Bemagtiging

Onderrig, lei u lede op en rus hulle toe.

Omskrywing:

Om die heiliges (lede) toe te rus om hul roeping en Goddelike gawes en talente te vervul.

Gelyke beskrywing:

 • Onderrig/leer
 • Toerus
 • Oplei
 • Demonstreer
 • Vertrou + vrylaat (delegeer)
 • Afrig + mentor

Kerngeskrifte:

 • Efesiërs 4:11+12
 • Matt. 28:19 (“…en leer ..”)
 • 2 Tim. 2:2

Die bemagtiging van ons lidmate word duidelik as deel van ons visie gestel: “Ons sien ʼn kerk wat vir alle mense toeganklik is, wat ons eenheid en Godgegewe diversiteit vier, wat ons lede bemagtig om om te gee en ons gemeenskappe tot God se glorie te transformeer.” Een van die hoofredes waarom gelowiges geroep word om na ʼn kerkdiens toe te kom, is vir die doel van bemagtiging.

Bemagtiging is inherent deel van die Groot Opdrag: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Matt. 28:19) Om dissipels te maak impliseer bemagtiging. Die AGS moet, in ʼn tyd waarin basiese kennis van Koninkrykbeginsels en om volgelinge van Christus te wees, baie beperk en vlak geword het, die belangrikheid van bemagtiging beklemtoon.

ʼn Kerngeskrif in hierdie geval is Efesiërs 4:11+12: “En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.” (Ook 1 Kor. 12: 27+28) Ons erken hierdie evangeliebedienings wat toerus. Hulle hooftaak is om die heiliges vir hulle werk in die evangeliebediening toe te rus/te bemagtig.

Dit is belangrik om ʼn omgewing en kultuur te skep waar “gewone” lede hul verantwoordelikhede as “voltydse” lede van die liggaam van Christus aanvaar. Elke lid moet besef dat hulle in gelyke mate deur God geroep word en ʼn spesifieke gawe(s) het om hul evangeliebediening te vervul. Dit is hierdie lede wat in ons moderne markte leef en werk. Hulle moet bemagtig en die opdrag gegee word om, naby en ver, getuies van Christus te wees. Die sending-gerigte doel en omvang van ons bemagtiging is onmiskenbaar.

Ons sal, deur ons lede te bemagtig, ons beste doen, deur Jesus se manier van Sy dissipels bemagtig, te volg. Hy het eers daaraan tyd bestee om hulle te leer. Dit is gevolg deur aan hulle die “hoe om” te wys. Hy het toe voortgegaan om hulle deel te maak van sy evangeliebediening – bv. die vermenigvuldiging van vis en brood. Die volgende stap was om hulle uit te stuur om self die evangelie te bedien (Lukas 9:1+2). Hy het hulle reggehelp toe hulle misluk of foute gemaak het – bv. die seun met die bose geeste (Markus 9:14-29). Dit is waar die belangrike verantwoordelikheid van mentorskap en afrigting inkom. Hy het seker gemaak, toe hulle opleiding voltooi is, dat hulle met die Heilige Gees gevul is, voordat hulle die wêreld in gestuur is (Lukas 21:49, Handelinge 1:8). Toe moes hulle die proses met nuwe bekeerdes herhaal (Matt. 28:19 en 2 Tim. 2:2).

Bemagtiging vind op verskillende maniere en op verskillende vlakke plaas. Daar moet altyd onthou word dat die hoofdoel van ons bemagtiging is om ware dissipels te ontwikkel, apostoliese verteenwoordigers wat die Missio Dei – die Missie van God, kan vervul. Ons moet wegbeweeg van die eeue oue tradisie van lede as blote leke, en pastore as die “wat geroep is”, te sien. Elke lid moet weet dat hulle net soveel deur God geroep word en dat hulle , deur hulle lewens en werk, geroep word om getuies van Christus te wees. Hulle is in gelyke mate en “voltyds” deel van God se liggaam.

  BEMAGTIGING

 

Dissipelskap

Wees ʼn volgeling van Christus – maak volgelinge van Christus.

Gelyke beskrywings:

 • Volgeling, student, leerder, leerling.
 • Wees ʼn voorbeeld van ʼn ware volgeling van
 • Elke lid moet Jesus volg en meer soos Jesus word.
 • Skep ʼn Christelike karakter onder alle lede.

Kort omskrywings:

Dissipelskap beteken die lewenslange proses van spontane en opsetlike leer, opleiding, groei en ontwikkeling waartydens die gelowige, deur die werk van die Heilige Gees, al hoe meer en met egtheid, meer en meer van Jesus Christus in sy/haar lewe demonstreer.

ʼn Persoonlike volgeling van Jesus Christus tydens sy/haar lewe.

Kerngeskrifte:

▪ Matteus 28:19
▪ 1 Kor. 11:1
▪ Gal. 4:19
▪ Handelinge 1:8
▪ 2 Kor. 3:18
▪ Gal. 5:22

Dissipelskap is onlosmaaklik verbind aan die Groot Opdrag en dus van kardinale belang as strategiese fokus in ons Strategie vir Een AGS. Laat die woorde van Jesus weereens in ons ore weerklink: “Gaan dan na al die nasies toe en maak van al die mense dissipels…” (Matt. 28:19) Die Groot Opdrag strek verder as die Evangelie verkondig en bekeerdes maak. Daardie bekeerdes moet dissipels gemaak word. Indien nie, het ons nie behoorlik uitvoering aan Jesus se opdrag gegee nie.

Om ʼn ware missionale-gerigte kerk te wees, voorveronderstel ware dissipels, net soos kerklede wat ware dissipels is, ʼn missionale-gerigte kerk impliseer. Daar kan nie een sonder die ander wees nie.

ʼn Mens moet self ʼn dissipel wees om dissipels te maak (1 Kor. 11:1).  11:1) Dit impliseer dat ʼn mens Jesus as Heer en Verlosser aanvaar het. Daar is baie wat vir Jesus as die opperste voorbeeld en mees edel uitdrukking van perfekte menslikheid ag (bv. Mohandas Ghanddi), Mohandas Ghanddi), maar u kan slegs ʼn dissipel van Jesus word as Hy u Verlosser/Heiland geword het. Dissipelskap begin met verlossing.

Die kern van dissipelskap is om die karakter en gedagtes van Christus te internaliseer, met ander woorde, om spontaan meer en meer van Hom uit te beeld – meer van Sy liefde, Sy lewe en Sy krag (Gal. 4:19).

Dissipelskap impliseer bemagtiging. Dit is ook die rede waarom nuwe bekeerdes uiters dringend in die Heilige Gees gedoop moet word (Handelinge 1:8). ʼn Lewe wat deur die Gees beheer word, skep spontaan eienskappe van Christus (2 Kor. 3:18). 3:18) Dit is deel van die vrugte van die Gees. (Gal. 5:22)

Ons mislukking om ware dissipels van Christus te skep, mag dalk die een tekortkoming van die kerk wees en is die waarskynlike rede waarom ons land soveel onaanvaarbare vlakke van maatskaplike-, seksuele- en persoonlike euwels en -ongeregtighede het – ten spyte van so ʼn hoë persentasie Christene. Daar is baie naamwoordelike Christene, maar minder dissipels van Christus.

Die kerk en sy geloofsendings kan nie mense red nie – net God kan dit doen. Ons word egter deur God die opdrag gegee om dissipels, persoonlik volgelinge van Christus, te maak en om hulle na volgroeidheid te lei (Efesiërs 4:12). Dit gebeur deur prediking en leer, deur die voorbeeldige lewens van ons leiers, deur mentorskap en afrigting, wat in die konteks van ware en egte verhoudings plaasvind. Om ware dissipels van Jesus te maak is ʼn belangrike uitdaging – van ons kleinste gemeentes tot ons megakerke.

 DISSIPELSKAP

 

Missionale Kerk

 As ʼn volgeling van Christus, weerspieël hom orals!

Elke AGS-lid word geroep as getuie van Christus!

 

Gelyke beskrywings:

 • “Wees” kerk buite die “kerkgebou”
 • Lede word geroep om getuies van Christus te wees.
 • Lede word geroep om Christus aktief in hul gemeenskappe te verteenwoordig.
 • Lede besef ten volle dat hulle verteenwoordigers van die Koningryk is.

Omskrywing:

ʼn Missionale-gerigte kerk is ʼn kerk waar elke lid hom-/haarself as  ʼn aktiewe lid van die liggaam van Christus ag, deur God geroep en gestuur om, waar ook al hy/sy is, die lig en die sout te wees.

 Kerngeskrifte:

 • Matteus 28:19
 • Markus 16:15
 • Johannes 20:21
 • Handelinge 1:8

 

Die woord MISSIONAAL is ʼn nuwe woord, maar dit is kernbelangrik om die ware betekenis te verstaan, aangesien dit nie bloot een van die strategiese fokuspunte van die AGS is nie, maar die fondament waarop ons strategiese plan gebou word. Om missionaal-gerig te wees is ons bestaansrede, die DNS van ons kerk en ons oortuigende verlossingsdoel. Die eerste generasie AGS-lede was werklik missionaal in hul daaglikse lewens, alhoewel die woord “missional” in ons vroeë jare nie gebruik of bekend was nie. Dit is selfs in ons naam ingegrif.

Ons moet die Groot Opdrag van ons Heer, Jesus Christus herontdek en onsself weer daarna rig: Matt. 28:19: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Markus 16:15: “Hy vir hulle gesê: “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom” Johannes 20:21: “Soos die Vader My gestuur het, stuur ek julle ook.” Handelinge 1:8: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees, sowel in Jerusalem as in die hele Judea en in Samaria en tot die uithoeke van die wêreld.”

Om ʼn MISSIONALE kerk te wees moet drie waarhede beklemtoon word:

1 – God is regtig die Groot Sendeling Hy is die eerste “Stuurder” en ook die eerste “Gestuurde een” – “Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy… gegee het…” (Johannes 3:16) Die teologiese term is: Missio Dei – wat die Missie van God beteken. Dit is die opsomming en somtotaal van God se verlossingswerk. Die Vader het sy Seun gestuur; die Vader en die Seun het die Gees gestuur; die Vader, Seun en Gees stuur die kerk. Ons lees in die Evangelie van Johannes nagenoeg veertig keer oor Jesus wat gestuur is. In Johannes 20:21 sien Jesus homself nie net as die een wat gestuur is nie, maar ook die een wat stuur: “Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook.” Dit is van kardinale belang dat ons, die kerk, onsself — beide gesamentlik en as individue — as deur ʼn Sendeling-God gestuur, moet ag. Dit is belangrik om te besef dat die Groot Opdrag van Jesus nie slegs aan ʼn verkose paar, ʼn komitee of ʼn paar “sendingdenkende” mense in die kerk gegee is nie, maar aan die hele liggaam van gelowiges – geen gelowige word buite rekening gelaat nie!

2 – Missionaal-gerigte teenoor “aantrekkingskerk” (Soeker-sensitief)

Die kerkdiens is nie veronderstel om die primêre skakelpunt met dié buite die kerk te wees nie – veral in ʼn post-Christendom konteks. Terwyl daar niks daarmee verkeerd is om mense aan te lok kerk toe en vriendelik en sensitief teenoor soekers te wees nie, het die missionale kerk meer belang by die mense in die kerk na die mense van die wêreld toe stuur, eerder as om die mense van die wêreld by die mense van die kerk te kry. Sy primêre uitdaging is nie om meer mense in die kerk (gebou) te kry nie, maar om meer kerk onder die mense van die wêreld te kry. Die mark, in stede van die kerkdiens, word die hoofskakelpunt met die wat nie verlos is nie. Ons benadering van “kom en kyk” moet verander na “gaan en wees”.

 

Die hoofdeel van Jesus se evangeliebediening was nie tot die kerk/tempel beperk nie en het nie in die tempel of sinagoges plaasgevind nie:

1 – Hy het sy dissipels geroep – nie in die tempel of vanuit die teoloë en godsdienstige leiers nie, maar by hul werkplek – terwyl hulle vis gevang het en belasting opgegaar het. – (Matt. 4:19, Lukas 5:27+28)

2 – Sy grootste leer oor die Koningryk (die Bergrede) is, nie in die tempel nie, maar op ʼn berg, gelewer. (Matt. 5-7)

3 – Baie van sy wonderwerke het in mense se huise en op die pad plaasgevind.

4 – Hy het die plekke besoek waar daar oorvloedige hartseer en pyn was – Bethesda (Johannes 5:1-8)

5 – Hy het neergebuig en klein kinders in die strate van Jerusalem omhels. (Matt. 19:13-15)

6 – Hy was goedgesind teenoor sondaars, maar streng teenoor godsdienstige skynheiligheid. (Matt. 23:1-39)

7 – Hy het nie weggebly van vierings af nie – Cana. (Johannes 2:1-12)

8 – Hy het selfs by mense by hul werksplek aangesluit (Lukas 5:1-6)

9 – Hy het regoor grense sendelingwerk gedoen en gedurf om in die buiteland, met sterk okkultiese praktyke, in te gaan, waar ʼn maniak wat deur ʼn demoon besete is, regeer het en die mense Hom gesoebat het om weg te gaan. (Markus 5:1-20)

10 – Hy het die onaanraakbare (melaatses) aangeraak en die ongeliefde liefgehad (belastinggaarders/tollenaars – Lukas 5:12+13)

11 – Hy het kulturele-, geslags- en rassegrense geïgnoreer (Samaritaanvrou by die put – Johannes 4:1-10).

12 – Hy het met sondaars omgegaan – is ʼn “vraat en wynsuiper, vriend van tollenaars en sondaars” genoem. (Matt. 11:19) Hierdie was die tipe mense waarmee hy omgegaan het.

 

Die aantrekkingsmodel werk relatief goed waar die algemene kultuur tot godsdiens geneig is – soos in baie dele van Afrika. Die Westerse kultuur is egter post-Christen en die aantrekkingsmodel het meestal sy aanloklikheid en doeltreffendheid verloor. Daar is ʼn toenemende skeiding/skeuring tussen “kerk” en “wêreld.” In Christus het God (die Woord) “vlees geword”.  Ons noem dit “menswording”. Om “missional” te wees impliseer dat Christene (die kerk) in ʼn afgeleide sin Christus wat in ons gemeenskappe “mens geword het”, word. (Dit kan ook dien as ʼn verdere omskrywing van ʼn missionale-gerigte gelowige.)

 

3. Om ʼn missionale kerk te wees impliseer dat ons aktief aan die Missio Dei, of missie van God, deelneem.

Ons neem baie keer verkeerdelik aan dat die primêre aktiwiteit van God in die kerk is, eerder as om te sien dat God se primêre aktiwiteit in die wêreld is en dat die kerk God se instrument is wat na die wêreld toe gestuur word om aan sy verlossingsmissie deel te neem. Daar is vandag basies drie tipes kerke: 1- Kerke wat geen belang daarin het om verlorenes te wen nie en wat nie daarby betrokke is nie; 2- Kerke met ʼn sendingsprogram; 3 – Missionale-gerigte kerke. Hierdie beslissende onderskeid verhelder die verskil tussen ʼn kerk wat ʼn sendingsprogram het en ʼn missionale kerk. ʼn Kerk met ʼn sendingprogram sien sendingwerk gewoonlik as een aktiwiteit van baie ander, gelykwaardig belangrike, kerkprogramme. ʼn Missionale-gerigte kerk, aan die ander kant, fokus al sy aktiwiteite om sy deelname in God se agenda vir die wêreld. Alle aktiwiteite van die kerk moet op en om die Missio Dei gefokus en georganiseer wees. As die kerk vergelyk word met ʼn wiel, is missionaliteit nie die wiel se speek nie – dit is die kern, die kegel van die wiel. Alles moet daaraan verbind wees.

Dit is die Missio Dei/missie van God wat die kerk tot bestaan roep. Met ander woorde, ons kan nie meer die kerk sien as die beginpunt wanneer ons aan missionaal dink nie. Die kerk moet eerder as die gevolg van God se missie gesien word. In die woorde van Suid-Afrikaanse missioloog, David Bosch: “Dit is nie die kerk wat die missie onderneem nie; dit is God se missie wat die kerk daarstel.” Of ietwat anders gestel; “dit is nie soseer dat God ʼn missie vir Sy kerk in die wêreld het nie, maar dat God die kerk vir Sy missie in die wêreld het” (Christopher Wright)

 Missionale Kerk 

 

 

 

 

AGS Waardes

 1. Integriteit. Integriteit gaan oor egtheid en waarheid. Dit gaan oor die heelheid van karakter. Ons, as geestelike leiers, moet die eerste wees om integriteit te toon. Ons kan nie dit leer as ons dit nie leef nie. Ons evangeliebediening moet dit toon.  Ons moet die daad by die woord voeg.  God kan baie vir ʼn onheilige persoon doen – maar vir ʼn skynheilige kan Hy niks doen nie. Ons dienste moet eg wees. Ons lewens moet eg wees. Gelowiges mag op baie maniere misluk, maar wanneer integriteit in gevaar gestel word, kan niks daarvoor opmaak nie.

 

 1. Verhoudings. Verhoudings hou sterk verband met integriteit – diep, egte verhoudings. Ons kom vanuit ʼn verlede van rassesegregasie en, gegewe die rassespanning wat weereens in ons land op die voorgrond is, is dit noodsaaklik dat ons ons Godgegewe eenheid versterk en versorg. Ons verhoudings met gesinslede, kollegas en kerklede is van kardinale belang. Dit is onmoontlik om ʼn gesonde kerk sonder diepgaande verhoudings te bou. Demonstreer dit asseblief en leer dit aan u mense.

 

 1. Verantwoordbaarheid. Ek is seker dat u graag hierdie eienskap in u lede wil sien. Weereens begin dit by ons leiers. Ons is nie geïsoleerde individue sonder enige verantwoordelikheid teenoor mekaar nie. Ons is, as gelowiges, eerstens aanspreeklik teenoor God, maar die feit van die saak is dat die Bybel ook ons verantwoordelikheid teenoor ander duidelik stel. Op ʼn tyd wat individualisme hoog op die prys gestel word, is verantwoordbaarheid in die kerk nie onderhandelbaar nie. Om dit te ignoreer sal tot selfvernietiging lei. Ons moet gesag reg verstaan. God het gesagstrukture in die huwelik, die gesin, kerk en die staat geplaas. Almal moet iewers, deur iemand verantwoordbaar gehou word. U kan ook nie die gesag hê as u nie onder gesag is nie.

 

 1. Uitmuntendheid. Glo ons dat alles wat ons doen ons moet doen soos asof vir die Heer? Getuig ons persoonlike lewens en evangeliebediening hiervan? As leiers is ons uiteindelik verantwoordelik vir uitmuntendheid in ons kerk en ons dienste. Dit is ʼn waarde wat ons aan ons mense moet leer en demonstreer. Armoede is geen verskoning vir die afwesigheid van uitmuntendheid nie.  Uitmuntendheid moet ons oogmerk en houding wees. Middelmatigheid is nie goed genoeg nie.

 AGS WAARDES

Good Governance

Be good stewards (custodians, supervisors, guardians) of God’s resources – To accelerate the implementation of the Great Commission.

Definitions:

Good Governance is about the most effective and accountable process of decision-making and the process by which these decisions are implemented.

Good governance in the church has to do with the way in which the church as a public institution conducts private and public affairs and manages its resources.

Equivalent terms:

 • Stewardship
 • Good management
 • Accountability, transparency, being able to manage church assets, resources and time
 • Have systems in place that will create accountability for all parties in the church
 • Proper structure management and administration

Key Scriptures:

• Acts 6:3
• 1 Tim. 3:5
• Math. 2:14
• Rom. 12:8
• 1 Cor. 12:28

The concept of Good Governance in the church centers on the responsibility on all levels of the church to meet the needs of its members with the resources available. Good Governance is based on effective leadership and moral principles. It is directed to the growth and development of the church and is therefore inextricably linked to the missional foundation of the church.

Satan and sin always works towards anarchy and disorder. Everything God created lives and works in perfect harmony and balance with the rest of His creation – from the immense universal solar systems to the cells in the human body. In our sin-broken earthly reality Satan will always try to bring disorder and dysfunction, also in the church. That is why some people with a self-centered agenda often break away from the orderly structures of the church where accountability is required.

Good governance in the church acknowledges that believers are not perfect and faultless people and that it is for the benefit and safety of all that responsibility and accountability be monitored. Without inhibiting people and without smothering initiative, governance is about oversight on all levels in the church.

Good governance is about securing good stewardship of God’s people and His interests. If one’s life is sincere with God and honest with your fellow-men, one would not shy away from being accountable and transparent. In fact, integrity welcomes it.

 GOOD GOVERNANCE

Community Involvement

Church getting involved with the challenges of the local community.

Definition:

“Ethical” for us, means to do what is right according to the principles of the Bible.

Community involvement refers to our Christlike involvement in the physical, economic and relational circumstances that people and communities find themselves in.

Equivalent terms:

 • Help others meet their needs
 • Reaching out to people in need
 • Doing good to others
 • Upliftment
 • Making a difference in people’s every day life
 • Serving the total person

Short Definition:

As a church we promote the cause of truth and justice in society and be actively involved in the healing and restoration of our communities.

Key Scriptures:

• Isaiah 58:6-8
• Math. 10:8
• Math. 25:35
• Luke 4:18
• Luke 14:13+14
• James 1:27

Our involvement in our communities is of great importance. It flows from our vision-statement: “We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God given diversity, empowering our members for caring and transforming our communities to the glory of God.

Our greatest motivation to be a blessing to our communities is not humanistic or philanthropic, but the love of God. Remember that God sent His Son – not for the church as such, but for the world. He uses His church to be His instrument to touch the world, our communities.

While our missional calling is the foundation of “The One AFM Game Plan”, our community involvement is key to the the fulfillment of our missional calling. The extent to which we impact our communities will determine our missional success. Our impact on our communities can me measured by the well-known saying: “Will your community miss you if your church closes down?

We live and minister in communities that are adversely affected by the Evil One. A large part of the South African society suffers because of our dire socio-economic circumstances. Whatever the historical or present reasons for this situation, the church can not stand aloof and merely hold government or humanitarian organizations responsible. If we can help and facilitate people to help themselves, we have achieved something remarkable. The church must come to the aid of such people through caring, empowering and sharing.

In our involvement in socio-economic matters we must however guard against keeping people dependent. This easily develops into a mentality of entitlement – an attitude that is already abundantly obvious in SA. We need to empower people to take responsibility for their own lives and future -in other words, help others meet their needs. If we can assist people in meaningful training and job-creation, we do well.

There are indeed a number of our local churches who in this regard have remarkable success-stories to tell.

 COMMUNITY INVOLVEMENT

Empowerment

Teach, train & equip your members.

Definition:

“Equipping the saints (members) to fulfill their calling and Godly gifts and talents.”

Equivalent terms:

 • Teach
 • Equip
 • Train
 • Demonstrate
 • Trust+release (delegate)
 • Coach+mentor

Key Scriptures:

 • Ephesians 4:11+12
 • Mt. 28:19 (“…and teach them…”)
 • 2Tim. 2:2

The empowerment of our members is clearly stated as part of our vision: “We see a church accessible to all people, celebrating our unity and God given diversity, empowering our members for caring and transforming our communities to the glory of God.” One of the main reasons why believers are called upon to come to a church service, is for the purpose of empowerment.

Empowerment is inherently part of the Great Commission: “Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you.” (Mt. 28:19) The making of disciples implies empowerment. In a time when basic knowledge about Kingdom principles and being followers of Christ has become very limited and shallow, the AFM needs to emphasise the importance of empowerment.

A key-Scripture in this regard is Ephesians 4:11+12: “And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.” (Also 1 Cor. 12: 27+28) We acknowledge these equipping-ministries. Their main task is to equip/empower the saints for their work in ministry.

It is important to create an environment and culture where “ordinary” members assume their responsibilities as “full-time” members of the body of Christ. Each member must realise that they are equally called by God and has a particular gift(s) to fulfill their ministry. It is these members who live and work in our modern-day market-places. They must be empowered and mandated to be witnesses of Christ near and far. The missional purpose and dimension of our empowerment is unmistakable.

In empowering our members we will do best by following Jesus’s way of empowering His disciples. He first spent time in teaching them. This was followed by showing them the “how to”. He then proceeded by making them part of the ministry – eg. the multiplication of the fish and bread. The next step was to send them out to minister by themselves. (Luke 9:1+2) When they failed or made mistakes, He corrected them – eg. the son with the evil spirits. (Mark 9:14-29) This is where the important responsibility of mentorship and coaching comes in. When their training was completed, He made sure that they were filled with the Holy Spirit before they were send into the world. (Luke 21:49, Acts 1:8) Then they must repeat this process with new converts. (Mt. 28:19 and 2Tim. 2:2)

Empowerment takes place in different ways and on different levels. It must always be remembered that the main purpose of our empowerment is to develop true disciples, apostolic agents who are able to fulfill the Missio Dei – the Mission of God. We must steer away from the age-old tradition of seeing members as mere laity and pastors being the “called ones”. Every member must know that they are just as much called by God and that they are called to be witnesses of Christ through their lives and work. They are equally and “full-time” part of the body of Christ.

 EMPOWERMENT

Discipleship

Be a follower of Christ-Make followers of Christ.

 Equivalent terms:

 • Follower, student, pupil, trainee.
 • Be an example of a true Christ-follower.
 • Teach members to follow Jesus and become more like Jesus.
 • Produce a Christlike character in all members.

 Short Definitions:

“Discipleship means the lifelong process of spontaneous and intentional learning, training, growth and development during which the believer, through the working of the Holy Spirit, increasingly and authentically demonstrates more and more of Jesus Christ in his/her life.”

“A personal follower of Jesus Christ during his/her life.”

Key Scriptures:

 • Mathew 28:19
 • 1 Cor. 11:1
 • Gal. 4:19
 • Acts 1:8
 • 2 Cor 3:18
 • Gal. 5:22

Discipleship is inextricably linked to the Great Commission and therefore of great importance as strategic focus in our One AFM Game Plan. Let the words of Jesus again resonate in our ears: “Go therefore and make disciples of all nations…” (Math. 28:19) The Great Commission goes further than preaching the Gospel and making converts. Those converts must be discipled. If not, we have not properly given execution to Jesus’s commission.

Being a true missional church presupposes true disciples, just as church-members who are true disciples implicates a missional church. There cannot be one without the other.

One has to be a disciple yourself to make disciples. (1 Cor. 11:1) This implies that one has accepted Jesus as Lord and Saviour. There are many who admire Jesus as the supreme example and noblest expression of perfect humanity (eg. Mohandas Ghanddi), but you can only become a disciple of Jesus if He has become your Saviour/Redeemer. Discipling begins with redemption.

The essence of discipling is to internalise the character and mind of Christ, in other words, to spontaneously portray more and more of Him – more of His love, His life and His power. (Gal. 4:19)

Discipleship implies empowerment. It is also the reason why new converts desperately need to be baptised in the Holy Spirit. (Acts 1:8) A Spirit-controlled life spontaneously produces Christlike qualities. (2 Cor. 3:18) That is part of the fruit of the Spirit. (Gal. 5:22)

Our failure to produce true disciples of Christ, may be the one major shortcoming of the church and is likely the reason why our country have such unacceptable levels of social, sexual and personal evils and injustices – in spite of such a high percentage of Christians. There are many nominal Christians but much fewer disciples of Christ.

The church and its ministries cannot save people – only God can do that. We are however commissioned by God to produce disciples, personal followers of Christ and lead them to maturity. (Ephesians 4:12). This happens through preaching and teaching, through the exemplary lives of leaders, through mentoring and coaching which takes place in the context of true and genuine relationships. Producing true disciples of Jesus is a major challenge – from our smallest assemblies to our mega-churches.

 DISCIPLESHIP

 

Missional Church

As a follower of Christ, reflect Him everywhere!

Every AFM member is called to be a witness of Christ!

Equivalent descriptions:

 • “Be” church beyond the “church building”.
 • Members are called to be witnesses of Christ.
 • Members are called to actively represent Christ in their communities.
 • Members fully realise they are Kingdom agents.

Definition:

“A missional church is a church where every member consider themselves an active member of the body of Christ, called and sent by God to be light and salt wherever they come.” 

Key Scriptures:

 • Matthew 28:19
 • Mark 16:15
 • John 20:21
 • Acts 1:8

The term MISSIONAL is a new word but it is vital to understand the real meaning as this is not merely one of the strategic focuses of the AFM, it is the foundation on which our strategic plan is built. Being missional is the reason for our existence, the DNA of our church and our conclusive redemptive purpose. While the word “missional” itself was not used or known during our early years, first generation AFM members were however truly missional in their daily living. It’s even engraved in our name.

We need to rediscover and re-align ourselves to the Great Commission of Our Lord Jesus Christ: Mt 28:19: “Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you.” Mark 16:15: “And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation” John 20:21: “As the Father has sent me, even so I am sending you.” Acts 1:8: “But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.”

To be a missional church, three truths need to be emphasized:

1 – God is really the Great Missionary. He is the first “Sender” and also the first “Sent One” – “For God so loved the world, that He gave…” (John 3:16) The theological term is: Missio Dei – meaning the Mission of God. This is the summary and sum-total of God’s redemptive work. The Father sent His Son; the Father and the Son sent the Spirit; the Father, Son and Spirit sent the church. In the Gospel of John alone, nearly forty times we read about Jesus being sent. In John 20:21 Jesus sees himself not only as one sent but also as one who is sending: “As the Father has sent me, I am sending you”. It is vital that we, the church, should see ourselves – both individually and collectively – as sent by a Missionary-God. It is important to realise that the Great Commission of Jesus was not given to a selected few, to a committee or to some “missionary-minded” people in the church, but to the whole body of believers – no believer is excluded!

2 – Missional church versus “attractional” church. (Seeker-sensitive) The church service is not supposed to be the primary connecting point with those outside the church – especially in a post-Christendom context. While there is nothing wrong with attracting people to church and being friendly and sensitive to seekers, the missional church is more concerned about sending the people in the church out among the people of the world, rather than getting the people of the world in among the people of the church. Its primary challenge is not to get more people in the church(building), but to get more church amongst the people of the world. The market place instead of the church-service becomes the main connecting point with the unsaved. Our “come and see” approach much change to “go and be“.

The major part of Jesus’s ministry was not church/temple-bound and did not take place in the temple or synagogues:

1 – He called His disciples – not in the temple or from amongst the theologians and religious leaders, but at there workplace – while fishing and collecting taxes. – (Math 4:19, Luke 5:27+28)

2 – His greatest teaching on the Kingdom (the Sermon on the mount) was delivered not in the temple but on a mountain side. (Math. 5-7)

3 – Many of His miracles took place in people’s houses and along the way.

4 – He visited the places where sorrow and hurt abound – Bethesda. (John 5:1-8)

5 – He bowed down and embraced little children in the streets of Jerusalem. (Math. 19:13-15)

6 – He was kind to sinners but harsh towards religious hypocrisy. (Math. 23:1-39)

7 – He didn’t shy away from parties – Cana. (John 2:1-12)

8 – He even joined some on the job – (Luke 5:1-6)

9 – He did some cross-border mission work and dared to enter a foreign country with strong occultic practices, where a demon possessed maniac ruled and the people begged Him to leave. (Mark 5:1-20)

10 – He touched the untouchables (lepers) and loved the unlovable (tax-collectors – Luke 5:12+13)

11 – He ignored cultural, gender and racial boundaries (Samaritan woman at the well – John 4:1-10)

12 – He socialized with the sinners – was called “a friend of sinners and tax-collectors, a winebibber and glutton.” (Math. 11:19) These were the kind of people He mixed with.

The attractional model works relatively well where the general culture is religiously inclined – like in many parts of Africa. The Western culture is however post-Christian and the attractional model has by and large lost its appeal and effectiveness. There is an increasing divide/rift between “church” and “world.” In Christ God (the Word) “has become flesh”. We call it “incarnation”. Being “missional” implies that Christians (the church) in a derived sense will become Christ “incarnated” in our communities. (This can also serve as a further definition of a missional believer.)

3. Being a Missional Church implies that we are actively participating in the Missio Dei, or mission of God.

Many times we wrongly assume that the primary activity of God is in the church, rather than recognizing that God’s primary activity is in the world, and the church is God’s instrument sent into the world to participate in His redemptive mission. There are basically three kinds of churches today: 1 – Churches who have no interest or involvement in winning the lost; 2 – Churches with a missions program; 3 – Missional churches. This key distinction clarifies the difference between a church with a missions program and a missional church. A church with a missions program usually sees missions as one activity alongside many other equally important programs of the church. A missional church, on the other hand, focuses all of its activities around its participation in God’s agenda for the world. All activities of the church must be focused on and organized around the missio Dei. If the church be compared to a wheel, missions is not a spoke of the wheel – it is the hub, the cone of the wheel. Everything should be connected to it.

It is the Missio Dei/God’s mission that calls the church into existence. In other words, we can no longer see the church as the starting point when thinking about mission. Instead, the church must be seen as the result of God’s mission. In the words of South African missiologist David Bosch: “It is not the church which undertakes mission; it is God’s mission which constitutes the church.” Or stated in a slightly different manner; “it is not so much that God has a mission for his church in the world, but that God has a church for his mission in the world” (Christopher Wright)

 Missional Church

AFM Values

 1. Integrity. Integrity is about genuineness and truth. It is about wholeness of character. As spiritual leaders you and I must be the first to display integrity. We cannot teach it if we don’t live it. Our ministry must show it.  We must “walk the talk”.  God can do much for an unholy person – but for a hypocrite He can do nothing. Our services must be genuine. Our lives must be genuine. Believers may fail in many ways, but when integrity is compromised, nothing can make up for it.

 

 1. Relationships. Strongly attached to integrity are relationships – deep genuine relationships. We have emerged from a racially segregated past and, given the racial tensions which are again coming to the fore in our country, it is essential that we should strengthen and nurture our God-given unity. Our relationships with family members, colleagues and church members, is of the utmost importance. It is not possible to build a healthy church without in-depth relationships. Please demonstrate this and teach it to your people.

 

 1. Accountability. I am sure you would like to see this quality in your members. But again, it starts with our leaders. We are not isolated individuals with no responsibility toward one another. As believers we are firstly responsible to God, but the fact is that the Bible also clearly spells out our responsibility to one another. In a time when individualism is highly prized, in the church accountability is not negotiable. Ignoring this, leads to self-destruction. We must rightly understand authority. God has placed authority structures in marriage, family, church and the state. Everyone must be held accountable by someone somewhere. Also, you cannot have authority if you are not under authority.

 

 1. Excellence. Do we believe that everything we do we must do as unto the Lord? Do our personal lives and our ministry testify to this? As leaders we are ultimately responsible for excellence in our church and our services. It is a value that we need to teach and to demonstrate to our people. Poverty is no excuse for the absence of excellence.  Excellence must be our intention and our attitude. Mediocrity is not good enough.

 1 AFM VALUES