Newsflash: Friday, 15 February

Download the PDF document here:

 15 FEB ENG 2019

1.  TIPS ON MITIGATING THE IMPACT OF LOADSHEDDING

On Monday February 11, 2019 when South Africa remembered the release of Mr. Nelson Mandela from prison, Eskom’s six generators developed functional capacity. Consequently, Eskom escalated load shedding from Stage 2 to Stage 4. Since then the country is going through Stage 3 load shedding. South Africa only had a brush with Stage 4 in 2015. Stage 4 load shedding has the disastrous potential to plunge large part of the country into darkness. According to the Minister of Public Enterprises, Mr. Pravin Gordan, Eskom is in a crisis which has been caused by structural, operational and financial capacity.

All of us, need to brace ourselves for the difficult days ahead. Let us not forget about the Up4SA nation-wide prayer initiative next weekend. I encourage all our pastors and congregations to establish prayer points in their local communities. We cannot let this opportunity for fervent prayer pass by. You can connect with this initiative through:

To volunteer: [email protected] or 072 083 1371
More information: www.up4sa.co.za
More information: Facebook.com/up4sa
To download the full information, visit the link the below:
http://afm-ags.org/category/media/
Up4SA National Co-ordinator:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Important tips to mitigate the effects of load shedding:

 1. Communication: Ensure that your cellphone, laptop, tablet and radio are always fully charged when power is available. This will allow you to be able to communicate with friends and family during load-shedding.
 2. Transport: Make sure that your vehicle always has fuel in the tank as most petrol stations may be unable to pump fuel during power outages.
 3. Cash: Keep some cash with you as ATMs cannot operate without electricity.
 4. Security and safety: Backup batteries for electrically operated gates, garage doors and security systems should be kept in a good working condition and be able to last through periods of load-shedding. Regular testing of these backup batteries is essential.
 5. Store temporary light sources such as battery-powered torches, gas lamps and candles in places where they will be easy to find in the dark.
 6. Eating: If you do not have a gas stove, prepare meals before the power is scheduled to be switched off. Boil water in your kettle and keep it in thermos flasks for hot drinks. You can also use an insulating cover on teapots, pots and pans to keep drinks and meals warm.
 7. Most medication requiring refrigeration can be kept in a closed fridge for several hours without spoiling but you should check with your doctor or pharmacist if in doubt.
 8. Print and refer to the load shedding schedule of your area to enable you to plan your properly.

2.  2019 AFM NATIONAL CONFERENCE

Please note that there has been a change in the date of the 2019 National Conference. Due to practicalities at the venue, the date moves one week earlier and the conference is now starting with the evening service on Sunday 15 September and concluding with the evening service on Wednesday 18 September 2019. The venue will be at the:

Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road Parow, Cape Town.

There will be PCD sessions from 10:30 -12:30 and 14:00-15:30 on Monday 16 and Tuesday 17 September 2019. Participants can accumulate 5 PCD credits per day, totalling 10 credits for the two days.

3.  NOTICE: EDUCATION & TRAINING DEPARTMENT

Please note: Deadline for the NWU online application for the 2019 second semester intake is the 30th April 2019.

For more information please visit the AFM website:
http://afm-ags.org/departments/theological-training/

4.  NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

Download the programme for both the Friday and Saturday here:
 2019 NOB Empowerment Visits Programme

The various dates and venues have also been confirmed:

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 15 Februarie

Laai die PDF weergawe hier af:

 15 FEB AFR 2019

1.  WENKE OM DIE IMPAK VAN BEURTKRAG TE BESTUUR

Op Maandag 11 Februarie 2019 toe Suid-Afrika die vrylating van Mnr. Nelson Mandela uit die tronk onthou, het Eskom se ses kragopwekkers funksionele kapasiteit ontwikkel. Gevolglik het Eskom beurtkrag verhoog vanaf ‘n Fase 2 na ‘n Fase 4. Sedertdien gaan die land deur Fase 3 beurtkrag. Suid-Afrika het eers in 2015 te doen gehad met ‘n Fase 4. Fase 4 het die potensiaal om ‘n groot deel van die land in duisternis te los. Volgens die Minister van Openbare Ondernemings, Mnr. Pravin Gordan, is Eskom in ‘n krisis wat veroorsaak word deur strukturele, operasionele en finansiële kapasiteit.

Almal van ons moet ons onsself voorberei vir die moeilike dae wat voorlê. Hiermee herinner ek jou graag weer aan die Up4SA landswye gebedsinitiatief wat plaasvind volgende naweek. Weer moedig ek al ons pastore en gemeentes aan om gebedspunte in hul plaaslike gemeenskappe te vestig. Ons kan nie hierdie geleentheid vir vurige gebed laat verbygaan nie. Jy kan betrokke raak by hierdie initiatief deur:

Om ‘n vrywilliger te wees: [email protected] of 072 083 1371
Meer inligting: www.up4sa.co.za
Meer inligting: Facebook.com/up4sa
Om die volledige inligting af te laai, besoek die onderstaande skakel:
http://afm-ags.org/category/media/
Up4SA Nasionale Koördineerder:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Belangrike wenke om die impak van beurtkrag te verminder:

 1. Kommunikasie: Maak seker dat jou selfoon, skootrekenaar, tablet en radio altyd ten volle gelaai word wanneer krag beskikbaar is. Dit sal jou in staat stel om met vriende en familie te kommunikeer tydens beurtkrag.
 2. Vervoer: Maak seker dat jou voertuig altyd brandstof in het, aangesien die meeste vulstasies moontlik nie brandstof kan gee tydens kragonderbrekings nie.
 3. Kontant: Hou kontant by jou aangesien OTM’s nie sonder elektrisiteit kan funksioneer nie.
 4. Veiligheid: “Backup“ batterye vir elektriese hekke, garagedeure en sekuriteitstelsels moet in ‘n goeie werkende toestand gehou word en kan tydens beurtkrag nog steeds funksioneel wees. Gereelde toetsing van hierdie batterye is noodsaaklik.
 5. Berg tydelike ligbronne soos battery-aangedrewe fakkels, gaslampe en kerse op plekke waar jy dit maklik in die donker kan vind.
 6. Voorbereiding van kos: As jy nie ‘n gasstoof het nie, berei die maaltye voor voordat die krag afgeskakel word. Kook water in jou ketel en hou dit in flesse vir warm drankies. Jy kan ook ‘n isolerende bedekking op teepotte, potte en panne gebruik om drankies en etes warm te hou.
 7. Die meeste medisyne wat verkoeling benodig, kan vir ‘n paar uur in ‘n geslote yskas gehou word sonder skade, maar indien jy twyfel kontak jou dokter of apteker.
 8. Druk en verwys gereeld na die beurtkrag skedule van jou area om jou in staat te stel om behoorlik te beplan.

2.  2019 AGS NASIONALE KONFERENSIE

Let asseblief daarop dat daar ‘n verandering in die datum van die 2019 Nasionale Konferensie is. Weens die beskikbaarheid van die lokaal is die datum een ​​week vroeër en die konferensie begin nou met die aanddiens op Sondag 15 September en eindig met die aanddiens op Woensdag 18 September 2019. Die konferensie word aangebied by:

Lighthouse Ministries, Voortrekkerstraat 275, Parow, Kaapstad.

Daar sal PCD sessies wees van 10:30 tot 12:30 en 14:00 tot 15:30 op Maandag 16 en Dinsdag 17 September 2019. Bywoners van die sesses kan 5 PCD-krediete per dag verdien, altesaam 10 krediete vir die twee dae.

3.  KENNISGEWING: EDUCATION & TRAINING DEPARTEMENT

Let wel: Die sperdatum vir die NWU se aanlyn aansoeke vir die tweede semester inname is 30 April 2019.

Vir meer inligting besoek asseblief die AGS webwerf:
http://afm-ags.org/departments/theological-training/

4.  NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE 2019: ‘N SPESIALE UITNODIGING

Hiermee rig ons ‘n spesiale uitnodiging aan al ons pastore, lede van die beheerliggame, ons nasionale jeug asook leiers in die kerk om vanjaar se NOB (Nasionale Ampsdraers) bemagtigingsbesoeke by te woon. Die formaat is ‘n kombinasie van video materiaal, NOB aanbiedings, interaktiewe dialoog sessies en geleenthede vir netwerk en verhoudingsbou. Hierdie jaar is ons tema:
Facing the Future with Lessons from the Past

Laai die program vir beide Vrydag en Saterdag hier af:
 2019 NOB Empowerment Visits Programme

Die volgende datums en plekke is bevestig:

Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 1 February

Download the PDF version here:

 1 FEB ENG NEWSFLASH

1.  PRAYING TOGETHER AS A CHURCH

To those assemblies that participated in the nation-wide AFM prayer and fasting month of January 2019, I would like to say thank you. We requested that our assemblies pray for specific prayer points, including the South African general elections, the AFMI (AFM International) Conference, the World Pentecostal Conference, the harvest of souls and the transformation of our communities. Praying together as a church is precious and I would like to encourage you to share some feedback with me. Send an e-mail with your feedback to [email protected].

A special note: Please take note that the development of the Diploma in Pentecostal Theology for people who cannot be admitted for the BTH Degree at NWU (North-West University) is in an advanced stage.

I would also like to remind you of two important upcoming events:

 • The NOB Empowerment Visits
 • Up4SA Prayer Initiative
2.  NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

To download the programme for both the Friday and Saturday, kindly follow the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The various dates and venues have also been confirmed:

3.  UNITED PRAYER FOR SOUTH AFRICA : PRAYER POINTS

This year will be the 4th consecutive year that we gather as Christians all across South Africa to cover our nation in prayer. In 2018 there were more than 250 prayer points where many local communities united in prayer over the same weekend! Up4SA (United Prayer for South Africa) is a nationwide Prayer initiative on grassroots level. (Grassroots CommUNITY Prayer – Across race and denomination).

As ambassadors of our Lord Jesus we can play a huge roll in unifying our communities! I would like to encourage and challenge you again to take hands with the “Up4SA 2019” team, as we unite in prayer for South Africa! We all acknowledge that 2019 is a very significant year for us as a nation, as it is South Africa’s general election year.

I ask all our pastors and community leaders to prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in your local community. Every community leader that volunteers will receive a resource pack and will be empowered to coordinate the prayer point.

To volunteer contact us at: [email protected] or 072 083 1371
More information, website: www.up4sa.co.za
More information, Facebook.com/up4sa

To download the full information, visit the link the below:
http://afm-ags.org/category/media/

Up4SA National Co-ordinator:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 1 Februarie

Laai die PDF weergawe hier af:

 1 FEB AFR NUUSFLITS

1.  OM SAAM TE BID

Graag wil ek dankie sê vir die gemeentes wat deelgeneem het aan die landswye AGS maand van vas en gebed gedurende Januarie 2019. Ons het versoek dat ons gemeentes bid vir spesifieke gebedspunte insluitend die Suid-Afrikaanse algemene verkiesings, die AGS Internasionale Konferensie, die Wêreld Pinksterkonferensie, die wen van siele en die transformasie van ons plaaslike gemeenskappe. Om saam te bid as ‘n kerk is kosbaar. Ek wil jou aanmoedig om die terugvoer met my te deel en te stuur na [email protected].

‘n Spesiale Nota: Let asseblief daarop dat die ontwikkeling van die Diploma in Pinkstersteologie vir persone wat nie vir die BTH-graad aan die NWU (Noordwes-Universiteit) toegelaat kan word nie, in ‘n gevorderde stadium is.

Ook herinner ek jou graag aan twee belangrike opkomende gebeurtenisse:
• Die NOB-bemagtigingsbesoeke, en
• Die Up4SA Gebedsinisiatief

2. NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE 2019: ‘N SPESIALE UITNODIGING


Hiermee rig ons ‘n spesiale uitnodiging aan al ons pastore, lede van die beheerliggame, ons nasionale jeug asook leiers in die kerk om vanjaar se NOB (Nasionale Ampsdraers) bemagtigingsbesoeke by te woon. Die formaat is ‘n kombinasie van video materiaal, NOB aanbiedings, interaktiewe dialoog sessies en geleenthede vir netwerk en verhoudingsbou. Hierdie jaar is ons tema:
Facing the Future with Lessons from the Past

Om die program vir beide Vrydag en Saterdag af te laai, besoek gerus die onderstaande skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die volgende datums en plekke is bevestig:

3.  VERENIGDE GEBED VIR SUID AFRIKA: GEBEDSPUNTE

Vanjaar sal die 4de agtereenvolgende jaar wees wat ons bymekaar kom as Christene regoor Suid-Afrika om ons nasie met gebed te bedek.  In 2018 was daar meer as 250 gebedspunte waar menige plaaslike gemeenskappe verenig is in gebed gedurende dieselfde naweek.  Up4SA (“United Prayer for South Africa”) is ‘n landswye gebeds-inisiatief op “grassroots” vlak.  (Grassroots CommUNITY Prayer – beweeg oor die grense van ras en denominasie).

As ambassadeurs van van ons Here Jesus kan ons ‘n groot rol speel in die vereniging van ons gemeenskappe! Ek wil jou graag aanmoeding en uitdaag om weereens hande te vat met die “Up4SA 2019”-span waar ons gaan verenig in gebed vir Suid-Afrika! Ons almal erken dat 2019 ‘n beduidende jaar vir ons gaan wees as ‘n nasie aangesien dit Suid-Afrika se algemene verkiesingsjaar is.

Ek vra al ons pastore en gemeenskapsleiers om biddend te oorweeg om as vrywilligers en koördineerders by ‘n gebedspunt in die plaaslike gemeenskap op te treë.  Elke gemeenskapsleier wat as vrywilliger optreë sal ‘n hulpbronpakket ontvang en sal bemagtig word om die gebedspunt te koördineer.

Om as vrywilliger op te tree, kontak ons by: [email protected] or 072 083 1371
Meer informasie, webtuiste: www.up4sa.co.za
Meer informasie, Facebook.com/up4sa

Om alle inligting af te laai, besoek die skakel hieronder:
http://afm-ags.org/category/media/

“Up4SA” Nasionale koöordineerder:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 18 January

Download the PDF version here:

 18 JAN ENG 2019

1.  BEST WISHES FOR 2019

A year with both pleasant and unpleasant memories, with good and bad times has passed. We are always thankful to God who sustained us through 2018. Allow me to take this opportunity to wish all our pastors a prosperous new year loaded with multiple blessings and breakthroughs! At the moment when you feel like giving up, victory is always within reach. Remember this in 2019!

2.  NOB EMPOWERMENT VISITS 2019: A SPECIAL INVITATION

We hereby extend a special invitation to all our pastors, governing body members, national youth and leaders in the church to attend this year’s NOB (National Office Bearers) Empowerment Visits. The format is a combination of pre-recorded video material, live presentations, interactive dialogue sessions and opportunities for networking and fellowship. This year our theme is:
Facing the Future with Lessons from the Past

To download the programme for both the Friday and Saturday, kindly follow the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The various dates and venues have also been confirmed:

3.  UNITED PRAYER FOR SOUTH AFRICA : PRAYER POINTS

This year will be the 4th consecutive year that we gather as Christians all across South Africa to cover our nation in prayer. In 2018 there were more than 250 prayer points where many local communities united in prayer over the same weekend! Up4SA (United Prayer for South Africa) is a nationwide Prayer initiative on grassroots level. (Grassroots CommUNITY Prayer – Across race and denomination).

As ambassadors of our Lord Jesus we can play a huge roll in unifying our communities! I would like to encourage and challenge you again to take hands with the “Up4SA 2019” team, as we unite in prayer for South Africa! We all acknowledge that 2019 is a very significant year for us as a nation, as it is South Africa’s general election year.

I ask all our pastors and community leaders to prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in your local community. Every community leader that volunteers will receive a resource pack and will be empowered to coordinate the prayer point.

To volunteer contact us at: [email protected] or 072 083 1371
More information, website: www.up4sa.co.za
More information, Facebook.com/up4sa

To download the full information, visit the link the below:
http://afm-ags.org/category/media/

Up4SA National Co-ordinator:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 18 Januarie

Laai die PDF weergawe hier af:

 18 JAN AFR 2019

1.  BESTE WENSE VIR 2019
‘n Jaar met beide aangename en onaangename herinneringe, met goeie en slegte tye, het tot ‘n einde gekom. Ons is altyd dankbaar teenoor God wat ons in 2018 onderhou het. Ek gebruik graag hierdie geleentheid om al ons pastore ‘n voorspoedige nuwe jaar toe te wens – mag die jaar gevul wees met vele seëninge en deurbrake! In die oomblik wanneer jy voel jy wil opgee, is die oorwinning altyd binne bereik. Onthou dit in 2019!

2. NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE 2019: ‘N SPESIALE UITNODIGING


Hiermee rig ons ‘n spesiale uitnodiging aan al ons pastore, lede van die beheerliggame, ons nasionale jeug asook leiers in die kerk om vanjaar se NOB (Nasionale Ampsdraers) bemagtigingsbesoeke by te woon. Die formaat is ‘n kombinasie van video materiaal, NOB aanbiedings, interaktiewe dialoog sessies en geleenthede vir netwerk en verhoudingsbou. Hierdie jaar is ons tema:
Facing the Future with Lessons from the Past

Om die program vir beide Vrydag en Saterdag af te laai, besoek gerus die onderstaande skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die volgende datums en plekke is bevestig:

3.  VERENIGDE GEBED VIR SUID AFRIKA: GEBEDSPUNTE

Vanjaar sal die 4de agtereenvolgende jaar wees wat ons bymekaar kom as Christene regoor Suid-Afrika om ons nasie met gebed te bedek.  In 2018 was daar meer as 250 gebedspunte waar menige plaaslike gemeenskappe verenig is in gebed gedurende dieselfde naweek.  Up4SA (“United Prayer for South Africa”) is ‘n landswye gebeds-inisiatief op “grassroots” vlak.  (Grassroots CommUNITY Prayer – beweeg oor die grense van ras en denominasie).

As ambassadeurs van van ons Here Jesus kan ons ‘n groot rol speel in die vereniging van ons gemeenskappe! Ek wil jou graag aanmoeding en uitdaag om weereens hande te vat met die “Up4SA 2019”-span waar ons gaan verenig in gebed vir Suid-Afrika! Ons almal erken dat 2019 ‘n beduidende jaar vir ons gaan wees as ‘n nasie aangesien dit Suid-Afrika se algemene verkiesingsjaar is.

Ek vra al ons pastore en gemeenskapsleiers om biddend te oorweeg om as vrywilligers en koördineerders by ‘n gebedspunt in die plaaslike gemeenskap op te treë.  Elke gemeenskapsleier wat as vrywilliger optreë sal ‘n hulpbronpakket ontvang en sal bemagtig word om die gebedspunt te koördineer.

Om as vrywilliger op te tree, kontak ons by: [email protected] or 072 083 1371
Meer informasie, webtuiste: www.up4sa.co.za
Meer informasie, Facebook.com/up4sa

Om alle inligting af te laai, besoek die skakel hieronder:
http://afm-ags.org/category/media/

“Up4SA” Nasionale koöordineerder:
Past. Robbie Black 082 462 1540

Seën!
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 14 December

 14 DEC ENG 2018

1.  FESTIVE SEASON GREETINGS FROM THE AFM NATIONAL OFFICE 

Receive herewith from the office and home of the General Secretary, a word of thanks and appreciation to all our Departments, Regional leaders, Secretaries, Treasurers and -Committees, as well as all our pastors and their spouses for your hard work, support and goodwill during 2018. I appreciate you. May God truly bless you during this festive season with His Joy and Peace, as you spend some quality time with your loved ones. For those of you who will be on the road going home or visiting friends and family: I pray for your save and rejuvenated return.

The administrative office will be closing today, Friday 14 December 2018 and opening again on Tuesday 8 January 2019. As you are beginning to view the new year in your mind’s eye, remember that you must send in your application form to renew your pastoral status before the end of 2019.

Kind regards and blessings,
Dr. Henri Weideman

2.  PASTORAL LETTER 4TH QUARTER

If you have not yet received the Pastoral Letter for the last quarter of the year, please visit our website to read it online or download it in PDF format:
http://afm-ags.org/category/publications/pastoral-letters/

Blessings!
M.G. Mahlobo

3.  SPECIAL REQUEST

One of our Pastors, Romien Joubert is currently busy with studies on the wellbeing of South African Church Leaders which remains a cause for concern: “Many church leaders are struggling to passionately persevere in ministry.”

The theoretical argument of her study is that resilience and the intentional and holistic cultivation thereof, could add immense value in offering a solution. Please assist her by completing a questionnaire focused on exploring church leaders’ understanding of resilience, their current attempts to build it into their lives, and their current resilience levels. Your participation and contribution is crucial and highly valued. Thank you in advance for your time.

Click on the Link below to start the Questionnaire:
https://goo.gl/forms/VpPMwcsNbNuxJSJ12

(Kindly note that the questionnaire is just available in English.)

Nuusflits: Vrydag, 14 Desember

Laai die PDF weergawe hier af:

 14 DES AFR 2018

1.  FEESSEISOEN GROETE VANAF DIE AGS NASIONALE KANTOOR

Ontvang met hierdie skrywe uit die kantoor en huis van die Hoofsekretaris, ‘n woord van dank en waardering aan al ons Departemente, Streeksvoorsitters, -Sekretarisse, Tesouriers en -kommitees, asook aan al ons pastore en hulle eggenote vir u harde werk, ondersteuning en welwillendheid gedurende 2018. Ek waardeer u.  Mag die Here u werklik seën met Sy Vreugde en Vrede gedurende hierdie feesseisoen, terwyl u kwaliteit tyd saam met u geliefdes deurbring. Vir die van u wat op die pad gaan wees om huistoe te gaan of om by familie en vriende te gaan kuier: Bid ek vir u veilige en verfrisde terugkeer.

Die administratiewe kantoor sluit vandag Vrydag 14 Desember 2018 en sal weer oopmaak op Dinsdag 8 Januarie 2019. Terwyl u al in u geestesoog begin uitkyk na die nuwe jaar, onthou dat u voor die einde van 2019 u aansoekvorm moet instuur om u pastoralestatus te hernu.

Vriendelike Groete en Seën.
Dr. Henri Weideman

2.  PASTORALE BRIEF 4DE KWARTAAL

Indien jy nog nie die Pastorale Brief van die 4de Kwartaal ontvang het nie, gaan besoek gerus ons webblad om aanlyn te lees of af te laai in PDF formaat:
http://afm-ags.org/category/publications/pastoral-letters/

Seënwense!
M.G. Mahlobo

3.  SPESIALE VERSOEK

Een van ons Pastore, Romien Joubert, is huidiglik besig met studies oor die welstand van Suid-Afrikaanse kerkleiers wat ‘n rede tot kommer bly:  “Many church leaders are struggling to passionately persevere in ministry.”

Die teoretiese argument van haar studie is dat veerkragtigheid (resilience) en die opsetlike en holistiese verbouing daarvan enorme waarde kan byvoeg tot ‘n moontlike oplossing.  Staan haar by deur ‘n vraelys te voltooi wat fokus op die ondersoek van kerkleiers se begrip van veerkragtigheid, hulle huidige pogings om dit in hulle lewens in te bou asook hulle huidige veerkragtigheidsvlakke.  Jou deelname en bydrae is noodsaaklik en hoogs gewaardeerd.  Dankie by voorbaat vir jou hulp.

Volg die onderstaande skakel om die vraelys te voltooi:
https://goo.gl/forms/VpPMwcsNbNuxJSJ12

(Let wel dat die vraelys slegs in Engels beskikbaar is.)

Pastoral Letter 4th Quarter

Download the PDF version here:

 Pastoral Letter 4th Qrt 2018

Dear Colleague,

We are steadily approaching the end of 2018 and looking towards the new year with hope and fresh expectation. 2019 marks an important year for the South African nation because it is a general election year. We are seeing a strong drive in South Africa towards corporate or united prayer meetings and gatherings. Up4SA is also such an initiative with the aim to bring unity through prayer to our local communities. It is an action that can be taken by our local AFM assemblies that directly promotes the implementation of a missional church – as described on our One AFM Game Plan.

It is an action that can be taken by our local AFM assemblies that directly promotes the implementation of a missional church – as described on our One AFM Game Plan.”

My question to you is: Do you have a prayer point in your local community? I ask all our pastors and community leaders to prayerfully consider volunteering and co-ordinating a prayer point in your local community. Every leader or volunteer receives a resource pack and will be empowered to coordinate the prayer point. Let us cover our nation with prayer through the Up4SA prayer initiative in 2019 (22-24 February). Information is available from:

http://afm-ags.org/category/media/
https://www.facebook.com/Up4SA/
Past. Robbie Black 082 462 1540

LET US PRAY!

Past. M.G. Mahlobo – President of the AFM of SA

January month is specifically set aside for prayer and fasting in the AFM of SA. (Download the AFM national calendar from: http://afm-ags.org/category/media/.) Each local assembly leadership decides on the commencement, the manner and the duration of prayer and fasting. I call upon all AFM pastors and members to commit to prayer and fasting during the month of January in 2019. While each congregation will decide on the prayer focus, my request is that you include the following prayer items.

I call upon all AFM pastors and members to commit to prayer and fasting during the month of January in 2019.”

South Africa’s general elections that will determine who will become the next President of the country. The date for the coming elections is yet to be pronounced by the State President. We need to pray for peaceful and successful elections.

The AFM International will be convening its Triennial Conference in Nairobi (Kenya) on 19-24 August 2019. This Conference will, among other things, deliberate on the status of the AFM churches in all countries in which it has a presence. AFM member countries are at different stages of growth on their way to self-sustenance, self-governing and self-propagation. In many of these member churches there is a need for leadership development and the establishment of governance structures. A few of them have teething internal challenges. My request is that you pray for the successful Triennial Conference in Kenya and growth in all of the member churches.

Most of you are aware that one of the global events that I have been promoting is the 25th World Pentecostal Conference which will be convened in Calgary (Canada) on 27-30 August 2019. The AFM is an active member of the World Pentecostal Fellowship which is convening this Conference. It will be attended by representatives from Pentecostal Churches from all over the world and presented under the theme: “Spirit Now!” Without prayer our plans may not succeed. I am calling on our pastors and members to pray for the 25th World Pentecostal Conference in Canada.

Lastly but not least, let us pray for the great harvest of souls in 2019 and for the transformation of our communities through the power and presence of the Holy Spirit.”

GAME PLAN IMPLEMENTATION: AN INSPIRING STORY

Past. Johan Brits – Fokus Deo Assembly (Modimolle Limpopo)

At the General Business Meeting (GBM) that was held in September, there was one presentation that focused on successful implementation of the One AFM Game Plan drivers. This presentation is now accessible in an article format to show how the Game Plan drivers can be implemented on a practical level. Past. Johan Brits of the Fokus Deo assembly tells their inspiring story:

ADAPTING TO CHANGE: ON A MISSION FOR A NEW ENGLISH SERVICE

“We are the AGS/AFM in Modimolle Limpopo (situated in the middle of the town) and are part of the Familia Dei Network. We saw that there were many families moving into town from the township, leaving us with the following question: Where would they go to church? We saw that they weren’t going back to the township church, and realised we could be a home for them!
This mind shift came after the leadership did the “Walk Thru the Bible: High Impact Church” course. There we realised that it doesn’t matter what the size of your church is, what does matter is the impact your church has in your community. The leadership made the decision to embark on an English service at the beginning of 2017 and adopted the principles below:

“…it doesn’t matter what the size of your church is, what does matter is the impact your church has in your community. “

 • We focus on the middle-class person in town. We do not focus on the township, because there is already an AFM there which is a spiritual home for many believers in the township.
 • We don’t provide transport from far locations – our focus is on our immediate community.
 • It is not a multi-cultural service. We see it as a modern English service where we have all colours and cultures attending (there are even Germans who drive far to attend).
 • We are in a modern community and have a modern service with multi-media. Services last no longer than 1 hour and 15 minutes.
 • We do not have a band yet, but that is not seen as an obstacle. We build our songs on video (and the people love it!)
 • The pastors work intentionally to break any racial issues and talk about it openly with the congregation.
 • Fellowship is very important. We connect and build relationships over coffee/tea/biscuits after and between the services.

Our church leadership decided: it is not ‘us’ and ‘them’, but just US, the same congregation, just another service like the others but in English. We preach the same message in this English service as we do in the Afrikaans services.

We preach the same message in this English service as we do in the Afrikaans services.”

To get this new English service started in our community we planned multiple actions and strategies. We started by printing flyers and giving them out everywhere – at schools and on the streets. We even asked our current members to take these flyers to their workplaces. We hosted a street braai in the main street of town and gave away 1,000 wors rolls for free! We told people about the new service, gave them flyers and prayed for them. I often went (and still go) to the main streets on a Saturday morning with my Bible. I talk to people, pray with them and invite them to church – through this I have led people to Christ, gained new members and baptised them! We do Church Campaigns (from Walk Thru the Bible) in our services – this grows the congregation through attendance and cell groups. You can go to their website: www.bible.org.za. We do projects that reach out to schools and businesses – with the intent to introduce them to the church.

With the help of a good friend, Pastor Elvis Mvulane we started the English service with 20 people. We now average 120 people per Sunday. It has now evolved to such an extent that we have a pastor (who lives in Alberton) that travels 180 km every Sunday to help with the preaching and house visitations. Four months after starting the English service we saw the need for an English Sunday School – and currently minister to 60 children on a Sunday. We now also employ someone who takes charge of our Sunday School. Our dream is to have 5,000 people in our English service! With 80 000 in the area we believe that this is a realistic target.”

“Our dream is to have 5,000 people in our English service! With 80 000 in the area we believe that this is a realistic target.”
If you are looking for the direct connections between the story and the One AFM Game Plan drivers, I trust that the GBM presentation will clearly show and demonstrate these links:

PASTORAL WELLNESS: THE WHOLE PICTURE

Dr. Vincent Atterbury  
(A follow-up article from the AFM Pastoral Letter 3rd Quarter)

God calls and empowers people with the Holy Spirit, to be part of the extension and continuation of the ministry of His Son, Jesus Christ’s ministry on earth. As much as it is an honour to be called by God, it also implies a personal responsibility –  to maintain the zeal of the original calling without falling short thereof because of burnout. God’s calling is never at the expense of anything within the totality of any one’s human existence.

God’s calling is never at the expense of anything within the totality of any one’s human existence.”

Although great progress has been made in attempts to understand the total existence of human beings, these efforts have only scratched the surface. Every person is created by Him in a unique way when He knitted them together for His glory and purpose (Psalm 139:13-14). In a sense, it is a challenge for human beings to understand exactly how wonderfully and complex God made them.

The wellness of a person is determined by not only one, but a combination of different areas and facets of life. Considering the wellness of pastors, at least 7 areas that are integrated and interwoven with one another is applicable and need to be focussed on in working towards pastoral wellness.

 1. Spiritual: At the centre of any human’s wellness is their personal relationship with God. Living in a right relationship with God through His Son, Jesus Christ, and being led by His Spirit. From such a relationship one will experience a deep sense of purpose (calling) and meaning in life. The values, principles and behaviour of individuals are determined by their personal relationship with God. Growing stronger in your relationship with God is essential to any pastor’s wellness.
 2. Emotional: Every human being has the inherent ability to experience a variety of emotions, e.g. happiness, sadness, joy, hope, stress, fear, anger, etc. Many feelings are attached to opposites causing variance in mood, effectiveness, productivity, perspectives, behaviour and coping with challenges. Growing in emotional intelligence (the ability to understand ourselves) and coping with life’s challenges, is vital to pastoral wellness.
 3. Intellectual: Every person has been created with intellectual ability that needs to be developed through a lifelong process of acquiring knowledge and skills. This is a never-ending process as the world, knowledge and life itself change constantly. New ideas and problem solving abilities are required to stay relevant and live well. Pastors need to be life-long learners in order to contribute to their own wellness.
 4. Physical: God gives a human being one body that serves as a vehicle through which He displays the masterpiece He has created in that person. The body is like any vehicle, the better it is looked after, the longer it will serve one with excellence. Pastoral wellness can be enhanced in growing, adopting and maintaining healthy habits (e.g. routine medical check-ups, a balanced diet, exercise, rest, etc.). Destructive lifestyle patterns must be avoided at all costs.
 5. Social: God created every individual to be interdependent with other human beings. Relationships with spouses, children, other family, etc. is very crucial with regard to a pastor’s wellness. Growing in the creation and maintenance of positive relationships enhances pastoral wellness. This includes occupational and institutional relationships too, e.g. with colleagues, volunteers,  assembly members, the governing board, regional forum, national leadership and office.
 6. Occupational: God created us for a specific purpose (calling). The wellness of pastors are influenced by the level of personal fulfilment they experience in what they are doing, what they are allowed to do and what they are empowered to do. Pastoral wellness can be enhanced by engagement in ministry according to the individual’s God-given talents and gifts, matched by a suitable working environment.
 7. Financial: Our relationship to earthly possessions, money and the management of resources is a major topic addressed in the Bible. The Bible explains the effect thereof on the wellness of humans. Growing in the Biblical understanding of God’s provision, our relationship to it, as well as our responsibility towards managing God’s provision, will enhance pastoral wellness.

Pastoral wellness is complex and there is not a ‘quick fix’, one key or secret, that will cause a pastor’s wellness. Every pastor must consciously be aware of the fact that he/she is multifaceted. All areas require attention and determine wellness.

The prayer of John for Gaius emphasises that pastors should not only be well spiritually, but also in every other area of their lives (3 John 1:2). In Proverbs 4:23 Solomon emphasises that we have to take care of all areas of our life, as the totality and quality of our lives and ministry, is affected by it. It is only then, and then alone that pastors will be able to fulfil God’s calling for their lives through sustainable fruitfulness, season after season.

“…pastors will be able to fulfil God’s calling for their lives through sustainable fruitfulness, season after season.”

LEADING FROM THE HEART: HELENA JACKSON
Past. M.G. Mahlobo – President of the AFM of SA

The AFM Welfare Department has been a shining example of the AFM’s Social Responsibility and Community Involvement since the unification of the AFM in 1996. Helena Jackson succeeded Past. Eben Muller as the Director of this Department. This is one of the Departments that requires prudence and a high degree of stewardship. Helena steered this Welfare ship until it hit the financial “ice berg”. She didn’t abandon the ship. She continued to do her best to keep it afloat. In the meantime, the National Leadership intervened with the aim of rescuing and turning the Department around. Helena remained optimistic that this ministry will continue. She has since resigned as the Director of the AFM Welfare Department. We will surely miss her passion and commitment to minister to the needy. I am, however, convinced that she will not sit back and fold her arms in the face of many social challenges that our country is facing. She will find a way of expressing her desire to care for people that are hurting.

On behalf of the AFM of SA, I would like to thank her for her valuable input in the Church’s Welfare Department. I pray that God will continue to shine His face upon her. Thank you very much Helena.

What prompted you to initially get involved with the work of the AFM Welfare Council?
I come from a Dutch Reformed Church background. Whilst studying my Social Work degree in Wellington in the Western Cape, I started attending services at the AFM Church – where I came to conversion in 1977, was baptized and baptized in the Holy Spirit. I met my husband during the same time and he was a member of the AFM Church. I graduated as a Registered Social Worker in 1978 and as all students applied for as many vacant posts as possible. Amongst other successful applications was the AFM Executive Welfare application – which I took as I knew my future with my husband would be in the AFM Church.

Looking back, what was the most exciting development you will never forget?
The decentralization of the Children’s Division since 1999, which was once again groundbreaking progress in Child Care.  It was this development which added the most value to the lives of our children, as well as to the standing of the AFM Executive Welfare Council in the Welfare Sector.

What will you miss about your role?
The opportunity to make a difference in the lives of the beneficiaries which I had worked with for 39 years and 6 months, as well as the opportunity to empower the staff – over the whole spectrum of the work of the AFM Executive Welfare Council.

What do you believe is the critical success factors for the future of the AFM Welfare Council?
Two very important factors WERE the driving force over especially the last 20 years. The one was for sure the buy-in from the AFM Assemblies who took co-responsibility for projects since the decentralization process. As well as the  passion, faithfulness and hard work of the staff.

What is your final wish for the AFM Welfare Council?
That it would survive the current uncertainty in terms of its direction and fulfil its mission and vision as was intended from the beginning.

What do you plan to do after retirement?
I would like to remain involved in community projects and have already engaged in it.   I am a “people’s person” and want to be of value for those in need.  Other than that I want to travel, do gardening and spend as much time as possible with my family.

Any final advice to AFM assemblies regarding Community Involvement?
It is our responsibility as church to care of our communities as we are taught in the book of Acts. We have no choice and I would encourage assemblies to find the needs in your community and fill it, find the hurt and heal it. Become involved and serve those who cannot fend for themselves.

“…find the needs in your community and fill it, find the hurt and heal it. Become involved and serve those who cannot fend for themselves.”

CONCLUSION

We are nearing the end of 2018. It will be remembered as the year in which the AFM celebrated its 110th Anniversary. We are grateful to God for His providence. We also had a watershed 2018 General Business Meeting which took important resolutions regarding succession planning for the Office Bearers at the National level. I would like to take this opportunity to thank you all, for your ministry inputs this year. Your ministry has contributed to the growth of the church. May you all have a blessed Christmas and a prosperous 2019.

Past. M.G. Mahlobo

Pastorale Brief 4de Kwartaal

Laai die PDF weergawe hier af:

 Pastorale Brief 4de Kwartaal 2018 WEB

Liewe Kollega,

Die einde van 2018 is besig om nader te kom en ons kyk na die nuwe jaar met hoop en vars verwagtinge.  2019 dui op ‘n belangrike jaar vir die Suid-Afrikaanse nasie omdat dit ‘n algemene verkiesingsjaar is. Ons sien ‘n sterk beweging in Suid-Afrika na korporatiewe of verenigde gebedsvergaderings en byeenkomste. Up4SA is so ‘n inisiatief met die doel om eenheid in ons plaaslike gemeenskappe te bring deur gebed.  Dit is ‘n aksie wat deur ons plaaslike AGS gemeentes geneem kan word wat direk die implementering van missionale kerk bevorder – soos beskryf in ons One AFM Game Plan.

Dit is ‘n aksie wat deur ons plaaslike AGS gemeentes geneem kan word wat direk die implementering van missionale kerk bevorder – soos beskryf in ons One AFM Game Plan.”

My vraag aan jou is:  Het jy ‘n gebedspunt in jou plaaslike gemeenskap?  Ek vra al ons pastore en gemeenskapsleiers om biddend te oorweeg om vrywillig ‘n gebedspunt in jou plaaslike gemeenskap te koördineer.  Elke leier of vrywilliger ontvang ook ‘n hulpbronpakket en sal toegerus word om die gebedspunt te koördineer.  Kom ons bedek ons nasie met gebed deur die Up4SA gebeds-inisiatief gedurende 2019 (22-24 Februarie).  Informasie is beskikbaar vanaf:

http://afm-ags.org/category/media/
https://www.facebook.com/Up4SA/
Past. Robbie Black 082 462 1540

LAAT ONS BID!

Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA

Januarie maand word spesifiek opsy gesit vir gebed en vas in die AGS van SA.  (Laai die AGS se nasionale kalender af by:  http://afm-ags.org/category/media/.)  Elke plaaslike gemeente se leierskap besluit op die aanvang, die wyse en duur van gebed en vas.  Ek versoek alle AGS pastore en lidmate om hulle te verbind tot gebed en vas gedurende die maand van Januarie 2019.  Alhoewel elke gemeente self sal besluit op die fokus van gebed is my versoek dat die volgende gebedsitems ingesluit sal word:

Suid-Afrika se algemene verkiesings sal bepaal wie die volgende President van ons land sal word.  Die datum van die komende verkiesings moet nog aangekondig word deur die Staatspresident.  Ons moet bid vir vredevolle en suksesvolle verkiesings.

Die AGS Internasionaal (The AFM International) sal hulle Driejaarlikse Konferensie in Nairobi (Kenya) aanbied op 19-24 Augustus 2019.  Hierdie konferensie sal onder andere besprekings insluit oor die status van AGS kerke in al die lande waar die AGS voorkom.  Die AGS se lede lande is in verskillende fases van groei op hulle pad na selfonderhoud, selfbestuur en selfvoorplanting.  In menige van hierdie lede kerke is daar ‘n behoefte na leierskapsontwikkeling en die vestiging van bestuurstrukture.  My versoek is dat jy bid vir die suksesvolle Driejaarlikse Konferensie in Kenia en vir die groei van al die lede kerke.

Meeste van julle is bewus dat die 25ste Wêreld Pinkster Konferensie wat plaasvind in Calgary (Kanada) op 27-30 Augustus 2019, een van die globale gebeurtenisse is wat ek bevorder.  Die AGS is ‘n aktiewe lid van die Wêreld Pinkstergemeenskap wat hierdie Konferensie saamroep.  Dit sal bygewoon word deur verteenwoordigers van Pinksterkerke van regoor die wêreld en aangebied word onder die tema:  “Spirit Now!”  Sonder gebed mag ons planne dalk nie slaag nie.  Ek beroep my op ons pastore en lidmate om te bid vir die 25ste Wêreld Konferensie in Kanada.

“…laat ons bid vir ‘n groot oes van siele gedurende 2019 en vir die transformasie van ons gemeenskappe deur die krag en teenwoordigheid van die Heilige Gees.”

GAME PLAN IMPLEMENTASIE: ‘n INSPIRERENDE STORY

Past. Johan Brits – Fokus Deo Gemeente (Modimolle Limpopo)

Tydens die Algemene Besigheidsvergadering (General Business Meeting – GBM) wat gehou is in September was daar een aanbieding wat gefokus het op die suksesvolle implementasie van die “One AFM Game Plan” drywers.  Hierdie aanbieding is nou beskikbaar in artikel formaat en wys hoe die “Game Plan” drywers geimplementeer kan word op ‘n praktiese wyse.  Past. Johan Brits van die Fokus Deo gemeente vertel ons hulle inspirerende verhaal:

PAS AAN BY VERANDERING:  OP ‘n MISSIE VIR N NUWE ENGELSE DIENS

“Ons is die AGS/AFM in Modimolle, Limpopo (geleë in die middel van die dorp) en is deel van die Familia Dei Netwerk.  Ons het opgemerk dat menige families dorp toe trek vanaf die “township” wat ons met die volgende vraag gelaat het: Waar sal hulle kerk toe gaan? Ons het gesien dat hulle nie teruggaan na die kerk in die “township” nie en het besef dat ons ‘n tuiste vir hulle kan word!  Hierdie gedagte verskuiwing het gekom nadat die leierskap die “Walk Thru the Bible:  High Impact Church”-kursus gedoen het.  Daar het ons besef dat dit nie saak maak wat die grootte van jou kerk is nie, maar wel wat die impak van jou kerk op die gemeenskap is.  Die leierskap het die besluit geneem om ‘n Engelse diens aan die begin van 2017 te vestig en het die volgende beginsels aanvaar:

“…dat dit nie saak maak wat die grootte van jou kerk is nie, maar wel wat die impak van jou kerk op die gemeenskap is.”

 • Ons fokus op die middelkas persoon in die dorp. Ons fokus nie op die “township” nie, want daar is reeds ‘n AGS kerk wat ‘n geestelike tuiste is vir menige gelowiges.
 • Ons voorsien nie vervoer van veraf plekke nie – ons fokus is op ons onmiddellike gemeenskap.
 • Dit is nie ‘n multi-kulturele diens nie. Ons sien dit is ‘n moderne Engelse diens waar alle kleure en kulture die diens bywoon (daar is selfs Duitsers wat ver ry om die diens by te woon).
 • Ons is ‘n moderne gemeenskap en het ‘n moderne diens met multi-media.  Dienste is nie langer as 1 uur en 15 minute nie.
 • Ons het nog nie ‘n orkes nie, maar ons sien dit nie as ‘n struikelblok nie. Ons gebruik video om ons liedere aan te bied (en die mense is gaande daaroor!).
 • Die pastore werk doelbewus daaraan om enige rassekwessies uit die weg te ruim en praat openlik daaroor met die gemeente.
 • “Fellowship” is baie belangrik. Ons maak kontak en bou verhoudige oor ‘n koffie/tee/beskuit na en tussen die dienste.

Ons kerk se leierskap het besluit:  Dit is nie “ons” en “hulle” nie, maar net ONS, dieselfde gemeente, net ‘n ander diens presies soos die res maar in Engels.  Ons preek dieselfde boodskap in hierdie Engelse diens as wat in die Afrikaanse dienste gepreek word.
“Ons preek dieselfde boodskap in hierdie Engelse diens as wat in die Afrikaanse dienste gepreek word.”
Om hierdie Engelse diens in ons gemeenskap te begin was dit nodig om veelvuldige aksies en strategieë te beplan. Ons het begin deur pamflette te druk en dit oral moontlik uit te deel – by skole en op straat. Ons het selfs ons huidge gemeentelede gevra om hierdie pamflette na hulle werksplekke te neem. Ons het ‘n straat-braai in die hoofstraat van ons dorp gehou en het 1,000 worsrolletjies gratis weggegee! Ons het mense vertel van ons nuwe diens, hulle die pamlfette gegee en vir hulle gebid. Ek het baie keer gegaan (en ek doen dit steeds) na die hoofstrate op ‘n Saterdagmôre met my Bybel in my hand. Ek het met mense gepraat, saam met hulle gebid en hulle uitgenooi na ons kerk – so het ek mense na Jesus gelei, nuwe lidmate bekom en hulle gedoop! Ons doen kerk veldtogte (vanuit Walk Thru the Bible) gedurende ons dienste – dit veroorsaak dat die gemeente groei deur bywoning en selgroepe. Jy kan hulle webtuiste besoek by:  www.bible.org.za.  Ons doen projekte wat uitreik na skole en besighede – met die intensie om hulle bekend te stel aan die kerk.


Met die hulp van ‘n goeie vriend, Pastoor Elvis Mvulane het ons die Engelse diens begin met 20 mense.  Die gemiddelde bywoning van ons Engelse diens is nou 120 mense per Sondag.  Dit het in so ‘n mate ontwikkel dat ons ‘n pastoor het (wat in Alberton woon) wat 180km elke Sondag ry om te help met die prediking en huisbesoeke. Vier maande nadat die Engelse dienste begin is het ons die behoefte raakgesien vir ‘n Engelse Sondagskool – en huidiglik bedien ons 60 kinders op ‘n Sondag.  Ons het ook nou iemand in diens geneem wat in beheer staan van ons Sondagskool. Ons droom is om 5,000 mense in ons Engelse diens te hê!  Met 80,000 mense in die omgewing glo ons dat dit ‘n realistiese teiken is.

“Ons droom is om 5,000 mense in ons Engelse diens te hê!  Met 80,000 mense in die omgewing glo ons dat dit ‘n realistiese teiken is.”
Indien jy belang stel in die direkte verband tussen hierdie verhaal en die “One AFM Game Plan” drywers vertrou ek dat die GBM aanbieding dit duidelik sal wys en demonstreer:

PASTORALE WELSTAND: DIE VOLLE PRENTJIE

Dr. Vincent Atterbury   (‘n Opvolg artikel vanuit die Pastorale Brief 3de Kwartaal)

God roep en bemagtig mense met die Heilige Gees om deel te wees van die uitbreiding en voortsetting van die bediening van Sy Seun, Jesus Christus se bediening op aarde.  Alhoewel dit ‘n eer is om geroep te wees deur God sluit dit ook ‘n persoonlike verantwoordelikheid in – om die ywer van die oorspronklike roeping in stand te hou sonder om te kort te skiet as gevolg van uitbranding.  God se roeping is nooit ten koste van enigeiets binne die totaliteit van enige een se menslike bestaan nie.

“God se roeping is nooit ten koste van enigeiets binne die totaliteit van enige een se menslike bestaan nie.”

Aloewel groot vordering gemaak is in die pogings om die totale bestaan van mense te verstaan het hierdie pogings slegs die oppervlak gedek.  Elke persoon is geskep deur Hom op ‘n unieke wyse wanneer Hy hulle aanmekaar weef vir Sy glorie en doel (Psalm 139:13-14).  Op ‘n manier is dit vir mense ‘n uitdaging om presies te verstaan hoe wonderlik en kompleks God hulle gemaak het.

Die welstand van ‘n persoon word vasgestel nie net deur een area of faset nie, maar wel deur ‘n kombinasie van verskillende areas en fasette van die lewe. By die oorweging van die welstand van pastore word ten minste 7 areas, wat geintegreer en verweef met mekaar is, toegepas en moet daarop gefokus word wanneer gestreef word na pastorale welstand.

 1. Geestelik: Die kern van enige mens se welstand is hulle persoonlike verhouding met God.  Om binne ‘n regte verhouding met God te leef deur middel van sy Seun, Jesus Christus, en gelei te word deur Sy Gees.  Vanaf so ‘n verhouding sal ‘n persoon ‘n diepe besef van doel (roeping) en betekenis van die lewe beleef.  Die waardes, beginsels en gedrag van individue word vasgestel deur hulle persoonlike verhouding met God.  Om sterker te groei in jou verhouding met God is van allerbelang vir enige pastoor se welstand.
 2. Emosioneel: Elke mens het die inherente vermoë om ‘n verskeidenheid emosies te ervaar, bv. geluk, hartseer, vreugde, hoop, spanning, vrees, woede ens.  Menige gevoelens is gekoppel aan teenoorgesteldes wat skommelinge in buie, effektiwiteit, produktiwiteit, perspektiewe, gedrag en hantering van uitdagings veroorsaak.  Om te groei in emosionele intelligensie (die vermoë om onsself te verstaan) en die hantering van die lewe se uitdagings is noodsaaklik vir pastorale welstand.
 3. Intellektueel: Elke persoon is geskep met ‘n intellektuele vermoë wat ontwikkel moet word deur ‘n lewenslange proses van die bekoming van kennis en vaardighede. Dit is ‘n onophoudende proses soos wat die wêreld, kennis en die lewe self konstant verander. Nuwe idees en probleemoplossingsvermoëns word benodig om relevant te bly en suksesvol te leef. Pastore moet lewenslange leerders wees om ten einde by te dra tot hulle eie welstand.
 4. Fisies: God gee vir die mens een liggaam wat dien as a voertuig waardeur Hy die meesterstuk ten toon stel wat Hy geskep het in daardie persoon.  Die liggaam is soos ‘n voertuig, hoe beter daarna gekyk word, hoe langer dien dit die persoon met uitnemendheid.  Pastorale welstand kan bevorder word deur gesonde gewoontes te kweek, aan te neem en in stand te hou (bv. gereelde mediese ondersoeke, ‘n gebalanseerde dieët, oefening, rus, ens).  Vernietigende leefstylpatrone moet vermy word ten alle koste.
 5. Sosiaal: God skep elke individu om interafhanklik te wees van ander mense. Verhoudings met gades, kinders, ander familie, ens is baie belangrik vir die pastoor se welstand. Groei in die skep en instandhouding van positiewe verhoudings bevorder pastorale welstand. Dit sluit ook in beroeps- en institusionele verhoudings, bv. met kollegas, vrywilligers, gemeentelede, die beheerliggaam, streeksforum, nasionale leierskap en kantoor.
 6. Beroepsgesondheid: God het ons geskep vir ‘n spesifieke doel (roeping). Die welstand van pastore word beìnvloed deur die vlak van persoonlike vervulling wat hulle ondervind in dit wat hulle doen, wat hulle toegelaat word om te doen en wat hulle bemagtig word om te doen.  Pastorale welstand kan bevorder word deur betrokkenheid in bediening te bepaal volgens die individu se God-gegewe talente en gawes, dus in ooreenstemming met ‘n geskikte werksomgewing.
 7. Finansieël: Ons verhouding met aardse besittings, geld en die bestuur van hulpbronne is ‘n belangrike onderwerp in die Bybel.  Die Bybel verduidelik die effek daarvan op die welstand van die mens.  Groei in Bybelse begrip van God se voorsiening, ons verhouding daarmee asook ons verantwoordelikheid om God se voorsiening te bestuur, sal pastorale welstand bevorder.

Pastorale welstand is kompleks en daar is geen kitsoplossing, enkele sleutel of geheim wat pastorale welstand sal verseker nie.  Elke pastoor moet pertinent bewus wees van die feit dat hy/sy veelsydig is.  Alle areas vereis aandag en bepaal welstand.

Die gebed van Johannes vir Gaius benadruk dat pastore nie net slegs geestelik wel moet wees nie, maar ook in ander areas van hulle lewens (3 Joh 1:2).  In Spreuke 4:23 benadruk Salomo dat ons na alle areas in ons lewens moet kyk omdat die totaliteit en kwaliteit van ons lewens en bediening daardeur geaffekteer word.  Dit is dan, en slegs dan dat pastore in staat sal wees om God se roeping vir hulle lewens te vervul deur volhoubare vrugbaarheid, seisoen na seisoen.

“Dit is dan, en slegs dan dat pastore in staat sal wees om God se roeping vir hulle lewens te vervul deur volhoubare vrugbaarheid, seisoen na seisoen.”

LEIERSKAP VANUIT DIE HART: HELENA JACKSON
Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA

Die AGS se Welsyn Departement is ‘n uitstekende voorbeeld van die AGS se sosiale verantwoordelikheid sedert die eenwording van die AGS in 1996. Helena Jackson het Past. Eben Muller opgevolg as die Direkteur van hierdie Departement. Dit is een van die Departemente wat wysheid en ‘n hoë vlak van rentmeesterskap vereis. Helena het hierdie Welsynsskip gestuur totdat dit ‘n finansiële ysberg geslaan het. Sy het nie die skip verlaat nie. Sy het voortgegaan om haar beste te doen om die skip op die water te hou. In die tussentyd het die Nasionale Leierskap ingegryp met die doel om te red en die Departement om te keer. Helena het optimisties gebly dat hierdie bediening sal bly voortbestaan. Sy het sedertdien bedank as die Direkteur van die AGS Welsyn Departement. Ons sal verseker haar passie en toewyding om die behoeftiges te bedien, mis.  Nieteenstaande is ek oortuig daarvan dat sy nie net terug sal sit en haar arms sal vou in die aangesig van die vele sosiale uitdagings wat ons land in die gesig staar nie. Sy sal ‘n weg vind om haar begeerte om om te sien na mense wat seer het, uit te druk.

Namens die AGS van SA wil ek haar bedank vir haar waardevolle insette in die Kerk se Welsyn Departement. Ek bid dat God voort sal gaan om Sy glorie op haar te laat skyn. Baie dankie Helena.

Wat het jou aanvanklik aangespoor om betrokke te raak by die werk van die AGS Welsynsraad?
Ek kom vanuit ‘n Nederduitse Gereformeerde Kerk agtergrond. Tydens my studies vir my Maatskaplikewerk graad in Wellington in die Wes-Kaap het ek begin om dienste van die AGS kerk by te woon – waar ek tot bekering gekom het in 1977, gedoop is en gedoop is met die Heilige Gees.  Ek het my man ontmoet gedurende dieselfde tyd en hy was ‘n lidmaat van die AGS kerk.  Ek het gegradueer as ‘n geregistreerde Maatskaplike werker in 1978 en soos alle studente aansoek gedoen vir soveel vakante poste as moontlik.  Onder ander suksesvolle aansoeke was die AGS uitvoerende welsynsposisie – wat ek aanvaar het omdat ek geweet het my toekoms saam met my man sal in die AGS kerk wees.

Wat is die mees opwindende ontwikkeling wat  jy nooit sal vergeet nie?
Die desentralisasie van die Kinderafdeling sedert 1999, wat weereens baanbrekerswerk in kindersorg was.  Dit was hierdie ontwikkeling wat die meeste waarde tot die lewens van ons kinders toegevoeg het asook tot die stand van die AGS Uitvoerende Welsynsraad in die welsynsektor.

Wat van jou rol sal jy mis?
Die geleentheid om ‘n verskil te maak in die lewens van die begunstigdes waarmee ek gewerk het vir 39 jaar en 6 maande, asook die geleentheid om die personeel te bemagtig – oor die hele spektrum van die werk van die AGS Uitvoerende Welsynsraad.

Wat glo jy is die kritiese sukses faktore vir die toekoms van die AGS Welsynsraad?
Twee baie belangrike faktore WAS die dryfkrag van veral die laaste 20 jaar.  Die een was vir seker die inkoop van die AGS gemeentes wat mede-verantwoordelikheid geneem het vir projekte sedert die desentralisasie proses.  Asook die passie, getrouheid en harde werk van die personeel.

Wat is jou finale wens vir die AGS Welsynsraad?
Dat dit die huidige onsekerheid in terme van rigting sal oorleef en die missie en visie sal vervul wat van die begin af vasgestel is.

Wat beplan jy om na aftrede te doen?
Ek sal daarvan hou om aan te hou om betrokke te wees in gemeenskapsprojekte en het reeds begin deelneem.  Ek is ‘n mense-mens en wil van nut wees vir diegene wat in nood verkeer.  Buiten dit wil ek graag reis, tuin maak en soveel tyd moontlik met my familie spandeer.

Enige finale advies aan die AGS gemeentes in verband met Gemeenskapsbetrokkenheid? 
Dit is ons verantwoordelikheid as kerk om om te gee vir ons gemeenskappe soos wat ons geleer word in die boek van Handelinge. Ons het geen keuse nie en ek wil graag gemeentes aanmoedig om die behoeftes in hulle gemeenskappe te bepaal en te vervul, vind die seer en genees dit.  Word betrokke en dien diegene wat nie vir hulle self kan sorg nie.

“…vind die seer en genees dit.  Word betrokke en dien diegene wat nie vir hulle self kan sorg nie.”

SLOT

Ons nader die einde van 2018. Dit sal onthou word as die jaar waarin die AGS se 110de herdenking gevier is. Ons is dankbaar teenoor God vir Sy voorsiening. Ons het ook ‘n waterskeiding Algemene Besigheidsvergadering in 2018 gehad waar belangrike besluite aangaande die opvolgingsplan vir die Nasionale Ampsdraers deurgevoer is.

Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om jou te bedank vir jou bediening insette gedurende die jaar.  Jou bediening het bygedra tot die groei van die kerk. Ek wens jou ‘n geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige 2019 toe.

Past. M.G. Mahlobo