AFM Election 2020: Nomination Forms

Nomination Form Regional Comittees (For the NOB Elections)

Nomination Form for Assemblies (For the NOB Elections)

Each Assembly Governing Body is entitled to receive and complete one nomination form. This is the same with each Regional Committee. Completed forms must be sent to the Office of the President, through hand delivery, registered mail or through e-mail. The e-mail address to be used, in this regard is elections2020@afm-ags.org.

The deadline date for the submission of these forms is Tuesday 31 March 2020 not later than 16h00. Your cooperation is highly appreciated in this regard.

Newsflash: Friday, 12 August 2022

Download the PDF-version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 12 August 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; | Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. WOMEN’S MONTH

In South Africa, we commemorate Women’s Month in August as a tribute to the more than 20 000 women who marched to the Union Buildings on 9 August 1956 to protest against the extension of Pass Laws to women. Women’s month is also a celebration of the role that women play in our everyday life in the church and in society at large.

Women’s Month is a time to reflect on the contribution and courage of women over many generations and to celebrate how their efforts and bravery afforded the opportunities and freedoms we all enjoy today. The Bible relates the lives of several brave and wise women, who were used by God as influencers and leaders in their time.

We think of women like Queen Esther who showed great courage in telling the Persian king about a plot to assassinate him, and later, about a plan to have all the Jews in Persia killed. With the power of prayer and bravery, she saved her people.

We read about Deborah, one of the Judges of Israel who inspired the Israelites to a mighty victory over their Canaanite oppressors. She is known as the commander whose army of 10,000 Israelites rushed down from the hills, clashing with the Canaanite general Sisera who commanded nine hundred iron chariots and personally slayed him. Deborah was also a woman of discernment, great wisdom, and revelation: Judges 4:5 says that: “She held court under the Palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided.”

Proverbs 31 speaks about a woman of noble character whose worth is far more than rubies. Verse 26-30 says: “She is clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed; her husband also, and he praises her: ‘Many women do noble things, but you surpass them all.’ – Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be praised.”

As the AFM of SA, we honour and celebrate all the women in our lives: Our mothers, wives, daughters and all the pastors who are women and leaders in our church – not only during August month but always.  We thank God for you and pray that He will guide you to fulfil His purpose for your life.

2. AN INVITATION TO REGISTER: URGENT

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process will allow for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration.

Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)
  2. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  4. Accommodation Options (Annexure D)
  5. The Conference & PCD Programme (Annexure E)
ONLINE REGISTRATION – Preferred Method

The Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct: www.afm-gbm.co.za.

Kindly note:

 • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
 • Please check your Junk/Spam folder.
 • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
 • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify. All registrations should be verified by 9 September.
OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted

Download the Offline Registration Form below –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf and send back to: afmgbm2022@afm-ags.org.

3. AFM STATIONERY: ORDERS

(TO BE COLLECTED AT GBM & CONFERENCE)

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) and send it back to: frans@afm-ags.org

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 12 Augustus

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 12 Augustus 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. VROUEMAAND

In Suid-Afrika herdenk ons Vrouemaand in Augustus as ‘n erkenning en herinnering aan die meer as 20 000 vroue wat op 9 Augustus 1956 na die Uniegebou opgeruk het om te protesteer teen die uitbreiding van Paswette na vroue. Vrouemaand is ook ‘n viering van die rol wat vroue speel in ons alledaagse lewe in die kerk en in die samelewing in die algemeen.

Vrouemaand is ‘n tyd om na te dink oor die bydrae en moed van vroue oor baie geslagte en om hul dapperheid en aksies wat gelei het to die geleenthede en vryhede wat ons almal vandag geniet, te vier. Die Bybel vertel die lewensverhale van verskeie dapper en wyse vroue, wat in hulle tyd deur God as beïnvloeders en leiers gebruik is.

Ons dink aan vroue soos koningin Ester wat groot moed aan die dag gelê het om die Persiese koning te vertel van ‘n komplot om hom te vermoor, en later ook oor ‘n plan om al die Jode in Persië dood te maak. Met die krag van gebed en dapperheid het sy haar mense gered.

Ons lees van Debora, een van die Rigters van Israel wat die Israeliete tot ‘n magtige oorwinning oor hulle Kanaänitiese verdrukkers geïnspireer het. Sy staan bekend as die bevelvoerder wie se leër van 10 000 Israeliete van die heuwels afgestorm het, met die Kanaänitiese generaal Sisera en sy negehonderd ysterwaens gebots het, en hom persoonlik om die lewe gebring het. Debora was ook ‘n vrou van onderskeidingsvermoë, groot wysheid en openbaring: Rigters 4:5 (AFR 83) sê: “Sy het altyd onder die Deborapalm in die Efraimsberge tussen Rama en Bet-El gesit, en die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. “

Spreuke 31 praat van ‘n vrou met edele karakter wie se waarde veel meer is as robyne. Vers 26-30 sê: “As sy praat, is dit met wysheid; as sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; lui is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar: “Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal!” Uiterlike skoonheid hou nie,’n mooi voorkoms is nie alles nie; as sy die Here dien, dán verdien ‘n vrou om geprys te word.”

As die AGS van SA eer en vier ons al die vroue in ons lewens: Ons moeders, vroue, dogters en al die pastore wat vroue en leiers in ons kerk is – nie net gedurende Augustusmaand nie, maar altyd.  Ons dank die Here vir julle en bid dat Hy julle sal lei om Sy doel vir julle lewens te vervul.

2. ‘N UITNODIGING OM TE REGISTREER: DRINGEND

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng.  Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies.

Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:

https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin –  maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is: www.afm-gbm.co.za

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar
Laai die registrasievorm hieronder af –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org.

3. AGS SKRYFBEHOEFTES: BESTELLINGS

(MOET BY GBM & KONFERENSIE AFGEHAAL WORD)

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is. Voltooi asseblief die aangehegte vorm (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/) en stuur terug na:
frans@afm-ags.org

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Vacancy: AFM Welfare (Centre Manager)

// Vacancy: Centre Manager / Housemother (Westrand – Gauteng)

AFM Welfare has a vacancy available for a Centre Manager at House JADE. Kindly follow the link to download the requirements for this position as well as for instructions on how to apply:

Advertisement – House Jade (July 2022)

AFM Welfare CEO Advertisement JUNE 2022
We are looking forward to receiving your applications! 🙌
#AFMWelfare #ProtectionAndCare #Vacancy #Apply #southafrica 🇿🇦

Newsflash: Friday, 22 July 2022

Download the PDF version here (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 22 July 2022

RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Conference: Online Registration (Preferred!)
[Username: Afm; | Password: Ags12345%]
https://www.afm-gbm.co.za

Dear Colleague,

1. OUR THEME: TRUSTING GOD

The theme for the 2022 GBM and Conference is “Trusting God.”

There are so many things happening in our beloved country South Africa and across the world for which we really must trust God. Some people feel discouraged and even depressed. How should we as followers of Jesus in our daily lives act and react at this time?

Proverbs 3:5-6 (NIV) encourages us: “Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.”  Matthew 6:25, 32b-33 (NIV) says: “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear…Your Heavenly Father knows that you need them…Seek first the Kingdom of God and His righteousness and all these things will be given to you as well.”

How do we do this? How do we trust God amidst a storm? How do we ensure that we do not rely on our own abilities and knowledge, but instead trust God alone? What must we do to live according to the promises of God in His word? How do you trust God with your finances and future?

During the evening services at the 2022 GBM, starting from Sunday, 18 September to Wednesday, 21 September –  these and other relevant issues will be addressed according to God’s Word. I am looking forward to seeing many of our pastors and members there.

2. AN INVITATION TO REGISTER: URGENT

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. The Registration Fee is R350.00 per person for all those delegates who register before/on 31 July 2022. After 31 July 2022, Late Registration is R400.00 per person. The registration process will allow for two options: online- and offline registrations. Delegates attending the 2022 GBM are encouraged to opt for early registration to avoid inconveniences associated with late registration.

Download general GBM & Conference information from the link below:
https://afm-ags.org/category/events/

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference (Circular)
  2. The Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. The Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  4. Accommodation Options (Annexure D)
  5. The Conference & PCD Programme (Annexure E)
ONLINE REGISTRATION – Preferred MethodThe Online Registration and payment systems are operational. Follow the link below to start the Online Registrations process and ensure that all information supplied is correct: www.afm-gbm.co.za

Kindly note:

 • After the Self-Registration Process is completed, an e-mail with a QR code is sent to the e-mail address that you provided during the Registration Process.
 • Please check your Junk/Spam folder.
 • Inform us if you do not receive this confirmation e-mail.
 • We also added a Registration Verification option for you to ensure that your registration is successful. Follow the “Check Registration” option and insert your ID number to verify.  All registrations should be verified by 9 September.

OFFLINE REGISTRATIONS – Also Accepted

Download the Offline Registration Form below –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf
and send back to: afmgbm2022@afm-ags.org:

3. AFM STATIONERY: ORDERS (TO BE COLLECTED AT GBM & CONFERENCE)

Assemblies are encouraged to pre-order Stationery items in advance so that it can be brought to the 2022 GBM and Conference in September. In this way, the National Office can ensure that enough stock is available. Kindly complete the attached form and send it back to: frans@afm-ags.org.

Link to Form (https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/)

4. AFM INTERNATIONAL TRIENNIAL COUNCIL AND CONFERENCE

From the 23rd to the 25th of August 2022 the AFM International Triennial Council consisting of delegates from 28 national AFM churches across the world, will meet in Gaborone Botswana. This will be followed by a conference hosted at the AFM Gaborone Block 7 Assembly from Friday, 26 August to  Sunday, 28 August 2022.

The theme for the 2022 Council and Conference will be “Called to the Missional frontline in a turbulent world.”   The speakers are amongst others: Dr F. Chikane, Rev J. Chigorimbo, Pastor P. Gatimu, Pastor T. Savhasa, Past G. Mahlobo, Past W. Bhatti and Pastor M. Motlhasedi.

The current AFM International Office Bearers are: President: Pastor George Mahlobo (South Africa); Deputy President: Pastor Jobe Koosimile (Botswana); Secretary General: Dr Henri Weideman (South Africa); Treasurer General: Pastor Josh Chigorimbo (United Kingdom).

You can register for the conference by following this link:
https://www.afmbotswana.org/?p=655

Warm Regards!
Henri Weidman

Nuusflits: Vrydag, 22 Julie 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos te stuur of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 22 Julie 2022

HULPBRONNE:

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 GBM & Konferensie: Aanlyn Registrasie – Voorkeurmetode!
Gebruikersnaam: Afm | Wagwoord: Ags12345%
https://www.afm-gbm.co.za

AGS Kollega,

1. ONS TEMA: VERTROU OP GOD

Die tema vir die 2022 GBM en konferensie is “Trusting God” (Vertrou Op God). Daar is so baie dinge wat in ons geliefde land Suid-Afrika en regoor die wêreld gebeur waarvoor ons God werklik moet vertrou. Party mense voel mismoedig en selfs terneergedruk. Hoe moet ons as volgelinge van Jesus in ons daaglikse lewe op hierdie tydstip optree en op omstandighede reageer?

Spreuke 3: 5-6 (AFR83) moedig ons aan: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.” Matteus 6:25, 32-33 (AFR83) sê: “Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. …. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Hoe doen ons dit? Hoe vertrou jy God te midde van ‘n storm? Hoe verseker ons dat ons nie op ons eie vermoëns en kennis staatmaak nie, maar eerder op God alleen vertrou? Wat moet ons doen om volgens die beloftes van God in Sy Woord te lewe? Hoe vertrou jy God met jou finansies en toekoms?

Gedurende die aanddienste by die 2022 GBM, vanaf Sondag 18 September tot Woensdag 21 September, sal hierdie en ander relevante kwessies volgens God se Woord aangespreek word. Ek sien uit daarna om baie van ons pastore en lidmate daar te sien.

2. ‘N UITNODIGING OM TE REGISTREER: DRINGEND

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Die registrasiefooi beloop R350.00 per persoon vir die afgevaardigdes wat voor/op 31 Julie 2022 registreer. Na 31 Julie 2022, beloop die laat registrasie fooi R400.00 per persoon. Die registrasieproses maak voorsiening vir twee opsies: aanlyn- en gewone registrasies. Afgevaardigdes wat die 2022 GBM bywoon, word aangemoedig om so vroeg as moontlik te registreer om sodoende enige ongerief te vermy wat gepaard gaan met laat registrasies.

Verwys na die onderstaande skakel om die volgende algemene inligting af te laai:
https://afm-ags.org/category/events/

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

AANLYN REGISTRASIE – Voorkeurmetode

Die aanlyn registrasie- en betalingstelsels is in werking. Volg gerus die skakel hieronder om die aanlyn registrasieproses te begin –  maak asseblief seker dat alle inligting wat verskaf word korrek is: www.afm-gbm.co.za

Neem asseblief kennis:

 • Nadat die self-registrasieproses voltooi is, word ‘n e-pos met ‘n QR-kode gestuur na die e-posadres wat jy tydens die registrasieproses verskaf het.
 • Maak asseblief seker dat hierdie e-pos nie per ongeluk in jou “spam/junk folder” beland het nie.
 • Stel ons in kennis as jy nie hierdie bevestigings e-pos ontvang nie.
 • Ons het ook ‘n registrasie verifikasie opsie vir jou bygevoeg om te verseker dat jou registrasie suksesvol is. Volg die opsie “Check Registration” en sleutel jou ID-nommer in om te verifieer. Alle registrasies moet teen 9 September geverifieer wees.

GEWONE REGISTRASIE – Word nog steeds aanvaar
Laai die registrasievorm hieronder af –
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-GBM-Annexure-B.pdf en stuur terug na afmgbm2022@afm-ags.org. 

3. AGS SKRYFBEHOEFTES: BESTELLINGS (MOET BY GBM & KONFERENSIE AFGEHAAL WORD)

Gemeentes word aangemoedig om skryfbehoeftes vooraf te bestel sodat dit saam na die 2022 GBM en Konferensie in September geneem kan word. Sodoende kan die Nasionale Kantoor verseker dat genoeg voorraad beskikbaar is. Voltooi asseblief die aangehegte vorm en stuur terug na:
frans@afm-ags.org

https://afm-ags.org/leading-the-afm/order-resources/

4. AGS INTERNASIONAAL DRIE-JAARLIKSE RAADSVERGADERING EN KONFERENSIE

Vanaf 23 Augustus tot 25 Augustus 2022 sal die AGS Internasionaal se drie-jaarlikse Raadsvergadering,  bestaande uit afgevaardigdes van 28 nasionale AGS kerke regoor die wêreld, in Gaborone Botswana plaasvind. Dit sal gevolg word deur ‘n konferensie wat van Vrydag, 26 Augustus tot Sondag, 28 Augustus 2022 by die AGS Gaborone Blok 7-Gemeente aangebied word.

Die tema vir die 2022 Raad en Konferensie sal wees: “Called to the Missional frontline in a turbulent world.”  Die sprekers is onder andere: Dr F Chikane, Past. J. Chigorimbo, Past. P. Gatimu, Past. T. Savhasa, Past. G. Mahlobo, Past. W. Bhatti en Past. M. Motlhasedi.

Die huidige AGS Internasionale Ampsdraers is: President: Pastoor George Mahlobo (Suid-Afrika); Adjunkpresident: Pastoor Jobe Koosimile (Botswana); Sekretaris-generaal: Dr Henri Weideman (Suid-Afrika); Tesourier-generaal: Pastoor Josh Chigorimbo (Verenigde Koninkryk). Jy is welkom om vir die konferensie te registreer deur hierdie skakel te volg: https://www.afmbotswana.org/?p=655

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

Newsflash: Friday, 8 July 2022

Download the PDF-version below (e-mail & printer-friendly):

AFM Newsflash: Friday, 8 July 2022

 RESOURCES

Pastoral Letter: 2nd Quarter 2022 
https://afm-ags.org/pastoral-letter-2nd-quarter-2022/

2022 GBM & Conference: Invitation & Annexures
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Empowerment Visits: Your Input & Suggestions (Last Chance!)
Complete the online survey under 3 minutes!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

1. FAITH, TRUST AND HOPE IN UNCERTAIN TIMES

I call on all our Pastors and Assemblies to earnestly intercede and pray for our country South Africa this coming Sunday. We believe in the power of prayer.

We are thankfully coming out of the worst part of the Covid-19 Pandemic, but we are still experiencing turbulence and insecurity on a worldwide scale.  For us as believers, this should not come as a surprise. God’s Word gives us a picture of how life will unfold leading up to the return of Jesus Christ.

This is not the first time in history that the world and God’s people are experiencing difficult times. Nearly everything in the Bible reflects a context of uncertainty: The process of creation; the journey to the promised land; the birth and life of Jesus; the establishment and growth of the Church; the history of the Church across the world, and as mentioned above, the end of time.

When one investigates history, one thing stands out above all: Times of great uncertainty are times of enormous opportunity and God’s greatest activity.

In times of uncertainty, we do not have all the answers and we do not always know what to do, but we know in whom we trust and we must remember what we believe. This might be a time of great uncertainty, but as believers, we can never be unclear about our beliefs. We must have clarity about our purpose (what God has called us to do). We must have clarity about our trust in and our dependence on God and His Word.

“The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.” Deut. 31:8 (NIV).”

Over the span of history, in Old and New Testament times we stand on this truth: “The Lord Himself goes before you and will be with you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.” Deut. 31:8 (NIV).

“Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said: Never will I leave you; never will I forsake you. So we say with confidence: The Lord is my helper; I will not be afraid…” Heb. 13:5-6 (NIV).

In difficult times, we can confirm the testimony of Paul: “We are hard pressed on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair; persecuted, but not abandoned; struck down, but not destroyed.  We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body.” 2 Cor. 4:8-10 (NIV)

I like the way the Message expresses this verse: “We’ve been surrounded and battered by troubles, but we’re not demoralized; we’re not sure what to do, but we know that God knows what to do; we’ve been spiritually terrorized, but God hasn’t left our side; we’ve been thrown down, but we haven’t broken.”

Please be assured that in this time of many worries, insecurity and difficulty, I am praying daily for all our Pastors, Assembly Leaders, their families and the members of our beloved church across the country. Let us “Be on our guard, stand firm in the faith; be courageous; be strong. Do everything in Love.” 1 Cor. 16:13 (NIV).

2. AN INVITATION TO THE 2022 GBM & CONFERENCE

The 2022 GBM and Conference are scheduled to take place from 18-21 September 2022 at AFM Word and Life in Boksburg, Gauteng. Refer to the link (https://afm-ags.org/category/events/) to download information pertaining to:

  1. An invitation to the 2022 GBM & Conference
  2. Provisional Agenda for the GBM (Annexure A)
  3. Registration Process & Form (Annexure B)
  4. Minutes of the 2021 GBM (Annexure C)
  5. Accommodation Options (Annexure D)
  6. Conference & PCD Programme (Annexure E)
3. 2022 NOB EMPOWERMENT VISITS: YOUR INPUT & SUGGESTIONS

Your input and suggestions are important to us. We invite all our Pastors that attended a NOB Empowerment Weekend in 2022 to kindly give us candid feedback, input and suggestions. The NOB members will take these inputs and suggestions under thoughtful consideration when planning for the 2023 visits. We are looking forward to hearing from you!

This short online survey will take under 3 minutes to complete if you have not yet done so:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. PCD (Pastor’s Continuous Development): URGENT NOTIFICATION

We have reached the middle of the year and would like to remind you that it is a good time to re-evaluate your PCD credits. We are in the 4th year of the 2019-2022 cycle, therefore if you still need PCD credits you will have to catch up during the remainder of 2022. The required credits for the cycle is 150. Book reviews must be sent as soon as possible before/on 20 November 2022 and can easily be uploaded to the PCD website:
www.pcdafm.co.za

Contact the PCD office at pcdafm@gmail.co.za, 083 793 9112 or 083 2828 432 if you have any questions.

Friendly Regards!
Henri Weideman

Nuusflits: Vrydag, 8 Julie 2022

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Nuusflits: Vrydag, 8 Julie 2022

HULPBRONNE

Pastorale Brief: 2de Kwartaal 2022
https://afm-ags.org/pastorale-brief-2de-kwartaal-2022/

2022 GBM & Konferensie: Uitnodiging & Bylaes
https://afm-ags.org/category/events/

2022 NOB Bemagtigingsbesoeke: Jou Terugvoer & Voorstelle (Laaste Kans!) Voltooi die aanlyn vraelys binne 3 minute!
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

AGS Kollega,

1. GELOOF, VERTROUE EN HOOP IN TYE VAN ONSEKERHEID

Ek doen ‘n beroep op al ons Pastore en Gemeentes om komende Sondag spesifiek in te tree en te bid vir ons land Suid Afrika. Ons glo in die krag van gebed.

 Ons kom met dankbaarheid uit die ergste deel van die Covid-19-pandemie, maar ons ervaar steeds onstuimigheid en onsekerheid op ‘n wêreldwye skaal. Vir ons as gelowiges behoort dit nie ‘n verrassing te wees nie. God se Woord gee ons ‘n beeld van hoe die lewe in opbou tot die wederkoms van Jesus Christus sal ontvou.

Dit is nie die eerste keer in die geskiedenis dat die wêreld en God se mense moeilike tye beleef nie. Byna alles in die Bybel weerspieël ‘n konteks van onsekerheid: Die proses van die skepping; die reis na die beloofde land; die geboorte en lewe van Jesus Christus; die vestiging en groei van die Kerk; die geskiedenis van die Kerk regoor die wêreld, en soos hierbo genoem, die eindtyd.

Wanneer ‘n mens na die geskiedenis kyk, staan een ding bo alles uit: Tye van groot onsekerheid is tye van enorme geleenthede en God se grootste aktiwiteit. In tye van onsekerheid het ons nie al die antwoorde nie en weet ons nie altyd wat om te doen nie, maar ons weet op wie ons vertrou en ons moet onthou wat ons glo.

Alhoewel dit ‘n tyd van groot onsekerheid is, kan ons as gelowiges nooit onduidelik wees oor ons oortuigings nie. Ons moet duidelikheid hê oor ons doel (wat God ons geroep het om te doen). Ons moet duidelikheid hê oor ons vertroue in en ons afhanklikheid van God en Sy Woord. Deur die verloop van geskiedenis in Ou en Nuwe Testamentiese tye staan ons op hierdie waarheid:

“Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie.” Deut. 31:8 (AFR83).”

“Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie.” Deut. 31:8 (AFR83).

“Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: ‘Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.’ Daarom kan ons met vertroue sê: ‘Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie…” Heb. 13:5-6 (AFR83).

In moeilike tye kan ons Paulus se getuienis bevestig: “In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergerdruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie, ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam.” 2 Kor. 4:8-10 (AFR83).

Ek hou van die manier waarop “The Message” hierdie verse interpreteer: “We’ve been surrounded and battered by troubles, but we’re not demoralized; we’re not sure what to do, but we know that God knows what to do; we’ve been spiritually terrorized, but God hasn’t left our side; we’ve been thrown down, but we haven’t broken.”

Wees asseblief verseker dat ek in hierdie tyd van baie bekommernisse, onsekerheid en probleme daagliks bid vir al ons Pastore, Gemeenteleiers, hul families en die Lidmate van ons geliefde kerk regoor die land. Kom ons “Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk! Laat alles by julle in liefde geskied.”  1 Kor. 16:13 (AFR83).

2. ‘N UITNODIGING NA DIE 2022 GBM & KONFERENSIE 

Die 2022 GBM en Konferensie is geskeduleer vanaf 18-21 September 2022 en sal plaasvind by die AGS Woord en Lewe in Boksburg, Gauteng. Verwys na die skakel (https://afm-ags.org/category/events/)  om die volgende belangrike inligting af te laai:

a. ‘n Uitnodiging na die 2022 GBM & Konferensie
b. Voorlopige agenda vir die GBM (Bylaag A)
c. Registrasieproses en -vorm (Bylaag B)
d. Notule van die 2021 GBM (Bylaag C)
e. Akkommodasie-opsies (Bylaag D)
f. Konferensie- en PCD-program (Bylaag E)

3. 2022 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: JOU INSETTE & VOORSTELLE

Jou insette en voorstelle is vir ons belangrik. Ons nooi graag al ons Pastore wat ‘n NOB-bemagtigingsnaweek in 2022 bygewoon het, vriendelik uit om vir ons openhartige terugvoer, insette en voorstelle te gee. Die NOB-lede sal hierdie voorstelle deeglik oorweeg wanneer beplanning vir die 2023-besoeke plaasvind. Ons sien uit daarna om van jou te hoor!

Indien jy nog nie hierdie vraelys voltooi het nie, is hier ‘n laaste geleentheid om so te maak. Dit sal minder as 3:00 minute neem:
https://www.surveymonkey.com/r/7MSWWY5

4. PCD (Pastor’s Continuous Development): DRINGENDE KENNISGEWING

Ons het die middel van die jaar bereik en wil jou daaraan herinner dat dit ‘n goeie tyd is om jou PCD-krediete te herevalueer. Tans is ons in die 4de jaar van die 2019-2022 siklus. Indien jy nog PCD-krediete benodig sal jy moet inhaal gedurende die res van hierdie jaar. Die vereiste krediete vir die siklus is 150. Boekresensies moet so gou as moontlik gestuur word voor/op 20 November 2022 en kan maklik op die PCD-webwerf gelaai word:
www.pcdafm.co.za

Kontak die PCD-kantoor by pcdafm@gmail.co.za, 083 793 9112 of 083 2828 432 indien jy enige vrae het.

Vriendelike Groete!
Henri Weideman

The Use & Abuse of Titles​

In this document, we will be looking at the use and abuse of titles within The AFM of SA, particularly by its Pastors. In an attempt to do justice to the topic, the following issues will be addressed: Titles and their meaning, the use of titles, the abuse of titles, and concluding remarks that will end with the making of recommendations for the way going forward. When one talks about titles what are we talking about and what does it mean? To adequately answer this it will be important to look at the definition of titles, what they represent then and what does it represent now.

Released: 19 November 2018

Initiations & Ceremonies​

The process of being formally accepted as a member of a group or organisation. The process of being initiated: A ceremony or series of actions that makes a person a member of a group or organisation. The act of starting something. In some of the African groups in South Africa initiation is seen and practised as a cultural phenomenon. This cultural right of passage is predominantly experienced as a patriarchal right of passage to manhood. These cultural practices encompassed aspects that are both compatible and incompatible with the Pentecostal understanding of Scripture. For this reason, it creates a dilemma for pastors and parents because they will have to choose between loyalty to their culture and their understanding of Scripture. Several encounters with groups within the church who are affected by this dilemma have unearthed various difficult issues that were not adequately resolved.

Released: 19 November 2018