Newsflash: Friday, 17 January

Download the PDF version here:

17 JANUARY ENG 2020

I would like to take this opportunity to compliment you with best wishes for 2020. I hope you had a good recess and that you have begun the new year with vigor.
1. JANUARY – PRAYER & FASTING

January is our month for prayer and fasting. Each congregation exercises its discretion in this regard. My request is that you add the following items in your prayer list:

AFM of SA Elections

2020 is the election year in the AFM of SA. Pray that the elections, in all church structures, will go smoothly and result in the election of God-fearing, Christ-centered, Holy Spirit-guided, Bible-based, Caring and Committed leaders.

Socio-Economic Situation

I am also asking you to include our country’s socio-economic situation. We began this year with load shedding, despite promises that there would be no load shedding until 13 January 2020. It seems load shedding and its concomitant impact at the social and economic level will be with us for some time. Let us pray that those who are tasked with the generation and supply of electricity will be granted wisdom and capacity to deliver on their assignment. Let us also pray for social cohesion. Levels of intolerance, violence and crime continue to be the features in the public discourse. We need the Divine intervention in this regard.

Revival

Last but not least, let us pray for revival which is accompanied by passion for winning lost and hurting people in South Africa, in Africa and the entire world.

Colleagues and Colleagues’ Spouses who Passed on

In an unprecedented manner many of our Colleagues and Spouses passed on in December 2019 and beginning of January 2020. Let us remember their bereaved families in our prayers. I am referring to Past. Joseph Roux, Mrs. Ntombekhaya Booi, Past. Evert Phillipus Botha, Past. Michael Mncedisi Mkhosana, Past. Theodorus Ernest Cornelius Botha, Mrs. Shirley Mandean, Past. Samuel Hendrik Mandean (emeritus), Mrs. Engela van Zyl, Past.  Ndodwa Blekiwe, Prof. Leonard Phillipus Maré, Mrs. Rita Gerber, Past. Simon Modisaotsile Modisane, Evangelist Evelyn Gigaba, Mrs. Mohanoa Johanna Selepe, Past. Moses Swartz, Past. Isaac Harvey, Past. Thembekile Sokabo and Past. Pieter van der Westhuizen. Evangelist Reinhard Bonnke also passed on, this past December.

2. SPECIAL INVITATION: NOB VISITS 2020

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

3. BACK TO SCHOOL!

BACK TO SCHOOL MESSAGE FROM THE NATIONAL CHILDREN’S MINISTRY (NCM)
Past. Sam Tshabalala

Dear Scholars, Parents and Guardians,

Compliments and blessings to all the children as they start the new 2020 school year. I hope you have relaxed and replenished your energy for the new school year.  We also congratulate the Matric Class of 2019 who have achieved over 80% overall pass. We thank the Lord and the education authorities for this remarkable improvement and achievement. And to those who did not make it, it is not the end of the world; don’t give up, try again my child.

Now, it is back to school time for all children and none must remain at home or denied the right to education. I hope you will work hard in order to pass at the end of the year. We trust the Lord for divine protection against the schemes of the devil that torment our children at schools through bullying, drug abuse, teenage pregnancy and suicide amongst other things.  My beloved children, stay away from such bad things and focus on your education in order to be a better person in future. As a Church we pray to the Lord Jesus Christ and support you to excel in your school work so that you can pass and lead our nation and society in future. Your future and that of the church depend on you and therefore it is important to prepare for this noble task like a person preparing for the Olympic Games or the Comrade Marathon. This preparation requires hard work and it entails praying and reading your Bible regularly, attending school and doing your school work and homework diligently.

The Bible teaches us:
“Study and do your best to present yourself to God approved, a workman…” – (2 Timothy 2:15, AMP)

I hereby wish as I do now to urge all parents and guardians to become prayer warriors for the success of the children of our church and the country in all their spheres of life in 2020 and beyond. Once more, compliments and may the good Lord be with you as you begin your school year! Do so with vigor and oomph!

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 17 Januarie

Laai die PDF weergawe hier af:

17 JANUARY AFR 2020

Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om jou net die beste toe te wens vir 2020. Ek hoop jy het ‘n goeie ruskansie gehad en dat jy die nuwe jaar met ywer begin het.
1. JANUARIE – GEBED & VAS

Januarie is ons maand van gebed en vas.  Elke gemeente gebruik hulle eie diskressie in hierdie verband.  My versoek is dat jy die volgende items op jou gebedslys sal byvoeg:

AGS van SA Verkiesings

2020 is ‘n verkiesingsjaar vir die AGS van SA. Bid dat hierdie verkiesing vir alle kerk strukture glad sal verloop en dat Godvresende, Christus-gesentreerde, Heilige Gees-geleide, Bybel-gebaseerde, omgee en toegewyde leiers tot gevolg gekies sal word.

Sosio-Ekonomiese Situasie

Ek vra jou ook om ons land se sosio-ekonomiese situasie in te sluit. Ons het vanjaar met beurtkrag begin, ondanks beloftes dat daar nie tot 13 Januarie 2020 enige beurtkrag sou wees nie. Dit lyk of beurtkrag en sy gepaardgaande impak op die sosiale en ekonomiese vlak saam met ons sal wees vir ‘n geruime tyd. Laat ons bid dat diegene wat getaak is met die opwekking en voorsiening van elektrisiteit, wysheid en vermoë gegun sal word om hulle opdrag te uit te voer. Laat ons ook bid vir sosiale samehorigheid. Vlakke van onverdraagsaamheid, geweld en misdaad vorm nog steeds die publieke diskoers. Ons het die Goddelike ingryping in hierdie verband nodig.

Herlewing

Laaste maar nie die minste nie, laat ons bid vir herlewing wat gepaard gaan met passie vir die wen van verlore en stukkende mense in Suid-Afrika, in Afrika en die hele wêreld.

Afsterwe van Kollegas en Kollegas se Gades

Op ‘n ongekende wyse het baie van ons kollegas en gades in Desember 2019 en begin van Januarie 2020 gesterf. Laat ons hulle bedroefde families in ons gebede onthou. Ek verwys na Past. Joseph Roux, Mev. Ntombekhaya Booi, Past. Evert Phillipus Botha, Past. Michael Mncedisi Mkhosana, Past. Theodorus Ernest Cornelius Botha, Mev. Shirley Mandean, Past. Samuel Hendrik Mandean (emeritus), Mev. Engela van Zyl, Past.  Ndodwa Blekiwe, Prof. Leonard Phillipus Maré, Mev. Rita Gerber, Past. Simon Modisaotsile  Modisane, Evangelis Evelyn Gigaba, Mev. Mohanoa Johanna Selepe, Past. Moses Swartz, Past. Isaac Harvey, Past. Thembekile Sokabo and Past. Pieter van der Westhuizen. Evangelis Reinhard Bonnke het ook die afgelope Desember gesterf.

2. SPESIALE UITNODIGING: NOB STREEKSBESOEKE 2020

Hiermee nooi ons alle Pastore, lede van die Beheerliggame, Leiers en Nasionale Jeug uit na die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke. Die doel van die besoeke is om inligting te deel, opleiding te verskaf en gesprek te voer oor kwessies van strategiese belang vir die kerk. Ek wil jou sterk aanmoedig om die bemagtigingsessie in jou Provinsie by te woon.

Die tema vir die besoeke is:

Aksies met Impak
Leierskap in ‘n missionale kerk

Ons sien uit daarna om met die kerk oor die volgende onderwerpe te praat:

 1. Die Impak van die Bediening op die kinders van Pastore.
 2. Die Nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.
  Hier is alreeds ‘n dokument beskikbaar oor die onderwerp. Laai gerus af by die volgende skakel: http://afm-ags.org/category/media/
 3. Vroue in Leierskap.
 4. Die Rol en Funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
 5. Om Kerk te wees in die markplein.
 6. Gemeenskapsbetrokkenheid: Praktiese Implementering (Aangebied deur die AFM Welfare)

Die program vir Vrydag en Saterdag kan afgelaai word vanaf die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die Nasionale Ampsdraers gaan besoeke aflê aan al die Provinsies op die volgende datums:

3.      TERUG SKOOL TOE!

‘N BOODSKAP VAN DIE NASIONALE KINDER BEDIENINGS-DIREKTEUR
Past. Sam Tshabalala

Liewe Skoliere, Ouers en Voogde,

Komplimente en seëninge aan al die kinders met die begin van die  nuwe 2020 skooljaar. Ek hoop jy het ontspan en is weer vol energie vir die nuwe skooljaar. Ons wens ook die Matriekklas van 2019 geluk wat oor die 80% algehele slaagsyfer behaal het. Ons dank die Here en die onderwysowerhede vir hierdie merkwaardige verbetering en prestasie. En aan diegene wat dit nie gemaak het nie, dit is nie die einde van die wêreld nie; moenie opgee nie, probeer weer my kind.

Nou is dit terug skool toe vir alle kinders en niemand mag by die huis bly of die reg tot onderwys ontken word nie. Ek hoop jy sal hard werk om aan die einde van die jaar te slaag. Ons vertrou die Here vir Goddelike beskerming teen die planne van die duiwel wat ons kinders pynig by skole deur afknouery, dwelmmisbruik, tienerswangerskap en selfmoord onder andere.  My geliefde kinders, bly weg van sulke slegte dinge en fokus op jou opvoeding om ‘n beter persoon in die toekoms te wees. As ‘n kerk bid ons tot die Here Jesus Christus en ondersteun jou om te presteer in jou skoolwerk sodat jy kan slaag en ons nasie en samelewing in die toekoms lei. Jou toekoms en dié van die kerk is afhanklik van jou en daarom is dit belangrik om voor te berei vir hierdie edele taak soos ‘n persoon wat voorberei vir die Olimpiese Spele of die Comrades marathon. Hierdie voorbereiding vereis harde werk en dit behels bid en die gereelde lees van jou Bybel, skool bywoon en die getroue doen van jou skoolwerk en huiswerk.

Die Bybel leer ons:
“Werk hard sodat God jou kan goedkeur. Wees ’n goeie werker, …” (2 Timothy 2:15, NLV)

Ek wil hiermee alle ouers en voogde bemoedig om gebedskrygers te word vir die sukses van die kinders van ons kerk en die land in alle sfere van die lewe in 2020 en daarna. Weereens, komplimente en mag die goeie Here met jou wees as jy jou skooljaar begin! Doen dit met ywer!

Seën
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 22 November

Download the PDF version from the link below:

22 NOVEMBER ENG 2019

AFM Colleague,

SPECIAL INVITATION
2020 NOB Empowerment Visits

We hereby invite all AFM Pastors, Governing Body Members, Leaders and National Youth to the 2020 NOB Empowerment Visits. The intention of the Empowerment Visits is to inform, equip, train and engage in dialogue on matters of strategic importance to the church. I want to strongly encourage you to attend the empowerment session in your province.

The theme for the visits is:

Actions with Impact
Leading in a missional church

We are looking forward to engaging with the church on the following topics:

 1. The Impact of the Ministry on Pastor’s Children.
 2. The Nomination Process and Dates for the 2020 National Office Bearers Elections.
  A document is already available on this matter. Kindly download from:
  http://afm-ags.org/category/media/
 3. Women in Leadership.
 4. The Role and Function of the Pastor within a Missional Church.
 5. Being Church in the Public Domain.
 6. Community Involvement: Practical Implementation (Presented by the AFM Welfare)

The programme for the Friday and Saturday can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/events/

The National Office Bearers will be visiting all Provinces on the following dates:

Date: Province: Venue:
7-8 February Cape Town AGS Goodwood
7-8 February Free State AFM Jubilate
21-22 February Kwazulu-Natal Amanzimtoti
6-7 March Limpopo Ha-Dumasi Conference Centre
6-7 March Mpumalanga Lighuis Middelburg
17-18 April Gauteng Herlwingsentrum (Wonderboom)
17-18 April North-West AFM Oase (Klerksdorp)
8-9 May Eastern-Cape Gees en Lewe (East London)
8-9 May Northern-Cape AFM Rehobot Upington

Blessings!

MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 22 November

Download the PDF version from the link below:

22 NOVEMBER AFR 2019

AGS Kollega,

SPESIALE UITNODIGING
2020 NOB Bemagtigingsbesoeke

Hiermee nooi ons alle Pastore, lede van die Beheerliggame, Leiers en Nasionale Jeug uit na die 2020 NOB Bemagtigingsbesoeke. Die doel van die besoeke is om inligting te deel, opleiding te verskaf en gesprek te voer oor kwessies van strategiese belang vir die kerk. Ek wil jou sterk aanmoedig om die bemagtigingsessie in jou Provinsie by te woon.

Die tema vir die besoeke is:

Aksies met Impak
Leierskap in ‘n missionale kerk

Ons sien uit daarna om met die kerk oor die volgende onderwerpe te praat:

 1. Die Impak van die Bediening op die kinders van Pastore.
 2. Die Nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.
  Hier is alreeds ‘n dokument beskikbaar oor die onderwerp. Laai gerus af by die volgende skakel: http://afm-ags.org/category/media/
 3. Vroue in Leierskap.
 4. Die Rol en Funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
 5. Om Kerk te wees in die markplein.
 6. Gemeenskapsbetrokkenheid: Praktiese Implementering (Aangebied deur die AFM Welfare)

Die program vir Vrydag en Saterdag kan afgelaai word vanaf die volgende skakel:
http://afm-ags.org/category/events/

Die Nasionale Ampsdraers gaan besoeke aflê aan al die Provinsies op die volgende datums:

Datum: Provinsie: Plek:
7-8 Februarie Kaapstad AGS Goodwood
7-8 Februarie Vrystaat AFM Jubilate
21-22 Februarie Kwazulu-Natal Amanzimtoti
6-7 Maart Limpopo Ha-Dumasi Conference Centre
6-7 Maart Mpumalanga Lighuis Middelburg
17-18 April Gauteng Herlwingsentrum (Wonderboom)
17-18 April Noordwes AFM Oase (Klerksdorp)
8-9 Mei Oos-Kaap Gees en Lewe (East London)
8-9 Mei Noord-Kaap AFM Rehobot Upington

Seën!
MG Mahlobo

Special Update: Friday, 15 November

Special Update: From the 60th National Leadership Forum

Friday, 15 November

Dear Colleagues,

The 60th National Leadership Forum (NLF) since unity, was held during this past week from 11-14 November 2019 in Gauteng. In this special update we share three important matters.

1. PROCESS FOR ELECTION

During this meeting amendments to the Rules of Order regarding the process for election of the National Office Bearers from 2020, were promulgated. More information on this process, including the dates for 2020, were made available to Regional Leaders and will also be discussed during the NOB’s Regional Empowerment visits during the first few months of 2020.

Election of National Office Bearers

2. PASTORAL WELLNESS RESULTS

The meeting also took note of the results of the Pastoral Wellness Survey conducted among our pastors during this year. You can access the results of the survey at the link below and take note of the interesting statistics and important information relating to the ministry, physical, financial and personal life of Pastors and assemblies. Please take note of the key take-outs that can possibly improve Pastoral Wellness.

Survey Results NOB Visits PASTORAL WELLNESS

3. NOB EMPOWERMENT VISITS 2020

Please make a note of the dates of the 2020 NOB Empowerment visit in your Region as per the national AFM Calendar and ensure that you do attend it, as it will cover a few subjects of importance to the church, such as:
1. The role and function of a pastor within a Missional church context.
2. Women in leadership.
3. The impact of the ministry on the children of pastors.
4. Being church in the Public Domain, and
5. The Nomination process and dates for the 2020 National Office Bearers Elections.

Blessings!
MG Mahlobo

Spesiale Opdatering: Vrydag, 15 November

Spesiale Opdatering: Vanaf die 60ste Nasionale Leierskaps Forum

Vrydag, 15 November

Geagte Kollegas,

Die 60ste Nasionale Leierskaps Forum (NLF) sedert die kerk se eenheid, is die afgelope week vanaf 11 tot 14 November 2019 in Gauteng gehou. In hierdie spesiale nuusflits deel ons drie belangrike sake.

1. DIE PROSES VIR VERKIESING

Tydens hierdie vergadering is wysigings aan die Reëls van Orde rakende die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers vanaf 2020, afgekondig. Meer inligting oor die proses, insluitend die datums vir 2020, is aan Streekleiers beskikbaar gestel en sal ook tydens die NOB se Bemagtigingsbesoeke aan die streke gedurende die eerste paar maande van 2020 bespreek word.

Election of National Office Bearers

2. PASTORALE WELSTAND: RESULTATE

Die vergadering het ook kennis geneem van die resultate van die Pastorale Welstand-opname wat gedurende hierdie jaar onder ons pastore gedoen is. Jy kan op die onderstaande skakel toegang tot die resultate van die opname verkry. Die verslag deel interessante statistieke en belangrike inligting rakende die bediening, fisieke, finansiële en persoonlike lewe van ons pastore en gemeentes. Neem kennis van die belangrikste fokus areas wat Pastorale Welstand moontlik kan verbeter.

Survey Results NOB Visits PASTORAL WELLNESS

3. NOB BEMAGTIGINGSBESOEKE AAN STREKE 2020

Let op die datum van die 2020 NOB-bemagtigingsbesoek in jou streek (soos aangedui op die nasionale AGS-kalender). Maak seker dat jy dit bywoon, aangesien dit ‘n hele paar onderwerpe van belang vir die kerk sal dek, soos:
1. Die rol en funksie van ‘n Pastoor binne ‘n Missionale kerk.
2. Vroue in leierskap.
3. Die impak van die bediening op die kinders van pastore.
4. Kerk te wees in die markplein.
5. Die nominasieproses en datums vir die verkiesing van die Nasionale Ampsdraers in 2020.

Seën!
MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 18 October

Download the PDF version here:

18 OCTOBER ENG 2019

Dear Colleagues,

I trust you are well! Kindly take note of two important strategic issues that are relevant to all AFM registered assemblies.

1. CENSUS 2019: CALL TO ACTION

Please note that the Assembly Census forms must be completed and send back to the Regional Secretaries/Administrators by 30 November 2019. The Regional Secretaries/Administrators will then compile the information and forward it to the AFM Head Office by 31 January 2020.

Why do we need to complete the census forms?

 • Firstly, for internal use. As a church with a national footprint we need to know for our own future planning and strategic alignment how many assemblies, ordained pastors, assembly leaders, etc. we have. It is also important for us to know how many members we have and how their numbers are made up age wise. This will enable us to plan for future ministry development and growth.
 • Secondly, for external use. We are regularly involved in discussions with other churches, organizations and government structures where specific statistics and information determine our participation and input.
Please enquire with your Regional Secretary or Administrator for support.

2. OCTOBER: PASTOR’S APPRECIATION MONTH

As a church, we have established a tradition over the last couple of years to especially focus on appreciating our pastors/ assembly leaders, their spouses and children during the month of October.

“Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.” Hebrews 13:7(ESV)

Please note that a circular was sent to Governing Bodies of all AFM Assemblies and Departments with regards to this matter.

The circular can be downloaded from the link below:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 18 Oktober

Laai die PDF weergawe hier af:

18 OCTOBER AFR 2019

Liewe Kollegas,

Ek vertrou dat dit goed gaan met jou! Neem asseblief kennis van twee belangrike strategiese kwessies wat vir alle AGS-geregistreerde gemeentes relevant is.
1. SENSUS 2019: OPROEP TOT AKSIE
Neem asseblief kennis dat die gemeente-sensus vorms voltooi moet word en terug gestuur moet word aan die plaaslike streekssekretarisse/administrateurs teen 30 November 2019. Die streeksekretarisse/administrateurs sal dan die inligting saamstel en dit aan die AGS hoofkantoor stuur teen 31 Januarie 2020.
Hoekom moet ons die sensus vorms voltooi?

 • Eerstens vir interne gebruik. As ‘n kerk met ‘n nasionale impak moet ons vir ons eie toekomstige beplanning en strategiese belyning weet hoeveel gemeentes, pastore, gemeenteleiers, ens. ons het.  Dit is ook belangrik vir ons om te weet hoeveel lidmate ons het en hulle getalle vas te stel volgens ouderdom. Dit stel ons in staat om vir toekomstige bedieningsontwikkeling en groei te beplan.
 • Tweedens vir eksterne gebruik. Ons is gereeld betrokke by gesprekke met ander kerke, organisasies en die regering waar spesifieke statistieke en inligting ons deelname en insette bepaal.

Doen asseblief navraag by jou Streeksekretaris of administrateur vir ondersteuning.

2. OKTOBER: PASTOOR WAARDERINGS MAAND

As ‘n kerk, het ons ‘n tradisie gevestig oor die laaste paar jaar om veral te fokus op die waardering van ons pastore/gemeenteleiers, hul gades en kinders gedurende die maand van Oktober. “7Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het.” – HEBREËRS 13:7 (AFR83)
Neem asseblief kennis dat ‘n omsendbrief gestuur is aan die kerkrade van alle AGS gemeentes en departemente met betrekking tot hierdie saak.

Die omsendbrief kan by die onderstaande skakel afgelaai word:
http://afm-ags.org/category/media/

Seënwense!
Past. M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 13 September

Download the PDF version here:

SPECIAL 13 SEPTEMBER ENG 2019

AFM National Conference 2019
Invitation to Intercession Prayer
 
Thank you for registering for the AFM National Conference!
 
If you feel called to pray for the AFM National Conference and to intercede for the Body of Christ we invite you to join us for a special intercession prayer:
 
Date:
Sunday, 15 September
Venue:
Lighthouse Christian Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow (Cape Town)
Time:
16h00
 
We will be PRAYING for:
 
Pastors that are tired and exhausted
Broken households
Our Country
Our Parliament
For the Conference Speakers – asking God to use them like never before!
For Healing & Miracles
 
We are looking forward to a great expectation in our spirits!
Thank you for joining us.

Special Newsflash: Wednesday, 11 September

Download the PDF version here:

SPECIAL 11 SEPTEMBER ENG 2019

SPECIAL NEWSFLASH!

AFM Colleague,

1. A SPECIAL INVITATION TO A MINI WELFARE CONFERENCE

Thank you for registering for the AFM National Conference!

The Executive Welfare Department of the AFM of SA would like to invite you to a Mini Welfare Conference that will be held during the upcoming AFM National Conference:

Date: Wednesday, 18 September 2019
Time: 09h00 – 15h00
Venue: Lighthouse Christian Centre (275 Voortrekker Road, Parow, Cape Town)
https://www.lighthouse.org.za/

We are especially inviting the Management Committees of:

 • The AFM Old Age Homes and Retirement Villages– Western Cape
 • EWC of the AFM CYCC’s/ Foster Homes – Western Cape

As well as Affiliates across all provinces that has already registered for the AFM National Conference.

We are also inviting our Pastors, Leaders and Members with existing welfare projects or programmes to join us and learn more about the practical implementation of Community Involvement.

The Mini AFM Welfare Conference will aim to:

 • Provide an update on the activities of the AFM Welfare Department,
 • Share information and provide training on:
 1. The Role of the Church in the Community (Community Involvement as a driver of the One AFM Game Plan),
 2. Financial Management, and
 3. Income Development and Marketing.

Kindly join us and use the link below to download the Registration Form:
http://afm-ags.org/category/media/

Blessings!
Past. B. Petersen
(NOB Member & Chairperson of the Executive Welfare Council of the AFM of SA)

**Kindly Note: This Newsflash is only sent in English as it pertains to the AFM National Conference.