AFM Election 2020: Nomination Forms

Nomination Form Regional Comittees (For the NOB Elections)

Nomination Form for Assemblies (For the NOB Elections)

Each Assembly Governing Body is entitled to receive and complete one nomination form. This is the same with each Regional Committee. Completed forms must be sent to the Office of the President, through hand delivery, registered mail or through e-mail. The e-mail address to be used, in this regard is [email protected].

The deadline date for the submission of these forms is Tuesday 31 March 2020 not later than 16h00. Your cooperation is highly appreciated in this regard.

Newsflash: Friday, 15 January 2021

Download the PDF-version here (e-mail & printer-friendly):

AFM 15 JAN ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413
2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

Fellow AFM Colleague,

1. PRAYER & FASTING: JANUARY 2021 

January is usually a month of special focus on prayer and fasting for many Christians, as has also been the practice in the AFM of SA for several years. We have a lot to pray and fast about this year. The Covid-19 pandemic is taking a toll in the lives of many people across the world, here in our own country and even amongst the families of our members and pastors.

Over and above the sickness and death of colleagues and loved ones, we must also deal with the impact of the measures intended to curb the spread of the virus, on the economy and our livelihoods. This has caused a lot of heartache and suffering to many of us, to the point of great despair for some.

As believers and people of faith, we cannot look us around in confusion and we should not be without Hope. We have God’s presence with us, and we have His Word and the Holy Spirit to direct us and guide us.

In Ephesians 6:13 (NIV) Paul encourages us to “…Put on the full armour of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to (still) stand.” 

The elements of this armour are: Truth (Belt), Righteousness (Breastplate), Readiness to share the Gospel (Shoes), Faith (Shield), Salvation (Helmet), the Word of God (Sword of the Spirit) and Prayer in the Spiriton all occasions with all kinds of prayers and requests.”

This full armour is definitely needed in the life of every believer during every day of what we currently experience. Let us continuously pray for God’s Grace and Healing for those who are sick, and for our economy, as well as for the comfort and guidance of the Holy Spirit in all our lives.

2. COVID-19 VACCINE

There is currently a lot of uncertainty about the possible vaccines available to fight the Covid-19 pandemic. Many people are anxious, confused and fearful, mainly due to several conspiracy theories that are circulated by people who are neither qualified Scientists nor Theologians. Considering the seriousness of these allegations and the requests from many pastors and members, the National Office Bearers want to give some guidance in this matter.

Click on the link below to download a document on the matter from the AFM Website:

https://afm-ags.org/category/media/

For any further input or enquiry about the subject of Covid-19 vaccines, send an e-mail to:

[email protected]

3. 2021 NOB EMPOWERMENT VISITS: SPECIAL NOTICE

Kindly take note that due to the current Lockdown Level 3 restrictions, the scheduled NOB Empowerment Visits for the weekend of 5-6 February (Cape Town & Free State) are postponed until further notice. More information and communication will be sent after the State President’s next address to the nation that is currently scheduled to be on or around 15 February 2021.

The rest of the NOB Empowerment dates for the rest of the year remains the same until further notice. If you have not yet downloaded the AFM 2021 Calendar, kindly click on the link below:

https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. MIL WORKSHOPS: SPECIAL NOTICE 

Due to the latest extension of Covid-19 restrictions, the upcoming series of MIL workshops has been postponed. Following the next announcement by the State President on or around 15 February, candidates and other role players will be notified of new dates for the first series of workshops for the year.

For now, the rest of the year’s MIL workshop dates remain the same, namely:

Second Workshop

Bellville: April 19-21, 2021

Pretoria: 3-5 May 2021

Amanzimtoti: 10-12 May 2021

Third Workshop

Bellville: 26 July – 28 July 2021

Pretoria: 2-4 August 2021

Amanzimtoti: 16-18 August 2021

Fourth Workshop

Bellville: September 20-22, 2021

Pretoria: 4-6 Oct 2021

Amanzimtoti: 11 – 13 Oct 2021

For any queries regarding MIL, please contact the MIL coordinator:

Dr Christo van den Berg – 082 086 6269.

Stay blessed and stay safe!

Dr H.J. Weideman
(On behalf of Past. M.G. Mahlobo)

Nuusflits: Vrydag, 15 Januarie 2021

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik per e-pos aan te stuur of uit te druk):

AFM 15 JAN AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

Mede AGS-Kollega,

1. MAAND VAN SPESIALE FOKUS OP GEBED & VAS: JANUARIE 2021

Januarie is gewoonlik ‘n maand van spesiale fokus op gebed en vas vir baie Christene, en is ook die gebruik in die AGS van SA oor verskeie jare. Ons het baie om oor te bid en te vas hierdie jaar. Die Covid-19-pandemie eis ‘n tol in die lewens van baie mense oor die wêreld, hier in ons eie land en ook in die families van ons lidmate en Pastore.

Bo en behalwe die siekte en dood van kollegas en geliefdes, moet ons ook deel met die impak van die maatreëls wat ingestel is om die verspreiding van die pandemie te beperk, op ons ekonomie en ons inkomste.  Dit veroorsaak hartseer en lyding vir baie van ons en party mense beleef angs en vrees. As navolgers van Jesus en mense van geloof, kan ons nie verward rondkyk nie en behoort ons nie sonder Hoop te wees nie. Ons het God se teenwoordigheid by ons en ons het Sy Woord en die Heilige Gees om ons te lei en vir ons rigting aan te dui.

In Efesiërs 6:13 (AFR’83) moedig Paulus ons aan: “Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.” 

Die elemente van hierdie wapenrusting is: Waarheid (Gordel), Vryspraak (Borsharnas), Bereidheid om die Evangelie te verkondig (Skoene), Geloof (Skild), Verlossing (Helm), die Woord van God (Swaard van die Gees) en “doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.”

Hierdie volle wapenrusting is in die tyd waarin ons tans leef, beslis daagliks nodig in die lewe van elke gelowige.  Laat ons voortdurend bid en vas vir God se Genade en Genesing in die lewens van hulle wat siek is, en vir ons ekonomie, asook vir die vertroosting en leiding van die Heilige Gees in ons almal se lewens.

2. COVID-19 ENTSTOF
Daar is tans baie onsekerheid oor die moontlike entstowwe wat beskikbaar is om die Covid-19 pandemie te beveg. Baie mense is angstig, verward en bang, veral as gevolg van verskeie samesweringsteorieë wat versprei word deur mense wat nie gekwalifiseerde wetenskaplikes of teoloë is nie. Met inagneming van die erns van hierdie bewerings, en op die versoeke van vele pastore en lidmate, wil die Nasionale Ampsdraers leiding gee in hierdie saak.

Gebruik die onderstaande skakel om ‘n dokument oor die aangeleentheid af te laai:

https://afm-ags.org/category/media/

Vir enige verdere insette of navrae oor die onderwerp van Covid-19 entstowwe, stuur ‘n e-pos aan: [email protected]

3. 2021 NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE: SPESIALE KENNISGEWING

Let asseblief daarop dat die geskeduleerde NOB Bemagtigingsbesoeke wat vir die naweek van 5-6 Februarie (Kaapstad en Vrystaat) geskeduleer is, weens die inperkingsregulasies op Grendelvlak 3 – tot verdere kennisgewing uitgestel word. Meer inligting en kommunikasie sal na die Staatspresident se volgende toespraak aan die land gestuur word. Die toespraak is tans geskeduleer op of rondom 15 Februarie 2021.

Die res van die NOB Bemagtigingsdatums bly onveranderd tot verdere kennisgewing. As jy nog nie die AGS 2021 Kalender afgelaai het nie, gebruik gerus die onderstaande skakel:

https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. MIL WERKSWINKELS: SPESIALE KENNISGEWING

Weens die jongste verlenging van Covid-19 inperkings, sal die komende reeks MIL werkswinkels uitgestel word. Na die volgende aankondiging deur die Staatspresident op of rondom 15 Februarie 2021, sal kandidate en ander rolspelers in kennis gestel word van nuwe datums vir die eerste reeks werkswinkels van die jaar.

Die res van die jaar se datums bly dieselfde, naamlik:

Tweede Werkswinkel

Bellville: 19-21 April 2021

Pretoria: 3-5 Mei 2021

Amanzimtoti: 10-12 Mei 2021

Derde Werkswinkel

Bellville: 26 Julie – 28 Julie 2021

Pretoria: 2-4 Augustus 2021

Amanzimtoti: 16-18 Augustus 2021

Vierde Werkswinkel

Bellville: 20-22 September 2021

Pretoria: 4-6 Okt 2021

Amanzimtoti: 11-13 Oktober 2021

Vir enige navrae rakende MIL, kontak die MIL-koördineerder:

Dr Christo van den Berg – 082 086 6269.

Bly geseënd en bly veilig!

Dr. H.J. Weideman
(Namens Past. M.G. Mahlobo)

Covid-19 Vaccines (12 January, 2021)

There is currently a lot of uncertainty about the possible vaccines available to fight the Covid-19 pandemic. Many people are anxious, confused and fearful, mainly due to several conspiracy theories that are circulated by people who are neither qualified Scientists nor Theologians. Considering the seriousness of these allegations and the requests from many pastors and members, the National Office Bearers want to give some guidance in this matter.

For any further input or enquiry about the subject of Covid-19 vaccines, send an e-mail to:

[email protected]

Covid 19 Vaccines (12 January 2021)

Newsflash: Friday, 11 December 2020

Download the PDF-version here (e-mail and printer-friendly):

 11 DEC ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM of SA 2021 Calendar
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

5. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AFM Fellow-Colleague,

1. SECOND WAVE OF COVID-19 INFECTIONS

The Minister of Health, Dr Z. Mkhize said that South Africa has entered the second wave of Covid-19 infections. He also mentioned that the age infections are showing a different pattern from the norm. The age group 15-19 years showed the highest number of infections over the past few days.

Many people that I come across are without masks. We need to encourage our brothers and sisters to comply with the hygienic safety measures – more so as we are approaching Christmas and the New Year holidays. Let us avoid events and gatherings where attendees are non-compliant with the coronavirus safety measures.

The AFM Church must play an active role in bringing down the infection rate. I am calling upon all AFM pastors to ensure that we regularly communicate the following messages to all:

 • Wear a mask when going out.
 • Keep physical distance.
 • No handshakes or hugs.
 • Wash hands thoroughly with soap & water for at least 20 seconds.
 • Do not touch your face with unwashed hands.
2. AFM OF SA NATIONAL OFFICE: NOTIFICATION

We have come to the end of a very challenging 2020. For a short period, we even had to work from home in an effort to still provide our normal services to the members and structures of the church. Your co-operation and understanding in dealing with the National Office are highly appreciated. We will always strive to give our best service to you. Now it is time to take a well-earned rest.

I want to wish all our members, leaders and officials of the Church a safe, merry and wonderful Christmas and may God richly bless you with a prosperous 2021.

The National Office will close on Friday, 11 December 2020 and re-open on 5 January 2021.

In case of emergency please contact:

Desmond Alie: 079 864 3009 OR
Dr H.J. Weideman: 083 282 8432

Desmond Alie
(General Manager: AFM of SA National Office)

3. LATEST CIRCULAR 

Kindly take note of the latest Circular dated 20 November 2020. This Circular touches on three issues:

 • Proposed amendments to the policy of the Education & Training Department.
 • National Office closure for the year-end holidays.
 • A reminder to honour the dates of activities and events as per the official 2021 AFM of SA Calendar.

The Circular can be downloaded from the link below:
https://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 11 Desember 2020

Laai die Nuusflits af in PDF-formaat (om maklik te e-pos of uit te druk):

11 DES AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal:
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS van SA Nasionale Kalender:
https://afm-ags.org/updated-afm-calendar-2021/

4. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies: 
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

5. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies:
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

1. TWEEDE GOLF VAN COVID-19 INFEKSIES

Die Minister van Gesondheid, Dr Z. Mkhize, het gesê dat Suid-Afrika die tweede golf van Covid-19 infeksies betree het. Hy het ook genoem dat die ouderdomsinfeksies ‘n ander patroon toon as die norm. Die ouderdomsgroep 15-19 jaar het die hoogste aantal infeksies die afgelope paar dae getoon.

Baie mense wat ek raakloop dra nie maskers nie. Ons moet ons broers en susters aanmoedig om aan die hygeniese veiligheidsmaatreëls te voldoen – veral met Kersfees en die Nuwejaar. Laat ons byeenkomste vermy waar mense nie die koronavirus veiligheidsmaatreëls nakom nie.

Die AGS Kerk moet ‘n aktiewe rol speel om die infeksiesyfer te verlaag. Ek doen ‘n beroep op alle AGS pastore om toe te sien dat ons op ‘n  gereelde basis die volgende boodskappe aan almal meedeel:

 • Dra ‘n masker wanneer jy uitgaan.
 • Hou fisiese afstand.
 • Geen handdrukke of drukkies nie.
 • Was jou hande deeglik met seep en water vir minstens 20 sekondes.
 • Moenie aan jou gesig raak met ongewaste hande nie.

2. AGS VAN SA NASIONALE KANTOOR: KENNISGEWING

Ons het aan die einde van ‘n baie uitdagende 2020 gekom. Vir ‘n kort tydjie moes ons selfs van die huis af werk in ‘n poging om steeds ons normale dienste aan die lidmate en strukture van ons kerk te lewer. Jou samewerking en begrip in hierdie verband word baie waardeer. Ons sal altyd daarna streef om die beste diens te lewer. Nou is dit tyd vir ‘n welverdiende ruskans.

Ek wil al ons lidmate, leiers en amptenare van die kerk ‘n veilige, vrolike en wonderlike Kersfees toewens en mag God ons ryklik seën met ‘n voorspoedige 2021.

Die nasionale kantoor sluit op Vrydag, 11 Desember 2020 en heropen weer op Dinsdag, 5 Januarie, 2021. In geval van nood kontak asseblief:

Desmond Alie: 079 864 3009 OF
Dr. H.J. Weideman: 083 282 8432

Desmond Alie
(Algemene Bestuurder: AGS van SA Nasionale Kantoor)

3. OMSENDBRIEF: KENNISGEWING

Neem asseblief kennis van die jongste omsendbrief van 20 November 2020. Hierdie omsendbrief handel oor drie sake:

 • Voorgestelde wysigings aan die beleid van die “Department of Education and Training”.
 • Nasionale kantoor sluit vir die jaar.
 • ‘n Versoek om die datums van aktiwiteite en gebeure te eerbiedig volgens die amptelike 2021 AGS van SA kalender.

Die omsendbrief kan afgelaai word vanaf die onderstaande skakel:
https://afm-ags.org/category/media/

Seëninge!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 4 December 2020

Download the PDF-version here (e-mail and print-friendly):

AFM 4 DEC ENG NEWSFLASH

RESOURCES

1. GBM Online Registration Form
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastoral Letter: 4th Quarter
https://afm-ags.org/pastoral-letter-4th-quarter-2020/

3. AFM Alert Level 1 Lockdown Regulations
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AFM Alert Level 1 Funeral Guidelines
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AFM Fellow-Colleague,

1. STATE PRESIDENT ADDRESS TO THE NATION REGARDING THE SPREAD OF COVID-19

In his address to the nation yesterday, the State President raised a concern on the possibility of a second wave of Covid-19 infections. We must all do everything in our power to prevent a second surge of infections. He mentioned three areas (in the Eastern Cape) that have registered high infection rates. One of these is Nelson Mandela Bay Metropolitan (NMB) which has now been identified as a hotspot.

The following measures have been announced by the President regarding NMB:

 • The curfew will be from 10 pm to 4 am.
 • Gatherings – including religious gatherings – may not be attended by more than 100 people for indoor events and 250 for outdoor events.
 • At all times, the total number of people in a venue may not exceed more than 50% of the capacity of the venue.
 • All post-funeral gatherings are prohibited.

I am calling upon our Pastors and members to ensure that they comply with all Level 1 regulations to prevent another infection spike. When we gather for church services, funerals and other events let us comply with safety measures such as social distancing, regular washing of hands with soap, regular hand sanitising and covering our mouths and noses with masks. This virus is easy to conquer if we all comply with these hygienic measures.

2. GENERAL BUSINESS MEETING (UPDATE) 

Kindly note that due to South Africa’s state of disaster being extended to 15 January 2021, the tentative GBM date of 14-18 February 2021 will not materialise. Specific dates cannot be confirmed at this stage but will be communicated as soon as possible and depends on Covid-19 developments.

Delegates are however welcome to register. The venue remains AFM Word and Life Church in Boksburg. Registration for the event (although a specific date can not be confirmed at this stage) can be done online:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

3. AFM PASTORS HONOURED BY THE EVANGELICAL ALLIANCE OF SOUT AFRICA (TEASA)

The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) celebrated its 25th Anniversary on the 27th of November 2020. As part of the celebrations, TEASA honoured a number of personalities who made significant contributions to evangelical witness in the county and the world. Among those honoured from the AFM of SA, was the late Pastor Richard Sihlobosenkosi Ngidi who passed on 4 May 1985. The other AFM Pastor who was honoured was Pastor Frank Chikane. These two represent passion and commitment for evangelism, church planting and social justice. Let us give thanks to God for His gift to the AFM and the broader Church through these two pastors.

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 4 Desember 2020

Laai die PDF-weergawe hier af (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS 4 DES AFR NUUSFLITS

HULPBRONNE:

1. GBM Aanlyn Registrasievorm:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

2. Pastorale Brief: 4de Kwartaal
https://afm-ags.org/pastorale-brief-4de-kwartaal-2020/

3. AGS Vlak 1 Inperkingsregulasies
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Church-Gatherings-Guidelines.pdf

4. AGS Vlak 1 Begrafnis Regulasies
https://afm-ags.org/wp-content/uploads/2020/09/AFM-Level-1-Funeral-Guidelines.pdf

AGS Mede-Kollega,

1. DIE STAATSPRESIDENT SPREEK DIE NASIE TOE OOR DIE VERSPREIDING VAN COVID-19

Gisteraand in sy toespraak aan die land, het die Staatspresident kommer uitgespreek oor die moontlikheid van ‘n tweede golf van Covid-19-infeksies. Ons moet almal alles in ons vermoë doen om ‘n tweede oplewing van infeksies te voorkom. Hy noem drie gebiede (in die Oos-Kaap) wat ‘n hoë infeksiesyfer het. Een daarvan is die Nelson Mandelabaai Metropolitan (NMB) wat nou as ‘n brandpunt geïdentifiseer is.

Die President het die volgende maatreëls aangekondig rakende NMB:

 • Die aandklokreël is vanaf 22:00 tot 04:00.
 • Byeenkomste – insluitend godsdienstige byeenkomste – mag nie deur meer as 100 mense bygewoon word vir binnenshuise geleenthede en 250 vir buite-geleenthede nie.
 • Die totale aantal mense in ‘n lokaal mag ten alle tye nie meer as 50% van die kapasiteit van die lokaal oorskry nie.
 • Alle byeenkomste na begrafnisse is verbode.

Ek doen ‘n beroep op ons Pastore en lidmate om te verseker dat almal aan alle Vlak 1 inperkingsregulasies voldoen om ‘n nuwe golf van infeksies te verhoed. Wanneer ons bymekaarkom vir kerkdienste, begrafnisse en ander geleenthede, moet ons veiligheidsmaatreëls nakom soos sosiale afstand, gereelde was van hande met seep, gereelde ontsmetting van hande en die bedekking van ons mond en neus met maskers. Hierdie virus is maklik om te oorwin as ons almal aan hierdie
higiëniese maatreëls voldoen.

2. ALGEMENE BESIGHEIDSVERGADERING (GBM): KENNISGEWING

Omdat die ramptoestand van Suid-Afrika tot 15 Januarie 2021 verleng word, sal die tentatiewe GBM-datum van 14-18 Februarie 2021 nie realiseer nie. Spesifieke datums kan op hierdie stadium nie bevestig word nie, maar sal so spoedig moontlik gekommunikeer word en hang af van Covid-19 verwikkelinge.

Afgevaardigdes is welkom om te registreer. Die GBM sal nog steeds aangebied word by die Woord en Lewe Kerk in Boksburg. Registrasie vir die geleentheid (alhoewel ‘n spesifieke datum nie bevestig kan word nie) kan aanlyn gedoen word:

https://afm.easychurch.co.za/?page_id=413

3. AGS-PASTORE WORD VEREER DEUR DIE EVANGELIESE ALLIANSIE VAN SUID-AFRIKA (TEASA)

Die Evangeliese Alliansie van Suid-Afrika (TEASA) het sy 25ste bestaansjaar gevier op 27 November 2020. As deel van die viering het TEASA ‘n aantal persone vereer wat belangrike bydraes gelewer het tot die evangeliese getuienis in Suid-Afrika en die wêreld. Die volgende twee Pastore van die AGS van SA was vereer: (i) die wyle Pastoor Richard Sihlobosenkosi Ngidi wat op 4 Mei 1985 oorlede is en (ii) Pastoor Frank Chikane. Hierdie twee Pastore verteenwoordig passie en toewyding vir evangelisasie, kerkplanting en sosiale geregtigheid. Ons dank God vir hierdie twee Pastore se werk in die AGS van SA asook in die breër kerk.

Seëninge!

MG Mahlobo

Pastoral Letter 4th Quarter (2020)

Download the PDF-version here (print and e-mail friendly):

AFM Pastoral Letter 4th Qrt 2020 ENG

INTRODUCTION

AFM Colleague,

I count it a single honor for me to be able to oversee the writing of this letter, which is my last 4th Quarter Pastoral Letter. In this Special Edition, I will be sharing reflections on my ministry journey in the AFM of SA. I have invited Dr Japie La Poorta (Deputy President of the AFM of SA) to do the same.

World Pentecostal Fellowship Conference in Kuala Lumpur. 

A JOURNEY INTO MINISTRY: HIGHLIGHTS & CHALLENGES
Past. M.G. Mahlobo (President of the AFM of SA) – [email protected]

Let me start by expressing my appreciation and thanks, first to my fellow AFM National Office Bearers, National Leadership Forum (NLF), my fellow-AFMI (AFM International) Office Bearers, AFM National Office Staff and last but not least my soulmate and my spouse, Jacobeth who walked beside me and lent me whatever support she could.

Graduation – George & Jacobeth. 

Call to Ministry 

I received a call into the ministry towards the end of 1974. In 1975 I sought confirmation of this call from the Lord because of the reluctance on my part to become a Pastor. I had plans to equip myself as a lawyer. Indeed, I received confirmation from the Lord in the same year. Having received the confirmation, I applied for a B.Th. Degree at the University of Zululand. My application was approved – however, I changed my mind towards the end of 1975 and decided to go and study at the AFM Central Bible College in Soshanguve. After the completion of my studies and internship, I was ordained as an AFM Pastor on 31 March 1979. I completed my B.Th. Degree with the University of South Africa in 1984. I had an opportunity of doing other short courses on leadership and administration after my junior degree.

Pastoral Ministry In Local Assemblies 

I ministered in the following AFM Assemblies as Presiding Pastor; Machadodorp (1978-1980); Mabopane (1980-1985); Phuthaditjhaba (1985-1999) and Soshanguve Hilltop Restoration Centre since 2004 to date. From 2000 to 2004 I was part of the Ministry Team of the Doxa Deo Tshwane Inner City Campus. Several members from these local assemblies accepted God’s call to become Pastors. There were two from Machadodorp, nine in Mabopane, four in Phuthaditjhaba and one from the current Assembly. While most of them became AFM Pastors, others are involved in other ministries. I continue to pray for those who are still alive that God’s hand would continue to be upon them.

Administrative And Leadership Roles In Other Church Structures 

Besides serving in local assemblies, I had the privilege of serving the in other AFM structures. I would like to thank the AFM members and leaders for the confidence they bestowed on me by allowing me to serve them in this way. There are several structures in which I served but for the sake of brevity, I would like to mention just a few.

“I was a young person when I got ordained. I was active in the church’s youth ministry.”

I served as the Chairperson of the Students Christian Movement during my high school days. I chaired the Eastern Transvaal, Pretoria and Northern Free State District Youth Departments. From 1980 to 1988, I served as the National Youth Chairperson. The National Youth Department used to convene huge National Conferences. In one instance we had over 7,000 young people in attendance. Many of our peers ended up in leadership positions in various sectors of society, including the church. It was this department that raised questions around the racial divisions in the AFM.

“Those were the years of robust debates and phenomenal spiritual growth.”

I served as the General Secretary in the former Black AFM Church (1988-1990), Composite Division (1990-1996) and in the AFM of SA post its unification (1996-2016). Serving as National Secretary was not an easy task, especially in an organization as diverse as the AFM. Beside skills in filing, recording, and conveying of decisions taken, it also required a cool head. The General Secretary’s responsibilities include being the church’s Spokesperson. Although I did not have someone to coach and groom me in secretarial responsibilities, the Lord granted me strength and guidance. Fortunately, certain systems were already in place. This position allowed me to participate in the development of several policy documents and constitutional adjustments.

One of the most difficult responsibilities as National Secretary was when I had to inform Pastors who were not ready for retirement and when I had to write about the suspension or termination of Pastoral Status. In many instances’ recipients thought I was the originator of messages and would not accept that I was a mere messenger.

For a short time, I served as Principal of the AFM of SA Theological Institute (AFMSATI). This was from the end of 1994 to 1996. At the time of my principalship, the three Bible Colleges of the Composite Division, namely Central Bible College (Soshanguve), Covenant Bible College (Durban) and Sarepta (Cape Town) had merged into one college, namely AFMSATI. Unfortunately, this milestone achievement was for a short time. The retrogression after 1996 was due to financial incentives. The struggle for one AFM College, post-church unity, has proven to be an arduous journey.

I served as President of the AFM of SA from 2016 to date. I would have taken retirement by now had it not been the lockdown restrictions on huge in-person gatherings. I would like to thank God and the church at large for the support and motivation I received during my stint as President.

GBM 2018 – Celebration 110 Years.

Involvement In Other Organizations 

By God’s grace and the support from the church, I also served and continue to serve in other structures outside of the AFM of SA. I served as the Chairperson of the Security Services Christian Advisory Board from 2006 to 2015, after which I continued to serve as a member of this organisation until July 2020. I am serving on the Board of Directors at the Impact Community Radio Station since 2007 to date, the Board of Directors of the People Upliftment Project (POPUP) since 2004 to date and AFM representative at the Bible Society Johannesburg Region from 1997 to 2016. It has been a great honor for me to be part of these organisations.

I have been privileged to serve as Secretary-General (2013-2019) and as President of the AFM International (2019 to date). AFM International is the fellowship of AFM churches in more than twenty-four (24) countries. It has since expanded to include Associate Member churches through signed memoranda of cooperation.

Highlights And Challenges 

Some of the significant points in my involvement with the AFM include its unification under one constitution in 1996. As l am laying down the reigns, I have presented a Cohesion Framework document to the National Leadership Forum (NLF). This framework seeks to deepen the church’s unity by engendering a sense of belonging to all members and leaders. I have done so because I cherish Psalm 133, John 17:20-21, Acts 4:32 and Galatians 3:28.

AFM of SA Office Bearers in Parliament

The second highlight for me was the presentation that the AFM leadership made before the Truth & Reconciliation Commission in East London on 19 November 1997. It was not an easy task, but the leadership of the AFM was moved by a sense of social justice to do it. The church began to be vocal on social ills. It is my prayer that the AFM will be able to live up to its collective dream of becoming an agent of transformation through its community involvement.

The third highlight is the church’s involvement in ecumenical organisations. The AFM is a member of the Pentecostal World Fellowship (PWF) since 1992. Dr Isak Burger served as Vice-President before his retirement as President of the AFM of SA in 2016. I am serving as a member of the PWF Advisory Committee since 2016. The AFM is part of the Evangelical Alliance of South Africa (TEASA). We are also part of the South African Council of Churches (SACC). We also participate in the Global Christian Forum. I was honored to represent the AFM on this Forum in Bogota (Columbia) in 2018. Prospects are good that the AFM’s application for acceptance as a member church of the World Council of Churches will be approved. I am thankful to God for these developments. I have always believed, even as I do now, that AFM has a contribution to offer in these organisations.

When it comes to challenges, Leadership development remains a challenge ahead for the church. At the recent National Leadership Forum (NLF) meeting I presented a Leadership Development Framework.

Another challenge for the church is Patriarchy. AFM leadership can no longer afford to turn a blind eye to Patriarchy. Since the inception of the AFM, women have always formed an important part of its ministry. In many instances, the deployment of women in the church’s ministry has led to its growth. For many years women’s role in ministry has been confined to local assemblies – mainly in a supportive role. This pattern has not changed for many years. Up to this year, only two ordained women Pastors were elected as Regional Leaders. There is still a patriarchal resistance towards enabling and allowing women to take positions at a leadership level. We need to find mechanisms to disarm patriarchy and be deliberate and intentional about seeing women in leadership. My prayer is that the AFM will have a woman President before the Lord comes.

AN EXPERIENCE IN MINISTRY: LESSONS LEARNED

Dr J.J. La Poorta – Deputy President of the AFM of SA – [email protected] 

Call To Ministry

In 1976 I entered the ministry in Kakamas, where for two years and six months I was the Presiding Pastor (1976-1978). From there, I moved to the Upington Assembly, where we served from 1978 – 1985. While in Upington, I received a call to lecture at the Sarepta Theological College where I served from 1985-1994.

Pastoral Ministry In Local Assemblies 

Residing in the Western Cape, we pastored various AFM Assemblies including Macassar, Eersteriver and Bellville-South. Through my pastoral ministry, I received opportunities to exercise leadership (especially on socio-economic involvement), teach, and become a leader in the communities I ministered.

Unity Committee of the former Composite Church.

Leadership Roles In Other Church Structures 

In addition to my local ministry, I became involved in the higher structures of the AFM of SA. These structures were when I was elected as Regional-, Youth-, and Children’s Ministry Leader. My involvement on this level as Secretary and later Regional Leader gave me access to the then Executive Council of the Former Coloured Section, Composite Division, and United AFM of SA. During this period, I also served on various commissions, committees, and boards within the church.

Involvement In Other Organizations 

This involvement led to my exposure to the broader Body of Christ, as Secretary of the National Organisation of Pentecostal Churches, a delegate to the: Global Pentecostal – Roman Catholic Dialogue, the Joint Consultative Group of Pentecostals, the World Council of Churches and the Global Christian Forum. Further exposure was when I served as AFM representative on the National Executive Council of the South African Council of Churches and serving as the Chairperson of The Evangelical Alliance of South Africa.

World Pentecostal Fellowship Conference in Canada, 2019.

International Exposure

My teaching ministry allowed me to access various Theological Conferences in the USA, Europe, Latin America, Asia, and Africa. Through this endeavor, I was able to write articles in various theological journals and produced researched papers. Through these engagements, I met numerous renowned Theologians.  Theologians such as Jurgen Moltmann, Veli-Matti Karkainen, Miroslav Volf, Ronald Sider, James Cone, Leonard Lovett, Miquel Alvarez, Juan Sepulveda, Fredrick Ware, Walter Hollenweger, Jean-Daniel Pluss, Mel Robeck, Harold Hunter and David Daniel to mention just a few. Together with Dr Isak Burger and Pastor George Mahlobo we were fortunate to meet numerous leaders of the Pentecostal Movement in the USA and Europe at their Head Offices.

Socio-Economic Involvement

Concerning my socio-economic involvement, I was afforded opportunities to meet with various political leaders and social justice proponents in South Africa and abroad. These engagements included meetings with Presidents Mandela, Mbeki, and Zuma. I have seen and encountered extreme poverty, inequality, and distress among people from all walks of life. In these situations, we must get involved and lend a helping hand in alleviating the pain and suffering resulting from these situations.

The La Poorta Family in 1999

Calling And Ministry In Our Lives

With the birth of our eldest daughter, Althea we were living together in Upington and we had to adjust like all other couples. We were fortunate because Susan’s parents and other relatives were staying in Upington and we had that support system, that assisted us. These support systems made it possible for us to continue with the ministry and for Susan to keep the fires burning with food on the table.

“I just want to salute Susan and all other Pastors wives within and outside the AFM of SA, for keeping their husbands in ministry.”

Life in Upington became very comfortable with the birth of our other two daughters, Susan and Jacqueline – because of these support systems that were in place around us. The situation in the assembly and later the District was going well. We were able to secure church properties in Upington and the regions around Upington like “Wegdraai”, “Grootdrink”, Prieska, Danielskuil, Postmasburg, and Port Nolloth. Life turned out to be so good to us because we were living comfortably in our own house and we were able to secure some goat farming activity. We were well accepted and respected in the community.

We did not enter the ministry for money or to get rich. We entered the ministry because we firmly believed that we have been called by God and that He will supply all our needs according to His riches in glory. That was the attitude by which most of us were governed. That was and still is our approach to ministry today.

In fact, the AFM of SA did not invite me to apply for a job. It was I who came to the realisation of what my calling is – and that was why I went to the Sarepta Theological College. That was the reason why I had no objections when the Curatorium placed me in Kakamas. I regarded the placement as an opportunity to exercise my calling and learn how to trust the One who I believed and confessed, called me into ministry.

That is why it pains my heart today when people come to the church, and in writing confirm on the application forms for theological training, that they believe they are called by God. In some cases, married persons with spouses and children quit their jobs in obedience to God – who they say have called them. Then when they encounter hurdles in the ministry, that that seem to be too great to overcome with the grace of God, they resign from the ministry for whatever reason.

Answering to the call into ministry is a matter of choice to be obedient, or to be like Gideon in the Bible. Gideon asked for more and more signs to deal with his calling. Only after much confirmation did he answer to the call. It is important for all of us who believe we are called or who will be called in the future, to wrestle with God to get certainty about your call in your innermost being. When you make the call to be obedient, it is your decision. If you have heard correctly, it is your choice. If you have heard wrong or misunderstood the call, it is your responsibility to make sure. When you say you are called and you are right, you can only take credit for yourself through God’s grace. If you have missed the call or misunderstood the call you can only blame yourself and nobody else.

“Romans 11: 29 says the calling and gifts of God are irrevocable. You are either called or not, there are no two ways about being called.”

Lessons Learned

We have learned some vital lessons through these experiences. There is a saying that goes: “It is better to learn from the mistakes of others than to form your own.” By doing what the notion alludes to, those who employ it will spare themselves much pain, anxiety, and stress.

Doctoral graduation at the University of the Western Cape, 1996.

The first lesson we learned is that God is faithful no matter the feeling or experience in which you find yourself. He will always be true to his Word and promises. When He says I will never leave you nor forsake you, He means what He says.

Secondly, it is significant to note that only God calls people into ministry and no other person in the church. If God calls you, he will provide for you in ministry until the end. However, if you are not called, you are the author of your demise. God will not take responsibility for those whom he did not call or even send on specific missions.

Thirdly, the gracious gifts and calling of God are irrevocable. God’s calling into ministry may demand sacrifices that the called ones are required to meet. These demands do not include reckless or ill-advised decisions that may bring severe sacrifices encountered by the innocent people who were not part of the original choices.

CONCLUSION

We are almost at the end of 2020. This year will be remembered in world history as the Covid-19 year, where a global pandemic brought the world to a standstill. As we reflect on the past year and many other challenges let us not give up hope. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit (Romans 5:13). Allow me to wish you a peaceful and blessed Christmas.

May 2021 renew your vigour and passion to continue to serve our Saviour and Lord, Jesus Christ with sincerity.

Blessings!

MG Mahlobo

Pastorale Brief 4de Kwartaal (2020)

Laai die Pastorale Brief af in PDF-formaat (om maklik te e-pos of uit te druk):

AGS Pastorale Brief 4de Kwartaal AFR

INLEIDING

AGS Kollega,

Ek beskou dit as ‘n eer om hierdie Pastorale Brief aan jou te skryf – wat heel moontlik my laaste Pastorale Brief vir ‘n vierde kwartaal gaan wees. In hierdie spesiale uitgawe besin ek oor my bedieningsreis in die AGS van SA. Ek het Dr. Japie La Poorta (Adjunkpresident van die AGS van SA) genooi om dieselfde te doen.

“World Pentecostal Fellowship Conference” in Kuala Lumpur. 

‘N BEDIENINGSREIS: HOOGTEPUNTE & UITDAGINGS
Past. M.G. Mahlobo (President van die AGS van SA) – [email protected]

Laat ek eers my waardering en dank betuig aan my mede-AGS Nasionale Ampsdraers, die Nasionale Leierskap Forum (NLF), my mede-AFMI (AFM International) Ampsdraers, die AGS Nasionale Kantoor personeel en laaste, maar nie die minste nie, my sielsgenoot en my eggenoot Jacobeth, wat langs my geloop het en my ondersteun het op elke moontlike wyse.

Gradeplegtigheid – George & Jacobeth.

Geroep vir die Bediening 

Teen die einde van 1974 het ek ervaar dat ek geroep word na die bediening. In 1975 het ek God gevra om dit vir my te bevestig omdat ek onwillig was om ‘n predikant te word. Ek het beplan om myself as ‘n prokureur te kwalifiseer. Ek het inderdaad in dieselfde jaar bevestiging van die Here ontvang en aansoek gedoen by die Universiteit van Zoeloeland om ‘n B.Th. graad te studeer – my aansoek was suksesvol. Ek het egter teen die einde van 1975 van plan verander en besluit om verder te studeer by die AFM Central Bible College in Soshanguve. Nadat ek my studies en internskap voltooi het, was ek op 31 Maart 1979 georden as AGS Pastoor. Daarna het ek in 1984 het my B.Th. graad aan die Universiteit van Suid-Afrika voltooi. Ek het na my junior graad die geleentheid gehad om ander kort kursusse oor leierskap en administrasie te volg.

Pastorale Bediening in Plaaslike Gemeentes

Ek het die volgende AGS Gemeentes in die rol van Presiderende Pastoor bedien: Machadodorp (1978-1980), Mabopane (1980-1985), Phuthaditjhaba (1985-1999) en Soshanguve Hilltop Restoration Centre (sedert 2004 tot op hede). Van 2000 tot 2004 was ek deel van die bedieningspan van Doxa Deo Tshwane-middestadkampus. Verskeie lidmate van hierdie plaaslike gemeentes het God se roeping tot die bediening aanvaar en Pastore geword. Daar was twee uit Machadodorp, nege van Mabopane, vier van Phuthaditjhaba en een uit die huidige Gemeente. Terwyl die meeste van hulle AGS Pastore geword het, is ander ook by ander bedieninge betrokke. Ek bid steeds vir diegene wat nog lewe, dat God se hand op hulle sal bly.

Administratiewe en Leierskapsrolle in ander Kerkstrukture

Behalwe dat ek in plaaslike Gemeentes gedien het, het ek ook die voorreg gehad om in ander AGS-strukture te dien. Ek wil AGS-lidmate en leiers bedank vir die vertroue wat hulle in my gestel het om hulle ook op hierdie manier te dien. Daar is verskeie strukture waarop ek gedien, maar ter wille van beskikbare spasie wil ek net ‘n paar noem.

“Ek was ‘n jong persoon toe ek georden was. Ek was aktief in die kerk se jeugbediening.”

Gedurende my hoërskooldae het ek as Voorsitter gedien op die Studente Christelike Beweging. Ek was voorsitter van die Oos-Transvaal, Pretoria en Noord-Vrystaat se distriksjeugdepartemente. Van 1980 tot 1988 was ek die Nasionale Jeugvoorsitter. Die Nasionale Jeugdepartement het gewoonlik groot nasionale konferensies byeengeroep. In een geval het ons meer as 7,000 jongmense gehad wat die konferensie bygewoon het. Baie van ons eweknieë het hulself in leiersposisies in verskillende sektore van die samelewing bevind, insluitende die kerk sektor. Dit was hierdie departement wat vrae laat ontstaan ​​het oor die rasse-verdeeldheid in die AGS.

“Dit was die jare van sterk debatte en fenomenale geestelike groei.”

Ek het gedien as die Algemene Sekretaris van die voormalige Swart AGS Kerk (1988-1990), Composite Division (1990-1996) en van die AGS van SA na die eenwording (1996-2016). Om as Nasionale Sekretaris te dien was nie ‘n maklike taak nie, veral in ‘n organisasie so uiteenlopend soos die AGS. Behalwe vir vaardighede soos liasseerwerk, opnames en die weergee van besluite wat geneem is, was dit ook nodig om ‘n koelkop te kan hou.  Die verantwoordelikhede van die Algemene Sekretaris sluit ook die rol as Woordvoerder van die kerk in. Alhoewel ek nie iemand gehad het om my in sekretariële verantwoordelikhede touwys te maak nie, het die Here my krag en leiding gegee. Gelukkig was sekere stelsels reeds in plek. Hierdie posisie het my die geleentheid gebied om deel te neem aan die ontwikkeling van verskeie beleidsdokumente en grondwetlike aanpassings.

Een van die moeilikste verantwoordelikhede as Nasionale Sekretaris was toe ek aan Pastore moes kommunikeer wat nie gereed was vir aftrede nie. Ek moes toe skryf oor die opskorting of beëindiging van hul pastorale status. In baie gevalle het die Pastore gedink dat ek die boodskap uitgedink het en wou nie aanvaar dat ek ‘n blote boodskapper was nie.

Vir ‘n kort rukkie het ek gedien as die Prinsipaal van die AFM of SA Theological Institute (AFMSATI). Dit was vanaf die einde van 1994 tot 1996. Ten tyde van my betrokkenheid hier het die drie Bybelkolleges van die Composite Division, naamlik die Central Bible College (Soshanguve), Covenant Bible College (Durban) en Sarepta (Kaapstad) saamgesmelt tot een kollege, naamlik AFMSATI. Ongelukkig was hierdie mylpaal-prestasie van korte duur. Die agteruitgang na 1996 was te danke aan finansiële aansporings. Die stryd vir een ​​AGS kollege, post-kerkeenheid, is ‘n moeilike taak.

Ek was van 2016 tot op hede President van die AGS van SA. Ek sou nou afgetree het as dit nie was vir die beperkings op groot byeenkomste nie. Ek wil God en die kerk in die algemeen bedank vir die ondersteuning en motivering wat ek tydens my tydperk as President ontvang het.

GBM 2018 – Feesvieringe 110 Jaar. 

Betrokkenheid by ander Organisasies

Deur God se genade en die ondersteuning van die kerk, het ek gedien en dien ek nog steeds in ander strukture buite die AGS van SA. Ek was van 2006 tot 2015 die Voorsitter van die Christelike Adviesraad vir Veiligheidsdienste, waarna ek as lid van hierdie organisasie gedien het tot Julie 2020. Ek dien sedert 2007 op die Raad van Direkteure van Impact Community Radio Station, sedert 2004 tot op hede op die Raad van Direkteure van die People Upliftment Project (POPUP) en van 1997-2016 as AGS-verteenwoordiger op die   Bybelgenootskap Johannesburg-streek. Dit was vir my ‘n groot eer om deel te kon wees van hierdie organisasies.

Ek was bevoorregd om as Sekretaris-generaal (2013-2019) en as President van AFM International te dien (2019 tot op hede). AFM International is ‘n versameling van AGS-kerke in meer as vier-en-twintig (24) lande. Dit het sedertdien uitgebrei om Geassosieerde Lidmaat-kerke in te sluit deur middel van ondertekende memorandums van samewerking.

Hoogtepunte en Uitdagings

Van die belangrikste hoogtepunte in my betrokkenheid by die AGS is onder meer die eenwording van die kerk onder een grondwet in 1996. Soos ek nou die leisels van my leierskap neerlê, het ek ‘n raamwerk rondom kohesie aan die Nasionale Leierskap Forum voorgelê. Hierdie raamwerk poog om die eenheid van die kerk te verdiep deur ‘n klimaat te skep waar elke leier en lidmaat voel dat hulle behoort in die AGS van SA. Ek het dit gedoen omdat ek Psalm 133, Johannes 17: 20-21, Handelinge 4:32 en Galasiërs 3:28 koester.

AGS van SA leiers in Parlement

Die tweede hoogtepunt vir my was die aanbieding wat die AGS-leierskap voor die Waarheids- en Versoeningskommissie in Oos-Londen gedoen het op 19 November 1997. Dit was nie ‘n maklike taak nie, maar die leierskap van die AGS is aangespoor om dit te doen deur ‘n gevoel van sosiale geregtigheid. Die kerk het begin praat oor sosiale kwale. Dit is my gebed dat die AGS in staat sal wees om sy kollektiewe droom om ‘n agent vir transformasie te word, te kan nakom.

Die derde hoogtepunt is die kerk se betrokkenheid by ekumeniese organisasies. Die AGS is ‘n lid van die Pentecostal World Fellowship (PWF) vanaf 1992. Dr. Isak Burger het gedien as Vise-president voor sy uittrede as President van die AGS van SA in 2016. Ek dien sedert 2016 as lid van die PWF Advieskomitee. Die AGS is deel van die Evangeliese Alliansie van Suid-Afrika (TEASA). Ons is ook deel van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK). Ons neem ook deel aan die Wêreld Christelike Forum (Global Christian Forum). Ek was geëerd om die AGS in 2018 in Bogota (Columbia) op hierdie Forum te verteenwoordig. Die vooruitsigte is goed dat die AGS se aansoek as ‘n lidmaat by die Wêreld Raad van Kerke, goedgekeur sal word. Ek is God dankbaar vir hierdie verwikkelinge. Ek het nog altyd geglo, soos nou, dat die AGS ‘n bydrae in hierdie organisasies bied.

As dit kom by uitdagings, is Leierskapsontwikkeling nog ‘n uitdaging wat vir die kerk voorlê. Tydens die onlangse Nasionale Leierskap Forum (NLF) het ek ‘n raamwerk vir leierskapsontwikkeling aangebied.

Nog ‘n uitdaging vir die kerk is die patriargie. AGS-leierskap kan nie meer bekostig om ‘n blinde oog te draai na Patriargie nie. Sedert die stigting van die AGS was vroue nog altyd ‘n belangrike deel van die bediening. In baie gevalle het die ontplooiing van vroue in die kerk tot die groei daarvan gelei. Vir baie jare is die rol van vroue in die bediening beperk tot plaaslike Gemeentes – hoofsaaklik in ‘n ondersteunende rol. Hierdie patroon, oor baie jare, verander nie. Tot en met hierdie jaar was daar slegs twee geordende vroulike Pastore wat verkies was tot Streeksleiers. Daar is steeds ‘n patriargale weerstand daarteen om vroue die geleentheid te bied en toe te laat om posisies op leierskapsvlak in te neem. Ons moet meganismes vind om patriargie te ontwapen. Ons moet doelgerig wees om vroue in leierskap posisies te sien. My gebed is dat die AGS ‘n vroulike President sal hê voordat die Here kom.

ONDERVINDING IN DIE BEDIENING: LESSE WAT EK GELEER HET  

Dr. J.J. La Poorta – Adjunkpresident van die AGS van SA – [email protected] 

In 1976 betree ek die bediening in Kakamas, waar ek vir twee jaar en ses maande die Presiderende  Pastoor was (1976-1978). Van daar af verhuis ek na die Upington-gemeente, waar ons van 1978-1985 gedien het. Terwyl ek in Upington was, het ek ‘n beroep ontvang om te lektor by die Sarepta Teologiese Kollege – waar ek van 1985-1994 gedien het.

Pastorale Bediening in Plaaslike Gemeentes

Terwyl ons in die Wes-Kaap gewoon het, was ons betrokke by die volgende AGS Gemeentes:  Macassar, Eersteriver en Bellville-Suid. Deur my pastorale bediening het ek geleenthede gekry om my leierskap uit te oefen (veral op sosio-ekonomiese gebied), onderrig te gee en ‘n leier te word in die gemeenskappe wat ek bedien het.

Die “Unity Committee” van die voormalige “Composite Church”. 

Leierskapsrolle in ander Kerkstrukture

Benewens my plaaslike bediening, het ek by die hoër strukture van die AGS van SA betrokke geraak. Hierdie strukture was toe ek verkies is as streeks-, jeug- en kinderbedieningsleier. My betrokkenheid op hierdie vlak as Sekretaris en later Streeksleier het my toegang gegee tot die destydse Uitvoerende Raad van die voormalige Kleurlingafdeling, die Composite Division en die Verenigde AGS van SA. Gedurende hierdie tydperk het ek ook op verskillende kommissies, komitees en direksies van die kerk gedien.

Betrokkenheid by ander Organisasies

Hierdie betrokkenheid het gelei tot my blootstelling aan die breër Liggaam van Christus, as Sekretaris van die Nasionale Organisasie van Pinksterkerke en as ‘n afgevaardigde vir die: Wêreldwye Pinkster – Rooms-Katolieke Dialoog, die Joint Consultative Group of Pentecostals, die Wêreld Raad van Kerke en die Wêreld Christelike Forum. Verdere blootstelling was toe ek as AGS-verteenwoordiger op die Nasionale Uitvoerende Raad van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) gedien het en as Voorsitter van die Evangeliese Alliansie van Suid-Afrika.

“World Pentecostal Fellowship Conference” in Kanada, 2019.

Internasionale Blootstelling

My onderwysbediening het my toegelaat om toegang te verkry tot verskillende teologiese konferensies in die VSA, Europa, Latyns-Amerika, Asië en Afrika. Ek kon artikels in verskillende teologiese tydskrifte skryf en nagevorsde artikels lewer. Deur hierdie geleenthede het ek talle bekende teoloë ontmoet. Teoloë soos Jurgen Moltmann, Veli-Matti Karkainen, Miroslav Volf, Ronald Sider, James Cone, Leonard Lovett, Miquel Alvarez, Juan Sepulveda, Fredrick Ware, Walter Hollenweger, Jean-Daniel Pluss, Mel Robeck, Harold Hunter en David Daniel om net ‘n paar te noem. Saam met Dr. Isak Burger en Past. George Mahlobo was ons gelukkig om talle leiers van die Pinksterbeweging in die VSA en Europa by hul hoofkantore te ontmoet.

Sosio-ekonomiese Betrokkenheid

Wat my sosio-ekonomiese betrokkenheid betref, het ek geleenthede gekry om met verskillende politieke leiers en voorstanders van sosiale geregtigheid (social justice) in Suid-Afrika en in die buiteland te vergader. Hierdie samesprekings het vergaderings met presidente Mandela, Mbeki en Zuma ingesluit. Ek het ekstreme armoede, ongelykheid en nood onder mense van alle tipe groeperings gesien en teëgekom. In hierdie situasies moet ons betrokke raak en help om die pyn en lyding te verlig.

Die La Poorta Familie in 1999

Roeping en Bediening in ons Lewens

Met die geboorte van ons oudste dogter, Althea, het ons in Upington gewoon en moes ons soos alle ander paartjies aanpas. Ons was gelukkig omdat my vrou – Susan – se ouers en ander familielede in Upington gebly het en ons die ondersteuningstelsel gehad het wat ons gehelp het. Hierdie ondersteuningstelsel het dit vir ons moontlik gemaak om met die bediening voort te gaan en vir Susan om te sorg vir die bestuur van die huishouding.

“Ek wil vir Susan en alle ander Pastoors-vrouens, binne en buite die AGS van SA, salueer omdat hulle hul mans in die bediening hou.”

Na die geboorte van ons ander twee dogters, Susan en Jacqueline, het die lewe in Upington baie gemaklik geraak as gevolg van die ondersteuningstelsels rondom ons. Die situasie in die Gemeente en later in die distrik was gunstig. Ons kon kerkeiendomme in Upington en die streke rondom Upington bekom soos Wegdraai, Grootdrink, Prieska, Danielskuil, Postmasburg en Port Nolloth. Dit het goed gegaan met ons omdat ons gemaklik in ons eie huis gewoon het en ook ‘n bietjie boerderybedrywighede kon beoefen. Ons is goed aanvaar en was gerespekteer in die gemeenskap.

Ons het nie die bediening betree vir geld of om ryk te word nie. Ons het die bediening betree omdat ons vas geglo het dat ons deur God geroep is en dat Hy in al ons behoeftes sal voorsien volgens Sy rykdom in heerlikheid. Dit was die benadering wat die meeste van ons ingeneem was. Dit was, en is vandag nog steeds ons benadering tot die bediening.

Trouens, die AGS van SA het my nie genooi om aansoek te doen nie. Dit was ek wat besef het wat my roeping is – en daarom het ek na die Sarepta Teologiese Kollege gegaan. Dit was die rede waarom ek geen besware gehad het toe die Kuratorium my in Kakamas geplaas het nie. Ek het die plasing gesien as ‘n geleentheid om my roeping uit te oefen en te leer hoe om die Een te vertrou waarin ek glo en wie ek bely my tot die bediening geroep het.

Dit is hoekom dit my so ongelukkig maak as mense kerk toe kom en skriftelik op die aansoekvorms vir teologiese opleiding aandui dat hulle glo dat hulle deur God geroep word. In sommige gevalle het getroude persone met eggenote en kinders hul werk beëindig in gehoorsaamheid aan God – omdat, volgens hulle, God hulle geroep het tot die bediening. Wanneer hulle dan hindernisse in die bediening teëkom wat lyk asof dit te groot is om met die genade van God te oorkom, bedank hulle om watter rede ook al uit die bediening.

Om te reageer op die roeping tot bediening is ‘n keuse om gehoorsaam te wees, of om soos Gideon in die Bybel te wees. Gideon het meer en meer tekens gevra om sy roeping te bevestig. Eers na baie bevestigings aanvaar hy die roeping. Dit is belangrik vir ons almal wat glo dat ons geroep is, of wat in die toekoms geroep sal word, om met God te worstel en sekerheid te kry in ons innerlike wese. Wanneer jy dan die roeping aanvaar om gehoorsaam te wees, is dit jou besluit. As jy reg gehoor het, is dit jou keuse. As jy die oproep verkeerd gehoor het of verkeerd verstaan ​​het, is dit jou verantwoordelikheid om seker te maak. As jy sê dat jy geroep is en dat jy reg was, kan jy slegs krediet vir jouself neem deur God se genade. As jy die roeping misgeloop het, of die roeping verkeerd verstaan ​​het, kan jy net jouself en niemand anders die skuld gee nie.

“Romeine 11: 29 sê dat die roeping en gawes van God onherroeplik is. Jy word geroep of nie, daar is nie twee maniere om geroep te word nie. ”

Lesse Wat Ek Geleer Het

Ons het ‘n paar belangrike lesse geleer deur hierdie ervarings. Daar is ‘n gesegde wat lui: “Dit is beter om uit ander se foute te leer, eerder as om jou eie foute te maak.” Dus om deur ander se foute te leer sal diegene wat dit gebruik hulsef baie pyn, angs en spanning spaar.

Doktorale gradeplegtigheid by die Universiteit van die Wes Kaap, 1996.

Die eerste les wat ons geleer het, is dat God getrou is, ongeag die gevoel of ervaring waarin jy jouself bevind. Hy sal altyd aan Sy Woord en beloftes getrou bly. As Hy sê dat Hy jou nooit sal verlaat nie, bedoel Hy wat Hy sê.

Tweedens is dit belangrik om daarop te let dat slegs God mense tot die bediening roep en geen ander persoon in die kerk nie. As God jou roep, sal Hy voorsien vir jou tot die einde van jou bediening. As jy egter nie geroep is nie, is jy die outeur van jou eie ondergang. God sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir diegene vir wie hy nie geroep het nie of selfs op spesifieke sendings nie gestuur het nie.

Derdens is die genade gawes en roeping van God onherroeplik. God se roeping tot die bediening vra miskien opofferings wat deur geroepenes gemaak moet word. Hierdie eise sluit nie roekelose of oningeligte besluite in nie – veral waar dit ernstige gevolge kan meebring vir onskuldige mense wat nie deel van die oorspronklike keuses was nie.

SLOT

Ons is amper aan die einde van 2020. Hierdie jaar sal in die wêreldgeskiedenis onthou word as die Covid-19-jaar, waar ‘n wêreldwye pandemie alles tot stilstand geruk het. Laat ons nie moed verloor terwyl ons nadink oor die afgelope jaar en vele ander uitdagings nie. Mag die God van hoop jou vul met alle vreugde en vrede soos jy op Hom vertrou, sodat jy deur die krag van die Heilige Gees kan oorloop van HOOP (Romeine 5:13). Laat my toe om jou ‘n vreedsame en geseënde Kersfees toe te wens.

Mag 2021 jou ywer en passie vernuwe, om ten spyte van uitdagende tye, voort te gaan om met opregtheid ons Verlosser Jesus Christus te dien. 

Seën!

MG Mahlobo