn):

Resources: AFM Welfare Weekend (26-28 Nov)

Ons vertrou dat jy hierdie hulpbronne nuttig sal vind. Vir enige verdere navrae rakende AGS Welsynsnaweek kontak: Ashley Theron – [email protected].

 

Seën!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 19 November 2021

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 19 November 2021

 

RESOURCES

1. AFM of SA: National Calendar 2022

https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/ 

2. Pastoral Letter: 4th Quarter (New!)

https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2021/

3. NOB Empowerment Visits 2021: PowerPoint Presentations 

https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2021-power-point-presentations/

4. NOB Empowerment Visits 2021: Training Videos 

https://youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHYtSymo7ubUs2oXGS28rDn3

AFM Colleagues,

1. GENERAL BUSINESS MEETING 2021

To God be the glory for a successful GBM meeting! I would also like to thank all delegates who attended this historic virtual GBM. Let me share some important highlights:

Quorum Reached

Allow me to thank the Conference Committee, the Regional Leaders and Regional Administrators/Secretaries who facilitated the registration of delegates from our Assemblies, National Departments and Standing Committees. For the first time in 20 years, we reached a quorum by the deadline date which was 1 November 2021.

The quorum was maintained even though some of the delegates left before the sessions were concluded.

A Technolgical System

I must applaud our IT team for providing a system that allowed delegates to register and access the GBM venues without any glitches. There were no long queues and delays. Delegates were able to access the venues and receive GBM lanyards, name tags and an agenda book through the use of a Quick Response (QR) code on confirmation letters and name tags. The agenda and elections went smooth because of the synchronisation of the various venues with the main venue at Woord en Lewe (Boksburg). Delegates could participate audibly from all venues.

Congratulations to our IT Team led by Desmond Alie (General Manager) and Rudolf du Toit (IT Consultant).

Nomination Pool

The inclusion of the nomination pool prior to the GBM elections, as approved by the 2018 GBM, proved to be effective. All National Office Bearers except for the General Secretary were elected from the pool. Nominations from the floor were proven to be an appropriate deadlock breaking mechanism. We had to resort to nominations from the floor when the only nominee for the General Secretary was elected as President.

Election Process

Those who attended this GBM would agree with me that the integrity of the election process was not compromised. This was due to the immaculate way the Chief Electoral Officer (Past Frank Chikane), the Scrutiny Committee together with the teams of the Chief Counting Officers in the nineteen (19) venues, conducted the elections.

Our core values of integrity, accountability and excellence were demonstrated.

Managing Risks

I want to thank all those who provided the nineteen (19) venues for the convening of the 2021 GBM. Venues had backup systems that mitigated negative effects related to weather and load shedding. There was a minor disruption at one venue due to a blackout. It was, however, quickly resolved.

Congratulations to the Newly Elected Leaders

I would like to congratulate our newly elected National Office Bearers (NOB), namely Dr H.J. Weideman (President), Past B. Petersen (Deputy President), Past M.S. Khumalo (General Secretary) and Past R.J. Coertzen (General Treasurer).

I pray that God will give them insight, wisdom and anointing to take this church forward.

The newly-elected National Office Bearers will be inaugurated on Tuesday, 30 November 2021 in Centurion, Gauteng. More information will be sent through in due course.

2. PRESS RELEASE: AFM GBM 2021 

Kindly note that a Press Release was sent to the media regarding the outcome of the AFM National Office Bearers elections that can be downloaded from the link below:

https://afm-ags.org/press-release-19-11-2021/

3. AFM WELFARE WEEKEND

When things are tough and difficult in my own household, does God still expect me to reach out to others in need? We believe that through God’s grace we should continue to generously give and reach out to others in need – even in challenging times.

This is the proposed theme for the 2021 AFM Welfare Weekend (26-28 November 2021) as celebrated by the Members and Assemblies in The AFM of SA. This year there is a special focus on how the church can make a difference in the lives of older persons in their community. We are excited to see what AFM Members and Assemblies are planning!

Today we share all the resources that you will need for your AFM Welfare Weekend:

A. PRACTICAL GUIDELINES

For practical guidelines on how to make the most of your AFM Welfare Weekend, remember to consult the Pastoral Letter of the 3rd Quarter:

https://afm-ags.org/pastoral-letter-3rd-quarter-2021/

B. FRIDAY EMPOWERMENT 

Download information that will empower you to present training on your Assembly on cultivating family values, written by Ashley Theron (Acting CEO of AFM Welfare):

https://afm-ags.org/resources-afm-welfare-weekend-26-28-nov/

C. SATURDAY TRAINING VIDEOS

A two-part training video empowering Pastors and members on how to “Care & Protect Older Persons” in their local communities – presented by Ashley Theron (Acting CEO of AFM Welfare):

Video 1:

Video 2:

PowerPoint Presentations for Video 1 & 2:

Resources: AFM Welfare Weekend (26-28 Nov)

D. SUNDAY SERMON POINTS

To guide Pastors in their preparation for the Sunday Sermon written by Past Jean Symons (Vice Chairperson of AFM Welfare):

Resources: AFM Welfare Weekend (26-28 Nov)

We trust that you will find these resources helpful. For any further enquiries regarding AFM Welfare Weekend contact: Ashley Theron [email protected].

Blessings!
MG Mahlobo

Resources: AFM Welfare Weekend (26-28 Nov)

Download the needed resources below to make the most of your AFM Welfare Weekend!

FRIDAY EMPOWERMENT

Download information that will empower you to present training on your Assembly on cultivating family values, written by Ashley Theron (Acting CEO of AFM Welfare):

Tool KIt Family Values Ashley Theron 2021

 

SATURDAY TRAINING VIDEOS

A two-part training video empowering Pastors and members on how to “Care & Protect Older Persons” in their local communities – presented by Ashley Theron (Acting CEO of AFM Welfare):

Video 1:

Part 1 Caring and Protecting Older Persons Ashley Theron 2021

 

Video 2:

Part 2 Caring and Protecting Older Persons Ashley Theron 2021

 

SUNDAY SERMON POINTS

To guide Pastors in their preparation for the Sunday Sermon written by Past Jean Symons (Vice Chairperson of AFM Welfare):

Sunday Sermon Points (By Past Jean Symons)

Pastoral Letter: 4th Quarter 2021

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

ENG AFM Pastoral Letter 4th Quarter 2021

 

TABLE OF CONTENTS

– INTRODUCTION
– CONTINUE LABOURING IN GOD’S KINGDOM
– TRUST IN GOD ALWAYS
– APPRECIATE WHAT WE HAVE
– CALLED FOR A TIME SUCH AS THIS
– CONCLUSION

 

AFM Colleagues,

I am greatly honoured to pen this article down as part of the 4th Quarter 2021 Pastoral Letter. This is my last Pastoral Letter in my capacity as President of the AFM of SA. For this last edition, I requested my fellow National Office Bearers to join me as we reflect on a last special message and word of encouragement to the AFM church as a whole.

It was a privilege to serve alongside these leaders: Dr J.J. La Poorta (Deputy President), Dr H.J. Weideman (General Secretary) and Past. B. Petersen (General Treasurer). May God bless them and continue to bless our beloved AFM church.

CONTINUE LABOURING IN GOD’S KINGDOM

Past. M.G. Mahlobo (President of the AFM of SA)

 

 

 

 

 

I was twenty-five years old when I was ordained as a Pastor of the AFM of SA. Although I had an assurance of God’s calling, I did not have a complete picture of what the Lord wanted me to do. Since my ordination,  as I reflect on my forty-two years in the ministry, I am thankful to God for all that He did for me as part of the AFM fellowship. I am also grateful to all my ministry colleagues and members of this church. When I was young, you provided me with spiritually matured people who mentored and guided me. When the ministry became tough, you gave me motivation and when I was hurting I received comfort. When I celebrated achievements, you celebrated together with me.

The Covid-19 pandemic has been with us for almost 2 years. Many colleagues succumbed to the pandemic. Many of our people lost their livelihoods. Adjustments to the new norm are not easy. We had to embrace new ways of doing ministry and meetings. This is possible through multiple technologies such as WhatsApp, Facebook and Zoom. Loadshedding, bandwidth outages and access to data made connectivity difficult for many of us. We had to find innovative ways regarding the church’s liturgical practices such as the dedication of children, laying on of hands on the sick and serving the Lord’s Communion. Water baptism has been halted in many of our churches. If the pandemic persists the leadership of the church will have to give guidance in this regard.

Allow me to thank our Pastors, Assembly Leaders and members of our church for holding the fort during these difficult times. I pray for God’s protection on you and your families. May the good Lord continue to guide and empower you for the present times and the future. May the Lord add to your congregations those who accept Jesus as their Savior and Lord and are baptised in the power of the Holy Spirit. May the flame of Pentecost continue to burn in your services.

We are coming to terms with the fact that the current pandemic is not a “sprint” but a “marathon”. God expects us to fulfil our calling. The fulfilment of the Great Commission cannot be stopped by the Covid-19 pandemic. Early church persecution and all previous pandemics could not stop the church’s witness. The One who called us is the source of our empowerment and sustenance as we continue to labour in His ministry. In 2 Thessalonians 3:3, we read these encouraging words: “But the Lord is faithful, and He will strengthen you and guard you from the evil one” (NLT). As you continue to labour in God’s field do so with integrity, sound relationships, accountability and excellence. Mobilise our members to be the salt of the earth and the light of the world (Matthew 5:13-16). Embed in their spirits the sense of being sent by God to all creation as transformational agents.

“The fulfilment of the Great Commission cannot be stopped by the Covid-19 pandemic.”

While I will no longer be able to serve you as your leader, I want to assure you that I leave with pleasant memories. It has been a pleasure working together with you, as co-workers in this church. Allow me to also thank all the staff members of the AFM National Office for your dedication to your work.

TRUST IN GOD ALWAYS

Dr J.J. La Poorta (Deputy President of the AFM of SA)

 

 

 

 

 

Now that I have virtually come to the end of my active ministry journey within the AFM of SA, it is with thanks and appreciation that I am looking back without regrets. Along the road, I have met many people who positively impacted my life. I encountered many challenges from which I have learned valuable personal lessons and some I could share with others so that they do not make the same painstaking mistakes I made. Through it all, I have seen the Hand of the Lord – the One who called me – manifested in ways beyond my wildest imagination.

I also want to express my heartfelt thanks to my life partner in ministry, Susan, our children and grandchildren for the joy and happiness that they brought into my life and ministry. Some colleagues have been with me in ministry during many struggles, memorable moments and experiences – I want to thank them for their assistance. I do not want to venture into listing names in the fear that I might leave someone out by mistake and that this could cause unnecessary strain on future relationships. When they read this document, they will recognise themselves. I would like to share some final thoughts with you:

Stay Focused & On Course

In ministry, it is significant to stay focused and on course towards your calling. Romans 11:29 declares that: “…since God’s gracious gifts and calling are irrevocable”. When a person is called and have been empowered with certain charismatic gifts, one must always remember (i) the purpose and the calling and (ii) that the charismatic gifts are to build up the Body. It is not to be used as tools or instruments of manipulation or to brag about one’s own ability. It comes from God and will always remain the property of God through His Spirit. Its purpose is to build the church and enhance the mission of God in the world.

The calling and the charismatic gifts bring with it an anointing that opens up doors and breaks down every yoke of resistance. Remember, you are called by God and must stay focused on Him and His interest. Never use the calling, charismatic gifts and anointing for any God-dishonoring purpose.

Trust In God Always

Trust in God with all your strength and lean not on your own understanding, strength and abilities. You have been called to do God’s work with His power and in the strength of the Holy Spirit. Wherever you go, whatever you do always remember to trust in God. He is our protector, provider and sustainer in ministry. Many people will come across your path who think they can take that special place of God and make you dependent on them. Be careful about those seemingly, kind and generous people who support you in ministry with ulterior motives. They will give to you and your ministry to remind you that they are important resourceful persons in your life.

“Trust in God with all your strength and lean not on your own understanding, strength and abilities.”

Be Faithful Till The End

You have been called by God into ministry, who is faithful and just to supply all your needs according to his riches in glory. Your faithfulness and allegiance must under all circumstances be to God and God alone. To the members of the church in Smyrna the Spirit said to be faithful until death. To be faithful is a costly exercise that in many cases may demand the ultimate price. When you uttered the words of Isaiah 6: 8: “Here am I, send me” you declared yourself willing to pay the price for the calling in ministry.

Stay well and be of good courage, God is able to do exceedingly above all your hopes, dreams and expectations.

APPRECIATE WHAT WE HAVE

Dr H.J. Weideman (General Secretary of the AFM of SA)

 

 

 

 

 

Looking back over the last 5 years and also looking forward to the future, many things come to mind. In the limited space of this article, I will mention 5 of those closest to my heart:

Our Rich History & Pentecostal DNA

In the National Office, I am often reminded of and appreciate our history and the leaders that played a role in our growth over the years. I realised again the importance of staying true to who we are as a Pentecostal church.  The AFM is certainly not a perfect church, such does not exist, but it is our church and we have been planted in South Africa for a definite and God honouring purpose. As people of the Holy Spirit, living and working on the frontline of a secularising world, we must do everything in our power to strengthen our DNA and give expression to our values of Integrity, Excellence, Relationships and Accountability in our everyday lives.

We are blessed with several seasoned and experienced leaders who remains a rich reservoir of corporate memory and learning capabilities on which developing leaders can and must draw. I firmly believe that no leader “expires” – they only enter another season of ministry.

Unity and Diversity

Our vision statement says: “We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God-given diversity, empowering our members for caring and changing communities to the glory of God.” We need to appreciate that our journey towards unity comes a long way. Many leaders, Pastors and members played a crucial role and sacrificed a lot to bring us where we are. The achievement of structural unity in 1996 was a remarkable milestone on this journey that still needs to continue, as we treasure and strengthen our cohesion.

We should celebrate our diversity as an asset in our ongoing development and growth process. This diversity is expressed in a bouquet of cultures, languages, traditions, learning experiences, stories, ways of expression and liturgies. None of which are “better” than the other, just different. We can appreciate and learn so much from each other, as we participate in the multi-faceted existence that the AFM has to offer.

Our Local Assemblies & Members

The church exists on a local level before it exists on a regional and national level. The National Office and Regional Structures of the church exist because local assemblies are planted, developed and grown. Our leaders, Pastors and members are all assets of equal importance and should be treated as such.

When done right, the local assembly is an extremely powerful transformational influence in its community. Every member has a role to play and must be empowered to live their lives as people on a mission. The mission Jesus sent us on when He said: “As the Father has sent me, I am sending you…” (John 20:21). The AFM started out as and should continue to be a missional movement in which every member is an active part of the team and not a spectator.

The AFM started out as and should continue to be a missional movement in which every member is an active part of the team and not a spectator. “

Developing & Emerging Leaders

I am very excited by the number of developing leaders and emerging young leaders that the AFM has. They must be empowered to grow as leaders who embody the DNA, values and ethos of the AFM. They need to be mentored, embraced and given the space to become all God intended them to be in our church, communities and country. If we can do that effectively our future legacy will be secure.

Future Opportunities 

As I said in the beginning, the AFM was planted in South Africa for a reason. Part of that is to be salt and light, to be a changing influence, not only in our cities but in every community where we find ourselves – be that urban, rural, workplace or social spaces. To be moral influencers. People who live with integrity, doing what we do with excellence and accountability and within the context of loving and caring relationships. That is firstly on a personal and local level.

On a national and organisational level, the AFM should be more visible and fulfil its role as an agent and voice of righteousness, moral influence and promotors of the Good News of Jesus’ Love, Grace and forgiveness. The AFM is not the only expression of the body of Christ on earth, but we are certainly a significant part of it. We should believe in our purpose and calling and fulfil our role with determination and passion.

CALLED FOR A TIME SUCH AS THIS
Past. B. Petersen (General Treasurer of the AFM of SA)

 

 

 

 

 

“And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do; the heads of them were two hundred; and all their brethren were at their commandment. From the tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. All these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to do” Chronicles 12:32 (KJV).

The world is slowly emerging from the catastrophic Covid-19 pandemic which was the greatest threat to global health in more than a century. The impact of the Covid-19 pandemic has been devastating as many lives were lost and livelihoods were destroyed. We are slowly lifting our heads and our hearts after a season of pain and uncertainty in a rapidly changing world with a shift from what we were used to, to a place of uncertainty. These challenging days is causing the church to reflect on her influence in and on society.

“The Apostolic Faith Mission of South Africa believes that the Spirit of God is given to believers to live dynamic and overcoming lives…”

The Apostolic Faith Mission of South Africa believes that the Spirit of God is given to believers to live dynamic and overcoming lives and that believers can demonstrate the character, love and power of their Lord, Jesus Christ, in their daily lives. I’m reminded of the words of Jesus in Matthew 5: 13-16, “…you are the salt of the earth and the light of the world”. In times before modern refrigeration, salt was used to prevent bacteria from poisoning food – salt could literally make the difference between life and death when fresh food was not available. Salt also added flavour to food,  and as such the church should live a life worthy of being emulated by the world. Light gives direction and guidance in a time of darkness. When we shine our light before others by living righteously we are making visible the character of our Lord and Saviour Jesus Christ.

God has called and continues to call men and women, as He called Moses, in response to the cries of His people and His creation because God cares for His creation. In Exodus 3: 7- 10 we read: “The Lord said, “I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey—the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites and Jebusites.  And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them.  So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people the Israelites out of Egypt.”

We must understand and appreciate the demands of the times in which we minister. Chronos time refers to minutes and seconds whilst Kairos time refers to the appointed time or a due season. Undoubtedly we are in a Karios period that will determine the trajectory of the world for years to come. The church is called at this moment to rise and meet the weightier demands of our time. Like Moses, we are called with a divine purpose to make a lasting impact in this generation.

“Like Moses, we are called with a divine purpose to make a lasting impact in this generation.”

This time calls for visible Spiritual Authority underpinned by our daily walk with God as Paul commands us in Colossians 2: 6-7: “As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him,  rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving”. Our understanding of the context in which we minister will enable us to move beyond the pulpit and give direction, like the sons of Issachar, by the grace of God, to lead our communities on how to respond to the situations people find themselves in.

The Gospel brings home a message that is destiny changing – a change from what we are to what we ought to be. The Gospel brings hope as the Psalmist says in Psalm 126: “…when the Lord brought back the captives to Zion, we were like men who dreamed. … Then it was said among the nations, “The Lord has done great things for them.” The Lord has done great things for us, and we are filled with joy.”

We have personal experience of the destiny changing impact of the Gospel. Through the ages and all over the world, we have powerful evidence of what can happen when leaders, consumed by a vision from God, relentlessly pursue, and then turn that vision into destiny changing realities. We have witnessed the impact God has made in communities where adults, teenagers and children are wholeheartedly discovering who they are in God and what life is all about.

CONCLUSION

May God help us to passionately spread the full gospel beyond the walls of the church.”

May God help us to passionately spread the full gospel beyond the walls of the church. We should accelerate the development of competent and skilled leaders with spiritual authority who truly understand the times and who boldly act in anticipation of the demands of tomorrow. I pray that the Lord will continue to use the AFM of SA in an even bigger way to share the life-changing message.

May the Apostolic Faith Mission continue to enjoy infinite blessings!

Blessings!

M.G. Mahlobo

Pastorale Brief: 4de Kwartaal 2021

Laai die PDF weergawe hier af (om maklik te stuur per e-pos of uit te druk):

AFR Pastorale Brief 4de Kwartaal 2021

INHOUD

– GROETE
– VOORTGESETTE ARBEID IN GOD SE KONINKRYK
– VERTROU ALTYD OP GOD
– WAARDEER WAT ONS HET
– GEROEP VIR ‘N TYD SOOS HIERDIE
– SLOT

 

AGS Kollegas,

Ek is baie geëerd om hierdie artikel te kan skryf as deel van die 4de Kwartaal 2021 se Pastorale Brief. Hierdie is ook dan my laaste Pastorale Brief in my hoedanigheid as President van die AGS van SA. Vir hierdie laaste uitgawe het ek my mede-Nasionale Ampsdraers versoek om saam met my ‘n spesiale boodskap en woord van bemoediging aan die AGS kerk as geheel te rig.

Dit was ‘n voorreg om saam met hierdie leiers die kerk te kon dien: Dr J.J. La Poorta (Adjunkpresident), Dr H.J. Weideman (Hoofsekretaris) en Past. B. Petersen (Algemene Tesourier). Mag God hulle seën en aanhou om ons geliefde AGS kerk te seën.

VOORTGESETTE ARBEID IN GOD SE KONINKRYK

Past. M.G. Mahlobo (President van die AGS van SA)

 

 

 

 

 

Ek was vyf-en-twintig jaar oud toe ek as Pastoor van die AGS van SA georden is. Alhoewel ek gerus was oor God se roeping op my lewe, het ek nie ‘n volledige prentjie gehad van wat die Here wou hê ek moes doen nie. Sedert my ordening en terwyl ek nadink oor my twee-en-veertig jaar in die bediening is ek dankbaar teenoor God vir alles wat Hy vir my gedoen het binne die AGS-gemeenskap.  Ek is ook dankbaar teenoor al my kollegas in die bediening asook die lidmate van hierdie kerk. Toe ek jonk was, was daar geestelike volwasse individue wat my gementor en gelei het. Toe die bediening moeilik geword het, het ek motivering ontvang en toe ek seergekry het, het ek vertroosting gekry. Toe ek prestasies gevier het, is daar saam met my fees gevier.

Die Covid-19-pandemie is al byna 2 jaar met ons. Baie kollegas het aan die pandemie beswyk. Baie van ons mense het hul vermoë om ‘n bestaan te voer, verloor. Die aanpassing by die nuwe norm is nie maklik nie. Ons moes vinnig gewoond raak aan nuwe maniere van bediening en vergaderings hou. Dit is moontlik deur verskeie tegnologieë soos WhatsApp, Facebook en Zoom. Beurtkrag, bandwydte-onderbrekings en toegang tot data het egter konneksie vir baie van ons moeilik gemaak. Die kerk se liturgiese praktyke soos die toewyding van kinders, handoplegging van siekes en die bediening van die nagmaal is ook geraak deur die nuwe norm en ons moes ook hieroor nadink. Die waterdoop is in baie van ons kerke gestaak. As die pandemie voortduur sal die leierskap van die kerk leiding in hierdie verband moet gee.

Laat my toe om ons Pastore, Gemeente Leiers en lidmate van ons kerk te bedank – dankie dat julle die fort gehou het gedurende hierdie moeilike tye. Ek bid vir God se beskerming oor jou en jou gesin. Mag die goeie Here aanhou om jou te lei en te bemagtig vir die huidige tye en die toekoms. Mag die Here julle Gemeentes laat groei deur diegene by te voeg wat Jesus as hulle Verlosser en Here aanneem en in die krag van die Heilige Gees gedoop is. Mag die Pinkstervlam in julle dienste bly brand!

Vroeë kerkvervolging en alle vorige pandemies kon nie die kerk se getuienis keer nie.”

Ons het vrede gemaak met die feit dat die huidige pandemie nie ‘n “naelloop” is nie, maar ‘n “maraton”. God verwag nog steeds van ons om ons roeping te vervul. Die vervulling van die Groot Opdrag kan nie deur die Covid-19-pandemie gestop word nie. Vroeë kerkvervolging en alle vorige pandemies kon nie die kerk se getuienis keer nie. Die Een wat ons geroep het is die Bron van ons bemagtiging en voorsiening terwyl ons aanhou werk in Sy bediening. In 2 Tessalonisense 3:3 lees ons hierdie bemoedigende woorde: “Maar die Here is getrou! Hy sal julle sterk maak en van die Bose bewaar” (NLV). Terwyl jy aanhou om in God se Koninkryk te arbei, doen dit met integriteit, gesonde verhoudings, aanspreeklikheid en uitnemendheid. Mobiliseer ons lidmate om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees (Matteus 5:13-16). Mag elke AGS lidmaat opnuut besef dat hy/sy gestuur is deur God om ‘n agent van verandering te wees op hierdie aarde.

Terwyl ek julle nie meer as leier sal kan dien nie, wil ek jou verseker dat ek met aangename herinneringe wegstap. Dit was ‘n plesier om saam met julle as medewerkers in hierdie kerk te werk. Laat my ook toe om al die personeellede van die AGS Nasionale Kantoor te bedank vir julle toewyding aan julle werk.

VERTROU ALTYD OP GOD

Dr J.J. La Poorta (Adjunkpresident van die AGS van SA)

 

 

 

 

 

Nou dat ek feitlik aan die einde van my aktiewe bedieningsreis binne die AGS van SA gekom het, is dit met dank en waardering dat ek terugkyk sonder spyt. Padlangs het ek baie mense ontmoet wat my lewe positief beïnvloed het. Ek het baie uitdagings teëgekom waaruit ek waardevolle persoonlike lesse geleer het en sommige lesse kon ek met ander deel sodat hulle nie dieselfde foute maak as wat ek gemaak het nie. Deur dit alles het ek die Hand van die Here – die Een wat my geroep het – sien manifesteer op onbeskryflike groot maniere.

Ek wil ook my hartlike dank uitspreek aan my lewensmaat in die bediening, Susan, ons kinders en kleinkinders vir die vreugde en geluk wat hulle in my lewe en bediening gebring het. Sommige kollegas was saam met my in die bediening tydens uiterse uitdagende tye, onvergeetlike oomblikke en spesiale ervaringe – ek wil hulle bedank vir hul bystand. Ek wil dit nie eers waag om name te lys nie omdat ek bang is dat ek iemand per ongeluk uitlos en dat dit onnodige stremming op toekomstige verhoudings kan veroorsaak. Wanneer hulle hierdie brief lees, sal hulle hulself herken. Ek wil graag ‘n paar laaste gedagtes met jou deel:

Bly Gefokus en op Koers

In die bediening is dit belangrik om gefokus en op koers te bly in jou roeping. Romeine 11: 29 verklaar: “…en sy gawes en roeping staan onherroeplik vas” (NLV). Wanneer ‘n persoon geroep is en bemagtig is met sekere charismatiese gawes, moet ‘n mens altyd onthou (i) die doel en die roeping en (ii) dat charismatiese gawes ten doel het om die Liggaam op te bou. Charismatiese gawes moet nie as gereedskap of instrumente van manipulasie gebruik word nie. Dit mag ook nie gebruik word om met individuele vermoëns te spog nie. Dit kom van God af en sal altyd deur sy Gees die eiendom van God bly. Die doel daarvan is om die kerk te bou en die getuienis van God in die wêreld te versterk.

Die roeping en die charismatiese gawes bring ‘n salwing mee wat deure oopmaak en elke juk van weerstand afbreek. Onthou, jy is deur God geroep en moet op Hom en Sy agenda gefokus bly. Moet nooit die roeping, charismatiese gawes en salwing vir enige doel gebruik wat nie eer gee aan die Here nie.

Vertrou Altyd op God

Vertrou op God met al jou krag en steun nie op jou eie insig, krag en vermoëns nie. Jy is geroep om God se werk met Sy krag en in die krag van die Heilige Gees te doen. Waar jy ook al gaan, wat jy ook al doen, onthou altyd om op God te vertrou. Hy is ons beskermer, voorsiener en onderhouer in die bediening. Baie mense sal oor jou pad kom wat dink hulle kan daardie spesiale plek van God inneem en jou van hulle afhanklik maak. Wees versigtig vir daardie oënskynlik vriendelike en vrygewige mense wat jou in die bediening ondersteun met ‘n verskuilde agenda. Hulle sal vir jou en jou bediening gee net om jou te herinner dat hulle belangrike en vindingryke persone in jou lewe is.

“Vertrou op God met al jou krag en steun nie op jou eie insig, krag en vermoëns nie.”

Wees Getrou Tot Die Einde

Jy is deur God geroep tot die bediening, wat getrou en regverdig is om in al jou behoeftes te voorsien volgens Sy rykdom in heerlikheid. Jou getrouheid moet onder alle omstandighede aan God en God alleen wees. Aan die lidmate van die kerk in Smirna het die Gees gesê dat hulle getrou moet wees tot die dood toe. Om getrou te wees is ‘n duur oefening wat in baie gevalle die uiteindelike prys kan eis – die dood. Toe jy die woorde van Jesaja 6: 8 (NLV) uitgespreek het: “Here, ek sal gaan! Stuur my!” het jy jouself bereid verklaar om die prys vir die roeping in die bediening te betaal.

Mag dit met jou goed gaan. Hou goeie moed. God is in staat om vêr bo al jou verwagtinge, hoop en drome te voorsien.

WAARDEER WAT ONS HET

Dr H.J. Weideman (Algemene Sekretaris van die AGS van SA)

 

 

 

 

 

As ek terugkyk oor die afgelope 5 jaar en ook vorentoe na die toekoms, kom baie dinge by my op. In die beperkte ruimte van hierdie artikel sal ek 5 aspekte wat die naaste aan my hart is, noem:

Ons Ryk Geskiedenis & Pinkster DNA

In die Nasionale Kantoor word ek dikwels herinner aan ons ryk geskiedenis – ek waardeer dit en die leiers wat oor die jare ‘n rol gespeel het in ons ontwikkeling. Ek het weer besef hoe belangrik dit is om getrou te bly aan wie ons as Pinksterkerk is. Die AGS is beslis nie ‘n volmaakte kerk nie, so iets bestaan nie, maar dit is ons kerk en ons is in Suid-Afrika geplant vir ‘n definitiewe God-verheerlikende doel.

As gelowiges, gevul met die Heilige Gees, wat leef en werk op die voorste linie van ‘n sekulariserende wêreld, moet ons alles in ons vermoë doen om ons DNA te versterk en uitdrukking te gee aan ons waardes in ons alledaagse lewens – integriteit, uitnemendheid, verhoudings en aanspreekbaarheid. Ons is geseën met verskeie gesoute en ervare leiers wat gesien moet word as ‘n ryk reservoir van korporatiewe geheue en leerervaringe waaruit ontwikkelende leiers kan en moet voordeel trek. Ek glo vas dat geen leier ‘n “vervaldatum” het nie – leiers betree net ‘n nuwe of ander seisoen van bediening.

Eenheid & Diversiteit

Ons visie verklaring sê dat ons: “’n Kerk sien wat toeganklik is vir alle mense, wat ons eenheid en God- gegewe diversiteit vier, en wat fokus om lidmate te bemagtig om hul plaaslike gemeenskappe te versorg en te verander tot eer van God.” 

Ons reis na eenheid kom al ‘n lang pad. Baie leiers, Pastore en lidmate het ‘n belangrike rol gespeel en baie opgeoffer om ons te bring waar ons is. Die bereiking van strukturele eenheid in 1996 was ‘n merkwaardige mylpaal op hierdie reis wat nog voortduur, soos wat ons ons samehorigheid waardeer en versterk. Ons moet ons diversiteit as ‘n bate in ons voortgesette ontwikkeling en groeiproses vier.  Hierdie diversiteit word uitgedruk in ‘n ruiker van kulture, tale, tradisies, leerervarings, stories, maniere van uitdrukking en liturgieë. Nie een van hulle is “beter” as die ander nie, net anders. Ons kan soveel van mekaar waardeer en leer, terwyl ons deelneem aan die kleurvolle uitdrukking van kerkwees wat die AGS bied.

Ons Plaaslike Gemeentes en Lidmate

Die kerk bestaan op ‘n plaaslike vlak, voordat dit op ‘n streeks- en nasionale vlak bestaan. Die Nasionale Kantoor- en Streekstrukture van die kerk bestaan omdat plaaslike Gemeentes geplant word, ontwikkel en groei. Ons leiers, Pastore en lidmate is almal bates van gelyke belang en moet as sodanig behandel word.

Die missie waarop Jesus ons gestuur het toe Hy gesê het: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle…” (Johannes 20:21). Dit is hoe die AGS begin het en dit is hoe die AGS  moet voortgaan – as ‘n missionale beweging waarin elke lidmaat ‘n aktiewe spanlid is en nie net ‘n toeskouer nie.mense op ‘n missie te leefWanneer dit reg gedoen word, is die plaaslike Gemeente ‘n uiterse kragtige transformerende invloed  in die gemeenskap. Elke lidmaat het ‘n rol om te speel en moet bemagtig word om hul lewens as

Dit is hoe die AGS begin het en dit is hoe die AGS  moet voortgaan – as ‘n missionale beweging waarin elke lidmaat ‘n aktiewe spanlid is en nie net ‘n toeskouer nie.”

Ontwikkelende & Opkomende Leiers

Ek is baie opgewonde oor die aantal ontwikkelende leiers en opkomende jong leiers wat die AGS het. Hulle moet bemagtig word om te groei as leiers wat die DNA, waardes en etos van die AGS leef en uitdra. Hulle moet gementor en omhels word. Hulle moet die ruimte gegee word om alles te word wat die Here bedoel het vir hulle om te wees – in ons kerk, gemeenskappe en land. As ons dit effektief kan doen sal ons toekomstige nalatenskap veilig wees.

Toekomstige Geleenthede

Soos ek aan die begin gesê het, die AGS is met ‘n rede in Suid-Afrika geplant. Deel daarvan is om sout en lig te wees, om ‘n veranderende invloed te wees daar waar ons onself bevind – hetsy stedelik, landelik, in ons werksplek of in ons sosiale ruimtes. Om morele beïnvloeders te wees. Mense wat met integriteit leef, wat aksies uitvoer wat spreek van uitnemendheid en aanspreekbaarheid en om dit alles te doen binne die konteks van liefdevolle omgee verhoudings.

Op nasionale en organisatoriese vlak moet die AGS meer sigbaar wees en haar rol vervul as ‘n agent en stem van geregtigheid, morele invloed en promotors van die Goeie Nuus van Jesus se Liefde, Genade en Vergifnis. Die AGS is nie die enigste uitdrukking van die liggaam van Christus op aarde nie, maar ons is beslis ‘n beduidende deel daarvan. Ons moet in ons doel en roeping glo en ons rol met vasberadenheid en passie vervul.

GEROEP VIR ‘N TYD SOOS HIERDIE
Past. B. Petersen (Algemene Tesourier van die AGS van SA)

 

 

 

 

 

“Van die stam van Issaskar was daar 200 leiers met hulle families. Hierdie manne het die tye verstaan en geweet wat vir Israel die beste pad is.” 1 Kronieke 12:32 (NLV).

Die wêreld is stadig maar seker besig om voort te beweeg na die katastrofiese Covid-19-pandemie wat die grootste bedreiging vir globale gesondheid in meer as ‘n eeu was. Die impak van die Covid-19-pandemie was verwoestend aangesien baie lewens verloor is en mense se vermoëns om ‘n bestaan te voer, vernietig is. Ons lig stadig ons koppe en harte na ‘n seisoen van pyn en onsekerheid in ‘n vinnige veranderende wêreld met ‘n verskuiwing van “waaraan ons gewoond was” na ‘n plek van “onsekerheid”. Hierdie uitdagende tye laat die kerk nadink oor haar invloed in en op die samelewing.

Die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika glo dat die Gees van God aan gelowiges gegee word om dinamiese en oorwinnende lewens te lei…”

Die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika glo dat die Gees van God aan gelowiges gegee word om dinamiese en oorwinnende lewens te lei en dat gelowiges die karakter, liefde en krag van hul Here Jesus Christus, in hul daaglikse lewens kan demonstreer. Ek word herinner aan die woorde van Jesus in Matteus 5: 13:16, “… julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld”. Voor moderne verkoeling is sout gebruik om te keer dat bakterieë voedsel vergiftig – sout kon letterlik die verskil tussen lewe en dood maak wanneer vars kos nie beskikbaar was nie. Sout gee ook geur aan kos. Sodanig behoort die kerk ‘n lewe te lei wat waardig is om deur die wêreld nagevolg te word. Lig gee rigting en leiding in ‘n tyd van duisternis. Wanneer ons ons lig voor ander skyn deur regverdig te lewe, maak ons ​​die karakter van ons Here en Verlosser Jesus Christus sigbaar.

Soos in die verlede, roep God mans en vroue, soos Hy Moses geroep het, in reaksie op die geroep van Sy volk en Sy skepping – omdat God vir Sy skepping omgee. In Eksodus 3: 7-10 (AFR83) lees ons: “Daarna sê die Here: “Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het Ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na ‘n goeie en uitgestrekte land, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Dit is die land van die Kanaäniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het My bereik, en Ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur Ek jou na die farao toe sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry.””

Ons moet die eise van die tye waarin ons bedien verstaan ​​en waardeer. Chronos-tyd verwys na minute en sekondes, terwyl Kairos-tyd na die vasgestelde tyd of ‘n seisoen verwys. Ons is ongetwyfeld in ‘n Karios-tydperk wat die wêreld se trajek vir die komende jare sal bepaal. Die kerk word op hierdie oomblik geroep om op te staan ​​en te voldoen aan die swaarder eise van ons tyd. Soos Moses, is ons geroep met ‘n Goddelike doel om ‘n blywende impak in hierdie geslag te maak.

Soos Moses, is ons geroep met ‘n Goddelike doel om ‘n blywende impak in hierdie geslag te maak.”

Hierdie tyd vra vir sigbare Geestelike Gesag wat onderlê word deur ons daaglikse wandel met God soos Paulus ons beveel in Kolossense 2: 6-7 (AFR83): “Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.” Ons begrip van die konteks waarin ons bedien sal ons in staat stel om verby die kansel te beweeg en rigting te gee, soos die seuns van Issaskar, deur die genade van God, om ons gemeenskappe te lei oor hoe om te reageer op die situasies waarin mense hulself bevind.

Die Evangelie bring ‘n lewensveranderde boodskap tuis – ‘n verandering van wat ons is na wat ons behoort te wees. Die Evangelie bring hoop soos die Psalmdigter in Psalm 126 (NLV) sê: “Toe die Here die bannelinge teruggebring het na Sion toe, was dit vir ons soos ’n droom… Die ander nasies het gesê: “Die Here het groot dinge vir hierdie mense gedoen.” Die Here het groot dinge vir ons gedoen en ons is vol vreugde!”

Ons het persoonlike ervaring van die lewensveranderende impak van die Evangelie. Deur die eeue en oor die hele wêreld heen het ons kragtige bewyse van wat kan gebeur wanneer leiers hul verdiep in ‘n visie van God, meedoënloos daardie visie najaag en dan sien hoe daardie visie verander in ‘n lewensveranderende realiteit en impak. Ons het die impak gesien wat God maak in gemeenskappe waar volwassenes, tieners en kinders heelhartig ontdek wie hulle in God is en waaroor die lewe gaan.

SLOT

“Mag God ons help om met passie die volle Evangelie buite die mure van die kerk te versprei.”

Mag God ons help om met passie die volle Evangelie buite die mure van die kerk te versprei. Ons moet die ontwikkeling van bekwame en vaardige leiers met geestelike gesag versnel wat die tye werklik verstaan ​​en wat met vrymoedigheid optree in afwagting van die eise van môre. Ek bid dat die Here sal aanhou om die AGS van SA op ‘n nog groter manier te gebruik om die lewensveranderende boodskap te deel.

Mag die Apostoliese Geloofsending voortgaan om oneindige seëninge te geniet!

Groete!

M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 5 November 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash Friday, 5 NOV 2021

 

RESOURCES

1. AFM of SA: National Calendar 2022

https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/ 

2. Circular: GBM 2020 & Supporting Annexures 

https://afm-ags.org/gbm-circular-supporting-documents/ 

3. Pastoral Letter: 3rd Quarter 

https://afm-ags.org/pastoral-letter-3rd-quarter-2021/

4. NOB Empowerment Visits 2021: PowerPoint Presentations 

https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2021-power-point-presentations/

5. NOB Empowerment Visits 2021: Training Videos 

https://youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHYtSymo7ubUs2oXGS28rDn3

Dear Colleague,

1. GBM ELECTIONS: SOCIAL MEDIA POSTINGS

In the past few weeks, I have noticed a new trend on social media platforms relating to the upcoming GBM (General Business Meeting) elections. On these platforms, names and photos of Pastors are flighted alongside the positions they should be elected for. I am not sure whether people whose names and photos are displayed on these platforms have given their permission in this regard. I am sure that it makes these individuals feel uncomfortable.

Local AFM Assemblies and Regional Committees were afforded the opportunity to nominate individuals for inclusion in the nomination pool. The names of the nominees who made it into the nomination pool were sent to the relevant structures of the church by the General Secretary (Dr H.J. Weideman). Nominations from the floor will be allowed at the GBM. We must allow the GBM delegates to nominate and elect the new National Office Bearers (NOB) of the church. I would like to call upon those who are posting names of possible new NOB members to desist from this practice. This unsolicited campaigning does not reflect well on the image of the AFM of SA.

Request for PRAYER

Let me take this opportunity to request our Pastors and members to pray for the success of the upcoming elections on 16-17 November 2021. Let us also pray that God would guide the electorate to elect leaders of integrity and leaders who will be able to take the church to another level of its witness in South Africa.

2. PCD (Pastors’ Continuous Development): UPDATE

We have received some queries regarding PCD points for the upcoming GBM on the 16th and 17th of November 2021. As the GBM is only a meeting and an election this year, excluding training in the form of PCD Workshops, no PCD points will be awarded.

To stay up to date with the PCD process, follow:

https://www.facebook.com/PCD4AFM

https://www.pcdafm.co.za/

3. AFM WELFARE WEEKEND

When things are tough and difficult in my own household, does God still expect me to reach out to others in need? We believe that through God’s grace we should continue to generously give and reach out to others in need – even in challenging times.

This is the proposed theme for the 2021 AFM Welfare Weekend (26-28 November 2021) as celebrated by the Members and Assemblies in The AFM of SA. This year there is a special focus on how the church can make a difference in the lives of older persons in their community. We are excited to see what AFM Members and Assemblies are planning.

For practical guidelines on how to make the most of your AFM Welfare Weekend, remember to consult the Pastoral Letter of the 3rd Quarter:

https://afm-ags.org/pastoral-letter-3rd-quarter-2021/

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 5 November 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AGS Nuusflits Vrydag, 5 NOV 2021

 

HULPBRONNE:

1. AGS van SA: Nasionale Kalender 2022

https://afm-ags.org/afm-calendar-2022/ 

2. Omsendbrief: 2020 GBM & Ondersteunende Bylaes

https://afm-ags.org/gbm-circular-supporting-documents/ 

3. Pastorale Brief: 3de Kwartaal

https://afm-ags.org/pastorale-brief-3de-kwartaal-2021/ 

4. NOB Bemagtigingsbesoeke 2021: PowerPoint Aanbiedings 

https://afm-ags.org/nob-empowerment-visits-2021-power-point-presentations/ 

5. NOB Bemagtigingsbesoeke 2021: Video Opnames  

https://youtube.com/playlist?list=PLMguBPJZpLHYtSymo7ubUs2oXGS28rDn3 

AGS Kollega,

1. GBM VERKIESINGS: SOSIALE MEDIA

Die afgelope paar weke het ek ‘n nuwe tendens op sosiale media-platforms opgemerk wat verband hou met die komende GBM (Algemene Besigheidsvergadering) verkiesings. Op hierdie platforms word name en foto’s van Pastore deurgegee saam met die posisies waarvoor hulle verkies moet word. Ek is nie seker of die mense wie se name en foto’s op hierdie platforms vertoon word, hul toestemming in hierdie verband gegee het nie. Ek is seker dat dit hierdie individue ongemaklik laat voel.

Plaaslike AGS Gemeentes en Streekskomitees was die geleentheid gebied om individue te nomineer vir insluiting in die nominasiepoel. Die genomineerdes wat die nominasiepoel gehaal het, was deur die Algemene Sekretaris (Dr H.J. Weideman) aan die betrokke strukture van die kerk gestuur. Nominasies van die vloer af sal by die GBM toegelaat word. Ons moet die GBM-afgevaardigdes toelaat om die nuwe Nasionale Ampsdraers (NOB) van die kerk te nomineer en te verkies. Ek wil ‘n beroep doen op diegene wat name van moontlike nuwe NOB-lede plaas op sosiale media, om van hierdie praktyk af te sien. Hierdie ongevraagde veldtog reflekteer nie goed op die beeld van die AGS van SA nie.

GEBEDSVERSOEK 

Laat ek hierdie geleentheid gebruik om ons Pastore en lidmate te versoek om te bid vir die sukses van die komende GBM verkiesings op 16-17 November 2021. Bid dat God die kiesers sal lei om leiers van integriteit te kies. Leiers wat in staat sal wees om die AGS kerk tot ‘n hoër vlak van getuienis in Suid-Afrika te lei.

2. PCD (Pastors’Continuous Development): KENNISGEWING

Ons het ‘n paar navrae ontvang oor PCD-punte vir die komende GBM wat op 16 en 17 November 2021 gaan plaasvind. Aangesien die GBM hierdie jaar slegs ‘n vergadering en ‘n verkiesing is, sonder opleiding in die vorm van PCD Werkswinkels, word geen PCD-punte toegeken nie.

Om op die hoogte te bly van die PCD-proses, volg:

https://www.facebook.com/PCD4AFM

https://www.pcdafm.co.za/

3. AGS WELSYNSNAWEEK 

Verwag God dan nog steeds dat ek na ander in nood moet uitreik as dit in my eie huishouding moeilik gaan? Ons glo dat ons deur God se genade moet voortgaan om vrygewig te gee en uit te reik na ander in nood, selfs in moeilike tye.

Dit is die voorgestelde tema vir die AGS Welsynsnaweek vir 2021 (26-28 November 2021), soos gevier deur die lidmate en die plaaslike Gemeentes van die AGS van SA. Hierdie jaar word daar veral gefokus op hoe die kerk ‘n verskil kan maak in die lewens van ouer persone in hul gemeenskap. Ons is opgewonde om te sien wat AGS lidmate en Gemeentes beplan!

Verwys gerus na die Pastorale Brief van die 3rde kwartaal vir praktiese riglyne oor hoe om jou AGS Welsynsnaweek optimaal te benut:

https://afm-ags.org/pastorale-brief-3de-kwartaal-2021/

Seën!

MG Mahlobo