Pastorale Brief: 2de Kwartaal

Laai die PDF weergawe hier af:

AFM Newsltr 2ND Qrt 2019 AFR WEB

Liewe Kollega,

Ons is tans besig om voor te berei vir ons jaarlikse AGS Nasionale Konferensie wat aangebied gaan word in Kaapstad. Die Konferensie se tema is: “Rooted in Christ” en die kernvers is Kolossense 2:6-7:

Geestelike volheid in Christus
6Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

Die tema is gemik op die bemagtiging van ons lidmate en pastore, spesifiek oor hoe om ons verhouding met Christus so te verdiep dat ons sterk bly wanneer uitdagings op ons pad kom. In Psalm 1:3 vergelyk die Psalmdigter ‘n geseënde mens met ‘n vrugbare boom wat langs ‘n stroom water geplant word. Daar word verwag dat kinders van God stewig in Christus geanker moet wees, dat hulle voortdurend op God se Woord moet voed, Christus met ander moet deel en hul geloof ongeskonde moet hou.

Afgesien van die inspirerende aanddienste, sal daar ook PCD (“Pastoral Continuous Development”) sessies wees wat fokus op die kwessies wat nodig is vir geestelike groei. Pastore sowel as lidmate is welkom om dit by te woon. Die volgende onderwerpe sal aangebied word: “Gebed” deur Suzette Hattingh, “Opvolging” deur Dr. Anthony Jacobs en “Kerkplanting” deur Danie Vermeulen. Daar sal ook ‘n sessie wees wat gefokus is op die behoeftes van die pastoorsvrou.

Om aanlyn te registreer besoek die AGS se webtuiste deur die volgende skakels te gebruik:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365
http://afm-ags.org/category/events/

Ek vertrou dat hierdie Pastorale Brief jou sal seën! Ons kyk dieper na ons Pinksterwortels en wat dit werklik beteken om ‘n “Apostoliese” Kerk te wees. Ons beskou die kwessie van leierskap en “hoe om te lei vanuit die binnekant” – deur te reflekteer op een van Pastoor Sam Adeyemi se aanbiedinge. Laastens deel ons ‘n bespreking oor die AGS se voorgestelde “Foreign Missions Policy” (Beleid t.o.v. Buitelandse Sendingprojekte)

APOSTOLIESE WORTELS:  SOOS IN DIE BEGIN
Dr. I.S. Burger – Vorige President van die AGS van SA  [email protected]

Die begin is belangrik, veral sover dit die kerk betref. Die Bybel verwys dikwels na die begin. Op Israel se reis na die Beloofde Land is hulle gewaarsku om nooit hul begin te vergeet nie, hoe God hulle uit Egipte uitgelei het. Toe Petrus aan die leiers in Jerusalem moes verduidelik waarom hy die huishouding van Cornelius gedoop het, het hy dit geregverdig deur hulle na die begin te verwys: “Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin.” (Handelinge 11:15). Met ander woorde, as God hulle waardig geag het, en vir hulle die Heilige Gees gegee het op dieselfde manier as vir ons in die begin, wie is ek om te diskrimineer? Aan die anderkant toe die Fariseërs die egskeiding probeer regverdig het en Moses selfs in hierdie verband aangehaal het, het Jesus verder gegaan as Moses na “die begin””. Hy het gesê: “Maar dit was nie van die begin af so nie.” (Matt. 19: 8.)

“‘n Visioenêre kerk sal nooit sy oorsprong verloor nie. Wortels is belangrik.”

Ek is meer en meer bewus van die gesonde en heilsame spanning tussen “waar ons vandaan kom” en “waarheen ons gaan.” Mense wil dikwels (en met goeie reg) van ‘n leier weet: Wat is jou visie, waar sien jy ons in die toekoms? Dit is belangrik om ‘n toekomsvisie te hê, maar dit is ewe belangrik om diegene wat jy lei te herinner aan waar hulle vandaan kom. ‘n Visioenêre kerk sal nooit sy oorsprong verloor nie. Wortels is belangrik. Dit kan rampspoedig wees om voort te gaan om te bou en dan te vergeet van die fondament en die plan.  Soos in die Bybel, hoe dit “aan die begin” was, sal aandui wanneer ‘n mens afwyk van die God-gegewe plan.

Die Apostoliese Geloofsending moet nooit sy oorsprong vergeet nie. As deel van die Pinksterbeweging moet ons gedurig herinner word dat Pinkster ‘n herstel van die kerk in die Apostoliese tye is (→ 100 n.C.). Dit is die Nuwe Testamentiese Kerk, die Kerk in die begin, waar byna die hele Pinksterbeweging in die begin van die 20ste eeu die “Apostoliese Geloofsending” genoem was. Ons denominasie is omtrent die enigste wat die oorspronklike naam behou het. En hierdie naam verbind ons onomwonde aan die kerk in Bybeltye. Is ons die naam waardig?

‘n Ware “Apostoliese kerk” soos die kerk “aan die begin”, is ‘n kerk waar die kenmerkende leerstellings, godsdienstige ervarings en basiese gebruike sal ooreenstem met die patrone van die vroeë kerk en “die geloof wat eenmaal aan die heiliges gegee is” (Judas 1:3). Wat is sommige van die belangrikste eienskappe?

(Met erkenning aan David A. Womack, “The Wellsprings of the Pentecostal Movement”):

1 – Jy sal dit vind in die manier waarop daar na die Skrif gekyk word. Hulle sal glo dat die Ou Testament die weg voorberei vir die koms van die Messias en hulle sal die Ou Testament interpreteer in die lig van die leerstellings van die Apostels. Hulle sal in die Nuwe Testament glo as die enigste geldige bron van Christelike leer, godsdienstige ervaring en praktykbeginsels. Hulle sal die Skrif in ‘n letterlike sin interpreteer waar die konteks nie natuurlik figuurlik of poëties is nie, want die Bybel is in wese ‘n praktiese boek – die Goddelike geïnspireerde Woord van God vir die mens.

2 – ‘n “Apostoliese kerk” sal elke leerstelling deur die apostels glo en sal enige godsdienstige leerstelling wat nie in die Nuwe Testament ingesluit is nie, verwerp. Daar kan vandag nie ‘n belangrike leerstelling wees wat nie ook vir die Christene van die eerste eeu belangrik was nie.

3 – ‘n “Apostoliese kerk” sal sy lidmate onderrig en aktief poog om die godsdienstige ervarings van die eerste-eeuse kerk te bewaar. Eerstens, verlossing as ‘n spesifieke ervaring waarin ‘n mens oortuig word van sonde, die sonde aan God bely, aanvaar dat Jesus Christus die Seun van God is, gereinig word deur die versoenende bloed van Jesus en ‘n heilige lewe begin leef voor God. Tweedens sal daaglikse gebed en meditasie op die Woord van God aan die orde van die dag wees. Gelowiges sal gedoop word in water en sal gereeld aan die nagmaal deelneem. Alle gelowiges sal aktief poog om die doop met die Heilige Gees te ontvang met sy kenmerkende teken en geestelike ervaring deur in ander tale te praat soos die Gees hulle uitspraak gee.

Alle gelowiges sal aktief poog om die doop met die Heilige Gees te ontvang met sy kenmerkende teken en geestelike ervaring deur in ander tale te praat soos die Gees hulle uitspraak gee.”

4 – ‘n “Apostoliese kerk” sal gekenmerk word deur die voortgesette manifestasie van die gawes van die Gees.

5 – So ‘n kerk sal intens missionaal wees – in konsep en aksie.

6 – Die priesterskap van alle gelowiges sal ‘n daaglikse werklikheid wees, aangesien elkeen sal besef dat hy/sy ‘n bediening in die liggaam van Christus het.

7 – ‘n “Apostoliese kerk” oorskrei rasse-, kulturele en taalverskille. Hierdie kenmerk was duidelik sigbaar op Pinksterdag, in Azusa Straat sowel as met die begin van die AGS in Doornfontein in 1908. Dankie Here, in April 1996 het hierdie kenmerk weer duidelik geword met ons eenwording!

8 – Die Wederkoms van ons Here Jesus Christus was ‘n brandende realiteit in die vroeë kerk. Dit was dieselfde met die begin van die moderne Pinkster-beweging. Dit was die tema van baie liedjies en preke. Daar was ‘n drang na ‘n heilige lewe. Ek twyfel of dit nog steeds die geval is. Ons moet onthou dat Pinkster-mense, mense is vir wie die Wederkoms ‘n daaglikse werklikheid is.

Die Wederkoms van ons Here Jesus Christus was ‘n brandende realiteit in die vroeë kerk.”

Ons, as Pinkster-pastore en lidmate, moet onsself, ons bedieninge, ons kerkdienste en ons plaaslike kerke voortdurend evalueer en toets. Die enigste manier waarop ons onsself van ons eie Pinkster karakter kan verseker, is om ons te meet en te vergelyk met die Christene van die eerste eeu.

Stem ons teologie ooreen met die Nuwe Testament, of is daar ander idees bygevoeg wat nie in die apostoliese lering gevind kan word nie? Staan die leerstellings van ons kerk duidelik uit in die Nuwe Testament, of moet hulle aan klein frases wat uit konteks uit die Skrif verwyder word, hang? Stem ons godsdienstige ervarings ooreen met dié van die vroeë Christene, of is daar net geestelike toestemming vir die geestelike gebeure van die eerste eeu? Het ons, as Pinksterlinge in ons beweerde terugkeer na die apostoliese teologie, die toegewyde, evangelistiese gees van die vroeë kerk gereproduseer? Het dit ‘n sendinguitreik opgelewer met enige moontlikheid om die Groot Opdrag van Christus uit te voer?

God help ons om die naam “Apostoliese Geloofsending” waardig te wees!

OM VAN BINNE NA BUITE TE LEI
Dr. Henri Weideman – Algemene Sekretaris van die AGS van SA – [email protected]

Een van die Nasionale Ampsdraers se 2019 bemagtigings sessies het ‘n video aanbieding deur Pastoor Sam Adeyemi, die senior pastoor van Daystar Christian Centre in Lagos Nigeria, ingesluit. Die titel van sy aanbieding was: “Leading from the inside out” en het basies gefokus op die belangrikheid van wat ons in ons innerlike wese is en dink en oor hoe dit die manier waarop ons groei en ander lei, beïnvloed.

In leierskap trek jy nie die mense na jou toe aan wat jy graag WIL aantrek nie, sê Adeyemi, maar die mense wat soos jy IS. Dit beteken dat die identiteit van leiers, sowel as die van die mense wat hulle volg, baie belangrik is. Hoe sien jy jouself? Wat glo jy ten opsigte van jouself? Glo jy die woorde wat die onderwyser of gesagsfiguur lank terug aan jou gesê het, dat jy nie in staat is om iets te doen nie, of dat jy nie goed genoeg is nie? Glo jy dat dit waar is? Sien jy jouself as minderwaardig en nie in staat om suksesvol te wees nie? Negatiewe stemme en ervarings, selfs gedurende ons vroeë kinderjare,  veroorsaak dat baie leiers ‘n beperkende beeld het ten opsigte van hulle eie vermoëns en moontlikhede.

Die probleem is dat as jy negatief is oor die lewe, en oortuig is dat jy nie in staat is om sukses te behaal of oor die nodige vermoëns besit nie, jy heel waarskynlik mense met dieselfde tipe ingesteldheid na jou toe sal aantrek. Volgens Adeyemi is die grootste geskenk wat jy aan iemand kan gee, ‘n nuwe begrip ten opsigte van hom- of haarself.  ‘n Nuwe beeld oor wie hulle is, wat hulle het en wat hulle kan wees.

God maak kampioene van gewone mense.”

Dit is wat God doen en dit is ook wat leiers moet doen: God maak kampioene van gewone mense. Hy vat gewone alledaagse mense, met al hulle kwessies en eiesoortighede en omvorm hulle in mense wat buitengewone dinge doen. Die Bybel is vol voorbeelde hiervan. Kyk maar net na die lewens van die disippels wat Jesus gekies het. Hulle was gewone mense. Jesus het nie net gesien wat hulle was nie (vissermanne), maar wie hulle kon word en wat Hy deur die Heilige Gees in en deur hulle kon doen.  Daardie gewone vissermanne het die leiers en apostels van die eerste kerk geword en het ‘n kernrol gespeel in die verspreiding en groei van Christenskap regoor die wêreld en selfs tot vandag toe.

Dit is wat ons as leiers behoort te doen: Ons moenie na die mense saam met wie ons werk kyk en wens dat ons ander, “beter” en meer vaardige lidmate en kollegas gehad het nie. Ons moet begin om die moontlikhede in hulle raak te sien.  Goeie leiers sien leiers in hulle volgelinge en begin om dit wat hulle sien te beskryf. Deur dit te doen het hulle ‘n bemagtigende effek op die mense om hulle.

…die feit dat leiers die transformasie waaroor hulle praat en preek moet modeleer. “

Dit is deel van wat dit beteken om ‘n visie te hê: Adeyemi sê: “Visie is om mense, plekke en dinge te sien, nie net soos wat hulle is nie, maar soos wat hulle kan wees.” Leiers moet moontlikheidsdenkers word en nie net die uitdagings in elke situasie raaksien nie, maar ook die geleenthede. ‘n Ander belangrike aspek van Adeyemi se praatjie was die feit dat leiers die transformasie waaroor hulle praat en preek moet modeleer. Ons praat baie oor hoe mense behoort te leef en wat hulle behoort te doen, maar doen ons dit self? Modeleer ons ons eie idees? Doen ons werklik dit wat ons sê? In hierdie verband wys Adeyemi na die voorbeeld van Jesus en ook na Sy leierskap – veral as dit kom by hoe ons will hê mense op ons moet reageer en hoe hulle ons as leiers moet hanteer. Hy het gepraat oor ‘n kultuur in sy eie land waarvolgens leiers tot so ‘n mate vereer en gerespekteer word dat mense sal padgee voor hulle en selfs uit die pad gestoot sal word, sodat hulle kan verbygaan. Hierop sê hy: “Dit behoort nie so te wees nie.  As enige iemand uit die pad gestoot moet word, stoot my uit die pad uit, maar moenie ander mense terwile van my wegstoot nie.” Ons leierskap moet gekenmerk wees deur diensbaarheid. (Servant Leadership) Ons ingesteldheid moenie wees om oor mense te regeer en hulle te hiet en gebied nie, maar eerder om hulle te dien deur ons leierskapsvaardighede.

Ons leierskap moet gekenmerk wees deur diensbaarheid. “

Adeyemi eindig sy aanbieding deur ons daarop te wys dat ons onsself voortdurend moet herontwerp. Ons behoort op ‘n voortgesette basis te groei en te ontwikkel. Ten opsigte van karakter, persoonlikheid en vermoëns behoort ons nie dieselfde persoon te wees wat ons ‘n jaar gelede was nie. Ons moet “sterf” op een vlak van ons bestaan, sodat ons kan groei na ‘n volgende vlak. As leiers is ons op ‘n daaglikse basis besig om die organisatoriese- en operasionele kultuur van ons organisasies en gemeentes te skep. Hoe ons onself sien. Hoe ons praat en onsself dra. Ons ingesteldheid, leefstyl en gedrag. Al hierdie dinge wat uit ons innerlike mens kom, bepaal hoe ons  lei en hoe ons die mense om ons beïnvloed en vorm.

Al hierdie dinge wat uit ons innerlike mens kom, bepaal hoe ons  lei en hoe ons die mense om ons beïnvloed en vorm.”

[Die doel van hierdie artikel was nie om dit wat Sam Adeyemi gesê het op te som nie, maar eerder om daarop te reflekteer. -Henri Weideman]

VOORGESTELDE BELEID OOR BUITELANDSE SENDINGPROJEKTE (“Foreign Missions Policy”)
Past. M.G. Mahlobo – President van die AGS van SA – [email protected]

Tydens die Nasionale Leierskapsforum (NLF) vergadering in Maart 2019, is ‘n konsepbeleid oor Buitelandse Sendingprojekte aanvaar – opgestel en aangebied deur die President van die AGS van SA. Hierdie beleid sal nou aan alle kerkstrukture gesirkuleer word ingevolge klousule 12.2 van die kerk se grondwet vir finale goedkeuring deur die NLF.

Die skakel na die beleid is hier ingesluit ter verwysing:
http://afm-ags.org/category/media/

Historiese Agtergrond
Dit was vir die eerste keer sedert sy eenheid in 1996 dat die AGS ‘n beleid oor Buitelandse Sendingprojekte aanvaar het. Voor 1996 het die voormalige kerkleiers ‘n departement gehad wat vir sendings in Suid-Afrika en vir buite die land se grense voorsiening gemaak het. Hierdie departement is gesluit (hoofsaaklik as gevolg van die desentralisasie van ons kerkstrukture). Na afloop van hierdie sluiting het ‘n hele aantal buitelandse sendingprojekte wat deur plaaslike AGS-gemeentes en individuele pastore bestuur word, ontstaan. In 2006 het die NLF besef dat daar geen nasionale, koördinerende en verteenwoordigende sendingliggaam in ons kerk was nie. Na ernstige oorweging van hierdie gebrek het die NLF ‘n “Missions Advisory Committee” (MAC) ingestel wat deur die President van die kerk op daardie tydstip, Dr Isak Burger gelei is. Een van die sleutelareas waarop MAC gefokus was, was die ontwikkeling van ‘n strategiese missionale beleid.

In 2011 het MAC ‘n meer omvattende en insluitende sendingstrategie aangebied. Die hoofdoel van hierdie strategie was om die AGS te omskep in ‘n Apostoliese beweging of in ‘n Missionale beweging. MAC se visie is genoem Visie 2020 en Qalakabusha (Nuwe begin). Dit het beoog om die AGS ‘n kerk te maak wat die hele Evangelie na die hele wêreld neem en ons gemeenskappe versadig met die teenwoordigheid en beginsels van die Koninkryk van God. Dit het aanleiding gegee tot die AGS se slagspreuk: “Waar jy ookal mense vind, sal jy die AGS vind.”

Visie 2020 (Qalakabusha) het met tyd deel geword van die AGS se visie en die strategiese implementerings plan beter bekend as die “One AFM Game Plan.” Die kerk is tans in die implementeringsfase van die “One AFM Game Plan”. Buitelandse perspektief is tans ‘n ontbrekende deel in die “One AFM Game Plan”. Die fokus is hoofsaaklik intern. Dit het die ontwikkeling van ‘n beleid op Buitelandse Sendingprojekte nodig gemaak.

Hierdie beleid sluit die volgende vyf kritiese elemente in:

  1. Koördinering van die werk wat tans deur die AGS van SA se sending-agentskappe en plaaslike gemeenstes regoor die wêreld gedoen word;
  2. Vestiging van AGS-kerke in lande waar dit nie bestaan ​​nie, veral in lande waar geen Evangeliese of Pinkster kerke teenwoordig is nie;
  3. Betrokkenheid en die rol van ons plaaslike gemeentes en ons AGS lidmate in die diaspora;
  4. Versterking van kerkstrukture (beleide), en
  5. Die ontwikkeling van kerkleierskap.

Koördinering van die werk wat tans gedoen word
Alle sending of missionale aktiwiteite buite ons land moet goed gekoördineer word. Die kantoor van die Algemene Sekretaris sal verantwoordelik wees vir hierdie koördinering.

Missionale aktiwiteite waar die AGS nie bestaan nie
Die beleid moedig die oprigting van AGS-kerke, waar dit glad nie teenwoordig is nie, aan. Die wette van die betrokke lande moet nagekom word. Ons moet altyd in gedagte hou dat die omvang van die Groot Opdrag in Mattheus 28: 18-20 verder gaan as Suid-Afrika en die hele wêreldgemeenskap dek. Die Nasionale Leierskapsforum (NLF) moet lande identifiseer wat die minste bereik word in terme van die Evangelie van Jesus Christus. Een aanwyser in hierdie verband moet wees waar daar geen teenwoordigheid van Evangeliese of Pinksterkerke is nie.

Ons moet altyd in gedagte hou dat die omvang van die Groot Opdrag in Mattheus 28: 18-20 verder gaan as Suid-Afrika en die hele wêreldgemeenskap dek.”

Missionale aktiwiteite in lande waar die AGS reeds bestaan
Die beleid lewer ‘n pleidooi dat alle agentskappe en individue van die AGS van SA wat betrokke is in buitelandse sendingprojekte in lande waar die AGS-kerk bestaan, die bestaande AGS rolspelers in ag sal neem met die oog daarop om hande saam te vat. Dit sal onnodige duplisering van AGS-kerke of kompetisie tussen  AGS-kerke  in die buiteland vermy.

Die rol van ons plaaslike gemeentes en lidmate
Daar is baie AGS-lidmate in die diaspora. Sommige het hul lidmaatskap behou by hul plaaslike AGS-gemeentes hier in Suid-Afrika.  Plaaslike gemeentes moet ons lidmate bewus maak van hul missionale roeping waar hulle ookal ontplooi word. Hulle moet aangemoedig word om hierdie roeping uit te leef.

Ontwikkeling van strukture en kerkleierskap
In baie lande waar die AGS gevestig is, is kwessies van goeie bestuur ( “Good Governance”) nagelaat. Ons sending-agentskappe en plaaslike gemeentes betrokke by buitelandse projekte word gevra om die kwessie van die ontwikkeling van kerkstrukture en leierskap (bestuur) te prioritiseer.

NLF se rol
Die NLF moet sendingaktiwiteite mobiliseer en koördineer om uit te reik na lande wat nie bereik is met die Evangelie van Jesus nie.

SLOT

Ons beplan voort aan ons Nasionale Konferensie met ‘n hart vol verwagting! Ek hoop regtig om baie van ons Pastore, lidmate en leiers daar te sien. Mag ons altyd stewig gewortel wees in Christus – God lief hê, Christus met ander deel, mekaar dien en saam groei!

Seën!
Past. M. G. Mahlobo
(President van die AGS van SA)

Newsflash: Friday, 31 May

Download the PDF version here:

31 MAY ENG 2019

Dear AFM Colleague,

1.  PENTECOSTAL WEEK AND PENTECOST SUNDAY

May has been a significant month for the AFM of SA. The AFM was birthed on 25 May 1908. It turned 111 years old on 25 May 2019. The 2019 Ascension Day was yesterday, 30 May 2019. Today (31 May 2019) the Pentecostal Week begins. It will continue until the Pentecost Sunday on 9 June 2019.

Pentecostal Week is a ten-day period which begins on the day following the Ascension Day and concludes on the tenth day which is traditionally known as Pentecost Sunday. Pentecostal Week is the Christian commemoration of the ten days leading to the Outpouring of the Holy Spirit. In Acts 1:4-5 (NIV) we read: On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: “Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with (or in) water, but in a few days,  you will be baptized with (or in) the Holy Spirit.”

He said the above words after he had been with them for forty (40) days post his resurrection. My appeal to all pastors and AFM congregations is that we should make use of the Pentecostal week as a time of reflection on the significance of the outpouring of the Holy Spirit. Where possible let us have services that will focus on Baptism in the Holy Spirit (Acts 2), the Gifts of the Holy Spirit (1 Corinthians 12:4-11) and the Fruit of the Spirit (Galatians 5:22-23).

The Pentecostal Sunday is the celebration of the Outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost (Acts 2:1). If you read the Old Testament, you will discover that Pentecost was one of the Jewish feast days. The Jews did not call it Pentecost (which is the Greek word for fifty). The Jews called it the Feast of Harvest or the Feast of Weeks. We read about it in five places in the first five books of the Bible. These are Exodus 23, Exodus 24, Leviticus 16, Numbers 28, and Deuteronomy 16. It was the celebration of the beginning of the early weeks of harvest.

Many Christian churches observe Pentecost Sunday not to celebrate a wheat harvest, but to remember the outpouring of the Holy Spirit in Acts 2. Let us make use of 9 June 2019 as a time of celebrating the outpouring of the Holy Spirit.

2.  INVITATION TO THE AFM NATIONAL CONFERENCE


Remember that the AFM National Conference will be in Cape Town at the Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow. The theme is “Rooted in Christ”. It will start with the evening service on Sunday, 15 September and conclude with the evening service on Wednesday, 18 September 2019.

Apart from the inspirational evening services, there will also be PCD (Pastoral Continuous Development) sessions that will focus on those issues that are necessary for a pastor’s spiritual growth. It will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. It will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

You can find more information about the conference at:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Online registrations are also now accepted:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

We are looking forward to see you at the conference!
Blessings
M.G. Mahlobo

Newsflash: Friday, 31 May

Laai die PDF weergawe hier af:

31 MEI AFR 2019

Liewe AGS Kollega,

1. PINKSTER WEEK & PINKSTER SONDAG

Mei-maand is ‘n uiterse betekenisvolle maand vir die AGS van Suid-Afrika. Die AGS is gebore op 25 Mei 1908. Vanjaar op 25 Mei het die AGS 111 jaar gevier. Gister was Hemelvaartdag en vandag op 31 Mei 2019 is dit die begin van die Pinksterweek. Die Pinksterweek eindig weer op Pinkster Sondag, 9 Junie 2019.

Pinksterweek is ‘n tien-dag periode wat begin op die dag direk na Hemelvaartdag en eindig weer op die tiende dag wat tradisioneel bekend staan as Pinkster Sondag. Pinksterweek is die Christelike herdenking van die tien dae wat lei tot die uitstorting van die Heilige Gees. In Handelinge 1:4-5 (AFR83) lees ons: 4Terwyl Hy ‘n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

Jesus het die bogenoemde woorde gesê nadat hy vir 40 dae na sy opstanding saam met hulle was. My beroep op alle pastore en AGS gemeentes is dat ons van die Pinksterweek gebruik moet maak as ‘n tyd van besinning oor die betekenis van die uitstorting van die Heilige Gees. Waar moontlik, laat ons dienste hê wat fokus op die doop in die Heilige Gees (Handelinge 2), die Gawes van die Heilige Gees (1 Korintiërs 12: 4-11) en die Vrug van die Gees (Galasiërs 5: 22-23).

Die Pinkster Sondag is die viering van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag (Handelinge 2: 1). As jy die Ou Testament lees, sal jy ontdek dat Pinkster een van die Joodse feesdae was. Die Jode het dit nie Pinkster genoem nie (dit is die Griekse woord vir vyftig). Die Jode het dit die “Feast of Harvest” of die “Feast of Weeks” genoem. Ons lees dit op vyf plekke in die eerste vyf boeke van die Bybel. Dit is Eksodus 23, Eksodus 24, Levitikus 16, Numeri 28, en Deuteronomium 16. Dit was die viering van die begin van die vroeë weke van die “harvest” of oes.

Baie Christelike kerke vier Pinkster Sondag, nie om ‘n koringoes te vier nie, maar om die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 te onthou. Laat ons van Sondag, 9 Junie 2019 gebruik maak as ‘n tyd om die uitstorting van die Heilige Gees te vier.

2.  UITNODIGING NA DIE AGS NASIONALE KONFERENSIE

Onthou dat die AGS Nasionale Konferensie in Kaapstad sal plaasvind by The Lighthouse Ministries,  Voortrekkerweg 275, Parow. Die tema is “Rooted in Christ”. Dit begin met ‘n aanddiens op Sondag, 15 September en eindig weer met ‘n aanddiens op Woensdag, 18 September 2019.

Afgesien van die inspirerende aanddienste, sal daar ook PCD (Pastorale Deurlopende Ontwikkeling) sessies wees wat fokus op die kwessies wat nodig is vir die geestelike groei van ‘n pastoor. Dit sal die volgende onderwerpe insluit: “Gebed” aangebied deur Suzette Hattingh, “Opvolging” deur Dr. Anthony Jacobs en “Kerkplaning” deur Danie Vermeulen. Dit sal ook ‘n sessie insluit wat gefokus is op die behoeftes van pastoor vrouens.

Vir meer inligting besoek gerus die volgende skakels:
http://afm-ags.org/
https://www.facebook.com/AFMOFSA/

Aanlyn registrasies word ook nou aanvaar:
https://afm.easychurch.co.za/?page_id=365

Ons sien uit daarna om jou by die konferensie te ontvang.
Seën
M.G. Mahlobo

2019 AFM ANNUAL CONFERENCE: ROOTED IN CHRIST

Dates: Sunday, 15 Sept – Wednesday, 18 Sept 2019
Venue: Lighthouse Ministries, 275 Voortrekker Road, Parow, Cape Town

Theme: ROOTED IN CHRIST

Registration Fee: R350 (Closing date for Registrations 31 August)
Late Registration Fee: R400

Download the Registration Form here:
Cape Town Registration Form 2019

Download the Accommodation List here:
Accommodation List AFM National Conference 2019

For more accommodation options please search Booking.com.

Download the schedule for the PCD Sessions here:

ANNEXURE D

In my 19 February 2019 Newsflash I informed you about the 2019 AFM National Conference which will be convened in Cape Town on 15 to 18 September 2019.

The conference theme is being “Rooted in Christ”. The main text is Colossians 2:6-7. The theme is aimed at the empowerment of our members and pastors on how to deepen our relationship with Christ in such a way that we remain strong in the face of many challenges that come our way. Plant roots have four primary functions. These are (i) absorption of water and minerals, (ii) anchoring or fixing the plant body firmly to the ground, (iii) transportation of water and minerals to the stem of the pant and (iv) holding the soil together.

In Psalm 1:3, the Psalmist likens a blessed person to a fruitful tree planted by the stream of water. It is expected that Children of God should be firmly anchored in Christ, that they should continually feed from God’s word, share Christ with others and keep their faith intact.

We will also have PCD sessions that will be focused on those issues that are necessary for our spiritual growth. Pastors and members are welcome. The PCD sessions will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs. “Church Planting” by Danie Vermeulen and “Physical Health” by Dr. Mike Smit. We will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

I am urging you to do everything in your power to attend this important event.

Blessings!
Past. MG Mahlobo

(President of the AFM of SA)

Newsflash: Friday, 17 May

Download the PDF version here:

 17 MAY ENG 2019

2019 AFM ANNUAL CONFERENCE

In my 19 February 2019 Newsflash I informed you about the 2019 AFM National Conference which will be convened in Cape Town on 15 to 18 September 2019.

The conference theme is being “Rooted in Christ”. The main text is Colossians 2:6-7. The theme is aimed at the empowerment of our members and pastors on how to deepen our relationship with Christ in such a way that we remain strong in the face of many challenges that come our way. Plant roots have four primary functions. These are (i) absorption of water and minerals, (ii) anchoring or fixing the plant body firmly to the ground, (iii) transportation of water and minerals to the stem of the pant and (iv) holding the soil together.

In Psalm 1:3, the Psalmist likens a blessed person to a fruitful tree planted by the stream of water. It is expected that Children of God should be firmly anchored in Christ, that they should continually feed from God’s word, share Christ with others and keep their faith intact.

We will also have PCD sessions that will be focused on those issues that are necessary for our spiritual growth. The PCD sessions will cover “Prayer” presented by Suzette Hattingh, “Succession” by Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” by Danie Vermeulen. I will also include a session focused on the needs of Pastor’s wives.

I am urging you to do everything in your power to attend this important event.

For all related information, please visit the AFM website:
http://afm-ags.org/category/events/

Blessings!
Past. MG Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 17 Mei

Laai die PDF weergawe hier af:

 17 MAY AFR 2019

2019 AGS JAARLIKSE KONFERENSIE

In my Nuusflits van 19 Februarie het ek jou ingelig oor die 2019 AGS Nasionale Konferensie wat sal plaasvind in Kaapstad vanaf 15 tot 18 September 2019.

Die konferensie se tema is “Rooted in Christ”. Die kernskrif is Kolossense 2:6-7. Die doel van die tema is om ons lidmate en pastore te bemagtig oor hoe om ‘n dieper verhouding met Christus te vestig in so ‘n mate dat ons sterk bly in vele moeilike omstandighede. Plantwortels het vier primêre funksies. Dit is (i) om water en minerale te absorbeer, (ii) om die plant te anker in die grond, (iii) om water en minerale te vervoer na die stam van die plant en (iv) om die grond bymekaar te hou.

In Psalm 1:3 vergelyk die Psalmis ‘n geseënde persoon met ‘n vrugbare boom wat geplant is by ‘n waterstroom. Daar word verwag dat kinders van God stewig geanker moet wees in Christus, dat hulle voortdurend moet voed op God se Woord, dat hulle Christus met ander deel en hulle geloof behou.

Ons sal ook PCD sessies hê wat sal fokus op daardie kwessies wat benodig word vir geestelike groei. Die sessies wat aangebied sal word sluit in “Prayer” deur Suzette Hattingh, “Succession” deur Dr. Anthony Jacobs and “Church Planting” deur Danie Vermeulen. Daar sal ook ‘n sessie wees wat gaan fokus op die behoeftes van pastoor vrouens.

Ek moedig jou aan om alles in jou mag te doen om hierdie belangrike geleentheid by te woon.

Vir alle verwante informasie, besoek gerus die AGS se webblad:
http://afm-ags.org/category/events/

Seënwense!
Past. MG Mahlobo

Newsflash: Friday, 3 May

Download the PDF version here:

 3 MAY ENG 2019

EMERGENCY RELIEF PLAN & PRAYER FOR ELECTIONS

Dear AFM Colleague,

Emergency Relief Plan
Recent floods in Durban and Port St John’s were disastrous. Many people lost their homes, furniture, food, clothes and other valuable goods. Many lives were lost. Roads and bridges were destroyed. I requested our Regional Leaders in the affected areas to do everything within their power to assist (refer to the AFM Facebook message issued on 25 April 2019 – https://www.facebook.com/AFMOFSA/).

I would like to thank our Regional Committees in all affected areas who reached out to the flood victims. They have demonstrated that the AFM takes its social responsibility (community involvement) and caring aspects seriously. I would like to urge our pastors to implement the AFM’s emergency plan which was approved of by the NLF in 2015. In terms of this plan each AFM family should be asked to bring non-perishable food, water and other necessities such as clothes and candles to the local congregation on a specific Sunday. These items should then be placed in a storage designed for emergencies. Each assembly should have an emergency committee appointed for the management and distribution of these materials in emergency times. Or to needy assembly/community members if no emergencies occurred in that year.

The lesson from the recent floods is that real disaster has a potential of leaving even prosperous communities vulnerable and in crisis. The church must reposition itself in society not only as a pastoral and prophetic agent but also priestly as a social agent for the benefit of the community.

Prayer for Elections on 8 May 2019
In five days time, South Africa will be voting. Unlike the previous elections, I sense a high level of uncertainty and some despondency from those eligible to cast votes. Failure of the government to deliver on promises made, lack of service delivery in many of our communities, corruption and impunity are some of the things causing people to lose hope that politicians will deliver on their manifestos promises.

Some voters have decided not to vote while others want to vent their dissatisfaction through spoiling voting ballot papers. There are other voices that are talking about alternative ways of forcing elected officials to do what any government is expected to do for its citizens, e.g. public protests. They reckon that public pressure through mass demonstrations deliver results quicker than a voting ballot paper.

As a leader of this church I would like to call on our members to seriously consider voting because one of the ways in which a citizen can influence governmental decision-making is through voting. It is within the power of the voters to hold those in public office accountable to the citizens of the country. Citizens can always demand accountability through civil actions such as demonstrations, if government fails to deliver on its mandate and promises. But there are many who say: “I don’t know who to vote for.” Indeed, this is a dilemma for many South Africans. Well I am not persuaded that there is a political party at this point in time which has a ‘silver bullet’ to all the country’s problems. Anybody who promises a quick fix to the country’s problems is preposterous.

Our guidance should be Biblical principles, equality, justice, ubuntu and social cohesion. I know that many of you have been praying for the coming elections. I am asking that we take time this coming Sunday, 5 May 2019 to pray for God’s intervention in the coming elections on 8 May 2019.

Blessings!
M.G. Mahlobo

Nuusflits: Vrydag, 3 Mei

Laai die PDF weergawe hier af:

 3 MEI AFR 2019

‘N NOODPLAN & GEBED VIR DIE VERKIESING

Liewe AGS Kollega,

‘n Noodplan
Onlangse vloede in Durban en Port St John’s was rampspoedig. Baie mense het hul huise, meubels, kos, klere en ander waardevolle goedere verloor. Baie lewens is ook verloor. Paaie en brûe is vernietig. Ek het ons Streeksleiers in die geaffekteerde gebiede versoek om alles in hul vermoë te doen om te help (verwys na die AGS Facebook-boodskap wat op 25 April 2019 uitgereik is – https://www.facebook.com/AFMOFSA/).

Ek wil graag ons Streekskomitees bedank in al die geaffekteerde gebiede wat uitgereik het na die slagoffers. Hulle het deur hierdie aksie gedemonstreer dat die AGS sy sosiale verantwoordelikheid (gemeenskapsbetrokkenheid) ernstig opneem. Ek wil graag ons pastore versoek om die AGS se noodplan wat in 2015 deur die NLF (Nasionale Leierskaps Forum) goedgekeur is, te implementeer. Ingevolge hierdie plan moet elke AGS-familie gevra word om nie-bederfbare kos, water en ander noodsaaklikhede, soos klere en kerse te bring na die plaaslike gemeente op ‘n spesifieke Sondag. Hierdie items moet dan in ‘n stoor wat vir noodgevalle bedoel is, geplaas word. Elke AGS gemeente behoort ‘n noodkomitee te hê vir die bestuur en verspreiding van hierdie materiaal in noodtoestande. In die geval waar daar nie ‘n noodtoestand was gedurende die jaar nie, kan hierdie items gegee word aan behoeftige lidmate of lede van die plaaslike gemeenskap.

Die les uit die onlangse vloede is dat ‘n werklike ramp die potensiaal het om selfs voorspoedige gemeenskappe kwesbaar en in ‘n krisis te laat. Die kerk moet haarself her-positioneer in die samelewing, nie net as ‘n pastorale en profetiese agent nie, maar ook priesterlik as ‘n maatskaplike agent wat tot voordeel van die gemeenskap strek.

Gebed vir die Verkiesing op 8 Mei 2019
Oor vyf dae sal Suid-Afrika stem. In teenstelling met die vorige verkiesings, voel ek ‘n hoë vlak van onsekerheid en wanhoop onder diegene wat moet stem. Die regering se versuim om te lewer op beloftes, die gebrek aan dienslewering in baie van ons gemeenskappe, korrupsie en vrystelling van straf, is van die dinge wat veroorsaak dat mense hoop verloor dat die politici op hul manifesbeloftes sal lewer.

Sommige kiesers het besluit om nie te stem nie, terwyl ander hul ontevredenheid wil uitdruk deur bedorwe stembriewe. Daar is ander stemme wat praat oor alternatiewe maniere om regeringsamptenare te dwing om te doen wat enige regering verwag om vir sy burgers te doen, bv. openbare protes. Hulle reken dat openbare druk deur massademonstrasies vinniger resultate lewer as ‘n stembrief.

As leier van hierdie kerk wil ek ons ​​lidmate ernstig aanmoedig om wel te stem omdat dit een van die maniere is waarop ‘n landsburger regeringsbesluite kan beïnvloed. Dit is binne die mag van die kiesers om diegene in regeringsposisies aanspreeklik te hou teenoor die burgers van die land. Burgers kan altyd aanspreeklikheid eis deur middel van siviele aksies soos demonstrasies indien die regering nie sy mandaat en beloftes nakom nie. Daar is baie wat sê: “Ek weet nie vir wie om te stem nie.” Inderdaad, dit is ‘n dilemma vir baie Suid-Afrikaners. Wel, ek is nie oortuig dat daar op hierdie tydstip ‘n politieke party is wat ‘n kits oplossing het vir al die land se probleme nie. Enigeen wat ‘n vinnige oplossing vir die land se probleme belowe, is belaglik.

Ons moet onself laat lei deur Bybelse beginsels, gelykheid, geregtigheid, ubuntu en sosiale samehorigheid. Ek weet dat baie van julle vir die komende verkiesings gebid het. Ek vra dat ons die komende Sondag, 5 Mei 2019 tyd sal neem om te bid vir God se ingryping in die komende verkiesings op 8 Mei 2019.

Seën!
M.G. Mahlobo

Message of HOPE: Friday, 18 April

 18 APR ENG 2019

MESSAGE OF HOPE

This weekend we will be holding services to commemorate the sacrificial death of our Lord and Saviour Jesus Christ. On Sunday we will be celebrating His resurrection from the grave.

The death and the resurrection of Jesus are the pillars of our Gospel message. The Apostle Paul captures the essence of the Gospel message well in 1 Corinthians 15:3-4 when he says: For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures,  that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures” (NIV).

The significance of our Lord’s death is that it made the forgiveness of sin possible. It is the forgiveness of sin that lead to our adoption into God’s family.

The resurrection of Jesus from the grave gives us hope of the life herein after.

I urge you to reflect on the message of forgiveness, reconciliation and hope during this coming Good Friday and Resurrection Sunday. May God grant you to forgive those that have hurt you. May God heal our relationships through reconciliation. May He give us hope that will transcend all uncertainties that make you pessimistic about the future.

Blessings!
Past. M.G. Mahlobo

Boodskap van HOOP: Vrydag, 18 April

Laai die PDF weergawe hier af:

 18 APR AFR 2019

BOODSKAP VAN HOOP

Hierdie naweek hou ons dienste om die offerdood van ons Here en Verlosser Jesus Christus te herdenk. Op Sondag vier ons Sy opstanding uit die graf.

 
Die dood en opstanding van Jesus is die pilare van ons Evangelieboodskap. Die apostel Paulus vat die kern van die evangelieboodskap perfek saam in 1 Korintiërs 15: 3-4 wanneer hy sê: “Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte.”Die betekenis van ons Here se dood is dat dit die vergewing van sonde moontlik gemaak het. Dit is die vergewing van sonde wat lei tot ons aanneming in God se familie.

Die opstanding van Jesus uit die graf gee ons hoop op die lewe hierna.

Ek moedig jou aan om na te dink oor die boodskap van vergifnis, versoening en hoop tydens hierdie komende Goeie Vrydag en opstanding Sondag. Mag God jou help ​​om diegene wat jou seergemaak het, te vergewe. Mag God ons verhoudings deur versoening genees. Mag Hy ons hoop gee dat ons alle onsekerhede sal oorskry wat ons pessimisties maak oor die toekoms.

Seën!
Past. M.G. Mahlobo